Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 24, 1919, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
i
t
NKJROZŠlŘENÉJŠt A
NEJ LEPŠÍ ČESKÝ
1-ÝDENMK NA
ZÁPADĚ
POKROK ZÁPADU
VĚNOVANÝ ZÁJMŮM NA&EHO ČESKÉHO LIDU V AMERICE'
BEST ADVERTISINb
MEDIUM JN THE
UREA T NORTHWEST
~ - ' — — — — — — — — — — — — — — mm~ — — _ íil tt thm Prs1l1nt-
t PU #'i ED AND DISTRIBUTED UNDER PERMIT NO 150 AUTHORIZED BY THE ACT OF OCTOBER 6 1917 ON FILÉ AT THE POST OFFICE OF OMAHA NEB-A 8 EURIxson f oytmarter ond
o - — — — maTn os
ZALÍ 1871-ROČN1K 49
%
3
OMAHA NEBR DNE 24 PROSINCE (DECEMBER) 1919
!
- 11 1 U
1 1 I
anarchisté deportováni ze zem
Transportní lotf s nákladem
anarchistů vyplula z přísta
vu v N Y v neděli ráno
Dvě stě a čtyřicet devět anarchistů zahrnuje v to
Berkmana a Golmano vou na cestě ze země
Místo přistání neznámo
NťAvTurk
- Americký
N Y 22 prosíme
nniiáiliil transport
Buford — sovětský korál) — vy
plul před rozbřeskem dne v neděli
s nákladem anarchistů komunistů
a radikálů vyloučených z Ameri
ky pro spiknuli proti vlád"' Místo
přistání tito lodi není známo ne
boť lodi dostalo se- "zapečetěných
rozkazů avšak má s za to že 240
ppst lijících bude vyloděno v ně
kterém severním přístavišti v Ev
ropě z něhož je snadný přístup do
sovětského Ruska
"Af žije revolupp v Amoricp"
volal zhojně zástup anarchistů na
piiluhě šedivé vojenské lodi jak
tato brázdila vlny kolem sochy
Svobody Časem proklínali sbo
rem Spojené Státy a úředníky již
učinili tak rázně konpp jejich pro
pagandě Volání jejich se ozývalo
stále a zaniklo teprve po té kdy
loď vyplula z úžin mezi pevnostmi
Ifamiiton a Wadsworlh Nad je
jich hlavami třepotala se ve větru
vlajka hvězd a pruhů '
Pravými antokraty mezi odjíž
dějícími Rusy jsou Alexander
Berkman a' Emma floldmanová
společnice- prvně jmenovaného po
třicet ]et'S nimi odjíždělo 24" mu
žů a dvě ženy Ethel Barnsteino
vá a Dora Lipkinová Nikdo ne
věděl kde přistanou a sám kapi
tán Ci A llitchcock velitel Vans
portu nemohl v té věci poskyt
nout i žádných informací Teprve
dnes ráno plukovník Ililtin veli
tel lodní posádky odevzdá kapi
tánovi instrukce Jenom několik
vysokých úředníku odboru války
a práce zná místo ryl odění odvá
žených anarchistů
Cesta bude trvati osmnáct dní
leč by byla prodloužena nepřízni
vým počasím Má se za to že trans
port Buford přistane v Taňme
TTclsingforsu anebo Abo ve Fin
sku kterážto přístaviště json spo
jena železnicí s Bělo-Osporovem na
ruských hranicích Bylo ňaznače-
tio v úředních kruzích že učině
na byla dohoda s finskou vládou
dle které dovolen bude provoz té
to anarchislické družiny finským
územím (
Doprava těchto agitátorů kteří
hlásali smrt a zkázu z Ellis Islan
du na transportní lodi Buford by
la ojedinělou událostí v annalech
amerického národa Anarchisté
zatčení v rúznýdí částech Spoje
ných Států byli zmobilisováni na
ostrově k dportaci Přípravy ku
jejich odjezdu byly udržovány
tajnosti
V hodinách nejhluší noci včera
přistála armádní vláčná loď u do
' kn aby přijala nežádoucí agitáto
ry a vydala sé s nimi na spdm mil
dlouhou cfM4tii zálivptn k armád
nímu transportu Buford' Vojáci
a přistěhovalec!! inspektoři stře
žili místa a anarchisté vedeni by
li k lodi mezi kordonem stráží —
Ifaždý wi nesl svoje zavazadla —
Několik zřízenců odboru sprave
dlností se tu také nalézalo a ode
brali wt h deportoyanými na vleč
nou loď aby-je odevzdali trans
porto Celní lodice a dvě jiné vojen
ské vléčn lodě 'provázely radiká
ly a jiná vléená loď stála v poho
tovosti v okolí ostrova aby zabrá
nila uniknutí těch kteří nejevili
by ochotu opuxtití zemí Přes to
že větvina anarchistů vyslovila ra
dost nad návratem do Ruska mno
zí z nich plakaii a někteří zdáli se
sklíčenými když dopravováni by
li na vléčnou loď Bylo chladné rá
no a štiplavý vítr vál ve chvíli na
sedání na loď
Vážení dokonalých dítek na výstavě v Bostonu
"K Bolienu Ameriko" volala
lkavě sl Bernsteinová ve chvíli
kdy vléčná loď míjela sochu Svo
body se vztýčenou pochodní Stá
la podle svého milence Samuela
Lipmana odsouzeného na dvacet
lot do vězpní v Atlanta pro poru
šení zákona o špionáži Berkman
byl zarputilým do posledního o
kamžiku a dokonce hrozil i detek
tivům když opouštěl půdu Spoje
ných Stádií "Vrátíme se a dosta
neme vás" mumlal provázeje své
prohlášení kletbami Volání slá
vy revoluci v Americe zahájil P
Blanky sekretář Unie ruských
dělníků Sl Goldmauová jevila
takovou lhostejnost že spala přes
půlnoc jakkoliv všichni ostatní
bděli Berkman má v úmyslu o
debrati se do Petrohradu a spolu
pracovat i v Jjcninem a Trockým
Anarchisté vezou si s sebou té
měř $500000 amerických peněz
Berkman prohlásil že každý z nich
má průměrně $2000 na hotovosti
Někteří měli americké bankovky
ale většina uložila svoje peníze do
cestovních ceků
Úředníci odboru spravedlnosti
vyjádřili plné uspokojení nad tím
že podařilo se jim zbaviti zemi od
nejm-bezpečnějších anarchistu — '
Při nájezdech dne 7 listopadu za
tčeno bylo 290 anarchistů z nichž
2'59 bylo mezi deportovanými —
Deset ostatních tvořeno bylo lid
mi kteří v době všeobecného za
týkání nalézali se ve vězeni aneb
vyšetřovací vazbě
} my sovětský- korat) muže co
nejdříve být i vypraven neboť od
bor spravedlnosti sleduje čin
nost C0000 radikálů a praví se
že řada z nich může být i depono
vána Buford měl s sebou vzíti
ještě šedesát anarchistů z Detroit
ale rozkaz k vypravení zvláštního
vlaku z jmenovaného města byl
zrušen když se zjistilo že loď by
s značně zdržela
Cumminsova osnova
_____ --
i l 1 V I Ir C JV c
í I lť vTu?' hti í m
rvu K=XJ vv j'-)
Mayor města Bostonu Pcters váží dvě z dokonalých dítek které podílely sena výstavě dítek v
w- W1
jmenovaném meste v minulyclt tlneen usporauane
přijata senátem
Washington I) C22 prosince
— Cumminsova železniční předlo
1a byla senátem přijata i se svým
protistávkovním opatřením Nyní
poslána byla do konference s před
nímu Eschovou přijatou před mě
sícem domem zástupců Předbíhá
přijata byla 46 hlasy proti 110 —
Před tím došlo k zamítnutí navr-
iii senátora Ua Follctte aby vlá
lní kontrola nad železnicemi třva
la-další dva xoky Po přijet xk
osnovy došlo k přijeti resoiíťce o
odročení konrresu do 5 ledna
OBNOVENÝ ZÁJEM
O MOŽNOST DOHO
DY NA SMLOUVĚ
Wilson neoznámil
dobu vrácení drah
Washington I) (' 22 prosince
— Členové kongresu odebrali se
domů na vánoční prázdniny aniž
by zjistili kdy president má v ú
myslu odebrati sed doá daáoaup
myslu navrátiti železnice nazpět
soukromým majitelům 'A Bílého
domu bylo oznámeno že žádné o
známení o této věci prozatím uči
něno nebude Než oznámeni toto
bylo učiněno proslýchalo se že
president nějaké prohlášení o té
to záležitosti má v úmyslu učinit
rresident zreime neučinil zaune
rozhodnutí o době vrácení želez
nic ale všeobecně se má za to žp
nestáno se tak 1 ledna
Poměry v Sasku
se rychle lepší
Saska Kamenice 22 prosince
Saská Kamenice která před vál
kou byla známa jako nejprňmyslo
vější město v Německu snaží se
nabyti bývalé své prestyže V
normálních dobách 90 procent o
byvatelstva tohoto města jež má
3(K)(K)0 duší je zaměstnáno v to
várnách a dílnách a dle poslední
statistiky dnes nachází se jenom
8000 lidí bez zaměstnání To u-
kazuje že obyvatelstvo tohoto mě
sta je ochotno pracovat Nedosta
tek materiálu a uhlí je dosud váž
ný a následkem toho továrny zdcjr
ňí nemohou pracovati plnou parou
Poměry zde stejně jako v jiných
městech Saska rte rychle lepší
jakkoliv dosud v některých čá
stech města prodává se psí a kon
ské maso a dítky jeví známky pod-
výživy Podvýživoti trpí í dělní
ctvo tak že jeho výkonnost není
takovou jakou byla před válkou
Sdružení průmyslníku v Saské Ka
rncniei snaží se zlepšit í vyživová
ní neboť normální poměry y tom
ohledu mohou jim býti jenom ku
prospěchu
Různé náhledy o postu
pu jednání k ratifikaci
paktu
Zvláštní průvodčí
mrtvých amerických
vojáků z Francie
Washington D C 22 prosince
— Bvval v-seržanť Willie Sadhn
z Ilyden Ky jmenován byl zvlá
štním průvodčím pro převezení
mrtvých vojáků ze zámoří sekre
tářem Bakerem na odporučení ma
jor generála Rogersa Seržant San-
dlin zvolen byl pro svůj neobycej
ný rekord ve válce Neúředně sto
jí na druhém místě po seržantu
Yorkovi v bojích proti nepříteli
neboť usmrtil dvacet čtyři Němce
a poranil a zajal o mnoho více —
Sadlin získal čestnou medaili vá
lečný francouzský kříž a belgic
kou medaili za vynikající služby
Známý vzduchoplavec
podlehl zraněni
Rouen Francie 22 prosince -
Kapitán sir John Alcock první
avíatik který vykonal cestu přes
Atlantik v acroplanu bez zastav
ky zemřel zde tyto dny následkem
zranění která utrpěl při pádu ae
roplanu k zemi nedaleko Cottev
rard v departmentu Seině Inře-
liuere Normandie Sir John AI
eock nabyl slávy jmění a 'titulu
když n americkým navigátorem
poručíkem A W Browneni vy
konal cestu mvft oceán v červnu
tohoto roku Získal tehdy cenu
obnosu $50000 kterou nabídl ěa
bopis London MaiL
Washington I) (' 22 prosince
Kontroverse o mírové smlouvě
bvla obnovena právě před odro-
čenjm senátu ita vněiií prázdni-j
ny Dva nove kroky k formální
mu obnovení míru jeden ratifika
cí smlouvy a jiný bez takové ra
tifikace byli činiteli v obnovení
zápasu Žádný z těchto návrhů
nedocílil pozoruhodnějšího pokro
ku avšak všeobecně převládal ná
hled že jednodenní práce byla by
1 1-J -'11 11
s to soustředili pocatKem icciua
senátní mínění na nějaký druh
rozřešení této svízelné otázky
Návrh který' vyvolal ne j větší
pozornost přišel od senátora Un
denvooda demokrata z Alabarny
který předložil resoluci činící o
patření pro jmenování výboru de
síti senátorů který vypracoval by
kompiromisnf ratifikaci smlouvy
Požádal o okamžité projednání té
to věci avšak senátor Lodge z
Massachusetts republikánský vůd
ce postaral se o odložení resoluce
na dobu pozdější
Druhý krok učinil senátor Knox
z Pennsylvauie získav schválení
výboru pro zahraniční záležitosti
liro resoluci o odvolaní války a za-
dati na Německu pod trestenťho
spodářského boykottu všechny
hmotné výhody pro něž činí se o
patření v mírové smlouvě Skupi
na mírných výhradářů mezi repu
blikány prohlásila že takové re
soluce podporovati nebudou a de
mokraté prohlásili že nikdy při
jata nebude Mírní výhradáři se
rozhodli pokračovati ve snahách
za účelem docílení dohody mezi o-
běraa stranami na výhradách Pro
testovali proti Knoxově resoluci
naznačivše že budou podporovati
návrhy Underwoodovy
Senátor Underwood při před
kládání resoluce přimlouval se za
kroky v zájmu kompromisu jež
mají býti' učiněny během vánoč
ních prázdnin Navrhoval aby nií-
stopresident při jmenování devíti
clenu vyuoru ridii so pramm se
nátora Lodge a senátora Ilitch
cocka Senátor Lodge prohlásil
ž ještě před přijetím resoluce by
se rád poradil s republikánskými
členy-senátu a projevil naději že
k nějakému žádoucímu konci bu
de možno dojiti bez-jmenování vý
boru
Cena životních po
třeb stál stoupá
Washington 1) (' 22 prosince
— Přes všechny snahy federální
vlády v zájmu snížení ceny život
ních potřeb dvaadvacet druhů po
travin jevilo průměrné z výšemi o
2 procenta během listopadu die o
známeiií stalisiické úřadovny při
odboru práce Průměrné zvýšení
těchto potravin bylo o 5 procent
za poslední rok Vejce stoupla o
V) procent cukr a cibule o 10
procent hrozínky o 9 procent
máslo o G procent vejce z ehladí
ren a švestky o 4 procenta čer
stvé micko brambory a loos v
krabicích o íl procenta rýže a ha
niny o 2 procenta kondeusované
mlčko margarin sýr sádlo chle
bová mouka a makarouv o 1 pro
cento a káva a čaj o y procenta
Snížení cen vykazují vepřové říz
ky šunka slanina a jiné druhy
masa Průměrné snížení je o 2
procenta
BÝVALÝ ClSAR JE
OCHOTEN PftUlT
PŘED TRIBUNÁf
— :
Holandsko očekává 'Áf -
bude požádáno o jeho
vydání
Depe:
něm '
Ženeva 22 prosince
Basileji' praví že bývalý
onečně projevil ochoty
soud spojenců avsiig1
r-
cky cisar
i ijmouti
přeje si sám stanovili místo a d
lni svého soudu a taktéž si přej
aby byl obhajován německý!
odborníky a právníky Basilejsli
zprávy současné sděluji ze nyv
lý korunní prince ]rohlásil že lip
kdy se mslostaví k soudu bude t -k
němu povolán r
Haag 22 prosince — IIolamř-
ská vláda ačkoliv po dlouhou d!
bu se domýšlela že spojenci n£
učiní vážného požadavku o vyd
ní bývalého císaře očekává nyn"?
že takový požadavek učiněn b
de
"Očekáváme že takový požádat
vek učiněn bude brzy a že někí
lik mm-ností pravděpodobně pel '
šle společný připiš Holandsku
pravil vysoký holandský úředník!) '
"Domníváme se však stále že 1K" k
dé kteří takový požadavek poder í
píší budou stále doufati že jeln'1'4 f
vydání odepřeme
vek postaví naši
Tento požada
malou zemi d
i:
velnu obtizne situace coznepovaii
"lijeme za úplně "spravedlivé"
' Pokud bylo možno zjistiti 'Ho'-
landsko trvati bude na svém půiJ'
víhIiiíiii úmyslu a odepře výhově „
ti požadavku o vydání hývaléhe
císaře V některých holandskýcl'
kruzích má se za to že bývalý cí'i l
sař sáiňmůže zakončiti obtíže drr-""
kterých dostal Holandsko bude-1 '
jeviti ochotu ukázali se vděčnýn_
za ochranu kterou mu Holandsko '
již přes rok poskytuje y
"Mohl by zakončiti tyto nesnáVt
Obnova spustošených
krajin ve Francii
Mnozí senátoři prohlásili že Un
derwoodňv návrh souhlasí s jejich
snahami po docílení smíru a měl
hy: býti přijat Jednomyslného
souhlasunebudo třeba až příští
mu pokusu se dostane uváženi
XTX 1A
v i?
Soissons Francie 22 prosince
— Pozvolná přeměna válkou spu
stošených krajiii v severní Fran
cii do normálního stavu je znatel
ná všude dle prohlášení korres
pondenta amerického sdruženého
riskli který se zvláštním dovole
ním a podporou francouzské vlády
vykonal cestu spiistošenými kraji
any zjistil jaky pokrok byl uči
něn v zájmu jejich obnovy Tato
rehabilitace je zřejmou z obnove
ní starých industrií zřízení novýcf
a zavedení moderních strojů '
stáda Hospodářských zvířat je
možno spatřiti v těchto krajích
Do nedávná nebyla tu ještě k
spatření Po zahájení války ho
spodářská zvířata z děsili denart-
mentů při ivnnezí zmizela Bvla
věťšinou rekvirována pro armá
du ptactvo prchlo z těchto kra
jin kde houkala nepřetržitě velká
lěla Nyní kdy dozněl rachot pu
šek a hřmot děl přičinlivý fran
couzský sedlák snaží se obnoviti
svoji zemědělskou živnost a opět
ně vzdělává půdu tam kde ještě
před nedávnem docházelo k straš
nému vraždění Krávy ovce drů
bež a králíky možno dnes spatřiti
všude Ven kováními jovšem ne
daří se doposud tak jako před vál-
Vt 1 HIS w-
kou je vsaK v nicn vcika víra ze
jejich přičinění přinese opětně
voce Výkrm domácího dobytka
byl spojen se značnými obtížemi
poněvadž všechny pastviny byly
zničeny Po obnovení dopravních
prostředku se poměry trochu zlep
Sil V Všude na farmách zavádě
ny jsou moderní hospodářské stro
je tak že zemědělství bude tu in
tensivnější než kdykoliv před vál
kou Také industrie se moderní-
pravil úředník
návratem do Německa
tiskové depeše naznačují že ně?--- '
meeky vyšetřující výbor by ho rad '
podrobil výslechu Avšak z toho t ' „
co je nam známo nemůžeme sou-" 'v
dit že císař pomýšlí na něco ta
koveho ISeboji se sice vratiti a- -le
na návrat nyní nepomýšlí Jej
to vůbec proti jeho principům — 'z
Nepůjde před vyšetřovací výbor
poněvadž se domýšlí že "nedopil-í-- '
stu se ničeno zletio'
Holandská veřejnost a tisk jaktí'-
se zdá zajímá se nyní méně o pří- ť
pad bývalého císaře než dříve — 4
Tisk sice přinesl zprávy o jeho slě- £ -hování
na zámek Doorn ale o mo-ř
žimisIí jeho vydání před soud stpo- j£
jencu již delší dobu nepíše — T
zprávy o přípravách k soudu při-"
nesl bez komentáře s
t _
Trocký vrchním ve- o"
litelem rudých armádě -
Kodaň 22 prosince — Sovět-
ske časopisy prohlašuji ze 1 roc- fZ
ký je nyní aktujícím vrchním ve-
itelem rudých armád Časopis d -
Pravda sděluje že nedávno bylť
Trocký přítomen u Čtvrté a Sed-i
me armaoy Ktie pocuiei se na ve-pV -škerých
poradách a několikráte si' V
vynutil přijetí svého návrhu Žúd-ív '
strategické rozhodnutí učině-t'' '
né ('ermisovem přítomným vrch-ji
nim velitelem bolševických voisk
na severu nemá platnost dokudjv
není schváleno Trockým Korrcs-n '
pondent Pravdy devotně jiopisujcn '"
jak to krásně vypadá když Tro-'P
cky projíždí mezi řadami vojaků0
a volá "Zdrástvujte děti !" Na "
to mu vojáci odpovídají "Zdrá-íiK
stvuj tovaryši Trocký!" — Protiví
bolševický časopis Obnovleníe ka- f
zí tuto idyllu prohlášením že plu-!
kovník Pašu) in bývalý carský dú-"'w
stojník tak sp rozezlil nad nezna-K '
ii 11 inoviiunii Kicrn l)yil
lec
kým
nucen vysleclnioiiti od Trockéhojř
že jej srazil h koně PaŠutío byli í
sují a všude zakládají se elektrár-na místě zastřelen členy tělesné'
ny za vládní pomoci
'stráže Trockého tvořené Baikircii
f
(