Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 07, 1920, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    NEJROZŠtŘENÍJŠt A
nejlepší český
týdenník na
l ZÁPADÍ
POKROK ZÁPADU
VĚNOVANÝ ZÁJMŮM NAŠSZO ČESKÉHO UDU V AUtGIC3s
BEST ADYIRTJimb rm
MEDIUM tít fc
GREA T flWÍ Itt WA9T
Mr order cí řrertdtDt
P&?i HED AND DISTRIBUTUD UNDER PERMIT NO 150 AUTH0RI2ED BY THE AOT OF CPTOBKt í 1017 ON FIU5 AT THE P08T OmCE OF OMAHA NEB g„BPltLlssoy fotmutr on
ZAl 1 1 R 1871—ROCNtK 49
OMAHA NEBR DNE 7 I£DNA (JANUARY) 1920
ČÍSLO 20
i?
§I1I7§
nO
Zemfosoni v Mexiku
vyžádalo si velké množství
odčti v různých mčstoch
Stát Vera Cruz střediskem utrpení — Počet usmr
cených není dosud přesně znám — Ve vel
kých městech nebylo ztrát
Mexiko Město Mex ' ledna—
Velké množství osob usmrceno 1y
lo při prudkém zemětřesení jež
postihlo rúztu části Mexika v so
botu večer Středisko otřesu bylo
jak se za tn má nedaleko sopky
( iinlia
Neúplné časopisecké zprávy na-
mačují že stát Vera Cruz utrpěl
více než jitu- sekce ačkoliv otře
y pocítěny byly téměř po celé re
publice Žprnvv z Cnrdoha sdčlu-
jí že třicet mrtvých bylo nalezeno
v Sán luail Coscoiiwitepce Nepo
tvrzeni' dosud zprávy udávají ž
k podobné katastrofě došlu v Hna-
tnseo
V Jalapa dále na sever padesát
obětí zemětřesení bylo unpočítá
no mezi nimi innobo usmrcených
Poněvadž s vesiiieeini a méslcčky
v krajinách nejvíce postižených
není íjidného spojení není možno
iiiiili ani přibližný odhad obětí
iu-t řešení vyvolalo oplaeh vc
vclkvcli městech Silný otřes pocí
těn byl v V"' 'n'a 'ruy- 11 došlo
Víf ie značným škodám' "na mijeT
ku Také ntnožství osob liylo tu
I oi-iiněno ii snad i usmrceno ale
přesných zpráv odtud dosud není
Ze Saní 1 nati (Woinatcpec by
lo oznámeno že otřesy byly tu po
eítěny tiiké ještě v neděli ráno —
Zpráva z vládní observatoře v Tu
eiibaya získaná sděluje že došlo
k třem otřesům jichž síla byla vy
značena instrumenty První otřes
udál se v 9:45 hodin v sobotu ve
ěer a trval po pět minut Druhý
který udál se v 10:25 hodin večer
trval jenom malý okamžik ale byl
neobyčejné prudký a provázen
byl podzemními zvuky Třetí o
třes byl v 11 :01 hodin večer a byl
tak slabý že uznamenán byl jen
iixi příst rojíeh observatoře
Panika v Mexiko Městě mezi po
věrčivými peony byla nepomnící
mi Mnoho lidí opustilo svoje do
movy n uchýlilo se do chrámu —
Indiáni v předměst íeh spěchali k
sošce Panny Marie (liiadalupské
7 Toluen Cuernavaca a Pueblu
došly podobné zprávy o panice V
těchto městech jenom nepatrná
íkoda způsobena byla na domo
vech Panika vládla v různých
městech a vesnicích státu Vera
í'niz kb lidé opouštěli svoje do
movy a noe strávili na ulicích pod
širým nebem
Skoda v Mexiko Městě nbmeze
na byla jenom na trhliny na vět
ších budovách Nikdo nepřišel tn
k usmrcení a nikdo také jfebyl po
raněn Vládní observatoř doposud ne
rozhodla co bylo příčinou těchto
otřesu ale zprávy z Cordoba ve
státu Vera Cruz sdělují že otřesy
tyto způsobeny byly sopkou Ori-
'nlui Dva velké vulkány nedale
ko Mexiko Města nejevily žádné
známky neklidu Otřesy byly zna
čné pocítěny podél celého Mexic
kého údolí ale kapitol který na
lézá se ve středu tohoto údolí ne
byl příliš silně postižen
Cestování v Evropě
není žádnou rozkoší
Londýn f ledna - Američané
kteří ehyn1a jí se letos na jaře na
vštívit i Evropu musí se obrniti
trpělivostí a musí také být i při
praveni na větší vydání při větším
nepohodlí nežli v minulých letech
Všeobecně se doznává že cestová
ní v různých zemích evropských
při všech těch obmezeních za vál
ky bylo pohodlnější nežli je nyní
Je sice možné že do jara dojde k
zlepšení ale rozkoší cestování po
Evropě sotva bude Za starých
(loni VCII CilSII IlilMill w- nnii iiwiii
N Vorku do 'Anglie za $70 Né-
yjly platili o neeo více ale zrnlUa
přes $100 Nyní mohou se považo
vali za šťastné zakoupi li si pře
plavní lístek za $200 a je silně
inožiié ze bude na nich zadáno je
st? více Vysoká cena přeplavně
ho způsobena byla úbytkem osob
ních parolodi jichž mnoho poto
peno bylo ve válce Vedle toho
mnoho osobních parolodí nalézá se
ve službě jiné Na lodích' cestu
jící nenaleznou lakové pohodlí a
čistotu jako v letech predvalec
nvch Lodní zřízenci nejsou již
tak úslužní a přívětiví jako byli
před válkou Cesta přes moře bii
ile 1 rvali déle než jindy" Před
válkou rychlolod vykonala cestu
y Ameriky do Evropy V pěti
dnech ale dnes táž loď koná tuto
cestu doset dní Za várky nebylo
možno konatí nutné opravy na
strojoví a následkem toho všech
jio potřebuje opravy' Následkem
toho r' ''hlosit trpí U mnohých
lodí ty nutné opravy vyžádaly
hy si cuoií šesti měsíců i tím by
paroplavební společnosti při ny
nější velké poptávce po lodním
nnostoru uřrpély velké finanční
hkoíly V Londýně a evropských
ti značné obtíže se získáváním míst
v hotelích Anglická kuchyň není
jiz tun eiin bývala Nebude na
stole dostatek jídel jako v do
brých dobách předválečných a ne
bude rozhodně takového výběru
A ceny které nutno platili za jí
dla v zdejších restaurantech také
zajisté mnohého překvapí Ameri
čtí turisté musí se připravit i na
mnohé zklamání vypraví-Ii se na
jaře do Evropy a především musí
se obrniti trpělivostí
Mnoho lidí poraněno
při vyšinutí vlaku
St loscpb Mo r ledna -leden
muž byl usmrcen a osmdesát
pět osob poraní no při vyšinutí se
osobního vlaku ( i rent western drá
hy nedaleko Wyeth Mo dvacet
dvě míle odtud v sobotu E J
Mcďrath sekční zřízenec železni
ce z Aitken Minu byl jediným
který podlehl zranění avšak jeví
se obavy že také paní Hulh Tack
sonová černoška z Des Mineš la
svému zranění podlehne Vyšinutí
bylo zaviněno poškozenými kole
jemi dle sdělení železničních ú
ředníkň Vlak spojuje Minneapolis
s Kansas City a měl přijeti do St
-Toseph po T hodině ranní v sobo
tu Lokomotiva zavazadlový vňz
a další vňz přejely vadné místo
dobře ale ostatní vozy vyjely z
kolejí Jeden vňz plný cestují
cích hc převrátil Mezi poraněný
mi nalézají se dva krajané Hen
Ilrdliíka a Jns Hrdlička z Ifum-
boldt Neb Prvnímu zlomena by
la pravá noha a poranřn na lila
- w -
Francouzští duchovní přijeli na návštěvu do Ameriky
I V c i
PARNÍKY PftIPRA
VENY K ODVEZE
Nl RADIKÁLŮ
Skupina francouzských kněží znázorněná naším obrázkem právě přijela do Spojených Států na
návštěvu Mnozí z nich sJoužili ve válce a vyznamenali se'
'
Olej pomáhá mnohým
k velkému bohatství
Tulsa Okla 5 ledna
horečka" která přivábila v roce
1S49 tolik lidí do Californie kde
všichni doufali nalézt! bohatství
má nyní svoji obměnu v Oklaho
mě a Texasu v krajinách kde na
lezeny byly zdroje přírodního ole
je Velká poptávka po oleji ve
světě má za následek dobré -ceny
tohoto produktu a v posledních
několika letech více peněz by)o in
vestováno do olejových polf než
do kteréhokoliv jiného oborui prů
myslu Mnozí lidé byli zklamáni
íilei mnozí také 'zbohatl 1'fMpad
města Tulsa je toho dokladem V
roce lí)lf město toto bylo špina
vou vesnicí o 4000 obyvatel 1M
tu jediný hotel a ulice podobaly se
řekám bláta V roce 1917 ale Tul
sa měla 40 mil dlážděných ulic a
dnes je metropolitním městem a
každý člen místní Obchodní komo
ry je millionářem Podobně se to
má i s jinými osadami v jichž oko
lí přišlo se na zdroje přírodního
oleje Všechny třídy obyvatelstva
v okolí takových měst měly z toho
užitek Kazatelé právníci učite-
učitelky dělníci obchodníci a
tuláci stali se zámožnými In
vestování +100 přineslo až $75000
Jistý groeerista který vložil do ji
stého podniku $40 získal o dva
lýdny později $200000 Farmáři
kteří ještě před několika roky
sotva byli s to uhájili živobytí na
svých farmách jsou dnes boháči
mají nádherné residence automo
bily a mohou si dopřáti všeho co
život je s to poskytnouti
BÝVALÝ ClSAft
SESTARAL ZNAČ
NÉ A SEŠEDI VÉL
Životní jeho síla podryta
byla zřejmě stálými
obavami
Kolčak hrozí dát
část Sibiře Japanu
Londýn " ledna — Moskevská
depeše cituji1 zprávu z Dorpatu v
ten smysl že admirál Kolčak ná
čelník všeruské vlády uvědomil
vládu Spojených Států že přepu
stí část Sibiře Japanu neposkyt-
non-li spojenci další pomoc bílým
armádám aby mohly provést i zá
branu Huška "Rudá jízda" —
praví se dále v této depeši "nalé
zá se již u bran Taganrogu a Ma
rianpolu a pád Čerkeska se pova
žuje za neodvratný stejně jífko
Liky železniční spojky u níž ru
dá jízda získala 4500 zajatců —
Vojska generála Denikina jsou na
zmateném útěku z Carycinu v smě
ru k Tíehorjctskaja v provincii
kubánské jsouce odříznuta od Ro
štová nad Donem a tísněna na
dvou stranách Cesta na Kavkaz je
nyní otevřena od severovýchodu
Perlín r ledna — Haagský
korrespondent časopisu Tageblatt
kreslí ve své zajímavé zprávě od
lišný od jiných obraz bývalého cí
saře německého Viléma a soudí že
vzhledem k podlomení jeho energie
není iřeba se obávati nějakých pi
klň v zájmu znoviinabvtí moci
"Bývalý císař znační nestaral'
praví tento zpravodaj "a zasažen
byl na své životní síle Třesení pra
vé paže a nohy jež dříve bylo so
tva znatelné zvýšilo se tak že je
patrno na první pohled a ovládá
celý jeho zjev Bývalý císař se
stal značně korpulentním jakkoli
jí jenom málo"
Zpravodaj mluvil s celou řadou
lékařů "kteří navštívili bývalého
císaře a praví že mnohé z čel
ných osobností které navštíví cí
saře rády vypravují netaktní hi
storky založené na nedorozumění
které pak obíhají po světě
"Bývalý císař nese se doposud
vojensky" praví zpravodaj dále
"avšak zdá se že postava jeho se
zkrátila Každý hned uznamená
že mluví nyní pomalu ačkoliv dří
ve mluvíval velice rychle Oživí
jenom když vzpomínky na zašle
minulé dny přijdou mu na mysl
To se často stává uprostřed ho voní
"Za takových okolností dlužno
bývalým císařem cítiti jen sou
strast Nikdo kdo viděl jej v A
merongen a je s to uěiniti si sprá
vný dojem nevěří že tento muž
který je duševně zničen a dává to
na jevo na svém zjevu může hrát i
jakiuikoliv aktivní rol li v budou
Wilson odepřel
použiti kontroly
nad cenou cukru
enosti Po napínavých zkušeno
stech válečnvvh následoval v
i i - v su
iv o ooiiouciiosi jez jej neprciIZI-'
té sužují a to všechno seslahnie
ziiiiene jeho vnli
Náhledem tohoto korresponden-
ta je že bývalý císař zakoupil zá
mek Doorn na důkaz že se vzdal
všech myšlenek na návrat do Německa
vé a druhý utrpěl zranění na zá
mětech američtí turisté budou mí-ldech a vnitřní zranění
Anglický princ
pro uherský trůn
Vídeň 5 ledna — Z Budapešti
došly zprávy které nav?dJují to
mu že monarehistická strana za
hájila činnou propagandu ve pro
spěch anglického prince pro trůn
uherský — Část uherské míroví
delegace zahrnuje v to liraběte
Appooyiho odebéře e dnes do
Paříže aby od Kpojenců přijala
podmínky míru
"Washington D C 5 ledna —
President Wilson se rozhodl že ne
použije pravomoci poskytnuté inu
McXaryovou předlohou o kontro
le cen cukru k nákupu a distri
buci kubánské úrody dle prohlá
šení vydaného z Bílého domu l'ro
hlášení praví že president na zá
kladě fakt předložených mu k u-
vážení a na základě odporučení
ekvalizační rady rozhodl že této
pravomoci nemá být i použito V
dlouhém prohláření' se- praví že
přítomná zásoba cukru je dosta
tečnou pro spotřebu i přes to že
nyní nepotřebně cukru spotřebuje
se mnoho a prohlašuje se že za
vedeny budou cukerní příděly u-káže-li
se toho nutnost číslice
připojené k tomuto prohlášení u-
kazují že spotřeba cukru v roce
1919 byla něco málo více než 4-
500000 tun z čehož 1000000 tun
bylo domácí výroby jako obvyk
le Poněvadž úroda kubánského
cukru byla letos neobyčejně veli
ká — asi 4800000 tůn — bude
nepochybně získáno dostatečné
množství ke krytí potřeby této ze
mě vzhledem k tomu že nákupní
moc cizích zemí je značné obmeze
iiii Americká výroba letošního
roku byla kolem L'000000 tun a
očekává se že brzy bude v trhu
cukru dostatek Americká spotře
ba cukru dle hlavy stoupla z 35
liber ročně vroce 1866 na 85 li
ber v periodě od roku 1914 do 1916
a na 92 libry v roce 1919
Otázka amerického
mandátu v Turecku
Cařihrad 5 ledna — Všeobec
ně se uznává že turecký problém
nebude náležitě rozřešen dříve
(ioKii(t ísnoienc ístatv neoznámí
isyoje stanovisko k přijetí mandá-
lnl Tl i rf
i I liriMi iiMI lv Viliou jeiio Cil-
Služek bude brzy
zase dostatek
Chicago 111 5 ledna — Nedo
statku služek zaviněnému zastave
ním přílivu mladých děvčat z ci
zích zemí za války bude brzy od-
pomozeno dlo prohlášení slečny
Elizabeth Moyinhanové! zřízenky
Travelers' Aid Society Každá loď
z bvropy oyoi přiváží množství
mladých divčat ze zemí skandi
návských trka Anglie a Itálie a
ve třech nebo Ptyrecb dalSích mě
sících bude tu dostatek dívek jež
ouoou ocnotny 7 ni týdM
vykonivati veSkejrou domácí prá
ej místo zde rozených děvčat kt
rě jsou ochotny v této práci toli
ko poBíiábati za $15 týdně
Pro Ameriku ale nezbvl žád
ný velký výběr Spojenecké země
provedly okkupaei jednotlivých
časti zeme a ísou ochotnv nabíd-
nouti Spojeným Státům protekto
rát nad Arménií a snad i nad Ca
řihradem a Thrycií Takový pro
tektorát byl by pro Ameriku roz
hodně jenom břemenem Hospo
dářsky jsou tyto kraje na tom
nejhůře Hospodářsky vyvinutěj
ší a nadějnější krajiny Malé Asie
zaujaty byly již ostatními spojen
ci —
Sedm set radikálu z Nel
Yorku doprayeno na
Ellis Island
New York N V 5 ledna
Opatření více jak 'M) zatýkači I
derální zřícnei a policejní rfete
tivové pokračovali v pátrání j
radikálech obviněných z úklai
o svržení vlády kteří unikli v p
vém zatažení vléčné sítě v pátek
v sobotu v níž uvázlo přes 700
sob
Po celý den v sobotu dopra
váni byli zatčení radikálové i
doprovodu pobřežních strážníki
policie a vládních detektivů n
Hllis Island Na ostrůvek tento d
praveni byli taktéž radikálové zj
tčení v New Jersey V důsledk
toho budovy na Ellis Islandě přf
plněny jsou anarchisty kteří U
nějakou dobu stráví ve vyšetřc
vací vazbě před svou depotaeí
Pumy p'išlvy pKi ]' bajmieiv
nože a střelivo různého druhu za
baveno bylo při nájezdech na shro
maždiště radikálů v Newarku j
Rlizabeth N J snolu s tunám
podvratné literatury v níž kom
nisté vyzýváni byli k svržení vlá-'
dy násilím Literatura tato jest
nyní roztřiďována a překládána
aby byly důkazy proti zatčeným
jichž většina' bude vyvezena ze ze
mě
Pkáže-li se že Martens zástup
e sovětské vlády ruské který o-'
depřel poskytnouti vyšetřujícímu
výboru jakékoliv informace o své
činnosti pro Lenina a Troekébo
byl ve spojení s komunistickou
činnosti v Americe bude od po ni
čen kongresnímu výboru vyšetřu
jícímu radikální činnost v této ze
mi k deportaci dle oznámení ná-
elníka vládních detektivů Plyn
ná
Rozhodnutí komunistů pokračo- i
vati v snahách po svržení vlády
bylo naznačeno Ilarry Winitským
sekretářem komunistické strany v
New Yorku který zatčeni byl při
nájezdech a prouštěn na rozkaz
náčelníka Plynná do úterka aby
mohl prokázati že je americkým
občanem ' - - ' '
Prohlásiv že komunisté nejsou
ve spojení s unií ruských dělníků
socialisty ai anarchisty Winitský
naznačil že "komunistická stra
na a komunistické hnutí bude po
kračovat! se zvýšeným úsilím Yc
ivých snahách přes hromadné za
týkání svých členů" Pravil že je
dná se o stranu čistě legální a žfl
tento případ bude vzat třeba před
nejvyssi soud aby se prokázalo
že strana má legální právo na existenci
Zvjáštní vyšetřovací rady zorga
nisovány byly na Ellis islandě a
by o případech všech zatčených
bylo co nejrychleji rozhodnulo
Francouzská vláda '
dala svolení ku odve
zení našich mrtvých
Paříž 5 ledna — Francouzská
vláda dala povolení k "odvezení
mrtvol U0000 amerických vojáků
pohřbených ve Francii Mrtvoly
k jichž převezení dojde jsou pohř
beny na hřbitovech mimo pásmo
armád a nejsou do nich pojaty
mrtvoly shromážděné na velkých
amerických hřbitovech v af
jním pásmu
- -~ 4 £
'A '
v f
íprm-eJL
' V
Vídeň nepovažuje si
tuaci za beznadějnou
— t
Vídeň 5 ledna — Obyvatele
Vídně vidí stříbrnou obrubu ko
lem temných mraků nejistoty je2
vznášely se nad Rakouskem v po
sledních měsících minulého roku
Dr Renner kancléř republiky při
vezl z 1'arize určíte sliby o pomo
ci spojenců Zajištění potravin a
úvěru povzbudilo Vídeňáky a pe
simism obrátil se v ontimism Ri-
koňsko snaží se nyní uzavřití ho
spodíířské smlouvy s okolními ze
měmi ale tyto dohody narážejí na
valutové překážky Přes to však
je naděje že obchodní styky
zeměmi sousedními budou obnove
ny Vánoční svátky slavila Vídeíi
v nadějích na brzké zlepšení si
luace Obchod byl dosti čilý ač
koliv ceny jsou dosud na nebývá
lé výňí První větží zásilky po
travin očekávají se v měsíci lednu
Jakmile potraviny dojdou ívýíen
3 - _£íj rt - i
uuue jniuci ooyvaieuitvUj
i
I