Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 11, 1920, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    tOXBOX DKÉ i 1 ftNORÁ 1920
"Pcirci Záp:du
f
CitUrcd at Ul rwt Office tt Omtba
Nbr4 m tecond claii mail BStter
fghlUhed bjr Pokrok rublUbiag Co
U17 U19 Bo 13th 8t Omabe Nb
tubwrlptioa by mail — 1250 pr yar
YYDAVATEL8&A bpol pokboiu
OUAHA NES
▼4 BurU L 0 Burel BaJlteM
Předplatné 1290 na rok
Do Kanad $305 na rok
Do Československa republiky $360
Adrtsojte jednoduše:
POKROK ZÁPADU
Union Depot Postál Station
OMAHA NEB
Omaha Neb dne 11 února 1920
t ZPRAGUE NEB t
Dne" 6 února 1920
— Pan F A Votruba dlel po
dva dni počátkem týdne v Lin
coln kde se súčastnil konvence
obchodníku se železářským zbo
žím — Pan Frank Šchultz ze Sever
ní Dukoty dlel zde po několik duí
návštěvou u příbuzných Ačkoliv
jc pan Sehultz 8 Dakotou úplné
spokojfii přec pomýšlí na návrat
do Ncbrasky a sice do Millignu
kde dříve bydlíval a kde má pro
vdané dvě dcery
— Pan Anton Urban náš ne
únavný vyrábíte! doutníku a Pe
pík Kusák zdejší populární "bo
tanik" jinak též švec zvaný na
"v štívili v úterý Omaliu kde mě
li rozličné obchodní řízení
' — Naši studenti na státní uni
versitě — slečny Klára Vlasáko
va a Anežka Čížkova a pánové
Kd ftimánck Adolf Egr Emil
Vlasák a John Pálenský — strá
vili konec minulého týdne návště
vou svých rodičů a v pondělí se
opět navrátili ku své práci
— Pan F W Ilodck známý
člen Jíiihomiau Musie Co z Onia-
hv bvl zde v minulem týdnu by
vvíídil dodávku mana které nro-
dal paní T V Němcové
' — - Náš zubní lékař dr M J
Kúžička litery poíc jak týden
byl povážlivě nemocen se jíž po
zvolna zotavuje a doufá v krát
ké dbě být i opět v stavu věno
vat i se svému povolání
— V úterý slavili zde sňatek
svili n Frank Cech syn manže
lů Frank Čechových od Colon se
jdeěuou ttlankou Simankovou
dcerou manželů J V ftimánko
vých z našeho města Svatební
obřady vykonal Rev' Václav Po
korný ve zdejším katolickém ko
stele Po obřadech uspořádána
hostina v domě rodičů nevěsty
načež se vydali mladí novomanže
lé na svatební cestu do Kalifornie
Mladý párek nechť přijme naše
udečné blahopřání k dlouhému
společnému životu!
— Ve čtvrtek jsme byli mile
překvapeni návštěvou pana F "
fíczáěe z Winncr Ko Pak kte
rý přijel navStíviti svého bratran
ec p J T Stasku a při té pří
ležitosti nezapomenul na svého
kamaráda z let svobodných Od
1ud odejel pun ííezáě do AVestoi"
k návštěvě dulších svých přibliž
ných odkud pak nastoupí cestu
ku svému domovu
HhHMIWMMMH
i z orjAHY im :
?KMt#mMtMMMt
Úmrtí krajanky
" "
V neděli t 6 hodin ráno zemře
la vc vém obydlí v c'l4U jiini
13 ul krajanka pant Aloisie Ci
perová Narodila se před 71 lety
v Čechách a byla jednou z nej
starších českých osadnic státu Ne
brasky neboť přijela do této ze
mě před 53 lety a téměř celou tu
to dobu prožila na farmě u Morse
lilufř Ncbr S chotěm svým jen
předešel ji asi před rokem na onen
svět prodělala vžecky ty svízele
kteró byly údělem prvních pioný
rů na pustém tehdy západě V
měsíci květnu minulého roku pře
stěhovala se do Onwhy aby bc po
těšila n dvěma mladšími dětmi ale
osud jí nedopřál aby dlouho uží
vala zaslouženého odpočinku
Před týdnem oehuravěla chřip
kou a veškerá lékařská pomoc
ukázala se býti marnou Zesnulou
stařenku oplakává dcera paní
Barbora Vojtěchová v Omaze a
synové Josef Čipera jenž žije ni
otcovské farmě v" Morse Bluff
Anton Čipera známý krajan o
maiský a Jim Čipera úředník na
bance v North Liberty la Těles
i:é pozůstatky paní Ciperové pře
vezeny budou dnes péčí pohrobnn
( kéh závodu p Franka Jandy dto
Morse líhiff kde uloženy budou k
věčnému odpočinku Pozůstalým
vyslovujeme upřímnou soustrast
Hledá vhodný domov
pro tři české dítky
bon Přejeo wu by ae brzy k ra
dosti svých milých pozdravil
-Rychlá
pomorijezpuchýřů!
Konejší a ulevuje jako hořčico
vá náplast' ale bez pálení
MuKlcrolo je čtaté Lilé mazání díla
né % olejem hořčičným Koni viecn
nu práci titaromodnibo hořčlcového
ílaHtru — koni JI lépe nevztahuje pu
tbýře Nemusíte bo znepokojovat ha
dříkem JednoduSe tím namažete — A
obyčejně bolest ímlzl! '
Mnozí lékařovo a ošetřovatelky uží
vají tfublerole ©dporučujíce bo svým
pacientům '
Ochotné vám ttdélí jakou tileva po
fckytuje v bolení krku zápalu fcrudu
#c k křupa nrhybnoífti krku neural
gii raženl krve revniallintu lou
páni T ládwh a boleateth v zádech a
kloubech Jakoi 1 natnritení bolení
iivaia pohmofdínlnách oznobenltiath
zawtuzcní v ptxou (často předejde zá
palu plic)
30c a C0c vkleoička ipitální veli
kost f 2&0
'i
u
T II Weirich správce úřadov
ny blahodejné rady oznamuje 2e
Ly rád nalezl rodinu která by
poskytla vhodný domov 8-leté zla
tovlasé a modrooké české diven
ee také její dva bratři ve věku 6
a !) let budou odevzdáni na vycho
vání rodičům kteří by byli ochot
ni je adoptovati Pan Weirich ne
očekává-že -by všecky tři dítky
byly přijaty do jedné rodiny nte
rád by se postaral aspoň- o ťo aby
oba hoši nemuseli' se rozloučit!
Jména dítek bližší podrobnost'
o jejich původu se ve zprávě ne
uvádějí ( I
1 I i I j
i 1 1 i'!:!
M
arozem
Pan Frank Svoboda majitel so
chařského a pomníkářského velko
závodu dočkal se v sobotu rano
milého překvapeni neboť nad no
vou jeho residencí snesl se víta
ný host "pan čáp" s nadělením
v podobě statného syiláčka Ma
linka i nový světoobčan jsou zdra
vi Gratulujeme l
ÚMRTÍ KRAJANŮ
V neděli rozloučil se s členy své
rodiny a s čttnými známými na
vždy známý krajan pan Jobu Mo-
raveo jenž zemřel ve své residen
ci v čís 2003 scv 49 ul Byl již
celý rok nemocen a smrt byla nu
vysvobozením z velkých útrap jež
v poslední době zakoušel Pan
Moravec narodil se 3 května 1811
v Holubiřově u Velké Bytcso na!
Moravě a do Qjnahy ])řijcl ?e
svojí rodinou 9 května 18B3 Zde
nabýval se už do svého onemoc
nění krejčovským řemeslem a vol
íié chvíle trávil u svých včel byl
velmi zkušeným včelařem psá
val svého času různé články z to
hoto oboru do některých časopi
su V r 1888 zemřela mu věrná
choť Kleanora rozená Křečová
Zesnulý krajan zanechává po so-
r r i v 1 _í C:i1iiaii
l)e O ve ucery íviimu ruuuiuu
ve Swanton Ncbr a pí Mary
Cattínovou V Omaze a syna p
Franka Moravce žijícího rovněž
v našem městě Pohřeb jeho bu
de se konati v úterý odpoledne z
domu smutků na Ccský Národní
hřbitov Pozůstalým platí naše
upřímná soustrast
V pátek minulého týdne zemře
la paní Knpd Kavanová manžel
ka pana řVcďa Kavana byéttícího
v ě 2816 Poppíejon Avenue Po
hřpb zesnulé konán bude y úterý
odpoledne z domu smutku DalSí
podrobnosti přineseme později
Pozůstalému choti a příbuzným
vyslovujeme hlubokou soustrast
Pau Emil F Budhauer zuimý
poštovní klerk Wdlící v ě 1723
již 12 ul jest upoután již n£kó-
Ik dnů na tijiko' véínóu eboro
Francie bucb trvat
na tplnění všech
podmínek mfru
Paříž 8 února — Poslanecká
sněmovna vyslovila důvěru kabi
netu po interpelaci ohledně zahra
niční politiky Dflvřra-vyslovena
byla 518' hlasy proti 68 Premiér
Millerand prohlásil Že vláda je
pevné rozhodnuta trvat! na splně
ní všech mírových podmínek Ně
meckem a uvědomí německou vlá
du že musí zaplatiti vše co jc
dlužnu Premiér si stěžoval jme
novitě na to že Němci neodevzdá
vají Francii tolik uhlí co jsou po
vinni Vyslovil politování nud
tím že Hnojené Státy dosud nera
tifikovaly mírové smlouvy avšak
naznačil že není třeba míti obav
ohledně konečného rozhodnutí
Spojených Států O bolševickém
nebezpečí zmínil se krátce Pro
hlásil že protibolševické armády
sice utrpěly nezdary avšak nic
nenasvědčuje tomu že jejich ne
zdary jsou konečné Ohledně otáz
ky obnovení diplomatických sty
ku prohlásil že bude-li to v v''
vati zájem země otázka
předložena parlamc r- ' od
nutf -
unava a
ruským sovětem
j -
Soekholm 8 února — Mírové
vyjednávání mezi Anglií a sovět
ským Ruskem jc v proudu dle pro
hlášení jež časopis Syenska Dag
bladet připisuje Adolf Joffe-ovi
Prohlášení toto učinil před odjez
dem z Dorpatu kde stál v čele bol
ševické delegace' Joffe prohlásil
dle sdčlertí tohoto časopisu že Hu
ško si přeje míru se všemi národy
a přeje si toliko aby cizina se ne
vměšovala do jeho vnitřních zále-
ýítnvií '
Anglie
! I
i 1
Organisacé Vrchní
hospodářské rady
Paří8 úoora8vrchá
hospodářská rada jez liuuč uvazo
vttťúiifáikfote Valuty al všeobecné
evropské situaci a vyslechne také
nich stykíl s Německem" prostřed
nictvím koopěralivuíclr éddlcčno
síí jakož'i o preblrjHcch nlodávky
surového materiálu a jiných "po
třeb zqrganísovala se v pátek od
polediie M Isaae francouzský
ministr obchodil zvolen byl presidentem
Zena v čele vyzve- „
dačské organisacé
Paříž 8 února '— Při přelíčení
před vojenským soudem V' Didlc
francouzský občan Blanquart ob
viněný zc styku s nepřítelem za
války sdělil že německé vyzvědaě-
ské- středisko nacházelo sc nedale
ko Antverp a niělo ve svém čele
ženu která líčeua jc jako krásná
blondýna neobyčejně vychytralá
Nebylo mnoho dosud o ní zjiště
no avšak soudí sc že byla dcerou
anebo! neteří generála šl Lemri-
cha bývalého vojenského guver
néra města Lilie ve Francii Ve
svědectví před vojenským soudem
sc o ní mluví jako o "plavovlasé
dámě" Obdařena 'neobyčejnou
_ -
krásou osobními půvaby a inteli
gencí záhadná tato žena považo
vána byla německou vyzvědačskou
ugenturou za jednu ž nejschop
nějších agentek Měla svoji úřa
dovnu v útulném"! zámečku nedale
ko Antverp kde zahájila svoji čin
nost záhy po okkupaci tohoto mě
sta německým vojskem Blanquart
byl jedním ž jejích hlavních spolu
pracovníků ve francouzském úze
mí dle obvinění proti němu vzne
seného' kapitánem Vernie-rcm
předsedou vojenského soudu —
Blanquart vypovídal že po každé
kdy měl přijití do hlavního stanu
vyzvědačskeho byly mu zavázány
oči Vedle toho vezea byl v kry
té oi automobilu tak žo neviděl
jakou cettou to ubí?A Nikdo-v
zámku nebyl přijat za due Všech
ny uavstěvy koaaly fe za noci
Blanauart líčí že zámek byl skvě-
le vypraveuou budovou Mohl ří-
i tohko že nalézal sc v okolí Ant
verp ale namohl místo přesněji o-
znaěiti Vypravoval že záhadná
dámu m#a vždy lílostátek jslatfi
pcueg a oamuuovni ugeum a Du
hovala vždy vysoké odmíuy za
zprávy zvláště cenné Francouzo
vé' y rádi zjistili totožnost této
záhvtdné Ženy a provádějí v této
áleiítosti dalží Žtření
POTÁP£Cl ZACHRÁ
NILI ZLATO Z PA-
ROLODI LAURENT1C
Dynamitovali palubu a-
by dostali se k cen
nému nákladu
Londýn 8 února — Anglická
admiralita právě vydala zprávu
jež naznačuje jak zachráněno by
lo zlato v čeně $15000000 z paro
lodi Laurentie potopené v Atlan
tickém oceáně Laurentie je jed
nou z největších z tisíce lodí kte
ré mají býti zvednuty buďto cc
lé anebo aspoň jejich náklad Lau
ifntie klesla kc dnu mořskému
ani tři míle od pobřeží Irska s ná
kladem zlatých cihel v ceně ijMV
000000 Cihly tyto jsu devět
palců dlouhé čtyři palce široké a
dva palec silné a každá z nich má
cenu $7500
"Práce na záchraně vzácného ná
kladu potopené lodi zahájeny by
lý již v dubnu roku 1917 Místo
kde loď klesla ke dnu mořskému
bylo snadno nalezeno ačkoliv jed
nalo se o hloubku 100 stop Sal
vážnf lodi Volunteer bylo uloženo
aby zvedla drahocenný poklad —
4 ráce spojena byla s velkými po
tížemi následkem spatného poča
sí u přítomnosti německých pono
rek a kilyž vyzvednuto bylo zlata
y ceně $0( 10000 další salvážová
hí bylo odloženo na dobu pozdější
Když práce byla znovu zaháje
na salvážní lodí líacer bylo shle
dáno že bude nutno vrak rozpol-
ilti aby zlato mohlo býti vynese
no Stalo se tak pomocí silných
výbušnin jichž výbuch zvedl moc
né vlny a otřásl salvážní lodíPo-
fápěěi pracovali vytrvale Pravi
dělně jeden pracoval dolej zatím
co druhy byl vytahován nad vodu
a jiný ubíral se dolů takže jeden
potápěč stále byl v práci Celkem
Vytaženo bylo zlata v ceně -$15-000000
Po té práce ukázala se
nesnadnější 'poněvadž výbuchy
vrak byl zničen úplně Bude nu t
ih odMraniti ostatní vrakoví aby
ví? zvedání zlata mohlo býti po-
kručiJváuo í i
1 vv t
Železničáři trvau
1 na splnění požadavků
-1 '
j Détroit Mich 8 února — V
konferenci zde konané rozhodli se
hlavní úředníci bratrstev doprav
ních dělníků a zaměstnanců v že
lezničních dílnách že trvati bti-
doíi na příznivém vyřizování po
žadavků ohledne zvýšeni mzdy
Cnioví úředníci přijali resoluci
nařizující jejich výboru aby ode
bral se do Washingtonu a infor
moval generálního ředitele želez
nic llinése že sedm dní povoleno
bude železniční administraci k roz
hodnutí o těchto požadavcích
Cethové dobyli
znovu lrkutska
Lniidvíi G úuora — Čechoslo
váci zmocnili se znovu lrkutska
dle jiskrové depeše získané ve
Vladivostoku jak sděluje korres
pondent časopisu Daily Mail Če
skoslovenská vojska se vrací aby
pomohla rumunským srbským a
polským sborům z nesnází
Ruská dobrovolnická
armáda na postupu
Bolení t krku PícUxí na prsoa
Symptomy Is&teczy
TřoW krk a ina dftkladni
PňlHXPELLECEl
pfiloít d pru flanelovy obklad
NevyiUvujtt m isnedbinlra naoblaseul
ximlu pilo finfitu pohrudniee influeifte
a Jiným nebezpoCnyru nemocem
Kupte il Puln-Expellcr dnei re vaí
líkám 5 ctA a 5 et6 láher Pravá
vyruařujt) ne iinSf ochrannou rnámkou
4a kotvou 4
Krpřijtiiuijte nalirafky neb padilky
r AD RICHTER O CO
326-330 Broadway New York
KRÁSNY VÍDEŇSKÝ
LESÍK TÉM£ft ZNI
ČEN LIDEM VIDNÉ
'Arehanpclsk 7 února — Ji
skrová depeše z Oděsy oznamuje
velké vítězství ruské dobrovolni
cké armády nad bolševiky kteří
zahnáni byli zpět za řeku Don —
Xejlepší bolševická jízda které ve
lí generálové Budenny a Domněn
ko je na nespořádaném ústupu
praví tato depeše Dobrovolnická
armáda ukořistila 00 děl a 150 ku
lometu a zmocnila so 8000 zajatců
Vytojte kožní nemce
Přiložte Zetno čistou pronikají
cí antiseptickou tekutinu
Nmi! třeba abytle trpěl Ekzíraou
flekatOHtt chrástami lléfjm vyráž
kou a podobnými kožními nemocemi
Zomo koupené kdekoli v lékftrné za
85 centft nebo za $100 extra velká lá
hev bezprodlcnfi přlloZené obytejné
poukytne před palčivou strýznt úlevu
hned Dno ílatí a utiíl kůži zato}!
rychtě aUplnň' vétalnu koinleh nemocí
Zcmo Jest obdivuhodná pronikavá
niiztet tekutina a konejól nejcnoulottť
víjif ků Není mastná anadno e
přlkUd a m6 utolf Opatřt ei JI
Oae oietílte el dalét boleetl
' TU B W fut Co OeveUnd O
Mnozí rubali dříví ve vel
kém a prodávali za
vysoké ceny
Vídeň 8 února — Autority
dovolily před nedávnem obyvatel
stvu Vídně aby si opatřovalo dří
ví palivové v lesích nalézajících se
v okolí Vídně Kubání dovoleno
bylo ve třech dnech v týdnu a kaž
dý mohl si vzíti tolik co mohl od
nést i na zádech Mělo býti tím
vyhověno naléhavé potřebě těch
kdož nebyli s to získali z veřejných
přídělů dostatek paliva aby moldi
i uvařiti potřebné jídlo Mělo se
za to že obyvatelstvo vezme si je
nom to co potřebuje ale orjraniso
vnná banda kof-istníkfi zničila
krásný lesní park rozkládající se
na 150 akťech a prodala dříví v
ceně 20000000 korun
Tato událost ukazuje jak ze
všeho nvní nesvědomití lidé snaží
se kořistiti Časopisv přinášejí té
měř' každého dne 'zprávy o poku
sech propašování ze zťině předmě
tů jichž vývoz je zakázán Banda
španělských podloudníku nedávno
byla dopadena na jižních hranicích
země s velkými zásobami zlata
stříbra a platiny- které snažila se
dopravili přes pomezí v automobi
lech Nízká hodnota' rakouské ko
runy činí pašeráctví váJiivýni a
podlnudníci často vydávají v šanc
i svoje životy Pomezí je bedlivě
střeženo každý důkladně prohle
dáván avšak přes to podlodnictví
dosud kvete
Peníze dosud mohou tu zakoupi
li jakékoliv životní {Milřeby a 'pře
pychové předměty Zatím co lilio
vé niřissy hladoví a mrznou v nedo
statečném oděvu skvělé hotely a
restaurace jsou přeplněny a je
nutno si místa v nich zamluviti ně
kolik dní předeni Ceuy v koru
nách jsou závratné Za oběd nut
no zaplatili skoro tolik co činí mě
síční mzda klerku v úřadovně ale
keťasové a spekulanti bez námitek
plalí jakkoliv vysoké ceny a plní
hotely restauranty kabarety a
noční zábavní místnosti všech dru
hů Na jedné straně je tu možno
viděti přepych a na drulřé straně
bídu nezměrnou
Počet žebráků na ulicích je stále
větší Žebrají muži ženy i děti
Laciné kavárny jsou naplněny od
rána do večera těmi kdož získá
vají vládní podporu 15 korun den
ně pro nezaměstnanost Stávky a
hrozící stávky vyhánějí mzdy do
velkých výší a tím trpí hlavně
Střední třída úředníci a profesio
nalitě kteří nemají žádné organi
sacé iiio namnoze ani nejsou o-
právněni k podpoře v nezaměstna
nosti Vídeň je dnes městem kon
trastu
V hlavních ulicích' města jsou
výkladní okna plna nádherných
kožešin hedvábných obleku a lu
xusních předmětů Solidních ob
leku jakých potřebuje obyvatel
stvo aby chránilo se před zimou
není téměř k vidění Diamanty
tapety sobolí kožichy a drahocen
ué porcelány můžete zakoupiti za
vysoké obnosy peněžní ale snadně
ji můžete je získat za potraviny
Zdá w že Vídeň má mnoho lu
xusuích předmětů jichž by sc rá-
da zbaVila aby za penise utržené
mohla nakoupití potravin
ní schůze bude veřejná Oznamu
je sc že na místo Karl ťurzoua an
glického zástupce v radě bude
jmenován Arthur J Balfour ťar
yt Ferraisis bude zastupovati Itá
lii vikomt Chinda Japonsko Paul
Hymnus Belgii Dr ťastoa du Cun
ba Brazílii a Athos Romanoe Be
čko Hlavní z otázek o nichž bude
jednáno je ustanovení mezinárod
ního tribunálu jmenování komisa
ře pro Gdaňsko komise pro Saar
ské údolí a připuštění Švýcarska
do Svazu
Bolševici uznali
nezávislost Estonská
Keval (5 února '—- Estonsko a
sovětská ruská vláda dohodly sé
na 'mírové smlouvě jež podepsána
byla zástupci obou zemí a zaváza
ly še respektovati zásady stanove
né mocnostmi ''ohledně zálivu Fin
ského Jenom vojska Estonská a
sovětské vlády nebo jejich spojen
ců budou míti právo' dlíti na úze
mí jmenovaných zemí ' Rusko se
vzdává nároků na bývalý ruský
vládní majetek v Estonsku a vrací
Estonsku veškerý majetek 'odve
zený do Ruska za války zahrnuje
v to knihovnu a umělecké archivy
university v Dorpatu Zvláštní ko
mise rozhodne o obchodních a di
plomatických stycích mezi oběma
těmito zeměmi
Mnoho veselek v
Paříži odloženo
Paříž 7 února — Několik set
sňatků v Paříži bylo odloženo ná
sledkem toho že mladí lidé nejsou
s to nalézti bytu Otázka tato ne
dotýká se tak zámožných jako chu
diny Ti novomanželé jichž rodi
če jsou dostatečně zásobeni fran
ky usadí se v hotelích kde klidně
vyčkávají až pomine bytová nou
ze Avšak osoby chudobnější jsou
nuceny čekati až do příštího léta
kdy očekává so obnovení staveb
ního ruchu
Clemenceau odmítá
americkou nabídku
Paříž (i února -— "Peníze pro
mne neznamenají nic nevábily by
mne i kdybyste nabídku učinili v
uuiiarocu iaíí odpověděl Byva-
ý francouzský premiér Clemen
ceau na nabídku kabelovanou mu
americkým vydavatelem ochot
ným zaplatiti 1000000 franků za
první část jeho pamětí "Jsem zne
chucen veřejnými záležitostmi a
nenapsal bych řádky za celý svět"
ruví dále "Pojedu do Egypta
poněvadž ztratil jsem zájem v lid
ských bytostech a jsem nesmírně
interesován v mumhnch
Schůze rady Svazu
národů ve středu
Londýn 8 února — Schůze vý
lyHiué rady Svazu' národů iabáje
u v budou v St" James paláci počí
naje příští středou Podrobnost
programu jednám budou stanové
uy po příjezdu Leona Bourgeoiiie
francouzského zástupce rady Prv
Rychlá úleva cd zácpy
Vezměte si Dr Edwardse Olivové
Tabletky
Toť radostný výkřik tislcfi od ča
na kdy Dr Edwarda vyrábí Olivo
vé Tabletky substitut kalomelu
Dr Edwarda provozující praxi lé
kaffckou po sedmnáct let a nepřítel
Starodávného kalomelu objevil for
niull k vyrábčnl Olivových Tabletek
Uhcm léčení pacientů na chroni
ckou zicpu a fetrnútá Játra
Dr Edwarda© Olivové Tabletky
nemají v eobS kalomelu sl léčivý
uli&ujid rostlinný odváděči prostře
dek Základ těchto eladkýcb tabletek
olivové barvy jebt "žádné evíránL"
Účinkují na Játra a střeva aby pra
covaly normálně Nikdy nesptoo
bují nepřirozený nátlak
Máte-U "tmAvo-bnSrtá ÚKta"— od
porný dech — unavující pocit — bo
leni hlavy — strnuta Játra zácpu
— najdete rychlou — Jistou a při
Jpmnott pomoc použKuu Jedné neb
:dvou Dr Edwardse OiííflvýCtt Ta
blotek před spaním ' '' '
' Tisíce Udt úžlva t&ctttd tabletek
kaidíhe večera před spaníin aby i
Udržovaly v pořádku Jkuste Je!
10o a 25c '