Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 04, 1920, EDITORIAL SECTION, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    zde v rodné obci mého tuuže pa
thli jsme totiž do Vídně dle jeho
služby ve státě Byli bychom ji
nak museli do Vídní zpět — Při
jměte vroucí pozdrav od Vaií -Marie
B i dětmi
Dne 21 listopadu 1919
Drahá pani Olcxová! Xo jsein
Vhií svými lístky zbytečně poplu
bitu Z opatrnosti abyste axpoú
jeden lístek jisté dostali poslala
jsem jich víc a Vy jste asi dosta
li všechny Tím lípě! Vidíte to
lik roků jsem byla bez zprávy od
Vás jsouc odloučena téměř ode
všech a teď mi přichází za těžko
' když máni 1 měsíc čekat na psu ní
od Vás Dnen jsem dostala druhý
dopis od Vás datovaný 28 říjím
Vy píšete o více dopisech a zásil
kách tedy mi viřte že jsem ne
dostala nic jiného mimo těchto
dvou dopisu Na ten první jsem
Vám odpověděla rckomandov1
ným psaním dnešní dopis od Vás
jc rovněž rekomandovaný Nedě
lejte si o nás žádné zbytečné sta
rosti! Nyní jc přece již mnohem
lépe Jsem spokojenu jen když
dostanu ob čas od Vás pár řádků
na které kc těším jako malé dč
cko a které umo přesvědčují o
tom že nejsem se svými dětmi od
celého věta opuštěna a zapome
nuta Píšete mi paní Olexová 2c
Jiych mohla Máničku k Vám po
Klát To na mne nežádejte! Do
kiul jsou drti malé budu hledět
bych se jim udržela až kdybych
snad těm hrozným útrapám pře
ce podlehla pak bych Vás prosi
la abyste se jich ujali Pensi ne
bo nějaké odbytné by musely do
stat Psala jsem Vám že jsem od
dubna nedostávala pensi tedy
včera konečně byla věc vyřízena
dostala jsem přes 2000 K najed
nou a kolik budu dostávat měsíč
ně nevím napíšu až příště Byla
jsein šizena celých 5 let to byl
doplatek Věci jsou již také ke
koupení tak se o nás nebojte —
Jsem zvědava zda dostanete to
první psaní ode mne kde jsem
Vám vše obšírně vypsala Psala
jsem též že no bojím zimy a letos
zrovna tak brzy začala Tiž v říj
nu napadlo Mtěltu že není pamět-
liíka Jeden den napadne Mlč
ím druhý den prší a to je hroz
né Nejhorší eesty jsou když
chodím do vesnice pro mléko a t
je 4krát týdně Jsem ráda že
nyní mléko dostanu Loni jsem
byla přes celý rok velmi těžce ne
mocna lékař poroučel pít mléko
a já jsem s bídou sehnala 2 litry
na celý týden někdy vůbec nic
a to jsme na to byli tři ! Ach' to
bylo hrůzy! Jen kdyby ta zima
brzy přešla uhlí není žádné a zi
ma k nepřečkání Ale nechci naří
kat abych Vám nepřidělávala
starostí hůře už přece nemůže
být i než bylo loni a předloni
Škoda že jste se mi tak daleko
odstěhovali Kam se asi poděly
ty kabelky od Vás jak píšete pa
ní Olexová a kdyby se tak potom
4?: :u:'i'„:
O i Ulili nliíii arvj lni
3 náš taťka! Bůh ví jak to s ná
juí dopadne! Kde jaká rána to
jsem na řadě první ale pravdy
práva nebo trochu štěstí se do
moci — to jsem ta nejposlcdněj
Ší Dostanete Ji mjou odpověď
bude to někdy kol Vánoc u ta
Vám přeji Kťastné i veselé svátky
Budu na Vás mnoho vzpomínat
Mějte se dobře buďte hodně zdrá
vi a přijměte 'isíc pozdravů o
Vaší — :--y
Marie li í s" dětmi
(Ctěná přítelkyně! ti radost
uveřejňuje tue dopisy varní zasla
né jež budou dozajista zajímat!
naše čtenáře Též i já váut pře
ji zdraví a štěstí v tomto novém
roce a bude na-s tčsiti když ča
stěji zavítáte dopisem do naší
Ženské Hlídky" —
Pořadatclka)
Anna Lukšíková Table Rock
Nebr dne 27 ledna 1920 — Ctě
ná administrace "pokroku"! Zde
vám zasílám $550 jako předplat
né ni "Denní a Nedělní FokrokV
a $200„ jako píuipévek Útulně v
Brně Též bych vám ráda získa
la aspoň jednoho odběratele ale
nevím jcřtlí mi to podaří- ~
Přeji vám šťastný a veselý nový
rok!
(Ctěná přítelkyně! Přijměte
vřelý dík za předplatné jakož i
za příspěvek pro ubohé sirotky
Téi ítuy vám přejeme 'mnoho
štěstí v tomto novém roce liúde
nás těšit i když též ob :as zaSIete
dopis do naií "Ž H" za čež vám
předeni vdééí —
Pořad atelka)
Acsa Vávrovi South Park
Minu — Já též přicházím popr
v6 mezi Ván a nevím tudíl zdali
mé mezi sebe přijměte a pakli a
no tedy jii předem vám dřkuji ta
vaii ochotu Časopis "Pokrok'
so nám velice líbí tak že teaím se
vždy na tu neděli a věnuji mu ec
lé dvě hodiny a kolikrát za týden
již pročte u ý zase čtu a nejvíc
mě zajímají dopisy z mojí zlat e
Moravěnky neboť jsem též Mora
vanka Pocházím z Otrokovic
na které často vzpomínám a mým
dětem o mém rodišti vykládám
neboť mám na co vzpomínat Můj
manžel je mlynář vlastnili jsme
úhledný menši mlýneček vodní
ale to víte' milí čtenáři že neště
stí jezdí na rychlém koni Jednou
se dalo do deště a pršelo nsi 2 ty
dny k tomu pak přišla s hor tal
velká voda že nm strhla stav
který stál 25 tisíc zlatých Nu a
tak nám to odehrálo Peněz na
nový nebylo tedy nezbylo nic
nežli mlýn prodat jako privátní
domek a jít Mého manžela však
napadla myšlénka a hned byl vy
pravený jeti do Ameriky Ani
jsem se nenadála u již měl pas a
všechno 'jiné připravené u rozlou
čiv se a námi take hned odjel a
mne nechal se čtyřmi dětmi v reu
te Šťastně se dostal sem do A
meriky a a ním zároveň přijel je
den uhlokop který ho hned vza
do těch hrozných děr uhelnýcU a
za sedm měsíci! mně poslal peníze
na cestu a tah jsme tomu neštěstí
utekli Ale mojí drazí když jsem
mého manželka spatřila jak vy
czl z té díry tu div jsem se ne
svalila a moje děti utíkaly od ně
ho a křičely: "Uteč maminko
kominík jde !" Těžko k sobě děti
přivolal Nebozí uhlokopové! Po
měsíců jsem tam plakala a kaž
dého dne strachy skoro umíralo a
jejich ruce plné mozolů mastila
Do práce tam chodil i chlapec 10
roků starý a tomu krev na rukou
ani neoschla Milí uhlokopové já
vám všem ze srdce přeji to o o
jto zápasili a jesle vieoí ao to-
dc bude pro tentokráte dosti ne
oť novou jestli uiíij dopis nelni
de putovat do koše Až to zku
sím podruhé napíšu více Srdcí
ně zdravím ctěnou redakci a mno
ho váženou puní pořadatelku
(Ctěná přítelkyně! S radostí
uveřejňujeme váš dopis a jenom
žádný strach z toho koše ' Bud
nás těšit i když častěji dopisem
zavítáte do naší 'enské Hlídky'
Srdečně vás zdraví —
Pořadatclka)
-7'
Anna Dwořáková Langdoň
Mo 27 ledna 1920 — Ctěná re
dakee "Pokroku"! Vidím 2'
předplatné mně tento měsíc do
chází protož obnovuji toto znovu
na příští rok Přikládám tudíž
Money Order na $2r0 Pokrok
mně pravidelně dochází a mnoho
zajímavého čtení v něm nacházím
Přeji vám mnoho odběratelů a tež
dobrveb nlatíteln Vím sama
co obchod jakýkoliv znamená
(Ctěná přítelkyně! S díkem kvi
tujeme obuos na obnoveni vasc
ho předplatného a buďtež ujiště
na že dopisovatelky a zvlast
čtenáři budou vám vděčit- když
častěji dopisem přijdete do "Zen
ské Hlídky"! Zdraví vás —
Pořadatclka)
Anna Plavetsová La Moille
luwa 22 ledna 1320 — Ctěná re
dakee "Pokroku'! Již také mu?
přišla řada abych se přihlásila
mým předplatným tudíž vám zde
zasílám $250 na mně nuly- "Po
krok" který vždy s radostí kaž
dého-týdne očekávám a zvláště
teď když mámo v něm takový za-
junovy roman- mohu nei ze
jsem četla množství románů a!
nejlépe se mně ze všech zamlou
vá "Karaesou Aladár" Jen lidy
by ješ hezky dlouho potrval a
bychom se z něho něco dověděli
Na konec pak přeji všem čtená
iům y Atoto roce spokojenost S
poedravew n vncchny
tucua přítelkyně! jjiky ja
předplatné a kl já vám j)řej)
jrfooho (zdraví a tspókojeaofctí v
tomto novém roce a bude nás tě-
siti když i vy dopisem častěji za
vítáte do naší ženské statě" — "
Pořadatclka)
' JŘ &
K Malaiková Waltllill Nebr
23 ledna 1920'— Ctěná pani po-
adňtelku a núh čtenářky ! Jak
ta naše besídka -nyní je zibavpá s
mu ptala o týrání zvířat Netán
Sete milá paní ndit ony aeclty
na paaičním místi nCíl kirl
jste členfcyní pro ochranu zvířt?
Myslím vlak žc všichni ti taajltc
lú velkých reněl jsou tél Beny
toho spolku a noskytne-li se ně
kterému piřílciitost ze některý
vozka ilehá jctabového koní mí
sto fclabýní koncem W5e koncem
silným tu hned ho necha sebrat
a potrestat Ze by on sám zaalu
lioval ďesetkráte více pa to on
nemyslí a odvrátí od nebe pode
zření le by on nechal zvířata tý
rat A pak jak by mohli dělat
nnlliony když by vypěstovali
hodně dobytka a byl laciný t Oni
ho nechají raději hodně zhynout
aby mohli křičet do světa 2c jc
dobytka málo a při tom se jim
uěkolikaná-Hobně i ten zhynulý
dobytek zaplatí Zdá se mi ž?
zákon a jej plnit do poslední pís
menky jc jenom pro chudý lid
Pro boháče Žádný zákon neplatí
a pakli někdy pro jméno na ně
kterého dojde zaplatí vše a jde
zase tou sainou cestou! Dohlížet
aby zvířata nehynula hlady a
ízní měla by vláda ale když oni
ti boháči jsou asi tam nahoře do
hře zapsáni Tak si myslím kdy
bychom se všechny čtenářky "Z
11" přidaly k vámi' jmenované
spolku že bychom toho mno
ho nedocílily Nemyslíte milá
ipaní II že je lépe dollar obětovat
ve prosperit zanedbaných a opu
štěných ditckí Co jenom jo jich
zde v Americe a v Evropě též
f etla jste dopis slč Stejskalové
Rrna kde vyličuje jak zane
dbané dítky do jejího nstavu při
jímá a chudák vše hnedle má
vydržovat z milodarů Nemysle
te si milá paní že jsem necita
vůči zvířatům a mohu-li tomu za
bránit nikdy nenechám zvíře tý
rat Však když mnohdy čtu jak
sbírají nemocné kočky a psy a je
éčejí na druhém místě opět že
opuštěné dítky hladem a zimou
mírají tu myslím so1hžc by by-
prospěšnější by nemocná zví-
itThoval re Spojených Státu Cl
lem mé ceity by "byla Kepublika
Chilli kterýžto stát ne mně dle
Ottová ruuíného Slovníku nejlo
po zamlouvá' Ale teď je dobrá ra
da drahá a sice : Jak bych se do
uděl adresy krajanů jsou-li tam
jacíf (Zvláště v střední a jižní
Chilli) Jak bych se dověděl
dresu na vládní přistřhovalccltý
'rit 1— L JI -
utau v Miuiw oycu ac uu
věděl adresy na konaula chillské
ho zde ve Spoj Státech t Když ne
jinak tak bych též byl rád kdy
bych se dověděl adresy na tamt
německé noviny nebof Němci tam
v Chille jsou Za radu děkuji—
8 úctou Anton Král West Tes
oapovea p Ant &nuovi ve
West Texas: Ohledné českých o
sadníků v Chillské Republice ne
nitím žádných vědomostí a bud
nejlépe když zašlete svůj dotaz
na zástupce chillské vlády ve
Washinetonu Adresujte : Cítil
liau Ambassy Washington D
— Ohledně osadníků němcckýcl
sděluji že osady německé jsou v
následnjieich státech jmenovité
Valdivia a Llanquihue Avšak
jsou-li tam německé časopisy vy
dávané jména jich nejsou mně
známa Informace o těchto zaj
ste obdržíte na dotaz k clullskc
mu zástupci pit uasi vlauc ve
Washington I) C
Ctěná paní Radová ! Mohou vlá
dy politické mít i trváníbez mo
Talniho j)odkIaUii: — Ctenar
Milwaukee Wis
Odpověď: Dle mého nazírání n
historie vlády bez rooráltiílio
podkladu nemají dlouhého trvání
Doklad toho máme "Pařížská Ko
muna" a nynější vláda Leninova
Rusku padlá Kaiserova něme
cká vláda
J v J
I Nese Beceda
olika různými dopily t 3jEdíiv5
jfečetfa ' jieax drpí raní llauze-
rové te frmíi lakoty feýlpi-
řata nechali odpraviti a postarali
su raději o 'ty -opláštěné děti Ne
chci vás nikterak' ve vašem citu
ho zrazovat by se nestal členéml
one orpatnsace vsaK prosím ne
zapomdiitc též dollárkem přispě
na líměnskou Útulnu a slečnč
Stejskalova i ti její sirotci varn
judou vděčni Pak ještě jednu
rosbu mám k vám ctěné dopiso
vatelky i páni dopisovatelé by
choru každý s dopisem poslali de
sáček pro slečnu Stejskalovou Mv
to ani nepoznáme když do psan
esaček neb poštovní známku
vložíme a těm ubohým: dětem sc
tím pomůže Bude to dobrá vůl
každého a byla bych nerada by
irosbou mojí některá dopisová
elka od dalšího psaní tipustia
?aní Teto i pí Radová jste obč
mezi 'Čtenářkami í etcnan obline
ne přimluvte se tez Zvlaste vy
i Radová vaše rada jo bcznlat
ná nechť aspoíň ti se plácnou přes
kapsu kteří chtějí yasí rady
záležitostech srdečních Jářmůj
příspěvek zašlu jenom jak se vy
pravím do města neboť náš po
šťák peněžní poukázky nebere
Odpusťte pí pořadatelko že vás
zaso s mym dopisem obtěžuji vi
te já jsem jako ten Hanák a než
se k něčemu 'přiměji věznic to
dlouho času ale pak to stojí za to
S npřnnnýiu pozdravem pani po
řadatelcr a všem čtoneím dopis
pro tentokrát' končím ' "
(Ctěná přítelkyněi Díky za d
pis a jest přáním nás všech aby
o olwahu jeho naši milí čtenáři a
čtenářky uvažovali Srdečně vá)
zdraví a těší scna další vaše pří
spěvky— - Pořadatelka)
r )í
f 4
Tisi fciSrfi +
+ + + + + + + + + ý + + ý + +
faní Radová - odpovídá! jenom
ri dotazy Plnynt eocm qc-
jn-aie' irevy f i f wf 4np lf
telké nearáli dáti jtpéuo jwd do
taay do veřejnosti ffi uverejq?
ní jejich dotazy budou dje jejich
udání a přání označeny Ifámc
dotazy z Wílbep a Kansottu bez
odpisů jež íieuveřcjňujemo pro
shora uvedenou pj-íčinu - S ' í-
' Vóeyčdoúét páuí Uadová J Buď
te tak laskavá a jeli' vám mož
no odpovetti tento dotaa tak
-ái zdvořile žádáni jbyttf t4k u-
Zrnila a aiee: -Růz' okolnost ř
ne nutí bych'ftf s "rodjou yy-
D0PI3Y Z ČESKOSLOVENSKÉ
REPUBLIKY
Paní F K Dvořáková bydlíc
v cislc nwz jiznt li) ui umana
obdržela z Moravy od svého sy
novce dopis v němž líčí útrapy
jichž bylo mu zakoušeli na váječ
ném poli :
Fryšava u Nového Města Mo
rava — Dne 30 prosince 1919
Milovaná tetičko a sestro Liidmil-
ko! Předně přijměte můj nej-
srdečnější pozdrav a stálou vzpo
minku na vás Již často jsem váni
cbtčl psáti -vždy však mi z toho
sešlo doufám ale že mi to nebu
dete míti za zlé Přičiním se
bych napravil co jsem dříve za
meškal Dnes napíši vám co se
se nuiou dělo co jsem zažil zlého i
dobrého jenže toho dobrého bylo
málo od těch dob kdy jsa ješč
zdráv a doma trávil jsem svoje
mládí mezi rodiči bratřím i a se-
Ktra-mi Vzpomínám nula Luu
tuilko na dosti neutěšené avšak
milé chvíle kdy ještě jsi byla me
zi námi Osud však zanesl tě do
země a života lepšího nežli jest
zde Jc nám po tobě smutno a
však vědomí žc jsi šťastna a že
o tebe pečuje dobrá a obětavá te
tička iiás upokojujc Se mnou
však si nemilosrdný osud zahrál
zcela jinak Byl jsem zahnán na
vojnu do víru válečného plného
sed a utrpení s Odveden jsem byl
dne 15 'března 1915 a za mesie
jsem narukoval do Jihlavy kdež
jsem byl C neděl a potom jsem jel
do Krakova V Jihlavě vojna do
sti ucházela měl jsem tam kama
rády a též tatínek za mnou jezdí
val V Krakově ale bylo již ji
nak líylo tam vojsko více ná
rodností — - Poláci Rusíni Rumu
ni Maďaři a Jíěmci a jenom ne
cši a já nemoha se domluvit
musel jsem sc učit jejich řeči
olsky jsem sc naučil brzy něme
ky to šlo trochu těžko a pomalu
Za H wdw em odtqmtud nde-
jel do pole tam zase tiž bylo ji
nak — veliká starost "p eebe a o-
étatní ' kamaf ády každou cvíllpj
nrozici pezpeui uirvi jeiue po
hody a zase útoky neb utěk a při
tom všem 20 i více kilo den co den
na nádech nosit a co nejboršího
m tom bylo velký hlad a Žizcn
řeScl jsem veliký kus země v
lalíěiia jcštř yžtší vRusku den-
ňS' jsme chodívali 20r~23 i yiec
km wnolio ' jsem viěl 'a zkusil
yl jsem tam jakoby odloučen od
vieho tvěla až dlpe 23 řjjňa 19J5
"je 2
iula
pod piNf
psat nemohu jak hrozno bylo v
tu noc v rachotu granátů a deSti
kulek Honem vzal jsem do náru
ěí kamaráda raněného do nohy a
lénem se s ním dostal na obvazi
(tě kde se nám dostalo první po
moci a pak nás posílali z nemoc
nice do nemocnice až jsem sc o
eitl zase v té naší Moravěnce v
měst? Mor Ostravě kde mne vy
hojili Dovolenou jsem ale nedo
stal utekl jsem tedy domů a byl
jsem doma 3 dny a zase do Jihla
vy a' odtamtud do pole Tehdy
jsem jel v lednu 1916 a zase v po
li to samé jako dříve jenže bylo
nás vojínů ponejvíce Cechů též
12 nás tam bylo z Fryšavy pohro
madě JiŽ bylo při těch trampo
táeh veseleji jeden Jden dostal
ten lístek z domova jindy zase
druhý a tak jsme se přece potě
šili majíce naději že přece nade
jde den a budeme vysvobozeni
Mhé den vysvobození přišel do
sti brzy avšak velmi smutně a
bolcstuě Stál jsem jednu noe
jak obyčejně v noci bývalo na
stráži krásně bylo měsíc svítil
v tu noc a já vzpomínal na do
mov Tu vsak přiletěl granát
druhý a třetí a já se svalil na zem
s uraženou pravou rukou a pro
střelenými plícemi Ani nevíte
jak mně v tu chvíli bylo — ta bo
lest a lítost Ježel jsem tak 2
lodiny nežli přišla pomoc Od
vezli mne do nemocnice kde jsem
byl 'každý den obvazován a Gtý
den na plíce operován odkud mně
vyňali kulku při tom jsem 3 dny
nesměl nic jíst ani pít a pak 3
dny jenom pít mléko Pak jsem
jezdil z jedné nemocnice do dru
hé Byl jsem též v Uhrách mezi
Maďary kde však musím říci měl
jsem dobré ošetřování a na stra
vu výborně Byl jsem tam 12 dní
načež jsem se dostal do Vídně
kde jsem byl iy2 roku — časem
jsem se měl též dobře časem hů
ře Mezitím jsem byl dvakráte
na dovolené 'laposjeqy jsem nyi
Brně též 1 roku á navštěvo
val jsem tam roční hospodářskou
školu Měl jsem v íimyslu zústa-
ti v Brně až mi zaopatří uějaké
místo nikde však takové místo
nebylo uprázdněné Byl jsem tc
dy poslán domů a jsem oď 12 čer
věnce 191 9 'doma V ten cas jal
jsem byl v Brně byl proklamo
ván československý stát těšil
jsme sc že též o nás invalidy bu
de lépe postaráno nežli za sta
ré monarchie rakouské ale je to
skorém horší jak se o něco hlásí
me ani odpovědi nedostaneme
každý se musí o sebe starat jak
sám může Neblahá pro nás invali
dy budoucnost — Podruhé varn
zase budu psát bodně Pozdrav
od rodičů bratří a sester
$ Josef Brychta
tC 1$
TOBIAS NEBR 2G ledna' '20
Ctěná redakce přijměte ode
mne srdečný pozdrav a buďte tak
askavi a popřejte místa dopisu
terý jsem dostal od jednoho
ratra sc kterým jsme sloužili
spolu na vojno Byl raneu a ted
musel znovu do nemocnice nebot
měl ránu jen povrchné zahojenou
tak že mu nyní znovu hnisá Pro-
bratri kteří jste znali br
'rantiška Dobšc u 22 pluku a na
posledy u 21 7 roty tak buďte
ak laskaví a zašlete mu podle sve
možnosti neb upadl do velké bí-
dy ťnlozeuc zasílaní uopis Kte
rý jsem právě od něho obdržel —
)opisy s příspěvky adresujte ná
sledovně — František Dobeš u
paní Kusllové Modříce Brno —
Končím sc srdečným pozdravem
na celý personál "Pokroku" n
všecky čtonáře tohoto časopisu
- Václav Brabec
Ubsalt dopisu Dratra jenz se
nalézá v tak bědném postavení
Brno 13 pros 1919
Drahý bratře! — Třijmi můj
vřelý dík za tvůj milý lístek kte
rý - jsem od tebe obdržel Zajisté
tě to překvapí že píši v nemocni
ci vždyť jsem ''opít byl nucen se
tam odebratj neboť rana pylu za
hojena jcuoni ti£ povrchný tak
ze jsem nevěděl co mámkdělat
pána stále hnisala neboť jnem
tam měl kus strepiny Jaty tedy
vidíš 'byl jsem demobilisován a
nyní nacházím se v kritickém po
stavení Co jsem míl q to jsem
přišel a dnes naposledy jétě bu
du mrzákem nebof cítím hrozně
sy ůJkí'íž í Bych'' tobě vysvětleival
uae poměry zajisie ny ivi 10 au
ueDotěěilo neboť jest mi do plá-
$e ?Ppipettu-U ui na io a vůjiec
r t + ' iL ií é'"t ú:-:
skav a sděl i ostatním známý oi
bratrům tél i Syslovl v jakém
kritickém postavení se nacházím
a zda-li byste nebyli tak laská
vi a nemohli mně něčím prospět:
Milcrád bych vše pH jal neboť
jest to pro mne hrozné — upadli
jsme v takovou bídu kterou nelze
mi ani sděliti Doufám žo budeš
tak laskav a emilujete se r© po'
lek nad vaším známým bratrem
který byl v tak mizerná postave
ní nyní uvržen — Abych sdělil
něco o naší republice tu jest zde
jen samý nářek avšak pracovat
žádnému se nechce Proto my
mrzáci doufám že to nevytrhne
tne ačkoliv se stále bráníme -—
Neměj tni za zlé žc ti tak málo pí
ši — jsem velmi sláb a proto ne
lze mi ani o všem mysleti Ještě
jednou vás srdečně zdravím a na
všecky na vás vzpomínám též i
na ostatní bratry co jsme se po
spolu napracovali a budovali vši:
pro náš budoucí život a ' nyní
když to tak člověk pozoruje po
všem jest vetal — Končím ' vře
lým pozdravem též i na ostatní
bratry a doufám že budete tak
laskaví a pomůžete aspoň nutě
který se v tak kritickém postave
ní nevinně ocitnul S bratrským
pozdravem Tvůj bratr
František DobcS
tí JÍ
11LMATON TEXAS 18 ledna
1920 — Ctěná redakce "Pokro
ku"! Uvnitř shledáte poukázku
na $250 jako předplatné na váš
list který mně dochází výměnou
za iv vety Americké ixyni do
stáváme "Pokrok" pravidelně
každého týdne Dříve však mně
docházel až druhého týdne v úte
rý což ale zavinovala ta stávka
uhlokopů Z toho vysvítá jakou
mají havíři moc Kdyby zarazili
všichni všechna kola zůstala by
v celém světě stát A co by po
tom následovalo ? ! Též i já jsem
ten černý démant po 30 roků vy-
copaval S pozdravem na Vedak-
ci a všecky čtenáře znamenám se
Karel Koupu
CLKVELAND OHIO — Ctěná =
redakce "Pokroku"! -PředuS pře-
ji vám mnoho štěstí a stálé zdraví
k novému roku A za druhé vám
posíláni předplatné (doplatek
bych to měl nazvat ríeboť už jsem
měl na "Pokrok" předplatit před
půl rokem) Těší mě že jste mně
stále noviny posílali a zároveň
vám za vaši důvěru děkuji Dou
fám ctěná redakce že mně nebu
dete míti za zlé že jsem se opo
zdil ačkoliv bych pořádný vý
prask zasloužil Za vaše promi
nutí se odměním tím že některé
odběratele pro vás získám Jed
na veliká chyba mezi některými
kra jany jest že rádi by dobré ča
sopisy četli ale neradi na ně pár
pár centů obětují (tak asi jako
já neboť jste čekali dosti dlou
ho) Musím té Utanie nechat by
vás z toho hlava nerozbolela h za
druhé se mně toho moc nevejde na
jednu stránku protože píši z ro
hu do rohu ačkoliv mám dobrý
úmysl psát rovně tak mám strán
ku hned plnou v— (Žádné obavy
jen častěji dopisujte Pozn rcd)
Zatím s přátelským pozdravem
a prannu celému vydavatelstvu
Pokroku" ještě jednou šťastný
a veselý nový rok znamenám s
James Metlička
tebo vyfcvcpoaila ruska ut ostatoí Jbratry se kterýri jsem
k4 i jvojeia řkrzn tvýt u xpúafi lvmů ' za in eot
jm okéro - £$i vám t- Valivé pfcfci W "biíd' "ikTAj
"FJu"jcBt zde ale nedejte sc ji
podesiti
Buďte klidni! Vzpomeňte na
slavný výrok komrnodora Perry-
o jenž po bitvě na jezeře Erie
1813 hlásil: "Setkali jsme se
s nepřítelem a je náš" Je snad
no setkati se s influenzou a ví
tězili nad ní jestliže si zachováte
zdravý úsudek budete prováděli
potřebná ochranná opatření h
budete udržovati své vnitřnosti v
pohybu pomocí Triherova jéci
yého Hořkého Vína TrJnerův lék
petolito čisti 'vnitřnosti Ste ta
ké {éKilujé obranu těla JiuéVvý
borné "léky pro nynější infíutVzu
jsou : Trfnerova Angelika Hoká
jež ' zvyšuje sílu životní Aitípti
trín nejznamenitější to přořitř'!
dek kc klpktání hrdla a vyplacho
vání nosu pro Uosul lázeň je riut:
ho toto zředění : jeden díl ' 4rit
putrinu a čtyři díly vlažné vodý)
Každý obc]iodník % léky nía' Tri
norovy léky naskladž nebo Vant
je-rychle opatří jen když budet
tátt na tomže nechcete' jinř lež
TřjřT! -r Jnvb Tiwr Coro
pV 4333'i3 p Ail:-d 'Mi
i
i
v