Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 24, 1919, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ''7 ' -- i
"" -v
í
" W1f -' v -
1
-fí
fltrnn 2
POKKOK DN'E 21 rriOSlNVE 1010
♦ —
r — r :—t-
""rif
'" i
' JI
5
"í
v
~#
i
v
V ' i
t liiii!lliI!l!!ilII!lil!!l!l!i!lll!lllil!lll!illllill!lllllll!ll!!ll!S!ll
ku výnosnému uložení vašich peiiéz do podniku který jest již v plném proudu a
předčí mnohé jiné podniky které teprve musí zďpasiti s nejistými začátky
n s ji
velkoobchod zbožím grocerním dříve známý pod jménem Grocers Specialties Co
Obchod tento vedený po minulých 9 roků panem
Boh Horáčkem nabízí svým krajanům řídkou příle
žitost by se účastnili rozšíření obchodu takového dru
hu který bude chloubou všech krajanů na celém zápa
dě Obchod který se vyplácel v menším rozměru
pak-li se rozšíří a jest obezřetně veden úspěch jeho
jest zajištěn Jest dokázáno v minulosti Omahy že
všechny obchody toho druhu udělaly veliký úspěch a '
není -žádné příčiny proč by tento podnik neměl se se
tkat s tím samým úspěchem jsa veden lidmi v oboru
tom znalými a úplně spolehlivými Příležitost tato na
skytuje se Vám nyní a nepotrvá dlouho neb hodně
krajanů jest již podílníky podniku a mnoho dalších be
rou tuto vzácnou nabídku v úvahu a proto jednejte
dokud jest čas
Společnost vlastní cenný majetek s rozsáhlou no
vou budovou takřka ve středu města na rohu 13 a
Cass ulicích kde obchod provozuje a jest inkorporo
vána ve státu Nebraska na $27500000 Její dílce jsou
rozděleny na $200000 common stock a $75000 pre
ferred stock který nese 7 proc úroků ročně splat
ných každého roku v měs lednu Jeden dílec prodává
se po $10000 ačkoliv má větší cenu a částky možné
k zakoupení jsou od pěti dílců výše My nezaměstná
váme žádných vysoce placených agentů kteří by Vás
pobízeli a slibovali nemožné Věci' jen aby dostali Vaše
peníze a proto můžeme ručit za dodržení našich závaz
ků Dříve než uložíte peníze kdekoliv přesvědčte se u
nás a my s ochotou Vám ukážeme že máme mnoho
násobnou záruku ve zboží za každý dollar který nám
svěříte oproti mnohým spekulantům které vůbec ne
znáte a nevíte zdali vůbec jejich podnik existuje aneb
se bude vyplácet Veškeré dotazy písemně osobně neb
telefonem učiňte na Boh Horáček v obchodní místno
sti na 13 a Cass ul nebo v bytě 4528 So 20th St
So Side Omaha který Vám s ochotou podá veškeré
podrobnosti r
ŘEDITELÉ:
B$ Horáček předseda
T C Horáóek místopředseda
Jos J Schneider tajemník
Václav Schneider pokladník
Jos T Votava právní rádce
1
1 HORÁČEK-SCHNEIDER CO
I 13 a Cass ulice Omaha Neb
Pánové: — Bez jakéhokoliv závaLu g mí- I
I trfliiv lnskíiví rnšloif mné vti-o iufiirniac! I
„ii„ix _ ír i: '
I
ohledné nv6 upolernosti
Jničuo
Místo
$líit
0 spolehlivosti naší nabídky možno se přesvědčili u administrace tohoto listu aneb o Union State Bank of Omaha Nebraska
imíitKinimr
lilii
n
A JAK ZAPLATÍ ZEMĚ
'Í EVROPSKÉ VŠECH
1 NY SVOJE DLUHY
v
- Jbtázka tato vzhledem k
nízké valutě stává
se vážnou
'A
f 4
New YorkN Y 21 prosinci1
Fiiraiu-ní a hospodářské pomě-
r' jry v Evropě jsou předmětem vel-
kého zájmu zdejších finaněníkíi a
vt vuzeii ?5tai(i poKiesavaiu za
hraniční Valuty působí vážné po-
♦ tíže vývoznímu obchodu a vyvolá
á vážné ol)avy pokud finanční
ho stavu v různých evropských
7eniíeh se tyče Finančnicí po řa
du posledních týdnu snažili se u
řiniti opatření )ro poskytnutí kre
a elitu cvniským zemím' tak aby
"mohlo dojiti k obchotlu na zdravé
základijě
íiada finančních odborníku na
vštívila Evropu a vrátila se s pře-
] svědčením že je nutně třebasje]
iioecné akee v Aiueiice k zabráně
' ]ú katastrofy Od té doby však nic
konáno -'urbylo poněvadž vláda
spojenýcli Státíi stále j''ště posky
tovala půjčky a úvěr evropským
' vládám Obnos těchto půjček ah
vnéihjedé w- menši! v posledních
nudících tak že v listopadu puj
ceno bylo jenom asi 10 millionů
= dollaru Poněvadž bylo riaznače-
i jjo že žádný další úvěr -evropským
' ' ládám atoerickou vládou poskyt
ji ut iielude záleží nyní na ílnan
čnících zdejších aby zasáhli do té-
j to věci
t Avšak problém zdá se být i juí
velkým aby dal se rozlušfíti
soukromými zájmy zvlášíé když
' j vaTtita evropských peněz stále po
klesává Evropa následkem toho
j miiňže zaknpovatí v Americe vel-
ké množ-slví irboží poněvadž ve
í své vábité musí jdatiíí za né cetsy
! obrovsky vysoké Obchod vývoz
f ní přes to až doposud byl dosti ěi-
]ý a zvláště ba' lny bylo vyvezeno
značně Nejistota evropských
' jlancí však musí iiutiiě mí ti vliv
jia tenť vývozní ol-hod neboť
i brzy se múž vyskytnouti yíázka
f je-li Evropa vubeií Schopna zapla-
til i svoje dluhy
I" Poki valuty rif-ní avinřu to-
i
3
1
Mí
'i '
f f
" i
$ 1
liko velkou nabídkou Vizích jH-něz
a též zá vazních listin evropských
nýbrž i velkým množstvím papí
rových peněz v oběhu v jednotli
vých zemích a nejistotou bude-li
Evropa s to obnoviti svůj peněžní
systém na normální základně I
Kanada má svoje obtíže v této vě
ci ačkoliv nalézá se v lepším po
stavení než země evropské Y mi
nulých dnech nechala dopraviti za
dvaeetmillionu zlata do' této ze
mě aby zlepšilasvoji valutu Kro
mě toho je s to vyvážeti zboží do
Aiju-riky
Není o tom pochybnosti že a
meričtí l'ÍDančníci v příštích ně
kolika měsících věnují hlavní po
zornost ojázce evropských financí
ueboC konec konců snížení evrop
ské valuty není takovým ziskem
pro tuto yhm jak by se zdálo
vzhledem k tomu že Evropu mi
velmi málo zboží které může od
prodati nehodnocení valuty
však v značné míře poškozuje me
zinárodní trh z čehož arnerickv
obchod má již nyní značné škody
VLIV VOJENSKÉ
STRANY V JAPA
NU POKLESÁ VÁ
Protimilitaritické třídy
ále nabývají vrchu
v zemi
0 11
Povstání proti bolše-
vikům v Petrohradě
Jielsinjrors li prosince- —
Odhalení prol {bolševického po
vstání je oznamováno z Petrohra
du Devět set osob zahrnuje v to
několik anglických a francouz
ských občanu bylo zatčeno Tí
sta a padesát osob bylo popravo
no Estonsko se uvolilo podíleli
na útoku na Petrohrad jestliže
spojenci a omská vláda Kolčako
va uznají jeho neodvMoste dle ča
sopiseckých zpráv zde získaných
Praví se že dohoda tohoto smyslu
byla pojata do' odpovědí na -notu
spojenců v minulých dnech Eston
skem 'získanou
Denikin zajal přes
10000 bolševiků
Ilefsiiifors 21 prosince — Ge
neral iJeniKiu vuoce cloorovoiiue
ké armády na jihu Jíuxka docílil
značného vítězství iňezi í'aryi-
neni a Kamíšíncm v údolí řeky
Volhy dle Časopiseckých zpráv
zd získaoýelt Podařilo se mu v
fonito úspěšném utkání zajmouti
J02W bolševiků a ukořistit i pět
dfcl a dvacet tfrojových -puÁtk
Tokio L'l prosinec — V zahra
niční politice japonské dochází k
značným změnám neboť stará vo
jenská strana jež stále pomýšlela
na výboj a rozpjetí na všechny
strany přestává míli dominující
vliv V Japonsku dochází k tří
dění duchů n není pochybnosti o
tom že demokracie je tu na po
stupu Žádná další vojska Jiebudou po
slána na Sibiř nebof 'nové vlivy
nepřeji si nezahojenýčh a stá(le
nebezpečím hrozících ran jaké by
zajisté zůstaly kdyby byla popřá
na volnost provedení programu
vojenské straně jež zatoužila po
části Sibiře Japonsko si uvědo
milo že znamenalo by to nepřá
telství na všech stranách a posta-
vcuí země není takové aby takové
zih přátelení anebo nap jetí ve vztíí
zích mohla si dovolit! liž ozná
mení že žádná další vojska na Si
biř poslána nebudou znamená
značnou změnu v japonské zahra
niční politice
O poslání dalších v jsk na Sibiř
žádala vojenská strana ale roz-i
vážné hlavy v japonské vládě shle
daly že bylo by značně nebepec-í
no jiti na Sibiř bez pomoci jiných j
sooj"ncu taxe pomysly na datsi
za nory v Číně přest aly býti popu-
inu Prot ijaponske bouře v ( i-
uě vedly k vystřízlivění Málo by
posloužilo Japonsku kdyby mělo
proti sobě nepřátelenou ('inu ne
boť konce konců hospodářský pro-
pčch Japonsku muže plynoiiti to
liko z přátelských vztahu Japon
sko do značné míry uznává velké
omyly dřívější své politiky vůči
ÍJite
Také pokud se Koreje lýce Ja
ponsko pomýšlí na zmény které
mají mu získá tí znovu přízeň Ko
rejců Kfraiák bolíevífuxiu liehra-
v Jajnsku úlohu njaloti Hol-'
ševisiu má vždy úrodtiějsí půdu v
ítúíích Lttrt jhVii obití nřjalčlio]
mají dobré obchody
cizího útlaku To si rozumní po p}[ pomezí
ilUIHMť jčlfMiiiMt umí mummiuji
Japonsko vidí také že má mnoho
vnitřních problémů k jichž řešení
musí bezodkladně přistoupiti ne- El I"a Tex'21 prosince -chee-li
zvýšili nebezpečí radika- -Mexická města podél pomezí Te
lismu ví- svých hranicích iasu sklízejí nyní značnou žeň ná-
Japonsko nezůstalo lhostejno kIedkcm uzavření hostinců ve Spo-
eKClIll Z POS edllIC l UIIU je TO Ji-"eii oidimi ivuj jMuiniíni:
I
zajisté k jeho prospěch ii a ku pro
spěchu pokoje na dálném výcho
du —
V zájmu hladovících
zemí v Evropě
Londýn 21 prosince — Pří
slušníkům evropských zemí kde v
přítomné době je velká nouze o
potraviny brzy bude umožněno
aby zásobili &vojo příbuzné a přá
tele potravinami za rozumné ee
ny dle plánu vypracovaného ame
rickou pomocnou administrací —
Dl# tohoto plánu také osoby žijící
v těchto zemích budou si moci za
koupifi potraviny jež je tam mož
no získati jenom s největšími po
tížemi PJáiiu tomuto dostalo se
již schválení od vlády vídeňské
varša vské pražské a budapešťské
a očekává že také německá vlá
da dá k němu svůj souhlas Po
mocná organisace soryanisovala
"Americkou pomocnou korpora
ci" která má v úmyslů poslali asi
za pet mulionú dollarů-potravin
do pěti jmenovaných zemí Vlády
zemí které této pomoci chtějí zí
skati uvolily se dopraviti zboží z
přístavišť do skladišť které sa
riiV opatří a potraviny tyto clo
placeno nebude Také se zaváza
ly že zásoby tyto ut 'zabaví za žád
ných okolností ' Potraviny prodá
vány budou při malém zúku kte
rého oužito bude k poskytnutí
'pomoci hladovícím dítkám v jed
notlivých zemích Dle tohoto plá
nu osoby žijící ve Spojených Stá-
tccii mulou moci odehrán se k za
stifpcíun této korporace iiepo
chybně Americkému bankéřskéniu
sJruéní a zaplatili oBnost zi po
traviny oKobé v zámoří kterou vy
značí Takové osobě pak potra
víjjy tyto budou dodány liylo
vyjednáno že tyto potraviny bu
de moct každá ooba v těchto ze
mích získati vedle přídělů které
jíw jsou v těchto zemích určeny
dl- dosavadního iyUaiu
zavedena byla v Texasu a vláda
Spojených Států se pokusila zba
vit! celý jihozápad jfamblířů a
prodejných ženštin města Juarez
Matamoros Piédras Xegrys a
Nuevo Laredo předháněla se v
přípravách pro vyhovění těm
kdož marně 'podobných' požitků
nyní hledají ve Spojených Státech
Celá řada Američanů vystěhovala
se do těchto měst a zavedla si#tu
hostince írainblírny a zábavné
místnosti pochybné ceny Sta no
vých hostinců a heren zřízeno by
lo v těchto pomezních městech a
přinášejí svým majitelům velké
výtěžky Pivo vařené v Monte
rey ale opatřené americkými ná-
kde získal si dobré jméno Vrátil
se po té do Evropy a působil v ce
lé řadě hlavních mést evropských
V poslední době byl ředitelem
Chicjigské operní společnosti kte
rou povznesl na pozoruhodnou vý
ši —
Jack Johnson zá
pasníkem s býky
Mexiko Město 21 prosince —
Jack Johnson bývalý přeborník
v rohování stal se toreadorem zá
pasníkem s býky Vystoupil po
prvé před týdnem a rázem získal
si přízeň mexických přátel těchto
zápasů pro svoji obratnost v aré
ně Časopisy jsou přeplněny zprá
vami o novém zápasníku a John
son má naději že udělá v Mexik#u
novou kariéru V poslední době
Johnsouovi se valně nedařilo Zil
nějakou dobu na 'Kubě a v jedné
době byl v značné finanční tísni
! (' i 1M„íi: 1
II - i' ' o- JJ ' u irMijiMini IHIUJHIYÍllUl JlalJUU-
i v i i mi- i i '" av Jídinsona přiměl k vstupu
pint v Nuevo Jjaredo Male lan-i „
i v -'o cechu leroadors keho don ai%
vičky korálky prodávají se po 2i
„ i i i i ze- bude moci vytloukali kaní a z
a JO centech a prodeje těchto lah- '
1 ' I Jl'11'ltlll iLlkll Itll I I
Vi jsou hlavně v neděli kdy cele}
zástupy lidí přecházejí pomezí u
dáulivě na iinwházkir Každý ho
tel v pomezních městech za neděli
Utrží za kořalku ty-MTiá íOO Ho
stince a {íamblírny v pomezních
mexických městech těší se ochra
ně autorit Všechny takové mír
nosti platí žnačiíě vysoké daně
Operní ředitel
Campanini mrtev
Chicago III 21 prosince--Cleofonte
Campániní hlavní ředi-
" Chicagské operní sioličiiosti
zemřel zde na zánět plic Xaro-
dil%e dne J září roku lXb() v Par
ma v Itálii a studoval hudbu ni
tamní konservatoří Jako mladík
působil jako houslista u opery v
Parma a v 2' roce svého věku m
stal kapelníkem Poprvé řídil o-
peru Cartnen v které jeho bratr
Italo Cainpaníní vystupoval v ú
loz Dona José Henry Abbey a-
merický imiu-esario navrhl jo té
Caiiipaiiiuimu místo v AUett'0[iolit-
uí opeiV v New Vorku tampa-
UÍlií OsVÍď íI W í T ?W
Vorku
I kázalo se ze Johře iiočílal John
son má naději že stane se dobrým
zápasníkem a následovně i idolem
mVxickélťo lidu kbjrý zá{asy s
býky považuji za nejmilejší podí
vanou Při prvním vystoiijicní
Johnsonově byla v loži přítomna
jeho bílá manželka s kterou prchl
z Chicaga před několika roky aby
vylinuj se trestu Dle starého to-
readorského zvyku černoch vstou
pil na arénu pestrou éa")kou kte
rou s poklonou odevzdal své paní
Anarchisté sjíždějí
se na EIH3 Island
' New Vorkt N Y 2 prosinee—
Velké množství anarchistů dopra
veno bylo v minulých dnech na
Ellis Island aby tu vyčkali na
lor jež dopraví je zpět do Ruska
Tři zvláštií vlaky přijely kcui y
anarchisty jedeij z J'íf Isburhu
jiný z Duffala a třetí z Filadelfie
lake jejich manželky M dítky tu
jsou sliiomazdovany a žádají bv
poslány bly do Kuska be výaií
maníeli a otrí' - ' ' ' '