Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 03, 1920, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    líNaše Beseda
HfcCO O TÉ FARMÁŘSKÉ OR-
GANISACI V SEV DAKOTÉ
JEJÍM ÚĎELI A DOSAVADNÍ
Činnosti
(Podává IMwarJ Ttil Iini
DA i
10
Na iálust p T 1 Klímy x Ml
ford Okla odhodlal jsm p úVl
a činnost t"to nrjanNnce trochu
(lijitSIiíl Obávám n- uh fa po
i uuviií s tímto hnutím by byl ten
to doph luff rozvláční in a pro
iitktťTt' r-f euáff kteří o linutí to
to Kf iifa jímají třeba i unavují
ím Proto bude tudiio poukúziV
ti jen na hlavní hody orgauisaoe
tito a podrobnéjSÍ popisování po
nechat i na pozdější dobu
Wst ranná líjja tato založen?
byla roku 1 0 1 " za účeb-m zlopse-)-í
poměrů farmáře a siee zlepše
ním trhu farmářských plodin a
dobytka docílili lacinější doprn
vy atd Zkrátka byl sestaven
program na jehož základe s po
čalo s ortfanisováním" Hlavní čúi
stí onoho propramu ale bylo zlep
šení trhu a toho docílit! se mělo
postavením termiiiáliiích elevato
lít jatek a mlýnů ve státu a stát
rby se uvázal v jejich vlastnictví
ii vedení a též o potřebné fiuanee
k provedení toho 8 postaral Je
likož k provedení podobného pod
niku bylo by potřeba velkého ob
nosu penéř a konstituce nas?-vydávání
dluhopisů státních dovo
lovala jen do jisté výše bylo te--dy
tTeba konstituci změniti v tom
smyslu což se ale mfiž docílili
státní zákonodárnou pouze a po
případě i volbou lidem Násled
kem výše uvedených překážek o
brácen hlavní boj k ovládnutí zá
konodárného tělesa a státního ří
zení 7ik mistrně boj tento ve
den byl a jak mohutné těleso by
lo zorprauisováno v tak krátkém
ěasc dokazuje výidedek volbách
jiz v roce l!H(i kdy celý státní
lístek jako i většina volitelných
tnlio rok Ti členů zákonodárný v vo
lena Ve volbách těchto liga svfij
v histm lístek neměla aniž k žád
né 7 politických stran vázána ne
byla: jednala tedy nestranní při
výběru kandidátů neb jinými slo
vy řečeno kandidát mohl běžet na
kterémkoliv lístku politickém —
musel iile od lúíy odporučen býti
co spolehlivý pak teprve hlasy od
členů obdržel Navrhování kan
didátů dělo se následujícím způ
sobem: ("lenové v townshipu svo
lali schůzi a zvolili ze středu své
ho delegáta do okresní konven
ce v této konvenci tito delegáti
zvolili opět jednoho delegáta do
státní konvence a v této konven
ci která se odbývala před primár
ními volbami odporučováni byli
kandidáti na státní lístek Výběr
těchto kandidátů tedy byl bez o
hledu na politické smyslení všok
slibem byli vázáni že praeovati
budou v zájmu organisace Výlo
hy kampaně této hraženy byly z
Členských příspěvků které byly
prvním rokem ve výši $6 00 dru
hým rokem $000 a pak $1600
vždy na dva roky Členských
těchto příspěvků bylo též použí
váno ku zakládání ligy a též i
orgán z peněz těchto založen byl
a který počal vycházeti jednou tý
dně a zasílán byl všem Členům
zdarma Orgán tento hrál té
hlavní úlohu jak při organisová
ní tak i při volbách neboť nebyv
vázán žádné z politických stran
aniž sc strachovat o svoji existen
cí musel mohl bez ohledu s prav
dou ven a následkem toho farmá
ři tedy členové ligy byli infor
mováni o věcech o kterýoh nemě
li ani tušení tak že v důsledku
toho ještě více k lize této přilnuli
V výše uvedeného pan Klíma se
zná že byl spatně informován jak
se a penězi co příspěvky členský
mi zachází O tom se však zmí
ním později kam peníze plynou
V roce 1916 se tedy státní řízení
dostalo do rukou farmářů Záko
nodárna však ještě ovládnuta bý
ti nemohla neboť polovic senáto
ů jest voleno na 'dobu 4 let a pro
to v roce 1916 volena byla pouze
iedna polovice senátorů a druha
pozůstávala tedy zc senátorů zvo-
i _! IWIiL-ťřmí ud-nnnmi v rn-
1014 na dobu 4 let Tito sená
toři pozůstávající většinou z ad
vokátů a bankéřů za pomocí ně
kolika zrádců z druhé strany udr
řeli v enátu většinu a tím jakou
kolír práci organisaei prospěšnou
JLjuv:£il li& lvi til? rro
íram "Nm-bné Líy" odloíeu
ii4 Julií 2 roky Odpůrci organi
0'C a sice tfíd% lidu proti kte
ré hlavně hij veden byl ponhli
této příležitosti ku ttvé propagan
dě proti lize a vynasnnžovnli w
vScmožně farmáře v dňvříe k or
třuiací vyklátí ale marně far
máři vidouce fa protivníci jejich
p mJivají MVlijil:ýh iVkoků IJí
i překrucování by SI yíhn ď
'úhli tím více byli ubezepecetii V
tom h zuríbli do živého a že pro-
ijram jejich jest řízen směrem vy
tknutým Odpůrci ligy tedy vzdoe
svému houevnatéuiu boji spíše so
bí tisl odili neili prospěli což se
dokázalo při volbách v roce 191N
kdy farmáři opět zvítězili na ve
é čáře zvolivše nejen celý státní
lístek (mimo superiudenta škol'
íde i velkou většinu V zákonodár
ně Tím se tedy dostala eelá tno
lo rukou farmářů n s programem
mohlo býti započato Jelikož za-
oiiodártií těleso skládalo so vy-
hrudi" z farmářů tedy z třídy li
li méně vzdělaných neočekávali
h! nich odpůrci jejich mnoho a
tyli jisii že farmáři uváznou a m-
uidou vědět kudy kam a již si
trousili ) na ně zuby jak jejich
jednání budou kritisovati Však
i zde se přepočítali neboť farmá
ři vědouce ze kazde chybné slo
vo v zasedací síni pronesené bu
le kritisováno každé hnutí stře-
1 V t _ -
eiio usnesu se-vseenno oeoaio-
vání o návrzích odbývati ve ve
černích kaukusech při zavřených
dveřích kde mohli beze všeho o-
lýchšní pustit i úzdu své výmluv
nosti neboť tam se cítili sobě rov
nými Následkem toho práce tak
to prostudovaná a připravená šla
jim ve veřejném zasedání hladce
bez hádek a debaty Nad tímto
jednáním ostat kritikům rozum
itát a odtáhli s dlouhým nosem
lomů Přijaté byly různé záko
ny potřebné ku provedení progra
mu hlavně ale ve způsobu dodat-
u k státní ústavě Zde však na
ši zákonů tvůrci narazili opět na
n-ckážky Před časem byl k ú-
stavě nasi pnjat dodatek dovo
lující n'fcreu(Vifii na žádost jisté
ho počtu voličstva a příležitosti
této se chopili odpůrci ligy a R pe
ticí dostatečným počtem podpi
sů přiměli guvernéra fdy svolal
mimořádnou vol tfii a nechal ně
které dodatky přijaté zákonodár
nou odhlasovali voličům Ale i
zde pohořeli neboť všechny dodat-
ky byly voličstvem schváleny
Všechny předlohy a dodatky sta
ly se zákonem a které jsou násle
dující: Dodatek k státní ústavě
povolující vydání dluhopisů do
libovolné výše dodatek kterým!
se dovoluje státu vlastnictví in
dustrií povolen obnos co základ
ní kapitál ku budování tcrminál
ních elevatorň mJýnů a jatek za
vedením státní pojišťující společ
nosti proti krupobití založení rc
servní banky (Hank of North Da
kota) zavedením výpomocné sta
vební společnosti utvoření indu
striální komise pozůstávající z
guvernéra státního návladního a
komisaře orby a práce a mnoho ji
ných méně významných předloh a
dodatku o kterých prozatímně
pomlčím Všechny výse uvedená
vymoženosti json jen hlavní Částí
programu mimo něž jest eelá řa
da jiných které dohromady čirá
program velice rozsáhlý
A nyní se nám dere otázka : Mů
že se všemu tomu vyhovět s do
brým výsledkem? Zastánci ligy
praví že ano odpůrci ligy že ne !
Já jsem členem ligy této od její
založení a sleduji bedlivě každý
krok její alo nemohu se spřátelit
s myšlénkou že to s dobrým vý
sledkem' provedeno bytí múze
Mým náhledem jest že jest zde
zakousnuté sousto které nikdy
nespolkneme — (Pokračování)
ji ji
Návrh zákona v zájmu
farmerských vzájemně
se pojišťujících spol
(Ii P li 1 S)
Ačkoli užitečnost farmerských
vzájemně proti ohni pojišťujících
společností jest rozhodně proká
zána neznámem asi 2(KK) takových
společností ve Spoj Státech jsou
přece ješte mnohé státy jejichž
zákony neobsahují dostatečných o
patření k zakládání a řízení tako
vých společností Proto na Žá
dost různých zástupců farmer
ských zájmů jak se oznamuje B
F h I S zemědělský department
Spoj Států ve spojení s Národní
Associaeí Pojišťujících Společno
stí připravil návrh státního ziko
na ku zřízení organisace íarner-
lii!!i!llliíi!l!!!!!l!lllllllllllllllllllllllli!lilllllllllllllllllll
tl"'l
""i
s
Goskó (rniliy možno si nyiif opatřiti prootřcdniof vím našeho zavedu! :
Vydavatelé "Denního a Nedělního Pokroku" aby vylioveli přečetným přáním odbéra-
le!ů příznivců a vůbec všech krajanů kteří touží po pěkné ušlechtilé české četbě podnikli za [
tím účelem náležité kroky x
Závod niá byl stála a zvláíU v posltdní doW jest témřř zaplavován objednávkami na ieské knihy kteréž oviem ne-
zabývaje se knihkuppctvlm nemohl vyřizovat! Konečné ale aby se kruhu čtenářstva savdéčill rozhodli se vydavatelé "Den :
piho a Nedělního Pokroku" žádostem přečetných příxnivcn vyhovéti Navázali s Jedním nejvétiím knihlrapeotvíia ipojení :
tik že iyní j£3t Jim moírio poskytnouti váera krajanům kteíí po ČetbS přkných kulh touií veškerou piIWitost aby ii mohli j
ieiké knihy opatřili — f
Z uvedeného seznamu můžete svůj výMr učlniti a po saslání obnosu který Jest při každé knixt uveden a lAroveů po-
Stovné zahrnuje budou vám žádaná knihy poštou zaslány Seraant divadelních her zaňleme na požádání j
Xo
"I-
rn
llo
7o
Co
íto
1 -I
70'
70'
!J
100
100
00
!0
70
Co
31
00
80
fio
i
80
8"
CO
0
60
240
90
t
18-
s:
2201
1 H Madiar: Kífii'
1 S Mi-lar: ' Antika a MMťouMvt"
KírO HUMORU:
A V fViliiv: ''RomIn líontrnliuiiiltn" SíJ lmmnTřiek lil
lan Klfvabda: "Š muiketjff 3" luimor t voj řiv illutf
Y K Hc1:i: "V Krnuft a v ř8 folakníili linm
P K If oíIh : "Na vHiiuí" S loJflieníih lnim 2oC stran
'VitťZilav H'il-k: " Humoresky a liumorpiuy" 4'!i) utran
Vítlív Húli-L: "První ialla-lv Alfrcl Větrní pUul Ca
rvi" AlckMfj Krninff Mfjrina a Himnin" W% nir
Vít'luv HfiUk: 'KmdiflutiM 113 utran
VíUVkIuv llúlt k: " Povídky" írtt povMi-k "O' Htmn
VílV-lav lltiW-k: "Zňvií t VaWt nítejna Král Rudolf Král
ViikuMii" itr:in
Ir ftiiiliosla v Panrcki "IWino žonfitn'
Ti'p'a Nováková: "V Kizních ioltorkjiL'
Toría Nováková: "Malomfulnký román"
Ter'za Nováková: "S kameniřé řlfky"
TWza Nováková: "Na Librov5 yiunť'"
' Tereza Nováková: "Jiří Řmatlán"
Teiéa Nováková: " Ronié Přrly" illustrováno
Tťría Nováková: "Výkřiky a vdA-by"
A P ílecliov: "Hz názvu"
V X Svoboda: " Probiizciií"
V X Svoboda: "ÍVrVí-ný jzdře"
P X Svoboda: "V našem vdut-lm"
V X HvobnOa: "V moří"
F X Svoboda: "Kaíp"'" "
'F X Svoboda: "Hitevní vichiief"
Quy do Maopntisant: "Toník" illutrováno
Qny de Maupaaot: "Naíe grjeř" illuntrováno
Quy do Maupassant: "V žáru slune?iiím'r illustrováno
Alexander lAimas: "O korunu o lásku" dva díly velkého!
formátu fl70 stran krňstnř illuítrováno 240 dřevorytyj
Karel Tůma: "Garibalďi bohatýr svobody" velký formát
094 stran krá5 ilustrováno Stanislavem Hudeřkem 210
Onston Leroux: "Taicmstvt žluté komnaty" illustrovane
vrdánf 413 stran
Alois lirWk: "StarA povésti Cvtké" illnstrovnl V rný!
velké vydání krásné vyprafeue
Dora Duur kerová: "Markýza de Pompadour" velké vydání
krásnA illustrované 128 strn
' II Sieiiklowiez: "Obnřm i mečem" 2 díly 828 stran velkého
formátu nezkrácené vydání krásné a boltatS illustrováno
Viktorem Olivou -
A René le Sagn: "Cil Bia" dva díly CC3 stran velkého for
mátu krásné illustrováno St IPideúkem mnoho barev
iieb obrázkových příloh
AI Ihitvirth a Ed Ilavráuel: "T O Masaryk náí prvý
president" Jeho život Jeho aásady
Ir Fr Veselý: 'Masaryk jeho řlvot a dílo"
Dr Kvžen řtrn: "Názory T O Masaryka"
1 S Maha: "Kriminál"
1 Machar: "Třicet rokíi"
J S Mat har 4 4 Vídeň" - r ry -
J S Machar: "Vídeňské profily"
T S Maclmr: 4l'od sluncem itaJským"
J 8 MacLar: 'fVerSem 1 prosou"
J H Mathar: "Golgatha"
F J Krej'l: "Naše osvobozriií' :
Jlais-Tviwivký: "Osudy lef'ionáíovy"
T Vrba: "Uoží mlýny"
J Maria: "Menái prosy"
Tylda Meinecková: "Touhy a zrady"
Karel MaSek: "Mír"
- Karol Jonáš: " Anglicko-řeský slovník"
Karel Jonáš: "Oesko-anglický slovník"
Karel Jonáš: "Nový tlumaň americký"
JonáS Nigrinr ' 1 Bohemian Made Easy"
J J Král: "Anglická škola"
Maxim Gorkij: "Nečasové úvahy"
Josef Holeček: "Česká šlechta"
Alois Jirásek: "Psohlavci"
J Lada: "Ládiiv veselý přírodopis" illustrováno
Zacbar: "Pohádky zeleného ostrova" illustrováno
II Špolc: "Doktor Urbářek" román dítřje illustr
Anatolo France: "Ostrov tuínákft" skvostně vázaná
C Sealřield: 4'Bílá růže"
V J Nemirovič-Dančenkp: "Kulžata bursy"
Louis uaiiet: "certúv kapitán"
Růžena Jesenská: "Noeturno moře"
Sorvác ITelIer: "Pun markýz" 527 stran
K M Čapek: " Ncjzápadnější 8lovan"
Gabriela Preissová: "Zahrady"
Václav Hladík: "TreBt"
Bob lloviasa: "V družinA dobrodruha krále dva díly
Jan Havlasa: 4'§ílené lásky"
Růžena Jesenská: "Tanečnice"
Aloxís JBouvier "Povídky chudých"
Bervác Hcller: "Saloinonida" román
váz
35
70
50
45
70
75
45
70
70
45
65
_Jna: jbroJl
Tamor Král
22d
10
1-1
$ 00 $160
o I3r
90 J23
80 130
i0 135
90 1S5
í0 133
CO
40
90 140
51
60
30 '
Vítfřsliv Hábk: "Hergiu Cntilina Amnon
JiJí 7 Podébrod" ni' stran
VífÍ7lav Hálek: "Na statku a v chaloupce ToJ pustým l op
tm" fo stran
Vítřzslav Hálek: "Povídky Poldík J?nmař Student Husor
Cf-rný prapor Dčdíctví Bílé Hory P'vře t Tatir 40t) tr
Vítězslav Hálek: "PoháJkv r nsSí venlc Kárné Listy V
V pří rodí" 4T0 stran
Vítézslav Jlálek: "7 cest do ťařihradu a domu" 100 stran
Fr Lad Celakovský: "SinííenA básnA Ohlasy písní ruskýx-h
f Ohlasy iiísní českých" 170 stran
Fr Lnd ÍVlakovský: " Růže sfídistá Epigramy Anthologie"
K Havlíček Borovskvi "Obrazy z Rus Hatiry Aforismy"
K Havlíček Borovský: "Divadlo Literatura Hlovácl Pole
mikn hkolutví Různé" 24 strau
A P (:(-hov: "Dva výstřely"
A P Čechov: "První milovník"
A P Čechov: "Vláda en"
Karel Piskoř: "Démon lidství"
Ojiy de Maiipassaiit: " Mont-Oriol" illustrováno
Jan Vrba: "Jitřní lov"
Jan Vrba: "Dolina" '
K Klostermann: "Vypovřzen"
Antal Stašek: "V temných vírech" 3 díly
(uy de Maupassant: "Otec Milon" illustrováno
Quy d Maupassant: "Nedťln pařížského méiťúka" ill
"Náš odboj" illustrováno t
Rudolf Medek: "Lví srdce"
i "1'osleduí chvíle carské rodiny" 27 fotografií
Dr Lev Sychravá: "Duch legií"
O Wilde: "Svatá kurtlsána" či "Žena pokrytá drahoka
my" kríisue vydaní červena oznoua
Jaroslav Vrchlický: "O knihách a lidech''
J S Machar: "Satiricon"
J S Machnr: "Katolické povídky"
Baron A E v7rangel: 44 Vzpomínky na F M Dostojevského
na Sibiři"
Honoré fle Balzac: "Láska Tadeusze Paza"
R 1 Kronbauer: 4Rina" román dívčího srdce
rr Drtina: " Cvod do filosofie"
Karel Sezima: "Host"
Karel Sezima: "Passiflora"
V Sieroszewski: "Beniowski" i
Libuše Baudyšová: "Jáuvšové''
Elinor Glynová: "Pročt"
Jan Klecanda: "U Božího oka"
Jan Klecanda: "Za blasem srdce"
Václav Řezníček: "Rudolf Bozdéch" krásný román 3GC stran
Fr Herites: " Maloměstské povídky" tli díly 1176 stran
ZJ Ďáskova: "Mládí" -
Tos Uber: "Dřtství a jiné povídky"
Felix Téver: "Povídky"
Jar Konrád: "Bílá lása"
Josef Konrád: "Plavecké povídky"
Josef K Slejhar: "Temno'
183
185
160
160
160
110
120
120
110
70
70
143
120
100
35
Václav íiezníčeH: "V dusném-'vzduchu" 720 stran
Ivaa Serg Turgeněv: 4Oteové a détf"
Tereza Nováková: 4Úlonaky Snly"
Karel Klostermann: "Domek v polední ulici"
Karel Klostermann: "Snímky lidí" -
L A Carská: "Na vždy" illustrováno
L A Carská: "Druhá Nina" illustrováno
L A Carská: "Jejich ideál" illustrováno
L A Carská: "Lída Vlasovská" illustrováno
A Mittenhuberová: "Domov" illustrováno
František llcrites: "Bratří Hartisovi" illustrováno :
František Herites: "Román kap Hartise" illustrováno
Jaromíra Letenská: "Tajemství zámkrj u moře" illustr
Fr J Čečetka: "Dcera exulantova" illustrováno
W Sokol: "Příval" román 620 stran
K M Capek-Chod: "Turbina" román 600 stran
K M Capek-Chod: 4 'Ant Vondrejc" dva díly
Karel Mašek: "Královny bez království" románová studie
Dr Em Rádi: "Úvahy vědecké a filosofické"
Helena Malířová: "První polibky"
Leda: "Pohádky pro velké i malé déti"
J S Machar: "Boží bojovníci"
Inž K Skorkovský: "Řiditelné balony a letadla"
O Hostinský: "Česká bdba 1S64-1904"
V A J Hornové: 4 'Česká zpěvohra
Karel Eneelmueller: "Pavouci"
Alex Dumas: "Pař힊tf Mohykáni" díl 1 643 stran velký
formát krásně illustrováno
Alex Dumas: "Pařížští Mohykáni" díl 2 608 stran velký
formát krásně illustrováno
Alex Dumas: "Salvátor" pokračování 4 'Pařížských Mo
bvkánfi " díl 1 786 stran velký formát krásné illustr
Alex Dumas: "Salvátor" díl 2 732 stran velký formát
krásné illustrováno
Servác Heller: "Marie Šťastná"
Vik tor Dyk: "Konec Hackenschmidův"
70
110
oo!
100
70
90
90
7
51
SO
80!
70
70
70
160
50
30
30!
toj
40
JI0
70
90
60
30
170
75
85
130
1501
90
110
85
70
220
'40
40
45
70
60
81
60
90
75
90
70
80
60
70
80
75
90
105
85
60
UQ1
120
150
45
50
40
45
50
20
10
135
vá
1 m ~m
110
210 =J
135
135
135
30
90
125
£5
Objednávky z uvedeného zde seznamu s přiloženým obnosem adresujte na:
1417-19 So 13th Street Omaha Neb
Pokrok Publishing Co
lllllllillllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllH
Union Depot Postál Station
Illlllllllllllllllllllllllllllill
fskýcli vzájemně ne pojišťujících I
Kpolecností Tento riftvih byl prá-j
vě uveřejněn v obžníknlz depart
mentu jenž může s prospěchem
použit býfi každým kdo se zají
má o zákonodárství týkající se
této otázky Ovšem v některých
případech třeba tyto návrhy změ
nit nebo opravit aby e vyhovělo
ústavním - požadavkům Celkem
vzato navrhovaný zákon jest určen
k tomu aby bylo možno dvaceti
neb více Hchopnýra jednotlivcům
zorsaniovat si farmerskou proti
ohni vzájemně pojišťující společ
nost Zároveň návrh ten obsahu
je opatření které by dostatečně
chránilo finanční správnost tako
vých společností
Číslice nashromážděné v země
dělském departmentu ukazují že
nyní stávající společnosti mají cel
kem $6000000000 risku na ma
jetek odhadovaný na 7500000
000 což jest o více než o dvě pě
tiny ceny vieho k pojištlní jsoucí
ho fannerského majetku ve 48 stá
tech V mnoha státech kde tento
způsob ochrany jwt vysoce vyvi
nut průměrné poplatky jsou o ví
ce než o polovici menší než poplat
ky stanovené společnostmi na vý
dělek neb tak zvanými ústřední
mi úřadovnami jako Fire Insuran
ce Exchange
Jelikož asi 15 procent všech
těchto společností vystavuje také
pojistky proti větrným smrštím
právě jako proti ohni a blesku
průměrný poplatek pro celou zv
mi jest o něco větší než by jinak
byl Vzdor tomu Činí to jen 26
centů na $10000 Vystavování
pojistek proti smrštím není do
voleno' místním společnostem dle
navrhovaného zákona jelikož je
nom společnosti jejichž činnost
jest rozšířena na veliké oblasti mo
hou jistotou převzíti takovou
zodpovědnost — Pište si pro Cír
eular No 77„ U S Dept of Agri
culture Washington D C
Srdce polského vla
stence ve vlasti
Ženeva 28 února — Nabalsa-
mované srdce Tadeáše Kosciuszka
polského vlastence a pomocníka
George Washingtona v revoluční
válce americké jež uloženo bylo v
bronzové unič v malé kapli zámku
Ilapperswíll nedaleko Curychu od
roku 1H87 má býti vráceno do
Polska Hylo již učiněno opatření
pro dopravení tohoto srdce do
Lvova a odtud pak do Varšavy—
KYlvž Kosciuszko zemřel v Zuí?-
wills ve Švýearském kantoriu So-
lofhurnu v roce 1817 jeho srdce
bylo vyňato a ponecháno tam kde
žto mrtvola polského vlastence do
vezena byla do Krakova k pohřbe-
Srdce zastalo v Zuwillsu až
Njí
1897 kdv vzato bvlo na
zámek Rapperswill Polští hostéLtě je Wyoraing % 1151629 akry
President podepsal $
předlohu o najmu ole-
j'ovýčh pozemků )
Washineton D C 27 února—
President Wilson podepsal ve stře-
du předlohu o nájmu olejových po-
zemků v jejiz důsledku otevírají
se pro vývoj milliony akrů po
zemků na západě Celková rozlo
ha olejových pozemků které se o-
teviraji dle tohoto zákona je od
hadována vlMními zeměměřiči na
více jak 6700000 akrů kdežto u
volněné uhelné pozemky mají roz
lohu 30000000 akrů a 39000000
akrů zbývá ještě roztříditi Fos
fátové pozemky odhadují se na
2700000 akrů a ložiska jiných mU
neralií jsou stejně rozsáhlá V
Californii nalézá se nejvíce těchto
olejových a plynových pozemku a
to 1189200 akrů Na druhém mí-
zámek tento pro tuto památku Ča
sto navštěvovali
Pozemky tohoto druhu nalézají se
pak jeňlě v šesti dalších státech