Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 03, 1920, EDITORIAL SECTION, Page 3, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    VJflTTlJ M r T1VH 1 U 1
vdanó kchity Ty maji též uinoho
děti a jejich muži byli ve válec
A přece jsou viichni živi a zdrá
vi Nu potříulo nás to žc ta rari
nám žádného nevzala Do "Hlíd
ky" jsem vlastně přišla e zeptat
p! pořadalelky kde bych mohla
koupit malý zpěvníčkem ěsko
americký anelío eesko-moravský
v němí by byla ta píseň pod ná
zvem "Nalczence" tineb onu pí
scíi miiiiu! Nemáte jej na klndé?
dá znám notu a její dva veršíky
— třetí m nešikujc Aby mně ěte
nářky rozuměly eo ehci tak v
toni jednom věrni jest toto:
"Když hrobník ráno hrob kopat
šel zasněžený palubek zřel z něj
niHlá ručka vyenívá kiiíIi bílé til
kn přikrývá" Nechci ji od čte
nářek zadarmo která by mně ji
napsala ráda bych ji měla Mám
rekord c ji hraji' a já musím při
tom mlčet Končím h pozdravem
na všechny
(Ctěná paní! Zpěvníky žádné
na nice nemáme a též nemohu
váni odporučiti ve kterém by o
na píseň byla pakli ale některá
našich čtenářek vám ji může o
patřit tož podáváni jim vaši a-dirsiť-1217
Ho ]5th Str — S ú
ctuii — Pořadatclka)
t
A Horáková Cieero 111 — Ctě
nu redakce "Pokroku"! Přilože
nř zasílám předplatné pro příští
rok a zároveň řadám za prominu
tí že jsme se "opozdili což se sta
lo tím ježto přítomnou dobou muj
manžel odcestoval do naší statv
vlasti a předplatné ponechal na
starosti mnč a já jsem zapomněla
Velice nás překvapil dopis který
jsme četli v vašem milé listě a
jenž pocházel od našeho dávného
přítele pana Klímy ze St Kolína
našeho to rodiště Ctění ve va
šem listě jest velice zajímavé a tu
díž rádi předplácíme
(Ctěná přítelkyně! Přijměte n
přímný'dík za předplatné! A budí-
nás těšiti když obas též zaví
táte dopisem do naší "Z II" a
podáte nám zprávy z vašeho oko
lí a ěcž vám předem děkuje s
pozdravem — 1'ořadatclka)
Anna Mašková Anoka Ncbr
17 února 1!20 — Vná paní po-
řadatelko! rřikládám předplatné
na týdenní "Pokrok ktery jmuc
tt "Kvil v Americké a
mi' mih
neradi bvi-hom jej ztratili 'To
krok" zaslouží uznání a pro jejm
„1-IIII r-i-tlm netřeba lei vychva-
hiv Ve zdejším okolí není lze
získat předplatitele neboť jsou
zde samí jinonárodovci jako
Němci Švédi a Jrčani Ostatně
vesměs dobří sousedi až na to žc
jim nemůžeme nnbídnouti "Po
krok" ku čtení Zajímají mě
]'ěkné dopisy a což Taní Hadová
jak ona má radu hned po ruce a
vždycky dobrou Úíkávají že j_'
nouze o dobrou radu: to jc asi
jen pořekadlo I'áda bych vědě
la zda li některý čtenář 'Tck ro
ku" pochází od Nepomuka Pak
li fino pište nám na výše udanou
adresu která postačí Zbudc-1
pro mé trochu místečka podruh'
napíšu něco zajímavějšího ze živo
ta zda -li paní pořadatelka dovo
lí Končím se srdečným pozdra
vem na čtenářky a čtenáře' "Po
kroku" Na zdar! '
(Ctěná přítelkyně! Vřelý dík
Zii předplatné a za uznání naše-
listu Pude nas vskutku tesi
kdvž časfěii zavítáte do na
ti o
ti
š? ženské statě 8}di:čně vás zdra
ví
a V 11 V
roiadaiciKaí
Hattie LentocJiová liockville
Coiui 17 února 1020 — Ctěná
redakce "Pokroku"! Přiložené
zasílám vám $250 jako přcdplat
ně na tento časopis A zároveň
děkuji vám za správné zasílání
vašeho časopisu "Pokrok" jen
mně bvl nahrazen za "Květy A
merieké" — "Květy Americké
byly časopis dobrý ale "Pokrok"
jé přední jak zprávami tak dopi
y ze všech končin svčla Pozdra
vení na celý personál Pokroku!
(Ctěná přítelkyně! Díky za
předplatné a rovněž za pochval
né uznání našemu časopisu Veli
cí by nás těšilo kdybyste ifí za
vítala dopisem do naší Zensk''
Hlídky za čž by vám bylí vdéčni
cíenái'í i - - Pořadatelka)
Jan Rundus -Topcka Kaitó —
Ctěná pořadatelko "Z li "! ded
jen slúíuo abyeh odpověděl něja
kým řádkem lé af c píše 'v
JI" bych péu ífeodkládal
u j:tii je měl odložené apou
dsVMt Rozepře přicházejí wa
my fifbou a jimi t-e pravda vytiá
♦é na rrh ale uní viiWttfi j"
věsti píílii daleko Psal jsem o
pocusi Kdo si chce ze sebe udě
lat mnich nť předpovídá počasí
Líp uhodnou hádači co ho dívají
vždy zpět Ten soudný den ca
ten profcKsor předpovídal im
prosinec nepřišel Přišla po ce
lé severní polokouli brzo zima a
spadlo značně sněhu " To ale ne
mělo nic společného k planetním
seskupením té doby Ale 2o ten
to snili zanešen byl do hor dale
ko na jih poznenáhlu jsme uc
ho byli ochlazováni po celou zi
mu Až nebylo tak teplo aby-
hom nudili choditi bez kabátu
t -
přec zima nyia vciuu muua é
mám za to že právě tímto mír
nviii a Klál vnt ochlazováním u-
chránčni jsiije byli těch prudkých
obratu od severu které jsem v
dopise svém předpokládal I prv
ní ú plukové větrné bouie jsme
byli po Soustátí nekováni až na
východním pobřeží kde si to bou-
re ta vse nanrauua avwik n-
(Iruhoti větrnou bouři uplnkovou
jjž nebudeme tak chráněni jeli
kož z jižních hor bude sníh značně
dole a tudíž mezi 3 a 5 březnem
můžeme ještě svůj díl dostat A
jestli s ochlazujícím větrem ne
spadne sníh budeme moci i od
píil Kansasu na sever záhy sít o
vsv Snadne-li Ab' s honit tou
sníh pak jaro sí může pozdržet
do neurčitá
Před slunce východem ráno ví
díme tcr planetu Jupitera na zá
nad Na iih značně vysoko vidí
me narudlou planetu Marse Pro
jdeme mezi ní a sluncem v květ
nu a lze tudíž očekávat pak ran
né a horké léto
Co se tkne té vánoční nálady
kterou bychom si iněli zachovat
po celý rok já myslím že je to
možné v tom smyslu v jakém va
noce byly zahájeny: "Sláva na
vvsiisteeh I!hu a na zemi pokoj
lidem dobré vůle!" Ti kteří ne
jsou dobré vůle nikdy pokoje
mít nebudou A ti kteří jsou do
bré vůle mohou mít a mají ta
lovou náladu po celý rok jako
mají o vánocich Vánoc' mají
význam z toho že m narodil Je
mu který odhalil lidem zákon
pokoje A svět dříve pokoje ne
bude mít i dokud nebude nnt tu
dohrou vúii aby ten zákon poku
je poznal a v něm žil Že lo není
možné? pohlédněme na malé sbu
bé Švýcarsko! Země na plodiny
chudá a otočená kol a kol zdí pla
meny války a přec kdy pak jsme
("({ji 7{i evlv tc!! ČířS V 3!nVJ!íáclí o
nějaké yrosbě v prospěch švý
carských válečných sirotků? Mám
za to že celá zem neměla ni jed
noho válečného sirotka Vezmě
me si od světa odloučený zmrzlý
ostrov Iccl and Kdyby tam se
měli lidé do Kcbe dát a rvát se
tedy některou chvíli by se mohli
vyhubit a svět by ani o tom ne
zvěděl Ale obyvatelstvo Ice
landu sc liší od svčla tou zvláštno
stí že ani chlapcům není dovole
no se prát a tudíž pračky 'mezi
iinrostlviiii moi isoo únliič ne
známy 1
Svět příliš matně pojal nauku
larvinskou že skrze zápas člověk
pnsei K velsi aokonaiosti jomi
se musí rozumět a kuo juko t-i
dravá šelma tu uauku béře hru
bé jako ta dravá nelina na konec
dopadne línský prolctariát béře
til nauku zrovna tak z hrubá ja
ko ji brali Habsburkové a Holien
zollcrni A rtiskv ptolclariát do-
[ladue jako tito Člověk musí bo
jovat štáb' Ab od té doby co v
boji působí rozhodný činitel —
dnch a zjeveny jsou zákony spra
vedlnosti a pokoje záleží na tom
jakým duchem člověk j hýbán a
na které straně těch zákonů spra
vedlnosti je
v v
4 fa í 3 { { } J $ l l J
KOUTEK +
+ Paní Radové
+
+ 4- 4 4 4- 'V 4- 'V 4- 4 4- 'V 4 + + 4
Ctná paní Uadová! 1 'roním
vás buďto luk laskavá a sdělte
mně jak si huliu požádat o pa
do Československa Na občanském
listě mám že jsem se zřekl rakou
sko-nherskébo poddanství ale ne
(''cskosloveiiska poněvadž ještě
nebylo osanioslalněb' Prosím
ás kde sobě mám o pas požádat
—Horlivý ělcnář !
Odpovřďw Horlivému čtenáři
Průvodní listinu čili pas uděluje
pouze ftátní odbor ve Wathiuj
f'iic a tam tni:íte podat svojí
žádoM NcjkratŠÍ cesta k docí
lení pasu jest potJati žádott pro
ítřdj-aím "LUrka di' triitmlio
soudu ve vaSera okrcsnlui město
V žádosti své nuiHÍto podati dň-
az že jste občanem Opojených
Států SevcroAmeriekycii a na
důkaz toho musíte podat své ob
čanské Jistiny a mimo to udati
které zemi nuite v úmyslu navátí
viti a jak dlouho se hodláte zdr
žet i mimo Soustátí americké A
též musíte udati ťiěel vá cesty
Ctěná paní Kadová! — - Prosila
něh vás bvste mně odpověděla v
takém idínadé máme my ženy bý-
ti toho náhleilu že je lepší vyhlíd-
i do budoucnosti u spokojenější
život bytí larmerovou zenou o
Čemž je nám ženám zapotřeby u-
važovati Dle mé zkušenosti jsou
tím naši farmerští mužíčkové sa
mi vinni že se za ně nechtí pro
vdat dítky které si zvykly na
městský život neboť ukládají na
nás ženy mnoho těžké práce če
muž se dívka v nynější době vy
hýbá neboť si myslí že ta budouc
nost je neustále samá těžká práce
A spokojenost je asi ta ze nerau-
' i !
si iiieuat prací ncuoi j mu
dost Městský život je pro kaž
lou ženu lehčí neboť má jen žen
skou Jiráci To jest asi ta pricina
že se nechtí v nynější době dívky
imvdati za faruterv — Zkušena
obojího života
Odpověď Zkušené obojího živo-
ta: Mni úsudek je ten ze unes
na farmách jsou docela jiné pomě
ry nežli byly přeď :50 ji -10 roky
a kdo dovede a může si za řídit i ži
vot na farmě má k tomu prostřed
ky může věsti mnohem spokoje
uější život nežli dnes ve městě
Ctěná naní Kadová! Prosím
sdělte ve vašetu ctěném listě jak
udělat dobrou domácí tlačenku
(Iiciil eheesel Předem děku
je — Odběratdka
ftHnnvéď Odberateice: tlačen
ka čili huspenina se dělá takto
Dejte do hrnka vant vepřové a
telecí nožičky takové na kteryen
je dosti masa a po případě třeba
m- může přidat kousek libového
vepřového nebo telecího Do to
lio dát zeleninu a koření jako do
polévky dobře osolit a uvařit do
měkká pak polévku přecedit do
jiné nádoby a dát do chladna u
slát (Polévky nesmí býti mim
ho t:ik ubv iicbvla slabá) Zatnu
maso obrat opatrně aby tam ne
ostaly žádné kůstky maso i kňžky
na drobnó rozkrájej dej 'do hrn
ka přidej octa trochu ust rouha
né syrové cibule citrónové kůry
c několik bobkových listů Z po
lévky seber všechnu mastnotu a
polévku n alej na to maso Je-li
třeba ještě osolit dle chutě a též
přidat octa jak to kdo má rád
kyselé Nechat to dohromady pár
minut povařit a nalejt io do misky
a nechat ztuhnout Pakli chcete
to nalejvat do tlustého střeva tož
se nesmí dávat tolik polévky
Ctěná paní Radová! Poraďte
mně co mám činit aby mi byl
l' ií r 1 !-
oimos sflfHr m-upiuvm-m- utanim
skollektovauý na pojistku bedny
do Cechoslovenska zaslané p Ho
rákem vrácen a sice prostředni
ctvím p Franou Klepalem z Chi
caga zástupcem Tho American
Czecíioslovak Iloard Dvakráte
jscni tanťdópsala a můj dopis zů
stává ignorován ač obnos onen
požaduji zpět S pozdravem —
A K
Odpověď A Kí Nezbývá vám
žádné jiné cesty nežli je požádat
ještě je lnou důrazně a lo v regi
strovaném dopise a pakli nevyho
ví vaší žádosti jiných prostředků
vám nezbývá nežli zakročili soud
ně Ctěná paní Hadová! 'Odpusťte
že vás obtěžuji' neboť odbíráni
'Pokrok" teprve krátký řas a ž-'
( nám zamlouvá lak bych vás žá
dala abyste mi odpověděla otáz
ku zda li by mohli u redakce
"Pokroku" přeloží ti nějaké dc
k la manky z češtiny do angliciny
Jeden z mých vnuků chodí do
vyšší školy v Topcka Kans a po
vídal mi že by byl velice hrdý
kdyby mohl říci že jeho babička
se ony báhuě naučila před ťiO ro
ky Š úctou — K N
Odpověď pí K Ň: Ctěná pa
tu! Dásně překládat i do anglici
ny není tak snadnou věcí a za dru
hé není k toinu ěásu' Pin Qtto
Kotouč ve vašem nijlé unizený
vydal právě v překlade do anglici
ny ti"k'cré básně od našich uejlep-ší-h
bár-níkii můžete sí ouu kníž
ku opat řiti- a po případě třeba se
na M) obrátili zda li by op vátu
j npfďuil-
Ctřná paní Radová! Je-li vumj:4H-+m
r
známo zda-li ještě existuje lckařit
node iménem Dr 0 Milbrandt t
f t j
(Jroswell Mieh mu hojit kožní i
mláky a Jněl oznámku v listech
roce PJ14 Anebo vy paní Ka
lová jestli byste o takovém vř
lěla který hojí kožní neduhy
M II z Tyndall So Dak
Odpověď p M H : Lékaři a u-
stavy oznamující mimo naše listy
jsou mné neznámí Hada uděluji
v
rady pokud moje vědomost i io-
stacujt iivttak J-aditt kterého lé
kaře na jakýkoliv neduh mají so-
iě čtenáři vzíti to již spadá nu-
iiio moje rady ivoznicii neciuuu
je více (irtilitl ivdť se jeiina o
idské zdraví není rádno komu
'ěkoho ínlporučovati
Ctěná paní Hadová! Žádám vás
askavě o radu zda-li mně ji mů
žete udělili Mam věrného příte
le kterv se oženjl ve staré vla
sti ale jeho žena se mu stala ne
věrnou což ho rozmrzclo tak ze
odejel do nové vlasti do Ameri
ky před válkou IDU a nyní se
oženil ve válečné době zde v A-
ineriee Jeho druhé manželství
není ani nyní moc šťastné Ve
válečné době mu nebylo možno
bdržeti rozvod od první ženy
Nyní s touto ženou ma s tnu mrzu
tosti a myslím že dojde k rozvo-
1u i s druhu ženou zde má s ní
děcko chlapečka kterého miluj'?
více jak svůj život Jeho žena
vlastní majetek a on je u ní po
važován za dělníka ačkoliv sám
dal přes tisíc dollarů do hospo
dářství Sdělte mi má-li nároky
na vše nářadí a dobytek co do
hospodářství vložil a má-li též
nároky na dítě a jak by věc i:
soudu asi skončila zda-li osudně
pro něho Hád by jel do staré vla
sti nazpět Dekujeme jiredem za
vaši radu — Odběratel Pokroku
Odpověď Odběrateli Pokroku:
Váš případ je zvláštní a bez urči
tých dat a fakt 'a těžko vám ra
dili neboť neudáváť1 jak dlouho
váš přítel byl v Americe nežli se
podruhé oženil Jedná se tu zda
li byl oprávněn se ženiti bez- roz
vodil a zda-li to sdělil nynější
své manželce před sezdáním Pak
li váš přítel nevyhověl požadav
kům zákona může bytí potaho
ván pro muohožensl ví Ohled
ně chlapečka mohu říci toto mi-litje-li
vaše nynější manželka dí
tě a stará li se o ně mateřsky má
ona na ně první nárok Co se tý
če vložení peněz do hospodářství
a vašich nároků to je soudní zá
ležitost ti tu poraďle se s právníky
Mochieii mu aát liliu:
Jestli Vára dosud nic nepomohlo nostricejt) nadéjc Zkut tai léky
poznáte- to co poznali Jiní Uvidím sde ntkterá pouékovaul:
MOItSK BbUl l' NFHH — Nemohu jiímk než veřejně podíkovutl
iiiutro (Jtoiipnlikovř neb nevím jnk liyih ne jí jook olmínil DraliA pil
ní OtoMjtHliknvá! lil Vfim innntiekrít tl'knji m Vhj leky Vaíi rBl
nili tv mnu vylčfily Vaío leky iiejmrn sni penři k j-njilanní a jA tvr
líni že jnou revnu ňzriu né — Mulin lokňwit nvť-lky ie mne vylíí-Hy
télič nemiH-i Ani jsem nám iu vt'l l i tak ájmtnč vypuiláni až mi li'l
Kiimi řekli že ly n mňj život neiliili ani 23 eentii Tcr ne mi wixo dní
jak dolito vypudiViii a itají ae který doktor mne lřčil A já jim povídám
i-i _ ni - tv : i
pravdu ze to tieoyn ikikohi nie ieay puni oiuuiuimi- w j-hwi -j-
Ty Imdu kažlénni odporučovut o htidu živ Doktor již muč nechtěl díit T
iulnv li lékň že to není nic platné a nyní ne mi diví juk dohře vyp- +
dinu' To udělaly VaAe lěkv Přeji Vám dlouhá letu abynte illouho jeŇlí u
pomáhala trpícím " JAKUB HTKJMAV ±
HAVID CITV NKPIJ l!l- Drahá pani Otoupalíková
Mumíiii t
i
Ý Vám udělit jak Vae léky pomohly mému manželovi Chodil k lékařům
X ale léky mu mnoho nepomáhaly liž jsme po ohávati že má bolavý žalu- j
d k u tu jsme we rohodli zkunit Vn-e léky A také jsem k Vám hned do- £
X jda a Vy jste mi léky hned dala — totiž prášek a hořkou A ku podisu! j
lak iii-al uívat
mohly lakí to roi
Vaše léky tak ne nemoc hned oiirátilfl Vaše léky ]
uzdil! Tcir bv iedl htále nlu dříve nebyl s to jíst skoro }
iiiíeho Každému mohu vřele doporučit vane leay: prabeit iae a bojauu
neboť jsou to léky které nelzo penězi zaplatit Kdo nevěří nechť nám do
píše 1'h iíce Vám hojného zdaru jsme Vui přátelé
FHANCKS N HOU8
r
I
I
l'Htil'K OKLA duo 2" jirobince
!léná paní Otoupaliková! #
1'icjite m' védi-t jestli to psaní co jsem Yáj psal dříve můžete dát
do novin I mažete ju dát do noiu je to všecko pravda co jnem Vám psal
Jsem zdráv nepotřebuji žádné léky ed toho času co jsem využíval ty me
dicíny od Vás Přijměte ode mne tisícerý dík za Vaší- léky jež jste mi
zaslala neb co nedokázali doktoři to dokázaly Vaše léky Koku 1918 na
vštívila mé chřipka a zanechala po sobě zárodek nemoci Chodil jsem k
doUoiinri ale uU-viti a vyléčit nemohli Tak mne trápil zlý kašel že jsem
celé noci proseděl a kašlal ale co jsem začal užívat Vaše léky tak jsem
m- řiti hneďlepší Teď již kolik měsíi ú jsem zdráv a dobře spím proto
olporučuji Vaše léky všem trpícím kteří byli navštíveni chřipkou a íie
ehala nějaké zárodky po sobě ať si objednají Vaše léky
' GUSTAV SCVA
í
Pište si o knížečku zdarma!
SVIrs Frances Otoupalík
Vyrabitelka
David City Nebraska
t $
j Naše Beseda I
DAVliV TKI!R !) února 11)20
-' Ctěná redakce 'Tokroku" —
Chci těž pár řádek napsali do mi
lého nám "Pokroku''! Váš milý
list mně dochází pravidelně a rád
se v jeho článcích proWrám oh
zvláště dopisy mě zajímají Chci
se Čtenáři "Pokroku" též sděiiti
jak nám se zde vede v' tomto kou
tě světa Úroda minulý rok cel
kem vzato byla o hodně lepší ja
ko roku lí)18 neboť v tom roce
nám zde skoro vše uschlo Loni
jsinc iněli poloviční úrodu a senu
hylo dost Kukuřice sypala od
" do 2ó bušiti po akru Pšenice od
" do 20 bušlfi po akru n oves se
vydařil nejlépe — sypal od 10 do
:!ó Inislfi po a líru Místy zdi po
tloukly: kroupy i koho ty zaVti
!i!y měl uiéiič íč z úplná vše né
st louk Iv : neivíec uškodilv ušeni-
ci' neb již byla skoro zralá! Těž
my i zde trpíme tou drahotou a
obzvláště eo se týče cukru ten
není k doslání a když je tak jen
za 2"i nic více ať jest rodina
jakkoliv velká to bylo přece lépe
za války na lístky 3lél jsem 4
bratry v armádě Strýce Sama a
tři z nich byli za mořem léž bojo
vatproti světa podmanitelfím ale
unie Ke zJá že jednoho pokořili a
druhý vyvstal v poďobě kapitálu
Jestli si tu demokracii tak před
stavujeme tak za několik roku
nebudeni na tom o níe lépe jiko
ťIi otroci na jihu Neboť pik
hndou jen dvě strany — kapitál
na jedně dělník a farmář na dru
hé Kdo vlastně všeeky ty daně
plaM? "Podle ' mého náhledu ta
druhá slrana ze své práce a že ne
máme dostatečně za ni zaplaceno
to jest ten prometl Někdo na
mítne továrny a obchody též pla
tí diní to jefct pravda těž al ja
kýpi způsobem 1 ' Dám příklad
Sejdu rár Lapit alirtíx zíV-ii
podnik ti si spočítají kolik da(jí
do podniku na stavby stroje su
rový materiál daně dělníkům a
Líenttuii dopnivě a ještě jiné mcii
ší vydání pak to spočítají a ta
sumička jím musí přinést i jisté
procento podle luhu se pak zboží
prodává více se ho nesmí vyro
bit neboť by mohl nastat nadby
tek a to by znamenalo ztrátu
ívfjyž se na továrníka přirazí dač
imisí se zboží zdražit jinak lo ne
jde ani s obchodníkem draho
koupí draho musí prodat Vždyť
v toho výdělku musí platit nájem
dělníky pojištění svou práci
daň dopravu oznámky a jiná je
ště vydání menší a při tom ještě
jist i i procenta z kapitálu který
v tom má jinak by nemohl obcho
dovat Proč by též na tom princi
pu nemohl dělník a farmář praco
vat? — Velice mč zajímal dopis
pana Korá ba jak pěkně rozebral
jak se hrnou farmářovi do kapsy
Cchi poukázali jak by to vy
hlíželo kdyby farmáři určovali
cenu podle obchodního stanovi
ska Dejme tomu že dnes koupi
farmu ICO akru velkou zaplatí
2()() za akr to jest ik:$2000 na za
řízení dobytka strojů a nábytku
k"j0()0 máš tedy v podniku $37
000 Ty peníze na banku by inu
přinesly při 4% úroku $1480 Teď
jeho práce $400 denně bez neděl
je $1210 za rok Jeho ženy prá
ce bez neděl $200 denně $620
dělník tur ti i měsíce $8500 mě
síčně $25500 daň $10000 správ (
ky strojů a staveb $150 ročně
životní potřeby mimo co sc vypě
f luje doma $2500 měsíčné čili
$:50000 za rok to již teď dělá
$414500 vydání za rok K Mimo'
lo je pojištění lékařská obsluha
ztráty na dobytku drolení mlá
cení vázací provázek a ještě jiné
menší vydání Co teď taková far-
ma muže vynést i průměrně při
i vnějších cenách G0 akrů kuku
řice :'0 bušlů po akru je JgOf) bu-
rs l '- 1 11
sin nutno sve spoireny octproua
1100 bušlů $120' za buši dělá
$108000 za kukuřici ?Á) akrů
lišen iee 18 bušlů po akru 510 bu
šlů prodat může 4(50 bušlů $200
buši je $020 zá pšenici oves '')
akrů 10 bušlů p akru ÍK)0 bu
šlů odprodat může 500 bušlů po
(55c buši jest $32500 za oves 15
akrů louky 2 tuny po akru je '!)
tnu odprodali ruož 15 tun $11
tuna $21000 za seno 15 akrů
pastvy vyživí 15 kusů dobytka
odprodat může 5 kusů $G5 kiw to
jest $325í)0 od 'd ríňnw krav co
f 'doma ncu polřeJ '$ 15000 a i 1 0
akrů 'zaujímají stavby kryky a
místa nevzdíUtelná Celkový pH-
jm ze 1G0 akrů farmy je $3610
a to jsem vl průměr dost vyso
l:ý a ydáaí 3?m Htal ďt níz
ko a přece sc nedostává $j'íuO
ke všertni' Á to muší pracovat ví
ce jak 8 hodin denně on i jeho
manželka a dětí míi-li jaké Z
toho vidí naši spoluobčané ve mě
stech kdyby farmáři to vzali z
obchodního stanoviska a dle toho
určovali ceny jak by to vyhlíželo
Kde pak je ten čistý výtěžek za
který každý rád chce pracovat!
Nejsem proti kapitálů ten imisí
být ale byl bych na upravení zá
konů aby tomu kdo má jeti sta
nesly poměrně tolik procent jako
lomu kdo má millionyi Proč pak
asi se lidé z farem hrnou za po
voláním do měst? Vládu máme
dobrou na tu nemusíme naříkat
ale lid je netečný Od čeho máme
své zástupce ve vládě abychom je
informovali co chceme a co ne
Jen si zvolme takové lidi kteří
nám rozumí a budou pracovat pro
nás pak se uvidí rozdíl Vše se
dá spravit smírnou cestou jen
když jc k tomu rozum a d°hrá
vůle ať by bylo draho jen když
k tomu poměru'' má každý přimě
řený výdělek ať dělník kapitál
neb farmář — co jeden teď žije v(j
přepychu a druhý nemá ná to nej
ítutnější Tolik billionů dluhů co
teď máme by se těžko platilo y
tak nízkých cenách jak byly na
příklad před 15 léty — Prosím
ctěnou redalcci za prominutí že
se mně to péro tak rozjelo Za
skočil jsem do té "Naší Pcscdy"
totiž jestli ctěná- redakce moji
maličkost uzná za hodna a tento
dopis uveřejní S přáním mnoho
zdaru na ct redakci i všem čte
nářům) znamenám sc — J S
(Ctěný příteli ! Zavedli jsme
stať Nase Beseda" za tiul uce
leni by každý náš odběratel mohl
svůj náhled pronésti (ovšem sluš
ným způsobem a věcně) a proto i
áš dopis bude vždy do této ru
briky zařazen Jen tedy často do
pisujte a též i jiné zprávy ze své
ho okolí nám k otištění laskavě
zasílejte)
v
HAWLKY MI XX 15 února
1020 Ctěná redakce "Pokro
ku"! Přiložfně zasílám před
platné na tento časopis a zároveň
žádám za laskavé prominutí že
jsem opomenul a neučinil tak ji
dříve Dovolím si vátu též sdě
lit jak se zde v té - zmrzlé Min
nesotě máme LMos máme-zde
dosti tuhou zimu a sněhu také
dost tak že až to bude povolo
vat budeme mít i též 'vody dosti
Nuže mílí- čtenáři zvláště vy
ta tir v "Nclrt-ítscc í pakli' byste Í
prali pěkné 'se xvéztí na sanícíi1
tak jen přijeďte dokud jště fpih
km Nyní dopis skončím a píišíň
více K pozdravem na viecky
zcauiettáui v ůM —
3wt fn rta