Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 03, 1920, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Strana 4
AMERIČTÍ slad-
Cl SE NEVZDÁVA
JÍ JESTÉ NADĚJE
nudou bojovali proti pro
hihici do posledního
okarniku
Atlant io City N 1 27 února
— Majitel' pivu aru ve Spnjo
nýeli Ktáfeeh použijí kadého zá
konného a ústavního prostředku
aby udrželi til svobodu a ten ma
jetek který zaručen je konstihief
dle prohlášení Christianu V Fci
ft-iupatia v koiifewu-i SJruMií
riweriekýeu sláiHtú jhw je před-
!fluH
"Počítajíce státy které dodat
ku neraliíikovaty ty které ueod-
hlasovnly státní pwhihice a ty jo
hlasovaly proti federální noh stát
ní konstituční prohibici v posled
nírlt loleoh" pravil "mámo dva
oet pět anebo více než většinu
celkového poctu
Me dvacet jedou stat s roleten-
dem z nii-li patnáct nebylo poja
to do hořejšího počin V těchto
státech lid vyhradil si právomuo k
rozhodování o schválení anebo za
inítiiutí jakéhokoliv aktu Icjrisla
tury u volebního osudí Tyto státy
imisí bvti nočítáuv za státv kte-
iv dodatek noratifiknvaly Při po
čít áme-li k tomto státům dvacet
pět hoře ji zmíněných mámo cel
kem čtyřicet států v nichž lid jo
buďto vyslovené proti prohibioi
anebo bylo mu upřeno právo ali'
so o této otázce vyslovil Xení di
vu že odpůrci tohoto systému pra
covali zuby nelity proti tomu aby
lid o věci blasoval
"Forma národní prohibice za
vedena byla ve Spojených Státech
použitím principů s kterými ne
souhlasí většina amerického lidu
Vidíme ničení svobody jednotliv
ců a vidíme majetek zřízený a
podporovaný zákonem a mající
cenu mnoha millioriů zlovolně zni
čený "Přítomná krátká perioda pro-
hihiee byla jiožchnáním v přestro
jení Vyvolala n amerického lidu
vědomí nutnosti obránit i svoje
svobody Otevřela oči aby spatře
ny byly šalebné takt iky faleš a
pokrytectví jistého nezodpovědné
ho živlu který téměř unikl odsou
zení veřejností stálým předstírá
ním morálky a spravedlnosti
"Tak zvaný osmnáctý dodatek
Jiiido námi zachováván' věrně po
kud budo součástkou ústavy Spo
jených Státu Volsteadňv zákon
bude taktéž zachová ván " pn tak
dlouho 'pokud nalézat í bude se v
statuích ' ifé' to jenom součást
kou pvohibiční - propagandy tvr-clí-li
se že americký lid sám způ
sobil přítomnou situaci -Americký
lid ve skutečnosti nikdy neměl
příležitost se v této otázce vyslo
vit i Jedině stát Ohio hlasoval o
této velké otázce a jeho rozhodnu
tí bylo prohibiei nepříznivé"
ú lez rvJv s Iřakom JJu z !!
riýh lotTnimfi HV"b rňJřil 1a
bvjv Hubl jiil v run" dnech
'Mámo novélni 'putina ktrý
hypiiothiijo našeho nového tura'
Tím novým carem j míněn L
uin
Mírová smlouva jest
opětně pied senátem
Washington D V IM únra—
Plánv o urvcblciií konečného roz
hodnutí o míroé smlouvě byly
přijaty včera r pnblikátiskými
vůdci fttíni io deinoknitičtí vňd
i hledali poradu mezi svými vnfi-
ldťdotU rozdělenými koUejty jaké
konečně stanovisko má b'íi demo
kraty zaujato O republikánském
rozhodnuti ftoJal zprávu senátor
Lodice který oznámil zo smlouva
bude znovu předsevzata senátem
ve čtvrtek a učiněn pokus oby tu
zůstala až" do konečného rozhodnu
tí Senátor Hitehoock mezitím za
vrhl návrh na svolání kauknu
strany pro který pracovali hlav
uč ti demokratičtí senátoři kteří
chtějí zakončili dlouhé debaty při
jt-iírn repunlikunsuveh hrad v
přítomném jejich znění Senátor
Hiteheook naznačil Že měl hovo
ry s těmi kdož nesdílí s ním jed
noilivvch náhledů ohledně směru
který měl by být i v tomto jednáni
sledován a že se rozhodl nesvolá-
vati žádného kankusu poněvadž
by k ujasnění věci neprospěl Mno
zí projevili náhled že dlo plánn o-
znárneného senátorem Lori gem o
ratifikaci smlouvy může býti hla
sováno během týdne anebo desíti
dní Nesmiřitelní odpůrci ratifi-
aeo jak se za to všeobecně má
budou proti jakémukoliv uryehlo
ní uvažování o mírové smlouvě a
pokusí se protáhnouti debatu eo
nejvíce Rozhodnutí senátora
Tlitchcoeka proti kaukusu vyvola
lo značné překvapení mezi těmi
kdož stáli za návrhem a ti před
povídají že nějaká schůzka demo
kratů přece bude svolána noži i k
hlasování o ratifikaci dojde
POKKOJLPNT S BtoXA 1920 ~
Charles R Crane jme
nován vyslancem v Cíne
Rusko má zas muže
rázu Rasputinova
Londýn 27 iniora — Bolšovi
eké časopisy prohlašují že nej
vl i vnějším mužem v sovětském
1'iisku je dnes Číúan vlastně Bur
jat vyznání Konfueiova -Ipak Yon
jen 'býval druhdy holičským po
mocníkem v PdaífověšČensku v Si
biři a vláskem ušel oběšení jako
vyzvědat? za rusko-japonské vál
ky Po čtyři poslední měsíce Ipak
úřaduje v účelně zařízených míst
nostech v Kremlů: a'' má také sou
kromý palác v Moskvě kdo_ skryt
má' velký majetek a odkixi vyjí
ždí si v pozlacených' kočáreoh ne
Up nákladných automobifecb v ne
děli se svými čtyřmi křesťanský
mi ženami Pravověrní komuni
sté ostře kritisu jí Ipaka a jeho
lnetliod a zvláště Be jím tnelíbí
že v "stl měsících nahromadil ka-
itálek v obnosu 3500000 nddň
ipak děkuje za svůj vliv ve vy
cbytralosti a methodám jimiž do
vede si udržovat! přátele v růz
ných stranách S Leninem je je
dna ruka a praví se že bolševický
vfiriee neučiní jediného rozhodnu-
Or J J V7ARTA
če&ký odborník
očí tuí noen a krku -
' PřizpflRobování brýlí
1223 Fint líat Bank Bldg
oriAiu rS3
TELTYLEIl134íiií
Wasiiiiiírton i t n února —
ťharles R (Vano z Chioapa zná
mý přítel Slovanu millionář a
světový cestovatel který byl jme
nován americkým vyslancem v Čí
ně presidentem Taftem v roeo 1900
a byl odvolán právě když nalézal
so na cestě do Pekingu poněvadž
"mnoho mluvil" 'byl vyvolen pre
sidonlom Wilsoncin 'pro týž úrari
jako nástupce Or Paula ll iusche
Crane byl jmenován vyslancem do
Cíny presidentem Taftem v září
roku 1909 a o měsío později v
předvečer svého vstupu na lodf v
San Francisku byl povolán zpět
do Washingtonu lředně tehdy
nebylo oznámeno proč došlo k té
to náhlé změně avšak později zji
stilo se že jeho posudek o man
džurské dohodě mozi Čínou a Ja
ponskem který uveřejněn byl ' v
některých západních íisteeh byl
příčinou jeho odvolání Tento po
sudek také otištěn byl v japon
ských listech a vyvolal v celém Ja
ponsku poplach neboť Crane se tu
vyslovoval proti vládě japonské
Bolševici pustili
zajaté Američany
i- ují -l—i
Washington I) C 27'února—
Propuštění Ed IL Charttea ze
Stbekťon Cal a Predericka L
Baruma z Brooklyíi N Y úlenii
ímeriokého Červeného kříže kte
ří před nedávnem najatí bylí bol
Ševiky v Sibiři bylo oznámeno ú
řadovnou' Červeného kříže z Vla
divostoku ' ":
PaderéV8ki vrátí
N se brzy do Ameriky
Santa Barbara Cal 27 února
— Igriát Paderevvski který pí-ed
nedávnem vzdal se úřadu polské
ho premiéra vrátí se brzy do A
meriky a zahájí tu první umělec
ké tournée od vypuknutí války
dle prohlášení Willíama Iíemp
hilla ředitele renée Paderewlcé
ho a jiných majetku v Paso Eob
les Paderewskí dle sdělení pa
na Jíemphilla zchudl zoařnž v dů
sledku oWtí které přinesl pro Pol
sko poskytnuv veškerá své hoto
vé peníze na prácí pomoenou Je
ho reně v Paso Eoblcs a jínÁ ma
jetky v Santa Maria údelf opa
třují mu dne jediné příiofiylbJež
uchraiují ho před nouzí
I SOUTH OMAHA !
1 HM t-H M H H H I-W-H M+
Drobni zprávy
z českých kruhů
— Clonové spolku sv Václava
uspořádali v neděli nu svého řpo
lubratra p Vojtěcha Šlégla píe
kvapení v jho rfúJcrii i v vide
2U jiní Dvacátá druhá ulice--"eihny
přípravné ftiáce vykoná
ny byly tak ta jně i oslavence n
měl o nib ani tu-ní a byl zaji
sté na ijojvjŠsí míru pi'okvaren
když tak velké 'UuWsttí Molko-
vých brati í jej navštívilo Při lé
to příležitosti bjlo pamatováno
na oslavenco pckinm dárkem
kvostnýříi honpákem který buď-
rnu vžily uu juízeú a lásku jeho
spolubratři milou připomínkou -
Pnll Slégl byl upřímně doj it tou
to pozorností a dokoval za ni vře
Io Je G rokň stár a již po čtyři
ruky nemocen Je přirozono ž
laKovo nnvsievv jsou mu velice
milé Společnost strávila v druž
oé zábavě a při dobrých zákus
cích a vonných doutnících příjem
ii v večer Rozcházela se s přáním
by pan Slegl brzy se pozdravil a
NÚtn jím návštěvu oplatili nudil
— Těl Jed Sokol Iiogner
'jj'is zahájila právě přípravy kw
provedení divadelního představo-
ni Uoera ronste jez jsoiirano
bude v neděli dno 2š března v
Národní síni Je Jo pestrý a pou
tavý obraz z amerického západu
nngličiny do češtiny přeložený
p los Merhou ziiiinym nasau
spolkovým pracovníkem který u-
jal se také lízení tohoto divadla
Vaše obecenstvo může se těšit i na
čkný požitek divadelní Úlohy se
nalézají vesměs v rukou dobrých
ochotníků a provedení hry zajisté
bude dobré Vstupné sfanoveo
bylo na 40 eouíů Po divadlo ná
sleduje taneční zábava
— Známý krajan pan Jos Pro
kop pekař na Dvacáté první a S
ulicích prodal svoji residenci na
Dvacáté a Z ulicích
— Pan Frank Laitnor známý
vyrabitel výborných doutníků
prodal v těchto dnech svůj maje
tek na Devatenácté a O ulicích
manželům John J Hervertovým
Všechno nasvědčuje tomu že letos
na jařcfmde čilá poptávka po ma
jetcích v Jinší české čtvrti a že
budou se dobře prodávat i neboť
dosavadní vysoká cena materiálu
a práce nepochybně potrvá jeitě
nějakou dobu -- t
— Pan J V Košuař známý pra
covník spolkový 'zakoupil si v mi
nulých dnech nový automobil dní
hu Dodge v kterém m již vestílo
projíždí naší českou čtvrtí
— Manželé August Soukupovi
bydlící v čísle 3351 jižní Sedmnác
tá ulice právě obdrželi potěšující
zprávu ze staré vlasti žo rodiče
paní Soukupové usazení ve Svět
lé nad Sázavou "obdrželi bednu
kterou jim odtud před sedmi mě
síci zaslali Zásilka byla poslána
prostřednictvím československého
konsulátu v New Yorku a v Om#
ze záležitosti obsta7al p fterpán
Došlá zpráva udává že bedna do
šla v úplném pořádku a přirozeně
po tak dlouhém čekání vyvolala
velikou radost Je naděje že vši
chni krajané v příštích několika
dnech obdrží právy že bedny by
ly dodán)
— V pátek přivezl náklad do
bytka do zdejšího trhu pan Jan
Tomášek z Clarkson Neb který
při příležitosti této navštívil také
své přátele manžele Bouškovy
bydlící na Dvacáté první a P uli
cích kde byl rád viděn 1
— Manželé Barbora a Matěj
Smutných bydlící na Třicáté še
sté a Y ulicích byli obdaerii či
perným chlapečkem " Gratuluje
rne! -
— Manželé Jos Kučerovii Jbydlí
cí na Sedmnácté a P ulicích kou
pili v těchto dnech pěkrioiífarmu
v rozměru 20 akru tt veškerými
stavbami za částku j4f00 nedale
ko Florence Neb od známého
obchodníka p Václava Schneide
ra Farma tato byla opatřena j)
Schneiderem veškerým příslušen
stvím pro pěstování dríibeže a pa
tří k nejlépe zařízeným v tamním
okolí
' — - Známý krajan zdejší p Fr
Kuška vyprodal tyto dny svůj řez
nický a uzenářský závod na Dva
cáté první a Q ulicích panu Joefu
Kavalci z David City který říze
ní obchodu m ujme hned jak svo
je záležitostí ve vém domovském
městě uspořádá Manželé Kayal
eoví jsou mladí-a srdeení lidé jak
jsme seznali % hóvóřú níiňtta"
řeznickým a uzenářským obcho-
dom tiilelt? cteřtjánieni "ájilté
v T-iK hA 'tr'i dovedvu ň 7
d ati pífatfle a doufáme pevni íi
JJělají Ať tu u přehu stejně jalo
imrJele hTiiíkovi eol biitb jim ?
srdo přáno
„ v čhitek večer uspořádaly
čelné přítelkyně pěknou přrkva
jsťiik u na paní 1'unuii Kopioovon
lyillíoí iiodHb-ko Couiiiry klubu v
arpy okresu nu roloníonou s
ínfo obyillím neboť jmeiiovtuiá
krajanka ?o bry přestěhuje ze své
tfsidonco Pii dobrém kafíčku
řtUiniHiihVh zákuiíeh a družném
hovoru strávily účastnice příjem
ný večer Píítontuy byly: Pani
Mario Kosinová paní Anna Koí
nová paní Mait-a llorlíková paní
Mario Speilová sl Pe-ssíe Lacino
vá paní Svobodová a pař í Pokor
ná -
- V tiedťli v hodinách odpob-d
oích zemřel v obydlí svého syna
pana Josefa L Kubáta zamč-tii
učilo v úíadovnč okresního kleč
ka starý a vážený krajan pan Vá
clav J Kubát z- fVdi r Kapids Ta
k'eiý db I tu u svýcli přáM ná
tŇiěvoii pies dobu ziniiii Kraiaji
Kubát narolil se íi ííia ro
'iii 1S'!"i v hudeiiieíi li okres Klá
rovy (Vcby tak e pii svém sko
nu byl £1 roky a 1 měsíce stár —
Zanechal til dva syny p Karla II
Kubáta' známého právníka v 'lina
ze n p Josefa L Kubáta usaze
uélnv městě našem n jednu dce
ru paní Marií Leníčkovou usa?c
mni v Codnr Rapids Li a sestru
paní Magdalenu Zástěrovou v Ce
Jar Uapids la vedlo niio-iív!
vnuků a jiných přátel jímž všem
platí naše upřímná soustrast Tě-
loKiió puzíistatky zesmdého byly
dopraveny dnes yeskýrn pohrob-
iiím ústavem Bratří Kořiskň lo
Codar Kapids la kdo uloženy bii-
!oii k věčnému odpočinuli
- V sobotu zemřel v obydlí své
icery patu nny westove cislo
Til 9 jižní Třicátá třetí ulice kra-!
jan Vincenc Malý dovršiv SO ro-i
u'i Xaroilil se v Cechách a v A-1
i
nn rice j i i celou notu lot ano-
haCzde dceru paní Fr West o-i
voit vnučky pani l r JJursieko-i
vou a AnjíPlinu Wostovon vnuka
Williama Wosia a čtyři pra
vnuky a pravmičky Pohřeb jeho
hudo se konati z domu smutku do
chrámu sv Alberta a odtud na
hřbitov Panny Mario péčí pohrab
nílrů Bratří Kořiskň- Pozůstalým
platí' srdečná naše -soustrast
SPANĚLÉ nabyli
ZNAČNÉHO JMĚNl
BEHFM VÁI-KY
Nikdy ve Španělsku ne
bylo takového hlaho
1 tiijnko nyní
-V "i"
Rii-celoii:) :Ml únotM — Ci?inue
který po íiělolika letech znovu na
Všliví Spjfiél kn s Vf-1 k in újsom
pozonijo změny ku kletým ib'o
V pc b iliih h několika letech Všu
de je ni t ho opatřili velŠÍ bbdiob I
lvli píed blv 1 Zpúsidj jvot i lo
U-t-jéloi lidu se iiiičně řlopšil Ta
to rtiiéiiii 'iiťpj-išla náhle avšak J:
Prahne vaše
krev po železe?
HinjMt ("crvMté kn iioiruvon jě
vím tlalávA mljr riznutl hh I
lik iidUat řkotiAkii
icí to fuWl
'iepi
rvab
Spa
ní poiněiý yeiiič kráčela vy
be' (i ki Veuí f
Bariích slibuje sní
žení cen v brzku
Washington J) (' 2Í)( února—
Bernard M ' Baruoh bývalý před
seda rady pro válečnou industrii
vyslovil před vý bořeni domu zá
slupcú Náhled že co nejdříve zvý
šena bude produkce ve všech obo
rech a tím i nastane poklesnutí
cen Ba ruch soudí žo při první
předzvěsti zvýšení 'produkce ko
řistníci a spekulanti uvolní záso
by které zadržují pro spekulaci
ň iiá-dedkem lolio poptávka bude
menší ueřli zásóba To vždy zna
mená snížen cen a bude tomu tak
i v tomto případě IC snížení cen
také přispěje dle jeho náhledu
zlepšení dopravy na železnicích a
moři i
Mnicii£ řl:vu-'ky krv iiol:n:Mi jí í
ithlttiiiiť v U j--nř-t ImIí Iťfí Jínil rla-
li i ilniraU trj'l neInitiUlfm ! '
u- (' n i 'n ro Blní juni piMiiiv
ik' liiiraví m-!i tieťiiťitli iit lťa
"- Inituick ři' :i fi hieiiiii řJravmi
mi unii i inii i t 'Uiiiii ve"li'rA 1'ilrftjí
Inliiij icltii a lávu lltií
'i nu vftoií pupil IU h riilelii in in
10ť ls ! H -f tVil il" 11 1 lil' l lllpl ii' i
n-íili w jijlnmi Anúiii lilitn v
i tuír(i f&vwUvi i"i"i viiiií i:ti
jln-iri iiu'tný li -uaiiifií } iínili
'itn iiiji' klv kicc liit i ve řUkoH
a a la vi-m r „ „i
él-ko výšilo svůj blahobyt iIo-im 'l t PnUSi nej-tr svým řttvnii
ji-ti it jl Ir !vitui i"'l:aii a ím jie
i j I Imoti ly viii Uu i aikotniU' 1 a
f)íi-Vl"ilřtO m li 1V111 jíle iit-l jiioik li
iii!i siiini iinli'i]tj?i f irskou íliit — 1'i'i''
ivilřtc kc juk HuiiIhi mrt ícte i'lťiit
:iní lini' nionili tMitnm etn' te
ili ietírúiiH' é taMi tkv Niixíilnl Inei
I I lM'lfl' JICIOM- Hi Ktiléfll julii' Ji" 'l a
I Miiv Putinu metl kntť iviji ílu
li ifcsv i- li si' Minaui li jutu itiiln li
l!iili!i ctiiili lil i e fl ul íiíettf in itnť-li
rcrvivié Irw (' l!-í-k N n x : t ! Irun ["
in'i v it(iiii i si-xlaLfin' lainirinv 1
l:tift! 1 U''t eltlee enoli ciiir'ii i
i!n itu rri" fiii'f:iv v
Brambory v Polsku
platí jako peníze
Cl nu
Varšava -- 2í) února
hodnota potravin všeho druhu a
malá důvěra k penězům za něž o
stafně těžko lze něco koupit má
za následek že dělníci v okolí
Grodna v Polsku vstupují do prá
ce 8 tou podmínkou žo mzda bndo
jim vyplácena v potravinách Po
něvadž brambory z potravin jsou
tu nejčetnější tfiid užívá jich ja
ko základní potraviny platí tu
všeobecně brambory jako peníze
Americký červený "kříž v 0 rodně
oznamuje že svoje dělníky nemohl
získati jinak než slibem že poskyt
ne jim za práci brambor Cena pe
něz neustálo kolísá a 'proto bram
borům jako výměnnému prostřed
ku všude dává ne přednost " Za
brambory je možno také snadněji
koupiti různé továmik výrobky
nežU za peníze
Johnson schválen re
publikány v N Dakofě
PÍNmarek N D 20 února—
Spolkový Konátor Iíiram Johmoti
byl wdiválori jako kandidát pro
jdderitRtví rppnblikánskon kon
vencí jí volanou 'SSiWmmm fonl
kem předsedou republikánského
státního ústředního výboru
I liviič za války kdy jako do ze
la neutrální e hrnulo sem tieuf
i -
" ! Vše'h stínil tieltoť válčí-í '-
mě potíťbovidy ruzn" zboží a sna
žily --o je zMuiti co nejrychleji A
lak velká španělská iim"sIíi bohatla
v míře nebývalé Ililbao Barce
IhiII 'l celá Cii!oii! VílIeiiCÍa
promyslová měsM jtko Seville Za-
řafozi a iodo víielma Mmlrid o-
pjývají v blahobytu v jakém snad
i ' i ' i i i i i
ii'-iinri-riri v 11'ilie Kdy Had jj
ší saiičlskoii slunci iiezapailalu ji
Všei-hotl náiiioťoí olu-hod m de
oi"' reďovd
Celá řada lidí nadělala obrovské
Í'!iohÍ !isak přes to ve Španělsku
jeví se neklid poněvadž toto bo
hatství nebylo rovnoměrně rozdě
leno a nové nabytých penéz použí
váno bylo více pru spekulace neí
li pro produktivní podnikyZemě
íiojmé nalézá se mi přechodu Ob
rovské zvýšení mezd jež docíleno
bylo snahami syndikátů a v dů
sledku či tnýdi stávek přivábí vel
ké množství obyvatelstva k ruční
práč Vysoké mzdy však souča
iió znamenají velké průrnvslovč
zavody_a statky nevyhnutelně mu
sí fso spoléhat i na stroje nechfějí-
Ii _si stati insolventními
Zi-ojnie rozhodnutí délnietva
zviaste v rarcelone a Valencii n
'"initi život pro zaměstnavatele n
liapitalist u nemožným a vvknná-
vati minimální množství práce či
ní nade ti 'na udrženi nřítomnčliít
blahobytu ]ochybnými Dělnici vo
továrnách v lííirccloně isduo
fMid[oT-oí'áuo tiioenými syndikáty
provádí jakyx druh nassivní resi-
-ten-e snaží se jotiž vykonali v do
bo pracovní co niojio nejméně —
Doblížitel v ová riiéch jo nemož
nosti a majit"lé továren j-sou iiroii
této passivní resístomd naprosto
bezmocni
Za lo však dochází k včlší čin
nosti v malých a hfarých španěl-
ských ímliistriícb jako hriiěířství
přádelnielví hedvábí a výrobě do
mácího nábytku Vláda chvstá se
zbudovati celou řadu nových že
leznic jirovcsii zavodnění y celé
řadě málo produktivních nyní ob
lasti zlepšili těžbu v dolech a ji
nak těžit i z daných zdrojů K to
mihbudo potřehnvati mnoho stro
jů jož iiiož" si opatřili jedině ve
řspftjonýeh Státech Obchodní s?v
ky ihzí Spojenými Státy a Špa
nělskem mohou býti v budoucno
stí velmi čilé
Neiii -j it" 'I'iií nivirsíuniťké výnli
lv 'u:iti' 1 1 n rf j' 1 Miminu jiíifiM
1'iti'hi' 111'jiii-kiilí 5-ulfi iiei-iviiiijí Iiki
:iliitc! iii- r'i t Výrolici nn"ii ií iV
Jliiě iiwiii!i-iji é výhlei v IťiilěiMU -klijmiMl
lielil v:'m-Ji( H):f %tfií lest li
'lui'iií a -im-Ii íliihKih lčl:'iriiíkM
PŘÍPRAVY K SVĚ
TOVÉ VÝSTAVE V
LILLE VE FRANCII
Život ve válkou značně
poškozeném městě je
téměř normální
Železniční zřízenci
ve Francii utvořili
vlastní sovět
Paříž února — Vinici fran
éoiiké železniční stávky oznámi
li nrjranisaei í-ovčlu který má pře
vzít) železnice ná-oda Sovět fen
to jak se praví propustí z práce
všechny 'dělníky kteří odepřeli
vyjiti na stávku Stávko vní situ
ace jo velice vážná Vfidei stávky
snaží se docílili stávky všeobecné
na železnicích celého národa Pro
zatím jenom některé železnice ale
nojdídežitějŠÍ byly stávkou posti
ženy Autority y provinciích po
hlížejí na hnutí toto více jako re
voluční nežli hospodářské Vláda
učinila opatření aby doprava po
travin nebyla zastavena
Nízké služné vyhání
učitelstvo ze škol
Clevelarid O 28 února — Xa
konvenci Národního nd mžení uči
telstva v Clevelandé bylo usnese
no žádžfti minimální plat pro mčst
sk tiéítolskě síly íMiíK) á pTO ven
kovské líčitelské síly J2řK) —
Mluvčí kteří oslovili hhromáždění
tiěíiolhkť-ch sil stěžovali si do ne
doníatečného platu nyníjšího pro
hlásivše že malé sjužne bIo píí
cíiiou Žé více jak J 1T000 učitelů a
lio tele! vdalo s
dráhy
Lilie Francio února — č
koliv jizvy zoisobeié častým
bombardováním nopíílelo a -vč
fové války dosud nebyly úplně za
hlazeny mčsto liille činí horečné
přípravy k zaujetí mile svejové
hostitelky na jato kdy poválečná
světová 'výstava bude tu konána
ISrány léto výstavy" db dosavad
ních pbinů otevřou se dne 1 květ
na -
Přes systematické ničení průmy
slových podniků německými armá
dami za dlouhé okkupace prostu é
iio průmyslového distriktu v sever
ní l'Vineii tři čtvrtiny továren
pracují na předváleční' základně
Ldle používá létu příležitosti a o-
tovírá své brány aby ukázalo svě
tu jak rychle severní lYaiicie by-
In s to se vzpamatovali z nui způ-
sobeiiýeb jí fúrií tiefiávisti nepří
tele Výstava tato buď převážně prů
myslová jak snad ani jinak není
možno v nejproslulejším průmyslo
vém městě Francie' Včast desíti
velkých zemí které pošlou dový
stavy ukázky své promyslové prá
ce jeszajišfěna Američtí írůmysl
níeí zajistili si pro výstavu svého
zboží ň% velké budovy s ýstav
ní prostorou v rozloze 2500 čtve
rečních yardů Z jiných ameri
cKyeli zemí hlavně Rrnsilie bude
značně na výstavě zastoujiena
Vzhledem k blížící se výstavě
nraciijo se všiulo horečné na 'od
straňování všech jizoy válečných
Zatím co některé skjipiny dčlui
flva jsou pilně zamést miny odstra
ňováním rumu a kusfrdrev v oko
lí železniční stanice kdo bomby
nepřítele řádily nejvíce jiné sku
piny stejně horlivě pracují v oko
lí proslulé esplanády kdo výstav
ní ruch bude se soustřeďovat! Pró
výstavu bude zbudováno dvanáct
velkých budov které však nejsou
budovány ná místě nýbrž ve vel
ké továrně na přenosné domy v
Paříži Praví ro ž'" blíží so již k
dohotovení a jakmile všechno při
praveno bude součástky budov
dopraveny budou na výstaviště
kdy jich složení nebude vyžadova
li dlouhé doby Doprava sončá-
stek těchto biplov bude se dílí po
železnici j kanálových lodích
Londýn 20 února — Tři sla a
čtyřicet tisíc osob v Anglií nadě
lalo "jiiiční za války dle uděle
ní úředníka vnitřní berně který
svědčil před výborem poslanecké
sněmovny jenž niá rozhodnout! o
tom má li býti jmění ntibyté za
války zvlášť zdaněno Sir John
Anderson úředník vnitrozemské
berné prohlásil žo vláda snadno
nubla by získati ♦lWWWOOOO z
navrhovaného zdančuí Zadná for-
vychová Udýké' ma ijiaj"iku by všk -v tohuto zda
nění vyjmuta býti nesměla
r