Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 03, 1920, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    A
kiJispii Cssxr
ftúitfSlK NA
S LÍPaDÍ
POKROK! ZÁPADU
! )
VĚSOVANÍ1 ZiJVŮ M h'A ŠFHQ ČESKÉHO UDU V AMEMC&
MEDIUM Si TUX I
iR&A T NOFTHW1BT I
PUBUSHED AND DISTRIBUTED UNDER PERMIT NO 150 AUTHORIZED BY THE ACT OP O0TOBER C 1917 ON FILE AT THE POST OPFIOE OF OMAHA NEB % JJííisoN VJmiQnml
ZALOŽEN R 1871-ROCN1K 49
OMAHA NEBK DNE V JFZNA (MARCH) 1920
ČÍSLO (NO) 33
Am3&i©ké šeD®smin©(i wáicooD míjíte
Všechny americké železnice
byly vráceny soukromým ma
jitelům o půlnoci na dnešek
Vláda vzdává se kontroly nad dopravními systé
my — Správce drah Hines zůstane v ti
rádě svém až do 1 května
Washington I) r-1 března —
Ameriké železniční popravní sy
stémy ji ž zřízeny -byly jako jedi
"ný v Tejnoti sloužící podnik od
L' prosince roku 1?M7 opět byly
i c!cl"ny mezi 2:iO jednotlivých
společností o půlnoci na dnešek
kdy vráceny byly svým majite
Lun Generální ředitel železnic
Mineš jako ji{'ont presidentův pře
dd veškerý mnjotek a vypravenj
v celkové hodnotě okolo 20000
000000 starým ředitelským sbo
rům které inoliou řídit i je nyní sa-mo-tatně
s výjimkou právomoei
ktermi ponechala si vláda v no
vém železničním reorganisačním
:ákoně
Veškeré přípravy k předání že
leznic učiněny byly ji? v minulém
týdnu a" dokončeny byly včera
kdy ředitel Hines rozeslal telegra
fu ké rozkazy zástupcům železnic
ní 'dministraee aby předali ve
škeré železniční majetky oprávní
ným úředníkům železničních kor
porací v 12:01 hod dne 1 března
7 obrovskéoi'jíunisace která n
tvořena byla bývalým generálním
ředitelem železnic McAdoo-cm ja
ko nutné válečné opatření zbude
jciKiin nepatrná část lm flines
1 1 s f a i h v přílomné své hodností až
m do 1 května Nebudí1 sice mí
ti žádné železnice k řízení avšak
iiiide míli přece mnoho práce s n
rovnátiím tisíců nároků kontrak
tů a sporů Jenom 147 z UMO od
řkodňo vacích kontraktu bylo ve
kuíečnosti podepsáno za vládní
kontroly a o zbytku bude nutno
vyjednávat i dále
Odpověď poskytnutá presiden
tem Wilsonein na dělnické námit
ky proti železniční reorganisační
předloze bude předmětem úvahy
náčelníku železničních unií dnes
nílio dne Vsichnr výkonní úřed
níci železničních unií kteří zde
právě meškají budou povoláni do
společné konference aby dohodli
M na svém společném stanovisku
Včera !z ničeho nedalo se zjistili
jaké cítění vy Vídala mezi vůdej li
nií železničních zaměstnanců od
pověď presidenta Wilsona na jich
požadavky Někteří z nich pro
lilásili že žádné oznámenPo této
záležitosti nebude učiněno dokud
nedojde k dohodě na společném
stanovisku
Nyní kdy železnice nalézají se
opětné v soukromé kontrole oče
kává se obnovení soutěže Náčelní
ci -jednotlivých korporací připra
vovali se k tornu již po celou řadu
týdnů Jednotlivě železnice opětně
rozdělí se o obchod který za vlá
dní kontroly vyřizován byl spole
čně' Železniční korporace ujímají se
svých majetků U znační změně
ných podmínek Železniční reor
íraiiisačid ' předloha podepsaná
presidentem v sobotu poskytuje
korporacím jisté nové výhody na
druhé straně vsak zvyšuje právo
moe a personál mezistátní obcho
dní komise
Korporace nejsou nyní jedinými
pány ve vydávání svých bondů a
také nemohou jako jedno třleso
statí proti dělnickým požadavkům
a spory mezi délnietvem a draha
mi musí být i předkládány dle o-
patření reorganisačního železnič
ního zákona zvláštnímu tribunálu
na kterém budou míli zastoupení
netoliko železniční zřízenci a kor
jorce nýbrž také veřejnost
Bolševická armáda
musí nyní pracovat
Londýn 1 března — Leon Tto
eký ministr války v sovětském
Rusku v řeči své k třetímu ruské
mu kongresu' v Moskvě podal ná
stin bolševického plánu o přetvo
ření rudé armády na armádu prá
ce dle zpráv jež zde byly získá
ny Vojáci dle jeho prohlášení
za nejnbiížnějšíeh podmínek nau
čili se věsti statisíce organisova
nýeh dělníků Hildou je také vě
sti v dohě míru H-orgariisace ho
spodářská dá se provésti když
vojenské oddíly změní se na oddí
ly pracovní Mnohé armádní jed
notky již vykonaly svůj úkol do
posud však nemohou být i demobi
lisovány Rudou sice sproštěny po
vinností hoje proti nepříteli a
však hude jim dovoleno aby bo
jovaly proti hospodářské zkáze a
hladu ('lenové těchto oddílů mu
sí pracovali aby opatřili palivo
musí hráti účast na stavebním ru
chu opravovat i cesty budovy
pracovat i ve mlýnech a Tpód~ Ně
které vojenské části byly již zre
organisovány na pracovní skupiny
a uréen jim úkol Jedna armáda
musí opatřovali potraviny pro
dělnielvo svéh i distriktu a dále
připravovali bude dříví palivové i
stavební n opravovali parostroje
Jiná armáda pověřena byla úko
lem stavětí železnice pro dopravu
surového petroleje Třetí armá
dy bude použito k opravování ho
spodářských strojů tak aby vše
chno připraveno bylo k jarní prá
ci Musíme se nutné setkán s
úspěchem" pravil Trocký "kdy
schopní dělníci "budou konati svoji
povinnost Odborové organisace
ve všech osadách musí vést i se
znaní všech schopných dělníků —
Kde nebude dostatek schopných
dělníků musí vypomoci jiné dis
trikty Dělník bude nucen se ode
brat] do práce tam kde ho bude
třeba"
Americký inženýr
usmrcen Mexikány
Nogalcs Ariz 1 března — Po
mocníci šerifa ze Santa Cruz okre
su a tlupa pronásledovatelů z Tuc
snn se slídícími psy překročili me
zinárodní hranici do Mexika pro
následujíce bandity kteří usmrtili
A Fraziera a postřelili jeho bra
tra J A Frasiera při nájezdu na
jejich obchod v Montana Camp —
Generál Manuel M Dieguoz nový
vojenský velitel státu Honora Me
xico provázený místním mexic
kým konsulem a mayorem města
Nogalcs na mexické straně navští
vili amerického konsula J Dyera
aby vyslovili politování nad udá
lostí A Frasicr byl M roků stár
a byl jedním z nejlépe známých
báňských inženýrů v západní čá
sti -Spojených Států a také v Me
xiku ' '
Záplavy na ulicích mřsta Norfolku vr Virginii
ife-3ř: 6
1 (l
(i
1 v
- Ití U ' r lis
t e
l li m i
liX I
"1 A+?i i s-
1 il
HVILSONPODE
PSAL V SOBOTU
OSNOVU ZÁKONA
O DRAHÁCH
Turci zmocnili se mě
sta Alexandretta
Londýn J března — Depeše
Exchange telegrafické kanceláře
i Kahýry oznamuje že Turci a A
rabové zmocnili se místa a přísta
višti Alexandretta v jihovýchodní
Malé Asií To považuje se za na
značení že francouzská vojska v
této oblastí nepřetržitě ustupují
před nepřátelskými sbory sou
itředénými na Aíntab-Marasa li
nií
líouře kterou nedávno poxt
města Norfolku Va'bylo vodami
vené ulice —
ižeiio bylo celé pobřeží Atlantiku zavinila vysoký příliv a mnoho ulic
zaplaveno Fotografie naše ukazuje vytahování automobilu ze zapla-
Generální stávka že- i
lezničářů ve Francií
Paříž 1 března — Rozkaz ko
zahájení jrenerální stávky železni
čních zaměstnanců byl vydán Ná
rodní federací zřízenců drah a ve
obecně se předpokládalo že to bu
de míti za následek ochromení do
pravy na železnicích celé země —
Situace dopravní na Paříž-Lyons-
Xiředozcniní moře linii která prv
ní postižena byla stávkou poně
kud se zlepšila Má se za to že
mobilisační rozkazy vydané zří
zencům této linie zlepší značně si
tuaci v příštích dnech Silné vo
jenské oddíly střeží tratě v paříž
ské -oblast i K ochraně dalších ]í
nií použito bude automobilů a též
ueprnplanu
Pařížský časopis o
paní presidentové
Paříž 1 března — Pařížský ča-
sopis pod oiuavenim "mencKa
císařovna" přináší článek pode
psaný "Diplomat" v íiřmžpraví:
"Americký tisk připouští že A
merika je nyní spravována ženou
Paní Wilsonová je císařovnou dle
sdělení humoristů Dle jed ne anek
doty nabídla John Bartoň Payne
ovi předsednictví dopravní rady
ločasní s šálkem čaje To bylo o-
všem ušlechtilé avšak méně ušle
chtilejším je fakt že evropští vy
slanci iriobon se doroziiinčii s pre
sidentem jenom prostřednictvím
paní WiLsonové To je věc která
se přihodila M Jusserandovi A
povídá se o věcích které překva
pují ještě více Sděluje se že bel
gický král přišel do Bílého domu
navštíviti presidenta avšak jako
vyslanci setkal se jenom s paní
presidentovou liylo prohlášeno
t fn i i v r
ze pan í uinuity nyi odsrrcen ie
to jako v novele Kalzacově K po
litování jvm američtí senátoři —
Okolnosti poskytli svrchovanou
moc dámě jež nebyla vyvolena ná
rodem Vzhledem k zmateným in-
drukcím ohlední mírové smlouvy
je snadno k pochopení proč ame
rický senát rozjnýšlí sé hlasovati
o mírovém paktu Dočkatlasu je
však nejmoudřejším Wilson mů
že se pozdraviti A při nejhorším
budeme čeknti na volbu nového
presidentai Na dobré dorozumění
s Amerikou můžeme čekati rok"
(Mnohé v tomto článku bylo ne
pochybně nadsazeno ale je zají
mavo jak v Paříži pohlížejí na na
še poměry)
POPLATKY ZA DO
PRAVU ŽELEZNIČ
NÍ BUDOU VYŠŠÍ
Předpovídá se 20-proc
zvýšení za dopravu
nákladů
Washington 1) C 1 března —
Železniční společnosti získnvší o
petně kontrolu svého majetku po
žádají v době nejbližší o dovolení
k zvýšení poplatků za náklady asi
o 20 procent a snad ivíce a jejich
žádostí bude vyhověno v-Dle Cum-mins-Eschovy
předloliy která v
sobotu po podepsání presidentem
stala se zákonem zaručuje želez
nicím takové poplatky které při
nesou čistý výtěžek C procenta
na jejich akciový kapitál
Aby docíleno bylo" tohoto zaru
čeného výtěžku bude nutno dle
prohlášení odborníků s věcí tuto
náležitě obeznalých z vyšit i po
platky za dopravu nákladů nejmé
ně o 20 procent Některé železni
ce zvláště v novoangliekých stá
teh požádají o dovolení k zvýše
ní poplatků těchto o í)í) procent —
Prohlašují že takové zvýšení jest
naprosto nevyhnutelné aby zaru
čen byl jim zákonem oprávněný
v
Kukuřičná úroda v
Mexiku velmi dobrá
El Paso Tex 1 března — Ku
kuřičná úroda sklízená v Mexiku
v září byla velmi dobrá dle sdě
lení mexického ministerstva země
dělství Kukuřice urodila se-dobře
ve většině států mexických a
b: na druhé straně úroda tabáku
nebyla valná Ve státech Nuevo
Leon Jalisco aZacatecasbyla vel
mi slušná úroda pšenice
Aviatik Schroeder
o bitvě se živly v nad
oblačné vyšine
Dayton 0 1 března — Major
R W Schroeder hlavní zkušební
pilot McCookova letiště který po
klesl ve svém stroji s výše pěti mil
ve dvou minutách po docílení no
vého rekordu výškového a téměř
zázrakem ušel smrti pozdravuje
se ze své dočasné slepoty a nabývá
valem staré energie Je rozhodnut
uéiniti nový vzlet do nadoblač
ných výšin při první příležitosti
V nemocnici vypravoval vzducho-plavec-o
svém vzestupu do výšin
dosud nedosaženýeh o svém boji
se zimou větrem a nedostatkem
vzduchu a o svém odhodlání vzné
sti se 40000 st nad zemi což by
lo cílem jeho posledního vzletu —
"Myslil jsem toliko na svoji tuž
bu dosáhnout i výše 40000 stop
když můj kyslík náhle přestal
proudili" vvpravoval vzducho-
plavee "Po té na ráž se mi zazdá
lo že došlo k výbuchu v mé hla
vě Oči mne bolely tak že nebyl hožadavcích v harmonii s podmiň
v t 1 II
jsem s to ie otevřití a cioveui jsem
si jen uvědomit že padám Tro
chu jsem se vzpamatoval nad ze
mí napravil stroj a dobře při
stál"
Také poplatky za osobní dopra
vu nepochybně budou zvýšeny ač
koliv toto zvýšení sotva bude se
rovnati 20-proeentnímu zvýšení
poplatků za dopravu nákladů —
Železniční společnosti uznávají že
dosavadní poplatky za dopravu o
sob jsou již značně vysoké a další
zvýšení jich vyvolalo by bouři ne
spokojenosti se železničním záko
nem ve veřejnosti a vyvozen byl
by silný tlak aby konprus přijal
zákon o nějaké formě vládní kon
troly dopravních prostředků
Bylo zjištěno že některé želez
nice měly v úmyslu požádati aby
jim dovoleno bylo zvýšení poplat
ků za dopravu osob na G centů za
míli a za dopravu nákladu asi ve
stejné proporci avšak obava před
podrážděním veřejnosti vedja k u-
puštění od těchto plánů neboť se
přišlo k náhledu že by to eventu
elní vedlo k usmrcení hus v jež
nese zlatá vejce "
Není téměř žádné pochybnosti o
toru že železnicím bude dovoleno
aby zvýšily poplatky za dopravu
nákladů o 20 procent a v někte
rých případech o více avšak po
platky za dopravu osob sotva bu
dou zvýšeny o tak vysoké procen
to a železnice nepochybně spokojí
se ast s 10 procenty
Také ovšem nemůže být i po
ehybnosti o tom že toto zvýšení
poplatků za dopravu nákladů bu
de míti za následek další zvýíní
cen životních potřeb Z počátku
snad široká veřejnost to nepocítí
avšak věhem doby může toto zvý
šení cen životních potřeb dosáh
nout! o a do 10 procent v důsled
ku zvýšení nákladu dopravního
Dělníci v loděnicích v
Baltimore stávkují
Baltimore Md 1 března —
Dělníci při jeřábech a při parním
pohonu v závodech Baltimore Dry
Docks and Ship Bnildinjr Co vy
šli na stávku Celkem 2000 děl
níků zastavilo práci Za příčinu
stávky udává jmenovaná společ
nost otázku otevřené dílny Stáv
ka měla za následek přerušení ve
škerých staveb a odložení 2000 ji
ných dělníků Sedm olejových ná
držkových lodí je budováno v zá
vodech těchto a asi patnáct lodi
je tu opravováno
Němci vydají 1 20
dalších parolodí
Berlín 1 března — Sto a dva
cet lodí zahrnuje v to osm lodi vá
lečných a jistý počet křižníkft vy
dáno bude Dohodí v tomto týdnu
německou vládou dle znění pod
mínek vcrsoillské smlouvy jak by
lo oznámeno ve schůzi Sdružení
německých rybářů v Hamburku
Tyto lodi jak bylo oznámeno o-
patřeny budou důstojníky němec
kého obchodního loďstva Okol
nost že takřjca poslední německé
lodi obchodní mají býti vydány
vyvolala značné vzrušení v něme
ckých přístavištích a některé od
borové organisace požádaly vládu
aby požadované lodě zadržela po
ukazujíce k faktu že nová kon
strukce je téměř nemožností a ná
sledkem toho dojde k vážné nezaměstnanosti
Walker D Hines bude
po nějakou dobu ještě
jich správcem
Washington D C 1 března —
President Wilson podepsal žele
uiční osnovu v sobotu v předve
čer předání drah soukromým spo
lečnostem a v picklamaei vyda
né' v době podepsání předlohy pře
dá W I) Hinesovi generální-
mu řediteli drah veškerou pravo
moc jíž poskytuje výkonné moci
tento zákon Pan Hines bude na
dále vykonávat! povinnosti gene
rálního ředitele drah v nichž jest
nutno pokračovati po nějakou do
bu po návratu železnic soukromé
kontrole o půlnoci s neděle na
pondělí
Bílý dům také uveřejnil text
presidentovy odpovědi na nedáv
nou žádost zástupců železničních
bratrstev aby jmenoval komisi se
stejným zastoupením zaměstnává-'
telů a zaměstnanců delegáty kte
ří mají býti pověřeni uvažováním
o požadavcích předložených bra
trstvy Odpovcď toto obira se vý
hradně dělnickými návrhy a ne-
dotýká se pamětního spisu v kte-
rém 2ástupci bratrstev žádali o ve
tování železniční osnovy Presi
dent zřejmě počkal s odpovědí že
lezničním bratrstvům až do pod
psáni předlohy
—V svém připíšu praví že nemohl
dříve poskytnouti odpovědi na ná
vrhy zástijpeň železničního dčlni-
etva dokud nebude rozhodnuto
stane-U se osnova zákonem či ni- v
i- -i i
Kouv nyio jasno praví presiuein
w Vit
ze v případe uzákoněni preaiony
vyjednávání o mzdových záležito-
tech musí nevyhnutelně býti v
souladu se zákonem Osnova sta
la se zákonem u cesta byla otevře
na k okamžité akci ve mzdových
I!
(
kami osnovy Sekce 301 cim opa
tření pro-ustanovení komise ze zá
stupců obou stran která má se
zabývati mzdovou otázkou Presi
dent oznamuje že ihned požádá ře
ditelstva železnic aby dle tohoto
opatření se zachovala President
připomíná že nepochybní také o
patření sekce 307 týkající se děl
nické rady vejde současně v plat
nost avšak doufá že společná ko
mise může vykonati mnoho práce
v zájmu rozřešení mzdové otázky
a tak usnadní úkol rady dílnické
President naznačuje pak že ne
může sdíleti obav zástupců želez
ničních zaměstnanců ohledně této
dělnické rady Nemůže zvláště
1-1 '11 1 v ✓ v
šuměn iianieuu ze zástupci veřej
nosti na této radě budou zaujati
vuci (leinictvu a vyjauruje naaeji
že její rozhodnutí budou čestná a
spravedlivá
V předání právomoei' již posfty
tuje mu železniční předloha sprá
vci drah Hinesovi president učinil
jednu výjimku President pone
chal si prayo jmenovati činitele'
vládního anebo nějaký vládní-sbor
před který předloženy mohou bý
ti požadavky a nároky železnic v
důsledku vládní kontroly o kte
rých mluví se v sekci 20G tohoto
zákona ' '
Komisař vnitrozem
ských daní hodlá se
vzdáti svého úřadu
Washington I) C 1 března-—
Daniel C lloper komisař vnitro
zemských daní informoval vládní
úředníky ísvém úmyslu vzdáti se
co nejdříve svého úřadu Jeho re
signace sice dosud nebyla poslána
do Bílého domu ale vyrozumívá
se že se již uvažuje o jeho nástup
ci Komisař Ropcr oznámil že pří
činou jeho resignace je tužba u
chýlíti se do soukromého života