Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 04, 1920, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    v
'
Hranu 2
POKKnK TN'F! I tSfttiK lítSV
(1
t
4
II
4
11
i':
Po:cno:c pudl co
vydAvi
POKEOK ZÁPADU
a místu! vydání
Crete liro ťalme okres Nebraskai vt
Bchuyler a Clarkson pro okres Colfa
Nsbraska Vřilsoo Km pro stát
Kannas v Cedar Rapids la pro stát
Iowu v lít Vuat a Minneapolis Minn
pro stát Minnesotu v Tyudall 8 D
pro Uty South a Norta Dakotu
PiiEDrLATXÉ:
Pro Spojená Státy $250
Pro Kanadu 30S
Po Československé republiky (360
Zásilky peažžnl dějtel te pomoci pe
nižních poukásek Express Money
Orders) bankovních poukázek (Bank
Draft) anebo v registrovaném dopise
Oznamujete li své přestěhování udej
te starou i novou adresu
s ~
: :
Dopisy t kruhu čtenářstva uveřejní
me m-uotné Musí bytí slušné psané
[ bez úmyslu ni koho osobni po&koditi
podepsány plným jménem at jii má
býti v redakci ntajcno anebo v dopise
uveřejněno
yÁLKA A VOJÁCI NA SIBIŘI
Silur je ' jreoiřřalicky vzato po
jem který si doposud Rusové sa
mi neacela přpsně vymezili Obec
ně nazývají se tak všecky ruské
državy v Asii s výjimkou oblasti
zaknspické jižního a východního
svalin Kavkazu a Turkestariu Vše
cka ta ohromná plocha ostatní
které říkáme Sibiř a pro niž v
Kvropě nenajdeme vůbee poměr
ného měřítka měří skoro 12 niil
] íntifi čtverečních verst řili 13 a
půl luillioiiu čtverečních kilometrů
Všecka Rus do války zaujímala
plodní víc než 19 millionň čtver
verst aij-ké Rftsko je třikrát tak
„ veliké jako Rusko evropské a je
samo o sobě větší ovšem než celá
Evropa Jednotlivé gubernie si
biřské jsou větší svým rozsahem
než celé velké říše evropské Tak
samotná toholská gubernie je vřt-j
ší (11 mil étver verst) než bý-j
valá říše německá neoklestěuá a
Franci dohromady Těchto ně
kolik jen číslic a údajů aby bylo
zjevím cu znaniěná řekneine-li že
naše československa armáda na
svém tažení Ukrajiny r 191S —
"zawjcvala Sibiř" t j dobyla jí
podjnaiiila si ji vlastně neehtíe
zcela nezištně ideálně aby ji oči
stila vrátila původním majitelům
Kusům obnovila v ní pevný řád a
pořádek Z ohromné části se jí to
podařilo skvěle a není její vinou
že Rusové sami 'nedovedli udrželi
a ovládnout! co 'jim Čechoslováci
zachránili a co jim dosud z velké
části chrání chráníce tím zároveň
sebe svoji existenci ha tak dlouho
než podaří se-jim ač tak či onak se
vrátiti domu do osvobozené vla-
mi jm in vsicnm uez vyjinmy a
bezměniě touží
Jindy a jinde pokusím se vylo
žili soustavně 'a pragmaticky po
dle dat získaných jednak z našich
vojenských pramenů jednak zpra-
dých (asi od pult července) a tím
odříznuta Kolcakovým armádám
ohromná liásobártu
Dle- téhož prameni anglického
foiumjíeíeh se Části v celé Vblasti
s:! mši kiit i ííix
mil IMiHUlV ijtv j'1 um reiuu j
k díspoMci jehlé okrouhle 100000
Semeno veů (bídné pověsti Vojen
ské) bylo 1201)0 Čechoslováků
nebojujících vůbec na frontě ale
Itájfcíeli trať Onisk—Irkiitsk by
lo tou dobou f"()O0 Japonců na
Aiimivkř dráze 0000 na Mandzur
ské dráze & na Zabajkalské rovněž
o ÍHXM) _ celkem 27000 Poláků
kteří se formovali v Xovo-Xikolá-jevsktt
za účinné pomoct našich
československých částí bylo dle
anglické zprávy 10000 dle mých
informací soukromých pouze asi
8000 Američanů v přímořské
oblasti (vlastně ve Vladivostoku
pouze) b'2~0 mužů na Zabajkalské
dráze 1500 muiu eidkcm 9750
Rumunů (tehdy v Irkutsku pod
velením Čecha plukovníka Kadle
ce) asi 3000 Italů v Krasnojar
sku 1500 ve Vladivostoku pouze
2K) JihoIované v Tomsku 1500
Francouzů v l-eljabiiisku (nyní
jíž dávno zabraném bolševiky) 1
100 mužů Angličanů ve Vladivo
stoku 500 v Omsku 150— celkem
650 mužů ' "
(Vlkem tedy bylo tou dobou na
Sibu"i asi 222000 vojska z toho
Run! 112000' spojeneckých vojsk
asi 110000 Na straně bolševiků
byla podotýká výslovně situační
zpráva anglická očividná výhoda
vnitrních operačních linií a te
ritorium které oni zaujímali bylo
Inisteji obydleno 'Naproti' tomu
armády Kolčakovy těšily se příz
nivé situaci že spojenci jim za
bezpečovali týl a tak ruské voje
byly svobodny pro aktivní opera
ce na frontách '
Od té doby situace se poněkud
pozměnila Itálie i Francie svoje
vojáky ze Sibiře odvezly domů již
téměř všecky" Armáda admirála
Jvolčaka tála jako jarní sníh vi
nou bídné organisaeo zásobovací
která je přímo zločinná pováží-
me-íi ohromná přirozená bohatství
Sibiře Ze naše vojska českftslo-l
u porovnání Rusv bvla a
zásobována a vším potřebným 0
patřena (poměrně slabými nákla
dy finančními) za daných poměrů
'přímo skvěle svědčí jenom o zna
menité orgranisaci vnitřní' Od
Ivjňskébo července začaly ' pravi
delné bohužel malé transporty na
šich vojáků domů po moři (po
300 nejvýš 1100 mužů) Do kon
ce roku 1919 dopraveno tak domů
okrouhle 1 000ti mužů především
arci invalidů tělesně ' slabších a
starších ročtiíků V zahájené akci
lodní se usilovně pokračuje a ínož-
110-h přes všechna dosavadní zkla
inání se strany etyřdohody spolé
hati na dané sliby může bvt ar-
1 i ll
llltll„llll
"" """Slf""""MM""
ll)ril!lllllMlIH„„
I
IIMIIIIHII
íttf
iMKiiiiililiinili )
m
UcoM linii]?
0
li
doino gí nyní cpoířiti prostřcilníctvím načchó zóvcdu!
Vydavatel "Denního a Nedělního Pokroku" aby vyhověli přečetným přáním odběra- H
telu prízmvců a vůbsc viech krajanů kteří touží po pěkné ušlechtilé české četbc podnikli za M
tím ucelem náležité kroky i!
' Závod ixái byl ítálo a ivláité v poilední dobí jest témíř zaplavován objednávkami na čeakó kniíjr kUrii ovšem na- J 1
zabývaje se knjhkupectvímr nemohl vynxovati Konečně ale aby to kruhu čtenářstva zavděčili rozhodU le vydavatelé "Den- =1
juho a Nedělního Pokroku' Žado&tem přečetných příxnivca vyhovětL Navázali 1 jedním největžím knihkupectvím spojem i
tak ie nyní jt jim moino poskytnoutl víem krajanům kteří po četbě pěkných knih touií veškerou příležitost aby il mohli = l
české knihy cpatřiti 5
Z uvedeného seznamu můžete svůj výběr nčiniti a po xailání obnosu který jest při kaidé knize uveden a zároveň po- É =
itovné xahrnuje budou vám žádané knihy poštou zaslány Eetnara divadelních her zašleme na požádáni =
J H Mftthar: Krimiiiút' 777777"
J 8 Maehan "Třiret roku"
J S Machar: "Vídeň"
3 8 Maebar: "Vídeňské profily"
J S Macliar: "Pod sluncem ítuMiím"
J 8 Machnr: "Veríem i prosou"
1 8 Maehar: "Golgatha"
P J Krejóí: "Xaíe osvnhoxenf"
Hnis Tyneeký: "OhuJt legiooáíovv"
J Vrba: " Hoí l inlvv" '
Ž J Maria t "Meiiíí prosy"
: Š Tytda Mcíium kná: "fmiliy a xradv" i
S lv an i MaAek : "Mír"
Š = Karel Jun-U: ' A ftjrliťko-řcaky slovník '
Karel Joiinš: "f'nlio n}{Hťký slovník"
! S Karel JonúS: "Nový tlumaě ameri ký" '
Z Z Jonáš -Níffrin: "Boheminu MaJe Kajiv"
=i= J 1 Král: "AnjrlHká ikoln"
5 Maxim Gorkij: "Vci-HHové úvahy"
š Joeř Holeřek: "Oeski ileehta" ''"!!!!!!
s Alois Jiránek: "Tsohlavel"
5 i Mario Majerové: ''čarovný svi-t" pohíidk kniba iliustr"
LE J Latla: "Wl"v veselý přírodopis" illustrováno
S Zai har: "Tohádky zeleného ostrova" illustrováno
52- ii ispoie: "jMKtor Jlrbéeek" román dítfte illuntr
S Anatole ťranee: "Ostrov tučňáků" skvoftne váraná
== C Sealfield: "Biiá ruže"
=Z V J XemirovíM):iiiřenko "Knížata bursy"
~ Louis GiilUt: "Čertův ksjíitán'
— Růžena JexciiHká: "Nwturno mofe"
= Frant Heritcn: "Xa niti humiíru" V']
= Serv:c jk-Hor: "Pan markýz" 527 stran
= K M fa prk: "Xrjipndnéjhí 8!ovnn"
SS Gabriela Preiso'4: "Zahrady"
= Várlav Hladík: "Tret"
= V MrStík: "Pobídka náje"
— - Bob I!arla!a: " V družino dobrodruW král dva dílv''
— Jan líavlaaa: "Šílené lásky"
llúřena Jesenská: "Taneépke"
~ Alexis Konvíer: "Povídky ehudveb"
Cena [brož] xix ~f
Mttll
♦ 4Ot60
I M 133
00 133
I SO 130
90 133
00 133
! 1)0 Uó
M
10
110 140
X
1 fío
33
(
„0
43
70
l3
183
1(50
160
lfij
110
120
120
110
110
70
'70
145
120
150
100
35
1)
45
110
90
70
'70
45
Servác Jleller: "Hnlomonida" román
Bervác' Heller: "Marie rVoatna"
Viktor Iyk: "Koum llaekensebinidúv"
dar KonráM: "llilá láska"
Johcf Konrád: "Plavorké povidkv"
Josef K felejbar: "Temno"
Václav fieriiiéek: "V dusném vjeduchu" 720 stran
Ivan Berjj Turyeut v "Otcovo fc děti"
Tereza Xováková: "Moniky fuly"
Kartd Kbwteniiaun: "Domek v polední ilíei"
Knrcl Kliwtemianti: "ťnlinky lidí"
I A Čartká: "Xi vždy" illustrováno
L A farská: "Druhá Xína" Sllustrovúnu
I A farská: "Jejiih ideál" illiiotrováiio J
I A farská:' "Lída VI utovská" illutttrováno
A MittenhnlMrová: " Domov" illustrováno
Friiutihck llerites: " HratH Hailisovi" illuxtrováno
1'rantiíik llcrites: "Román knp Hartise" illustrováno
Jaromíra Lelciiaká: "Tujenistvi xámku u moře" illustr
Fr J Čeíetka: "Deera enulantova" illustrováno
W 8ok(d: "Přival" román ':0 stran
K M fapek-Cbod:" Turbina" román 600 stran
K M fapek-ťhod: "Aut Vondrcje" dva díly
Karel MaSek: "Královny bea království'' románová studie
Dr Km Kádi: "Cvuby vřdeeké a filosofické"
llcdena Maliiová: "Prval polibky"
lda "Pohádky pro velké i malé děti"
J S Xlat-har: "Hoží bojovníci"
Iuž K řkorkovský: "ftiditcluá ltnlony a JétadLí"
O Hostinský: "feki lutdba lSl54-lí04"
V A J Hornové: "Česká zpěvohra
Karel Engeliimeller: "Pavouci"
Alex Dumas: "PafížŇtí Mohykáni" díl 1 643 strau velký
formát krásné illuntrovitno
Alex Duma: "Pařížští Mohykáni" díl 2 G08 stran velký
formát krásně illustrovánu
Alex Dumas: "gahutor" pokračování "JIížskýeb Mo
hykánů" dír L 7S(j stran velký formát krásuě íllustr
Alex Dumas: "Salvátor" díl 2 732 stran velký formát!
krásné illustrováno " i
tVna: IbjroíJ yjx
65
30
90
70!
Stlj
85j
00
00
73
í)(i
"o
(
00
70
80
73
00
105
83
60
U0
120
15H
45
30
'JO
45
50
20
10
135
U5
135
135
123
03
Objednávky z uvedeného zde seznamu s přiloženým obnosem adresujte na:
Pokrok Publishing Co
iiiiiíiiiiií
1417-19 So 13th Street Omaha Neb
Union Depot Postál Station
Illll!!illlilllllillíill!i!l!!!íllll!lll!
Ti
ské vlády jak se vyvíjely vojen
ské a politické události na Sibiři
za válk' a fo ní jmenovité od vy
ftťouiiení našich vojenských částí
na piidé sibiřské a jak se ty po
měry utvářily pod přímým vlivem
ceskym třebaže naše armáda si
ukládala všemožnou resTvn a pa-
methva rady Masarykovy chráni
la se přímého zasahování do nich
jlc vliv nepřímý In arci byl vel
mi si!itý začaslé a nemohl nebýti
- Dnes ebei jen řádkou éHic a po
auáiuek 'jsvétliti otázku kterou
mi rniioi kladl? a kladou: ynnoho
li je na Sibiři vojska? dvoiik Kusů
to fctojí ve zbrani kolik Oechoslo
válsň jak a Io jaké míry tu do
konfliktů branných zasahovaly
mocnosti dohodové?
Mám po -ruce díivérué schéma
vydané anjfliekým jícnerábiím ítá-
beni o stavu v půli min roku {k
30 červnu IfíJíl) Schéma podá
vá přehled sil obou stran a odha
duje z íič1h vojenskou hítuaej tak
to na východní fronte (sibiřské)
jstáb) tou dobou pro 1 li Z h I
rude armade boiM-vfek') éifjie}
ViWM mužů cellem 1VXK) Ki-
máda celá doma clo konce léta k
ložního
V polovici září 1919 ještě pro
hlašoval ministr vojenství Spoje
iiých Států ícveroamerb-kvch Mr
Iiaker že arncriilfi vojáci nutní
ustanou v Sibiři aby chránili si
biřskou železnici a jejich setrvání
tam ze jo nutno z vážných uúvlú
vojeiKycii i ňumannieh" Amieus
1 lato Tnagis simca veritas Adío
riekých vojáků v celé Sibiři bvio
v tu dobu dle vlastních iidajú lir
Iíakera ve Vojenské komisi kon
gresu ve Washintoně 8477 To
se jistě řhoduje: Ale ti všichni vo-
jáci"byli ve Vladivostoku a v nej-
blizsím okoh vhidivohtoku a h o
ehranou sibirské marisrály mčli
věru málo práce Tu olisfarávali
vvhiadné (Vchoslováci a Jajtonei
Československá armáda mela tu a
f čásfi ruá dosud úkol nejobf ížijéj-
si cliianie usek nejdclsí a nejvíc
ohrožený wl IrkuUka už do ()u-
fika totiž eelé Předbajkalí žele2
nicní : v
I)le údajů téhož ministra Mr IV
kera koneetn září na fizemí iítií
ern
né M)uiocí: Poláci Kumuiii
3391 Italové hlks Srbové SG íi
zvlášC ještě smíšetií Jihosluvané
691 Ukrajinci H'0 Karpatoinso-
ve't4is Alsasaue 11 Byla tu ]H
ce velmi záslužná kterou pověřen
byl a skvěle ji provedl býv veli
tel 6 pluku podpluk Hanuš 1
tato cmnost posloužila k tomu že
československé armádě na Sibiři
přiznáváno bylo zasloužené prven
ství 'á její autorita bvhu uznávána
jak Kusv tak všemi spojenci —
Vincenc Červinka
VYŠETŘOVÁNÍ NÁ
MOŘNÍHO ODBORU
Největší sensaci vyvolala výpo
věď Simsova učiněná před výbo
Km niiiudé soboty v níž tvrdil
že večer před -odjezdem do Londv-
na kam byl poslán za tím účelem
aby s anglickými velitHÍ vyjiraco
val podrobné jdáuy o americkém
námořním spolupůsobení ve válce
bylo mu řťčeno v námořníin odbo
ru: "Nenechte se Andičanůiu za-
sleniti Není riiíMiri ól-olom !-
— 7 — ť
Jest sice praydou že v tlobáeh
kdy se blíži presidentská volba
vytlouká se sejjsaec ze všeho za tím
ueelem aby se straua druhá poško
dila vsak proto přece vyšetřování
Kiere se veue prea senátním vý
borem na námořní záležitosti a kte-
ie vyvolal admirál Sims svým ho
jeni proli sekretáři Danielsovi vy
volává sensaci Jak známo Sims
za války vrchní velitel amerického
loďstva v evropských vodách pro
hlásil že nepřijme vyznamenání se
kretářem mu udělenéhokdyž Da
niels zároveň neschválí všech jeho
Oíipoiliceni a neudělí vyznamená
ní důstojníkům jím navrženým
Spor iih pohled nepatrný vedl h
vážným následkům a lěžkým obvi
něním kteru Smis preJ výborem
néiríl Dň-kává se nyní zvědavě
jak' na tato obvinění odpoví Da
iiwbi áž bude před výbor poyoláu
Jiepubl iká liská většina v yšet řu-!
jícího výboru vidí ve věci té tak
výhodnou zbraň volební žV bylo
rozbor! nu to póza dat i smát
chom jt ně vytahovali kaštanv
ohně My bychoiii steině bóiova
i
u prou viilicani!i jako profi
Vémeňm" To řekl "dle - Simsova
výroku "jeden vysoký úředník"
Sekretář Daniels popřel že' by byl
ticiril podobného prohlášení jed
ná se tudíž asi o admirála IJenso
na Ve WahÍ)i(„ié vyvolalo to
nemalou sensaci zvláště když k
tomu Sims jcbfé doložil že po ce
lý první rok války co dlel v Lon
dýně dostalo se mu jen chabého
přNpění se sírany námořního od
boru PřipomÍDá se že mnozí vv
íiikajjVí uůstojníei námořní jevili
vuci věci spojenecké podivnou
vlažnost
Nms vypravoval dale že nebil
v stavu pohnouti sekretáře nátnoř
ničiví aby vyhověl žádosti mezi-
spojeiieeké námořní rady dle
měly Spojeně Stily vyslali do '
uliv
fa niandžurském) bylo ía-' rozšířil vvšeiřnváií ínk in -i in
i ---tM vojsku asi oivj eesKo- ve i im zpiw„b jakým se válka vfekým ponorkám
ivi'MMíycn 'VJUU (tieco málo odooru naniorníiit vedla Bylo by
přes io dle mých informací usi to v vw-třování velmi m-AuúM' „i
ucmz ly hyl vydychán každý ná
mořní dfistojník který měl h vede
ním války jakékoli nj ní Ačko
li Siuw technicky bojuje proti se
kretáři jiámoruíefví DaujelMivi j
'úWU) Aniericanů jak již řeée
no 8177 Angličanů HLfL Vla
chů a Francouzů dohromady 1076
Když jsem já opojištél Sibiř 20
října tedy asi o měsíc později po
♦ omlo oficielním výčtu nebyl BaI
na sibiřské půdě snad jíž ani j"di-
íiý a íraneorjzři tam zůstalo soíta
n iz
SVily vyslali do vod
ovrojwkýťli čtyři veliké lodě Se
kretářDitiiiels nevyhověl pokud
do Londýna nepřijel Bensoji Ten
vyš-lřil vČe na místě přesvědčil
se ze je to tutho tritii se clo
aKhingtomr a hm na to bvlo
žádosti vyhověno tóms k tomu
doložil že jej mčla vláda odstra
nili když k líému neměla důvěry
Sims pozoroval že ve Wafchinjf
tone převládá nebezpečný 'směr
jehož cílem bylo věsti nroti nčme-
válku u břehů
Spoj Slitft ačkoli vlastní mfo tŮ-
sobnošíí leželo -ve vodách evrop
k ůiAt tub tÍ4it ti i
pomoc a spoliipůsobení Wasliintí
tonští státníci nevěří ovšem kž
démit iSinisovu slovftr a poneebá
vajř'si úsudek na dobu jnizdější
až vé stanovisko vysvětlí také
Daniels a obvinění důstojníci z je
ho okolí -
Sims chce vyvolali domnění 'že
odbor války přímo pracoval do ru
kou německé propagandě která
Iitúhi oiil l :i í „r: : _
dokázati mu že vlastní nebezpečí
německých ponorek leží u břehů
amerických Osamocená návštěva
německé ponorky u břehů novo
anjíliekých kde bylo několik lodí
potopeno dala k tornu vítanou zá
riiiuku -'Vzdor tomu všichni ná
mořní zjialei byli ' přesvědčeni
ponorky možno jeht jioraziti jenom
lam kde operují nejnebezpečněji
tolizu biehu evropských
Mezi dalšími jdjo obviněními
jest že první čtyři mčsíee {0 bvl
v Londýně bví mu nřidělen íen íe-
den asistent a 'vzdor torna se od
něho očekávalo hi bude do Wash
ingtonu posílat! podrobné zprávy
o celě námořní situaci steině íako
udili eele americké účastenství ve
válce na moří Dále-že úředníci
ve Washingtone chtě li řídili ná
mořní Htralcjrji v Kvroj-iě že se z
Wasliinirfoni vydávaly rozkazy
llím jemu podřízeným aniž mil
byla o tom odána zpráva že mu
ani nebylo dovoleno aby i ' úm
vybral členy vlas) níbo štábu íe
odbor' válečný zbytečně zdržoval
a protahoval zřízení lodních prů-
v onu pro lode vojenské systém to1
který 8e osvědčil nejlepší zbraní
prot i německým ponorkám vůbec
a konečně že vzdor všem' těmto
překážkám byl žádán sekretářem
Danícbriri a admirálem líMmoiiem
a oy i elera f o va Ikon ? res u n iinl ě-
m ze odJior mímořní ním v kaž
dém ohledn úplně Kpolupůsobil
Jilyz přijel do Jioiidýna juaví
i' tiit
sekretář DanieU řekne Každý
spor má dvě sírany a druhou síra
nu slyšet j! zajisté nul no Jel-ná-li
se o iieifbalost a iiedorozunte
uí či o zlý úmysl teprve m- ukáže
Z VERDIGRE NEB I
t ''"' " ' - - i
7 líne 3i ledna 1 !:'(!
— Přítomně mánie u nás poča-
sí kiáKiié Začátkem ledna napa- "
dlo (rot hu sněhu ten ale brzy zmi
zel a pak bylo po celý měsíc pčU-ně
dostatečně dokázaly Bojoval pro-jHíinx shledal že americký odbor
i Mimu vykládal fcve náhledy de namoi niet ví neni vážnost siluae
se žc js mu hlavně trneifi v oku
admirál Beuson který byl náčel í
marné Konečné Se obrátil u
meriekéjio vyslance v liondýué
Walter Hinesa Ptirea a imň i'
I fio prodředníefvím dopij siméjtli
m presídenlu Wílsonoví To nouioli-
l r i
mrtv ili iiriiiiKr iiiiiii kiíi li II Il li ne :n iiireli len I i A 1- : i
" V V ninrnt 1 1 jiii lei mu v ji oopurc'm oiujso vy en j to 1'anieihova klika se mnsefa iKd
tě slála touž dobou proti JJf0O0 fra neonzsk #' které dosud bylo v
iou a íjUW auirlickeJio vojska
(Ulit) rudá armáda čítající 13
ť"J mnú vlastních a 40ÍXXJ voj-
tla výhradně ze zajat eů hložené-1 jen jetč iOznárnktj všechna drob-
' (NčKieň Maďarů atd) Tato na narfWnosfní vojska na Sibiři
r ':vťn si brzy osvědčila a Tur-In
KrasnojarsikH (byla tnut i éát l
skoslovenhkýeh vojáků ) u pfidí
nu se oilebralo domů — K tomu
lřpóeliUjy nádeilletu toho že je
ho vízvčdná služba byla nedošla
tečná V dobáel i čc}j nčmei-ké
Jionorky zle řádily potápěly lodé
o překot a Némcj bjžj) w nfl
teénéní svých plánů ukotvili vál
ku vyhladověním Anirlíe a Fran-
t'U' DO WasbuivtOIrlI lirtúdv li
Stěžoval si mimo jiié na (o Že feše H prosbami a naléháním ale
:a j? diťs zcela v ruLou ru
plánů ]'řipomíná se že sekrelář jrobíti a Síusovy jdány byly pro
'"'' '"nnn ifi-u aoy ona iiio vcíKiiy
muži byli stejně odméuční povíšu-
i 'i i -
I' o uovu1aieneneKi lodKfVO heliem OVU i-I VÍe(-ko v o „„„„ To fc- 4'X
jTOHuova fsonu napřed považu-jdevíti tnUi-ú války hrálo ůhhuUm počálku dělo s faké v dalšíel
je jej jaksi za představeného Mim-yelmi-malou dab-ko elmbéjší nežli 'fásíel války a Sím pozoroval í
soka Jest známo že línson ' b 1 dalo očekávali wlwif„ t i ! i: t- i
Ifrmovalzzajtcfl n- války Danielsovi pravouiaíl Vjnu toho ihi Z té í "'
i
— V našem městečku a okolí
lidé si stěžují na nachlazení a ka
šel pokud však jest in ně povědo
mo lu -pouze jeden pacient jest mi
lůžko nemocných 'upoután'
— Zdejší český lékař má nyní
xnnétio utupitttí "'{
mocné jichž několik nalézá se v
ošetřování v jeho nemocnici Me
ti nemocnými jak tóm jsem zji
stil nalézá se paní Hájková a pa
ní Dvořáková velice zručná oše
tiovuíelkři deera to 'drn Clarka z
Niobniry u di-i-ra ) Píshla z Pi
shejvjlle t
-- Operaci na zánět slepébo
střeva v minulých dnech v ne
moeidei v Vorfolk podstoupil syn
p Ani Houžvičky Doufám že
stav nemocného se v btku lep
Ší-a že se nemocný opět zotaví
— - Pan Kd Koeina svoji farmu
dal do nájmu a přesídlí se s man
želkou do městečka Xiobrara na
tdpočiuek ježto jsou oba cln:
raví '
— Pan Vojtěch Jířáéek má v
ómyslu přesídlit i se na nějaký fU!i
Jo Wyominu kde ještě s jinými
společníky zahájí práci s vrláním
olejové sludriě Jest fiřáním by
ho štěstí provázelo neboť p Ji
táček jeht vtřkulku hodný muž a
zaidouží si to !
- ~ Pan Puda bývalý zdejší o
sadník přijel # podívali na zdej
ší kvč níálele a tu i mné bvlo im
téhiMiíiii potřásli si pravicí dáv
ným přítelem t dobrým společní
kem
--- Zdejší lékař dr hvri-r př"
slčluije m' do Kansasij — deště
dobře že se sem přesídlil z (Hiiíí
by znamenitý lékař dr K A Kí
Jal ayu zdejších cli valné ziiáinýe'j
manželů p A Jválalovýdi tak v
!olm nehrozí !edhtalcl dobří 1
ka rfcU péc J y Yj4í
V
K