Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 04, 1920, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ti -
8 řitnt 8
Ti!
VELKÉ NEBEZPEČÍ
NA BLÍZKÉM VÝ
CHODE PRO ANGLII
Bolševici jsou u bran In
die Persie a také
Mesopotamie
' Washington D C 1 února —
ACkoliv Anglie popřela pravdivou
zpráv že má v úmyslu poslat i sil
nou armádu k ochraně svých
držav a zájmových sfér na Blíz
kém Vfoliodč přece zdá se býti
pravděpodobné i nezůstane Iho-
stojím k bolševickému nebezpečí
v těchto ohlaslei-h ("'( v zájmu
ochrnuv svých držav vykoná lio
ni určitě známo avšak Kotva nh
mezí se )a poskytnutí pomoci ar
mádám Cnizinsk1 a Azcrljadžanu
jimž hrozí ód rudých armád ír
lx''pi'í bezprostřední '
Nebezpečí na Blízký Východ při
valilo so na sklonku minulého ni
ku Situace v létě livla so stanu-
videa Anglie a ostatních spojenců
krajně nadějná nebol' D-nikinovy
armády na jilm Ruska pronikly ni
za Orl kteréžto město nalézá' so
175 mil na jih od Moskvy Učni
líinova jízda zdála ko hýli na ne
zadržitelném postupu a mluvilo so
dokonce o možnosti živelného po
vstání sedláků a jisté části dělní
ků proti sovětskému režimu Xa
severozápadní frontě Tndonié po
stupoval směrem k Petrohradu o
Kolcak renrganisoval svoje vojska
k zastavení rudé vlnv ženoucí sp
směrem východním Vnitřní si
tuace sovětského Ruska byla špat
ná so stanoviska bolševiku a bvlo
téměř denně oznamováno nové po
vstání
Denikinovv armádv odřízly bol
ševiky od Donecké ulielné pánve a
zásobáren potravin v lrkrajině
Továru v v sovětském Rusku bvlo
nutno uzavřití následkem nedo
statku uhlí Velké množství "dčl-
nietva ocitlo so na zahálce Le
n in a Trnek v ale tuto armádu ne
zaměstnaných nenechali zahálet
nýbrž zverbovali všechny tělesně
schopní dělníky do rudé armády
Této sesílené armádě pak podařilo
se-zachránit! sovětskou situaci '
Dcnikin je zdrcen Kolčakova
vojska patří minulosti a Judenič
jo generálem bez armády Bolšo-
vické armády ye čtyřech měsících
zdrtily odpor svých nepřátel a o
ijitly so u Černého moře a na Kav
kaze takřka n bran Persie a AT-g-tnístaini
Během sedmi měsíců
Kolčakova voj-Jv-i ujsloiipila 1700
mil což byla by vzdálenost z New
Yorku do Salt Lake City Bolševi
cké armády v sedmi měsících zno
vu získaly' asi 3000000 čtvereč
ních mil území což rovná se roz
loze Spojených Států Z bývalé
carské říše jenom Polsko část U
krajíny část Kavkazu a nejvý
chodněji! část Sibiře vedle ma
lých států v Pobaltí zůstávají v
moci odpůrců bolševismu „ "7
íniu je dosud silný a vojenští
odborníci spojenců očekávají že
pokraěovati bude v záboru Pol
sko má za ío útek namířen -bude
proti němu mnozí však soudí
žo bude to Anglie která pocítí pří
ští úder bolševických armád V
Anglii spatřují ruští bolševici pří
zrak světového kapitalismu který
hodlají zdrtit Jiní soudí že úder
namířen bude proti Rumunsku a
by docíleno bylo spojení s Bulhar
skem kde bolševietví prý "nabývá
pňdya s Uherskem kde bolševi
ci ví jenom před nedávnem bylo se
sazeno príkhi Na Blízkém Vý
chodě však bolševikům kynou nej
větší naděje a tak možno očekávat
že zde zasadí příští svoji ránu
poehqt: pnj:
Obchod 8 Ruskem T
byl jii zahájen
W i iyt-H-t--t-m
Hospodářský zmatek
v Evropě vzrůstá
New York N Y 30 ledna' —
Peněžní trh zaznamenal včera dal
ší pokles kursu téměř všech evrop
ských peněz a dokonce í japon
ských které až dosud udržovaly
si pevnou cenu Anglická libra
ňtcrlingů poklesla na $349 což je
rícjníže tul zahájení války Fran
couzské a belgické franky a také
liry jsou kvotovány asi 518 centu
Německá marka bylá kvotována
127 centu což je o něco výše než
předcvčírein Příěínon toboto po
klesá je velké nahromadění dluhů
Evropy a nákup dollarů Francií a
Id~ií prostřednictvím Anglie Ná
sekem toho povstal y Evropě
velká poťávka po dollarech a ty
stouply v eně Finanční posice
Evrípy j ták špatná že musí co
?-iiíve lúco býti učiněno y zí
jrj! pravý neiná-li nastat tam
Londvn 30 ledna — Olwhod s
j Ruskem byl již zahájen a přijato
bylo již tolik objednávek zo zuně
ně silná flotila obchodního loď-
stv bude na dlouhou dobu zaměst
nána dopravou objednaného íbojl
jakmile ledy v jranirílých přístavi
štích povolí KonulamI úřadov
ny oznamují lo relkě množství
Skandinávců zvláStě AvédAi rstn
pujo nVní do Ruska Jiní konají
konferenoe so zástupci různých ko
operativních společností a úřední
ky sovětského Ruska kteří nachá
zejí se v neutrálních zorních Roz
sáhlé přípravy k obnovení meziná
rodního obchodu konají sp v Pe
trohradě a v Moskvě Úřední
zprávy naznačují že sovětská vlá
da nyní kdy zdolala vojenský od
por počíná si velice opatrně oby
cizím hospodářským vlivům nepo
dařilo v docílili toho có nebyl s
to vykonali vojenský' odpor to
jest zničili sovětskou formu vlá
lv — '
Princ Otto má být
maďarským králem
i — —
Bern' 30 ledna — Princ Ol to
nejslarší syn bývalého rakousko
uhorskeho císaře KarlaT může se
stát i králem maďarským neboť
většina monarchistň je pro něho
dle zpráv z Budapešti došlých —
Zprávy tyto současně potvrzují
žo inonarcfiistť docílili rozhodné
to vítězství při volbách v neděli a
v pondělí
Vymáhání prohibi-
ce bude nákladné
Washington I) (' 30 ledna —
Více jak 1500 federálních zíízon
c'i a nákladu v obnosu $2000000
bude třeba k vymáhání prohibiee
ol nynější doby až do 1 července
dle náhledu prohibičního komisaře
Johna V Kramera který právě do
končil organisaei svojí úřadovny
Bude jmenovitě pátráno po po
koutních výrobnách alkoholu'-—
Kramer spoléhá se žo obyvatelstvo
Spojených Států svou spoltipraoí
iomúže úřadovně řádně vykoná vá
ti tento úkol
SOUTH OMAHA
t
Drobné zprávy
z českých kruhů
Chicagští boháči ne-
chtí maďarský trůn
Chicago III 1 února — Zjrá
va že Uhersko rádo by nabídlo
maďarský trůn kterémukoliv auie
rickému finančníkn nejraději ně
kterému z Chicaga nevyvolala me
zi zdejšími millionáři žádnou vel
kou pozornost Pokud bylo mož
no zjistiti žádný z nich nejeví chu
ti zasednout! na trůn Maďarie No
vinářský korrespondent který u-
čínil dotazy u celě řady nejzná-
mějšich finančníků zjistil že žád
ný z nich nechtěl by měniti svůj
občanský domov americká ža krá
lovský palác v Budapešti
Obyvatelstvo Sibiře
nenávidí Američany
Los Angel es Cal 1 února -
Pracovník Amerického červeného
kříže který v minulých dnech vrá
ti! so ze Sibiře sděluje že kursA-
mencanu v Nhirj povážlivé no
klesl a íe není jediné vrstvy oby
vatelstva jež přátelsky k Ameri
čanům by m chovala Není žád
né přátelství projevovánovaní vů
či pracovníkům Cervenéhíci 'kříže
kteří tak mnoho obyvatelntvu pro
spěli ve dnech těžké zkoušky
Nemáme zcela žádných přátel v
Sibiři" pravil' "a denně janěji
je nám nazjiaéováno' že nejsme
tam žádoucími BolSevícífmenie
vici Kolčakovi stoupenci Čecho
slováci a Japonci e táží proč
vlastně Američané přišli do Sibiře
Menševici obviňují Američany že
přišli do Sibiře jenom podporova-
ti reakcí kterou spatřovali v Kna
hách KolČakových od Hamotného
počátkn Mají za to že Američa
né Kolěaka udrželi pří vesle Ne
býti Američanů Kolčak luohl by
tí dávno uvržen a aituaca mohla m
pro umírněni živly ruské utvářeti
příznivěji Japonci jsou ale stej
ně nenávidění jako Američané a
Rusové shodují ne v náhledu že
nepřišlí do Sibiře za žádným jí-
nýaizájinem než %rým vlas tria
Spojenecká politika r Cítsří rox
hodně zkraehortla Ct níVtiú
tohoto Lnr:lÍTZ2 v
— Mladý krnan p Frank J Pa
vlas dobře známý člen Katoliekv
ho Sokola jenf jako dílovedoneí
zaměstnán byln Medlar Printin
Co r Omaze operován byl v pon
dělí dne 19 ledna na zánět sle
pého střeva Operace so zdařila a
zotavuje se nyní tak rychle žo
doufá se již příští neděli navrátit
do svého domova k radosti své
manželky a dvou dílek
— Krajan p Ol to Smolík kou
pil na Devatenácté a II ulicích
moderní residenci o pěli světnicích
vedlo obydlí p Franka Klabeneše
Pan Jos K Štěrba ml zakoupil
na Dvacáté osmé a F ulicích re
sidenci o 5 světnicích Záležito-iti
koupě vyřizuje p J T Tětiva
— říchňzo místní odbočky České
ho Národního Sdružení jež koua
la se v pátek večer v Národní sí
ni byla čelně navštívena jak zá
stupci spolků tak i jednotlivci z
nichž většina zapravila poplatky
na tento rok Po vyřízení všech
běžných záležitostí bylo usneseno
aby místní odbočka nadále pokra
čovala ve své činnosti Bylo u
snoseno apelovati na všechny spol
ky aby svoje zástupce do orjrani-
saco této vyslali Zároveň všich
ni krajané a krajanky budou vy
zváni aby členy odbočky so stali
a na její záslužné práci se podíleli
— Sbor Českomoravských Bra
ří na Dvacáté první a Q ulicích má
služby Boží v neděli v 2:30 hod
odpoledne Nedělní Škola v 11
hod dopoledne Každý je fsrdeč
nt zván '
— Manželkífp Franka llodhan-
zla bydlícího na Osmnácté 1' Q
ulicích upoutána byla na lůžko
vážnou chorobou Choroba tato
so dostavila ve chvíli kdy chysta
la se odjeli do staré vlasti Měla
se vypravili na cestu dne 2 úno
ra Přejeme jí ze -srdce brzkého
pozdravení
— - Krajan p Václav Dibclka
prodal noeorní obchod který
vlastnil v Avcry Neb a odstěhu
je so s rodinou svou na farmu no
daleko North Plate Neb Ilodfc Sv
nyní věnovali úplně farmaření
Přejeme mu v tomto povolání z
plna srdce mnoho zdaru -
— Rodina pana Josefa Hrbka
bydJícího v čísle 010 jižní Čtyři
cátá čtvrtá ulice byla obdařena
ve čl vrte k večer d vojéát ky děv
čat ky která hp mají náležitě k
světu Všechno jo zdrávo Cra-
tulujeme! " !-
— V neděli ráno o 4 hodině ze
mřela ve věku 54 roky paní Kate
řina Řperlovát bydlící u svého By
na p Josefa Šperla Dvacátá prv
ní a Q ulice Narodila se v Pe
lcchnách kraj Plzeň v dechách a
v Americe dlela dvanáct let Zane
chává tu manžela A Šperla čtyři
dcery Annu Pclnařovou Barbo
ru Dostálovou Kateřinu Warme-
lierovca a Marta Spcrlovou a čty
ři syny Ondřeje Jiřího Josefa a
Václava Manžel její vzdálil se z
domova asi před čtyřmi roky a
příbuzní nevědí jeho í správnou
adresu Bylo telegrafováno na
starou adresu a o dnu pohřbu f-e-snulé
bude rozhodnuto až zpráva
od něho získána bude Tělesné
pozůstatky zesnulé dopraveny by
ly do pohrobnického závodu Brat
ří Kořiskň odkudž pohřeb bude
vypraven Zarmouceným pozůsta
lým platí naše upřímná soustrast
— Maškarní ples Těl Jednoty
Sokol Fuegner- Tyrš pořádaný v
sobotu v Národní síni těšil se vel
mi slušné návštěvě a vydařil se V
každém ohledu Masek bylo znač
né množství ale stejné jako při
předcházejících příležitostech cha
rakterních nevalně Návíttvníci
maškarních plesů nevěnují již vý
běru svých masek takovou "pozort
nost jako v minulosti a pěkná
charakterní maska byla vzácnosti
Výboru pro rozdělení cen sestá
vajícímu z pp K Kafly J Jane
čka Stejskala Jos H Tětivy a
Charváta připadl těžký úkol a
však zhostil se ho uspokojivě Ce
ny rozděleny byly následovně} 1
dámská ' Svoboda a Amerika v
paní A Eadílová a sl Ant Má
chalová 2 cena' "Selky? paní
Ant Vondráčková a paní Mary
řtulivanová 3 cena "Pčstitťlky
bavlny" paní T Ouadová a pa
ní J Kaísrová pánská cena
"John Barleyeorn' p William
Svoboda a al Mary fíkupa j 2 e
ná "Párek Ženiochů" paní Ch
TŽ8noblídková a p ChArlc Kc!
rad 3 etu'nU lHa 'ZVEĎÁNl POTO?£-
pp Pnaru i J Mr-j MYPH I Hni min?'
w w m
BRZY ZAHÁJENO
nad J Kínd J l'htr a IUV
IV SllipirioVoii cenu řWili
"Vániořníei" pp leh-y Vneek
K Blessie F DMÍák 1 Kroulík
IM Žaloulck F Fclr u J Končil
Saškovskon cenu fbdržrli pp K
Vampnla a 1 Vampnla Pv ndin i
okovaní bvlo pokračováno v tíhu
ví C'?inkovala kapela p Jo Rfl
Jiélcova ktprá pěknou hrou víem
so íarděčil3 Pořádající výbot
dokola tvořený pp V Blálmu
Chn Burešem a A Remešem mů
ře býlí s Výsledkem téjo rábavy
plně spokojen
Lesehnský kovar
Divadelní představený "Ieše
tínoký kovář" které schráno by
lo v poděli v Národní síni Draní
odborem české sociální sekce pod
řízením p Franty Felixe lěšilo se
velmi slušné návštěvě a vděčně
přijato bylo obecenstvem Zdrama
tizování kráftúé básně Svatoplu
ka Cpeha slpjiíého jména má celou
řadu jímavých a púsobivýidi scén
jež nepřestávají vzrušovali česká
srdce přes In že dnen již dosáhli
jsme svobody a není lícha zápn
sil i v nepřítelem vztahujícím
-hamtivoii ruku po vlasti 'o-každou
píif pudy 1'kazuje so tu ja
kým způsobem vyvoláván byl od
boj v srdci českého člověka který
ve vhodné chvíli vzrostl v živel
nou revoluci v ktoré pak účtová
no bylo s těmi kdoí národ v mi
nulosti šlapali a dusili Provede
ní hry bylo pěkné a včtšinahlav
ních úloh měla dobré představite
le kteří snažili se zhostili svých
úloh co nejlépe Fdála so tu a tam
sice malá nedopatření avšak byla
lak nepatrná žo celkového dojmu
krásné hry nerušila Pan Frank
Melichar jako liOŠelínský kovář
zhostil se své obtížné rolle oprav
du pěkně a vystihl dokonale po
stavu poctivého muže v němž bás
ník ztělesnil odbojného českého
ducha který je s to na konec zví
tězit v boji s nepřítelem Slečna
Mbuše Štěrbová jež vystoupila v
úloze liidnšky jeho dcery pocho
pila svoji rolli dokonale a hrála s
jíiuavou něhou Pan Václav Král
jako Václav kovářův pomocník
provedl svoji úlohu rovněž pěkně
Totéž platí o p Václavu Hovorko-
vi vystoupivšímu 'v rolli dělníka
Józy Pan Franta Felix s pocho
pením sehrál úlohu starého Bráz-
dy a p Jan Svagera pěkné počí
nal si jako starý dělník Prokop
Pan J Vála pěkně provedl úlohu
lélníka Horáka Paní K Zikumn
Anglie zvedne torpédo
vané lodě i z hloub-
ky 20 stop
Iondýn 1 února — Turista
který pfíitího jara anebo léta bu
de se blíJiti ku břehům Anglie
patfí v práci mnoho mužstev a po
tápěéň kfeií mají před jíebnu vel
kýiikol zvednout! kolem tisíce lo
dí potopených ra války ponorka
mi anebo jinými prostředky Té
měř polovina t ÍMH3744 tun lodní
ho prostoru ztraceného za války
Anglii potopena byla nedaleko po
břeží a jo v dosahu potápěčů Ad
miralita úředně vyznačila 1000 lo
dí k zvednutí a dopravení do su
hvch doků anebo k prozkoumáni
a zvednutí aspoň jejich nákladů
Moderní přístroje jež zdokona
leny byly za války jsou s to vod-
nnuti jakoukoliv íod jež se nena
lézá ve větší hloubce nožli 120
stop Náklad v však mohou 'býti
zvednut v z mnohem větších biu
bin až 2 slopy Autentické zá
znamy ukazují že španělský po
tápčč Angelo Erostarba zachrá
nil z hloubky 182 stopy za 4i000
stříbrnvoh prutů z vraku lodi
Skyro potopené nedaleko Mysu
Kinistere Jiný potápěč Alexander
lambert zachránil WCiOOOO ze
španělského poštovního parníku
Alphonw Nli potopeného
hloubce 102 stopy nedaleko Las
Patrna! na ostrovech Kanárských
a V KÍdvard zachránil stříbrných
prutu' v ceně ífOOOO z parníku
ILmiilton Mitehel který potopil
se nedaleko číaského pobřeží v
hloubce l0 stop Američané pak
docílili rekordu po zahájení svě
lové války kdy zvedli v Havaj
ských vodách ponorku z hloubky
více jak 200 stop
Anglicka atlmiralila vypracova
la mapu ukazující s blízkou přes
ností posici každé potopené lodě
mezi Dtingencss na jižním konci
Kontu vnikajícího do Anglického
kanálu a ústí řeky Týne při moři
Severním Centé bod v na tělo ma
pě naznačují posice potopených
lodí Pruhy těchto černých fe-
ček jsou husté při Dealu a Suf-
folkském pobřeží a nedaleko AI
denburghti jsou tak četné že po
dobají so jedinému černému ioIi
V těchto oblastech Angličané ta
ké dopadli anebo zničili nej vetší
počet německých ponorek
Množství teček nalézá sp též při
lová provedla zdařil úblm Ba- 'f" tlť' ':1H""
rušky Prokopové jehodeery jak 1
rush
u této osvědčené naší ochotnice je
zvykem Pan Václav Bláha jako
správce továrny zhostil se své ne
vděčné úlohy rovněž dobře V men
ších úlohách vystoupili p Joscf
Polstr jako důstojník 'sl Anna
Svobodová a si Bedřiška Svobo
dová jako venkovská děvčata a
počínali si vesměs dobře Napoví
dání obstaral p F Radil ml a
maskování p Jos Štěrba V mezi
aktí a po divadle účinkovala ka
pela p A Pccharova která pěk
nou hrou se všem náloži tč zavdě
čila r—
Velký Bazar
Smíšená katolická osada sv Rů
ženy na jižní Třinácté ulici a Rose
dale avenue uspořádá velký hazár
ye své nové Školní budově ve
dnech 8 až lúrúnora Výtěžek ba
zaru tohoto připadne fondu pro
stavbu školní budovy jež se prá
vě dokončuje' Bazární výbor slo
žený z mužských i ženských členů
osady po několik týdnů již pracu
je pod vedením osadního faráře
dstp V N Btirgcrav zájmu do-
konaléhozdaru chystaného podni
ku mezi osadními o vzdálenějšími
obchodníky kteří štědře přispíva
jí i Budova školní j'e v každém o
hledu moderní a svému poslání vy
hovující Je stavěna z tlačených
cihel a bílého ozdobného kamene
jímž jmenovité průčelí získalo ve
líce ladný vzhled Hořejší patro
prozatímně sloužiti bude ke koná
ní Bohoslužeb a dolejších 8 míst
ností bndewr poiižívati pro vyučo
vání a různé schůze osad nich spol
ků a výborů Budova tato zajisté
bude ozdobou celému okolí a při
spěje í ' k zvýSení ceny okolních
majetkfl Bazar zajisté tžšití bu
de se po celou dobu svého trvání
velké návštěvě Pro každý veČej"
připraven je pěkný a pestrý pro
gram a každého večera provedeno
bude zároveň losování předmětů
jež do výhry darovány byly ob-
ehodniky
ství Yorského Němci měli také
bohatou žeň jak naznačuje husto
ta teček jež vede jako ohon smě
rem severním do Severního moře
Většina těchto lodí dá se zvednou
ti ale jinak je tomu v případě Lil-
sitanie jež potopena byla v hloub
ce 294 stopy nedaleko-jižního po
březí Irska Loď tato měla cenu
1 0000000 a vezla náklad vcene
tHOOOOO Nějaký- pokus o dostiže
ní lódé této bude snad učiněn ale
bylo by zázrakem zachránění lodi
jež klesla na (bio moře v místech
kdo počínají velké hlubiny Má
se za to Že bude učiněn pokus o
zatažení vraku do menší hloubky
kde zaebranovaei práč} dají se le
pe prováděti
' J — : —
Dr Beneš o situaci
Československa
Londýn 1 úhora — Oeskoslo
venský ministr zahraničních zálej-
žitoslí který meškal tu v minulých
dnech za politickým a hospodář
ským jiosláním naznačil v násle
dujícím prohlášení sroji zásadu a
potřebu rekonstrukce- střední Ev
ropy: "Postavení střední Evropy
je velice špatné Rakousko uvrže
no bylo do veliké bídy a Uhry bu
dou brzy y stejném postavení —
Spojenci nemohou pomáhat i pří
mo následkem dopravních a ji
ných obtíží Jedinou zemí "která
může poskytnout! okamžitou po
moc je Československo které má
velké zásoby uhlí cukru a továr
ního zboží Naší zásadou je po
máhali co možno nejvíce zemím
sousedním a nahradili odvěké ne
přátebtví přátelskou spoluprací'
Musí se pamatovat! na to Že pa
cifikace střední Evropy není do
posud hotovou věcí a že můž bý
ti jenom dohotovena tehdy kdy
učiní se uspořádání pro nové ho
spodářské vztahy Je nutno mítí
netoliko polít íekou nýbrž i ho-
s KiiŽiti v eelé ntferinf Kvropé
:Za tím účelem přeji í docíiítí piaé
di'o'dy Apglií a Frani ií V Pa
Utt franconrslá vládá přijala v
?aúdí mojó návih a také došlo
k plné dohodě i anglickým mini
Htersl vem zah raničníeh záležil osl í
Spojenci uznávají že Českosloven
sko ji nejlépe zorganisovauoti a
liofcpoilářsky vyvinutou Zelní V
střední Evropě á následovní 111110
se Ptát i střediskem zásady jež má
býti provedena v téfo íésti Evro
py 7 toho 'následuje ie je žá
doucí aby spojenci pomohli Cusko
Movensku splniti toto poslání Chci
o tom Anglii a Fruneii přesvědčí-
t a očekávám žo obě země spolče
ně poskytnou uúm půjčku v obno
su 20fK)000 liber šterlingů"
Belgicko-holandská
1 v v _
Paříž 1 úuora — - Text navrho
vané smlouvy mezi Belgii a Ho
landskemkterá má brzy býli po
depsána v tomto městě uveřejněn
byl v časopise Nation Belge v
Bruselu dle sdělení korrespon-
denta časopisu Echo do Paris —
Zpravolaj rná za to že veřejné
mínění bmlo vzruSejio v drirtlotlku
publikace smlouvy a vyjadřuje
láhletl že pakt v důsledku toho
nebude třeba an podepsán
Vídeňské děti
trpí podvýživou
Washington D C 30 ledna — :
Zástupe! arnerioké misse pro jo-
moc Evropě dle zprávy sem prá
vě došlé dokončili právě prohlíd-
ku školních dítek Ve Vídni a shle
dali že 9? procent z nich trpí pod
výživou Návštěva kancléře Dr
Renncra v Praze neměla za ná
sledek zlepšení poměrů Mezi Če
skoslovenskem a Rakouskem sice
byly navázány přátelské styky a-
lc přes to není možno získali uhlí
následkem čehož doprava a osvět
lování ve Vídni jsou špatné Jedi
nou větší podporu Rakousko do
stalo ž doposud z Paříže a Bená
tekavšak získané potraviny vy
stačí jenom do poloviny února Do
Vídně přivezeno bylo z obou jme
novaných iněfi asi J 5000 lun po
travin alo tím nikterak nedošlo k
zlepšení vyživování Očekává se
že Spojené Státy co nejdříve po
skytnou Rakousku potřebné po
traviny
Železniční stávka
v Itálii skončena
Londýn 31 ledna — Dohody ve
všech hlavních bodech docíleno by
lo mezi italským kabinetem a vůd
ci stávkujících Železničních zřízen
ců dle depeše Centrální novinář
ské agentury z Říma Očekává so
že stávající železniční zřízenci se
vrátí bezodkladně do práce -
Bolševici vydali
zajaté Američany
Vladivoštok 31 ledna — Pod-
plukovník Blunt člen amerických
železničních služebních sborů a
jeho drnžina kteří před nějakou
dobou byli zajati sovětskými vo
jáky byli vydáni bolševiky Čecho
slovákům dle spolehlivé informa
ce právě sem došlé' V družině té-
to nalézáse také několik členů A
inerického červeného kříže
Ameriku uzná re
publiku Arménskou
Paříž 2íC ledna — - V zasedání
rady vyslanců oznámil lluch C
Wallaec americký vyslanec Že
Spojené Státy se rozhodly uznati'
republiku Arménskou jejíž hra
nice budou stanoveny ve smlouvě
s Tureckem ' 'J !
Thomas zvolen ře
ditelem mezinárodní
organisace práce
Paříž 29 ledna — Albert Tho-
mas francouzský dělnický vůdce
zvolen byl generálním ředitelem
mezinárodní dělnické orpanisucc
vc víerejžím zasedání toboto Ž-
esa Byl ňovinován pro toto mí
sto na dělnické konferenci ve
Washingtoně r listopadu Organi
sace přijala &ent smluv a ííest od-
poruíení jž odhlasovány byly na
konferenci ve Washinírtoně Byly
spodářskou záwdn tert dalo by odkázány aekretáři Svazu národů
ktrý má je předbižítS rfizným ná-
rodin ku acuválení