Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 11, 1920, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1-
11 1 j
POStQg DNfl 11 SHORA 1M0
HOSPODÁŘSKÁ SI- PRUDKÝ BLIZZARD ANGLICKÝ TISK
TUACE EVROPY SE POSTIHL CELÉ PO SCHVÁLIL DOPIS
STALE ZHORŠUJE BREŽI ATLANTIKU VIKOMTA GREYE
Spojené Státy jsou vině- Poslední zprávy udávají Má za to že zmírní proti-
ny z vysokých cen zi- ze škody jdou do anglickou agitaci v
votnich potřeb millionů Americe
Londýn 7 února — Hospodář
:u nemáze celé Evropy ihoriuji New York N Y„ 7 února - Loudin 5 února — Vítahy me
w kaJJébo dne í3 vJťLay po- Nejpru&í lisaři zí pcaledxích d Spojenými Státy a Anglii jíou
luny pií3luíiých íiniteli o obto- nřkolik Ui árlA ve trÝch Btárech pfedmřtem úvah a detelí ieí do
m
vení normálního iivota a poskyt- ve čtvrtek celé pobřeží Atlantiku několik dni jsou
nutí všemu lidu amestnání Za- dle zpráv sem docházejících Do- dýnskými časopisy
lim co státníci a finančníci vřnují pravá v New Torku blizzurJem oplsň přinesly dU
otiskovány Ion
Některé i ča-
ouhé dcneíe od
všechny své snahy urychlení pro- načnČ utrpěla a na mnohých li- Nrých ameriekvVh korresoondentů
dukw" obnovení stability rnczlnA- niích pouliční kury nemohly jezdi-he zmínkami o dopisu vikomta
lodní vjuieny u v zajmu zrušeni ti Lidé snažili se dostali st do Greye v kterém tento prohlásil že
vsecii vaieenycti obmezcni libry prače podzemními drahami a ná- Anglie je ochotna přiimouti výhra
Sterlinjffi franky marky koruny Medkem toho panoval na nich ve- dy k Svazu národu navrhované a-
u hry nepřetržitě poklesavnjí (V- liky nuvat Podzemní dráhy jez- meriekýin senátem ' jako i o ne-
ny všech životních nezbytností všu- dily nic nikoliv podle- jízdního íá- dávném prohlášení sekretáře Glas-
(te Ktoiipnjl dii — se —
Anglie ziiujiina stejnou nosiči ví opravy iosie z uostonu oznamu- nenese ntn sIělnií 5 in
čistě evropských financích jako A-H1' jiorfií blizzard v posledních kampaň proti Anglii j vedena ve
merika ve stycích s Anglií Hlavní ilvnu letech Doprava v S(Mijnvt h Státech a že časopisy
část evropských nákupů děje K( podzemních drahách byla téměkteré jsou proti takové kampani
prosticVIiuctvíiii Loudinu n jmi- zastavena Školy byly uzavřeny soudí že doni vikomta Greve nři-
M-rsey x vy vur on more lyi šel nríivé ve v hodnv éfi n ile mí
tuk silnv ze ihiIiv ZiIdIiiviI vse
my ulice v okolí přístavišlř TtV
ťliétí finančníci si uvéiloniu jí ž
v případé lepšení své valuty méli
hy vchke zisky ii obchodování
se slicdní Evropou jejíž peníze voznf doprava byla zastavena
iii'Miciiuntt po ueiM UOUU litlUou
zu ujímat i iicvýhodiiou posici
seobeciiy neklid viude "inúže
Paroloď Muine jež plula z NVw
Yorku do Itridgeportu Conn by-
a vyvržena na piséiuu Vsechnv
ti zajisté za následek zmírnění té
to kampané Odporucují apel an
glického státníka k spravedlivému
uvážení Zvláštní depeše přiuesly
časopisy Times Morriing Tele-
graph a Daily Mail Posléze jme
JAPONCI MOHOU AMERIČANKA OB
SE UTKAT S RU- HÁJILA VLAJKU
SKÝMI POVSTALCI SVÉ ZEMĚ V ITALU
Situace v Sibiři stává se Dcera amerického konsu-
pro Japonce krajně la postavila se proti
kritickou italským davům
h li připisován Spatné' hospodář- 'zniéiií vluky byly zpozdény— novaný časopis rqihIí že Amerika
ské situaci Zřejmá antipathie fy'rávy ze 5'ch místo novoangli- zaujme sj)rávné stanovisko k Sva
Anglie vfiř i Spojeným Státům za- '''l stt'fl'' naznačují že železnic- zu národu avsuk musí jí býtí do
viřiována je hlavně předpokladem ni' doprava všude bylai demorali- voleno oby učinila tak v case kte
že Amerika je penězi naduřelvm a sov"na V mnohých místech via- rý si samu zvolí
přeživeným
Časopis Chronicle shoduje se v
Podrobnosti útoků
Jihóslovanů na ital
ské obyvatelstvo
Kím 7 února — Podrobnosti
udřuilivýeh útoků Jihoslovami na
Italy ve Splitu a Trogiru jsou u
veřejňovány v zdejších íasopiseeh
a působí značné vzrušení nad si
tuací v Dalmácii Sdéluje e že
dne 27 prosince yyví sen byl ve
Splitu manifest svolávající pro
testní schůzi proti "italskému im
perialismu" Manifest tento jak
se tvrdí obsahoval urážky Itálie
i spojenců a vybízel lid k násilno
stem prpti Italům Praví m že
velitel americké lodě v Splitu ne
učinil nicho aby zabránil schůzi
která byla porušením rozkazu vy
daného admirálem Niblackera v
ťínoru 1917 Pobuřující řeci pro
ti Italům a spojencům byly pro
mluveny ve schůzi jak se uděloje
Po skonaní schůze davy Hdu tí
hly mřstera plenily a niSily ital
ské obchody a úřadovny italských
organisact Později pak demon
stranti odebrali té k dokům kde
strhli dvě italské vlajky jež po ti
poílapali K žádným tatfenim ne
došlo Zatfieui byli prý jenom dva
Jtalové kíeří se odvážili proti de
monstrantům protestovat! '
snřhem a ledem bvlv natropeny] které časopisy uznávají že fie
tule znaciu' Škody Zprá vy i Coii-l kreta P ' G řass mluvil opatrné jiné
nectieutu naznaéily že železniční Pak litují že "nevyjádřil se příz-
dopravu byla témřř úplně suspen- mvt'Jl a sympatičtěji vůči národům
iduř
_ i i r i _ vi
kolossem Lid všeo- v "víizjv ve sněnu a zeieznicm
becnč véří že Amerika je toho píí- slubu b'10 nutn0 "uspendovnti náhledu s vikomtem Greyem že je
cinou že musí platiti tak nesK-cha- oan juouci ao muiionů dol- lepši účast SpojenCeh Států na
ně vysoké ceny za všechny životní Parfl b-vla způsobena rozpoutanými Svazu národů za jakýchkoliv pod
nezbytnosti a že jistí ch věcí je živIv v resortech při pobřeží Kou- mínek nežli neúčast Mornim
nedostatek pemy za na vni pierj- taneční sine Post na druhé straní považuje
rozoruhodnou zprávu o bospo- pavuiony restauranty letní viny vaz národů za nebezpečnější An
dářskvch pomérech podal Sir Wil- a hotely byly poškozeny anebo ú- glii nežli Spojeným Státům a ne
liam Goode zabraničuímu minister- P'?ř zničeny prudkými vlnami souhlasí s vikomtem Grevem kte
slvupo vykonání inspekční cest v M-oney island byl zatopen State ry schvaluje americké víhrad
floode zjistil že Polsko musí irn- sand take značné utrpěl pnul- Má za to že výhrady tyto nemo
porlovati pul millionu tun cblebo- J'"1 pnlivem a dva domy v ( ape hou situaci nikterak zlepšiti a že
vin před 1 zářím roku 1920 Ze- -"a-v' J- byly odneseny demo- jiné národnosti mohou žádat
mě tato již uzavřela smlouvy pro e- !Sa toney Jslande zničeny by- zvláštní výhrady bude-li Spoje
dodávku 100000 tím ?e Spojených Koupelny a asi padesát letních o- nym Statňm dovoleno aby vston
Matu avšak dosud neučinila opat- u"' veuu ťC1(' ar ironnycii puy tio svazu za zvláštních vv
rcní pro dovoz tohoto zboží PoK stankQ hrací
sko také potřebuje vlny bavlny Pobřeží Maine je obaleno ledem Také posudek o prohlášení se
železné rudy chemikálií a hnojiv Ledolamů bylo třeba k iiroklestéiií kretáře Glasse ohledně dalšíeh půj
Tyfus tu řádí děsněavšak zeměcesty do přístavišť' V Prooklyné í(k evropským národům se různí
není k to ziskati dostatečnvch zá
' TolťWcdÍťin5Cr"~f"
( cskoslovcnsko potřebuje tři
cet pět tisíc tun chíebovin a 400
000 tun bramborů před příští skliz-
ni V zemi této je málo utrpení
avšak nemoec tu značně řádí Ze
mě potřebuji' mediciny bavlny
vlny a strojů
Jilioslovnnsko mělo bv mít i mil-
lion tun kukuřice pšenice a ve-
přoviny pro vývoz tohoto roky
avšak potřebuje bavlny vlny a ho
tové textilní zboží
Rakousko potřebuje nutně 632
000 tun potravin před měsícem zá-
řím Země vedle toho potřebova
ti bude 870000 tun ulili pro nad
cházející rok Nyní je vážný ne
dostatek paliva Jeho industrie
potřebují surový materiál všeho
druhu
V Uhrách dojde k hladovriií jo
ště před březnem nepropustí l i JU'
goslavie potraviny za které bylo
již zaplaceno Uhersko potřebuje
nutně 380000 tun potravin a 1
4:12000 tun píce Potřebuje také
uhlí textilní zboží a zemědělských
strojů
dována
i
evropským jichž poměry jsou ka
fa?troíftlM n kritické
Časopisy Times a Telegraph při
pisují protíanglickou kampaň ná
vrub prat-el irských Sinn Feinistů
avšak posléze jmenovaný časopis
soudí že agitace tato nebude míti
vlivu na anglo-americké styky jež
brzy stanou se normálními Časo
pis Times soudí že činnost nepřá
telská vůči Anglii scnevybouřila
nviAnvuA iumuiv nc {navile v ui u i r ř vv U w'á 1
hibici Otázka prohibice byla nře- ! VYT c c V L "uu-ov7u pif lT
♦ -pj i sKycii vzranu ůiezuje si paK ao u-
w fftra T Ir i"' toků jistých tm proti Americe
prohlašuje že jsou krajné nebez
pečtié a škodlivé snahám po ob
novení co nejpřátelštějších styků
mezi oběma zeměmi
Dva demokratičtí gu-
vernen proti suchu
New York K Y 7 února —
Při banketu na počest Ilomera C
Cummingse předsedy demokrati
ckého národního výboru při kte
rém sekretář Daniels byl hlavním
New Jersey který nebvl sice na
úředním seznamu řečníků ale vdě
čně přijat byl celým shromáždě
ním Guvernér Edwards napadl
prohibici a prohlásil že jedná se o
celou otázku státních práv a osob- ni v
ní svobody o které musí bti roz- OhOda na osnově
hodnuto lidem v listopadových železničního zákona
volbách Guvernér Smith z New
Yorku poslal telegram v kterém Washington D C 7 února —
lituje ž choroba znemožnila mu Konferencieři senátu a domu zá-
zúčastniti se banketu V telegra- atnneft sboílli tímřř n Mp
mu tomto vyslovil se také proti niíní osnově a urovnali rozdíly
prohibici poněvadž byla učiněna vyvstavší mezi oběma domv ohled
zákonem aniž 100000000 amen- u§ sckcí dělnických a nonlatko-
ckébo Udu bylo tÁzáno o souhlas Uých Kompromis kterého bvlo
1'rohlašuje ze to byla pruska me- docíleno činí opatření pro Skrt
thoda kterou vétíina lidu těžce nutí nátních protlstávkovuích
nese— klausulí a nahražení íieh člňnkem
— m ' ' ~ T
dle kterého mzdové spory mají bý
ti urovnány mzdovou radou se
stavenou re steínclio nnČtu 7nni"st
pádem S aeroplanu nancú a železničních úředníků V
případe nedohody případy takové
maíí hvtl nředloifftnv íinA rnrIS nn
Los Angeles Cal 7 února — které také ver-niW rrfi hft ™
Earl Burgess herec pro pohyblivé stoupena
obrázky zabil se při pádu s vý-
Se 700 stop aeroplanu na kte- Tnf]11#n7J JonoQ1J
rém vystupoval při hotovení žer- —
tovného obrázku Burgess vznesli radl V cele Zemi
se u poručíkem Walter Hawkin-
sem který se těší rekordu že ni- Washington D C 7 února —
Kinoherec usmrcen
kdy se mu nepřihodilo neátěstí Více jak 100000 dalších případů
ierec mel vyňoditi vycpaného pa- onemocněni influenzou bylo ozná-
náka z aeroplanu ale při tom spadl meno během týdne končícího 31
s lítadla ním Fotografové se do- prosince praví prohlášení vyda
mýíleli že padá jenom vycpaný ué zdravotní úřadovnou Největii
panik a pokračovali ve braní sním- zvýficní zaznamenáno bylo v New
m' Nepoznali svěňo omylu dříve Yorku kde 3406 nových případů
neí až kdyi odebrali se aníti h te- se objevilo Epidemio vlak povo-
efcmnloh drátů domnělého pani- lujo ve všech armádních táborech
Zjistilo m U je to Burgesuo- dle rpriv lékahkýcb autorit Aí
▼o tělo Burgess raměstoin byl dosud 2862 případy onemocněni
pro spoleíaoéti aabývající se vý influenzou byly oznimeny mezi
rnKftii rwli vMitríili fl A n A n I m~i T „ 'ji j ti z: i
tviVWi vnímánu ju uc-irujan-jř a uuttiu wj uvaiiciricei U-
set let ' JmrtL V
ŤCashiniton D C 6 února —I ím 5- února — Je dobře mi-
Boje meri sociiln % molaíními ru historie o íedivé atserické flts
ikými sbory a japouflkýia Toi-Ua Barboře Fritschieové -jeí
kem mohou trDuknouti kafdm Píd divnými lety postavila se na
okamíikem v úbiřské oblasti mezi obranu vlajky hvězd a pruhů pro
írkutskem a VlaJivostokem dlel1' nepříteli a vydala život v ne-
zpráv jež tu prúvř byly získány bezpeví aby vlajku sví země za-
Sociúlní revolucionáři jei jsoa ''A nim la pred zneuctěním Obměna
jinou stranou než bolševici zmoč- ft0 "dúlosti udála se v minulých
ndi kp Vladivostoku a praví se dnech v Terstu a hrdinkou tento-
že mají téměř úplnou kontrolu na krátě je sličná americká dívka
Sibiři od Irkutska až po Vladivo- která se stejnou odvahou postavi-
tok vzdálenost to 1Í00 mil a " obranu americké vlajky
Do této oblasti Japonci posílají íro Uemonstrantum v cizí zemi
řes Vladivostok nosilv abv za- 'í''a t0 slečna Caroline Keene-
iráuili bolševikům vstoupení clo pva 55 Loulsville Ky„ dcera ameri-
japouských držav anebo jích ohro- 'kHio konsula v Kímě Prohlási-
žovani Avšak heslem sociálních a KrJe rozliodue jako její před-
evoliiciouářú se stalo "žádné tJ chůdky ně v americké historii že
í vměšování se do našich záleží- mniisfrauti budou moci dostati
_ I L i ' i ' V
a pravé v tomto stanovisku '"rrH-Ke viajce lenom pres
jich vězí nebeziH'čí wnuknutíNJ' nul volu K detnonstraeím
nepřátelství mezí Japonci a Sibiř- tuiť došlo když vešlo v zná
jakv mrst sranovisito proudenta Wilso
Zdejší úředníci a pozorovatelé u- na k °'azkám Adnatiku ltalsk
lálosti nebyli by překvapeni kdy- 0 'va fktvo tímanoyiskera by
bv sibiřští sociální revolucionAři u 10 ?"a-ne vzrušeno a rozezleno Do
zavřeli Vladivostok proti dalšímu 510 k demonstracím jež vymkly se
vyloďování japonského vojska — z ™ni™y autorit
Všeobecně se doufá že americká iíav' Pr0(házely ulicemi volají
ce r -rryc s Wiisonemf'' Tu kdo
si uznamenal americkou vlajku
nad úřadovnami Y M C A a dá
no heslo k její stržení Nařídila
ihned aby dvéře budovy byly u-
zavřeny zatím eo sama střežila
vlajku Pokus o vypáčení dveř
1 §mŠZi'~}
11'' ' 'Jl J IL' 1 '
Pli hiscit Ve S! CHVÍ klť
je v plném proudu
Flensburjr Slevik C února —
Plebiseit v Slesvík-flolHtýnsku je
v plném proudu Výsledek jeho
rozhodne zůstanou-li tyto dvé pro
vincie pod politickou příslušností
německou anebo dostanou-U se k
Dánsku které bylo kdysi jejich
pánem řlebiscit Vyvolivi vzpo
mínku Mi stAfé ameriok volbr
Obl strany vedou ecirgickou kam
paň vzájemně se obviiujíce a tí
žívajíce Všech politických úškoků
zájmu svebo cíle Napjetí je
velké avšak průvody s vlajkami
a podobné demonstrace ustaly od
příjezdu mezinárodní misse do
Flcusburgu Ve venkovských di
striktech sporné strany rozbíjejí
si schůze a často i hlavy Nikdo
však neočekává vážných nesnází
vojska opustí Sibiř dříve nežli do
jde k těmto nesnázím Asi 4000
je jich připraveno k odjezdu ve
Vladivostoku a zbytek je roztrou
šen podél sibiřské želeniee
Mezi ruskými revolucionáři
Japonci došlo již
dle zpráv sem
mu v Chabaro
divostoku Japo
bu na revolucioná
doposud mají město toto ve své
moci
i
n jívím- mawt! i
došlých Došlo k to- r J: 7 ťu"- o sirzen viaj-
vce severně od VlLl1?
nci zahájili pal- "7 1 aou!-
ře avšak tito £ ' - ae viaj-
wt-uuiuiu se v mírném vanKu
nepřetržitě Davy lidu po té od
tiihly s nepořízenou
"If TJ ilí _l- _
ri i o I ociiaiKHun naprou tomu ame-
Ubnoveni Styku mezi rické vlajce která vlaie v něko-
Francií a Vatikánem pka místech je prokazována nále
žitá ucta Lid chová se nřátelskv
—
Kím 7 ťinora — Papož Bene- m'ci a domácí obj-vatelstvo snášejí
dikt dle zpráv z kruhů jemu hlíz- se dobře a nedorozumění na míro-
kych Dyl potěšen v ditsledku in- vé konferenci jež náležitě není do-
lormace z rrancie ž diplomati- nosud vyjasněno neiavIávil nííle
„if i ' _? a : lr -
v imv1 iouio zemi a v au- žitostí knepátelským demonstra
Kaném nuuou ormoveny na jaíet(m
po roztržce více jak deset let trva
jící během které Vatikán marně f TUL „x
vuwoiíy oiiciii ui ti
ky znovu navazati — 1 J r
hlásí monarchii
snažil se stky
ixavazarn dipiomaticKycn stvku s
Vatikánem jest považováno za
triumf nro nremiera Milleranda
iehož kabinet tímto 7mWhem zf Viděn 7 února — Není zadně
ská podporu silného katolického Ži- P13' prohlášení zdejších
vln jehož síla projevila se v lišto- ca°pisu ze unersne národní shro
padových volbách Papež Bene- maždění které se sejde dne 1 břez-
dikt nemá prý v úmyslu noslati ta- ia' Pronis se ve prospěch zřízeni
pežského nuncia do Paříže okamži- monarchie v Uhrách Až doposud
tě nvbrž Doslati zvláštního emi- Je Pět nápadníků uherského trů
sare nepocnyDně M Lerrettiho e™juuMuBuueuuu s
kterv liž ve vviednávání s Fran- vvindisen-Uraetz který je podpo-
cií se osvědčil Nyní jedná se o to rován premiérem Huszarem a ně-
obo Francie vyšle aby ji u Vati- K01Ka cieny Tieancnovy viady
kánu zastuooval Poslání katolí-H™ orunem miste nalézá se býva-
ka narazilo na iist odnor nokro- V rakouský císař Karel který se
kových členů francouzského será-niMy nevzdal trůnu jako kral u-
u kteří se obávají že byl by pod ny 5 Je podporován stranou jež
Dřílišnfm vlivem Vatikánu OdDo- s ve legitimisté Uale mluví se
ručují vyslání protestanta což o- P hrbti Andrassym který je pod
nětné naráží na odnor Vatikánu pórován admirálem ITorthym ná
který pokusí se příměti Francii celníkem nové uherské armády a
aby poslala katolíka ačkoliv bě- uherskými delegáty na mírovou
bera války dovolil aby Německo konferenci Kandidátem strany
a Rusko zastunovánv bvlv neka-1 klerikami je arcivévoda Josef Pá
toliký
tým ' kandidátem je bulharský
princ Cyril který ožení se s dce
rou arcivévody Josefa bude-li zvo
len
Lenin podporoval
značně Spartakovce
Korunovační klenoty
vráceny do Paříže
Paříž 7 února — Veleeenné
francouzské klenoty které za vál
ky byly dopraveny z ťaiíže do
iordeaux jsou opětně vystaveny erhn 7 února — Padesát mil
ná bývalém svém místě v Louvrů lionů ™W1 bylo depositováno v
[Qenoty tyto záhadně zmizely v Berlíne Nikolajem Leninem aby
době kdy Paříži hrozilo nebezpečí iich použito bylo jako propagač
německé záplavy a nikdo neměl ního fondu pro získání německé ze
ani tušení o tom 'kde jsou skrý- m$ pro sovět dle depeše zde získá
vány Teprve před nedávnem by- né z Budapešti Fakt tento byl
o ureane oznámeno zo zavezeny 'e81™ " rjfiiim hmiiuu u
yly do Hordcaux a že opětně vrá- nersytyen noiseviku v zajmu zno
cwiy budou na svoje místo Kle-zkáni kontroly v Uliersku
noty uloženy byly v Bordeaux v Tvrdí se dále že Lenin zřídil hlav
pancéřové smi Francouzské ban- ni úřadovny ve Vídni které me-
y — ' ly býti střediskem bolševické agi
tace ve střední Evropě Fondy k
Skandinávie nebude nnancoviní tohoto hnutí byly
říj v vwic uiozeny v wenme a videa-
ODCnOQOVac 8e SOVetem skvrn 'zřízencům bvlo dovoleno a
by z tohoto fondu potřebné není-
Kodaň 7 Února ~ Dánakó za si rvMmli TÍtÝ vlní rL
Norsko Švédsko a Finsko probJá-lmecký důstojník před časem ozni-
-y ze neoonovi oooůOdnicn styku l mil že značné množství bo íevi-
se sovětským Buškem dokud ru- ckých peníz v anriickvoh bankov
ské dluhy příaloíníkům jmenova- kieb bylo objeveno před nějakou
ných národů nebudou zaplaceny a- dobou Peníze tyto byly vládou
nebo aspoň zaručeny zabaveny
Nový jihoslovanský
vyslanec v Americe
Washington I) (V í února —
Dr Slávko Gronjič vyslanec krá
čí vsi ví Srbu Chorvatů a Slovineň
v této zemi po posledních patnáct
měsíců byl odvolán a na jeho mí
sto nastoupí přítomný jihoslovan
ský vyslanec v Anglii Jovan M
Jovanovič Dr Groujič byl jme
nován maršálkem královského
dvora v Bělehradě a nepochybně
bude také j'menován vyslancem
pro ftecko neboť oba tyto úřady
pravidelně bývají zastávány jed
ním diplomatem
Stanovisko Polska
k míru se sovětem
Washington D C 6 února—
Polský sněm podepíše mírovou
smlouvu navrhovanou ruskou so
větskou vládou budou-li poskyt
nuty zámky že propaganda nebus
de zanesena do Polska a jiných ev
ropských zemí dle oznámení kní
žete Kazimíra Lubomírského pol
ského vyslance v Spojených Státech
Robins a Creel
pomáhali sovětu
k Washington D C 6 února —
Úředníci Spojených Států spolu
pracovali činně s ruskou- sovět
skou vládou ve vedení propagan
dy jejíž cílem bylo podkopání ně
meiké císařské vlády dle prohlá
šení Ludwiga Martense zástupce
sovětského Ruska v této zemí
před senátním vyšetřujícím výbo
rem Na dotaz předsedy Mosese
Martens jmenoval Raymonda Ro-
binse bývalého zástupce Červené
ho kříže v Rašku a "agenty" vý
boru pro informaci veřejnosti V
době kdy tato úřadovna chystala
se vydati udánlivé dokumenty kte
ré měly dokázati že úředníci so
větského Ruska jsou placenými a
genty Německá sovětská vláda
dle prohlášení Martensova pra
covala spolu s agenty této úřadov
ny při rozšiřování cirkulářů mezi
německým vojskem jež bylo vy-
ývano k svržení vlády Martens
prohlásil že tato úřadovna byla'
vládní odbočkou a že tak zvané
Sissonovy dokumenty byly sou
částkou propagandy "Tedy Creel
spolupracoval s vámi na straně
jedné a napadal vás na straně dru
hé neníliž pravda tázal se senátor
Moses "Tak jest" odvětil Mar
tens —
Žaludeční vředy — Mezi cho
robami žaludku není žádné bolest-
nější a tvrdošíjnější než hnisání
tohoto ústroje Lékaři prohlašu
jí ji za nevyléčitelnou nebo radí
operaci Ježto v poslední době
tato nemoc zdá se častěji objevo
vati bude to třeba ve všeobecném
zájmu přečisti si dopis pí Agnes
Cottové z Clevelandu Ohio jež
píše: "Po pět nebo šest roků můj
manžel trpěl žaludečními vředy a
ékaři mu řekli že bude třeba o-
perace aby mu mohla být i zjed
nána úleva Asi před rokem po
štěstilo se mu dostati sí Dra Pe
ra Hoboko a po -využití' několi
ka láhví tobolo léku úplně se ti-
zdravil" Tajemství tohoto obdi
vuhodného výsledku spočívá ve
aktu že tento lék jest složení 14-
ivých sil poskytnutí dobrotivou
přírodou v řlíi rostlinstva jest to
opravdový bylinný lék Není k
dostání v lékárnách Pro infor
maci adresujte: Dr Peter Fahr-
ney k Sons Co 2501 Washington
Blvd Chicago HI — Advertisa-
ment