Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 28, 1920, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1'
í
Ji
4 I
i
i
i
i
!
lit
1 r
n
ti
KSJ29UEíiÍJSÍ A
VtNOVAHÝ ZÁJMŮM ČZZHtíO IJDU T ÁKZtXJ
MT A1ID DISTBIBUTED řESSIT KO 160 AUTOOBIZSD BY TH3 AC7 C7 0 1817 OZT FILO AT TJJ3 fCZT 0TTW2 OF OIUHA BS3 a SJ ?iSíSaj
ZALO ? V 1871-E0Crl3 43
OMAHA JfESX Dm3 O ttíA (JATUARY)
ČÍSLO (KO) 23
A o ř
mm &
Poláli
množství AmoričonQ zajato
bylo boišouiebou armádou
postupující viehodni Sibiři
Celá polská armáda na Sibiři padla do zajetí bol
ieviků — - Čechoslováci bojují proti bolševi
kům u Krasnojartka V
Washington 1 C 2C Kina ~
Zpráva datovaná y pondělí dne
19 ledna v Obito ve východní Si
biři a došlá přes Charbín v Man-
džnrii sděluje Plukovník Blnnt
a sedm jiných amerických mžený
rů slečna Fordová kapitán Char
Hte a několik jiných členů Ameri
ckého Červeného kříže a celá pol
ská armáda pozůstávající z býva
lých zajatců padli do zajetí bol
ševíeké armády v Ključinskaja dle
známe překrouceného telegramu
získaného od Josepha H Raye bý
valého amerického konsula v Ir-
kutskn
Depeše tato poslána byla z ně
kterého místa pod NiSnij Udin
skem dne 14 ledna Byla poně
knd překroucena během posílání
Ključinskaja je na sibiřské dráze
100 mil na západ od Nižnij Udin
ska Ceskosloveaské zadní voje
bojují proti bolševikům nedaleko
Krasnojarska BolsAvism nabývá
půdy v ř'itě Kment L Harrw bv"-
valý americký konsul v Omsku se
tiulézá dosud ř qtř Anglická ja
perfuká a francouzská inisse á vel
mi mnoho £len& Amerického Čer
veného kříže dorazili do CharbibQ
Bolševická jiskrová depeáe zí
skaná v? Iiondýnž dne 13 ledna
oznámila že v oblaRii Krasnojar
nka zíijato bylo sedmnáct oddílfi
polských legionářři a ukořistřno
Šestnáct děl a 2000 puňek Depeáe
od cHárbinskéhó zpravodaje Lon
don Daily Mailu získaná v Lon
dýně dne 20 ledna pravil le ne
potvrzené zprávy sdélují že bolle
vicí zničili polskou di visí 'nedale
ko Krásno jarskal Tato polská ďi-'
vise řítalapňvodné asi lOfKK) vn
jáktt a složena byla z válečných
zajatců polskc národnosti Když
Čechoslováci zmocnili se Hibíře
Poláci byli jimi vyzbrojeni a zařa
zeni do protibolseVickébo vojska
stejné jako asi 2000 Srbů několik
stovek Rumunu a nřco Cborvarti
Minneapolis Mirui 26 ledna—
Plukovník Blunt zajatý bolíevi
ky j podplukovník Blunt oblast
ní inspektor Sibiřské železnice dle
sděleni plukovníka George Emer-
sona ? lonoio mesta kterv (triui
dy byl náčelníkem amerických in
ženýrfl v Sibiři'
Kodaň 2G ledna — Polský ka
bínet podepsal mobilisační rozkaz
dle varšavské depeSe časopisu Po
litiken K opatření tomuto došlo
následkem postupu - bolševických
vojsk
Londýn 26 ledna '— 'Jiskrová
depeše z varjavy oznamuje nepo
tvrzenou pověst ře bolševická jí
zda vnikla do Persie a ladie
IIeUinsrřorsu26Je4na — Jlie
4i z Porpatu prayí že revoíra Vy-
pnkia v boUevieke poaádce vAío
skvé Jiná depeáe praví že lidoví
koonsan přestěhovali se z Moskw
do Tveru poněvadž y Sfoskvě řá
dí cholera ? '
Londýíi 26 ledna — Bolševic
ká jiskrová deneie sdělní! in m
dá iojslía zmocnila -se Dolinsknja
a íKazáňska ja stánic v KriSevské
oblasti na Kavkaze Připojuje sc
že prudké boje jsou v nroudu v di
striktu Novocerkaska a že města
Martinovka a Serginsky byla za
ujata -
Generál Gajda o
situaci v Sibiři
Siinjíhai 26 ledna — fienenil
Rudolf Gajda bývalý velitel če
skoslovenských vojsk v Sibiří
prohlásil před svým odjezdem ze
ftanjrhaie do vlasti Že "spojenci
škodí Rusku více nežli bolševici"
a fa "cím dříve spojenci zemi opu
stí tím lépe bude pro Rusko" —
Generál Gajda jako velitel sibiř
ského' vojska porazil bolševiky u
Permu Po té neshodl se s Kolřa
kem který obklopil s reakcioná
ři: íi posléze vedl proti němu revo
luci ve Víadivostokn dne 18 li
stopadu která setkala se s nezda
rem Gajda byl raněn zajat a slí
bil že opustí Sibiř " Víc co spo
jenci v Rusku vykonali" pravil
Gajda zástupci amerického tisku
"byla podpora cemé monarchie -:-Kolcaka
Denikina Jndeniče a ata
manů 'A zdá se že v budoucnu v
Rusku udrží se buďto absolutní
monarchie anebo absolutní bolie
vism "Střední skupina sociální
revolucionáři sociální demokraté
a jiné menší skupiny podobné po
litické orientace nebudou a to po
stavili sc V popředí Celá Sibiř
na západ od jezera Bajkalského
padne do moci bolševiku a od Baj
kalského jezera k Pacifiku budou
Japonci dominované provincii
kontrolované atamany" Dle ná
hledu generála Gajdy jenom"" Ra-
sové samí mohou se zachránili
BobWiky neporazí žádná armáda
vedená známými reakcionáH Ru
ský lid víeobecně dávi přednódt
bolševismu před obnoveinm caría
mu Bolievická armáda která
postonpila až k jezeru Bajkalské
mu byla dobře vedenou armádou
h ffeorrály plukovníky kanifánv
yojiky Mél§ dobrou disdpliau
Bojí' vjci zřídili školy pro výcho
vu důstojníku A vojáků V Rusku
dle prohlášení Gajdova vyvstává
silné hnutí pro čistou demokracii
a linibá forma demokracie která
nyní šn nám! jeví eventuelně vv
pracuje sé v umírněný sociální
program Na dotaz mohou-lí spo
jenci pomoci tomuto hnutí odpo
věděl Gajda: "Ne nikdy" (Ame
rický zpravodaj tato poslední slo
va uvádí v čeátině)
Dohoda Rakouska
s Československem
Budapešť 26 ledna — fVsko-
slovensko a Rakouská republika
utvořily allianci proti Maďarsku
dle zprávy novinářské agentury
eaaonwy nrinesenc Dia Mn rlnho
dy s kancléřem Renerem v Praze
Rakousko neučiní žádných kroků
ke zvýšení své anuádv bez před
chozího nředložení tLvM nláníS
Oéskoslovensku Vedle toho Čes
koslovensko se uvolnje onatřiti
vojska k pomo'i Rakousku při ob
hajobě německých částí TJher jež
Bakouskn byly mírovou konferen
cí přiřčeny
Prcglulýbáfeký pier y Bostonu opétne oživil
V i
i i
' ' ti ř' 1 '"i
V -
VI
Proslulý rybářský pier v Bostonu který po posledních deset roků byl rybáři opuštěn opětně oži-
JEDNANI O KOM
PROMIS OPÉT BY
LO ZASTAVENO
— ""rfl ""ilm ""in iviiviu o t u i vrtili ii iiv mni u
pobřeží pronajala celé molo a má v úmyslu zřídit i tu největší rybářský
prané nase usazuje ryDUře oslavující otevření pieru zvláštními závody
Senátoři Johnson a BoJ
rah protestuji proti dal
ším ústupkům f
Washington D C 26 ledna —
Vyjednávání o kompromis v míro-
v smlouvě hylo dočasné zástave
no zatím co republikánští senátd
ři snažili se zjistiti situaci jak se
utvářila po protestech proti dal
ším kompromisům které učiněny
byíy u senátora Lodeo senátorem
Johitsonem z Californie senátorem
Borahcm z Idaha a jinými republi
kány
Aby poskytnuta bvla příležitost
republikánům ke konání konferen
ci RPniltAr Tiflíliro mlvAloI nwim
1 a patří dnes zase mezi nejpilněji inísta tohoto starožitného města Rybářská společnost' východního ím tla5í schůze "republikánských '
řský terminál na celém světě Foto- a demokratických vůdců v zájmu
j— I i„íi ? _t
UlJI linil CWUI jJI IM1H1I1 VI" V Jil o-
dách" Schůze' smírčího výboru by "
la svolána na dnešek ale ještě -před
ní dojde ke konferencím o
bou stran
V sobotu a' v neděli došlo k ce
lé řádě schůzek avšak jejich vý
sledek nezdá se slibovati brzkou
dohodu' Bylo naznačeno repu
blikáni jsou ochotni změniti jen
stylisaci dvou hlavních výhrad ne
mají však v úmyslu učinit i jaké
koliv ústupky v zásadě O tomto
pevném rozhodnutí byli ujištěni
Senátoři Johnson a Borah _ kteří
protestovali proti ' jakýmkoliv li-
stupkám v principech
Senátor Reed demokrat z Mis-
sburíf Jidpňrče ':-roye4iiDliyyti
kritisoval dosavadní Sjednávání
výborů složených že zástupcft o-
dou stran proniasiv že vedeno je
tajně samozyanými yýboryv jimž
nik Jb nedal pravomoci k jlium
Reed odporučuje přijetí 'návrhu
Wílliama Jeuningse Bryana který
radí k přijetí smlouvy bfeze zrně
ny výhrady k článku desátému
konvence Svazu národů a se za
mítnutím jakýchkoliv protektorá
tů nad jinými zeměmi Amerikou
Čechoslováci se v
utkali s oddíly gé
' nerála Semonjova
P-kinřr 26 ledna! — Ku krvi-
vým srážkám mezi vojskem Česko
slovenským a vojskem r generála
Semonjova došlo v několika stani
cích sibiřské dráhy zvláitě v Baj
kalu KtutuSce a Mísové v oblasti
pn jezeře Bajkalském dle zpráv
sem došlých' Čechoslováci idrazi-
Ji útoky sborů Semoniovřch Ne
bezpečí se strany vojsk Sftmnojó
ho stoupenců nemá Oddíly nod
vedením trenerAliL Sbinitrrtvu bvlr
rozpuštěny a Skipítrov sám zatíeh
na rozkaz generála Jarnna- vrchní
ho velitelft voisk českmlnvpntikfpb
poněvadž vedl operace pnjti Če
choslovákům '
LLOYDGEORGE
SPATŘUJE JI2 NA
STÉNÉ PlSMO
Ceká steinv josud iako
postihl ostatní hlavní
mírotvorce
PaKž 26 ledna — ňnatný osnd
poatíhl utátníky kteH měli hlavní
vliv ha utváření se mírové smlou
vy versaillšké dle náhledu nremie-
ra IJoyda UeorRf anglického stát
výi-li nepovažují Čechoslováci zajnOA jak naziuířlij asopiawlfý
Senátor Reed proti -
Herbertu Hooverovi
Washinírton D C'26 ieďna'—
Senátor Reed z Missouri ostře na
padl v senátě kampaň vedenou v
zájmu nominace HerbeHaHoove-
ra za úřad presidenta prohlásiv
že iioover byl jedním t prostřed
níků meziphikovníkení Ifousem a
vj'sokymi vládními úředníky" an
glickými před vstupem Spojenveh
Států do války Reeď obvinil H
íoovera dále že sloužil vždy an
glickým zájmům a že málo staral
se o politické záležitosti ve Spo
jených "Státech tak že se vlastně
do dnešníbo dne neví ku které po
litické straně sejilásí Kdyby Hoo-
ver! byl nominován a zvolen pra
vil senátor Reed pak znamenalo
by to přijetí nadvládí Anirlie ve
Svazu národů" Evropské země dle
jeho náhledu nejsou s to odporo
vati vůli Anglie a tak anglická do
minnce byla bv úplnou
Také New York po
stižen mřluenzou
-Nev York N Y 26 ledna —
Celkem 236Inový pHpad inflnen
zy byl oznámen v posledních dva
eíti étyrecb hodinách nroti 1332
dne předcházejícího Třicet tři 6-
mrtr následkem influenzy byla o
znátiena o dwet víc nel dne nřed
cbázejícfho Nových případů oné-
iiiiriu ppc nyio ozná
meno 364 a událo h jedenáct ůmr
Výsledek censu bude
znám až za půl roku
Washington D C 26' ledna y
Ačkoliv mělo se za to že soupis
obyvatelstva Spojených Stá ti do
končen btifje v příštích čtrnácti
dnech Sam L Roarers ředitel cen-
sn oznámil že lhůta k : dokóněení
censu bude prodloužena ve ven
kovských distriktechí tak aby zí
skány byly číslice co nejúplnější
Toto prodloužení lbfltV ale nezdr-
£í oznámení poltu obyvatelatva ve
likých měst ku kterému dojde v
květnu anebo června ' relknvv
počet obyyatelsíva v zemi ozná
men bude v září anebo v Kínn dle
sdělení pana Rogersei Óčekátá e
že nejdříve oznámen bode poíet
ob}-vateUtva měota Wabinfftonn
D C jak tomu bylo a třinácté
ho censu' V roce 1910 lítání by
lo provedeno dne 15 dubna a je-
atliú&f
LíoVd Georare bvl tak Diesvřd-
Čea 2e Georecs Clemenčeau stane
'se' pltítíín _ presidentem že pova-
vai zapas za tento úřad za skon
čený:" Když pak uslyfel o zvole
ní Paula Deschanela presidentem
nedovedl zatajiti velkého svého
překvapení "Kdo se byl nadál ta-
tiovéoo obratu" prohlásil po ob
držení zprávy -
Yv rozhovoru- Členem poslanec
ké" snímovny' prohlásil auglický
premiér že "mírová smlouva při
nesla každému kdo měl s ní co či-
niti Spatné Štěstí"- Poslanec dal
mu za pravdu poznamenav :
"Ano - Premiér Orlando musel
se vzdáti úřadu prejnier (''lemen-
cea íi vrátil se d? soukromého živo
ta a president Wilson narazil na
odpor ve Washingtoně Toliko vy
jste byl ušetřen
"Ano' avšak v méně než šesti
měsících přijde řada na mne" od
pověděl prý anglický státník
Porada premiérů v
záležitosti vydání
bývalého císaře
Paříž 26 ledna — Konference
premiérů Anglie Francie a Itálie
bude' ie konat i dříve nežli bude
rozhodnuto o příštím kroku v zá
ležitosti vydání bývalého německé
ho císaře z Holandska dle infor
mace získané z francouzského mi
nisterstva zahraničních záležitosti
Na této poradě bude rozhodnuto
bude-li poslán příští požadavek do
Haacru anebo do Berlína Schůzka
bude áe konati v Londýně ale do
sud nebylo naznačeno kdy k ní
dojde- Poněvadž jedná se o zále
žitost naléhavou vyjadřuje se ná
hled' že o věci bezodkladně bude
vyjednáváno mezi Římem Paříží
á Londýnem
Generál Gajda o '
revoluci v Sibiři
Zvláštrtí daň pro
r obchody v Chicagu
Cnieaío ? IlLl 26 ledna Li-
ceníní podvýbor mostaké rady u
važuie 0 stanovení orůměmA ňnnl
$10000 pro kaidý závod ko
nající obchoU v Chtotfo aby m
to tybivlloaéíe avreh finančních
obttti ' Členové rfboru nravf fa
přijetí tohoto piána enamenalo by
Přiím ♦13000000 pro mřvtikoii
Sanphai 26 ledna Téměř
všech ftOO revolucionářů zaskoče
ných sbory všeruské vlády při re
voluci ve Vladivostoku dne 18-li-stopádu
byo usmrceno dle sděle
ní eenerála Rudolfa Gaidv čc
skoslovenského velitele který byl
vnitrem povstalců Generál Gaj
da dostal se do Sanchaie na cestě
do své vlasti kam slíbil po dopu-
aem autoritami všeruské vlády se
Dezoditiadně odebrali- "Dvě stě
revolucionářů byjousmrceno r bo
jích" vypravoval generál Gajda
americkému zpravodaji "a tři sta
pobito jako dobytek Nebylo a ni
mi' žádného soudu Byli zahnáni
phd popraní čety'''' Gťnerál Oáj-i
da prohlásil že skutečnými vůdci
revoluce byli Ivan Alexaudrovič
Takqsev předseda sibiřské dumy
před tím nežli admirál Kolčak o-
svojil si úřad svrchovaného vládce
a plukovník Arkád ij Krakoveči
který byl místopředsedou konsti-
tučního shromáždění rozehnaného
Kolcakem "Sympatisoval jsem s
nimi" pravil Gajda "a slíbil jsem
jim že stanu se vrchním velitelem
ruské armády podaří-li sé iim
svrhnonti Koléaka" Revoluce kc
ve Vladivostoku nezdařila poně
vadž všeruská vláda dala přednít
zbabělému- úskóku před mužským
bojem Revolucionáři bvl i znehv-
eeni na Železniční stánici mezi dvě
ma ohni a nebylí s to se bránitL
Boje trvaly celou noe a dvě stě re
volucionářů při nich bylo' usmrce
no Ostatním dovoleno bylo aby
se vzdali avšak všichni byli pobi
ti následujícího dne 4 Gaida bvl
zajat ale spojenecké autority ve
v laoivostoku prohlásily že jako
čealkoslovenský občán nepodléhá
soudům ruským Vyžádaly si vy-
dání Gajdy kterému pak dovole
no bylo aby sc vrátil do vlasti
když slíbil že na Sibiř se již ne
vrátí s Generál Gajda po příjezdu
do tohoto města tňšil
značné pozornosti a všude proká
zovány byly mu vojenské pocty
je to statečný muž který o všech
minulých událostech tak pestrých
a tak pro něho nebezpečných mtó
ví s klidem který překvapuje O
svých budoucích plánech odepřel
niluviti Prohlásil že vrací se ny
ní do vlasti a že jenom na svou
vlast nyní myslí T
Italská vláda chce
zakončiti stávku žéle
' zničních zřízenců
Světový trh na ko-
žesiríy v St Louis
St Louis Mó 26 ledna — Ko-
leSiny v cenŽ více jak 25 millionfl
dollarů byly tu shromážděny a
budou prodány y dražbě Interna
tional Fur Exchange dne 2 února
Dražba míla se původně konati
dne 6 ledna ale byla odložena na
Z únor Je to největáí zásoba ko'
žeiin jaká kdykoliv v jedné dobí
byla ebromá zděna Záaoby obsa
hují asi 7000000 knsů kožiiin-z
rftrcb Čiiti světa
Rím 26 ledna — Stávkujícím
železničním zřízencům bylo naří
zeno vládou aby vrájifi e do' prá
ce do 27 ledna Nezaiijmou-li svá
místa do íé doby bndou propuště
ni Situace v železniční službě v
posledních dnech sé značně zlepši
la v severní a střední části Itálie
Kabinet íozlrodl se odměniti všech
ny lbyální zaměstnance Vňichni
topiěi' kteří nyní zastávají' místa
strojveíů budou v těchto místech
ponecháni trvale Vláda nu řídila
sesilení st ráží podél všech Železnic
'~~~„ ~- ' " I '"I- :'
Zlepšení vztahů
Itálie ke spojencům '
ííím 26 ledna — Časopisy v no
sužování výsledků cesty premiéra
Nittiho do Paříže a Londýna nro
jevují jednomyslně náhled že něj
přátelštější vztahy byly obnoveny
se spojenci a že Francie Anglie a
Itálie mohou nyní pracovati spo
lečně k docílení společných zájmů
První výsledek tohoto dorozumění
je spatřován v podpoře kterou po
skytli spojenci posledním tialským
návrhům ohledně urovnání otázky
Adrialiku Má se za to Že otáz- !
ka tato bude brzy rozřešena jest
liže Francie á Anglie budou s to
přesvědčiti Jugoslávii že buďto
musí přijati kompromis signora
Nittiho ianebo viděti provedení
smlouvy londýnské ť
Tyfová epidemie řádí v
ruském vojsku v Baltu
Stockholm 26 ledna -ŘeHX ii
(tle ruských vojáků v PobAlti e
mřelo následkem tyřuy dle udílení
depeaez Ke valu Situace v této
oblgKti je vážná nátiíedkAtn mAá
'statku oedikálnich potřeb