Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 31, 1919, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    "5
— LI 1
'KOPE dne m prnstwr m
BÝVALÝ ClSAft NA
NAVRAŤ DÓ NÉ-
VANOCNl POZDRAV
PRESIDENTA MASA-
MECKA NEPOMÝŠLÍ RYK A AMERICE
Vídeňský žurnalista o ži
votě Vilémově ve vy-
hnán8tví
Videň 28 prosince — Bývalý
císař německý Vilím nopomýilí na
návrat do Německa dle prahlá Se
ní berlínského korrespondenta ča
sopisu NVue Wiener Journal kle
rý současně ivrdí že mnohé zprá
vy o životě bývalého ÍHn ř-o n jo
lio rodiny ve ' vyhnanství v Ho
jandsku jsou zkreslené Vilémo
vo vzezření změnilo se jen málo
nosí pouze plnovous také prý tio
ní duševně ani tělesně skleslý —
Ve hni zřídka jen za ranních pro
eházek nosí občanský oděv jinak
Klá le uniformu Jeho dvůr se o
všcm velmi zmenšil n jeho býva
lý lesk pohasl Ijcč i ve skrom
ní jším rámci zůstaly Ion a cere
monie týmiž K diner obléká Vi
lím parádní pencrálskou unifor-
mn sadjutantskými šňůrami a ve
škerými řády a císařovna a j j í
dámy přecházejí ve velké toiletě
Zábava při tabuli k níž téměř den
ně zváni jsou hté z Německa se
pohybuje v týchž kolejích jako
kdysi na císařském dvoře anck
dota převládá a vážnějším thema-
tňm se císař vyhýbá
Zvláště úzkostlivě vyhýbá se
rozhovoru o politice Nikomu kdo
nenáleží k jeho nejužším kruhům}
nejsou známy Vilémovy názory o
revoluci nikdo neví vpravil-li se
císař do nových poměrů anebo po-
mýšli-li na restauraci Hohcnzol
lerníí Nikdo také neví zda tato
úzkostlivá zdrželivost Vilémova je
opat most í anebo zda plyne z jeho
známe snahy vyvarovati se nepři
jemných rozhovorů Jedno je ji
sto že na návrat do Německa ani
jako soukromník bývalý císař ne
pomýšlí Skončí svůj život ve vy
hnanství Jinak bývalý korunní princ —
Ten trpí vyhnanstvím považuje
je za přechodné a chce se co nej
dříve vrátit i do Německa jako
soukromník Zdá se že berlínská
vláda souhlasí s tímto úmyslem —
Doba návratu závisí toliko na tom
bude-li dohoda žádati také vydání
korunního prince Korunní prine
soudí že k tomu nedojde V torn
případě usadil by se se svou rodi
nou na statku Oelsu ve Slezsku
budili zůstaven v jeho soukro
mém vlastnictví jinak na zám
ku recilienhofu u Postupimi kde
bydlí jeho choť s dětmi Manželé
budou mít i dosti prostředků aby
mohli věsti přiměřený život
Bývalá korunní princezna vpra
vila se do změněných poměru a ne
oddává se nijakým illnsím ví že
ziiovuzřízení německého eínařství
nebo aspoň pruského království je
na dohlednou dobu vyloučeno a že
ani její tchán ani její manžel už
nedostanou se na trůn Možná ale'
že v hloubi srdce chová tuto na
ději pro svého nejstaršího syna
nyní 11-letého
A
Dopravní rada pro
dá osobní lodě
Washington D 0 27 prosince
— Dopravní rada uvažuje o pro
deji všech bývalých německých o
sobních lodí s tou podmínkou že
lodě tyto budou plouti pod ameri
ckou vlajkou jak právě bylo o
známeno Těchto lodí jež pře
vzaty byly vládou během války
je celkem 101 a mají asi 250000
tun Žádná cena nebyla ustanove
na ale $250 za tunu udává se jako
možná eena
Mír oddálen o
další dva týdny
Paříž 27 prosince — Konečná
debata o stále odkládané výměně
ratifikací mírové smlouvy versail
leské závisí nyní na rychlosti u
jakou spojenecká misse v Něme
cku bude h to ověřiti německé ří
slice o množství pomocných lodí v
přístavech ž nichž některé spojen
ci žádají náhradou za loďstvo po
topení v Scapa Flow Baron Lers-
ner náčelník německých zástupců
prohlásil že bude to nejméně trva
ti čtrnáct dní ne-li déle vzhledem
na dopravní obtíže v Německu a
na podrobnosti o něž jednati bu
de se v tomto ovřfení "Značné
nedorozumění e jevilo v paříž
ském tuku ohledně mé cesty do
Berlína které jsem se úplné byl
vzdal" pravil baron Lersner —
"Mým cílem bylo uspfóiti a niko
liv oddálítí uvedení vcrsaillwké
umlouvy y platnost"
President Ceskosloven
ska žádá "o pomoc li
dem potřebným i
New York N Y 27 prosince
— V kabelové depeíi v níŽ posílá
vánoční pozdrav Čechoslovákům
v Americe president Českosloven
ské republiky Tornás fl Masaryk
srdečně schvaluje plán llerbertn
Hoovera a Inter-raeial Couneilu
120 Broadway v New Yorku pro
opatření zvýšené pomoci pro po-
t řehně a hladovic) dítky v t esko
slovensku
Depeše právě byla získána úřa
dovnou Americké pomocné orga
nisace evropského dětského fon
du 15 Broadway která používá
Inter-raeial Couneilu k upozorně
ní Čechoslováků amerických na
velkou potřebu pomoci pro dítky
ve vlasti
llooverova organisace vyživova
la 600000 dítek za spoluúčasti Če
skoslovenské péče o dítky dle sdě
lení depeše presidenta Masaryka
Jež praví:
"Posílaje upřímný vánoční po
zdrav našim československým kra
janňm v Americe přeji si zvláště
vzdáti dík za šlechetnou podporu
kterou vy n vaši američtí přátelé
poskytli jste k úlevě bídy v naší
zemi trpící podvýživou Pod ve
dením llerberta Hoovera Americ
ká pomocná administrace- evrop
ského dětského fondu byla utvo
řena pro všestranně důležitý účel
— přivedení dítek našich do nále
žitého stavu normálního zdraví n
vrátit i jim výhody upřené jim
válkou 1
"Tato americká organisace vv
živovala více jak půl millionu na
šich dítek od května ve snolupra
ci s naší Československou péčí o
dítě pod společným dohledem na
šeho ministra sociální péče a ná
rodního výboru utvořeného z čle
nů ministerstva a Americká mis
se v Praze zřídila nyní dětské ku
chyně ve více jak 2fl00 městech
v Cechách na Moravě ve Slezsky
a Slovensku Tyto kuchyně jsou
pod dohledem dobrovolných výbn
ríi duchem dobré vůle a dobročin
nosti ovládaných mužů a žen za
stupujících všechny strany víry n
činnosti našeho národního života
"Dle mého náhledu naše dítky
budou potřebovati pomoci až do
sklizně v roce 1920
"Jako president Českosloven
ské Republiky žádám naše příbuz
né a přátele v Americe aby po
skytli svoji důvěru a finanční po
moc Amerioké pomocné admini
straci evropského dětského fondu
a Československé péče o dítě tak
aby naše' dítky staly se schopný
mi konati nadcházející povinnosti
občanské
"Současně chci upozornit i naše
foriáky v Americe na poměry
vzhledem k penězům a potravi
nám jimiž přispívají svým pří
buzným v Československu — Šle
chetnost a velkomyslnost Čecho
slováků v Americe vůči mateřské
zemi je hluboce oceňovaná v těch
to dnech bídy
"Avšak my 'doma musíme při-
hlédnouti k tomu aby vaše šle
chetné dary měly náležité (výsled
ky a aby vaše dary bylyModány
tak jak nařizujete"
Americká pomocná administra
ce a Inter-raeial rada pracuje za
tím cílem aby šlechetné dary Če
choslováků amerických měly žá-
loucí výsledky llooverova admi
nistrace použije všech příspěvku
Čechoslováků amerických k náku
pu šatstva a potřeb za nejnižší mo-
zne ceny
llooverova organišacé také do
praví tyto potřeby na místo urče
ní a zaplatí za dopravu po želez
ničích i lodích jak v Americe tak
v zámoří ze zvláštního fondu
sebraného mezi jednotlivci a jiný
mi Všechny výlohy se zasíláním
spojené budou placeny z tohoto
fondu tak ?e všech příspěvků po
užito bude výhradně pro nákup
potravin a šatstva pro dítky"
Nebezpeční lupiči
prchli z vězení
Toledo O 27 prosiné _ Cly-
ři muži se značným kriminálním
rekordem prchli ze zdejšího věze
ul po útoku lest i mnift na přím
'1 Šerifovy x nichl jedfn byl po
střelen Uprchlými zločinci jsou:
Ed Meehan alias D E Wet HO
roku starý známý po celé zemi ja
ko odborník ve vykrádání pokla-
en Albert lioach lupič obchodů
známý fxdici pod šesti různými
jmény lo Mitchell lupič pokla
den známý pod jedenácti jinými
jmény a Frank Iloward alias Al
bert lohnson anebo Whiley lupič
pokladen a zloděj Všichni odsou
zeni byli pro různé loupeže na del
ší dobu do vězení Sesi dosud ne
zjištěných mužů přišlo do zdejší
ho vězení ve čtvrtek ráno n napa
dli příručí šerifovy které zavřeli
do vězeňské cely Při tom přím
čí šerifa Lee Noonau střelen byl
do ramene Zachráncům a krimi
nálníkům po té podařilo se preb
miuti y
Řádění lavin ve
švýcarkých horáci
Ženfvn 27 prosince — Laviny
v horském resortu Davos zpňso
hily tyto dny hrůzu mezi obyvate
li a host v a měly za následek ně-
kolik smrtí Jedna velká lavina
zasáhla sanatorium rozbila dvé
ře a okna prvního a druhého po
schodí a usmrtila jistou ruskou že
nu a její ošetřovatelku a vážně
poranila několik jiných Jiní pak
uvězněni byli v hořejších míst no
stech přivalení sněhu po celou noe
Jiná lavina zasáhla hotel Excel
sior kde usmrtila dva zaměstnan
ce Třetí lavina dopadla na Pen
sionát Germania Pět mrtvol by
lo nalezeno v té(o posléze jmeno
vané budově a jeví se obavy že
jiné ještě pohřbeny jsou v rui
mích
čtvrtek překažena policisty vojá
ky a jim pomáhajícími občany —
Několik set žen a mužů kteří ne
sli plakáty s příslušnými výzva
mi seřadili se po vězeňském zpň
sobu a v "husím" pochodu zuhá
jili cestu po Páté Hvenui Policie a
vojáci je nic rozprášili n plakáty
zničili Několik osob bylo zatče
no pro neuposlechnutí policie De
monítronti nčinili několik pokusu
aby se znovu shromáždili n po-
chod obnovili ale bez jakéhokoliv
výsledku
Velký vánoční dar
Rockefellerův
New York N Y„ 27 prosince
— John l Roekefcller pnskvtl
lidstvu vánoční dar v obnosu 100
milliouů z nich polovinu získá
generální školní rada k zvýšení
služného kollejních profes-sorň a
polovinu Itockefcllcrova nudnce k
práci své v zájmu zlepšení zdraví
lidstva zakládáním veřejných ad
ministrací zdravotních zlepšová
ním lékařského vzdělání n vědec
kými výzkumy Odhaduji se že
veřejné dary Koekefelleruvy činí
až doposud -1 10 milliouň (íeiierál
1 1 í školní rada má plnou pravomoc
rozdělili získané Nnie dle svého
dobrozdáiií Také důvěrníci na
dace Itnckefcllcrovy mají plné prá
vo užiti poskytnutých fondů dle
svého dohrnzdáuí avšak yádá se
aby aspoň T millionů bylo věno
váno na podobnou zdravotní prá
ci v Kanadě
Strana 8
Zdravé šťastné děti
a UDÍ DOSPĚLI se nalézají
v těch domech kde
DRA PETRA
HOBO
KO
Jest domAcím lékem Ono oditrtfiuj nejistoty I tiUial wusUry
ďlA novou bohatou íerTtnou krev Jakoi 1 tuhé Jadrní a tdrtvé nato
Připraveno t čistých tdravl poskytujících kořínků bjlio Jest
xvlfiité příhodné pro díti a lidi Jemněji! tělesné soustavy
Lllciisld vita Jej doUd Dtmobou O dtlái lofonuce piite oa
DR PETER FAHRNEY & SONS CO
2501-17 Wuhineton Blvd ' CHICAGO ILL
(V Kutdl M dodífi b4 cit)
nic
3IU
Jenkins bude ob
viněn z buřičství
El raso Tpx 27 prosinec —
Obvinění z huřiěství budou vzín
sena proti W 0 Jonkinsovi kon-
snlárnímu agentu SpojonýVh Stá
tň v Puobla Mexiko poněvadž do
dal prý zbraně a střelivo bandi
tům kteří ho uiwsli dle sdělení
ěasopisu Exeelsior v Mexiko Mě
stě Dle depeše korrespoudenta ěa-
Poláci žádají též
potrestání Němců
Paříž 26 prosince — Svrchova
ná rada mírové konference obdrže
la připiš od poltké vlády ve Var
šavě ve kterém se žádá aby Něm
ci kteří dopustili e za války zlo
ěínft v Polsku byli vydáni pol
ským Sfttoritám
Šťastný a Veselý Nový Rok
cele rodme čtenářské
z plna srdce
přeje
VYDAVATELSTVO
a
PERSONÁL DENNÍHO POKROKU
pokud byly s to obnovili piáei za
městnáno 'bylo 21027 lidí Za je
diný měsíc uěiněn byl znaény" po
krok
Vzrůst radikálního
J hnutí v Bulharsku
Soluň 2(i prosinec — Pnlhar-
st t bolševici docílili ziiicim'Iio ví
tězství v městských volbách v So
fii a časopisy tohoto města obrace
jí se na vládu se žádostí aby uči
nila potřebná opatření za úěeleiiu
udržení pořádku a zabránění ple
nění 'před 'rtíiný jeví se v Sofii o-
ba vy Oznamuje se ze cele niesto
je zachváceno panikou Produkce
se snížila a jeví se obavy před hla
dověním
Žádost o pomoc pro
' ' zajatce y Sípin
Ženeva 27 prosince '— Meziná
rodní fVrvoný kříž rozeslal apel
v zájmu zajatců na Sibiři Dvě stě
tisíc RakuSanů a TJlirň z nichž ve
lice mnoho jich bylo zájato v roee
1914 žije tu namnoze" bez přístře
ší a téměř bez Šatstva Potravin
není dostatek Následkem tyfu
zemřelo 12000 mužů ze 16000 v
zajateckém táboře v Trojcku Po
něvadž bylo by třeba nejméně
225000000 franků k dopravě za
jatců těchto do jejich domovů o
báyá se ťVrvený kříž že mnoho
éasu bylo bylřeba k sebrání tako
vého obnosu Proto se navrhuje
aby jejif h úděl byl zlepšen po
skytnutím rychlé pomoci Musí
býti ale jednáno rychle jinak vel
mi mnozí 7 nich zahynou dříve
než pomoci se jim dostane
Jak slavil bývalý císař'
německý Vánoce
Amerongen 27 prosinefe r-r Bý
valý německý korunní princ1 Be
dřich přijel sem aby vánoční svá
tky strávil e svými rodicí kteří
slavili je podruhé již ve vyhnan
ství Někteří z vládních a aine-ronjp-kých
funkcionářů byli hosty
při banketu který uspořádán byl
ve ětvrtek ve velké síní Bentick
ova zámku Bývalý císař osobně
staral se o program vánočních sla
vností Velký vánoční stromek
nalézal se v hodovní síni á býva
lý císař rozdílel dárky pozvaným
hostům
sopisu Exceflsior z Puebla skupi
na jndiánů svědčila dne 17 pro
since že Jenkins odevzdal váleč
ný materiál banditům jako část
výkupného Depeše piřipojuje že
výslech s Indiány provei1ten byl
za přítomnosti několika promi
nentních občanů z Puebla
Leninova vláda za
hájila obchod se za-
bavenými ktenoty
Amsterodam Zb prosince —
Leninova vláda v Rusku jíž brání
se světovou finhnční blokádou v
posílání peněz z"a hranice za úče
lem -propagačním posílá nyní za
bavené klenoty Německem iia ho
landské trhy dle sdělení časopisu
Ilandelsbbid který tuto informaci
přinášPve sinojení se zprávou že
člen komunistické stranv Lisser
Amsterodamu nabízel ku prodeji
diamanty jež druhdy byly majet
kem ruské carské rodiny "Během
prvních měsíců po zřízení sovět
ské republiky" praví časopis —
"komunisté v Holandsku a Něme
cku byli podporováni ruskými bol
ševiky penězi z jejich pokladny
Mnoho čeků na velké holandské
banky bylo vyměněno Tato me
thoda stala se vsak tohoto roku
obtížnější Lenin a Trncký nema
jí již peněz pro svoje kamarády v
Holandsku a německé Spartakov
ee kteří v minulosti' získávali ob
rovské podpory Nyní však nale
zen byl jiný způsob Sovětští ku-
rýři dopravili velké množství kle
notů Německem do Holandska a
obnosů získaných jich prodejem
užíváno na komunistickou kam
paň velKe drahokamy zaiiadne
ho původu byly 'v minulých dnech
nabídnuly ku prodeji na'ítnistero-
) 1 1 1 s k ém trhu s d i a m aut y ' ' "
KONGRES CHYSTÁ
SE VYŠETŘIT ČIN
NOST RADIKÁLŮV
Demonstrace pro osvo
bození politických vě
zňů byla překažena
New York N V 27 prosince
— Vánoční demonstrace Lígry pro
amaetítii politických věz&g byla ye
Textilní průmysl
v Lilie se zvedá
Lilie 27 prosince — Čtyřicet
tisíc osob je zaměstnáno ve fran
couzských továrnách textilních
které za války byly zničeny a při
praveny o své obdivuhodné stro
je Dnes všuile obnovuje se býf
valý ruch a třebaže výkonnost ne
ní dosud na bývalé výši činí se
rychlé kroky k normální produk
ci Vládní úředníci a majitelé to
váren shodují se v náhledu že pro
dukce textilní dosáhne během ná
sledujícího roku předválečných
rozměrů a ve dvou letech produk
ce z roku 1914 bude překonána
V]něná industrie obnovuje ne nej
rychleji Bavlnářské přádelny na
lézají se na druhém místě Přádel
ny lnu se zvedají jenom pozvolna
poněvadž lnu jenž dříve byl hla
vně inuportován z Ruska jeví se
veliký nedostatek V Lilie a blí
zkých městech Roubaix a Tur
coing kde textilní továrny se na
lézají pracuje nyní jak ne odha
duje 30000 mužů a dorostlejších
dítek v továrnách a dalších 10000
je zaměstnáno v menších továr
nách v okolních osadách Statisti
ky nkazu jí že v distriktu Lilie by
lo dne 1 října zaměstnáno 36384
osob v 161 textilním závodě Před
válkou zaměstnáno bylo 106066 o-
sob v 265 závodech Před válkou v
severní Francii nalézalo c 491 zá
vodfl v nichž zaměstnáno bylo
152939 lidí Statistika provedená
v srpnu ukázala že y továrnách
Vyšetřování bude zahá
jeno počátkem pří
štího týdne
Washington 1) (' % prosince
— Zahájení všeobecného konpres
ního vyšetřování činnosti radiká
lů ve Spojených Státech počátkem
příštího ' iněsíee bylo oznámeno
vůdci senátu i domu zástupců
Předseda přistěhovaleckého vý
boru domu zástupců Johnson po
návratu svém z New Yorku kde
viděl první loď s deportovanými
ruskými radikály odjížděti pro
hlásil že jeho výbor obnoví výse
cích v přístavech a že mezitím čle
eíeh přístavištích a že mezitím čle
nové výboru přehlédnou veliké
množství dokumentů jež zabave
ny byly při nedávných nájezdech
provedených zřízenci odboru spra
vedlnosti Zástupce Johnson sou
časně oznámil že mnoho radikálu
anarchistů a knmunistň nachází
sje v žalářích na západě a budou
co nejdříve následovati A Berk
mana a Emmu floldmanovou a 247
jiných adikálů právě deport ová
lných
Vyšetření činnosti Ludwiga O
Martense sovětského vyslance ve
Spojených Státech a -ruské pro
pagandy všeobecně nařízeno bylo
seníátem právě před odročením na
vánoční svátky Předseda' výboru
pro zahraniční záležitosti jmeno
val zvláštní výbor sjožený ze se
nátorů Mosese z New Hampshire
Boraha z Idaha a Knoxe z Penn
sylvanie republikánů a Poměřené
z Ohio a Shieldse z Tennessee de
mokratů Výbor tento zahájí vy
slýchání hned po zuovushromáždě
ní se senátu dne 5 ledna
Ministři zahraničních záležito
stí různých cizích vlád byli uvě
domeni o deportaci Berkmana
Coldmamové a ostatních odborem
státu který uveřejnil depeší jež
poslána byla do různých zahranič
ních kapitolů
Ceny uhlí byly
zvýšeny v Chicagu
Chicago 111 26 prosince —
Konsumenti uhlí obdrželi oznáme
ní od několika společností obcho
dujících s uhlím že ceny uhlí v
drobném budou zvýšeny od 30 do
35 procent na tuně a že za všech
no uhlí vydobyté od docílení doho
dy s uhlokopy bude zdraženo aby
bylo možno docílit i úhrady zvýše
ní mezd uhlokopů o 14 procent —
"To znamená že žádné uhlí nebu
de prodáváno za vládní ceny" —
pravil jeden obchodník "Garfiel
dňv rozkaz nevztahuje se na kon
trakty uzavřené před jeho vydá
ním Vsecnny tyto kontrakty ob
sahují opatření že eena uhlí může
býti zvýšena dojde-Ii k zaražení
výrobní ceny Ti kdož neuzavře
li kontrakty obdrží uhlí za vlád
ni ceny: většina" majitelů dolu
prodala větší část těžby na kon
trakty a tak zvýšení bude všeobec
né
Pokus Irumunského
Drince o sebevraždu
Německo chce se
zbavit cizinců
Berlín 26 prosince — V před
městí Berlína SchoenebcřKii za
hájeno bylo hnutí jehož cílem jest
zbaviti Německo cizinců kteří ze
mi jsou jenom břemenem Rada
tohoto předměstí navrhuje aby
říšská rada přijala zákony proti
"nežádoucímu přistěhovalectví" a
pro usnadnění vyloučení cizinců ze
země Přes to že jedná Mu o hnutí
proti stěhování se Rusů a Poláků
do Berlína a jiných velkých něme
ekýcVměst má se za to že zakro-
čeno bude také proti přistěhoval
cům jiných národností
Paříž 26 prosince — Korunní
princ Karel rumunský pokusil se
o sebevraždu krátce po svém ne
dávném niorganatickěm sňatku se
slečnou Lomberinovou dcerou ar
mádního důstojníka poněvadž ro
diče odepřeli schválení tomuto
sňatku dle zpráv z Bukurešti prá
vě došlých Princ který značně
postřelil se revolverem když na
lézal se ve službě svým plukem
v Sedmihradsku je nyní ve vazbě
v klášteře v Ristrica Po svém
sňatku v létě princ dostal na vy
branou aby sě buďto vzdal své ne
věsty anebo trůnu Princ poslal
svým rodičům připiš v kterém se
vzdal nároků na trůn a projevil o
chotu vrátili se k svému pluku ja
ko loyálmí rumiunský poddaný —
Krátce po té došlo k jeho sebevra
žednému pokusu Zpráva o tom
byla zatajena a vyšla na jevo te
prve nyní kdy poslanec Costafa-
rn žádal v rumunské sněmovně a-
by princi dostalo se svobody ne
boť připraven byl o svoji osobní
volnost a ťím porušeny byly ob-
anské zákony Rumunska
Premiér Nitti ode
bral se do Paříže
Řím 26 prosince — Premiér
Nitti odebral ae ve ětvrtek veSer
do Paříže kde vyjednávati bude
v zájmu rozřeSení otázky Rgeky"
Jak oznámil ve schůzí rainisternké
rady nevrátí r do Říma dříve
dokud otázka tato nebude náleži
tě rozřešena