Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 04, 1920, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POCTOK DNE 4 "ÚNORA' 1920
7Dniiiir wrn
Dno 30 ledna 1920
Tř t t i velkó onatrnoHti před naeniaa
j - P Jun Soukupova bo ynenil P J
r uaruem minu so noty naván- j vIco - 0
Ví h Oinahu kdo pí ukupoyá d
JIUIWIL1IJ1I11 IIIVVI1 IJIIII1 711711111 V IIIIII -
'nakoupila nové Jarní i&mhy pr
syflj závod ho ženskými klobou
ky
'— J C Wolf s manželkou dle
li po několik dni v minulém ty
dni) v Omazc kde pan Wolf se
sueastnil konvence grocemtQ
— í Slečna Klára Novákova kte
rá zde strávila delší do1u návště
vou u (příbuzných navrátila ne
koncem minulého týdne do své
ho domova v Omazc
— Paní Frank Pospíšilová s
dítkami z Picrcc která zdo byla
po několik um navutevou n sve
nemocné matky paní J F Urba
nové odejela minulé středy zpět
do svého domova
— Paní I V Šimónková s dce
rou Blankou dlely po několik dni
v minulém týdnu návštěvou v O
maze — Koncem minulého týdne dlel
zde za qbchodem a návštěvou přá
tel pan Petr Svoboda ze Schuy
lcr ' ~ Na -učitelských zkouškách
konaných minulé soboty ve Wa
hoo nalézali se též následující z
našeho mést a: Arnošt Texel Til
lio Texel Irenc Prai a Anna Vcch
— Frank Lukeš k rodinou kte
ří dleli zde po poslední dva tý
dny návštévou u rodiny našeho
zubního lékaře dra M J Ilůži
íky vydali se na zpáteční cestu
do svého domova v Čhcster Mon
tana kde pan Lukeš vlastní roz
sáhlou reně
— J V Kašpar iiavrátil se po
íátkem týdne z dvou-týdenního
výletu do Colorada kde zkoumal
krajinu s úmyslem se tam přesí-
unii nuyz uy unii iuius iioaci vý
hodné zaměstnání A jak s námi
po svém návratu sdělil má tam
něco v dohledu a hodlá se tam
navrátit počátkem března — ne-vyskytně-li
se nic nepředvídané
ho Změnu přesídlení se 'na zá
pad uznává pan Kašpar nutnou
z ohledu zdravotních týkajících
se jeho dcerušky Olgy která již
po posieani ava aneD více roKU
iýla nucena tam střáviti
— Městská rada obmýšlí v blíz
ké budoucnosti opět předložití k
odhlasování další obnos měst
ských bondů na elektrickou linii
vc městě Dříve však povolá od
borníka by přehlédl a podal od
had co by stála oprava nynější
linie a zároveň co by stála nová a
dle toho pak bude určen obnos
bondů
zářský obchod který asi před ro
kem vyprodal p J I Staškovi a
odebral s rodinou do South Dako-
roaehu Činnosti jakoby bleskem!
Uýti naráz stráven v ohni který
zachvátil celou bytost! Kažena
Svobodová byla z bytostí zmože
ných ve svém žáru činorodosti
které rozviřujl své okolí příliš
klidné a pomalé vzh'edeiA k tem
nu iciich zrvchleného života Mě-
— - mm im - w v m
vpnn mi ilvX nemocnice z nichž la nředchftdkvni snad jedině V
jedna jest již odevzdána svému Teréze Novákové která podobně
jest mu vlcml přáno '
— Panuje zde více případu na
chlazení ale žo by to byla "flu"
nechtí rozumět Radím všem k
velké opatrnosti před nachlazo-
ňčeli a druhá se dohotovuje
— Dále sděluji že zde máme
nového íeského právníka
— Pozdravuji celý personál ja
kož i čtenáře "Pokroku" — V
úctě— John Skala
l
t
Z BRUNO NEB
1
Dne 28 ledna 1920
— Rozhodnul jsem se zase se
čtenáři několika řádky sdělit jak
u nás v tomto novém roce pokra
čujeme — Počasí máme v přítomné do
bě velmi uspokojivé pěkně mírně
mrzne sníh žádný a cesty jsou
celkem dobré tak ze farmáři o
překot vozí obilí do zdejšího trhu
leňň 71 vše dostávali cenv velmi
vdobr? Vsak i ostatní potřeby
jsou náramně drahé takže když
jdeme maso nebo moukou koupit
naříkáme ježto v obchodech ue
vědí hnedle co za to počítat Pro
to alespoň já myslím kdyby plo
diny byly levnější že by byly i
ceny za výrobky z nich a ostatní
potřeby nižší
— V minulém týdnu se do naše
ho města přestěhoval pan J J
Proškovec
— : Pan Jo8 Malina jenž se sem
též přesídlil přijmul zaměstnání
v zdejším farmerském elevatoru
Pan Frank Vondra koupil
zde majetek od paní Doležalové a
přestěhuje se sem někdy v příštím
měsíci
— Zdejší řezník přivezl si svoji
rodinou z Chicaga jež po 3 měsíce
dlela u tamních přátel
— Ve schůzi dohlížitelů far-
merského elevatoru zvoleni byli
následovní úředníci: 'J J Sedlá
ček a Jos fíeřutíha ' Čistý výtě
žek farmerské společnosti za rok
1919 obnášel $396652
— V úterý dne 20 ledna sňa
tek svůj slavil pan Jan Sedláček
ípnž ta 'družku dalším svvm živo
tem vyvolil sobě slečnu F„ Černo-
hlávkovou Sfastnym manželským
poutem sloučil je ve Wahoo okres
ní soudce A Z Donato Novo
manžele provází nás všech blaho
přání
Valil uouis xiusu-uva & tu- i ' i
c T-k i „j„ „ rtmf dooraveny -tri zeieznicni naiy u
ner ou us uicu u= tu - - „itt:
IU a araiu ii arunn
týdnu návštěvou u své sestry pí
Frank Votrubové Manželé Rose-
ovi jsou byvaiymi zaejsmi oucu- ™ ~ ab cestami do rf
ny a pan RosQ vlastnil zde zelo- skal různé vědomosti a zkušeno
— Pan Frank Jelínek jenz jest
zaměstnán v South Omazc v jat
Pan Karel Okřina legionář
československé armády zařídil si
7í1o -řÁ? řpynu-lcv obuliod
" " ' — - ' ' t v
V minulém týdnu byly sem aini pracovnici pi nuzene ovouu
vyvíjela život tak aby nczRstalu
z něho promarněna ani poslední
kapka vzruchu a síly Ale vyni
kla daleko nad ni stejně o kolik
předhonila jinako básnířka a u
mělkyně — Růž Svobodová bylá
ovšem nemocna nevyléčitelnou
chorobou zánětem srdeční aosty
která by ji byla najisto sklátila
dříve ěi později Ale lékaři se
vyslovili že tato smrt byla oprav
du dobrodiním pro naši velkou tr
pitelku Později byl prý by pro
ces pokračující choroby přivodil
nové komplikace (na př vodná
telnost) které by byly nesmírně
její život ztížily Jisto jest že
tento život byl syt plně a činoro
dě téměř do posledního dechu
Ještě v den sylvestrovský byla
přítomna velké schůzi pracovního
odboru pro zájmy venkovských
žeii odbývající se v Obecním do
mě jíž se činně účastnila a kte
rou byť poněkud znavena ale je
ště v plné síle sve agilnosti opu
stila Po svém příchodu domu
přijala odpoledne řadu návštěv a
večer strávila v kruhu nejbližsich
známých mimo dům zdrževši se
tam až do 11 hodiny Přišedši
pak do svého bytu vyčkalá ještě
v rodinném kruhu půlnoc aby si
vzájemně s manželem a milou ná
vštěvnici blahopřáli k Novému ro
ku načež její společnici odešli
spat Ona však bděla ještě do no
ci odbyla si nutnou korrespon-
denci která byla nalezena ráno na
ieiím stolku Po krátkém spánku
pozdě k ránu vstala aby posvém
zvyku šla se omyti do koupelny
studenou vodou Její krok byl
ještě pevný tak že její domácí
kteří ji slyšeli nevypozorovali z
něho ničeho z toho co následova
lo Vrátila se totiž a skácela se
u lože- jakoby sražena bleskem
bez zápasu vse smrtí yydeehLv
svou duši Její tvář když pozo
rujeme ji ležící na kataf alku ne
jeví aspoň nejmenší stopy zápa
su naopak jakoby omládla usmí
vá se nevyslovitelným úsměvem
vykoupení — Na ředitelské šchů
zi Československého Červeného
kříže konané 2 t m věnována
byla vděčná posmrtná' vzpomínka
člence- Hlavního stavu Českoslo
venského Červeného kříže a ře
ditelce jeho Tiskového oddílu ze
mřelé spisovatelce a vzácné soci
IP O l O
O
Upozornění nemocným která zde
uvádím z mého případu-
i L- '
Přejo si míti dopis uveřejněný
Ctěná paní Otoupalíkovál
Přijměte ode mne srdečný pozdrav Musím
Vám poděkovat za Vaše léky Drahá paní ni
kdy bych neřekla a nevěřila že by mohly léky
nějaké vyléčit člověka za ten krátký čas tak
nemocného jak já jsrm byla zdraví chatrného
což ani vypsati nemohu neb nemám dosti slov
Vám poděkovat! Co jsem já zkusila to vím
jen já a lékař a k tomu vyhlásí ný který sám
nevěděl co mi schází fieklf žo mám otravu
krve v komoře že nemám krve a Žo to nepře
čkárn Psala jsem Vám byste mně dala léky
a popsala Vám nemoc a Vy 'drahá paní jste
mně léky poslala aniž jsem Vám nemoc dobře
popsala Za tři neděle jsem byla zdráva Bo
lesti jsou pryč jíst mi chutná a spím dost Mu
sím' Vám říci že po prvním užívání Vašich lé
ku jsem spala celou noc což se mně nestalo po
dobu sedmi měsíců a od té doby spím dobře
Ptáte se dovolím-li dát mé poděkování do no
vin í O jen dejte! Co jsem Vám psala není
lež neb na 10 mám svědky co řekl doktor a jak
jsem vypadala
Jseni Vám paní vděčná za to co Vaše léky
pro mne vykonaly Každý kdo mne zná ptá
se mim jak to vypadám čemuž i já věřím ale
také každému říkám že jen Vašo léky mne u
zdravily Nejsem z těch abych snad něco chvá
lila co chvály nezasluhuje ale mohu říci že
Vaše léky jsou dobré a odporučil ji je každému
a Vám přeji mnoho zdaru a zdraví Vaše pa
cientka ANNA 1IONFRST
- Dante South Dakota
Milí bratři a sestry 1
Neklamu Vás a sděluji Vám jen vlastní zku
šenost a samou pravdu co jsem zakusil od roku
1916 do roku 3919 Trpěl jsem revmatismera
Byla to první choroba a ríomoei jsem si nemohl
Druhá nemoc byla horší Cl vnitřní tělcUié
ústrojí mne bolelo a myslel jsem že mám sou
chotě plíce ledviny i játra pryč a k tomu vše
mu i žaludek přestal pracovat chuť k jídlu by
la ta tam a po práci byla veta Užíval jsem
léky ale ty mi úlevy nepřinesly Nemoc se hor
šila až jsem musel konečně ulehnouti Povolal
jsem si lékaře ale místo ozdravení se nemoc hor
šila a odevzdav se do vůle Boží bylo mně lho
stejno zemříti dnes nebo žítra Vzdor tomu
však hledal jsem stále pomoci avšak mamě Do
stal se mně náhodou doTukou časopis ! Čtení v
něm při mé bolesti mne netěšilo a obracel jsem
list za listem a na jedné straně zahlédl jsem o
zpámku pí Frant Otoupalíkové která oznamo
vala léky proti mé nemoci Pomyslil jsem si:
Mám tam psát? Ale škoda peněz a namáhání
Nedalo mi to však pokoje a sednu a píšu my
sle při tom : Když jViem již tolik utratil af ne
mám třeba nic alo učiním ještě jeden pokus
Topsal jsem jí zevrubně svou nemoc a paní O
ťoupalíková zaslala mi ihned léky Na prvním
mém utrpení nebylo však ještě dosti Zachvá-
tila mne k tomu iuťluenza a tu jsem se již v
duchu loučil se světem
Léky paní Otowpalíkovou zaslané počal jsem
dle obdrženého od ní návodu ihned užívati Za
nedlouho na to pociťoval jsem úlevu a dnes mo
hu již opět praeovati práce mne těší ba i celá
příroda Búh sám ať paní tu odmění a dopřeje
jí zdraví a štěstí za vše co pro trpící k úlevě
bolesti jejich učiní
Co zde píši a co psali jiní jest pravdou Ctě
ná paní! Přijměte můj sterý dík a "Zaplať Pán
Bůh!" za dobrodiní mně prokázané
JAN PRAŽAN '
531 lSth Ave E Moline 111
Pište přímo na adresu :
Mrs Frances Otou pal ík'
a m a mm aa sw mam m mm mm
Vyrabitelkia DAVID CITY IMEBR
l
l
l
t
c
2
ů
5
V
1
1
s
1
dové Současně' bylo usneseno
Ve
novati 100000 K jako základ
ckého proudu takže nebude to již pro "Fond Růženy Svobodové
aiouno trvat a uasc iuubiu uum um
oueurai ruunwu uo i-wum v j
i vlétni rozsáhlou farmu kichf dlel zde po pet dni navste-
— Fred Duuder společník fir
my Brož and Dundcr Auto Co
jel ve čtvrtek do Omahy a při
vezl zpět dva nové trucky pro své
zákazníky Fred má v tomto tý
dnu plné ruco práce následkem
onemocnění počátkem týdne své
ho společníka F A Brože Jeli
kož ale je statné postavy a veselé
povahy doufáme že "to vydrží
neboť Francek se rychle zotavu
je a hodlá v příštím týdnu opět
Lýti na svém místě
vou v kruhu své rodiny načež se
opět vrátil za svým povoláním
'—V
Z československé I
LVI O
Úmrtí če&ké básnířky — Pra-
la 2 ledna — Pani UQzena bvo-
Imdová zemřela dne 1 ledna rauo
hodině vc svém bytě na Ma-
ORD NEBRASKA
Dne 27 ledna 1920
— Tímto se čtenáři sděluji
zvěsf že Josef Kluna syn Jana
Kluny rolníka od Comstock se 1
robotu dne 24 ledna nevysvětli
telnvra způsobem postřelil a při
tom zranil též matku Matka se
pozdraví alo syn svému zranění
íiž v !ondě!í 27 ledna podlehl
O neštěstí tomto kolují různé po
věsti všo ale záleží na koronero
vŽ'porotě jež zajisté pravý stav
věcí vvšetří
— Vážnou nemocí byl postižen
svti nana lírnáce Klímy váženém
krajana z Burwell Neb a jest v
Mftřování v Ord v nemocnici Jak
dozvídám daří se mu již lépe
— Manželka pana Václava Hi
iH Burwell byla zde v Orl
norována na záiml slepého stře
va a jak se sděluje daří se jí jíž
O í
é Straně v Praze podlehnuvši zá
chvatu- srdeční mrtvice V čer
věnci 1918 dovršila básnířka Kú
žena Svobodová padesátý rok své
ho života: její osoba i její uilo
hvlv tehdv uctivě pozdraveny ce
™mf - ~ W - _
lou Českou vcřejnoBtJ ale 'aona
sama nodala jí věnec nejkrasněj
Si Bvl to věnec nesčetných Če
ských dětí které jako predsedky
ně Českého Srdce zachránila k zi
votu a zdraví Toto horoucí dílo
účinné lásky zdálo se dovršovat!
její dílo básnické vchky duch Ja-
skv veliká žízcu po harmonii
rostla v jejím díle román po ro
mánu až Dosléze padesátý rok zi
vota povolal tásnířku aby ciunc
a ucvÁfiií-tkí obětavosti rozsévala
tu lásktir tu harmonii tu úctu lt
zdravému a dělnému životu jez
poznášely její tvorbu románo
vou' — O pohledních okamžicích
pí Raženy Svobodové píše se v
"Československé Republice' ná
nlcdovnř : Kuirt naší básnířky by
1 jedním l nejkmoějéwk daro
kré uiítědřoje osud smrtelní
leliřn
— Pan Frank Novotný jtni
t ííiZn& 7ánalift
pc j4 z nebezpečí vyvá-d coilkV _ ByU tia v plaem voz-
skala různé vědomosti a zkušeno
sti jichž by mohla použiti pro
ráci v obxmi soemlm a hygieni
cké péče v naší republice
- Amerika pres Masarykovi —
Praha 39 prosince "'— - Presidenta
došel tento telegram od Katoli
cké Slovácké Federace v Ameri
ce: "My Katolická Slovácká Fe
derace na svém výročním sjezdu
konaném předešlého týdne ve
Scrantonu jednomyslně jsme pro-
lilásili že Bohu a- Varn platí na
še vděčnost jakož i vděčnost ve
škerého slovenského lidu za usku
tečnění odvěkých našich naději
na zrození naší republiky Bylo
přirozeno ž c při pouhém jméně
Československo a Masaryk ktc
réžto poslední jest souznacné e
svobodou naši země bouře potle
sku a mohutné "Sláva" otřásalo
samvmi stěnami a nyní chceme
my dobří a věrní slovenští kato
líci 'povzbuzeni skvělým Vašim
příkladem a vzníceni nepodaaj
uou ohrožcnoslí zavázati se nově
zrozené naší republice a Varn
slavné Její ( hlavě nehynoucí vei
nostťa bezmeznou podporou kte
rou skládáme do Vašich rukou k
blahu naší republiky' Na její ol
tář klademe veškera -bohatství
duševní i jiné dary jež nám Bůh
udělil a bude-h třeba ráJi proli
jeme svou krev aby Vaše ideály
kfpré ísou zosobněním ideálu na
šich zplna byly uskutečněny Kéz
in oodaří dovedným rukám prve
ho -íeíího presidenta vyvěsti na
-— -
ši Československou republiku 'z
rnřlčin íeíího dětství na sire moř 3
blahobytu a zdaru!" — Podepsán
referent Štěpán {Liasula %ew
Yorkr t
Praha 2 ledna — Dnešní Večer
ní České Slovo píše že zkoumá
ním policejního archivu přišlo sc
ha dokument jenž opravdu u
svědcuje dr Švihu že peníze od
státní policie bral — jak v ne
pravidelných částkách tak pozdě
ji i v měsíčním platu ve výši 400
konin Dokument byl nalezen ve
stolku komisaře Chuma Mnoho-
i Řviha v celku přijal není pro-
kázáno Sviha vsak peníze orai a
tím jest usvědčen Během -celé
války nepřišlo se však na nic co
bv opravňovalo k tvrzeni ze by
byl dr Švihá policii dával nějaké
cenné zprávy Vedel všelicos co
bv bvlo stačilo na — provaz —
Ostatně časopisy i samp České
Slovo přinášejí doslov k procesu
tomu i od pres Masaryka který
sám prohlašuje byly-íi dokumen
ty proti dr Švihoví nalezeny ze
je hotov doznali že se y obhajo
bě jeho - zmýlil
Gabriel Chládek fcírazce bez
pečnosti — Záhy pó převratu ob
jevilo ne v novinách jméno Ga
briela Chládka a brzy psaly se o
tomto dobrodruhu cele legendy
jak napaloval rakouské velitel-
ství vystupoval v rolU generála
důstojníka inspektora a všude
kde se dalo pomáhal podvracet
ti polskému židu Liebersohnovi gasu ize pozorovat jak éeny všeho'
jejž zatkl pro falšování peněz v zbo letí vzhůru Boty kteréž
červenci v Žatci přikládaje si před měsícem stály 80 korun jsou
jmjrto Karel Armand Ve sku- dnes už za 150 korun iát- ~
fpčnosfi naial si Chládek Líeber- i _ i„„í„ „ -aa-
— — a VSC} U{J BC ívuujc a pivaia f
sohna jako špicla poslal ho k 3 1- zdražování začalo zvláště od to--stému
Matzkovi aby od něho kou- ho dne když socialísté a agrární
pil za neokolkované bankovky fa- ci odhlasovali daá krutou daň
lešné kolky Matzkovy kolky si třb{_ brat zb0ží Pře-' I
pak Chládek nechal nezatkl ho a n?jak předmět koupí z f
když slyšel že Liebersohn má do-hetln ruky j0 aruké zdraží se - f
ma za 30000 nekolkovaných ban- vždy 0 1% Daii má vynésti stá
kovek věno jeho ženy dal ho tu asi m millionů korun Nezná-?
zatknouti a jeho peníze si nechali me siee přesng počet obyvatelstva
— Pn výslechu odpovídal Ui!a- V repubHce ale na haléřích nezá
dek jejž přivezli z vazby velmi leží Na každou hlavu připadá'
neurčitě a když mu Liebersohn ' této lang asi M jí List českých
řekl ze lze nevěděl co mu odpo-j soeialistu t Ran0" psal že ještě- f
věděti Liebersohnův obhájce drl vytl2ck té dang (goo millionů)
Šolc uvedl jak si Chládek poči- j ncpatrný Snad by chtěli by : [
nal v rolli úředníka a ježto pro
ti obžalovanému není jiného svěd
ka žádal o zproštění Senát vy
hověl však návrhu státního zá
stupce' dra Ployhera- na zavolaní
nových svědků 'a líčení odročil
Velkolepý dar Čsl republice—
Z Prahy sc píše: Jako zahájení
velké ošacovací akce věnoval A
merický Červený Kříž chudým če
skoslovenským matkám a dětem
400000 kusů teplého'" nyní tak
potřebného vlněného a"-' zimního
šatstva flanelového prádla v ce-
i„ c-ríS Bcssrivť rakouskou n 1 mil dollaru ci nynějších 0
Ul'iU TJt3i ni uiivi""'"' ----- -
armádu Chládek vyrukoval ta-imillionů korun 1'rcdnost pn roz
ké se svými pamětmi a skiitečiit-jdelování budou míti válečné ydo-
„„ osol loKvédČovala 'že zaívy a sirotci a pnsiusnicr vaicc
Rakouska pracoval bodně odváž- ných invalidů Kozdelováním by
I v íli l l —
la pověřena icskosiov- pece o
dítě" Skvělý dar sestává zc
10000a košil několika desetitisíců
spodků sweatru kazajek zaster
domácích šatů oblečků chlapec
kých i dívčích a přes 70000 párů
dětských punčoch Vesměs míro
vé dosud neupotrebene veci Po
této akci bude následovat! pomoc
ná akce lloovcrova1 jež věnuje
česlov dětem 1 00000 úplných
souprav sestávajících z pláště
kožených bot a vlněných punčoch
v ceně 20 mil Kč Látka na plá
ště v délce ir00O0 yardů (asi 137
kilometrů) a šuky 138 e uz do
šla do Hamburku Zde budou šity
vskusné pláste odpovídající po
třebám dětí městských 1 venkov-
skích — Distribuce provede rov-
7 - -
něž Čs péče o dítě za součinností
Červeného Kříže a zemské pnp
okresních komisí pro péči o mlá
dež
Padesát čtyři korun nové dané
na kažíou hlavu — Časopii
' ' Lid " sděluje : Od nějakého
poplatníci platili ještě více 'Kdy-
by ale zůstalo při těchto 54 koru-
? _ _ _ - vy a Vit )
nách a kdyby zbozi nezdrazilo s6(
více nežli o tu dani Ale to uz jest !
ziiáuiá věc Lichváři odvedou stá- ji ¬
tu to 1% alo sami zdraží zboží
aspoň o 5 procent f)m má pla-
í
I
f II U I' 1-1
ně pro česKo imi:' aic luaueiv
nepracoval jen V proti Kakousku
Dobrodruh od kosti nedal si ujiti
žádnou příležitost k podvodným
kouskům Jeho pověst pomohla
mu k úřednickému místu v mini
sterstvu financí' kami do kontrol
ního oddělení přijal ho odborový
přednosta Jirák Chládek rozjel
se na český sever a tam pracoval
pro republiku tak důkladné z
byl zatčen a nyní nachází sc ve
vazbě v Žatci pro radu podvodu
f Tíí rivAa I fini n íll flll fllllá
dek dal prodávali lalešué kolky
pak dotyčné zatykal 'a talesnc
kolky odevzdával úřadům na-důkaz
své činností Že touto pro
vokatérskou činností Chládkovou
ministerstvo financí si u němec
kého obyvatelstva na severu dů
věry nezískalo jest na biledni b
kolkv dělal si Chládek co chtěl a
při procesu přijde asi na jcvo řís
pomáhal hlavně své kapse Proza
tím vystupoval u praz3kěho šesti
Pořlov k procesu 4r SviJiy — Jdcnného senátu jako Vedek pro
lit až od 1 ledna a už dnes na je
jí účet se zboží zdražuje Dan
nepostihne o tolik víc bohaté než
chudé Jíst musí každý šatiti se -také
každý Pro bohaté kapitali
sty kteří peníze ukládají nebu-"
de tato daň ták velikým zatížc-'
ním za to ale pro chudší vrstvy
Už náklad na děti Boháči mají
dětí obyčejně málo za to ale ro-
diny z vrstev širokých jsou dětmi "
požehnány Ty budou cítiti veli
ce zdražení všech nejnutnejších
potřeb citelně Vždyř budou draž- -
-ší šaty boty Drazsi bude -maso
mouka chleba Dražší budou 'téí '
svíčky petrolej uldí ' Dražší bu
de koření i sůl dražší bude vůbco i
vse co sc kupuje a prodává otu-
le se psalo o tora]k jak budou bo- ' '
háci postiženi daněmi zatím alo ]
se jim toho tolik nestalo Kapt-jí
talisté dovedli vždy svrhnouti bře-
mena na lid Daiu z obratu zboží
jest daní spotřební a socialisto
zpronevěřili se svým zásadám
když daň odhlasovali Ukazaji
spolu s agrárníky že nelze 'od
nich očekávali spravedlivou lido
vou politiku daňovou Horší daň
nemohla by vymyshtt aw ipitat
listická vláda
DR F J KÁLAL
Zvláštní pozornost veuuje & U
cení střevních nedcifl
1
VEHD10JIE