Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 11, 1920, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    tltran 4
PQEROE DNE 1 1 frTORA 120
Sklizeň o 20 až 45 bušlů pšenice z
akru v Západní Kanadě
II
A' ÍT f ""l'i'f?- Ji-' i ' Ari U ml é liUlrli tllř
Ty-tf Jvsí 'Ji v '"K ' Kpiiiu
! 'T5 VfcVI Víl'í -''ÍT ' '" H' u! m nirf n-iiiki tiM I
rt _ A A n
" " --fj ' '"í'ťf Jí i ř-4''mi-i ' -iilíi íh efit j„U'h iiíid lnu — uf
Tť-"?! ifViíV ť UU í0 44 '''' M " '"
j" í: V?' ''i''Y'' 'K mv " ' "'V l Um-tnr k nM iui !-" f ini oMtl iii-
VI ''Xwknf Poznejte fakta ohledné íápadni Kanady
"+J- V " ' ''''' n ?Trli tulili ira j-iiwl tuis lu
íC" ' ' ii'1'ift-i-i!"' ti-í!!! nmiA twii nf iliiriii h rrn xi
ti-ř!!! nM4 íí'"í pf iliiriii h rarn Va-
if i Ft iiitítjiti-rfi iHhaí rhtí nitiu na
W V BENNETT
Room 200 Bee Bldj Omaha Neb
i!:iiai:
SOUTH OMAHA
rol)!! 7právy
z českýcli kruhu
Petrohrarl nemocí
zimořeným městem
Lomlvii ť úiioiíi — l''trnlii'nl
jn piiisovúu jíikn int-slo Zjuiiiirt
in lilIniiitiv!u l Irpící zimou m:
inorí n limiiivfini ve ?r'ivř pro-
lio ("cn-fiiť-lio kíi'' kléry provt-dl
vVíšct rViií poinřní v bývalém ru
ském kapitolu "Nálwlkem rie
(loMitku piiliva mstrt pustne"
praví jmenovaný' ve své 7prívě
"V některých domech bydlí je
ště lilé itl' vétsinou zdržují se v
kuclivíiíťli Vyživovací iioinTry
jsou strašlivé Ilyb si obyva
telstvo Tiennvyklo ]wižívati vřcí
kterých zlí normálních poměrů ly
se ani nedotklo nemělo by již po
travy vůbec Zásobování vodou
bylo zastaveno následkem nedo
statku paliva a obyvatelstvo cho
dí pro vodu do Něvy a kanálů a
nebo používá roztaveného sněhu
Zima Idad a špína zavinují přečet
né nemoci Skvrnitý tyfus a in
fbiena zkrátily trápení mnohých
lidí XimiÍ téměř žádných léků k
získání Toliko čtyři nemocnice
zůstávají dosud otevřeny Elek
trická světla hoří od " do S lioil
večerní Pouliční káry jezdí v ji
stých hodinách avšak jenom na
routách potřebných bolševikům
Autority nejsou s to chránili ve
řejnou bezpečnost Tlupy lupičů
pracují v opařených čtvrtích mě
sta ii odnášejí vše en zanecháno
hvlo v obvdlích rudou armádou
při uzavření kvot ovány byly li"i2
itt't i i
i?aiKe liry Kvoiovaity mw
H Ulí za dollar a při uzavření YMXl
za dollar ' Paříc lošla zpráva
že francouzská vláda podporuje
snahy o svolání mezinárodní fi
nauční konference' na kleré by
došlo k náležité úpravě valutové
Ruští povstalci
vnikli do Vladivo-
stoku na Sibiři
"Washington D (' fi února -
Revolucionáři vnikli do Vladivo-
stoku a mají nyní úplnou kontro
lu nad městem dle zprávy kterou
získal odUir války od jjenerála
(Iravese vrchního velitele Ameri
ckých expedičních vojsk v Sibiři
Depeše penerála flravese je dato
vaná 31 ledna a zdržela se na ee-
ste Sdelnu' ze ve nieste panuie
pořádek a že spojenecká vojskal
patrohijí ulice aby chránila ne
vinné lidi a zabránila plenění Pro-
frram revolucionářů chce zakonči
ti občanskou válku na Sibiři a vv-
lovuje se proti vměšování se cizin
ců do vnitřních záležitostí země
Chtějí prohlásit '
trvalou neutralitu
Curych' fi února — Dánsko
Holandsko a Rakousko mají v ú
myslu prohlásit! trvalou neutrali
tu a budou žádati stejné podmín
ky za jakých Švýcarsko chce
Vstoupiti do Svazu národů dle
sdělení místních časopisů
Tři Američané byli
usmrceni v Sýrii
"Washington I) C 6 února —
Vražda tří amerických pomocných
praeovinkň v Sýrii byla oznámena
právě odboru státu Dva Ameri
čané byli členy doprovodu ameri
ckých pomocných potřeb a byli
usmrcení lupiči dne 1 února ne
daleko El Mali severně od Alep
po Jména Američanů nebyla u
vedena v depeši Pomocná exje
dlee byla pod fcístitou amerického
výboru pro pomoc Blízkému Vý
chodu Úřední zpráva o usmrcení
Američanů byla poslána "erá-It-m
Gotirardern francouzským ko
misařeui v Beirutu americkému
místokonsubi McCnteheonovi v
temže xněstř
Za $600000 liho
vin bylo zabaveno
Kew York N Y 6 února —
Whiska v ceně $fi0O(X)O byla zde
zabavena federálními a?enty Ko
řalka tato byla poslána % Louís
ville udánlivě pro medicinální po
Iřcby Čtyři tisíoe beden lihovin
bylo zabaveno poněvadž nebylo
vycláno žádné dovolení prodávati
je jako lék-
Italská paroloď na-
padena v Trogiru
líím února — Zprávy právě
sem došlé oznamují že italský par
ník Dinunbio napaden byl v mě-
tě Troíririi při pobřeží Dalmácie a
přinucen k stažení italské vlajky
Praví se že cestující lodi byli urá
ženi a mnozí dokonce i poraněni
při tomto útoku Zpráva tato vy
volala značné vzrušení poněvadž
přišla po zprávách o podobných u
dálostech v Splitu a jiných mě
stech při východním břehu Adria
tiku za které jihoslovanské auto
rity se omluvily
Anglie může poslat
Americe bavlnu zpět
Manchester 6 února — Liver-'
poolská trhová zpráva Manchester
Guardianu prohlašuje že pokles
an1iik5 -palntv vo ftoieriírh Stá-
tech "zastavuje účinně a defini
tivně jakoukoliv myšlenku na im
portování bavlny za panujících po
meru aznost Rituace „ praví
se v tomto článku dále "může bý
ti seznána ze skutečnosti že činí
se poknsy o poslání pět bavlny
Liverfíoolu do New Yorku Tato
praxe je považována za výhodnou
vzhledem k otázce valutové"
Valuta cizích ze
mí se opět zlepšila
New York S V ti února —
Anglická líbra žterlingů vřera o
pétnfi měla lepňí kurs nežli po ně
kolik posledních dní Kurs její v
počátečních hodinách byl $3-14 a
brzy potoupil na 1339 což je o
dvacet cťntft rýže nežli ve čtvrtek
kdy zaznameoáft byl její největíí
pokles Frreouzfký'h franků hy
1 1432 tu dollar pří zahájení a
Zločinná vlna
zachvátila Berlín
Berlín C února — Ve schůzi
Svazu fwdieejních inspektorů Vel
kého Berlína bylo prohlášeno že
od zahájení války "zločinná vlna
přehnala se přes Berlín jako lavi
na" Během roka 1919 událo se
v Berlíně pokud bylo oznámeno
7if)00 případů krádeži proti 25
000 v roce 1914 Jenom energi
cké prácí policie je nutno děkova-
ti Že Berlín nenalézá ne ve tavu
anarchie Velké množství občanů
nčiniJo namo kroky k hájení we
proti loupeží
Arcivévoda Josef
uherským králem?
Budapešť 5 února — - Jmenová
ní arcivévody' Joefa uhmkým
králem v uhernkém národním
tihromáŽdéní dá se býti fúlnjOTi
možností vzhleílem k stále vzrů
stajícímu royalÍHtíekérau hnutí ▼
téío zemí Hnutí ve prospěch ar
civévody Joxefa získává půda pře
odpor ípojenců a uherských ftoeia
listfi proti HahHburkfiní
— Ve čtvrtek minulého týdne u-
tioiailili e iiii piarcie a linou
pěknou přek'penku na manžele
Hiai Bobkový v jejich residenci
číslo 4001 jí Jut DvdtiMctá ulio C-
ČHStníci tohoto zdařilého večírku
vykonali vSeiJmy přípravné práce
tak opiitrn"' že mladí manželé byli
opravdu překvapeni Společnost
Ue drubié bavila růztivini vpobvVn
[ s-kyrnT hrami a není třeba pvdofý-
'kat že o pohoštění vSeeh bylo po
slarúno nálež-itě Přítomni bvl
tiáslediijíeí: 1íhi n paní Chas !)
KOVI p i railK IMIlJleeK p V lias
Fiala p Joe Cbleborád p Major
r'nc h ! ('bas Kašnar p Kn
Vaverka p Jos Kašiar paní T
Jelínková p Louis Jelínek u p
Jerry lásko l'aa Bobek je v kra
janských kruzích dobře znáni ne
bol" po několik posledních let j za
niě-lnáii jako ředitel lékárny p
Jos Tučka na Třinácté a Ciistefti
ulicích
— V pondělí dopoledne podro
bila se operaci v nemocnici sv Jo
sefa paní Františka SvobMlová
manželka známého majitele řezní
ekého obchodu p Adolfa Svobo
lv bydlícího v čísle 1321 Polk uli-
ee iiperace kterou proveui jir
fíeoríre Simánek se zdařila Přeje
me paní Svobodové z plna srdď
brzkého pozdravení k radosti je
jích četných přátel
- Pan Dominik Xovotný bydlí
cí na Osmnáctí' a Q ulicích zakou
pil majetek od p Jos Cislera na
Padesáté a X ulic h pozůstávají
cí z jednoho akru půdy a domku
o čtvřeeh světnicích
-Pohřeb paní Kateřiny Šperlo
vé konal se dnes o 10 hodině z po
třebního ústavu Bratří Kořískň na
Dvacáté první a Q ulicích za vel
kého účastenství přátel n známých
Kev V Cejiiar pronesl smuteční
řeči v kapli ústavu a na hřbitově
a smuteční sborv za pěn v bvly pa
ní H Koíiskovoii paní 1 Tětivo
vou a n W Kořiskovou Zosnulá
pohřbena byla na ('esky národní
hřbitov Zanechává tu po sobě
manžela Ondřej' Šperla čtyři dce
ry paní Annu Pelnařovou Barbo
ru Dostálovou Kateřinu Wanne
lienovou a Martu Špcrlovou ň čty
ři syny Ondřeje Jiřího Josefa a
Václava jakož i mnoho ostatních
přátel
— Pan Frank Hájek a manželka
prodali v minulých dnech majetek
na severozápadním rohu Dvacáté
a P ulic manželům Anton Zeliná
řovým za částku $900
— Manželé Alois a Růžena Ša
faříkovi bydlící v čísle 3030 S uli-
ee oouareni nvii sratnvm syná
čkem Gratulujeme!
— Manželé Marie a Jan ákovi
bydlící v čísle f60ó jižní Třicátá
šestá ulice těší je z narozeni zdra
vého Hynáčka Gratulujeme!
— Rodina p Kramoliše úřední
ka na Security State Bank bydlí
cí v Sarny okresu byla vážné ne
mocna v minulých dnech ale nyní
všichni nalézají se již na cestě k
pozdravení Přejeme jim ze srdce
pozdravení v době ncjbližší
— Krajan p Anton Xekola by
dlící v čísle 5422 jižní Sedmnáctá
ulice který přišel před čtrnácti
dny k těžkému poranění na noze
při spravování kar podrobil e
právé prohlídce X-paprsky Všech
no nasvědčuje tomu že bude to
dcISí dobu trvati nežli bude moci
znovu věnovat i ne svému zaměst
nání což znamenat i bude pro ně
ho velké vydání nepočítaje v to
ušlý výdělek
— -Známá krajanka paní Anna
Krčmová manželka p Bedřicha
Krčmy majitele řeznického a jrro
cerrtího obchodu na Dvacáté a O
ulicích roznemohla se vážně na
zápal plic Stav její je tak vážný
že je třeba fclužob zvláštní ošetřo
vatelky a dozoru tří lékařů Pře
jeme z plna srdce paní Krčmové
ahy její choroba brzy k lepšímu
se obrátila a aby k radosti své ro
diny a četných přátel w brzy po
— Détwká Bifídka české hvo
bodné školy uspořádaná v neděli
v Národní tsíní vydařila w velmi
pěkné Velké množství obecenstva
e shromáždilo aby Vyslechlo rů
zné deklamaee a pronlovy žáků a
žákyň Po Besídce poakytly dámy
z Matice ftkohkÉ _ dítkám občer
stvení
— Maškanií ple Unie dělník ů
r ovcích oudéienu-u inwtiiích ja- J
teěníeh závodň řítilo 36 pořádaný
v sobotu r Národní íní vydařili
ie znanieTjitř Nfivitív Lvla veU
ká přiSlg uinoho maskovunjeh i
iienijskovanýcli u všichni při dob
itj httdle se příjemně pobavili
- Jo-f Pokortiý zaaloVíil ro
diče své manželky Mary Pokor
né za náhradu v obnosu sf l Of MM) u
distriklního soudu v sobotu tvrdě
že jej připravili o lásku jeho man
želky Hodiéi jho manželky jsou
pni) a paní Josef Svobodovi by
dlící na Čtyřicáté první n II uli
cích Pokorný ve své ialotě tvr
dí že po sňatku ku kterému došlo
13 listopadu roku 1919 přiměli
rodiče jeho manželky jeho Žcdii
idy vrátila se do jejich domova íi
nesdílela společiinu domácnost s
iiintizelem
9 ♦
Podrobila se operaci
raní I A Líbalová spoluma
jitelka střižního obchodu na VI a
Wjlliaiii ulicích odebrala se dnes
do nemocnice kde podrobila se o
iteraci na noze Přejeme jí abv
se brzy mohla vrútiti jako po
zdravená do obchodu po ričmž se
jí zajisté často zasteskne ač jc
píesvětlčcna že po dobu své ne
přítomiioti bude tam míti špule
lilivélni zástupee'v osobě svého
chotě j Johna Líbala
Z OMAHY NEB
Trpí vašet krev nedo
statkem železa?
Sňatek krajana
Dnes slavil své zasnoubení pan
Stanislav lí Zerzan se slečnou Al
mou Kneherovou Pan St Zer
zau jest nejstarŠí syn man(dň !)
1 Zerzanových v kruzích če
ských dobře známých Mladý p
Zerzan se před několika měsíci
vrátil ze zámoří kde sloužil v zá
sobovací divisi americké arniádv
ve Francii Mladý párek se ne
chá sezdati a odeliéře se přímo do
svého nového domova Srdečit)
Ijratiiliijeme na společné 'eslě ži
ZDRAVOTNÍ STAV DONU
TIL ZNÁMÉHO LÉKAŘE K
PŘESÍDLENÍ NA VENKOV
Jak se nám sděluje dr F J
Kálal v kruzích českých ob valně
známý lékař byl nucen ze zdra
votních ohledu přcsídliti se z 0-
mahy do Verdigre Xebr Přeje
me dru Jsalalovi by pnt)X't na
venkovském ovzduší poskytl 'mu
kýžené úlevy v jeho zdravotním
stavu a zárovejň doporuěujemé ho
všeobecné přízni tamních krajanů
2elo jet potravou temná krve —
napomáhá dodávat Rilu ráinoat do
til mula mi na lira len Profi
Niiiífd Iron tak rychlá vuprull ala
li nrto!uil vyrn)n líitt
Ti mulfl a ' j'irtiji avoji ou
trávu vystavujíc nmocm a doslov
rl pořbývaji arého rJravJ j#anoJuI
proto t krv jejich řidna a anaj tr4
nlílcihem in-JoUatku ti? NfJuta
trk hU-ri v krví rinl niftMitii í-logika
('lesní- o iIuVmi slnlm nrrvoutm
IHinellivf m sioťliio imnvrafm n ) na
pnula -j olujiiije o miiiuni nmr ono
jilro U miII jirliA jel tolik
tr-lií ku 'lam a mor i v kašlem pťto
lu iv'nt1 f Ičž kiúsumi tio-iomi
lč Irlury íctni M'I iliti mi žeini nrn
Ion iii'riii -i niiltli mi
ÝrU-ru i-l itijiiusto iliilciilíin k
iriuiiťiil ni kri pó-ivoliii fíitru
kterdti jíle tm "viilovile t kán A a morek
[) ne tak iiihmI Mrn v fcrvrne
mtpu látce ť la kf ťlvot udrnjirl
kyslík m'Iií'ií "In ť'lu Hcz hlvm lieni
sily ili i wtrvnliisti nn píckoniiul
liickňck ilm vřiliirijVioil i'iih''miii n
ín:'iní Na rudil icolici ulio lií lilrlu
IIC(istlt k l rH V klVÍ lllllllě nr rul
liifiilí ti ieiii'iti- iliistiilck krve tnín!
sf lim íť uše krev lícili ve £ Wlcm
-liivu a (xiiiioi' ntvníit siltic lvslrí
'liitiic li li není nudní lriMi'li ne nr
iinii ké cl o - 'itx:itd Irn Xeuí
jiiko fclarií výrnlihv iieorj"a wiekělio 2e
leii unii jest fsnalim ]'iipi'iHnliit-lii'
m'oskiHlI zním in-i-erniij{ jto in'm n
ni Áilii lck tiezvrii'1 zftleí( na tom
jiik' jste jiiic HÍlitky nebo žclezitř IA
ky lu1 úspčilm uiuli nejste-H tdliiý
mi nelni ziravymi jsto minii oliř toho
imiioii nčiniti niUlcilujicí ykoiisku:
KDO MA
UřlVAT
KUXATED IKON
na
mm
Pl"Vcil'll fC jlk lllollllll llll'll'li ltru-
eovnti iicto jik daleku mtiilcjíii'
n ni Itvutc unavili Polmii iií-
vejle ihc p li t'r'iiinM'lglili'lky olií-ij
nčlin Nu:iť'i Iron Irikiňtc ilcnnč iu
júll po ilka tflny Nu to k ustc uvoji
sílu iii"'t U iiesěii'le e juk jste Iiiimi
ho rlsknh Počet nei vosiií li v cílrnťeli
liilí kteií t:"ile chiiravili ř-vísili oji
lilu ii vytrvalost ve iltmi tiliieili kily i
l vli želeu v liáleili fortiu'' Hiili
Nuxateil iron jest mni iiívúno v!r
než třemi inilliony lilí roéně n výrobci
nriieilji injii-Mie n ujilne tifpokojillír l
víleilky kiii'-inii nilktiitiikit nebo
vám ieníe vaše vrátí Iit k ilosluií
seih iobrili lékíiriiíkťi
ÚMRTÍ KRAJANA
V sobotu zemřel v nemocnici sv
Josefa 2!) -lety pan James Xieder-
le bydlící v ě 1(K Sanford Circlc
Zesnulý zanechal po sob? manžel
ku která stižena jest vážnou cho
robou a '{ dítky
V pondělí v hod večer
odvolán byl na vždy z kruhu
svých milých mtarý osadník zdej
ňí krajan pan František 3íora
vec bydlící v ř )iQ') Canton uli
ce stav se obětí zákeřné chřip
ky Pan Moravce narodil hc r
1KÓ0 v Habrech kraj čáslavský
v ('echách a do této země přijel
před fj:{ lety Po roce stráveném
v Pennsyl vanii odstěhoval no do
Omahy která zůstala od té do
by jeho trvalým domovem Xad
nenadálým odchodem drahého
manžela ' otce a dědečka truchli
věrná jeho družka paní Anna
Moravcová dcery paní Maric
Banková paní Jvarla Pichová a
paní FťanecH Reedová a 17 vnou
čat fiád Palacký čís 1 7BJ
ztrácí v panu Moravcovi 'dlouho
letého horlivého člena a četní je
ho osobní přátelé věnují mu zaji
sté Wřclou posmrtní vzpomínku
poníjvadž vážili fci jej jako upřím
ného souseda a dobrého občana
Nemocní krajané
Pan Joe Solfronk majitel řezni
ckého obchodu na William 'ulicí
Jest upoután jíz několik dnu na
Iňžko Hihpým nachlazením jak e
dovídáme zlepáílse jeho Mav již
tak dalece že bude ne mocí brzy
opět věnovat! Kvérnu povolání
Mladý krajan pan John Tesař
zaměstnaný jako řezník v obehodé
p Solfronka rovněž oď soboty
ťhuraví Přejeme tnu aby w á
hy pozdravil
Minulý týden e vážng rozne
mohl ždej&í Htarý osalník pan Vá
řlav E({errnajer bydlící v ěbde
101 Homer ulice Přivolaný lé
kař zjistil nebezpečnou otravu
krve jež se vyvinula v obličeji a
prohlásil že pacient jest v "dosti
povážlivém stavu nehof ná celý
obličej i oči velmi zateklé Přes
to však doufáme že při pečlivém
ošetřovaní se nemoc obrátí k lep
íímu a přejeme panu Kfferma jero
ví aby se úpLué pozdravil — Ne
mocný jest otcem našeho obchod -
iíího zástupee p Antona Etferma
jera
Paní Marie Dušátková manžel
ka p Václava Dušátka 'majitel-
'loiitnikaisktho obchodu na pí
ni oehuravěla tyto dny a nalézá
se v ošetřování lékaře Přejeme jí
brzké pozdravení
Xa seznamu nemocných nalézá
se dále pan Ant J Tnša bydlící
na H a Center ul Četní jeha
přátelé' mu přejí aby nebezpečí
choroby šťastně přestál
dácii byly prodány li:{ kusy
led-llerefords' dobytka za -t-V
':2i 2t býci průměrně po $1:10 a
3!) krav a jalovic po $467
OmažStí pojišťovatelé zamý
šlejí postavit za million dollaru
budovu výhradně pro pojišťovny
Obchodníci ktcVi poskytují
úvěr prohlásili desátý den každé
ho měsíce zt den "plaťte své Ú-
-
ciy
STRUČNÉ ZPRÁVY 0
UDÁLOSTECH V OMAZE
ZA POSLEDNÍ TýDEN
t — :
Omažská Skinner jateční spo
Icčnost jest nyní v činnosti
Art Pduto zkoušel "v Omazc
zhotovený" padák ťparachute)
pomocí jehož opustil se zaeropbi
nu s výše 2500 stop
Kleanora Liblinová žalovala
společnost omaž-ské pouliční dráhy
na ' $50000 jako nájiradu za zra
nění nenarozeného jejího dítěte
Sdružení obchodníku Šatstvem
7 NVbrasky nabádá lidi by v tom
to roce nekupovali nežli pouze je
den úbor šatstva v důsledku boj
proti vysokým Iživotním cenám
Se strhováním Poyd divadla
bylo započato tak aby bylo získá
no místo pro novou obchodní bu
dovu Burpess-Xash Co
Z odvedených výkazu o dani z
příjmu vysvítá že Nehraska měla
v roce 1017 21 millionáře #
Sdružení železničních polici
stu ze západu bude výroční svůj
sjezd konat v Omaze ve dnech 20
a 21 února '
Během jarního jarmarečního
týdne pořádaného pro obchodníky
v Omaze ve dnech 2'i a 20 února
bude rozdán šťastným držitelům
čísla jeden automobil a lot v O
maze
Ka výstavě automobilft kona
né ve dnech '] až 6 března bude
poprvé ukázána velká řada no
vých vzorfi automobilu
Koňské dostihy budou jednou
ze zajímavostí předvedených na
novém Ak-Sar-Ben výstavišti ve
dnech ]'} až 18 září 1020
T II Weirich ředitel blaho
déjné rady Kobě přeje aby se o
mažští muži chránili před sličnými
děvami a — koketami
í'harle O Lobeek bývalý
kongresník zemřel v Omaze dne
30 ledna
Městská omažská rada zamý
šlí upravit nová "bezDcěnostní
Josefa
dra d V S
pásma
ulicích
města
pro zastavování kar na
v hlavní obchodní ?áti
V orpažských dobytčích ohra-jsvýmí zíiámýrni fiobaviti
Naše návštěvy
Pan Petr Antoš ziiáiiv kra
jan z Plattsmouth Nebr meškal
v Omaze za vyřízením různých
záležitostí a při té pi íležitosti ja
ko dobrý příznivci: a čtenář 'Den
ního a Nedělního Pokroku' za
vítal v úterý 13 února ttávště
vou též do našeho závodu hlavně
za tím účelem aby- "Pokrok"
předplatil svým přátelům v Če
chách Jelikož pan Antoš jest
sám úplně k tímto časopisem spo
kojen jest přesvědčen že potěše
ní způsobí a nejlépe se zavděčí
svým přátelům když jim obstará
zasílání "Pokroku" Nežli se s
námi rozloučil pan Antoš poča
stoval nás dobrým doutníkem 71
kteroužto pozornost i návštěvu
mu ovšem děkujeme
Pan J (! ('hudomelka a p
Haluza rolníci od Dodge Nebr
zavítali v pátek C února do na-
šeho závodu a když si prohlédli
zařízení pan Chudomclka s námi
mezi jiným sdělil že do Omahy
pí ljli i% itt ii -u'ÍMj t iia piiraiitt V
zájmu svého ušního neduhu kdež
to pan Haluza přijel navštívili
svoji manželku jež se nalézá v
ošetřování v zdejší nemocnici sv
pečlivým dohleděni
Siináuka
Pí A Soukupová jež před
několika týdny přijela do Omahy
ze St ('loud Minu kde její man
žel p Ant Soukup řídil kamen
né lomy a nyní přes měsíc již řídí
lonty v Moiiiitain Park Okla pro
p Fr Svobodu navštívila nás v
závodě našem v pátek f února a
sdělila s námi že odjede se svojí
dceruškou za svým manželem do
udaného místa kde si opět zaří
dějí domácnost A aby mohla dá
le stopovat co se ve světě děje
předplatila si na jí oblíbený 'Den
ní a Nedělní Pokrok' který též v
Minnesotě odebírali a každé jeho
číslo pečlivě přečetli Manželům
Soukupovým přejeme by je zdar
v novém jejich domově provázel
Pan Albert Ambrož známý
starý osadník ze St Paul Nebr
kde klidně žije na Zaslouženém
výminku zavítal návštěvo do
našeho závodu v průvodu svého
bratra p Franka Ambrože by
dlícího na jižní 8 ulicí v pondělí
dne íb února hlavně aby si obno
vil předplatné na "PokYok" kterýžto-
řasopis již po 31 rok nepře
tržitě odebírá Dále pan Ambrož
s námi sdělil že do Omahy přijel
v nobotu na návítěvu rodiny svého
bratra a jelikož má nyní dosti ča
su hodlá R zde po několik dní
zdržeti a poněkud se se zdejšími