Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 11, 1920, EDITORIAL SECTION, Page 3, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    r~ '!" ' rOKROK DNE 11 "ÚNOtU 1920
jelikož nyní nemohou nikde do
stat ke koupi jiného osla tu by
bylo výhodné kdybyste Sel nu
jeho místo tni in Tán ten ovšem
Jity] touto fíznou odpovědí překva
lpěn iiťboC se inu dostalo smíchu
od spolucestujících že má nastou
jit místo za osla Žc vždy jen
"Švandu dudák" vyvedl zauč
Švandu jest vidět i z jiných le
gend 1'roto vzdy vzpomínám na
ten kraj Ve kterém jsem Jýž dosti
Švandy i radosti zažila Nerada
jsem se loučila h tou krásnou kra
jinou níc ehtěln-Ii jsem spatřit 1 1
"krásnou „Ameriku" 1 nezbývalo
Juně jinak jednat Inide to l'l
února 10 let kdy jsem se huni
la Ke všemi mně milými bytost mi
obzvláště h rodiči kteří mne že
hnali na cestu do nové vlasti Ta
ké 7 března jsem vystoupila na
nádraží v Sioux City la a neini
le jsem se potázala Cekám kdo
Z bratru nebo přátel ke mně při
jde Ryl tam pro mé švagr ale
on mne neznal Divné jest že ne
poznal přistěhovalec i šel domů
beze mne zatím co já strachy
abych nepadla do Spalných ru
kou nevěděla si rady kam se o
brátit Tu jeden dělník kU'rý
tam pracoval se mne něco tázal:
3ide pak ale já jsem mohla roz
umět Přivedl tedy ještě jiné
dělníky tlumočit ale asi 1'idái'i ti
byli neb Italové jimž ztěžka
jsem vyjádřila co jsem a zvláště
důraz jsem kladla na slovo -Po-hemia
Pak ke mne přisel muž
který tam trochu poroučel a dal
na jevo že mě dovde na adresu
kterou jsem měla' v ruce ale st ra
diu jsem íuřla dosti nehof jsem
iru nevěřila ani nevěděla eo jest
zač Dobré mé dovedl na místo
mé sestry n které jsem měla no
vý domov kde jsem byla dosti
t-pokojnia a líbilo se mně Ovšem
Že se mně dosti stýskalo jest také
pravda Děvčata která se mně
hlásila co přítelkyně nebyla ta
ková jako' já jsem tam daleko do
ma si vyhledávala Zdejší dívky
se styděly za českou řeč a já au
glieky neuměla Tu ony vždy
luezi společností neb na veřejnosti
jen z ticha šeptaly aby druzí ne
pozorovali že mluví jinou řečí
Tu jsem si pomyslela — nemusím
vám překážet také už jsem o ně
nedbala a jen v samotě vzpomí
nala na ty dobré duše za mořen1
Jednoho dne jsem měla nehodu
jdu z práce domu a kráčím ku
předu po železničních kolejích a
nevšímala si ani okolo jdoucích
Tu zvednu oči a vidím jak jeden
dělník stojí proti mně-a kývá ru
kou i ohlédnu se a lile! Vlak byí
až u mne a dělník dával mně po
kyn bych Michla dolu s koleji
kam vedla dál mu cesta Klestím
bv!o že vlak zrovna zastavil
ldyž se ke mně ze zadu těsně při
blížil Jak mně bylo každý u
hodné Nerada na ty časy vzpo
minám a vždy si pomyslím: Ten
boží svět tak rozsáhlý a stálého v
něm tuk málo Bolestí v světě na
lišíc n radostí tak málo — Co lití
vidět přijde zase jaro a s ním i
práce které jest až mnoho a ob-i
zvláště s tou drůbeží Co jsem
také neudělala kuřeti povím to
na sebe i poradím vám všem ko
mu se to bude zamlouvat Ku
'íátko se napupalo hrozinek kte
ří" vv'fi1i:iln m si li Helence z naie
ale nemohlo je strávit a válelo se
s jedné strany na druhou Volní
ho mělo tčžké a nemohlo je uné
Mi Koukáme se na ně se starým
že asi pojde Druhého ilne jsem
M pomyslela zda operace nepo
mříže (jest lo k smíchu co?)
Ihned přichystám si nůžky jehlu
s nití a teplou yodu i sádlo ve
ltrové a sednu Držím kuřátko
na klíně a be uspání operuji roz-
střilmu vol útko ti vidím v něm
samé hrozinky jež jsem malým
otvorem vyprázdnila ven a omyla
a namazala a sešila Kuřátko by
lo ještě smutné ale v poledne u'
bylo veselejší a starouš praví
lile kuře mí trochu chodí Já
ne však (mála ačkoliv on nevěděl
proč ic směji Chytl kule a pro
ídíží je a hned poznal co fe s ním
dělo Že se mně i vysmál jes té
pravda když ale kuřátko vydr
zelo a dlouho jsem je pozorovali
že žij'' jsem se smála zase já je
mu S pozdravem na et pani
pořadalclku a všecky čtenářky i
čtenáře '
í Clená přítelkyně! K radostí
vítám vás do MíVlu naších dopi
sovatelek Je mne' t-kutečně Jito
že jeui te ř vámi oiobné nesetka
la I'iijdu te tifit že až podruhé
í-e tsk'řfn-tf-z i já vám přji
mnoho zdraví a spokojenosti v
tomto novém roeo a budu se těši
li na další vušo dopisy f
Pořadatelka)
k
Naše Beseda
DOPIS
Z ČESKOSLOVENSKÉ
REPUBLIKY
Závod náš obdržel ze staré vla
sti následující dopi od čtenáře
"Pokroku" který kc v neiu do
četl "že Coši v Americe jsou za
chváceni horečkou stěhovat i se
zpět do starých svých vlastí a va
ruj—
"to aC si každý ještě dobře
rczmyslí aby toho pak hodné
nelitoval neb není zde ještě
vše tak jak by mělo býti!"
Prosel in p Olešniee Morava
Dne ! ledna 1920
Vážená redakce! — Dovoluji bi
zaslat mnoho' srdečných pozdravu
z naší mladé líepiťbliky a též nej
si deěiiější dík svému bratranci p
Tom Kvandovi a jeho rodině za
zaslání kalendáře a novin z vaší
redakce které mi pravidelné lo-
chází Přijměte též upřímné bla
hopřáni k tomuto na-stávajícíiuu
loku vy všichni kteří s námi cítí
te a dovedete si představili naši
radost po mnohém utrpení které
jsme všichni v minulých létech
pružili Zdá se že nám nastává
opět nové jaro v našem životě ja
ko bychmu se opět znovu zrodili
a ani bych tomu' pomalu nevěřil
že člověk nabude pomalu vědět
kam patří Kdyby toho nebylo
že musí každý k volbě tak bych
ani nikam nešel
Letos v létě bude v Praze velký
sli t Kokolft tak že i z Ameriky jo
jich již přihlášených 50000 — 'c
11 í snad mezi nimi také někdo z
vás? Od nás táni téi někteří po
jedou Je zde poslední dobou ta
ké Sokol založen Zajisté jste o
lom sletu již také v "Pokroku"
četli nehof "Pokrok" nezůstane
jak vidím v ničem pozadu —
Máme zde též pěvecké sdružení a
chodíme jednou v týdnu do Ško
ly kde nás cvičí pan učitel Jed
lička vždy večer na více večerů
nemáme čím svítit pro nedosta
tek wtroleje Ve mnohém domě
se vůbec večer nesvítí Tam kde
se "petrolej vyráběl jest vše zni
čeno tak že za mnoho roků to ne
bude dáno do náležitého pořád
ky Naše republika nám bude za
vádět elektriku do každé vesnice
jen že lo bude tak během 10ti ro
ků co z nás mnohý již ani nedo
čká 'Začíná již s meliorací a od
vodňováním čehož byla již nutná
potřeba zvláště na lukách
Co se týče našeho zdraví ještě
lo uchází nejstarší syn Bohuslav
je dosud v Bratislavě na Sloven
sku mladší sestra jeho Žofie hra
je dosud v kostele Vladislav cho
dí do kanceláře k p Pospíšilovi
do Čtyřdvorři (obchod hospodář
řkvini stroiit a František chodí
do Olešniee do niěšťanky a nej
mladší Uedřiška (12 roků) chodí
do školy zde
JnV vv iste zdrávi také? Co
' v
vám asi vykládá vás Josef? Zají
žc vše to co zde se delo je prav-V (jost zaj{mavé věci o Francii
don kdybych to jak náleží neprn- () vM ])()yH]K které prodělal
iělal Jak jsem v "Pokroku''
četl že je u vás velká horečka stě
hovat se zpět do staré vlasti to
ať si ještě každý rozmyslí aby to
ho pak hodně nelitoval neboť ne
ní zde ještě vše tak jak by mělo
býti Vše je správně v 'Pokro
ku" napsáno že totiž nemůže če
skoslovenská republika poskyt
Inoiit to co dává republika vaše
Ač mdciádi bychom vás mezi se
hnu měli a dovedeme si vaši lou
hu po vlasti představit Víme
že když jsme byli my vzdáleni
třeba jen z těch kopců českomo
ravské vysočiny kterak zarose
ným okem jsme koukali na hvěz
dy na obloze a posílali po nich
milé pozdravy naším drahým jak
nám bylo teskno a tak je asi i
vám Zvláště vy kteří jste se zde
zrodili a nemůžete na nás zapo
inenoiiti Víme kterak jste si na
nás vzpomínali za války jak se
nám vede neiií-li snad někdo mr
tev inánie-Ii co jíst atd Jak jsi
mi drahý bratránku v jednom
dopise psal Dnes je zde již ji
nak vše je změněno jak vám to
"Pokrok" píše my můžeme vol
ně česky mluvit a i si také zazpí
vat naše národní hymny a též
kritisovát rodinu Procházkovu z
Vídně Pak se nám upravuje
školství a můžeme mt různé spol
K Atlclnlť (JUtvlifi a itiikuiii? jmi
ho nač si ani nevzpomenu co by
nám ve válce ba i před válkou
bylo osudným
Tak jak jsme se měli před Vál
kou se již'míti nebudeme zvláště
my staří neboť ona zničila" různé
věci kterých se vůbec nedodělá
me Pole jsou na mnohá léta zni
čena nebyla jak náleží obděláte
a pak je nedostatek umělých hno
jiv Dobytek je též hodně zde
Minován " mladší kusy se musily
odevzdal a tak je něco těch star
ších kusů tak že již pomalu nelni
de ani hnoje ani mléka a tak to
chodilo až do dneška Nyní má
me již volný prodej dobytka bu
deme moci ty starší kusy odpro
dat a nechat si zase mladý doby
tek — Počasí máme stále stejné
většinou kritické nametlo se v
říjnu dosti sněhu a ten je dosud
V mnohých místech jsou dosud
brambory řepa jetel na semeno
ba i obílí na iioli Předevčírem
jsem hovořil s jedním rolníkem z
Veselky ten má asi (i mír ovsa 2
míry bramborů a řepu všecku na
poli Někde chodí vyhazovat sníh
s pole a pak teprve kopají řepu
jako u dvorů Je to následek žc
si soe demokrati vymohli 8 hodin
pracovní dobu a jtrotose nemo
hlo vše sklidit oni totiž více ne
dělají Nyní se jiřipravujcme k
volbám do Národního Shromáždě
ní - Bude to um hodní zajímavé
každí frana lam bude chtít míli
svoj zástupe? — republikáni so
ciální demokraté národní soeia
lííté MH-ríj jsk fe vš4y ty
Mrany jmenují j jích tak
Velice by mne jtotěšil kdyby se
byl u mne zastavil když jiz byl
zde v Evropě měli bychom si dost
eo vyprávět ač já vím že se mu
sil stále držet svého pluku — Jak
by j'j více neimšektNy]ií musím
prosit ct redakci Pokroku" by
mi prominula neboť bude mít asi
pěknou práci s úpravou dopisu
Já již také bez cvikru málo vidím
a ruka se mi chvěje což je násle
dek také války Než jsem odehá
j-cl nepozoroval jsem na sobě nic
ale píijda z vojny je ze mne mr-
juík Končím ještě s dikem n sr
dečuým pozdravem Váš—
Švanda Fr z Prosetími
Ctěný příteli! Díky za zaslání
tohoto dopisu a v něm vyslovené
pochvalné uznání našemu časopi
su Dopis uveřejnili jsme celý a
těšíme se že příležitostně budete
v dopisování jtokraěovat a čtená
ře s poměry tam u ván seznamo
vat Obtíže rozhodně nám nepů
sobíte a proto v ohledu tom ne
ní třeba nijakých starostí si při
pouštět Kéž zdar ve všem vás i
fodinu vaši vždy provází!
4 J
DOPISY OD ČESK0SL0V LE
GIONÁŘŮ NA SIBIŘI
Až se domů vrátějí budou dob
rých přátel v Americe
4
Y£pGIiuuaK ' -
Pan F J Sadílek z Wilber jiří
tomně nalézající se na zimním od
počinku v 8an Diego Cal jtosílá
nám dopis který obdržel ze Sibiře
a zároveň plse: "Minulého léta
když jsme posílali kabelky a jiné
ě''i legionářům přiložil jsem do
jnlné malý dopis s papírovým
dollarem a žádal toho kdo to ob
drží aby uzná li za dobré odpo
věděl (v jiřiložené obálce a zde
je jeho odpověď II nás bylo stá
le dosti těch kdož pochybovali
ze věci dojdou anebo že byly u
kradeny atd
Dopis ze Sibiře zní jak násle
duje: Tomsk Sibiř
10 listopadu 1!)19
Vážený jiaue! — Předem při
jměte ode mne srdečný jiozdrav
a zároveň vřelý dík za podá rek
který jsem právě od vátí obdržel
V podáikuimch'ázel se dopis s va
tu ctéuou fotografií a dollar za
což vám ještě jednou ze srdce dě
kuji — Víme dohře eo jste' pro
nás zde v Sibiři učinili i pro naši
draze milovanou ale habsburský
mi tyrany ožebračenou vlast' To
to všcchiKťmůže učinili jen dobrý
Čech a dobrý vlastence My zde
v Sibiři dosud stojíme a pohybu
jeme se y jiroudu ruské evolu
ce Víme dobře jak mu VlasC'po
fřebuje alcoKud je zlý a ncúproV
ný Doufánu však pevné ífi se
jwínnti domů vrátíme a budeme
vzpomínat ná mi2 djojrtré přátele
v Americe r— Žmínil jřte eé ye
sv"m dopíšu i"mínífe''twvttíviti
naSi osvobozenou vlasf k čemuž
vám jiřeji "Šťastnou cestu" Na
konec přijměte srdečné blahopřá
ní k svátkům vánočním a k nové
mu roku! — Srdečné Na zdar! za
sílám — Josef Souček 7 Česko
slovenský tatranský pluk 9 rota
Československé' vojsko na llusi
rodák z Černilova okrea Hradec
Králové
Všichni jsou tomu velice rádi že
si přece někdo na ně
vzpomene
Pani Kateřina Dvořáková z Ho
věl Is Nebr obdržela následující
ho znění dopis od československé
ho legionáře na Sibiři :
Polní posta— Krásno jarsk
Dne 3 listopadu 1919
Ctěná krajanko! — Nejdříve
ode mne přijměte srdečný pozdrav
a dík za vámi poslané podarky o
něž jsme se všichni stejnoměrně
rozdělili a mne podle losu připa
dla od vás kabelka Již šestý rok
žijeme v takovém prostředí a vů-
Lee žádné korrespondence jsme z
naši staré vlasti neobdrželi íse-
ustále nás lioujtají (rozumějte—
nám slibují) že již brzy pojedeme
domů ~t ale kdyíl Máme však na
to již právo Přítomně je zde
strašlivá zima a jiotrva az do
května Velice jsme tomu všich
ni rádi že si přece někdo na nás
zde v těch rozsáhlých tajgach
vzpomene Máme yde strýčka z
Amerik v jenž nám vaří kavu a
nás i jinak jiotěšuje Adresa na
ntin Pnu fusi Hn7:i "'V
Předmostí 11 Přerova Morava --
Na konec pak vás ctěná krajan
ko snažně žádaní byste mne —
bude-li vám totiž možno — ode
psala a sdělila co se o nás a na
šem právu píše v amerických ča
sonisech Na zdar! Dobr Jan
Koza 10 Československý pluk
" rota Rusko Sibiř
j J
COLLYE1J KAXS 20 ledna
1D20 —i-Ctěná redakce! dnes vám
posílám poštovní poukázku na
4'2óó jako předplatné na "Po
krok"! Onehdy podíval jsem si
ná onen proužek žlutého jtapíru a
přesvědčil se že jest již eas abych
opět předplatil "Pokroku" ce
stu by k nám mohl jako vždy ví
taný host a v dlouhé chvíli nej:
lepší jtřítel zase pravidelně do
cházet neboť jest tov každém o-
hledu dobrý a poučný časojus Při
této příležitosti chci se zároveň
zmínit o té naší poslední úrodě a
počasí S jara panovala nám zde
dlouho- zima a mokro jiroto jak
se jen trochu dalo dělat každý
byl hned v poli ale dobře přistro
jený Vláhy bylo dost až do žni
a vše rostlo bujně Jakmile ale
měly žně nadejiti dostavil se hor
ký vítr který všechno upekl tak
žc veškeré zrní jest lehké Pšenice
nejvíce váží od 4G do tl liber
buši a sypala od 10 do 25 'bušlů
po akru ovsy a ječmeny sypaly
tak od 30 do 3"t buslů po akru
Ncjhorší ale bylo úrodu sklidit
neboť obilí bylo téměř jedním rá
zem zralé kdežto dělníci jen po
malu z východu přijížděli Vý
sledek toho byl že mnoho zrní vy
padalo na poli a značné množství
pšenice se vůbec ani nesekalo a
tak stohů málo' přibývalo Kdyby
se to mělo letošního roku opako
vat tu by lo nebylo ani již k vy
držení ježto dělníci také požadu
jí dobrý svůj plat a zvláště o žních
tak vysoký' jako nikdy před tím
Pak přišly mlátičky a bylo to sa
mé: mlatci zde počítali #20 na
hodinu vzdor tomu že třeba na
mlátili za celý den jenouf I500 ne
bo kolem 800 bušlů Když mlátu" i
10 hodin denně tak tu hned bylo
výloh za #200 každého dne třeba
že se mlátičky jen tak točily Pak
opět následovaly deště a zase mu
selo se čekat Některé stohy vítr
povalil tak žc do ních uapršelo
Zrní ovšem ve stohách zroitlo 1ak
že svrchu stohu museli to dohro
mady srostlé oVilí pomocí koní
dolů stahovat nežli s mlátičkou
ke stohu přijeli nehof to nébvlo
k roztrhání od sebe a potom ještě
bylo množství pšenice značná mo
kré Ti co mlátili hned po žních
tak tomuto svízelí ušli Mimo to
byl nedostatek uhlí a tak se zase
jiémohlo mlátit a zůstala tudíž té
měř jedna třetina stohů ještě nc
vynláeených Teprvé v tomto tý
dnu začalo se opět platit Vymlá
cenoji pseýici farméři najtořad vo
zí" do cléyalorQ ale fakc jeV chví
íemi neboť jejt zde citelný "nedo
statek Železničních kar Jsou ta
dý dva' flcyatory z nícbi j'eden
dostán? k4ru' jednoho ílne a ďrn
%&ti doé'iaí "tfií drihý Kásíd-
keíu toho jsou elevatory stále za
plněny a někdy ráno ještě za tmy
ceká 'již celá řada jmvozQ nežli
však jest večer jsou elevatory za
se plny Pakli že jišenice lépe na
roste tu se budou muset farmáři
po čtyřech nebo šesti spolčit a sa
mi si mlátičku pořídit a obilí si
vymlátit jak jim to budo příhod
ně — Nu a co vy pane Fr Soj
ko to jste nemohl už dále dole
tět či snad vám tam v New Yor
ku jtodstřihli křídla žc jste tam
zůstal! Tam to umějí! Píšete že
jste rozen v Přívoze Tam jsem
byl několikráte a také to tam vše
chno dobře znám neboť jsem tam
též (trucoval jakož i ve Vítkovi
cích při ' stavebním truhlářství
kde jsem jtraeoval jo 7 roků Já
jsem rozen v Chabičově ve Slez
sku okres Opava á moje manželka
je rozena v Proškovicích u Staré
Vsi aneb Dělé na Moravě kde
jsem též jo sedm roků bydlel —
Se srdečným jtozdravem dopis
končím a zůstávám v úctě —
Jos A Mlinek
SOUTH OMAHA NKIUi 21
ledna 1920 — Ctěná redakce Po
kroku! Prosím o uveřejnění to
hoto dopisu Dostalo se mi příle
žitosti čisti v časopisu "Pokrok"
uveřejněný dopis od Frant Ma
cha pročež chci poukázati na je
ho a jím vlastně zavedenou kriti
ku z jeho cesty z Ameriky až do
vlasti -- Československé Republi
ky krví vvdobyté Ačkoliv náš
československý konsul pan Kope
cký varoval byr se nikdo neode
bíral čili necestoval za nynějších
poměrů zpět do vlasti jtřece bylo
jeho varování manin Nyní pak
kdvž seznal tamní jtoměry naříká
pan Mach a hubuje na konsulá-
ty na Francii a francouzského ko
niiísaře Československou repuhli
ku a končí nářkem že lid nechce
věřit a jim katolíkům nadává
Tento poslední nářek jsem již co
legionář slyšel v 'zapařili vesnici
od staré babky když kupovala
vejce u selky Rýpalové Nazývá
československého a francouzského
konsula vyděrači Já však nevi
dím v tom vyděračství když kon
sul požýd #2 jistě že je k tomu
oprávněn a když pan Mach seznal
že dotyčné osoby z něho chti te
žit neprávně proč jim neřekl pří
1110 do očí jak se na charakterní
ho muže patří a v Cechách neuči
tiil oznámení na jmtřičném místě
Já uznávám že se dotyčný pán ve
i '11:1 T
svom ciopise věnec jin-naoiii fa
le proč museli Slováci čekat tý
den v Paříži? Dle mého názoru
ve Francii jsou dosud vlaky stále
přeplněny a nedostává se dosti o-
sobních vozů a parostrojů Ale
nebyli jistě na chodbě -neboť to
byla čekárna pro cestující Od
suzuje komisaře francouzského z
hrubého jednání Ano jestli se
pan Mach stavěl zpurně a drze oi
před ním počínal věřím žc ho
chtěl udeřit to by se niu stalo i
v Americe Dále píše pan Mach
jak špatně se" měli ve Švýcarsku
blíže rakouských hranic eo zaku
sili zimy a že tam' nebyla bída o
vši a ihned sc zmiňuje co si bra
tří spolku katolických Rytířů sv
Jiří o tom pomyslí že co zde v
Americe 'bylo sebráno peněz a v
jeho vesnici o toni nic neví Již
mnohokráte bylo potvrzeno veřej
ně jaké' vydání bylo jen s česko
slovenskou armádou ve Francii
kde jen základ stál mnoho peněz
všechny agitace vysílání řečníků
a nod Česko-slovenská armáda
- 1
byla zp začátku vydržována jen z
peněz Ces NYir Sdružením skol
lektovaných Kdo dopravoval 2
transporty ruských zajatých Ce
chů kteří tam býlí posláni co prv
ní základ Legie? Pakli snad ně
kde sc stal přehmat nevím nepo-
piram a se nezastávaní Ale Kuyz
čtu v časopisu urážhi a útok na
obyvatelstvo československé re
publiky a na samiítatuost naši
vlasti a k tomu ještě od člena
jmenovaného spolku to až y stává -
jv člověku vlasy ua hlavě Pan
Mach myslí když za války zde
nadělal peněz že se budou y Ce
chách před ním klanět a jeho po
chybné výklady poslouchat "Dnes
by se v Cechách žádny jiasak před
veřejnosti fak nevyslovil jako se
vyslovil on Republiku bourat
dokáže každý' ale postavit? — by
nestačjla ani celá Československá
země' kdyby mela býti pína lajco
výťhf o Fra ni MaVdiň Pravý Cech
nikdy tak neodsoudí svoji vlasf
a svůj nf rořj Ovšem koukoIse
i v té ncjlepší paeujcí najdé Jest
f íce te?ko člověku Idyž přijde' z
riaaoriyru 10 zm na 3 otaa
1 doud velký nedostatek velmi
Uviií jest mu u srdce kdyí hí mu-
sí odříci čemu byl zvyklý Třes
to ale nemusí lát národu á svojí
rodné zemi Jen naříkat sám na
sebe Prosím některého členu
jmenovaného spolku aby mu ten
to dopis též zaslaU
Československý legionář t
Francie — Bcdř Fcdersell
5411 So 21 Str
R El) PIEM) SO DAK 27 led-
na vwh — iiena reuaKcc 10
kroku"! Tímto sděluji vám že
vám posílám jtřed platné na váš ča
sopis a kterým jsme 'úplně sjto-
leojeni Károveň aovolím sobe
sděliti se et čtenáři jak zde po
kračujeme Pokud se týče toho
počasí tu mohu říci že je dosti u-
házející ačkoliv způsobilo že zde
podle všeho budeme míli delší zi
mu Již v září nám zde napadl
sníh a hned také vše zamrzlo tak
že mnoho kukuřice ziistalo nevy-
lámáiio na poli My jsme měli ku
kuřici na 1C1 akrech a z toho asi
na 90 akrech jsme ji měli poseká-
nou vseenna vsaK jest jiou sně
hem tak ji většinou skrmujemc
dobytku Hromádky v poli jsou
tak přimrzlé k zemi žc je musíme
osekávat jinak by kukuřice vy
dala kolem i"t bušlů po akru Pše
nice sypala asi n) nuslu po aKru
a tu rez hodně jmškodil oves byl
dobrý a šel asi (Í0 bušlů io akru
a také ostatní plodiny se dosti
dobře uvedly Cechů jest nás zde
osni rodin — téměř samá přízeň a
když chceme navštívit některé ji
né Cechy tak musíme jeti od 'M)
do 50 mil Pozemky se zde pro
dávají od #100 do #150 za akr a
podle výstavností My jsme zde
usídleni po 11 roků a dosti se nám
zde tady líbí ježto dají se zde
snadněji peníze udělat nežli na
našem dřívějším místě v Nebrás
ce — jenom Žc nám zde schází ta
česká společnost Ostatně na ji
nonárodovce nemáme si co stěžo
vat my máme dobré sousedstvo
jenom že ti starší nám odjíždějí
do Kalifornie tak žc nebude asi
jiného zbývat nežli sc pustit za
ninia a farmu ponechat dětem
Nicméně rádi bychom se jiodívali
do staré vlasti ale až sc tam po
měry trochu lépe ustálí Ovšem
poiviiu mne se Tyce ja lam o ori
buzuých s mé strany takto nevím
moje manželka tam však má bra
trance a sestřenice a s těmi by se
velmi ráda jto tak dlouhé době za
se jednou shledala -a potěšila —
Nyní ještě srdečně zdravím vše
cky čtenáře a zůstávám v úctě
Frank J Dvořák
t$ fcř
R1CI1MOND MO 30 ledna
1920 — Ctěná redakce "Pokro
ku"! Zde vám-zasílám #250 ja
ko předplatné a zámveň přiklá
dám obnos na předplatné pro no
vého odběratele clo staré vlasti
Myslím že jim způsobím radost
když tento nanejvýše zajímavý
časopis budou tam každého týdne
dostávat Dobře vím žc přítel
Kroťta iest velikv milovník čtení
a jsem jist že ho bude nás obUbé-
ný "Pokrok" zajímat a žc bude
velice mile překvapen až prvé je
ho číslo obdrží Však i nám se
"Pokrok" velice líbí a zvláště za
jímá nás román Jana Klccándy a
též "Ženská Hlídka jakož i dopi
sy z různých zdejších osad a ze sta
rých vlastí i Sibiře od legionářů
Doufám žc přítel Váe Krofta
po obdržení "Pokroku" zašle
vám k otištění dopis o tamních
poměrech sám těším se na to —
Se srdečným pozdravem na vše
chny — znamenám se v úctě
Frank Outerský
TESCOTT KANS 27 ledna
1920 — Ctěná redakce ! UpozornČ
ní vaše jsem obdržel a proto ihned
zasílám poštovní poukázku znějí
cí na #250 jako předplatné ua mi
lý nám časopis '"Pokrok" Byl
bych již dávno tak ucmil vrte
však jak to na farmách ckodí — :
jednou nejsou finance zrovna po
nice podruhé nedostává sc čafcii
po tjřetí vleze do toho něco jiného
až konéčne se na ťo docela póza
pomene Když však jede poštov
ní jioslíček tu (Joza jista se neopo
mene pro oblíbený Časopis si dojiti
u říktí pn íř cimo iiřivérih ÍP
muším toho již nechat a na konec
jneji vsem by tento rok pro rej
byl radostný a úspěšný a ávodu
lati-
ohli
hraditi velké výlobjv jež jsou b
yydvním tak pěkného časopisu
fpJcíjy' S krajanským pozdra
vem a všechny zuamenim pé v
úefé— íVank Pistora st
vyl UUUKlny a nn[iKnny a inmi
pře ji er nej VÍ(]cnovýfi předplatí
télů tak aby ppvydivatelě mohl
I í-ít ' -AI i—- ' ' i-z" i''''