Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 03, 1920, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    v
A--
i v
í i
!:
POHROK DNT-H B$ETN 1W0
f'
i i'
t:l
i
i VI
4 í
1 #
5
r
s í (
ř:
I i
íi
ii!
i
I-
lQ)0(olD(S®é
ROMÁNEK OD KARLA ČERVINKY
3
Kátla potjslu nerozhodně hla
vou a umučenou rukua si vlaav do
velu spadlé narovnávala
— Takový 011 je kmitly jí hla
vou ničemu nevěří nic se mu ne
libí a také by jn stále Šťoural
Ví s mu zase liolibi uby dodá
val každý měsíc tolik penřy jako
nijaký úíeduík Chtěl ly by t i
KJlúk! Ten Iv toho nasedlaéil
Ona by jen dřiny při něm užila
"No délal teda jak injsli"
' pravila rozhodně "ale já tnu i
koňmi jezdit nebudu a dřít se nm
taky na poli nebudu To bych ne
nudila být u něho to bych mohla
být u sedláka -len bral co e
mu dává a ještě si niilostpána n
pohněval! A sc Sladkým m rnoe
nezačínal Ten se inu najednou
na kramflek 11 obrátí až uvidí ?c
to nikam nevede a jeho by pak
nerhal v bryndě J b-iiom dělal
jak já mu radimy" já mu jisté ra
dím dobře!"
"Já už teda radii budu mlčet"
odpovídal pohněvaně "mněVijde
o nic jenom abyehom měli kus
vlastního chleba a ty nemiisilas
pomyšlení abychom někdy byli
svoji Ta víš že mně po těch tam
docela nic 'není ani po matce ani
po bratrech ani po sestrách
mám jenom tebe a tvou budouc
nost v hlavě Ale když myslíš že
to takhle bude lip tak se to udělá
jak ty myslíš!"
V tom už se Antonín vracel ze
dvora a vcházel zase k nim do
kiu-hyně Neklid jakýsi jím juní
tal že si ani s matkou a sestrou
o svých věcech a zámyslech ne
pohovoří Matka si po obědě u
dělat děvečku kdy nž je to mez:
námi takové že nesmíme mít i ani
Jehla s Karlou v pokoji a spaly
Mezi obědem s inu nenaskytla
chvíle a by o těch věcech s ni
mi pohovořil
— Dopadne to tak pomyslil i
že jim aru neřeknu co vlastně
chci í Mají obě ' plnou hlavu fa
ry na nic jiného-nemají myšle
ní jakoby se jich to ani netýka
lo a přece jde v prvé řadě o ně !
"Škoda nebožtíka tatínka"
pravil nahlas Eduardovi dav e
uchvátiti náhlým steskem po zem
řelém "však ho vidím kam se
hnu Teď jsme si s Kupkou v mn
Stali o něm popovídali Xo taky
na tvé králíky!jsem se podíval a
na tvé holuby! Já abych opravdu
řek o takovou drůbež moc v ho
spodářství nestojím ale když ti
to dělá radost tak f to měj"
Antonín zadíval se netrpělivě ke
dveřím z pokoje
Koukáš koukáš viď bratře ta
ky se tomii sám divím že si dnes
maminka tak dlouho hoví! Ale to
se zas uběhla po cestě ňapoiyka-
la se ostrého jarního vzduchu a
teď odpočívá Karla už asi nespí
ale nesmí se od ní hnonti aby jí
nevzbudila" {
"Jen ať se vyspí" odpovídal
Antonín "a Karla ať od ní radši
nechodí aby ji nebudila"
V duši však cítil Antonín veli
kou hořkost a zklamání Jinak si
všecko představoval Co by otec
říkal kdyby byl živ ! Všecko s níru
umřelo všecko!
"A co dělá Alexandr?" ptal se
aby tyto myšlenky v sobě rozplá
či! "u mne se ani neukáže!"
" Nesmí J Žanka si ho hlídá ja
ko oko v hlavě TTž pomalu ani sem
ho nepustí eo je tady Karla aby
něco před Karlou nevysplechl a
Karla ti to zas nenapsala"
Antonín si opovržlivě odplivl
"Ne vy jste všichni samá poli
tika" pravil rozhořčeně "a sty
dět byste se tiž měli to jsme bratr
se sestrou?! Vždyť já to ani věřit
nemohu že by byla Žanka taková
necitelná a zlá a že byste všichni
tak pomateně na tom mamonu vi
seli! Vy všichni děláte jako by
ste z něčeho vyrostli a zatím jen
smůla z vás smrdí ! Vy jste mně
milostpaní ! Já vůbec nevím eo
to ve ykě j konrn jste to odkon
uUt Ty myslíte kdýž krátké ru
cs rozpřáhnete že objímáte včt
Satnlentskil rota jste -Rakulent
ská rota T)o vymoká kasáte a
kdyby vm upadl do děravé po
dlahy krejcar hledáte ho dvě bo
ďmy podrobní? se vičkou!"
' "OdmUrt sé na Chvílí
"No ty konečnč takový ani nej
Vh" pokračoval vlídně "ale i
liich když slyiím všecky sr ve
mně jeři a špičatí IúM teda loj
tak ludfUie bojovuti Já bych je
mun teď rád věděl ku mi se poděl
tatínkův zápisník ve kterém měl
zapipúiio všecko i umě dluhu
je a do kterého jte e vy viich
ni museli tenkrát v listopadu kdy
jsem tady byl podepsat!"
FdoarJ te na okamik zamyslil
"I ten ul dala maminka #an
ce" pravil s úšklebkem "já bych
to nevěděl ule když sem Žanka
po tatínkově smrti docházela íi
rance si odtud nosila tak juie jí
jednou tuhle s Kalinu je-dcti ra
nec aby nevěděla prohlédli a in
ten tam byl taky Ty bys tmclm
koukal co ta ženská všcko od
tmi odtahala a maniinka jí cpala
jako slepá Já jsem se jednou oe
vážil a povídal jsem mamince ji
by mně dala na jtanunkii apnf
ty hodinky po tatínkovi je
také jeho syn ale in jsi iuě vid'
ti jak se do mne maminka pusť
la ('o prý si o sobě myslím a na"
já hodinky! — No hádat se s vá
mi nebudu pomyslil jsem si kdy
teda chcete všecko nacpat Zain c
tak jen jí toho nacpěte A už jsem
o hodinkách oni necekl Povídám
hochu kdyby -h ti to měl všecko
vykládat ty bys chytal se za hla
vu Tuhle Kátla ta je taky při
tobě a při mne ta to všecko pře
hlídla Jiná by nás po liihvh roz
nesla!"
Antonín zbledl Toho sc přece
jenom nenadál Že Žanka všecko
popadnlTa odnese sice věděl ale
úskočného chytráctví se nenadál
"Jen ať odnáší" pravil na po
hled lhostejné "Pánbůh jí toho
naděl Ale tu knížku zase vrátí
se svélKiiesIevJm nikomu ani kn j
( Cín Když myslí švak říček že tak
hle mě chytí to se strašně zmý
lí" "Vždyť jste přece vy všichni by
li u toho a slyšeli jste co tatínek
povídal! A já mám také každý
krejcar zapsaný!"
Eduard dobře postihl h- zas:':!:!
bratra na ncjchoulostivějším mí
sté Ale dle svého přesvědčení mu
sil mu to říci aby inu oči ote
vřel "Když teď už vím na čem
jsem" pravil "tak si dám na vš
cko lepší pozor a když bude potře
bí tak hned k tobě někoho po
šlu a ty přijedeš si to urovnat
Byl bych to udělal už dávno ale
nevěděl jsem bylo-li by ti to iod
když už tady nróš Karlu"
"To víš donášení nechci ale za
včasné upozornění budu ti vždy
vděčen"
Psi venku vyštěkli vrátka za
vrzla Eduard nachýlil se zvěda
vě do okna
-"Teď to máš nejlepší" pravil
rozhořčeně "jde sem ta frajle z
fary na návštěvu k mamince n to
se už k mamince1 nedostaneš To
je dnes zatáhla k sobě na faru a
by se s nimi udobřila a 'odpoled
ne už jc tu jako s keserem Bez
toho ji sám jemnost pán posílá a
by měl doma od ní aspoň na chví
li pokoj" i
Antonín vstal
"Kačko jdi ven a zaveď ji rov
nou k maminee" poroučel "o mě
se ani nezmilňnj že jsem tady To
by tak bylo abych já musil s ni
mi u svačiny sedět"
"Tak si ani s maminkou nepo-
hovoříš" pravd Eduard "teF se
u nich usadí a nebude to mít kon
ce Živým mrtvým nedají poko
jel"' - ' ' '
Stalo se jak prorokoval Edu
ard Antonín s matkou už nemohl
dflvčmě pohovořit! TJ svačiny se
děla n -nimi farská slečna a po
gvačínč Antonín už odjížděl
Jenom Karla ho šla na kus ce
sty vyprovodit matka--musi!a zň
stati u hosta ftlí upolu volně za
kočárem
"Kdybych byl věděl žé to tak
hle dopadne byl bych sem ani ne
jezdil" pravil Antonín rozrorze
le "no eo ul plátno 1"
"I vždyť je to jedno Toníčku!
Co jsi VÍitřl to já už mamince
všecko řekla a vysvětlila mamin
ky se bát nemusW maminka vždy
bude 8 tebou maniinka má z toho
rozum A £e'e trochu n tou fraj
lí vyrazí $í nesmíjí zazlívat To
" ' - — np i - ~ _ T mi
lllii„ n l!iNIIIlll l-in iiilliilillIllMllIIIlMflOilllli ItllinillllUllIlliilIlliiiiiillil llS
14 ' H
o
vista
f7
ví KJy -ífary umii Ve t_
kotrlu & kutiec konců bude lip ~=
kdvž # bud drJet uiaminka fa- rT:
I V já už to % jeinno tpátiem do j
Vťdll a 1'dVŽ bud pii!íelí nu tamji
u iiiatiiinky zallací a jeho nm-i~s
minka jisté poslechne! Pru mé =
to zamrzelo že jsi u svačiny s hm r:
frajli ani neražertoval to byn ji
měl v kapsi a jemnost pána ní
To j' nejhoiš) ty se nedovede ''íi
přetvařovat ty rektuš kažitmii
rovtiou do o"í své liiiuérií !" i
Antonín se usmál S
"Víš Karličko" j-ravil rorve- =H
cletíě "ty by pořád jrnoiii Sii i~
jeuce hledala kdežto já o sptijn -!~
ee nestojím Já dám všem eo ki-~
inu nálclí a své ři nechám!" jS
K tím se roešli Políbili se An- £3
touín vsedl do kočáru a l:oč ir S
s- n:i kojiel lefi nt kraji polí p ~
polní llji té Ci-stč t'!'lnčel Pl áv-~
v místech kam ho až uehot íi i =f=
vždy doprovázel Antoniu kožich z=z
oblékl i houní se fíikrl Vytáhl S
r náprsní kapsy loveckou krátkou jEš
dýmku fJioiclý tabák smáčkl ') Er
pálil a kotoučky dýmu ml ú-f s ]~
um uti-hovaly [~
"Zbytečně jcm k nim váAil ee zs
sin" pravil si v duchu "maji E=
jiné staroslP nežli já Jakoby se Eg
sííiiio sehou rozumělo že musí zn-j~
tati šeeko při starém pořádku ==
Maminka se mi nezmíní jak 1 o ' jps
yaniýším udělat! A Karla nž j" =5
lnfo taky laková Snad za to jr~ '
Jal se fii'ií k nebožtíkovi taliu : 5=
kovi zachovali!"
Skřivan sc nad ním v docházejí
cím slunci odpoledním nad ťpbM
vonícími brázdami rozjásal ~
"Vida a na psy jsem zapomněl j ES
zase jsem je tam nechal" pokra-E=
čoval v myšlenkách "škoda by! =3 =
jich bylo aby se zkazili Pošlu i == E=j
pro ně íííhu tam jim je nene-== =5
chám To bv tak bylo abyt-h jáiS == l
si teď XKmiohl pončiti A poroučet !ii!ijjjijj!ijj!ijjjiinj
už budu aby tomu bezhlavému
Bude zde úplná výstavka výpravy pro sarnohyb (automo
tívc) pro garnž a služební stanici výprava pro stanici slu
žebních baterií a elektrických potřeb ve skutečnosti vše
1 o ropfináleží k nákladnímu automobilu (trucku) a trak
toru a jejich vydržování
Zvláštní zástupci z továrny budou přítomni Toto jest
prvá výstavka svého druhu v Omaze konaná Obecenstvu
bude přístupna od 9 hodin ráno do 6 hodin večer během
výstavního týdne od I do (± března Vstup volný Vý
stavka na ruhé podlaze naší budovy v čís 2037 Farnam
ulice — '
Hák na zavěšování kabátu zdarma pro každého kdo naši
výstavku navštíví
če ostruhami vešel do úřadovny
Ve dveřích netkal se's Brodec
kým "Už jich zas jdu zlobit" pra
vil vesel a se smíchem "jen kou
lejí a neschovávají to přede mnou í po rybníce 1"
já taky kouřím !"
Svlékl rukavice a hodil je
na
hospodářství bylo konec Všecky ' y řihřhl aby mu posloužil a řin-
je zkrotím i se svakiiekcm toho
já proženu až si bude čelo -utírat!
Po dobrém by s nimi člověk
nic nesvedl! Na lič se musí dup
nout ! Já je naučím !"
Kadostnč mu oči ozářily Se
bevědomím Ale když dojel do mě
stečka a kočár po hrbolaté dlaž
bě zadrkotal vše v něm vychla
dlo '
"U hřbitova zastav" poroučel
kočímu "podívám se k starému i
pánovi!"
Kočí doje] a zastavil Antoniu
vychoulil se z kožichu dýmku do-1
kouřenou vyklepal a na sedadlo v
kočáře položil aby vychladla ttlj:
pískem navátým podzimními ve
try do kopce na hřbitov Slunce
už zmizelo s oblohy přítmí sc chy
stalo ve vzduchu Otevřel dřevě
ná dvířka a vešel k mrtvým Ilíb-
tov byl prázden Jen pomníky ==
chladně trčely do vychladlého j
vzduchu pod jarního Ztrnule tr-
čclv Strach to nebyl co mu chut
zvoblovalo Divný pocit jenom—
Dotek vzdálené úzkosti Klekl na
nasypaný hrob a zarytě díval se ]
na droleni sesouvaná zeme na
rov už se snižující Země přijímá
odešlé život končí rozkladem hni
lobou- A špaček u budky na vy
sokém topolu něco žvanivcho za
pískal A pak do budky skočil
psací stůl "Nehoří!" povzdychl
dýmaje do uhaslé viržinky Bro
decký ihned posloužil ohněm
"McrT-i saprlot ale je to hor
ko fines! Já jsem spocen jako myš
a jel jsem pomalu jako' lodička
Vsinál se a nejen ústa i
ilré oči se mu zasnWily
mo-
"Dnes jsem přijel tak" pravil
a vlídně se zakoukal na svého foř
ta "hlouposti mám v hlavě a o
pravdu ani nevím komu bych se
vyzpovídal Na kapucína myslím
že mám ještě dost času a tak je
du k nim Anton!"
(Pokračování)
VI
V červenci kdy vybarvovali
mladí bažanti a lesní praktikant
Krb denně vstával o čtvrté hodině
ranní a běhal na rybník pozoro
vat mladé kachny Jétajt-li už a
jak z nenadání se zase objevil v
poběžovické fořtovně lesmislr
Král Přijel na bělonši bělajícím
a klátícím sc jako dětská houpa
čka jakých na vojně užívají sta
ří majoři v manévrech po nichž
odcházejí na služební odpočinek
BělouS 'byl starý kůň ale distin
guovaný Iesmistr jej dostal da
rem od baronky Bělouš nikdy
paní z dámského sedla neshodí!
A tomu koni z let kdy jenom ba
ronku a baronessy nosil zbyla v
pohybu sedla methoda vyzývavé
ho a ustavičného dráždění pro ktc
rou byl právě vznešenými dámami
pro časné ranní vyjížďky vyhle
dáván Ač stár vybíjel elektriku
svého zvláštního pohybu i do jezd
ee tak aolídnS íitarého jako byl
nový jeho majetník Lesmistr
Král jezdil na něm se zapáfenou
virŽinkou důstojně jako starý a
zkušený arabský Šejk o nich? za
těch času napínavě pal Ifell
wald
Lestáístr seskočil s koně mla
Aiolrv evížně hodil onratě do ru
kou praktikantovi Krboví jenLE
Horáček - Schneider
Velko-obchod Grocerní
13 á Cass ulice OMAHA NEBR
Se záložním kapitálem $27500p
Rozdělený na $10000 dílce
Co i
Má posud malou část těchto DÍLCŮ na prodej
Obchod je kvetoucí
gPOLECNOST vlastni cenný majetek s rozsáhlou nóvou budovou §
takřka ve středu města na rohu 1 3 a Cass ulicích kde obchod H
provozuje a jest inkorporována ve státě Nebraska na $275000 Její 1=
dílce jsou rozděleny na $200000 common stock a $75000 preferred §§
stock beré nesou 7 procent ýroků ročně splatných každého roku v E§
měsíci lednu a jeden dílec má hodnotu $10000 "3
Obchod tento byl sloučen s úspěšným podnikem Grocers Speciál- =
tie3 Co v červenci 1 9 1 9 a v první lednové výroční schůzi již vyplácel =
dividendy což svědčí že zakladatelé měli důvěru svých kostimrů ja- §
kož i podílníků ==
Krajané v tomto podniku je 9-letá zkušenost úspěšného obchoď- §
nika Boh Horáčka předsedy a ředitele podniku jehož přičinlivost a =j
poctivost jsou daleko známy jakož i ostatních ředitelů Protož ne- H
nechte sobě ujiti tuto vzácnou příležitost k uložení svých úspor na do- S
bré úróky kde závod má tu nejlepší záruku v nemovitém majetku i ve H
zboží na ruce a platí hned s počátku dividendy na uložené peníze ==
§= ' ÉEDITELÉ :
H Boh Horáček předseda
=3 F Z Horáček místopředseda
=§ Václav Schneider pokladník
Hj Job J Schneider tajemník
!=j Joa i) Votava právní rádce
HOEÁČEK-SCHNEIDER CO
13 a Ca ulice Omaha Neb '
Pánové:— Bex jakéhokoliv závazku % mé Ktrany
lK'iav{ jSHx nrg xrrmaeí ohledně vé po-
1
I lečností
3
I Jméno
Mřto
if Stát
ů
Z-illWVIIHIIIIiirailMMttlIillim
O spolehlivosti naší nabídky možno st přesvědčití u cdssirtrace to
hoto listu aneb u Union State Bank of Omaha Nebrwka
:!iiiiiii!iiiii!!iiiii!ii!ii!i::::::::::iiii
2S
(UIIIIII)llM''lliiiiiifiiiiiiiiiiiilililiill(aiaillHM7
MI rtlillii„„„]