Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 11, 1920, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4
tCĚJXQlil&XNlJŠl A
MEJLMPŠi ČSSXÝ
týdimnik NA '
ZÁfADi
POKROK
ZA
PABU
VĚNOVANÝ ZÁJMŮM NAŠEHO ČESKÉHO LIDU V AtíE&CJ'
BEST ADVEXTI3B&
MEDIUM IN TK3
QRSAT NQRTHVKtT
PUBLISHED AND DISTMBUTED UHDE3 PUMU XfO ICO AUTHORIZED BY THJ5 AOT Oř OCTOBEt 6 1917 Olf PILE ATTHB POST OPTICE OP OMAHA NEB a SaSSoí pJrtSSSMrjt
ZÁLOŽEK R 1871-BOCalK 49 ~~- OMAHA IfEBR DNE 11 ÚNORA (FEBBUARY) 1920 CÍ3LO (NO) 30
Německá vláda přijala jiš sesmiam pirovkitó
fíčmeclío obdrželo již soznam
mužů jichž uydliní přodf ri
bunal jo spojenci žádáno
Správce francouzského vyslanectví odevzdal už se
znam premiéru Bauerovi — Také Rakou
sko získá brzy podobný seznam
Berlín í) únoru — Seznam
Nénieu obviněných z porušení vá
lečných zvyklostí jichž vydání
před trilmiiúl spojenců je žádáno
1 iv l odevzdán premiéru Gustavu
Bauerovi o 9 hodině večerní v so-
hol n MDe Mnrcilly správcem vy
slanectví francouzského v Berlíně
Dupu hl premiéra Milleianda do
provázel tento seznam a hyl vy
světlením nové procedury spojen
ců vzhledem k tomu o baron K
Lcrsner odepřel seznam přijmouti
a své vládě odevzdat i
Premiér Bauer vyslovil se ku
správci francouzského vyslanectví
že jednání harona Lorsnera ne-l
schvaluje V sohotu zasedal něme
cký kabinet ahy jednal o poža
davcích spojenců
Připiš spojenců sděluje že na
seznamu německé vládě odevzda
ném nalézají se všichni ti kdo se
dopustili porušení pravidel váleč
ných a že vyhráni byli jenom ti
na klerc spadá největší zodpověd
nost Spojenci však ncprohlašují
'amnestii těm jichž jména na se
znamu se nenalézají íeséřvu jíce i
„iuáv(ívjiíbuti je př4-soWl bu-dou-li
kdykoliv dopadeni na jejich
území '
V dodatečné notě odpovídají
spojenci na iiémeckou komunika
ci ze dne 25 ledna v které ozná
mila německá vláda svoje námitky
proti opatření o vydání obvině
ných z válečných přečínů Pre
mier Millerand ve svém přípisu
praví že nečiní německou vládu
zodpovědnou za akci barona Lers
nera a že se nedomýšlí že Něme
cko bud se snažit vyhnouti se zá
vazkům smlouvy ku které připo
jilo svůj podpis--
Londýn 9 února — Kodaňský
korrespondent Exchange telegrafi
cké kanceláře sděluje že berlín
ská vláda je rozhodnuta svolati
schůzi parlamentu hned po získá
ní noty spojenců žádající vydání
obviněných z válečných zločinů
Berlín 9 1 února — V tajné
schůzi armádních a námořních ve
litelů jež konala se před měsícem
v očekávání požadavku spojenců
přijaty byly plány pro společné
kroky Všichni obvinění o jichž
vydání je žádá no počínat i budou
si stejně Instrukce které jsou
podepsány generály SI Heeringen
ŠI Klackem a Falkenhayneio ve
dle řady jiných prohlašují že bt
bylo zneuctěním kdyby kterýko
liv' z nich vydal se soudu spojen
ců Z toho důvodu nikdo z nich
nesmí uznati legalitu cizího soudu
Nikdo také vzhledem k tomu že
neuzná cizího soudu nebude se ob
hajovali Každý Jenom prohlásí:
"Konal jsem pouze svoji povin
nost jako německý voják Jako ta
kový odpírám uznati cizího soudu
a 'také odpírám učíníti jakékoliv
další probláSení"
Basilej 9 února — Seznam o
sob obviněných z válečných zlo
činů které Rakousko musí vydati
spojencům bude odevzdán rakou
ské vládě v nedaleké budoucnosti
dle depeše z Vídně Seznam je již
botov avšak bude ještě přehléd
nut r Paříži zástupci Jugoslávie
Seznam tento není dlouhý Mezi
jinými nalézají se na něm : Arci
vévoda Josef polní maršálek £1
Strausscnburg polní maršálek šl
Koevexs peaerál Potiorek guver
nér v Bosně polní maršálek II
BoreoviČ a hrabě Bercbtold bý
valý rakouský ministr zahranič
nich záležitostí
' Vydání obviněných budo nará
želi na jisté obtíže poněvadž mno
zí z nich nalézají se v neutrálních
zemích a jiní jsou občany států
které jsou v přátelském poměru k
spojencům
Policejní stanice zničená Sinn Feinisty v Irsku
MM
ti 5í? 'U 'i y'-" ' r
r ~ii :fc q '--h iU
1 v
Ruská hraběnka se
utopila v jezeže
Ženeva 9 února — Hraběnka
Henriehenova členka ruské kolo
nie v Montrcanx bývalá dvorní
dáma carevny vdovy ruské spá
chala sebevraždu utopivši se v je
zeře Ženevském Mrtvola její do
sud mající cenné klenoty naleze
na byla nedaleko - městu Vnle
neune Praví se že bvla viděna
-
jak zašla k jezeru a vrhla se do
jelio vln Těžce nesla usmrcení
bývalého cara a často odpuzovala
násilnosti bolševiků
Na železnicích
Spojených Států
se už také krade
New Vork -N Y„ 9 února"
Krádeže na železnicích nejsou ob
vyklými zjevy jen v Evropě ňý
brž také ve Spojených 'Státech
ille zprávy vydané právě železnič
ní administrací která naznačuje
že za Ý3ri(KK)000 zboží bylo ukra
deno v provozu Voce 1919 To je
dvakráte tolik co v jiných letech
ačkoliv dlužno také uvážiti že
zvýšená cena zboží měla vliv na
výši číslice
D'Annunzio zmocnil
- se tórpédoborce
Terst 9 úiíora — Shory Rab
Hele D'Annunzia italského po
vstaleckého vůdce Rjeky zmocni
ly se ituiskrho íorpédoborcí Csylo
Alberto Kaechia ktrý nalézal se
na cestě z Bnwdisi do Pulje Ná
klad potravin padl do rukou IV-
Annunziových dobrovolníku pře-
(trojených za železniční zřízence
v St Pieari del Oarso
Poprava Grammera
a Cole-a odložena
byla na 20 únor
ANGLIE OCHOTNA
ZMÍRNIT ZADOST
O VYDANÍ NEMCO
Stanice irských konsteblň jsou častým předmětem nájezdu Sinn Feinistů Obrázek nás uka2uje zří
ceniny policejní stanice v Cařnjftwehill Cork okres která napldeoa byla 3Q0 ozbrojených mvžA a po
zoufalém odboji obránců dobyta azničena ' ' '
Odvážný bandita po
střelen při loupeži
Trinidad Colo fl nora — Jake
Jakowitz bandita' byl postřelen a
vážně poraněn a Albert Tyler
příručí šerifa a maršál ve Forheš
byl poraněn do nohy v sobotu ocl-
poledrte když tři maskovaní ban
dité se pokusili přepadnonti Tyle
ra a dva jiné muže v uutomobihi
vezoucím $6f0O na výplatu v dole
Rock v Mountaiii Fucl i'a ve Foi-
bes K přepadení došlo asi míli
od dlu
Ruští důstojníci -
I ' prchají ze Sibiře
Mí' I
: v I j ' ' - "
Tokio 9 nora — Ruští důstoj
níci kteří sloužili ye Vladivosto
ku pod ijenérálem Rozanovcm pe-
nerálním 'guvernérem ruských Pří
mořských provincií přibyli se svý
mi rodinami do přístavu Tsúrug
na jižním pobřeží Japonska Na
lézali se na dvou ruskýeíi váleč
ných lodích a jejich příjezd kte
rý JTebyl předem oznámen zdá se
nasvědčovat i že Rusové prchají z
východní části Sibiře Poslední
zprávy naznačily že bolševici se
zmocnili kontroly nad valnou čá
stí nejvýehódhější Sibiře Vladi-
vostok sam je v moci vojska so
ciálních revolucionářů
Lincoln Neb 9 února — Ou
vernér McKclvie oznámil v sobo
tu že povolil další odložení popra
vy Alsona B Cole-a -a Vincenta
Orammerá odsouzených k smrti
pro-vražďu tchýně posledně jme-
novaného paní Lwlu rogtové do
20 února po vyhovění apelu práv-
níkú OrammerovjVh sudím T (
Mungerem od distřiktního koikIiI
Bývalý řecký král
proti Američance
Ženeva 9 února — Bývalý ře
cký král Konstantin přeruSíl Hty-
kyse svou matkou královnou mat
kou Olgou a se svýro bratrem
princem Christopherem následkem
sňatku posléze jmenovaného pa
nfW B Leedsovou jak bylo zde
oznámeno Bývalý král prohlásil
že veselky by 6© byl oezúěaitnil
ani kdyby byl porván V nedáv
nám rozhovoru novináři nazna
čil žer doftiid má v plánu návrat do
Athén Preinipra Venizelone nazý
vá " druhým Lcnmeia
Francie vyhýbá se
sporu o výhrady
Washington B C 9 února —
Francouzská vláda zdvořile vyhnu
ti né zatažení do kontroverse o mí
rovou smlouvu když francouzské
vyslanectví bylo žádáno aby na
značilo stanovisko Francie k vý'
hradám Zpráva naznačující že
francouzský vyslanec seznámil
presidenta se stanoviskem Fran
cie nezakládala se na pravdě Na
dotaz co francouzské vyslanectví
soidí o odkladech s ratifikací o
výhradách a ' pKpisu vikomta
Greye bylo odpověděno "Bylo
by velice nediplomatícké kdyby
chom učinili jakékoliv prohlášení
v této věci"
PRESIDENT OZNA
MUJE NÁMITKY V
DOPISU SENÁTORU
Stávka uhlokopů
stála železnice
lil millionů
Washington I) C 9 února —
Železniční administrace ztratila ví
re jak $111000000 během listo
padu a prosince následkem Hlávky
havířů v dolech na měkká uhlL
ProbláSení toho nmy(Ju nřiněno by
lo Walker D Uíneem generálním
ředitelem železnic Hinw natna-
čil že deficit až do nynější doby
obnáĎÍ $594200000 Kdyby evý
fiení poplatku dopravních vešlo v
platnost dne 1 ledna 1918 místo
v červnu téhož roku vláda by by
la vyrovnala deficit a ještě by by
la říkal kojem #$00000
Wilson píše že nesouhla
sí s republikánským
kompromisem
Wushinjitoii D C 9 února —
Připiš od presidenta Wilsona ob
novující námitky proti výhradám
k mírové smlouvě utvořeným se
nátní republikánskou většinou
byl předmětem jedrfání v konfe
renci demokratických senátorů
♦volané za íičelem ' iváitní jakí
taktiky přátele smlouvy maji íle-
ttovati až opětné mírová smlouva
dostane se před senát v tomto tý
dnu: ' '
Došlo však toliko k rozhodnutí
aby spolupracováno bylo v parla
mentní akci potřebné k obnovení
jednání o ratifikaci a k přijetí
vyhovujících kompromisů ve vý
hradách- Bylo taká debatováno o
tom jaké kompromisy možno po
važovati za přijatelné vzhledem k
přípisxi presidenta Wilsona avšak
žádný definitivní program v zále
žitosti této přijat nebyl
Maje na mysli ' republikánské
výhrady k článku desátému a na
vrhované jich náhrady president
Wilson píše že jakékoliv výhrady
toho smyslu že "Spojené Státy
nepřijímají žádného závazku dle
tohoto článku Jeé anebo vyjímá-
je Duaou mít zanasieuek "ocnao-
nutí" styků mezi touto zemí a
mocnostmi Náhrada za republi
kánskou výhradu k tomuto člán
ku jak o ní bylo uvažováno v ne
dávných společných konferencích
demokratů i republikánů měla
"nešťastnou formu' praví presi
dent ačkoliv souhlasil s ní v zá
sadě '
Dopis byl psán' 26 ledna kdy
společné vyjednávání demokratů
a republikánů bylo v proudu a než
dopis vikomta Orey byl uveřej-
ničn Dopis bývalého anglického
vyslance ve Spojených Státech na
značoval že Anglie je ochotna vý
hrady republikánské přijmouti—
Byl adresován senátoru Ilitch
cockovi demokratickému vůdci
který předložil jej v konferenci
Značný význam přikládal se
skutečnosti že prenideatův dopis
byl psán ctyH dny před tím nežli
vyjednávání společného výboru e
stroskotalo Prewident v přípisu
vém zabývá se hlavně výhradou
k článku desátému Naznačuje že
proti výhradám ohledně mandátů
ničeho nenamítá
[Bolševici dosud pro
vozují propagandu
Washington D C 9 února —
Prohlášení Ludwiga Martense tak
zvaného sovětského vyslance ve
Spojených Státech že bolševická
vláda nemá déle zájmu na šíření
propagandy v jiných zemích bylo
zvráceno zprávami jež získány
byly i úředních kruhů a jež na
značily že ještě 3 února jiskrové
depeše z Moskvy snažily se vyvo
lávat! třídní nenávist Depeše ta
to sdělovala že mír uzavřený s
Estonskem je pruTvou do diplo
matické blokády zřízené kombi
nací měáťáctva proti sovětské vlá
dě Jiná: zpráva sdělila že Niko
laj Lenin v nedávné své řeči mlu
vil proti spojencům snaže se zvý
šiti význam bolševických vítězství
proti armádám spopenci podporo
vaným Je po ruče celá řada ji
ných důkazů o tom že sovětská
vláda nevzdalase propagandy a
že pracuje ve svém zájmu v zemích
spojenců i v zemích neutrálních
Paříž 9 února — Depefi t
francouzských pramenů r Ture
eku právě zde získaní oznamuje
že Enver Paša a jeho bratr Vonri
Pala e 35000 Atoupenci zaujali
pole proti spojencům a Araenům
Envcr jak se eděluje poííti na
pomoe ruských bolševiků a na po
vstání v mghenstanu Turkestanu
a AiganístauUj
New York pomalu se
vyjcopává ze závějí
New York N Y 9 února — V
sobotu město New York počalo se
vykopávati ze sněhu a ledu který
ochromil dopravu zastavil dovoz
připravil obchodu škodu za mno
ho millionů dollarů a zavinil i hě
kolik úmrtí Dobrovolní pracov
níci podílejí se na práci s odstra
ňováním sněhu s městskými zří
zenci Doprava na zvýšených dra
hách byla obnovena v sobotu a ta
ké na několika liniích pouličních
drah byla obnovena služba K u
prayení cest použito bylo sněho
vých pluhů Železniční služba do
sud není normální Oznamuje se
že vojenských vrhačů ohně bude
použito k odstraňování sněhu —
Zprávy z jiných míst v novoangli
ckých státech sdělují že železnič
ní služba jé dosud ochromena —
Většina lodí zastižených bouří
při pobřeží přibyla do přístaviště
Mužstvo a cestující lodi Pnncess
Anne patřící Old Dominion linii
byli zachráněni Při lodi uvíznuv
ší na mělčinách nalézají se lodi
pomocné
A1 11
ngiie vyvolala znač
ný nepokoj
Paříž 9 února — Značné pře
kvapení bylo vyvoláno ve fran
couzských kruzích změnou Rtano
viska anplické vlády k poladav
ku o vydání Němců obviněných z
porušení zvyklostí váfbčných A5
koliv jak se vyrozumívá Anglie
ze všech národů na mírové kon
ferenci nejvíce byla interesována
v požadavku o vydání bývalého
císaře a ostatních obviněných
Němců před zvláštní tribunál je
ví se nyní sklon k ponechání iní
dativy ostatním
Baron Barkenhead lord kanc
léř Alicrlífi ÍjiIí co i''Vnmvif i'ň in
sně naznačil že Anglie je pro ra
dikální zmírnění seznamu žáda
— '~ _ i i i t
uy vn aoy monio oni aocucno ao-
hody s Německém
Premiér Millerand prohlásil v
poslanecké sněmovně v pátek že
spojenci uevyklidí levého břehu
Kyna dokud Němci nesplní vše
chny požadavky spojenců iak vv-
značeny byly v podmínkách ver-
saillske nnrove smlouvv
Odevzdání seznamu žádanfeh
Němců německé vládě prostředni
civím správce francouzského vy
slanectví v Berlíně je správným
postupem v přítomné krisi dle roz-
nounuxi rauy vysianeu u tomto :
rozhodnutí byla podána zpráva v
nřfldním l-fimiinílř TiL- en 7-r -
— v ui #mv nr ijíu--
umívá rada vyslanců přijala ná
hled že celá tato otázka spočívá
nyní na Německu a že další kro
ky spojenců měly by se říditi dle
toho co nyní v této věci nčiní ně
mecká vláda Okolnost že v úře
dní zprávě nemluví se o další no
tě považuje se za naznačení že
nepovažuje se za nutné aby něja
ká další nota provázela seznam ob
viněných
Londýn 9 února — Premiér
Lloyd George jak se- oznamuje je
ve prospěch podstatricho zmírnění
seznamu Němců jichž vydání jest
spojenci zadáno praví časopis
Westminster Gazette
Londvn 9 února — - TWlíncVÉ
depeše cituje prohlášení Matyáše
Erzbergerai' německého ministra
nnanci ze nebude možno vydati
ani jediného Němce "nenávistná
pomstě našich nepřátel"
Berlín 9 února — Dvanáct ad
mirálů dva velitelé loďstva tři
"et kapitánů ponorek a celá řada
nnvch aktivních rinstmnikn tiptup-
ekého loďstva je pojata v seznamu
těch jichž vydání je žádáno Dů-
stojmci aamirauty vidi v tomto
hromadném nožadavku o vvdání
všech celných německých námoř
ních důstojníků úmysl spojenců
"trvale" ochromiti německou ná
mořní obnovu a zvláště vyslovuje
se podivení že na tomto seznamu
nalézají se také admirál šl Tirpití
a admirál si Mueller
Bolševici zmocnili
se spojeneckých
missi na oibin
Kodaň 9 nora — Anglická
francouzská a italská miss v Sibi
ři jsou r zajetí bolševiků Je % ni
mi dobře jednáno dle depeíe kte
rou M Litvínov bolíevický zá
stupce zde meškající obdržel od
Leona Trockého bolševického mi
nistra války O jaké miswe se jed
ná nebylo zjištěno Depeše i 20
ledna sdělila žé francouzská an
glické a japonská diplomatická
mime přibyly do Charbinu
President Wilson
přijal resignaci se
kretáře Lane-a
Washington D C 9 února —
President Wilson přijal v sobotu
resignaci Franklina K Lane-a té
měř po selm let sekretáře vnitra
jež má vejiti v platnost 1 března
Lane ve svém resignačním přípi
su udal že po 21 roce veřejné čin
nosti cítí se nucen "pomýšleti n&
jiné povínnotiti" President Wil
son v odpovědi na tento přípia
pravil že doufá že budoucí karié
ra p Laue-bva bude tak úspěšnou
jako v raÍDulosti Bylo již známo
po delSÍ dobu že sekretář Lane se
hodlá vzdá ti úřadu 0 jeho ná
stupci není dosud rozhodnuto min
ví se však o Alexandru T Vogel
sangovi z Califoraie '