Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 03, 1920, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Strana 2
rOKROiv DNT 1 ntaA 1020
i
! Z BRUNO NEB !
Dne 23 únoru 1920
— Jelikož nikdo z našeho jné
Klečka ani z okolí se nepřičiní by
nějaké zprávy z unií emaily dal
do veřejnosti chápu se tedy úko
lu toho sáni
— V minulem týdnu puu 1 )
-Tauový' obdržel z Lincoln nanej
výše truchlivou zvěst' sdělující
niu že jeho syn Anton zemřel v
tamní nemocnici po operaci Tě
lesné pozfisfatky zeMUilého byly
dopraveny do našeho městečka a
v patek 20 února na katolickém
hřbitove v chladny hrob k trvalé
mu odpočinku uloženy Pozůsta
lým vyslovujeme upřímné 'cítěnou
soustruh ! — čsa pohřeb svého
bratra přijel pan Josef Janovy z
Battle Creek Xebr kde jest ná
drážním přednostou
— V několika rodinách v zdej
ší osadě řádí influeiizít Nemocí
tou jsou stíženy jmenovití rodiny
— 1 Kopeckého J Knákala Fr
Kožánka Ant ISpatze a los Ze
leného — V pondělí 2-1 února přijela
ho domů podívat slečna Ajrnes
Blatných ošetřovatelka jež od
nového roku ošetřovala nemocné
v Iowa Též slečna Maric Miloto
va ze South Omahy přijela na ná
vštěvu rodiny pana Václava Blat
ného — Slečna Helena Zelených při
jela z Tobias na nfkolika-denní
návštěvu svých rodičS a v úterý
se zase vrátila zpět
— Ed Hlaváč koupil od Antona
Šťávy mlátící stroj
— Příště více — Srdečně vše
ťky zdraví — V B
vé blánv Vedle za rmouceného
munželrt zanechává zde pět ma
lých dítek V úctě—
J A Procháska
PEAGUE NEBR
Dne 22 února 11)20
— Okresní zeměměřič p Tracy
z Wahoo byl zde v úterý by vy
měřil hranice mezi pozemky Váe
lava a Antona Popa
— V pondělí 1( února zemřel
zde mladý krajati pan Anton To
meš bydlííeí H-verozá pádně od
města na zápal plic Pohřeb s
konal ve čtvrtek V) února za
velkého účastenství na katolický
'hřbitov u Cedar J lili Zesnuly
Zanechává manželku čtyři niah'
dítky stařičkou matku dva bra
try a tři sestry kteří želí jeho od
chodu Truchlícím vyslovujeme
naši upřímnou soustrast !
— Pan Jos Sedláček ze Spring
field dlel zde po několik dní ná
vštěvou svého otce a ostatních pří
buzných a při té příležitosti tak
nám učinil krátkou návštěvu Pe
pík se odtud před několika léty
odstěhoval do Sarpy okresu kde
jak se vyjádřil se mu vede uspo
kojivě
— ] E Pra i který jest zaroěst
lián v smíšeném obchodě Horáček
Bratří v Bruno ztrávil v sobotu
21 února večer zde návštěvou
BISON 0KLAH0MA
Dne 25 únoru 11)20
Ctěná redakce a milí čtenáři
muMin vám zase podat nějaké
zprávy z našeho okolí Tentokrá
te je to však truchlivá zvěsf jež
to řádí zde ta zhoubná influenza
jež si vyžádala v oběť posud mla
dou bytost manželku to p Anto
na Kokojana Byla provdána přes
10 měsíců a mezitím co naléza
la se na nemocném lůžku jsoue
stižena influenzou povila syná
čka sama však příchod jeho za
platila předčasně svým životem
Při skonu čítala pouhých 20 let
Hošík až posud jest živ a zdráv
Pohřeb zesnulé krajanky konal se
zdejším chrámu 24 února za
přítomností tří knčží a účasten
ství členů spolku K 1) jehož pan
Kokojan jest též členem Však i
jiných dostavilo se z úcty k ze
snulé bv posledním pohledem
ní se rozloučili Velká účast zná
mých a přátel (přes 40 automo
bilů nalézalo se ve smutečním
průvodu) nejlépe nasvědčuje ja
ké vážnosti se oba mladí manželé
v zdejším širokém okolí těší Ze
snulá pí Kokojanová byla dce
rou p Jos Trojana Truchlícím
pozůstalým náleží naše soustrast
a zesnulá nechť nerušeně dřírae
spánek věčný
Počasí máme zde přítomně ob
stojné tak že farmeři mají ve
směs již ovsy zaseté a nyní i
brambory sázejí Myslím však
že se nám ještě nějaká zima do
staví ačkoliv lze předpokládat že
to již nebude tak zlé Možná že
tam na severu budou nám pěk
nou pohodu závidět a trochu té
zimy nám sem pošlou Pakli se
tak stane tedy mohou očekávat
že my jim to zase v létě oplatíme
Jak oni nám zimou tak my opět
jim horkými větry Proto as nej
lépe jest udržovat vždy a všude
přátelské styky — Se srdečným
pozdravem a v úct" znamenám se
Jakub Přibyl
:tóTINA NA UNIVERSITĚ
NEBRASSKÉ POVOLENA
(Oznamuje Dr Karel H Breuer
Lincoln Neb)
vvřih r
nu
pp llašpír a Mimránek podívat st
iia divadlo které dával ten večer
zdejší dramatický klťib
— Stanley Šimůnek z Omahy
dlel zde návštěvou u přátel a zná
7iiýcb v sobotu a v neděli Sta-
ňouS jest zaměstnán ve Kordovém
záod' v Omaze již asi rok
— Paní Frank Fiehjeová ode
jela počátkem týdne do Speucer
odkud obdržel pan Kieinee zprá
vu že 'jeho bfatr John je pivážl!
Č m iuoeen Pan Ficinee nemohl
jeti neboť se necítí Kam úplně
zdráv tedy poslal svoji manžel
ku' -__ Divadlo "Vojuarka" které
v soboru nehrál zdejší jDramatí
cký Klub těšilo se vzdor nepří
znivému počasí hojné návštěvě a
kus schrán když se vezme v úva
hu že část účinkujících byli no
váčci velič uspokojivě což ne
pochybně bylo zásluhou ředitele
pana Kusáka a režiséra pana B
Hampla Celkem vzato výsledek
byl uspokojivý jak se strany o
bocenstva tak &e strany ochotní
ků a proto očekáváme další brzké
vystoupení naších umělců
John Stuchlík známý licí
tant a od svého ndádi osadník
Klk preeinktu západně od města
odstěhoval se v fíelito dnch % ro
diuou na farmu kterou koupil po
blíže Wcston
ABUB NEBR
Dne 28 úaera 17Z0
Cfaá redakce! — Povoluji i
us iiúiú cmutsoivjprivn: P-i
21 lÁ ÍVlííkcvj sxřU dz: V
úíxora maačfclka na zapal caozko-
V minulém červnu překvapena
naše česká veřejnost nemilou
zprávou že byla následkem nedo
statečného zájmu a malého počtu
studentů zrušena stolice slovan
ských jazyků na universitě ne
hrasské Tehdy bylo o tom hod
ně napsáaio a vysvětleno tedy ne
ní třeba se šíře o příčinách toho
to činu rozepisovat! nyní Však
hned jak jsem se to dověděl za
čali jsme usilovně praeovati aby
chont dostali zase češtinu zpět do
university a aby české oddělení
bvlo znoYUzf'ízen0 Dvla to "rá
če těžká a z počátku máloslibná
neboř následkem vlny amerikani-
sační (tak zvané) nejevilo Se nu
ů Američany mnoho chutí na vy
učování cizích řečí na uuiversité
Však všecko trvá jen chvilku a
každé nadšení poněkud ochabne
a tak i tato vlna přešla a nastaly
opět normální časy Před zaháje
ním prvního semestru na podzim
minulého roku se nám podařilo
dost at i od regentu slib že pak-H
se přihlásí dost studentu na če
skou řeč budou zavedeny dva no
vé kursy avšak čas byl na to
krátký a nemohlo se to dost roz
hlásit ale hlavně mezi zápisová
tely při registraci nebyl o to žád
ný zájem a tak se stalo že sc jich
přihlásilo jen deset a ovšem pro
deset studentů se nechtělo regen
tům zjednati učitele
Hlavní chybou bylo že nebyly
kursy správné rozděleny a stu
denti kteří jii pokročilé české
kursy měli nebyli by za ně do-
Mali kredit a tak ovšem se jím ne
zdálo ú je bráti když jim nebu
dou připočteny k dobru Tak e
stalo že pří zápisu na první se
mestr s toho sešlo pro nedostatek
zájmu ale děkan Buck od akade
mického oddělení pod jehož
správu patří moderní řečí mí slí
bil že učiní pokus na jarní se
mestr zdali by m to dalo pak ně
jak upravit Já jsem qiu sám vy
bral jtucca všech eíkýeli fetudeu
' t na universitě a ou ú je povolal
do své úřadovny a vyjednával %
nimi &traa braní ú etikého kur-
'i Vidk i tfotolráte byly ty :a-
prekiky řiče iťiizi oéli
h kujfhy jh zíhna v modc-r-
isich Tečích a kdyby jich nechali a
viuli češtinu pak by ztratili kre
dit za to co brali a za češtinu by
nedostali dost a tak se jich z 9f
přihlásilo jen '10 Z těch si jede
náct chtělo brát poí:átcčnt kursy
a ostatní pokročilé ule většina z
nich nemohla si upravit kursy a-
by se to hodilo s tím eo tnřli již
začaté u pak mnoho jich bylo se
niorů co mají graduovali v červ
nu a tak se nemohl sehnat dost
velký počet jimž by se to hodilo
do začatých kursů Chybou by
lo že pokročilí studenti si brali
češtinu již dříve a byli by si mu
seli brát ty samé kursy a nebyli
by za to dostali kredit a tak toho
raději zanechali Tedy když se
to nedalo jinak ' upravit muselo
to být odloženo do podzimku až
začne nový školní rok Pak bu
dou kursy upraveny tak aby se
hodily studentům do jejich ostat
ních kursů
Kancléř Avery a děkan IUiek
vypracovali ale plán jak by se da
li všemu vyhovčti a na podzim a
by se mohlo začít s vyučováním a
plán byl ve schůzi regentů odbý
vané druhý úterek v únoru před
ložen a schválen líylo usneseno
zjednati co nejlepší sílu učitelskou
kdo by mohl vyučovali angliéin?
neb jiným předmětům kdyby ne
měl dost práce s češtinou Nový
učitel bude mít i plnou hodnost
nrofesora a dostane plat jako řad-
fný profesor Bude zařazen nej
spíše do oddělení angličiny ale
dostane povolení vyučovati v od
děleilí moderních jazyků Pak se
vypracují pravidelné kursy češti
ny a jak s přihlásí studenti bu
don třídy začaty a on je bude vy
učovati Když by nemohl vše
chen svůj čas věnovat i češtině pak
bude vyučovali angličíně neb ji
ným předmětům aby měl veške
ren čas vyplněný
Usneseno nabídnouti toto místo
panu Oronovi Štěpánkovi který
se přítomně nalézá v Cechách a
děkan Buck mi sděl že mu po
šle kabelograficky nabídku zdálí
by místo přijal Pan Štěpánek je
graduantem z nebrusské universi
ty a studoval také na Harvardské
universitě a je v naší nebrasské u
niversitě velmi oblíbí')! Pakli bv
nebylo možno dostat i jeho bude
místo nabídnuto některému jiné
mu krajanovi který je pro ně způ
sobilým a jichž se několik přihlá
silo —
syni to teuy zalezl jen na has
samých pakli my Češi v Ncbrasce
budeme je ví t í o zaveduí stolice čc
ského jazyka dost velký zájem tak
!e dá vybudovat i neboť dobrý po
čátek byl učiněn Nově zjednaný
profesor bude mít na starosri vy
budování tohoto českého a po pří
pade všeslovanského oddělení a
pakli se dostane dobrý schopný
akademicky vzdělaný člověk na to
nmto není příčiny proč by české
oddělení nemohlo být tak silné a
tak dobré jako mají jiné moderní
řeči
Je třeba aby krajané hned ode
dneška pracovali ia tomto před
metu aby přiměli své svnv a dce-
T již jdou sem na universitu stu
dovat aby si brali české kursy a
příměti studenty aby se nechali na
české kursy zapsat i Je třeba a
by se o tom jednalo ve všech schů
zích všude aby se o tom psalo v
všech novinách a aby se otázka ta
to udržovala stále živou tak aby
byl dostatečný počet studentů za
jištěn na příští podzim Když mo
hou být stolice italského jazyka
španělského Švédského afd pro
by se nemohla udržet stolice če
ského jazyka ve státu který ji
považován za nejčeštější stát v li
nii? Tedy krajané pracujte o tom
od nynějška neboť to záleží ny
ní jen na nás Povoleno to jo a
na nás je abychom se toho chopili
což nebyl s to dokázali žádný jíný
diplomat Za druhé byl to on kte
rý přimíl ostatní knllegy nby uči
nili rázný krok v záležitosti potre
stání Xtmeů obviněných 8 váleč
ných zločinů Za třetí podařilo se
nni zvrátili řecké a anglické uspi
ruce nesoucí se k úplnému ovlád
nutí Turecka A posléze podařilo
ne mu získali souhlas Audio a
raneio pro svůj kompromisu!
plán v řešeni otázky Adnatiku
Diplomatický svět očekává ž to
muto obratnému italskému diplo
matu který postavou a úlisností
podobá se americkému wardnímu
bo-sii ale chováním je člověkem
vychovaným na parketách pdař
-vvi 1 1
se tiociini jesle uuisicu pozorunou-
nvch věcí
Město Arras se zvedá
z prachu a sřícenin
Premiér Nitti stává
se vlivným státníkem
Londýn 29 února — Poslání
ultimata jiboidovanské vládě a
silné podepření italského kompro
misního návrhu v záležitosti řeše
ní otázky Adriatiku poprvé daly
cítili že italský premiér Nitti u
sedá na pedestal nedávno opuště
ny (íeorsřcs Clemenceauem jaho
čelná figura v evropské diploma
cií V mnohých kruzích se má za
to že vlastně Nitti snaží se vyvi
nout! ještě větší vliv na utváření
evropské politiky uezU "tiícr
Francie" táai- Od té doby eo
řtal se členem 'svrchované spojene
cké rady měl Nittí étíí vliv na
měr evror:-ké diplomacie núll
knrýkohv jiný ttátíňk Předevtís
i-jeílíl ťňy yři j$t byj ď£ri?r
cejíí program politiky vi"i Rj-k i
Arras Francie 29 února —
Jedno z ne jst arších a nejhohatšíi h
měšťanských sídel ve Francii mě
sto Arras které za války tolik u
trpělo v důsledku bezohledného
německého ničení opětně zvedá se
z prachu a ruinu Město toto před
válkou mělo asi 2Ó(H)() obyvatel
dnes však na 40000 lidí se tu na
lézá a pracuji na znoviivybudová
i:í města k bývalé- jeho kráse Ně
mecké střclv ušetřily málo obydlí
v tomto městě a když dohřiněla
děla na bojištích a uprchlíci se vra
celi shledalo se že v tomto městě
jenom osm obydlí zůstalo ušetřeno
zkázy a hodí se k obývání Městské
autority za vládní pomoci rozhod
ly se soust ředit i na znovu vybudo
vání města Zřízena byla proza
tímní dřevěná obydlí pro obyvate
le a dělnietvo a dnes vedle tohoto
dřevěného prozatímního města zve
dá se pozvolna nové které svou
krásou předstihne ono které zni
čeno bylo Němci Staré slohy sta
vitelské jsou skvěle napodobeny
na nových stavbách a všechny sna
hy jsou vedeny tužbou aby Arras'
budoucnosti byl vzorným a v kaž
dém ohledu moderním městem
Puritan mouka
ZÁRUKA — Spotřebujte plný pytlík a nepodaři lí se vám
upéd nejlepší chléb jaký jst© kdy pekli vraťte prázdný pytlík
svému obchoduiku jenž nahradí vám bez námitek vaše peníze
Odborné mletí i nejlepší pšenice v Americe
' Všichni groceristé ji mají na skladě
WELLS-ABBOTT-NIEMAN CO
Schuyler Neb
Šikmý cypryšový eribbing - 4 5 nebo 6 palci
My si ujrsvujfinfl vlaulnt ná cypřišový crihblng takovým itpfisolmm 4
1 it kivi jot hotov jo tímřř ilný palce tlouíťky Na prvém mlntí tuto Z
2 6" lis 1 ovpfiíoxl encovka jct pfei jeden palec tlouífky My i zif J
X ubéřemc jen tolik na jedné atrauS aby te xttkal blaJký povrch a aby 4
Z juřto zůstalo prkno mo tlustým Není dřiví jci by no vyrovnalo cy
pfííi na cnbbing Jo to jedno s nejtrvanlivíjsích a nejpevnřjíích a při Ý
1 tom tejlcpiíi h prken ku přibíjeni ježto te neroritípne 2
2 Neche jisté námi poiitáte na materiAl pro coruerib pakli juta v x
trhu pro nřco tohoto druhu ltořiiruřjte ío my udáváme cenu dodávkou'
2 na nejbližíi vaši řtanid
I C HAFEE LUMBEE COMPANY Council Bluffs Iowa t
Tíml" o-namuji víem četným atarýin i ovýni piínivcCm ie vlastním
HOTEL "PRAHA"
který jest úplně znovu vypraven vším vnitřním rařúeulin vkusně de
korován a kde lrajaní zavítavší do Omahy naleznou nyní řádnou ob
dluhu a pohodlí to nejlepší ( hutná jídla z pravé ícskó kucbyué vždy
via uspokojí O prken mihl nich i venkovních krajanů uctivé žádá
JOSEF PIVOŇKA
-:- OMAHA NEB RAŠKA
Bob 13 a William ul
Město Remeš bude
vybudováno podle
jednotného plánu
Ilcmcíí Francie 'Jíl února — Z
ruin Vflleén vYh občané města U
4
fneíe obnovují své historické mě-
šranské sídlo na moderní město
dvacátého století Vzhledem k to
nul že je nutno větší část městu ú-
plnč přebudovali bylo rozhodnu
to aby se tak stalo podle jednot
ného plánu v němž zdravotním po
třebám dostalo se náležitého uvá
žení Ocortre Ford z Xew Yorku
americký rekonstrukční speciali
sta vypracoval všeobecné plány
které budou sledovánv Městu za
chován bude půvab středověké ar
chitektury ale za všemi těmi ruz
nými štíty a ozdobami jimiž vy
znamenávají se stavitelské slohy
těch dob nalézati budou se domy
všemi zdravot ními vymoženostmi
a moderními komforty opatřené
Kemeš před válkou byl návštěvo
ván t urůst y hlavně pro půvab
svých staveb ze stíedovúku a má
li zustati cílem turistu i v biidouc
nosti jo nutno tuto starou krásu
udržeti llenicš neměl před válkou
náležitého odpadkového kanálové
ho systému avšak nyní ko mu ho
doslané Flicc budou rozšířen v a
kolem iněnta zřízeny boule vardy
Výborná naše káva
neméla by scházet r žádné dornácnostL Chcte-H ni opravdu pochutnati
pošlete ci pro naši 40e kávu velmi lahodnou specialitu LepSí druhy za 42e
a 45e libra -ož jest eena ?n tyto druhy kávy velmi nízká Jinde platíte za
tuto kávu o 10 až 13 rentu více za libru
Mák kmín ruský £aj kořeni celé 1 mleté stále na ekladi
Objednávky laskaví zasílejte ua
Western Coffee Mills
OF CEETE NEEEASKA J VAVÉINA majitel
Plíte eí o cenaík a vsorky
Vzduchoplavec klesl
s výše péti mil
iJayton ) 2!) února — Acro
plan na němž nalézal se major
11 W Hchroeder zkušební pilot
Meťookova letiště klesl h výše
pěti mil po dostižení výšky 110020
si op což je o á020 výše nežli
svclový rekord Vzduchoplavec
nalézá tc nyní v nemocnici ne
boř utrpěl dočasným oslepením a
nervovým otřesem Přístroje na
jeho stioji naznačují že klesl ví
ce jak ó mil ve dvou minutách
Ve chvíli kdy ttroj naléíal se asi
2000 btop nad zemí pilot nabyl
znovu nad ním kontroly tak že
přkfání bylo bez poškození fí
dé přichvátavší ke stroji nalezli
majora Sehroedera zpříma nedí
ího jako bez ducha Major
Schrocdcr ztratil vědomí v Vlo
bé kdy jeho aeroplárt dosáhl vý
Šc jíí020 ttop Opustily jejsniy-:-Jy
n úéí jakoby zamrzly ucboC v
nadoblacuý-ch výéináeb byla tem
pera tura 07 tturníi pod ouiou
Nbyl iííuťini Horní kdy ni
lésil : ú 2&X tťíp tli zexí:'
ísk zí byl ř tt mprríti ítroj a
pWíÁtí prLtaí-bw úrazu
Kořisko Bratři
Pohrobníci a balsamovači
'200 South 13Ui Street Omaha Neb
Tyler 1873 TELEFONY: South C80
1'nhi'hiiin vcnka věnujeme ób
ř láštuí juzornobt
Návladní Iron okre
su jest hrdinou dne
Iron líivcr Mieli 'J!l úimra —
Okres Iron je jiřesvědčen že docí
lil vítězství ve svém zApasti ]-oti
přesahování právoninci proliibic
iínii federálními atrenty Včeri
konala se zvláštní konference v
které George F ('uinmerfoi-d
zvláštní zástupce odboru sprave
dlnosti a S E ('onverse příru
čí státního návladního snažili se
docílili smíru Okresní návladní
M 8 McDonough trval na své žá
doti' aby celá věc náležitě byla
vyšetřena aby se zjistilo kdo je
vlastně zodpověděn za rozšíření
lab-Šných zpráv o "revoltě proti
pjohibici" v Iron okresu Martin
H McDouough stal se lakovým
hrdinou v okresu že mnozí se do
mýšlejí že mohl by se sláti rejwib
likánskýin kandidátem pro úřad
presidenta Návladní Iron okre
su je velice zajímavou osobnost t
Osiřel úplně jako hoch Sirotka u-
jal se sudí 1 lanmjraii který )i-
ehal jej vystudovali na právní
ka l'o získání diplomu vrátil m
do Iron Niver kde za králko slal
se právním rádcem asi čtyřiceti
dolovnícjíi společností Byl zvolen
okresním žalobcem po dovršení
dvaceti jednoho roku Považo
ván je všeobecné za jednoho z
nejlcpších (rvníkfi ve stálé
MALÝ OZNAMOVATEL
FARMA NA PEODEJ — lit skrx
liilinlio iocinLit u dobré htavliy tíi
niíic ol im-dtií TuťiuK v i-Cbkém okolí
kuli cilh farmy o další iodrolooM i
júMc na Martin Xruía !#wantin Xel
— d v ert i h mé i) t V j
Bolševičtí vůdci při
cházejí do Berlína
Loudví) 2í! února Mnoho
cizích bolševických' vúdeú přijelo
do Berlína v posledních několika
dnech' dle sdělen? depeše Ex-
lianjpi telegrafické kanceláře r
německého kapitolu Nejlépe zná
mým z těchto vfidea je Maďar
Alexander fíarbai jehož návštěva
p ve opojeni %: zrizcntm mezi-
ná rodní -bolševické :orgaiihaee k
hlavními úřadovnami v Ucrlíně
TEXAS
Zajj!uíte-li o texaské
pozemky neb olejové projek
ty rute eiky m Tó'í-0
-''OTHLtK&BAřři
SENO NA PEODEJ — Dopiéte bi
onu na: LEWIH KOPKCKÝ Imnan
lidt County Xcbrnskn Box tY2-~ Ad
veitiscment T30-4e
PEÉÍ! PEflíl TEEÍ! Kupujeme husí
a kai-Lní peří za ncjvySíí trhové rcny
Prodáváme látky na sypký povlaky a
víibci: VBPchno islřuuí sebnží zn ncjniiíí
feny Piíte náíii co potícluljcto a my
Vám pošleme vzorky udáním cen Ce
ny káy a čaje na požádání 00081'
DUCK WATHKK i O V O Hox OLM
Iirvn 111 — Adfvcrtifcmont T2 (fe
MÁM NA PEODEJ gro'-rru! a ítíi
oí nln-hod t#'ba ne vymění va dnbrý
dňm v dobrém hoiJ-sedhtví nu ilobrí u-li--i
Obcliod nachází sc l Idock od ře
šícího katolkkóho kostťla Rudová U
s vílkym ostáváním o ( svetnicú-b Víc
v dobřím pořádku Prodám budovu a 2
loty a zátoby ďbrébo zbol Dílárn do
'rý oluliod Pří(itit prodeje :huravot
Obiliiid imlízá k! na rohu n a Main
ulic v Plaltunoutli Neb l)tlíí dotazy
zodjoiídá bám inajitcl JOHN" KOPÍ A
riattBiiiouUi Neb — Adv X28 8p
NA PRODEJ — Mám velmi žádom-í
kus li-inilio pnerukii vliotiiiíbo pro o
aw'ul zii-iinvnilě pdížciiílm pro lidi
Htpjné národnosti kdo mohou mílí nvfij
tlastní kostel a íholu vm víi-ho Viní'--íovúní
lilílo dráhy Hejdétn he Je
dnoho méi m hou vyvolte a pošlete u
by tuto )ivKi-haiioii pHIcžitoH vyíctfíl
i já mu piopuidťí ukážu Potom múžcUs
Loupit 7aplannífit mulílio obnonu hoto
vé iipbri mfžetc zútat á vydélával kde
jíte nebo zde dokud ](? schopen ip
usídlit farmu iit NejvéUÍ známé hr
ppéné uložení pcoíz Nevydávám žádu
tÍHkopísr riátc:' PETER JOHNBON
Drawer "B" řandpoint Idabo — X
porubení Eoouer ťouaty Nafjfual
Bank Lon Legryu Haadpoinl Idabo
--Advtrtucmcnt T3-6p
PAEMA K PPvONAJTUtltí - lar
ma o m akre-b tři míle od Oetavia
Neb sc pronajme O bluí podrobnoclí
blulí ae ií 15 V Dvořák Bruno V:b
— Advcitii'iiieit T'!3Ip
DR KAR hTĚREUER
operace a toiutkó nemoc
DE MILOSLAV J BEEUEB
diagnosa a vnitřní nemoc
ČE8TÍ LÉKABX
1H nal úřadovn mám dokonalou
laboratoř k ro£pozu4v4oí tbVb unio í
Uíwn wwx nítni řpoj'jaí pro xt
ix apmeví a Tujtřul připer nmnml
ťří lovní f pokojí ťislo 2H Pejrtr
pofhodí vftti Liftiola Kt-
-5 íruht