Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 21, 1920, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    NXJXOZStŘENtJŠl A
KZJLEPŠ ČESKÝ
Ttostmac na
ZÁPADi
TÝDENNÍ n
ROK ZÁPADU
VĚNOVANÝ ZÁJMŮM NAŠEHO ČESKÉHO LÍDU V AMBRICB'
BEST ADVEkTISIXS
MEDIUM IN TiSt
ti RE A T NQRTMWS&T
PUBLISHED AND DISTKIBUTED UNDER PEEMIT NO 160 AUTHORIZED BY THE ACT OF 0CTOBER 6 1017 ON FILE AT THE POST OFFICE OF OMAHA NEB X E burleson poitumur Qnml Jf
ZAL0ŽT3 R 1871ROCNlZ 49
OBDAR RAPID3 IA„ DNE 21 LEDNA JANUARY) 1920
A ČÍSLO (HO) i :%£
pojemíd imesoiuiMasí s jpókkoia vybojiaoiui politikou
Lotyšská vojska porazila
značnč silnó sbory bolševi
ků nedalolto místa Pskova
Číňané bojují po boku bolševiků — Polské pome
zí vážně ohroženo bolševiky — Rusko sovět
ské má mnoho zboží k vývozu
Ivodná 19 ledna — Bolševici
vrjinjí silné sbory zahrnuje v to
finské pinky na frontu proti Lo
tyšíiiu praví depeše úrodní loty 5
ské tiskovf koncelářo Rigy Lo
tyši všude praví toto" oznámení
odrazili nepřátelské protiútoky
způsobivše rudým armádám znač
né ztráty a zmocnivše se celé řa
dy vesnic na postupu k městu Rje
íiea Zmocnili se také důležité že
lezniéní spojky St Pytalowo a
mnolio vesnic ve směru k Fskovu
Bern 19 ledna — Značně sil
ná bolševická vojska ohrožují u
krajínskou a polskou front ] dle
depeše získané zdejší ukrajinskou
missí Generál Petljura ukrajin
ský vůdce nastoupil cestu na fron-
lii a možno očekávat i že dojde k
důležitým vojenským událostem
Hospodářská situace Ukrajiny je
poisována jako velice příznivá —
Pře's dlouhé trvání války jsou v
1'krajině velké zásoby obilí enk-
ni a jiných potravin
Paříž 19 ledna — Mezi angli
ckými státníky jsou značné rozpo
xy ohledně prwtředkM k celení ne
bezpečí bolševickému Winston
Spcncer Ckurchill anglický mini
str války je pro vojenskou akci
proti bolševikům kdežto premiér
Lloyd (Jeorge je pro jiné prostřed
ky pro potírání bolševismu Chur
cliill niú za to že premiér Lloyd
!eorge podceňuje vážnost bolševi
ckého nebezpečí '
Kdyby došlo k přijetí Churehil
lovýcb náhledňv spojenci vnikli by
do Ruska za účelem zničení bolše
vismu v jeho domově Lloyd
(leorge má za ťo že taková akce
znamenala by válku proti sověti
skému Rusku a měla by za násle
dek toliko" sjednocení ruského li
du proti spoencfirn
jfloyd fieorge přirovnává situa
ci k Francii po roku 1793 až do
sklonku století Vojenský tlak z
věnčí praví premiér sjednotil lid
francoiizský za revoluční vládou
tak že byla s to klásti netoliko
houževnatý odpor cizímn nepříte
li nýbrž i dosáhnouti pozoruhod
ných vítězství Podobně íuohlo by
se stáfi v Rusku kdyby dóšlo k
vojenské akci proti sovětské vlá
dě JVemier Lloyd George y den
kdy vydáno bylo poplašné ozná
mení z anglického ministerstva
války v němž vyslovována byla
zásada jemu protichůdná trval na
tom aby svrchovaná rada částeč
ně zrušila blokádu sovětského Ru
ska Nebylo určitě naznačeno v
jaké formě výměnný obchod h Ru
skem bude veden Bylo vyjedná
váno se zástupci družstevnických
ruských společností v Paříži kteří
naznačili že sovětská vláda jest o
chotna diítí souhlas k provozová
ní obchodu bez ohU'dn na politic
ké vztahy
Není dosud žádných určitých
zpráv o vojenských konferencích
na kterých bylo o vzrůstajícím ne
bezpečí bolševickém jednáuo Ita
lové se ňa tomto jednání nepodí
leli Polní maršálek Foch a polní
maráálek Sir Henry Wilson čle
nové mezispojenecké vojenské ra
dy podjeli se na jednání o střed
ních a východních otázkách Jed
nali bia vně o obraezení polských
operací proti Rusku a nikoliv o
podpoře těchto operací spojenci
Premiéři uvažovali o polské o-
tázce ve čtvrtek a v pátek Zí-
stoupily značně za polské hranice
a zanjaly území která právoplat
ně patří Rusku Premiéři nazna
čili polské vládě že nebudou pod
porovali její výbonnii' politiku
' Požádali polského ministra za
hraničních záležitostí nyní meška
jícího v Paříži Padka aby odpo
ručil své vládě-vyklizení ruských
území tak aby sovětské vládě ne
byla poskytována příležitost k ú-
toku Padek však odepřel tak uči
niti V konferencích těchto dopo
sud nebyla rozhodnuta otázka co
učinit i kdyby sovětská vojska vy
tlačila Poláky z ruských úzenii a
následovala je do Polska Vojen
ské a politické autority netají pře
svědčení že polská výbojná poli
tika působí jim vážné obtíživ'
Kodaň lí) ledna —7 Maxim Lit
vínov bolševický zástupce konfe
rující tu s Jame' 0'Gradyin an
glickým delegátem ohledně výmě
ny válečných zajatců a internova
nýeh civilistů! vyjádřil uspokoje
ný nad oznámením svrchované ra
dy že obchod ní styky mezi spojen
ci a sovětským Ruskem mohou bý
ti zahájeny' Prohlásil žc"ak:ef a
to bude mít i blahodárný účinek iia
hospodářskou situaci Ruska
Rusko má velké zásoby zboží
pro vývoz jmenovitě len konopí
dříví' kožešiny kůže a platinu
pravil a zvláště potřebuje hospo
dářské stroje a železniční materiál
Praví že na Sibiři je dostatek po
travin ale k vývozu jich se nedo
stává dopravních prostředků Pro
hlásil žc bude nutno dovolit i Ru
sku aby poslalo svoje obchodní
zástupce do zahraničí Naznačil že
sovětské Rusko bude ochotno do
voliti aby obchodní zástupci spo
jenců přišli do Ruska a učinili u
spořádání pro výměnu zboží:
Rakušané poškodili
válečné loďstvo
Ženeva 19 ledna — Rakouské
válečné lodě které musí býti vy
dány spojencům byly poškozeny
jako německé lodě v Seapa Flow
ale v menším poněkud měřítku
dle telegramu získaného z Turína
přes Lupáno Depeše tato praví
že spojenecká námořní komise jež
v minulých dnech přijela do Ro
toru oznámila že rakouské lodě
zde shromážděné byly vážně po
škozeny Rakouské posádky těch
to lodí zničily anebo odstranily
hlavní součástky lodních stríojů
tak c není možno se s nimi vy
pravit! na moře Jenom trupy
lodí zůstaly nepoškozeny Oprávky
tyto vyžádají si doby několika
měsíců V loďslvn tomto nalézá
se velká bitevní loď tři velké křiž
níky čtyři torpédové křižníky
dvanáct torpédových lodic a ně
které menší lodě
Polsko zamítlo
žádost Vatikánu
ftím 19 ledna — Ruští zajatci
vracející se do Ruska z nepřátel
ských zajateckých táborů jsou nu
ceni vstoupovati do bolševických
armád dle prohlášení polské vlá
dy v odpovědí Vatikánu který
požádal aby polská vláda dovoli
la aby ruští zajatci z Německa
mohli projiti polským územím na
cestě dó svých domovů Polská
Vlajková loď Pacifického loďstva New Mexiko
i
IRČANÉ ZORGANI
ZOVALI ZNAČNÉ
SILNOU ARMÁDU
i
'Síla této tajné revoluční
armády odhaduje se %
na 250000 {
cein
Pozoruhodná fotografie ljkovf 0(Ji Pacifického loďstva New Mexiko zhčmnená vzdudioplav-
"Sovětský koráb"
přistál ve FinJ-u
" i1''
Haníro Finsko 19 ledna _
merieká armádní transporn jmj
Piiford vezoiicíLMÍ) derp(ovai
ných radikálů 7 Ameriky r::!-
sem v pátek o 1 hodině odjM)ejn
Aiexauuer nerKman a 11111 G0V
manová kteří jsou- P°važoVl'nj
vůdce deportovaných oznjJmjjj y
nezůstanou v Rusku tli( vJj
se do Ameriky aby Ji zVhráiii
li" Ridikílové budou rlo-
k ruskému pomezí úředníY arna
rictte urauovuy prače a 1 řÍKt1tO
valeekého odboru Velk- m„n
stvi lnu shromažduo řX
1 -i 1 pieru
auy spainu iieporiuvaiie ir-{
' '1 Vc
H4-UZCU po MíliSIKU luajíM -v J
Berkmaiia a Goldmanovou Ota
po svéin sestupu na pevninn odsu
zovali americkou vládu pro jedná
ní s radikály Poslední tři dny ce
sty z Kielu do Hanpo byly spoje
ny se značným nebezpečím násled
kem velkého počtu plovoucích min
v těchto vodách Zkušený něme
cký lodivoda Schmidt řídil loď
Radikálové bavili se céVtou hlavně
zpěvem poněvadž jakékoliv řeč
nění bylo jim zakázáno Finské
autority informovaly sovětskou
vládu o úmyslu dopraviti radiká
ly 11a ruské území avšak dosud se
jim nedostalo žádné odpovědi De
oortovaní dopraveni budou po že
leznici v průvodu finských stráží
amerických námořníků do Teri-
joki asi dvě míle od pomezí Otl-
tud pak dopraveni budou do' Ru
ka — - -
PAUl' DESCHANEL jSpojenci obnoví
ZVOLEN BYL PRESI
DENTEM FRANCIE
Jezrm jako spisovatel a
jeden z ne j lepších
recniku
obchod s Ruskem
pflříž 19 ledna
pTio] zvolen
Hrozný zločin na
farmě v Mississippi
Amery Miss 19 ledna — Cc
é zdejší okolí je vzrušeno straš
livým zločinem jehož obětí se sta
la rodina Roberta Millera 45 ro
ků starého farmáře bydlícího asi
tři míle od tohoto města Char
les Marshall soused obviněn byl
tobolo zločiuu a dopraven byl
pod silnou stráží do Aberdeen
Miss Usmrceni byli: Robert Mil
ler otce Leonard Miller jeho syn
Fauny Millerové lHletá dcera a
osm měsíců srare dítko uomov
Milleroyých po té byl vyhozen dy
namitem do povětří a mrtvoly za
vražděných spáleny Marshall ob
viněn byl ze znásilněni Fauny Mu-
Icrnvé a zločinu se dopustil aby
odstranil svědky žaloby Soud H
Marshallem měl sc konati v pří
štím měsíci lVarl Millerová 13
roků stará byla jedinou z rodi
ny jíž podařilo sc uniknouti Byla
svědkem zločinu a její svědectví
Mnělo za následek zatčení (''harlese
Marschalla
Požadavek o vydání
bývalého císaře
Paříž 19 ledna — Připiš svr
hované rady mírové holandské
vládě žádající o vydání bývalého
vláda navrhuje abv 8 renatriací! německého císaře Viléma byl po-
sknlí informace la nolské armádvíse posečkalo až změní sovětská Uláii do Haagu dle tMlcní íaso-
y posledních několika týdnech iío-I vláda svoji zásada 'pisú Byl úředně dodán v neděli náct hlásá
- Paul Des-
y] presidentuji
pi arn i- iárodiiíui shroniuidéiiíin
Versaillíeh v sobotu získav 734
ílasy První vyvolávání jmen se
íátorň a poslanců kteří společně
volí presidenta skončeno bylo ve
1:09 hodin odpoledne a druhé v
zájmu přehledu hlasování ve 3:30
Po té došlo ke sčítání hlasů
' Zasedání bylo zahájeno Leoneni
Bourpeoisem pícilsedou shromáž
dění Krátce 4)0 zahájení zasedání
bylo oznámeno že socialisté roz
hodli se hlasovati pro Paula Des
chanela čímž zajištěno bylo Jeho
zvolení Celkem 940 senátorů a
poslanců bylo oprávněno k hlaso
vání a z těch na volbě podílelo se
91fi
Premiér Lloyd Georgé z Anglie
který mešká právě v Paříži do
stavil se do Versaillí k těmto cere
moniím jež měly ráz velké spole
čenské fiuikce Když jméno Dcs
chanelovo bylo vyvoláno došlo k
velkému napjetí ale Dcschancl 0
depřel podílet 1 se na volbě
Paul Eugene Louis' Deschanel
sfáf nik a spisovatel je znám jako
jeden z nejskvělejších řečníků
Francie Narodil se v Brusselu ro
ku 1SÓ7 během exilu v Belgii své
ho otce Emila Deschanela sená
tora a profesora pařížské universi
ty Svou politickou kaHéi u zahá
jil v roce 1876 jako sekretář M
D Marcere tehdy ministra vnitra
a následujícího roku stal se sekre
tářem Jules Simona předsedy stá
tní rady' V roce 18Sfí byl zvolen
do poslanecké sněmovny stav" se
presidentem tohoto tělesa v roce
1890
Presidentem poslanecké sněmo
vny zvolen byl Deschanel v roce
1898 a zůstal v tomto úřadě až do
roku 1902 kdy poražen byl při 11
cházení se o znovuzvolení Po té
jmenován byl presidentem parla
mentům! komise pro zahraniční
záležitosti a kolonie kterýžto ú
řad zastával od roku 1905 do ro
ku 1909 '
Od května roku 1912 kdy na
stoupil místo Ilenri Brisoiia Des
chanel sloužil r nepřetržitě jako
předseda poslanecké sněmovny —
Byl členem Francouzské akademie
byv zvolen na místo zesnulého
Hdouarda Ilervéa Napsal celou
řadu pozoruhodných knih o spole
čenských a politických otázkách
}
Deschanel byl podruhé kandi
dátem úřadu presidentského V
roee-1913 byl protikandídáíem R
Pójucaréa alo získal toliko 6mii-
Londýn 19 ledna — Obchod-
ní styjcy mezi spojeneckvmi ná
rodnostmi a ruským lidem budou
obnoveny okamžitě v důsledku
rozhodnutí svrchované rady v Pa
říži Toto uspořádání jak již bylo
sděleno neznamená žádnou změ
nu stanoviska spojeneckých vlád
k vládě Lenina a Trockého Šat
stvo léky zemědělské stroj a ji
né potřeby ppslánv budou d Ru
sku výménon zři 1 i lí len u iiné
'bijí 'í Iii--o' Jo''"í xá' 11
Jak sc vyrozumívá učiněno bude
opatření aby tyto potřeby dosta
ly se přímo do rukou sedláků —
Styky mezi spojenci a sovětským
Ruskem jsou předmětem značné
pozornosti tisku : '
Naděje na schválení
mírové "smlouvy ten
to měsíc blednou
Washington I) C 19 ledna —
že (If)jde v senátě Spoje
ných řtátň ke konečné akci o mí
rové smlouvě v tomto měsíci té
měř úplně vybledly Vsnahách
r e piíbl iká n s líý ch i d em ok ra t i c kých
vůdců v zájmu urovnání sporů o
vylinuly bude pokračováno avšak
před senát tato otázka sotva se
dostane před začátkem měsíce ú
nora V posledních dnech konalo
se několik konferencí republikán
ských a demokratických senátorů
a praví se že značný pokrok by]
učiněn v zájmu urovnání menších
rozporů V otázce článku desáté
ho a Mónroeovy doktríny však si
tuace zůstává v stejném stadiu —
Republikánští vůdci a mírní vý
hradáři trvají na tom že v těch
to otázkách nemůže dojiti k změ
ně zásady Někteří demokraté
jak se vyrozumívá jsou ochotni
povolit republikánům v této otáz
ce avšak stanovisko senátora G
M Hitchcocka vůdce administraě
nich sil zůstává nezměněno
Hoover schvaluje
částečné zrušení
blokády Ruska
Washington -D C 19 ledna —
Zrušení blokáily sovětského Rus
ka dle náhhídu Nerberta Iloove
ra odstranilo největší opoim Bu
ška Mluvě na základě zkušeností
nabytých při řízení pomocné prá
ce v Evropě Hoover naznačil že
bolševici vinu za všechny nezda
ry svého režimu svalovali na tu
to blokádu a shromažďovali velké
armády-pod předstírkou že Rusko
bojuje aby hc zachránilo před vy
hladověním Po zrušení této blo
kády pravil Hoover bolševická
tyranie se shroutí jestliže c jí ne
zdaří zmírni ti utrpení lidu Hoo
ver soudí že Rusko nemá žádné
ho obilí lnu a jiných věcí pro vý
voz ponžvadž městské obyvatel
tyo -hladoví Venkovské ebvťftteL
'3?vo il- nnrK-irxpťvn zprav nou
je o potraviny úeraá "
Jiíidýii 19 ledna — Armáda
Sinn Feinístň je nyní větší nežli
[anglická okupační armáda v Ir
sku dle důvěrných zpráv získa
ných z Dublina Anglická vláda
s ohledem na tento fakt sesiluje
sbory nahrazuje bataliony dlou
hou službou unavené jinými a ji
nak snaží se mařili plány záhad
ného nepřítele který je vynaléza
vým mistrem ve vedení drobné
války a znamenitě dovede anglic-
ke autority klamati zatajuje způ
sob organisacc revoluční armády
jež má všechny živly pravidelné
'vojenské organ isaee
Angličané odhaduji že armáda
Sinn -Feinistů má nyní asi 250000
mužů mezi nimii nalézá se množ
ství veteránů světové války Ta
to armáda má vsak nedostatek
střeliva a ačkoliv má značné fon
dy není dostatečně financována
pro skutečné vedení-války Angli
cké autority jsou přesvědčeny že
je v úmyslu Sinn Feinistů tuto ar
mádu použití ale až k tomu do--jde
nebude zajisté provedeno ku
nezdaru předem odsouzené povstá-
ní podobré onomu n Velikonocích
roku 1910
Rivo]?tcní řirmáda Sinn Feíni-Jy
v irsiu jo úoiioaaie soigauiiová
na avšak anglické autority nejsou
s to zjistiti které osobnosti tvoří
tuto vládu anebo tajnou "váleč
nou řadu'' Anglie až doposud ně-'
byla s to zmařit í záhadné plány ir
ských rebelů Dojde-li k zorgani
sovanému povstání nebude zaháje
no v Dublině nýbrž ve venkov
ských distriktech kde Sinn Feini
sté jsou v převaze dle náhledu an
glických autoritě Anglické posád
ky jsou roztroušeny v nedostateč
ně kontrolovaných distriktech
venkovských "
Důkazem toho že anglická vlá
da uvědomuje si toto nebezpečí je
okolnost že nejspolehlivěji a nej-
Iepší svoje sbory jako Coldstreara
gardy posílá do takových distrik
tů kde plamen povstání zdá se
nejživějším K pohybům vojen
ským dochází hlavněza noci aby
se předešlo demonstracím obyva
telstva Sinn Feinisté mají lepší
vyzvědačskou službu nežli angli
cká vláda Plány anglických auto
rit jsou známy Sinn Feinistňm
vždy předem kdežto plány po
vstalců jsou zřídka známy autori
tám v Dublině anebo v Londýně
Vysoké odměny nevyvolávají zrád
ce ze řad Sinn Feinistů
Všechno zdá se naznaěovati to
mu že Irčané neslibují si mnoho
z povstání nyní a 'upínají hlavní
svoje naděje na Ameriku kde so
snaží vyvolati pro sebe přátelský
sentiment který působil by svým
vlivem v případě irské rebelie —
Ve volbách jichž plné výsledky
nejsou dosud známy docílili Sinn
Feinisté rozhodných vítězství v
jižním Irsku zahrnuje v to Dub
lin Cork Limerick a Waterford
Sebevrah odkázal
majetek 'nájemníku
Lincoln Neb 19 ledna — L V
Stuckey 70 roků starý farmář
odkázal svůj majetek v ceně $75
000 svému nájemníku II J' Boh
montovi načež spáchal sebevraž
du 'zastřeliv se ranou z pušky
Stuckey byl starým mládeiicctn a
žil se svým nájemníkem Byl po
delší dobu nemocen a nepochybně
to vedlo jej k sebevražednému či
nu "Nemám žádných příbuz
ných" praví Stuckey v poslední
své vůlí "Byl jsi ke mně laskav
Joe a proto ti odkazuji vio co
mám Udržuj můj rov á lot na
IrMritovf á post) v mnS někdy nfi-hrolH-k
fde'jji_kolívpí-nis náklad
a
#
ft'
I
'' !
f !
'%
s"
i
%
" (1
# l
1
í
-
t
i
1 1
I
f