Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 04, 1920, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    u Lil jS LíiVmu
vttt itt
_t=si al tt Fest Offica t Omaha
ITsbr u sécond elaia mail aattar
Uabad by Pokrok Pukliahiaf Co
I41M419 So 13tk Bt Omaká Noh
"-taarlptíoa by mail — 1250 por ytar
í Vydává:
mAVATtL£2JL EPOU POKROKU
i OKAHA NE3
i Vin luM li OL Suna matltalá
fedplatai $250 aa rok
5o Kanady $301 aa rok
3© CMkoiloveaskf republik $360
i
adrtrajt jfldaodulo!
F0S20X EAPABU
Union Dtpot Poatal Station
OMAHA NEB
'Omaha Nebr dne 4 února 1920
Pf 0 n
lézá bc: v domácím ' aietřovánl
Přejeto? ndAilé ph aby s rod
peči milované mtinky břy ?o
tavila Všem našim čtenářům dobíu
známý krajan pan Frank Bartoš
jest opět upoután na lože choro
bou která jej řas od času proná
sleduje Doufáme i i on Se to
hoto nevítaného hosta brzy zho
stí '
Na seraamu nemocných naléri
e též p Frank Svačina známý 1
stonoá Přejeme mu aby se po
kud malno brzy pozdravil
''POtRgg P!fg 4 ÚNOR 18fl0
Omrtí mladé krajanky
Bývali ilč Tomáškovi provdáni
za dra Duncana stak se obi
ti zákeřné chřipky
i Pronikající antiseptické Zemo
? vint pomůže
i Na tom nezaleží jak Často Jste se
marní o to pokoušel Nyní matete ta
V stavitl palčivost a svrbéní kožni ne-
i moci zvané "Ekzlma" (Eczema) ry
jehle kdyi přiložíte Zemo (vyslov ZI-
I rao) prodávané v lékárnách za 3a cen
to Extra velká láhev 100 Hojeni
sačne v tu chvíli co se Zemo přiloží
iV krátkém čase obyčejné všechny
snamky Ekzémy opar pupence vyriž
íka "černohlávky" a podobná nemoci
tkoiní budou odstraněny
i a zdravá vidy užívejte Zemo proni
i kající antlseptlckou tekutinu Není to
žádná mastná mast a neznečišťuje
Kdyi viecbno ostatní zklame to Jest
spolehlivou léčbou pro nemoci kožní
vseno orunu
The E W Rose Co Cleveland O
Ž OMAHY NEB
I
9lf te
f Vážný úraz krajanky
zdejší stará osadnice bydlící v o
1906 jii 12 ulice bude nepochyb
ně upoutána delší dobu na lůžko
i následkem nehody která ji v pon-
jdélí stihla Paní Krajíčková pře-
cházela před 7 hodinou večer po
[dvoře kde náhle uklouzla a u
í padla tak osudně že si způsobila
bolestné zranění na noze K ne
mocné byl povolán dr Simánek
jeni shledal že kromě vnějšího
pohmoždění jest noha též vy
mknuta Přejem paní Krajíčkové
aby se pokud možno brzy pozdra-
vila
Nemocní Jkrajané
I
Paní Emilie Bandhauerová vš-
i V v v iituiiu iipumu v m ai vu v li
j te roznemohla se v sobotu minu
{ lého týdne zánětem "plic O cho
í robě jeí byla podána zpráva přá
j tel&m ve Friend Nebr po jer
jímž obdržení přijeli do Omahy
I bratr nemocné krajanky p Fr
Krejčí a její synovec p Matěj
ítTotypka Jak se dovídáme zlep
I lil se již stár pí Pvandhauerové
j lk iič Beběžpéčí pOtuiiúio přejn-
4 rae jí aby se brzy úplně pozdra-
vila"' :' % :
j Hladá paní Božena Špičková
k t 1iat4 -novin o Vii-ní Anfrn f~ 4 tt t
í kových která strávila řadu ty
drní v nemocniei pod dohledem lé
I káře byla tyto dny převezena do
resmence svycn rodieu kde na
V pátek ráno skonala po krátké
chorob? ve svém domově í 820
již 2" nvenne paní Marie Dun
eanová chof dra J W Dunean
podlehnuvSi SpanřlskA chřipce
Paní Dnncanová roz Tománkov5
narodila s před 2r lety im Mora
vě Do této země přijela v r 191:1
a zvolila si za nový domov naáe
mřsto a záliy věnovala se povo-
kání ošetřovatelky v nemocniei v
Kateřiny V roee1918 provdala
se za dra Duncana Nad před
časným jejím skonem truchlí bra
tr rev Franeis Tománek faráí
katolické osady vJ Lyneh Nebr
bývaly duchovni správce osady
sv Raženy v Omaze a sestra sle
Agnes Tománková bydlící v na
šem městě ve staré vlasti zane
chává po sobě rodiče Pohřeb ze
snulé krajanky konal se v sobo
tu" v 9 hodin dopoledne z kostela
sv Petra na hřbitov- Holy Se-
pulchre Pozůstalým vyslovuj?
me upřímnou soustrast
ni byli pánové V Stulit A Brá
daaAdMn-ril
a to rozvinul ro?ohvor o ří
zení a ívelebřní naneho hřbitova
na kterémž se podíleli pánové A
Brázda K Wina 1 Karban Fr
Brodil J V KaSpar Fr ťita Fr
Sviták pí A Tomkovi a tajeni
ták podal vysvětlení ohledně ee
nv prodávaných lotft a větrního
oáetřotánl a po té schůze a víe
obecné spokojenosti byla skon
ěena Karel špalek tajemDík
ZÁPISKY Z VÝROČNÍ
SCHŮZE ČES NÁROD
HŘBITOVNÍHO SPOLKU
odbývané v neděli 25 ledna 1920
ŠPAflIY
DEC1L
Dr Ewardse Olivové Tabletky na
jdou příčinu téhol a odstraní Jej
Dr Edwardse Olivové Tabletky
(Dr Edwarda Olivě Tableta) substi
tut kalomelu účinkuji sa střeva
mírně a rozhodné pomáhajL -
Lidé stlženl i patným dechem na
leznou pomocí Dr- Edwardsorých
Olivovích Tabletek rychlou úlevu
Příjemné oaladěné tabletky použí
vány jsou proti ipatnéma dechu
viemL kdož Je zoajL
Dr Edwardse Olivové Tabletky
úCirkuJÍ na střeva a játra mírné
cle á jistotou přivodívají pravidel
coa činnost vyčlsťují krev a mírné
očisťuji vnitřnosti a celý systém -Clovéka
Vykonávají to co nebez
pečný kalomeř bez zlých následků
VeXkeri dobrodiní odporných se
i:'2mtfc)i a svírajících odvádíclch
rrzCJítOA d ošáleny jsou pomocí
l? rivardM čivových Tabletek
t:i sTÍrá&l bolestí aneb Jiných ne
X ryzých následkfi
Ěr T Jí Edwarda objerfl tttto
f nauli po aedmcáctileté praxi me
či paeícrty UX byU stíleni nes&aV
r ~ J trtti a JaterEÍmi táa s
"rrŤ3'T::xiy izm lírti mť
' 1 i:izZltr rraaýd O
i í 3 r~ ♦ j o j
- rjt rry Trr:ttíjc
) : t_23 n ti
Schůzi zahájil a řídihpředseda
pan Frank Svojtek za přítomnosti
27 dam a pánů Co zástupci spol
ků přítomni byli za Těl Jed So
kol Omaha p K Špalek za Těl
Jed Sokol TyrS p K Lacina za
řád Omaha CSPS- p K Kaut-
ský a za řád Palacký řás 1 Z
C B J p J Karhan Záp5sky z
pololetní schůze byly schváleny
Na to přečetl tajemník svou zprá
vu za rok 1919 která zní jak ná
sleduješ '
Pohřbů od 1 ledna do 31 pro
since 1919 odbýváno bylo 47 a si
ce 37 dsob dospělých a 10 dítek
Prodáno bylo 14 půllotů a sice ná
sledujícím Josef Cenk Slary Mu-
sílek A MiUcr Václav Homola
Anežka Sfoěvák Růžena HáSka-'
John' L: r Lndačka "Albl Kóšfál
Anna Nováček Emil Chlupácek
John Ředin PetronUa Holoubek
Anna Pavlovic a Frank Itampá-
ek všechny s výjimkoti jednoho
s věčným o&etřováním Dále pro
dáno 6 míst na 'všeobecném oddá
lení pro dospělé a fi pro dítky U
pokladníka 1 ledna 1919 nalézalo
se $9179 příjem za rok 1919 ob
nášel $405878 celkem $415057
Vydáno bylo $280633 takže zbý
vá $134424 Z toho $50000 ulo
ženo bylp u Omaha Loan & Build-j
ing Association pod jménem i
"Fond K Pospíšila" n poklad
nika 1 ledna 1920 nalézalo se
$84424 a na úroky u Omaha
Loan & Building Association má
me uloženo $72539 takže celková
hotost naáeho hřbitova 1 ledna
J920 obnáiela $10963 Ve vy
dání zahrnuta jest částka kolem
$90000 na úpravu cest na hřbito
vě a květiny na hroby a věčným
ošetřováním' Hrobaři p F Sví
tákovi zvýšeno bylo služné od 1
listopadu 1919 na $10000 ' měsí?
ně Na věčné ošetřování mi nyní
zaplaceno 70 majitelů lotů a půl
lotů Zpráva tato byla přijata
jak čtena
Pan A Brázda za výbor na pro
blížení knih úřadníkú oznámil že
výbor knihy přeěetl a nalezl je v
tom nejlepiíra pořádku
Na to přikročeno bylo k volbě
tří členů Výkonného Výboru i
zvoléni bylí pp K Špalek K Po
dolik a 3 V Kaípar Výkonný
Výbor jest tudíž složen následov
ně Na tři rokyj Karel ňpalek
KaT?ar Ptodolik Josef V Ka-
íparna dva roky Fr Svojtek V
Tauehen Jos Karhan a na jeden
rok Karel KanUký Karel Lacina
a Frank Brodil '
ta jíZÁ Cl rl7 wJ-
Pozdravují se
Pan Jan J Kalina školník ve
Škole Lincoln a v kruzích kra
janských dobře známý byl po ví
ce dnů upoután na lůžko slabo
stí která jej stihla následkem
přepracování' ale nyní se již po
zdravil tak dalece žc mfiže v oby
dlí přecházeli Přejeme milému
příteli aby "se co nejdříve úpím"
zotavil
Mladý pan Jaroslav Přibyl syn
pana a pí Vá lav Píibylovýi b o
němž jsme minulý týden pinteMi
zprávu že v nemocnicí sv Josefa
IHtdstonpil vážnou operaci pokra
řuje utěšeně takže má naději na
brzké uzdravení což nás všechny
těší
Velký požár v New
man Grove Nebraska
(Pošt správa "Den Pokroku")
Newman Grove Nebr
dne 26 ledna 1920
Veliká Ford garáž náležející F
L Widegreenovi vyhořela —
Plamen vyšlehl ve 4:30 hod ráno
a do 8 hodiny nezůstaly stát než
zdi Přičiněním hasičů a přítom
ných diváků podařilo se vše z pří
zemí zachránit nicméně v hořej
ším patře bylo 5 automobilů trak
tor dílna a j což vše dravému
živlu za obtf padlo ňkoda se pá
čí na 75 nž 100 tisíc PhV-ina o
hně není známa Čtenář
nas
Naše návštěvy
V úterý 27 ledna navštívil
v závodě naSem dlouholetý
příznivec "Pokroku" pan Josef
Kulhánek z Crete Nebr Sdělil s
námi že již po více let trpí očním
neduhem a jelikož v poslední do
bě zvláStě pak zrak působil mu
potíže přijel do Omahy aby zde
vyhledal pomoci n odborného oč
ního lékaře Za tím účelem svě
řil Re y léčení známého českého
lékaře ďra Warty o němž slyšel
tn nejlepsí povesf všude kolova
ti Pan Kulhánek jak se vyjá
dřil bude nucen po delší dobu y
Omaze se pozdrželi
Pan Jos Hromas rolník od
Mason City Nebr poctil nás ná
vátěvou v úterý 27 ledna a když
si obnovil předplatné na "Po
krok" sdčlil s námi že přivezl do
zdejšího trhu železniční káru mla
uých voikú za něž stržil velmi n
spokojivou cenu nebof dostal po
$12 za sto liber V trhu byly vět
ší a těžší kusy ale tu cenu nepfi
nesly Pan Hromas jest velkým
milovníkem české četby a tu aby
měl dostatečnou zásobu koupil i
u nás několik pěkných knih jrt
nyní máme na skladě
Ve -čtvrtek 29 ledna 1920
navštívil nás v závodě našem pan
Frank Klempa známý rolník ze
Spencer Nebr a když si obnoví
předplatné na "Pokrok" sdělil s
námi že ge chystá se sokolskou
výpravou vydati na cestu do sta
ré vlasti aby tam po dlouhé do
bě navštívil své rodiště a se po
těšil s tamními svými přáteli
Svoji farmu o 400 akrech prodal
a až ještě ve dražbě prodá doby
tek nářadí a veškeré příslušen
ství bude míti pohromadě hez
kých pár tisíc dollarů a bude mo
ci s rodinou spokojeně žiti v sou
kromí Však dosti se napraeovíil
a v zájmu svého zdraví jest nyní
nucen poněkud si ulevili
Pan Frank Pop st známý
rolník z WeSlon Nebr přijel se
svým synem Frankem do Omahy
za různými obchodními záležitost
mi a při té příležitosti oba poctili
ni ré čtvrtek 29 ledna r na
iem závodě svojí návštěvou Pan
op obnovil st předplatné na
'Pokrok" který již od svého 16
roku pročítá a jak se vyjádřil
čzjtcpU tento bode milým hostem
j:io donicnosti pokud živ bude
'ti a tL~ pan Pop It
tzxtrJ Mi farem o celé aelccí
in! J I VJ
t
křesu Djckey No Dak kara ča
sto dojSMí Syn Frank jenJ před
časem vrátil ze tduíeb Strýce
Sama ve Francii a Německu na
oné farmě po čtyři roky rolničil
Krajina tamní má prý velmi sTih
nort budoucnost Půda jest vel
mi úrodni a veškeré podmínky
pro úspěšné farmařeni jsou při
znivé tak fr ceny pozemku stale
stoupají Pan Pop odhaduje Je
stavby a veškerá zvelebení ua
tamní jeho farmě stálv ho přes
125000
Dívka byla zabita
lékařovým autem
Očitá svědkyně tvrdí že řidič
automobilu nemohl neštěstí
' xabriniti
Ruth' Lillian ' Burklandová 15
letá dcera manelň Alexander
liurkliiiidnvýcli bydličíeh v čísl
2I25 Charles tilice byla v sobo
tu v 7 hodin večer smrtelně zrané
na automobilem jejž řídil dr A
(íreenberg z č 120 již 30 ulice
(t neštěstí sdělují se následující
podrobnosti Kut h sestoupila na
21 a Pani ulicích s [Mtuliční káry
n chtěla přejiti na druhou stranu
ulice spatřila však že po vedlej
ší koleji přijíždí kára směrem již
ním proto ustoupila zpět a dosta
la se tak přímo před osudný auto
mobil Dr Orcenberk praví že
jel volně směrem jižním po 24 u
lici a zahlédl dívku nž v posled
ním okamžiku kdy již nemohl ne
hodě zabránili Ruth byla sraže
na k zemi a bylo patrno že zraně
ní její je tčžké Lékař odvezl ji
do Vise Memoriál nemocnice a po
volal ihned dra A C Stokesa aby
mu pomohl mněnou ošetřiti leč
snnha jejich byla marná dívka
měla proraženou lebku a za hodi
ntf skonala Totožnost j#jí byli
zjištěnn"až v H hodin v noci kdy
ofee rnepokojený tím že dcera se
dlouho domQ nevrací zahájil po
ní pátrání — Dr Greenberk do
stavil se na policejní stanici a uči
nil oznámení o osudném případu:
kapitán Vaiíous přijal od něj zá
mku na $3000 a propustil jej —
General Scottová byla svědkyni
Dcštěstí n prohlásila že lékař není
za ně zodpovědným
Krajan jubilantem
v Boydově divadle
Dnes odpoledne a večer uspořá
dána budou ve známém Boydovč
divadle poslední dvě představení
po nichž existence tohoto divadla
skončí nebof budova bude přestn-
věna k obchodnímu účelu
Jest zajímavo že jedním z ti
chých jubilantu při této příležito
sti jest též krajan pan Stanislav
Letovský který jako výborný hu
debník těší se ch valné pověsti v
našem městě Pan Letovský účin
koval v orchestru před 27 lety při
Li — _ J - -f - i 1 '
aaajwkocttu Iji eitmavriii a luiť
dneg při posledním představení
bude hráti na svfij oblíbený ná-stroj-eello
v kterémžto )boru jest
umělcem jenž nemá mezi svými
kollegy soupeře Druhým jubilan
tem z řad hudebníků jest dlouho
letý přítel pana Letovského hou
slista Ernest Nordin který účin
koval rovněž při zahajovacím
představení v
Eoletl v krku Píchaní na pnou
Syisptomy Influrnry
Třte kik a pwa dakliu
PAIII-EXPELLEIÍEW
r jiřiloM na jra flwmlový cbklod
SVvyntavujie aaiimlliáiiiiii uahUxui
tipalii ]li0 iitu(ii polirmliilve lullyivuí
Kupt ti rulu-£tM'l]tr Jun t vaii
tUnl: SA cta a Cá ťa Uitx Prai
vjína-ije '5t oclÉratnon Ktiániloa
J KOTVOU 4'
rífj'tijim#-jt tiAlirakv ticl palAiky
T AD RICHTER 6 CO
326-130 Brodw4y " Now York
Pátrání po lupiči
jest bezvýsledné
Městští i železniční detektivové
nedocílili dosud úspěchu ve stíhá
ní lupiče jenž v pátek v noci pře
padl šest klerkfi v poštovním voze
vlaku Overland Limited na cestě
z Frcmont do Omahy a unikl s k
řistí jejíž výše nebude zjištěnu a
za několik týdnů V sobotu tá
no zatčen bjl jistý železniční zří
zenec na podezření že by moli
sdělit i o loupeži nějaké podrobilo
st později však byl' propuštěn
na zakročení poštovního inspekto
ra Cable-a jenž prohlásil že zat
ceny mu jest nevinen — i ouci"
se domnívá že bandita byl dobře
obeznámen se železniční službou
nalezl bez obtii poštovní voz vě
děl patrně že dvéře vozu bývají
otevřeny a k útěku vybral si nej
vhodnější místo křižovatku kole
jí dráhy 1'nion Pacific a North
western kde každý vlak zmírní
značně jízdu — Bandita zanechal
po sobě jedinou stopu totiž revol
ver jímž udržoval klcrky v kli
du a který — byl úplné bez ná
bojů — t Dle zprávy došlé ze San
Franciska Cal se soudí Že lupií
byl totožný s mužem který olou
pil nedávno vlak dráhy South Pa
cific nedaleko Richmond Cal
Nemocný krajan
Na seznamu nemocných nalézá
se známý krajan p Frank Kunci
bydlící na 11 a Hickory nl Jak
pc nám sděluje je stav pana Kun-
cla velice vážný přes to žé lékaři
se vynasnažují všemožně aby ne
bezpečí odvrátili Přejeme nemoc
nému aby se dočkal úlevy
Oznámení výslechu
před ústavní konvencí
Zít ra v útery 3 února ve 5 :30
hod odpoledne bude v Lincoln
konán veřejný výslech před vý
borem na různé záležitosti jemuž
p Epperson předsedá' na návrh
246 v ústavní konvenci
NávTbem tímto se povoluj"
městským okresním správám ne
bo státu selinati peníze pomocí u
vržení daně na oznamování je
jich výhod
Tím bylo by odstraněno břeme
no této občanské snahy jež spo
čívalo poměrně na několika prozí
ravých obchodnících a rozdělí je
mezi všecky vlastníky majetků
kteří z oznamování mají prospěch
Na příklad v Omaze zvýšení (
jednu mills což by jednotlivec
sotva uznamenal opatřilo by fond
o $50000 kdežto nyní do tohoto
fondu pouze 800 lidí přispívá
Zpravodajská úřadovna Obchod
ní Komory upozorňuje vlivné ob
čany by vse ke slyšení v Lincoln
dostavili a pomohli zmíněný návrh
prosaditi
Požaduje $100000
za život dcerušky
Herman M Klentachy podal di
striktnímu soudu žalobu proti
firmám Charles F Wagner a Do
mestic Engríneeríng Co y níž do
máhá se náhradý r obnosu $100
000 za Život své 6-leté dcerušky
Mary Ireně kteří íabita byla dne
ledna nákladním automobilem
obviněných — Mary Iren nzní-
na byla na chicagské výstavě dí
tek z dokonalé dítě a nísledkem
toho dostali rodiče více nabídek
od ředitelů obrázkových divadel
jby jejích dceruZia mohla rystu
f ZMADISON NEB Z
9 O
II' _l'i t
— - Minnieiio tyane o"tiv se
zprávy z našeho města v našem
nám milém "Pokroku" ale bo
hužel mýlkou" nebyly z nafiebo
města — jenom název byl pra
vý Pokusím se opět 'jako jindy
bych tentokráte podal zase něja
ké zprávy"
Předně i u násv objevila se
zase jako jinde ta zhoubná a o
bávaná nemoc (flu) španělská
chřipka ačkoliv by mělo býti na
tom dosti nebof sobě vyžádala
tato zákeřná nemoc dosti mladých
životů v roce minulem
— Ony potravin u nás tak ja
ko všud jinde stoupají ustavič
ně do závratné výše a vláda po
řád v tom ohledu ničeho nepodni
ká ačkoliv slibem se vždy za va
zuje Ale jak jest vídět na vyroá-
cí nahradí! Vláda by měla tuto
ztrátu braditi a Llnjest vláda 1
— zase jen my občané Spojených
Státu kteří bychom tuto náhradu
hradili tak jako to služné těm
hlídačftm kteří nás hlídají No
jest to smutná vyhlídka pro na
ší svobodnou Ameriku a demo
kracii pro kterou naši mladí hoši
krev pťoléviili a životy ztratili
— Minutého týdne byl Jan
Štorek v Severní Dakolé za iMtju
k viní pozemkovými záležitostmi n
jak se vyjádřil jest tam přece ví
ce zima nežli u nás v Nebrasee
V době kdy on tam byl sněžilo
mrzlo tak že teploměr ukazoval
13— -14 st" pod nulou kdežto n
nás v tom čase bylo krásné poča
sí a rtuf v teploměru vysoko nad
nulou No jest holt 1o více na
sever
— Xcní j-diiolio dne aby se
neodbývala dražba na farmě v
našem okolí a majetníci většinou
se stěhují do města na odpočinek
Ovšem někteří faké se- přestěhu
jí do jiného státu Za tím úV
lem stavební meh jest v proudu
jiik jen trochu počasí dovolí A
příštím jarem se bude stavět též
poněvadž se nbydelních stavení
nedostává
-~ Havel Vrzal který vlastnil
železářský obchod u nás v městě
zahándloval tento za farmu o 32'
akrech v Soiilh Dakotě někde u
města Gregory Zároveň zmíně
ný krajan pan Vrzal odejel tam
v pondělí by se súěiistnil dražbv
která se bude odbývat na této
farmě již on nvní vlastní - Díí
vějši majitel této po odbytí draž
by přesídlí se do města našeho 1
převezme obchod železářský do
svých rukou Přeji oběma stra
nám by píi jejich výměně ma
jetku byly spokojeny
— Nejmladší syn po Josefu
Ambrožovi který zemřel před ně
kolika léty v South Dakotě a je
ho manželka se přestěhovala ně
kam do Pawnee okresu v Neb
rasce se oženil a po oddavkáeh
zajel jako na svatební eestu k
nám do Madison a okolí kde iná
hojně strýčku a hojně bratran
ců a sestřenie Že jim to vzalo
dosti dlouhou dobu není se co di
vili neboť jich mnoho bydlí na
farmách ule při nynější době se
dá snadno navštěvovat i na far
mě ježto není doba ta tak pilná
Po odbytí návštěvy zde odejel
též do South Dakoty kde má též
jednu sestru provdanou
- Nyní se odváží mnoho krme
ného dobytka z našeho 'okresu a
byl již vypraven jeden zvláštní
vlak který zavezl' do omaž-kéh
trhu dobytek hovězí i vepřový
— - Již se začínají někteří rent v
ři přesf Čhová vat jako vždy —
někdo dříve a druhý opět pozdě
ji jak se to komu hodí ~
Dopisovatel
Drsný bofevý klán
Ulehčí se rychle použijete-H tro
chu "Musterole"
A MuBfcroIe nedělá Duchířfi Jako
starodávná bořílcová nánlauť Jednu
dufle e natře praty Proulkae k bo
lavému miiKtu e Jemním dotekem u
volni Bntženlna a vytáhne Jí a zaatavl
bolent
' MuHteroJe Je íité lílé mazání vy
rálíné z oleje hořCií-ného Je na
menifé pro rychlou úlevu bolavému
hrtánu 2ápalu trubic mandli chřlp-
ce ztuhlému krku dýchavIčnosU pp
cívnl boleni hlavy uražen! krvé" "
zAnftlll litan 1irktl Utoll KUl m
hání prohíbíčního zákona zjedná lestem v kříži a v zádech kloubech
hromadu lidu i dobrým platem oslaveným sralfim vyvrtnatinám o
jen aby se nemohlo nikde toho foMm' naatMminám a pr
Liinzun ': - rv u líwto zamezí eápala plic) Nic
Mlnějíibo pitiva více nežli půl níní m!- riro oteií mií
procenta obsahujícího vypití a též Chovejte Je pro okamžitou potřebu 30c
nikde prodali tak jako se stalo c"c nádobka NemocniínI nádoba
máfit#1i vlním Yi:tnit 250 j
nemohl svoji zásobu prodat i před
časem vejití prohíbíčního zákona
platnost jednoduše víno mu
zabavili a vylili do moře Kdo mu
tuto ztritá t fcíci filtrů jdou-