Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 14, 1920, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ví v
4
t
1'
7
NKJRQtílŘENÍJŠI A
NKJLEPŠf ČESKÝ
týdenník na
zApadí
POKROK ZÁPADU
v
VĚNOVANÝ ZÁJMŮM NAŠEHO ČESKÉHO LIDU V AMERICE'
BEST ADVEXTEZ&
MEDIUM IN TŽ2
tiREATNOxrmrsir
PUBLISHED AND DISTRIBUTED UNDER PEXMIT NO 160 AUTHORIZED BY THE AOT Oř OOTOEZ3 fl 1917 ON FILE AT THE POST OPPIOE OF OMAHA NEB x luKLSSON pÓtI!nafDmL'
ZAI" N R 1871— ROCNlK 49
OMAHA NEBR DNE 14 LEDNA (JANU ARY) 1820
ČÍSLO 23
C%T&im2ov& vládla přý podporaje pikle
radtikálS
ProsLnt Garranza mú prý
v úmyslu zííditi v HIiu
režim podobný bolšoviMm
Vládní úředníci prohlašují že mají svědky kteří poskytnou určité
důkazy tohoto úmyslu presidenta Carranzy Ame
ričané mu v tem pomáhají
Sm AntniVb Tex 12 ledna
Informace považované vládními
zřízenci zdejšími za důkaz že úřed
níci Carranzovy vlády podporují
n povzbuzují plány na zřízení bol
íeviekchn režimu v Mexiku a ze
radikální živel je podporován bia
vně lidmi kteíí uchýlili se do Mc
xika aby vyhnuli se povinné služ
In" v americké armádě budou ode
vzdány senátnímu podvýboru vy
jet řujíeímn mexické záležitosti
který zahájí svůj výslech zde v
tomto týdnu
Senátor A IV FaU republikán
z New Mexika je tu očekáván
dnes Senátor Marcus A Smith
'demokrat z Arizony je již zde spo
lu si' značným počtem svědků z
nichž mnozí jsou uprchlíky z Me
xika reka jí tíh příležitost aby
mohli podat i svědv-tví o pomě
rech v republice ' 'žně od řeky
fipíttide ' " '
Icě všechna svědectví nebudou
nepříznivá přítomné mexické ad
ministraci Přátelé Carranzovy
vlády předložili před výbor jména
nnioiíýeb kteří jak tvrdí budou
' s-fo~rrrrtftl rtjimyhřkteYrťtwi
hlášení zvláštních vyšetřovatelů
uprchlíku a obyčejných pozorova
telů - 1 '
Tvrzení že Američané kteří do
Mexika prchli aby vyhnuli se po
vinnosti vojenské ve Spojených
Státech jsou zapleteni do plánu v
zájmu přivedení Mexika pod vlá
du radikálů je založeno na pro
hlášeních uveřeněných v úředním
orgánu komunistické strany v Me
xiku Americké vhídní záznamy
a zprávy zvláštních agentů zdají
se podporovati toto tvrzení Dle
uveřeněných zpráv asi 30000 A
meriěanň vyhnulo se vojenské slu
žbě ve Spojených Státech útěkem
do Mexika Většina jich se vráti
la do Spojených Států avšak mno
zí zůstali a jména některých ob
jevila se v literatuře komunistů' a
I W W organisaeí jako činně se
podílejících na povzbuzování ra
dikalismu Dokumenty které předloženy
budou výboru obsahují také zprá
vu o organisaci komunistické stra
ny v Mexiku Mezinárodním se
kretářem je ÍJcorge Barreda se
kretářem pro Mexiko je Enrique
Ti Arce a pokladníkem C F Tab
ler Tento Tabler je prý America
není Členy výkonného výboru
jsou: líarreda Arce Tabler Linn
A E Gale Fulgeneio C Luna
Magdalena E Gale Josefina Bar
reda A P Araujo T C Parker
Dimitrij Nikitin a Frederico So
nier fiale a Parker jsou ozna
čeni jako Američané Magdalena
Gale je manželkou Linna Oale-a
Nikitin je Rusem avšak dle sdě
lení v literatuře komunistů také
unikl do Mexika ze Spojených
Států by se vyhnul vojenské po
vinnosti Luna je Filipíncem
Gale který pochází z Alban?
N Y je redaktorem úředního or
gánu komunistické strany a byl
jmenován delegátem do kongresu
třetí internacionály v Moskvě —
Dalšími delegáty jsou Barreda a
Angel Bernal John Tutt a José
Villalobos jsou členy výkonného
výboru a odbočky I W W v Me
xiko Městě nad kteroužto organi
sací komunistická strana oznámila
jistý druh patronáže
Vyšetření ukázalo že radikální
hnutí v Mexiku je značně rozšíře
no J)r Atl agitátor Carranzovy
administrace z prvních dnů její
vlády objevil se v Honoru kde
dle amerických vládních zpráv
jeho spolupracovník Lenin o kte
rém e praví žei je bratrancem ru
ského vůdce radil dělníkům aby
organisovali se pro den kdy zaže
nou všechny cizince přes hranice
do Spojených Států
[
Zatažení léče na zajíce v krajinách na západě
V v-í-'"vC-
~: i r :t t s-ívv íiHí ímm ii -" — tiť linul
www f
i
(I
—iiaijí--4fc::iíw:iv:tti
Bolševická vojska
blíží se k Indii
Londýn 12 ledna — Rnehara
kapitol chanátu Ducharského v
střední Asii vzdálen v méně "než
dvě stě mil od Afghánistánu je v
moci bolševického vojska dle
zpráv ministerstva války Dále
ná západ sovětská vojska zaujala
Krasnovodsk na východním břehu
Kaspického moře dle moskevské
jiskrové depeše Tímto způsobem
získáno bylo bolševiky přímé že
lezniční spojení mezi Zakavkazím
a evropským Ruskem a bolševici
budou s to nyní soustředili silné
oddíly vojenské v Turkestaiui aby
provedli dalekosáhlé plány postn
ími jřin%'m 4á)ílintrt kw K a vk ayn
a směrem jižním k Afghánistánu a
PersiL Bolševické autority ozná
mily úmysl proniknout do Persie
přes ('horasan jakmile podaří 'se
jim ziskati kontrolu nad Kaspi
ckým mořem Poslední zprávy
naznačily ' že sovětské posádky
podél Chorasanu byly značně se-
síleny Bolševici mají v plánu za-
hájiti kampaň proti anglickým
državám a důležité pohyby jsou
plánovány směrem k Indii ve spo
jení s obyvatelstvem Afghánistá
nu a jinými asijskými národy
kteří nechají se získati pro myšlen
ku všeislamskou 7m tím cílem
bolševici poslali velké množství a
gitátorů do Persie a ÍCaíkazu a
opatřili je falešnými anglickými
penězi Oznamuje se že patnáct
set sovětských agentů posláno by
lo do Persie z Gruzinska a Azer
bajanu a protibolševické autority
učinily opatření k obmezení teto
kampaně v
BERGEROVI OPĚT
ODEPŘENO BYLO MÍSTO
V DOMĚ ZÁSTUPCŮ
Washington 1) C 12 ledna —
Viktoru Bergerovi socialistovi z
Milvvaukce znovu zvolenému do
kongresu v Pátém vrisconsinském
kongresním distriktu kterému ne
bylo před časem dovoleno zašed á
ti v domě zástupců poněvadž po
máhal nepříteli ' bylo odepřeno
místo znovu '228' hlasy proti 6 —
K hlasování došlo za půl hodiny
po té kdy Berger se dostavil aby
byl odpřísáhnut
GLASS ŽÁDÁ PŮJČKU
PRO TRPÍCÍ NÁRODY
Washington J) V 12 ledna —
Půjčka v celkovém obnosu %[()
000000 na opatření potravin pro
Polsko Rakousko a jine evropské
země jakož i Arméni tak aby za-
' V l' 1 1 - f I''
oraneno nyio niaaoveni a politic
kému neklidu byly navrženy kon
gresu sekretářem Glasscm který
naznačil že nepochybně obnosu
1(200000000 bude třeba k podpo
ře těchto zemi Situace v Rakou
sku je zlá a stejně í v Polsku kde
nedostatek potravin vyvolává bol
Sevícké nebezpečí Země tyto mu
sí opatřiti nějaké jistoty než puj
ěka bude jim poskytnuta
pracuji
států
V některých západních krajinách je tolik zajíců tropících Škodu
jí v jich hubení Na obfázku našem spatřujeme zatažení léče na
4
li
#
na úrodě že celé osady spolu-
na zajíce v jednom ze západních
PRESIDENT NEBUDE
SE UCHÁZETI O TŘETÍ
LHŮTU PRESIDENTSKOU
'William J Bryan popírá roztržky
I s presidentem Woodrow k
Wilsonem
Pověst o dohodě l
v otázce Rjeky
Paříž 12 ledna — V konferen
cích premiérů a státníků spojenců
došlo jak se proslýchá k úplné
dohodě v otázce Rjeky která po
tak dlouhou dobu byla kamenem
úrazu ve vyjednávání s Itálií a Ju
goslávií Dle této dohody RjVka
a Zadar stanou se svobodnými pří
stavy pod Svazem národů se srb
skými pásmy v každém z těchto
měst tak že Jugoslávie získá pří
mý přístup k moři Část pobjřeží
Adriatiku bude zneutralisována a
Srbové zaručí všechna práva ital
skému obyvatelstvu Itálie získá
ístrii a několik strategicky důle
žitých ostrovů avšak -zaváže sejb
nfiífT' uHnádíiI VTiaiiiofiií silT v
těchto državách Přítomná míro
vá konference jak se vyrozumívá
i„r i 'o
Mvuin-i runi s ri-Nigiuifi icancouz
kélio kabinetu ačkoliv angličtí a
italští zástupci zůstanou nadále v
Paříži k dalšímu vyjednávání O
premiéru Lloyd Georgeovi mluví
se jako o možném předsedovi pří
ští -mírové konference ale tento
pian nelíbí se mnoho francouzským
politickým kruhům poněvadž
Francouzové mají za to že mají
právo na úřad předsedy konferen
ce a přejí si aby jednání nadále
bylo vedeno v Paříži Anglická
delegace vzdala se již svých vel
kých úřadoven v hotelu Astoria
Italští delegáti jsou jediní kteří
mají původní svoje úřadovny v
hotelu Eduard VI í Praví se že
italská delegace také vzdá se těch
to úřadoven do vvřízení nfázkv
AMERIČANÉ NEBYLI
OBĚTOVÁNI VE ZBYTEČ
NÝCH ÚTOCÍCH VE VÁLCE
Washington D O 12 ledna -
Obvinění před výborem donyi zá
stupců pro válečné záležitosti že
životy amerických vojáků byly o-
betovány ve zbytečných útocích v
den uzavření přiměří jsou vyvra
cena přípisem generála Pershinga
ktpry uVerejněn Vyl s?Á stupcem
Fullerem republikánem Massa
chusetts Generál Pfershing pro
hlasuje že americká vojska jedna
la dle instrukcí vydaných maršá
lem Fochem všem spojeneckým ve
litelům dne 9 listopadu 1918 a že
rozkazy k útoku byly odvolány
tak záhy jak bylo možno po zí
skání zprávy o podepsání příměří
Generál praví že prohlášení v ten
smysl že americkým sborům naří-
zen byl útok zatím co 'francouzská
vojska zůstala v nečinnosti není
správné
ZÁKON PROTI BUŘIČŮM
PŘIJAT BYL SENÁTEM
Washington D C 12 ledna —
Osnova zákona proti buřiéftm či
nící opatření pro přísné tresty za
propagandu v zájmu svržení vlády
sílou anebo násilím byla přijata
senátem bez rekordního hlasování
Předloha nyní jde do domu zá
stupců
JENOM SPOJENÉ
STÁTY ZŮSTÁVAJÍ VE
VÁLCE S NĚMECKEM
Všechny ostatní zemi vyměnily
ratifikaci mírové
smlouvy
Paříž 12 ledna — V důsledku
výměny ratifikace smlouvy r Ně
meckem v sobotu ve 4:15 hodin
odpoledne všechny spojenecké a
sdružené mocnosti foj-málně uza
vřely mír s Německem s výjim
kou Spojených Států které vzhle-
lem k tomu že mírové smlouvy
dosuď neschválily technicky zů
stávají s Němci ve válce Mírová
smlouva byla podepsána vedle Ně
mecka zástiici Anglie Francie
Ualiejuponšku Uelgieu Bolívie-
Brazilie Guatemaly Peru Polska
Siamu Československa a Prugua-
ye Také Čína nepodepsala doku
mentu pro své stanovisko k uspo
řádání záležitosti Santungu avšak
přijala dříve proklamaci o 'obno
vení míru s Německem
Německo schválilo smlouvu dne
9 července 1919 Práce na míro
vé smlouvě zahájena byla 18] le
dna 1919 Práce na konvenci o
Svazu národů dokončena byla 14
února emecti delegáti přijati
byli dne 7 května Smlouva sklá
dá se z patnácti částí s velkvm
poetem dodatků V důsledku' její
ratifikace velké množství komisí
s různými povinnostmi vchází v
činnost Z těchto neidulezitČiší je
komise náhradová která bude mí
ti mnoho práce s péčí o provádě
ní opatřeni mírové smlouvy d s re
gulací německých splátek Korní
se jez pověřena bude stanovením
pomezi meziiNenieckcm a Belgu
Saarské pánve Polska a Českoslo
venska má být i stanovena v 'pat
nácti dnech "
Baron- Lersner' předseda němec-
ké delegace- vyslovil radost nad
konečným dohotovením - míru a
současně i politování nad tím že
Spojené Státy se-nenalézaly mezi
mocnostmi mírovou smlouvu
schválivšími Prohlásil že Něme
cko je rozhodnuto vyhověti těž
kým mírovým podmínkám dlenej-
lepších svých sil Biide to sice
znamenati těžké časy pro Němec
ko ale až obnovena 1)ude stará
pracovní energie stanou se pomě
ry snesitelnější Na konec pak pro
jevil naději že spojenci zmírní
svoje požadavky pokud Re týče
vydání různých osobností jež ma
jí být i postaveny před tribunál
spojenců roukázal jmenovitě na
to že Srbsko odepřelo se souhla
sem spojenců vyhověti žádosti Ra
kouska o vydání k potrestání srb
ských spiklenců ale' zapomněl do
datí že tehdy jednalo se o zcela
jiné poměry a Že f ehdáž jednalo
se o zločin proti jednotlivci a ni
koliv proti celým národům jako
nyní
Práce na novém ře
šení otázky Turecka
Washington D 0 12 ledna —
Shledavše že nemohou počítati na
přijetí mandátu nad Tureckem
Spojenými Státy spojenecké moc
nosti se pokoušejí nalézti nějaké
rozluštění problému o vytlačení
Turků z Evropy takovým způso
bem aby nevyvolalo povstání mo
ha medánň což mohlo by znamena
ti ohrožení evropské kontroly nad
nimi Informace jež přišly do
Washingtonu naznačují že tyto
snahy jsou v proudu minío Paříž
kde svrchovaná rada zasedá ač
koliv se všeobecně má za to že
schválení plánu jakéhokoliv bude
""ÍJliJlLO t2tyHí!ě!esa Jed-I
nim z navrhovaných projektů je
zaujetí kontroly nad Cařihradem
pod Svazem národů prohlášení
místa za svobodný přístav a ode
vzdání jeho správy zvláštní komi
si jež nominována byla by moha
medánským obyvatelstvem zemí a
kolonjí jako Indie Egypta Tuni
su Marokka a možná také ostrovů
Malajských a Filipín kdyby bylo
možno přiměti Spojené Státy aby
na takovém uspořádání se podíle
ly Taková komise byla by opat
řena plnou právomocí ku kontrole
Cařihradu politicky a k řízení lo
kální vlády Aby však uspokoje
ni byli mohamedáni sultánovi a
jeho družině bude dovoleno aby
nadále zůstali v Cařihradě Sultán
měl by právo vykonávati tu fun
kce jako hlava církve a jeho po
stavení bylo by podobné postavení
papeže v Kímě
r i
Indie pracuje v
zájmu Turecka
Delbi Indie 12 ledna — An
glické zboží bude boykotováno rie-
bude-li mírové urovnání s Ture
ckem! uspokojivé pro mohamedá
ny dle resoluce přijaté indický
mi mohamedány kteří še tu shro
máždili ku konferenci Jiná re-
óluce navrhuje aby pozvolna u-
stávalo se v spolupráci n vládou
bude-li mír uzavřený s Tureckem
neuspokojoivý Indičtí moslemini
žádají aby s Tureckem uzavřen
byl mír na základě zásady o sebe-
urcení národů Bylo usneseno vy
slati zvláštní delegaci do Anglie
a bude-li třeba také do Spojených
Států aby vyložila náhledy indi
ckých mohamedánň na tuto otáz
ku —- a
NÁŠ POMĚR K NĚME
CKU SE NEZMĚNIL
Washington D C 12 ledna —
Formální uvědomění posláno byío
Německu Spojenými Státy ve spo
jení s depositováním ratifikací mí
rové smlouvy v Paříži v důsledku
jichž versaillská mírová smlouva
vchází V platnost že podmínky
pruneri doposud ndi vztahy mezi
Spojenými Státv a Německem —
Oznámení o této akci bylo vydáno
odborem státu
Nepokoje v Bulhar
sku jsou vážnější
Ženeva 12 ledna — Revoluční
hnutí v Bulharsku šíří se mezi se
dláky a dělníky dle depeší z Bě
lehradu1 zde získaných Velké
stávky zhoršují situaci Důležitý
železniční most vyhozen byl stáv
kujícími do povětří Král Bořin a
královská rodina uchýlili se do
paláce který nalézá se prid silný
mi strážemi
RODINNÁ KONFERENCE
SVOLÁNA BYLA BÝVA
LÝM CÍSAŘEM VILÉMEM
i
- V
Philadelpliia 12 ledna — Ge- j
nerální návladní A Mitchcll Pal- £
nier prohlásil dle sdělení místních l
časojiisů že osoby blízké presiden- j
tovi Wilsonovi jsou jisty že ne- r
bude se ucházet i 'o znoviizvolení
"President k'i u vidoimiíi 5 íe
iístv iiředsndek nu cflé zíMiii aw "' i
" i i — —
president ucházel se o úřad po tře- l
tí" prohlásil Palrner dle sdělen!
časopisů' "a ačkoliv neučinil urči- '
lého prohlášení že nebude kandi-
datem tohoto' roku jeho osobní
pnnrie vetu ze o lom jimi ncouuc
uvažovat"
Mírová smlouva bude přijata s {{
rozumnými výklady anebo vvhra- li
lamí dle nrohblšerií Pnlmerova
— 1 1
který dlel zde na hostině student- 1
skeho bratrstva Swathmore kolle- l
je "Nazývejte je jak chcete ony l
neporuší smlouvy a dokument bu
de uspokoivý jak osobně doufám
presidentu Wilsonovi"- pravil
Chicago III 12 ledna — Wil
liam J Bryan přimlouval se za
"volnou a otevřenou diskussi kde
o koncese in ůže být i žádáno a kde
mohou být i povoleny" y senátě
Spojených Států v snaze po docí
leni kompromisu v řeči své před
zdejším Iroquois klubem "Nebu-
de-li takový kompromis možno
sti pravil Bryan "musíme pro
dobu přítomnou souhlasit i s repu
blikánskou většinou" :
Pro takový případ odporučoval
aby dostatečný počet demokratu
hlasoval k republikány aby umož
liřT jím tfíska ní' Tvw třctínové-čT--šíny
která ratifikovala l)y míro
vou smlouvu a Svaz národů s vý
hradami a umožnila lidu aby pro
nesl svůj soud u volebního osudí
Bryan důrazně popřel že je ně
jaká "roztržka" y demokratické
straně a že taková domněnka jest
oprávněna v důsledku jeho řeč a
poselství presidenta Wilsona při
příležitosti hostiny o Jacksonově
dni ve Washingtone přednesených
"President a já lišíme se v metho
dách nikoli však v předsevzetí"
prohlásil Bryan "Presidentův
dopis čtený ve Washingtoně ob-"
sáhoval slova otevřená pro kon
strukci jež mně naznačila že kom
promisme možností President za
choval se dobře v paříži Vyko-
nal více než se mohlo od kterého
koliv Člověka očekávat"
Bryan pravil že jeho plán kom
promisu fanebo umožnění republi
kánské většině aby provedla svo
i vfiií jer?' prostě starý americký
plán o )dipehání vůle většině" —
i mírová smlouva bude ratiliko-
vá na 'budeme míti mír a Svaz
národů a pak budeme moci praco-
vati" '
í
1
i i
S
-
ř
Ý
l
v
-
I"
I-
-1
1
Berlín 12 ledna — Bývalý ně
mecký císař Vilém jak sděluje
zpráva z Amsterodamu svolá ro
dinnou konferenci Hohenzollernů
nyní kdy mírová smlouva byla ra
tifikována V konferenci této bu-
de se jednati o majetkových otáz-'
kách o budoucích bydlištích rodí-1
ny a jiných podobných problé
3
4
v