Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 04, 1920, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1 1
KSJSOZit&SNÉJ&i A
NSJLXPŠÍ ČESKÝ
TtDittNIX NA%
jtfPADi
'POK
ROK ZA
PÁDU
VĚNOVANÝ ZÁJMŮM NAŠEHO ČESKÉHO UDIT V AMERIC1
MEDIUM IX TT2
4ř
i?
ti
i
¥
PUSLXCICD A1ÍD DKTaDDTED FESUIT IfO 1W AUTHORIZED BY THE JICT C7 00T0B23 8 1Í17 ON FILE AT TO3 POST 0JTIC3 OP OXIAIIA HES- & buhleson PwtmMUrOwmL
ZALOŽZ3 K 1S71-C0&32 43
OMAHA NFBR DNE 4 ÚNORA (PESRUARV) 1820
ĎlSLO (NO) 23
jv]©O¥i]©0 pgidlSDdijlí si[íín]0(ro©kě pinBiv®™ uosídďi] i
íolšouiCtí agonti s faloš-
nými průvodními listinami
jozdúli z Moslivy do KOmoc
Vydávali te za pracovníky Červeného kříže a byli
ve styku s komuniitickými orgamtacemi
v různých zemích Evropy
Tondýn 2 ťmorn — ItolSeviřtí
agenti roznášející depeše ohledné
sciisněn{oh a dalekosáhlých plánů
komunistů po značnou dobu cesto
vali mezi Berlínem a sovětským
Ruskem s falešnými průvodními li
Minami jak bylo oznámeno z úřed
ních kriihíi Tyto pověřující li
sliny jak se sděluje označovaly je
jako delegály misse Amerického
červeného kříe v Berlíně kteří
udánlivě byli pověřeni vy Set řová
níin záležitostí ohledné výměny ně
meckých zajatců v Rusku Tito
jknrýři jak všechno tomu nasvěd-
čnjo sprostředkovali dodávání de
peší mezi Moskvou a bolševickými
orgnnisaecnii v jiných zemích za
hrnuje v to německé Rpartnkovee
a švýcarské komunisty Litevské
autority odhalily toto nezákonné
cestování když litevské pomezí
bolševickými agenty bylo -několikráte
překročeno a došlo k zatče
ní několika osob
Všichni lilo kurýíi nebyli opat
Teni americkými průvodními lisí i
' na tii i" u viník 1 al v ě pru vodní 1 í
sliny nalezeny byly 'u mnohých
Dva muži kteří byli opatřeni prů
vodními Jistinami Červeného kříže
připustili že nemají co činili s a
nierickmi mssí a že ve skutečnosti
pracují pro komunisty Jedna že
na podobnými dokumenty Opatře
ná která pracovala mezi Dvinskcm
a Berlínem přiznala se že bylo jí
Složeno aby 'dodala dokumenty
osobám které osobné neznala
Zajímavými byli dva muži ce
stující přes Berlín do Moskvy
Nesli dopisy skryté ve svých vá
zankách Jeden z nich byl Němec
člen strany německých neodvis
lýeh socialistu a druhý byl Švý
car patřící k švýcarské radikální
organisnci jež se nazývá sociálně
demokratická organisaee mladého
lidu ve Svýearkn
Němce nesl dopis od náčelníka
' německých Spartakové ů Jiřímu
Cičerinovi bolševickému ministru
zahraničních záležitostí V připí
šu tomto se vyvrací obvinění že
němečtí Spartakovo! jsou protire
' volnění organisaoí proti bolševi
kům Prohlašuje se že Karl Ra
dek bolševický agitátor který ne
dávno opustil Berlín -může svědčit
o sympathiíoh ke komunistům pí-
satele dopisu :'Pisaler oznamuje
dále že učinil opatření bolševi
kem Zinověvem v zájmu rozšíře
ní koimmisftické propagandy do
všech částí světa zvláštní službou
knrýrfi z Berlína '
Jiný zabavený dopis psaný stoj
ným Němcem udává' že se mu po
dařilo příměti jisté rytce a litogra-
fy aby vytiskli americké ' fran
couzské a německé průvodní listi
ny pro potřebu ktirýrů a navrhu
je aby sovět učinil podobná opat
ření pro kurýry z Ruska do Něme
cka — "'
' Švýcarský knrýr nesl přípin od
sekretáře radikální organisaee so
cialistické v Bernu redaktoru 'bol-
Sevičkého časopisu v Moskvě Se
kretář' v něm děkuje za poslanou
bolševickou literaturu z Moskvy
které mohl jak sděluje dobře po
užiti žádá o poslání literatury dal-
Pří výslechu prohlásil německý
kurýr že němečtí tieodvislí socia
listé mohou svrhnout! německou
vládu v tom okamžiku kdy budou
ujištěni o pomoci Leninově
Londýn 2 února — Bolševická
komunikace získaná zde včera ijc-
cer sděluje:
Zmocnili jsme se Perekojni v ú-
zine Krymské nelaleko torného
moře a zatlačili jsme nepřítele z je
ho opevněných posie na Čengarský
poloostrov způsobivše mu značné
ztráty
Při dobytí Nižnij ITdinska v ob
lasti Kanska zajali jsme celý Dru
hý batalion a ukořistili pět obrně
ných vlaků
Moskevská jiskrová depeše da
tovaná v sobotu udává následu
jící úřední sovětskou komunikaci :
V oblasti Klizabefhgradu naše
vojska zaujala Glodasa řadu' ves
nic od dvacíti pěti do třicíti mil
na západ od Klizabothgradu
V oblasti Kanska východní Si
biř zaujali jsme Nižnij Odinsk
Nepřítel ustupuje ve zmatku smě-
rem východním
Epidemie chřipková
v Chicagu ochabuje
Chicago HU 2 února-- Počet
úmrtí následkem influenzv a zána-
In plic od propuknutí epidemie dne
1" ledna byl 1 668 dle oznámení
zdravotního odboru 'Během téže
periody oznámeno bylo 26888 při
padli onemocnění Počet nových
případů onemocnění 'v posledních
Ivacíti čtyřech hodinách značně
poklesl za to však zvýšil se počet
úmrtí Influeuza v posledních
dvacíti čtyřech hodinách způsobila
122 úmrtí a zápal plic 85 Na in-
fiucnzu nově onemocnělo 860 lidí
a na zápal plic 352
Admirál Kolčak
byl prý usmrcen
Londýn 2 února — Jiskrová
depeše z Moskvy sděluje že bolše
vický orgán Pravda přináší člá
nek v kterém mezi jiným praví:
vládce Kolčak byl vyzvednut na
bodácích svých vlastních vojáků"
O osudu admirála Kolčaka došlo v
poslední době tak velké množství
různých zpráv že vlastně není
urřitč známo kde se nyní zdržuje
Nedávné zdánlivě autentické zprá
vy naznačily že vydán byl po
vstalcům na rozkaz generála Ja-
liina vrchního velitele českoslo
venských vojsk S "t
Čistění lodního nábytku na palubě válečné lodi
A 4
Fotografie uaše ukazuje sečnu na válpčné lodi Florida plovoucí v Atlantickém oceánu Námořní
ci jsou punc zaměstnaní mylim nábytku ze svých jídelen ' "
2 1 '"'VV' '
eleznican proti
drahotě živobytí
Washington D C 2 února —
Čtjři velká bratrstva železničních
zaměstnanců 'jsou připravena in
vestovali $5(1000000 do družstev
nických továren za účelem sníže
ní ceny životních nezbytností dle
oznámení Allena E Burkcra-předsedy
zaměstnanců v železničních
dílnách Počátek byl již uČiněh a
téměř 1000000 investováno bylo
v závodech v Toledo Ypsilanti a
Williamstorv Mích V Toledo za
koupeny byly dvě loániy na ru
kavice které jsoti s to zhotovili
21000000 rukavic ročně Je v zú
iněru zřídili několik továren ur
Kiiřjicovaui j)olravm v riinycn
částech Spojených Států Nejdří
ve bude učiněn pokus o zakoupení
továren již zavedených a nebude
li možno takové získali'' budou
zbudovány nové První z nich zbu
dována bude v Michiganu Ovoce
ii různé iíIímIhív jiué budou kupo
vány přímo od farmářů V Ypsi
lanti Mích brzy dojde k zřízení
továren na výrobu overalls a ko
šil V' Ypsilanti také zřízen bude
první obchod k vyřizování objed
návek poštou a později obchody
v iiiitléin zřízeny budou v různých
městech Unie První z takových
obchodů má být i zřízen v Petroit
Mich
Uherské princezny
' hledají práci
Ženeva 2 února — Množství
uherských princezen které uchýli
ly se do Švýcarska po převratu o
citly se v špatném postavení ná
sledkem nízké valuty uherských
peněz a hledají práci jako guver
nantky a společnice Lidé ale
většinou se obávají je najmout]
aby dítky jejich neučily přepychu
Jedna uherská princezna odebrala
se odtud do Curychu aby přijala
práci jako číSmce
Počet případů
' chřipky v Nebrasce
Lincoln Neb 2 ňnora — Dle
oznámení státního zdravotního od
boru událo se v minulém týdnu l
676 onemocnění ínfluenzon Z to
ho 100 případů připadá na Oma-
Velké podvody v lo
děnicích odhaleny
AMERIČTÍ LETCI Kanada stará se
ZADRŽENI NA ROZ- o bývalé vojáky
KAZ GONZALESOV
San Franciseo Cal 2 února —
Agenti odboru spravedlnosti od
tulili podvody jimiž vláda íiřinra'
vena nvla temer o hiIliOn dollaru !
m-i stíivliS Inlí ir lf„t5iiifíti nVi pohlednč poručíků K F
cifickém pobřeží v Oregoimu- nmcae v Jiucrrero Hlex a
Washingtonu a Californii liž nařídil aby oba Američane byli
před několika dny bylo oznámeno
žo vyšetřování těchto rozsáhlých
podvodů je v plném proudu Až
dosud o věcí bylo vydáno málo in
formací ale z toho" co' bylo zvědě
no dá se soudit "že sedm velkých
loďařských stavebních společností
je do tohoto skandálu zapleteno
Vláda povolila společnostem' 10
procent-přídavku nad cenu sta
novenou kontrakty jestliže náklad
na budování lodí byl větší nežli se
očekávalo Toto rozhodnutí vlá
ly zavdalo podnět k podvodům
neboť všechny společnosti o pří
davky se hlásily používajíce fa
lešných 'záznamů aby docílily
splnění svého požadavku V dů
sledku odhaleni těchto podvodu
vláda zastavila vyplácení účtů a
praví se že zastavena byla výpla
ta asi 7000000
Ottawa Oaii 2 února — Ukal
n i_i j i i v Kanady o znovupojetí 338000 vo-
Kozkaz byl vydán když jáUft a aňstojníkň do industriáiní-
ho a professionelního života uká
zal se značně vážnějším nežli se o
čekávalo Když kanadští vojáci
po skončení světové války vrátili
se ze zámoří Kanada vyplatila jim
služné za šest měsíců a zorganizo
vala opatiovatelny práce které
snažily se získat i 'zaměstnání pro
každého- z propuštěných vojáků
Krom toho zřízeny byly školy pro
zmrzačené a těm kteří jevili chuť
k zemědělství bylo pomáháno při
řizovánj doiuova ua farmě Ale
absorbovaní 'propuštěných vójáTtTi
nešlo tak rychlým tempem jak se
očekávalo a nyní se ví že hlavní
příčinou toho bylo že vojákům
dostalo se služné za Šest měsíců
což činilo značný obnoš Většina
propuštěných vojáků práci nevy
hledávala poněvadž získala dosta
tek peněz aby mohla býtí živa Za
nějakou dobu vojáci znovu žádali
o podporu a vláda povolila $40-
000000 ku podpoře těch kdož ne
jsou s to nalézti zaměstnání A tu
se stalo že mnozí kteří již za
městnání našli práci svoji opu
stili aby mohli bráti podporu kte
rá sc vyplácela nezaměstnaným
bývalým vojínům Nyní uvažuje
se o 'nových methodách jak o-
patřiti propuštěným vojákům za
městnání a všeobecně se uznává
že není to snadný úkol Až dosud
aij000 vojáků bylo dáno do ře-
meslniekých škol 33490 posláno
bylo do škol zemědělských a 110-
0()0 nalezena byla práce v různých
oborech průmyslu Zbývá však
postarali se o mnoho tisíc jiných
Těm prozatím se udílí podpora a
naslcvlkcm toho jénom málo býva
lých vojáků živí se žebrotou ane
bo podomním obchodem
letci byli na cestě
k pomezí
La rod o Tcx 2 února— Plá
ny pro Háviat amerických a viati
kň fírimese a Davise na půdu Spo
jených Státu byly náhle zastaveny
v sobotu na rozkaz guvernéra Oon
zalese vojenského velitele státu
Nuevo Leon který niřídil převze
tí obou vzduchoplaveň z rukou ci
vilních autorit které jiřiprayóva
}y je vřáti4i ďo Jsnustálí Oftvčr
nér nařídil aby vzduchoplavci do
praveni byli do Monterey "k vý
slechu" Jíandolph Robertson americký
konsul v Nuevo Laredo který uvě
domil americké autority o počinu
guvernéra Oonzaleso telefonem z
Ouerrero oznámil že provází avia
tiky do Nuevo Laredo Družina
konala v solotu cesiu automobi
lem na mexické straně pomezí v
průvodu několika Carranzových
důstojníků j
Kousni Robertson který ode-!
bral se do Ouerrero ve čtvrtek a
by vyjednal' návrat aviatikň ne
oznámil žádné další podrobnosti
ohledně rozkazu guvernéra Oonza
lese vyjímaje oznámení že budou
vyslechnuti generálem Fráncisko
Murguiou z Carranzovy armády
BiTAvnville' Tex 2 února —
Okolnost že major generál Mur
guia velitel vojenských sborů v
severní oblasti vzal z rukou gene
rála 'Fortun a to Zuazua vojenské
ho velitele v Tamaulipas situaci
Davise a
dopraveni- do Monterey k vojen
skému výslechu vyvolala překva
pení mezi zdejšími armádními dů
stojníky Spojených Států - -
K obratu v jejich záležitosti do
šlo po té kdy všechny přípravy
pro jejich návrat na americkou
půdu byly vykonány Oenerál
Murguia dle došlých zpráv na
lézal se v Piedras Negras proti
Eagle Passu v sobotu a má-se za
to že odtud nařídil aby aviatiko-
vé dopraveni byli do Monterey
Přímých zpráv od aviatikň nedo
šlo od středy kdy oznámili že by
li nuceni sestoupiti jižně od Ouer
rero když zásoba oleje a gasolinu
byla vyčerpána dle sděleni kapi
tána Bradforda
Revolta ruských
vojsk ve Vladivostoku
Vladivostok 2 února r— Tři sfa
vládních ruských vojáků se vzbou
řilo a zalklo svoje důstojníky a
odepřelo přijmout i rozkazy od
vládních autorit Teprve druhé
ho dne ráno byli povstalci přinii
cení k vzdání sc
Turci provádějí V
tajnou mobilÍ8aci
Osmdesátiletá žena
obžalována z vraždy
Kalamazoo Mich 2 února —
Paní Sarah Táborová byla vzata
do vazby okrskového soudu na ob
vinění z vraždy své dcery Mand
a z pohřbení jejích pozůstatků ve
sklepě obydlí Táborových v Law
ton Žádná záruka nebyla stano
vena za tuto ženu která je 80' ro
ků stará
Haywood dán
byl v obžalobu
Chicogo' III 2 února — Zvlášt
ní velkoporota vyšetřující činnost
Londýn 2 února — Turecký radikálů dala v obžalobu 37 členů
ministr války dle zpráv z Cařihra-
du nařídil tajně vytištění eo nej
rychleji 10000 kopií proklamace
k všeobecné mobilisaci tureckých
vojsk praví depeSe Exchange te
legrafické kanceláře z Athén —
Zpráva udává že rozkaz tento na
značuje že ministerstvo války má
v úmyslu provésti mobilisaci v A
iiHtolií k útoku na řecká a spoje
necká vojska 'tamní
Mostrialních Džlníků Světa —
Hlavním z obžalovaných je Wil
organisace který propuítěn byl z
vezení v Leavcnwortb na záruku
Jiným obžalovaným je Thomaa
Whitehoad který nastoupil Hay-
woodovo místo jako sekretář nr
ganisace Všichni obžalovaní by
li obviněni ze spiknutí k svržení
vlády
SILA SPOJENEC
KÝCH ARMÁD NA
ZÁPADNÍ FRONTE
Francie měla místo první
Anglie d_ruhé Ame
rika třetí
Londýn £ února — Spojené
Stály měly třetí největší nrinádii
na západní frontě ve světové vál
ce čili kolem 2000000-mužů dl
číslic sestavených anglickými sta
tisliky Francie nalézala se prv
ní na seznamu a Anglie na' dru
hém Celkový počet vojáků spo
jenců na západní frontě bvl
G544G7
Celkový počet mužů výživová-
ných z amerických armádních zá
sob byl v den uzavření příměří
1924000 kdežto Anglie vyživo
vala ze svých zásob v stejný den
l731„r7S mužů V tomto počtu
nejsou zaneseni váleční zajatci a
černošští dělníci zaměstnaní An-
glií -
Bojovná síla Ameriky v den u-
zavreni pnmen ndava se na 1-
1(50000 a Anglie na l1047í)0 Do
bojovné síly počítají sc Všichni
muži jichž hlavní povinností 'je
bojování
Pučel zajatců a ukořistěných děl
během vítězné offensivy proti ně
meckým armádám od 18 července
do 11 listopadu 1918 byl násle-
dující:
Anglické armády 200000 mužů
a 2540 děl francouzské armády
135720 mužu a' 1880 děl ameri
cké armády 4330Q mužů a 1421
dělo belgické armády 14500 mu
zu a 44 dela Připomíná se že
vedle toho bylo 800000 anglických
vojáků v Itálii kterážto armáda
podílela se na konečné porážce ra
kouské armády u Viltorio-Vpneto
zmocnivši se 30000 zajatců a že na
Blízkém Východě v Palestině a
Mesopotamii bylo asi 400000 an
glického vojska průměrně po ce
lý rok 1918 zaměstnáno bojem pro
ti tureckým armádám jež na hla
vu byly poraženy Angličané v
těchto bojích získali 85000 zajat
ců —
Jednotlivé '„časti anglické říše
přispěly k celkovému počtu angli
ckých armád následující silou
mužstva : Britické ostrovy 5704
416 Kanada 640886 Austrálie
416809 New Zealand 220099
Jižní Afrika 136070 Indie 1-
406350 a jmé kolonie 134837
Celkový počet anglického vojska
byl 8654467
Ztráty anglického vojska byly
následující: Kritické ostrovy 662-k
083 usmrcených' 110312 zajatých'
a pohřešovaných a 1644786 po
raněných Indie Kanada Austrá
lie a ostatní anglické državy 851-
11 usmrcených-142057 pohřešo
vaných a zajatých a 2067442 ra
něných
Major generál Peyton C March
náčelník amerického štábu ozná
mil dne 26 ledna 1919 že Ame
rika měla druhou největší spoje
neckou armádu na zapadni fron
tě ve vyživovací síře v den uzavře
ní příměří Francouzové dle jeho
prohláSení měli 2559000 mužů
Spojené Státy 1950000 mužů a
Angličané zahrnuje v to Portu
galce kteří sloužili s nimi 1718-
000— "
n
V zájmu nominace
generála Perschinga
''I I n
Lincoln Neb 2 února — V so
botu dány byly do oběhu petice y
zájmu umístění generála Johna J
Pershiuga ua ballot v Nebrasce ja
ko republikánského kandidáta pro
Jiam u ilaywood bývalý sekretář úřad presjdenta Petiční blankety
poslány byly z hlavní úřadovny v
Lincoln do každého okresu a pre
einklu ve stálě Pershingovy pe
tice budou zadány v úřadovně se
kretáře státu v 10 dnech a jméno
Porshiogovo bude dáno na hnilot v
primáriíeli volbách klcré budou
4 lné konati 20 dubna