Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 04, 1920, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
I
ITÁLIE MÁ TAKÉ
MNOŽSTVÍ VÁLEČ
NÝCH ZBOHATLÍKŮ
FCfcKOi: PNT 4 ÚNORA 1930
SAMUEL GOMPERS
ODSUZUJE BOLŠE
V1SM NA VŽDYCKY
PŘÁTELSKÉ STY
KY S MEXIKEM
JSOU NEMOŽNÉ
Novopečení millionáři Odsuzuje také časopisy
obhajující ruský so
větský systém
Wasbinítton I) C 30 ledna —
V článku napraném pro běžnř fí
slo časopisu rederationist který vyslnuce v Mexiku a jehoTesigTia
ie úředním orgánem Amerieké fc-W má vejiti v platnost v příštíel
I t i i i m a i ř :
dcraee praee Samuel Uomper ni-j
mjo hetlševism "úplné konečně
a na všechny časy
Americký dělnický vůdce pro-liliiliih-
že noehvhiiie o lom že
nevědí jak rychle
utratit peníze
Řím 31 ledna — Itálie vy Ala
války s vříSím počtem obyvatel
stva ne měla před tím nikoliv
počet mnžň se řnačnř zmenšil 7vý
šVní počtu obyvatelstvu způsobe
no bylo získáním italských území
-jež až doposud se nalézala poďřa
koňským panstvím a vysokým po
rtem porod A títk že v územích pů
vodních udržen bvl inčet obyvatel
na púvfMliiífli :ííi(KMKK) pírs to
že víee jak 100000 lidí zahynulo
ve válce Nové ybkanii uemí zvý
šila počet obyvatelstva Itálie o 2
(WMMK)O Itali stejně jako jiné mní má
velkou bytovou nouzi To zn vitií
no je hlavně okolností že mnoho
lidí v důsledku války zbohatlo a
nastěhovalo Ne do velkých mést
kd- snažili se získafi uejlcj-iší by
ty bez ohledu na jejich cenu Tito
váleční zbohatlíci nevědí jak u- cle lid ví velice málo o tom co m
Z toho důvodu vyslanec
H P Fletcher vzda-
vá se úřadu
TtU TISÍCE ' RADÍ-
KALO BUDE MOŽNO
VYVÉZT ZE ZEMĚ
Washington D C 30 ledna —
Henry P FWeher vzdnl e místa
několika týdnech Ti kteří znají
příčiny jdio řesignaee praví z4
ie liřesvédécn ze nokračevárií
snah klcré ěiuil po poslední čtyři
toky pokoušeje e utvořili lepši
propaganda bolševických organi-jvztaby mezi mexickou vládou ťar
{ tah ii!imaii Inko lii iniinvoii n vládou Spojených Stá-
I mini j- um '
!' která veileua jt témí kdož tvrdí
že jsou úpln nezávislými od vu
skélio vlivu a ruských peněz" Pra
ví že pochybuje že mají publica-
ee vydávané poiHevicKymi ngrmy
tuh vilké ťlív n' Ařnerikii jako
tak zvané žurnály veřejného mí- že nemůže pomoei k zlepšeni vzta
nění jakojeTbe kation TheDiíilliu k Mexiku po'tak dlouho do
v u ' nréiíílciit Carranzu zostava v
íodnb- kfnilrole Má 7a to že nemnze s
tň souéasné pak b pší ochranu ži-
votň ameriekvelv obéanú a jejich
majetku jest marností Fletcher
tak končí osmnáctiletou činnost v
diplomatických službách vlády
Stačí jen dokázati že by
li členy komunistické
strany
Washington I) C 20 ledna -
Aíi 3000 í 3600 radikálA vzatýeh
do vazby federálních autorit při
nedávných nájezdech bude možno
deportovati v dňledkn rozhodrul
tí sekretáře práce Wllwna že stra
ny komunistu a komunistických
lélníkň jsou strauami revolnéiiími
na néž vztahuje se deportaění zá-
krm dle prohlášení 1 1 lloovern
zvlásl nilio piíručího jícneiálnílio
návbnltíího Palmera
Dle j(dto náhledu dostačí doká
zati nej)iiobéenému přistčhovalt
že je členem
1 Kořisko Bratři
a bafsamovači
i _ í-
'2To Seiilh isth Strefit Omaha Neli
Tjler 1873 TELEFONY! South 0Bo'
1'itifltfim t vfkvft vriiiijcine
kvIaUnt joornoft
Německá propaganda
proti CeRko8lovenku
Washington D C 30 ledna -(Kabclogram
Československé In
forraačni kanceláře) Z Prahy Re
idthije: V zahraničním výboru
Národního Shromáždění prohlásil
'Mhrimién! ministr Beneš némecké
zprávy o spolku mezi Českosloven
skou Republikou a RakousKem na
odboi za holv nesmysl
ncmu piisicnovaicii " '
nčkteré koiministi-'avřena ponze 'dohoda hospodář-
cké strany aby mohl }ýti deporto-
ném rozboru argumentu že ameri-
Spojených Státu jsa přesvčdČcn ván Téměř ve 3K) pa(leci
zisKany nyiy ciensKe hhi Ky zmcr
nvch Asi v šesti stech případech
tylo členské lístky získány ro byly
avšak ie možno jim dokázati čleu-
tratiti peníze a vydávají je hlavné
na přepychové předmět v listu ve
válce zbohatlá rodina v liímě vy
zdobila si celý byt zahrnuje v to
místnosti služebnictva nákladný
mi čalouny a zakoupila sedm pian
1 očet obyvatel Milána stoupl z
r0í)000 na 7r0t)00 Počet oby va
i tel lanová zvýšil se z 20000 na
'500000 Neapol který na počát
ku války měl GCflOOfl obyvatel má
nyní 800000 Penálky které na
lézaly se v stálém nebezpečí byly
dočasné opuštěny většinou svého
obyvatelstva a nemají nyní více
obyvatel nežli měly před válkou
Taranto a Speia dvě velké ital-
ské námořní základny vyvinuly se
pozoruhodně -Taranto' mělo v ro
en 1914 nsi ?00(M obvvatel avšak
vckiilcťiioii děje v Rusku a pro
to že je nesprávno posuzovali po
měry v ovětské republice
'Nrnotřebujeitie čekali na in
formace o formě vlády jež existu
vrátili na své místo v Mexiku s
užitkem pro kteroukoliv vládu
Kleteber nerozhodl se o sve re-
signaei náhle nýbrž již v létě sna
žil se docílili svého pronštřni A
však následkem vážných dob a
vzhledeink tomu-že řada vyso
je v tak zvaném
Kovětském Rit-!ký h vládních úředníku v té době
siví v komunistických stranách ji
ným způsobem
Deportaění řízeni pro a tec
ným bude urychleno dle prnhláše
' _ TI Tl
III p Iioovcrovii iouk' v"-m v
„xii:t icb'i1ibvla urovnaná Um ze vláda prija
korábu" do Evropy neboť de- la požadavky horníku a povohla
nnrtí nelnde kc čekali až do vv- cšacovaci příspěvky a v souhlasí! s
f
tká a v některých otázkách poli
tických Hlavné uzavřena dohoda
o plnění St Germamske mírové
smlouvy
Rakousko dostává dle smlouvy
hospodářské denně z Českosloven
ské Republiky 510 vagonů uhlí a
celkem 30000 tun cukru
Stávka na Ostravsku kde stáv
kovali horníci aby protestovali
proti lidivě a zdražování potravin
DR KAR H BREUER
opumrc ntí6 ftmc
UR MILOSLAV 3 BREUER
diagnosa vnitřní iwmoc
CEÍŠTÍ iXKAfel
rti tinšt ií-nlond infun dokonalna
Iřilmratoř b roř'tiu&vYint víw h fiAinoef
M5me m iiiix tiiínt opojeni pro víerli
ny npcrařiií vuitíuí jiřípndy iiíumcí
' ":í:h1uvhii v pokoji ííhIh EH řVciirity
Mutiiai Hieluva
Severovýchodní roh 12 a O ulte T
druhím pos hodí v předu Lincoln Neb
sku" praví "Všechny informace
jich i" třeba k proneseni soudu o
bolševismu a jejich systému via-
dv jsou no ruce z pramenu které
jsou autentické Žádost těch sve
dených amerických lidí kteří vo
la ií abychom vyčkali fakt před
pronesením úsudku není ničím ví
ce nežli výmluvou kterou ina se
získali čas pro ruský experiment
a umožnit i rozšíření íéto doktríny
do jiných zemí"
flompers cituje články nové
bolševické konstituce a praví
dnes má 180000 lidí 1 Všechna j jý vSeřiiský kongres sice pro-
spojenecká loifstva se zde soustře
ďovala a v důsledku toho bylo nut
no suačně rozšířili loděnice arse
nály doky a rmm dílny tak že
velkému počtu nových dělníků do
stalo se tu zaměstnání Před děsi
li roky město Spezia mělo 7000
anebo S(MH) obyvatel a svět léměř
neměl ani zdání o jeho existenci
Dnes však město to má 100000 o
byvalel a svým rychlým vzrůstem
překonalo i vzrůst amerických
měst f -
TRZNl ZPRÁVY
ílásil diktaturu prolctnriáln a nej
clunlsicli semaKil uvkuk vumu
část sedláků nemá volebního prá
va a největší lxdševieke odhady
udávají počet skutečného průmy
slového proletariátu na jednu pě
tinu počtu sedláků Ani slušně
žijící dělník dle těchto kalkulací
není proletářem Bolševické sta
tistiky ukazují e'bolševiei nema
jí většiny ani mezi továrním děl
nietvem v Petrohraiíe kteréžto
město je povaoviino za bolševi
ckou baštu" ''
Omahá Neb 31 ledna
Dobří až vybr voli f M00@1 500
Prostřední až dobří 11 f0@l 300
Obyčejní ' !)00@llr0
Dobří až vybr roíci 1350@1500
Prostřední až dobří -1150@1350
Obyčejní 900(rřll50
Ncjlepší jalovice:' 11W1300
Dobré až vybrané ja-
loviee 900(®1150
XejlepŠí krávy ! ' ll0O@12S0
Dobré až vybr krávy fl75® 1100
Prostřední až dobré
Obyčejné krávy
Dobři až vybr býč
ci 7 pastvin
Jalovice k chovu
Krávy 1: chovu
Nejlepší býčci ke kr
mení Telata pro řezníky
Vepřový dobytek
Průměrný prodej $7m(u 1175
NVjvyšší cena 1500
Skopový dobytek
Jehňata íjiU)757ř20r5
Skopci 1200(1400
Ovce llOOfi 1250
Obilní trh
KrKtJňlCK--
825fíi) 075
o50(íí'iino
G50(7I 875
fi25fí?- 850
1225(77-13501
950(3:1550
Štvaní Droti reDubli-
_ 4 _
ce Československé Amerika má vážnv
nrlnjitatek: učitelů
1'Hilateipiua ra z unorn — Xf „ „„
i ' r ' iew 1 orli i l„ OH IťUiio —
AmeriCKe nemecKe casupis za- -
rubr ku nu cpsaiiou Snědost— í -
Korrespondenwv a věnovanou
hlayně pustému" štvaní proti -
řízení všech případů Asi tří čtvr
tiny zatčených jsou rodem Kuso
vé avšak mezi zbytkem je zastou
peno množství národností zahrnu
je v to Némee RakušanyV lliry
Litevce LotySe 'Finy a tínaný
Hoover naznačil' želzatýkaeí roz
kaz na (' A K Martense který
vydává se za bolševického vyslam
níib' nlíhrfll e do ce v eto zemi Duele vyuan po je-
v únoru nasieuujH-ino n iniu--i" iu -j--
rem vyšetřujícím bolševickou pw-
pajrandu v této zemi
Martens sdělil senátnímu pod
výboru že vláda Lenina a Troeké-
ho nyní kdy její armády nalézají
se na vítězném postupu všude-ne
ní 'jíž interesována ve vnitrnicli
záležitostech' jiných národů a ne
snaží se vyvolat? revoluce Mai
tens sdělil dále že od sovětské
vlády se mtf dostalo instrukcí aby
se nemíchal do vnitrních záležito
stí SooieiKch Států Pipřel žf
---- -- M
měl nějaké spojení s revoluční a
gitaeí v této zemi prohlásiv ji za
'čislě americkou vyvstával' z a-
nierických poměrů" Jeho snahy
obmezovaly : prý se na vysvětlení
sovětského systému tak aby do
cíleno bvlo uhnání Spojených Stá
tů nro nvněiší režim v Ií tisku Se
nátoři nevěřili a požádali Marten
se aby přinesl kopie vládních in
strukcí Martens slíbil ze přinese
je do dnešního výslechu
onemocněla dal se přimetl k to
mu abv zůstal ve Washingtoně ja
ko rádce netoliko pro záležitosti
Mexika nýbrž i pro véci všech ji
hoamerických zemí K této práci
byl kvalifikován pro dlouholeté
svoje styky s latinskou Amerikou
Henry P Fletcher byl jmeno
ván vyslancem v Mexiku V unorili
roku 191(5
Mexika až
roku přijev do Washingtonu z
Chile kde byl vyslancem pro řa-
lu důležitých konferenci Vztahy
mezi Mexikem a Spojenými Státy
byly v kritickém stadiu v done
kdy Fletcher přtjeído Města Me
xika následkem pomezních nájez
dů a německých intrik v republi
ce za řekou firande V důsledku
toho nalézala se před ním celá řa-
ela velice obtížných problému Za
dva měsíce po svem příjezdu do
Mexiko Mél byl vysyčen v me
xické poslanecké sněmovně když
súčastnil se zahajovacího zasedaní
7 Mexika vrátil se přeď rokem a
od té doby záležitosti' amerického
vyslanectví v Mexiku bylý: řízeny
(Jcorge T Summerlineni 'správ
cem vyslanectví
majiteli dolu povolila dvacetipro
centní přídavek na mzde
Německými pameny siréna
zpráva o aomneie nespoKojenosu
' vy a _ r
v autonomním ftarpaiorusioaiui
vznikla z toho že v Praze s Česko
slovenskou vládou jedná JlatkoviČ
předseda státní rady karpatoru-
ske o vzájemném poměru
tis
3
14C
142(143
13!Kéří41
135
145
bílá
At bílá
5 bílá
fVbílá
" 3 žlutá
" 4 žlutá" 140
" '5 žlutá 130
" o žlutá iwir
" 1 míchaná 138(7 lťl
" 5 míchaná 131135
" (! míchaná 1'3
PŠKNIíTv-
(W 4 tvrdá m Í255
" r tvrdá 250
" 3 durum
skoslovenské republice Pod ohla
venim teto zvláštní keirfespomlen-
ee je uvedeno: ''Vydavatelé a spo
lupracovníci této korrespondenee
jsoa RakuSancVVJe vydávána v
Drážtranech poněvadž v národ
nostních státech není možno do
sud nerušeně' pracovat neboť zde
je dosud v platnosti přísná eensu
ra Zodpovědným redaktorem je
Waldemar Quaiser" Z Slánku té-
"A v t
to korrespondenee až doposud u-
verejiilenvch jeden namířen byl
proti Slovincfini v Lublaní ale
všechny ostatní proti republice (íe
skoslovenské kterou štváči tito
snaží šc vylířjti jako národnostně
nespravedlivou kde 'Němci jsou
nejsurovějším způsobem utlačo
vání V ("láncích těchto snaží se
tito podaření němečtí vlastenci do
kázati že republika Českosloven
ská nemá naděje na trvalou existenci
ille zpráv iež došly od školních
dozorců v různých částech zeme
Vvsoká cena živobytí a malé služ
né učitelů je toho hlavní příčinou
Očekává se že tento nedostatek
bude iešte vážnější na počátku pří
žtího školního roku jiedojde-li k
náležité úpravě platů učitelských
V některých venkovských -osadách
bylo nut no školy uzavřití poně
vadž není možno získat! učitelské
síly 'V některých státech tyto ne-
utěše-né [loměry maji bytí vyléče
ny zvláštním zákonodárstvím
Němečtí havíři jsou
pro zvýšenou těžbu
Perlín 30 ledna -y IConferen-
cc (leleiratn kresvanskc havířské
jednoty konaná v Oclsenkirchen'
ve Vestfálsku přijala revoluci v
které se vyslovuje proti zavedení
6-hodinového pracovního dne v
i)Ht(imni VifišnoilHřxkc iísni Tieso-
2301XJCC tato schvaluje v zásadě kratfií
2 mích (durum ) 235] pracovní "den a žádá aby vláda ň
3 mích (durum) 2'2j'těžařské společnosti zavedly jej
OVES—
Jí 3 bílý Wťřífli!
" 4 bílý Hcymv
ŽITO— '
'ís 2 L2
" 3 ' 100Ce?101
Cín 3 ♦16Jliavířů
o nejdříve ale nikoliv tak brzy
aby utrpěla průmyslová činnost
nárenla snížením lěžby HavíH
mají pracovali více hodin ale za
prácí pře jistý počet hodin má se
jim dostávali zvláítní mzdy V
jednotě této je Hdruženo 100000
DR J J WARTA
(''hkv' odlMrník' n'f uí ihwii lrlui
n j ipiiNilin íiiiÍ trejli ~ 1223
Fit f Mtion:il líiinlí ťllí! Omaha
Tel"Tl r i:MS
Oliviňuje Spojené
Státy z konstntctvi
Londýn 31 ledna — Se světo
vélio stanoviska Spojené Sláty ko
řistí nyní v dosud nevídaných' roz
měrech praví finanční odborník v
redakčním článku časopisu Daily
Express Situace stala se tok váž
nou nraví pisatel že kořistnieký :
duch Spojených Státu stal se la
kovým světovým nebezpečím jako
německý militarism
Kolčak odevzdán
prý byl bolševikům
Londýn 31 ledna — -Admirál
IColéak bv-valv vrehui velitel vse-
ruských armád v Sibiři byl ode
vzdán bolševik fuu generálem la
ninein francouzským''' dňstojni-
kem jenž je vrchním velitelem
francouzských a československých
vojsk v Sibiři dle sdělení depeše
'isoiiisu Daily Express Oenerál
i -----
Sémonjov prolibolševický velitel
přísahal prý ponisiu za tento čin
Českosbivenšlí velitelé sloužící
)od Taninem prohlásili že jednalo
ko o' otázku vyelati jednoho muže
anebo čelit i zničení eelýidi vojen
ských sborů
Mírová smlouva mezi
Estonskem a bolševiky
Londýn 30 ledna — ~ Mírová
smlouva mezi Estonskem a ruskou
sovětskou vládou bude podepsána
dnes tile sdělení depeše z Iury
Exchange telegrafické kanceláři
Estonsku má se doslaťi finanční a
hmotné petdpory dle této mírové
dohody Smlouva: dle' došlých-
zpráv činí opatření pio vyplacení
Estonsku 16000000 rublu ve zla
té koncesi pro vybudování želez
nřce 7 kicvalifilo Moskvy získání
materiálu ' na zbudování této' že
leznice a vydání 300 lokomotiv
Uhersko stane se
brzy monarchií
Marconi vyšetřuje
: tajemné signály
Jiniidýn 31 ledna — William
Marconi informoval í-asopis Daily
Mail že vede se vyšetřování ohled
ně původu záhadných signálů kte
ré nedávno získány byly' přístroji
pro jiskrovou telegrafii Marconi
praví Že prohlášení o nich vydáno
bude eo nejdříve podotýkaje zá
roven že nikdo dosud není s to ří
ci jednalo-li se o signály zemské
ho původu anebo původu v jiných
světech
Budapešť 31 ledna —Uhersko
stane se monarchií a nový král bu
de zvolen lined po zahájení ná
rodního shromáždění prohlásil
nrehiier Ilusziir v řeči své ve shro
máždění žen "První' povinnosti
národního shromáždění' které se
jde se dne 16 řinora bude zvolení
náčelníka státu? pravil premiér
po vyjádření" uspokojení naďskvě
lým úspěchem národní křesťanské
strany v nedávných volhaeli
Dům v kterém narodil se generál Wood
SK
í 1
I
A -x i
Ruští venkované
prchají před Finy
Arcbangelsk 30 ledna — Se-ve-roruská
tisková kancelář ozna
muje: "Oddíl asi 2000 Finů se
strojovými puškami na koních a
sobech soustředil sena ruském po
mezí nedaleko Tečenga Hlavní
oddíl kterému nařízeno bylo po
st upovati směrem' k Peěetigapře
krořil ji hranice Obyvatelé z
pomerych vesnic prchají do Nor-
ISKil t JlfVl W IMHi V J Xl- tJItlU 1 JJMI
Mnoho obětí in-
fluenzy v Chicagu
Chicago 111 3Ó ledna — In
fluenza "zavinila osmdesát sedm ťi
mrtí v Chicagu' v posledních dva
cíti čtyřech hodinách a zápal jlie
sedmdesát sedm dle zprávy zdra
votního odboru právě vydané No
vých případů iufluenzy v téže lb
bě oznámeno bylo 1472 a :onemoe
nění zápalem plic 400 Počet no
vých případů iniluenzy se pozvol
na menší dle prohlášení zdravot
ního komisaře Kochlera
MALÝ OZNAMOVATEL '
PEŘÍ! PEŘÍ! PEŘÍ! Kupujeme husí
i hncliní peří za nejvynší trhové ceny
Prortiivámc látky na sypký povlaky a
vůbec všechno střižní uboží za nejiiižší
feny PiSte nám co potřebujete a my
Vám pošleme vzorky s udiiníni cen Ce
ny kávy a řaje na požádání OOOřvK
m'CK FKATllKIi T0 P O Box 021
nerwynlll —Advcrtmenwnt T26-tftí
DOEEÝ HEÁCH (Early YVárshauer) '
na předej k jífllu nebo na semeno 8
fientfl libra nevyplacené Objednávky
od 100 liber nahoru b udáním zdali po
expresu neb po f reightu Peníze pře
dem Za objednávku ruťím! !T A Ifu-'
liímek Jaroso (Jolo— -Ad v' T27-fiji
: PŘIJJÍE SE dívka jež ne vyziffi ve
vařeni a na vykonávání troehn dornání
i v ti 1A iviív ipráee Žádná praní nelio žehlení prádla
je vypleněni pokladu v proslulém ' „„ Ml1o „'„„vj
klášteře v Pecenga Oblast l'(
i
-1:
r-AH: vr
4 t tX
cenga nalezu se v severním rm
sku kde řeka stejného jména' se
vlévá do Arktiekeho oceánu vy-
choduě od Tromsol distriktu v
Norsku '
Garáž zničena
byla požárem
IHW 1 Á
Fotografie naše ukazuje dům v kterém narodil se generál Lco
nard Wood v roce 1860 Budova stojí na hlavní ulici ve Winchester
N Ií proti památníku postaveného na počest pdlých hrdinu v ob
ČMttHké válce V dolejáí části budovy w nachází poštovní úřadovua
I)oiioriir'ení zádoiieno Mzda $00 mesm
nP HlfjKte se ti Mru Riehodnoii 52 ló
WcbKter'ujie Omaha Telefon: -AValnut
ri4'!0 — - Advertisement T29-] -
VDOVEC prostředního stáří přijme
hospodyni -— vdovu prostředního věku
— na vedení domácností f O další po
drobnosti pište pod znařkou "Vdeivee'
na Denní a Xedclní Pokrok říslo 1417
MI!) Houth 1'!th St Omaha Neb--Ad-vert
mement i ' T28Up
iz-
?s dobrý
dobré u-
1 llock od fe-
PRODÁM LEVNĚ cibulové semeno
Liseo Neb 2!h ledna — Velká žluté ImIuIc za 17j vyiiliíťeiiA Mrs
garáž Jlítchell Molor Cn a její i P 0llett ' BumoiivIHp Caliř r'Alwr
elektrárna zničeny byly iiožáremtiw""ťt T304P1-
vzniklým v pod na utěrek V dů-' MÁM NA PEODEJ groeemí a stí i
sledkll tohoto požáru městečko to-j" obehod třeba e vymění- y
to je bez Hveila neboť elektrický ifa™ aTJm wji-dtví na
Vi r w mjt ÍM „ w kího katoMelf'ho koatela Budova io
nované společnosti Dvacet auto
mobilů bylo zničeno s velkým
množstvím automobilových potřeb
a domácím zařízením Mítchellovy
rodiny Skoda se odhaduj© na
4:40fX)0 a jenom částečně j'1 kryta
pojistenínju '
n velkým ontávfiním o 6 nvřtnkíeh -Vín
v dobrem pořádku Prodám budovu fl 2
loty a zásoby dobrčho řboří Bídám d-
Hrý obřhod Příčina prodeje ehuravoMt
Oliehud iialízá a na rohu 15 a Main
u!i PJattsmouth Neb DalSt dotahy
odpovídá MÍm nmjiti-l JOIIV KOMA
Plattxmoutli Neb— Adv T28 r
J
r- --