Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 17, 1919, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    y - A
POKROK TNrir 1 TKOSIXCFT 1910
9 t
miše Beseda
k i
Ví
-'"ci
?
'1
í
}
14
'A
' ti
i
S
]
'I
í
t
#- fri-š-é -M -- j'í-H'1
KANOPOUS KAXS 2 pro
sinec 191t — ťtéuá redukce!
Přiloženou iialťiH'tt) poukázku na
$250 jako pí -odplat iuk uu časo
pis Pokrok" a +1 ve prospěch
KirotkA vo staré vlasti l'usopis
ván sprúvnú mnř doťluizí it proto
f přijméto moje díky Tou éas tuk
ryclilo plyne při té ozdéné Jirá
ci že bych byl hnedle zapomněl
1 že jsem dlužníkem Dne LMi list
napadlo nám zde t ruchu sníhu
tak jaiue it prací proutím hotovi
Vcrnd zftstávám se jíapraTfnfm
Bvýfli povinností pozudu u jen
' když trochu ty finance tomu do
volují spěcliáin bych se vyrov
nal Tentokráte přece ale bych
byl opomenul nebytí vašeho upo
žornčníj proto nyní neodkladně
' předplatné zasílám Pokud se tý
če zpráv z tohoto okolí bylo by
jich dost psaní jejich však po
nechávám povolancjSím osobám
' "Pokrok" jest zde hojně odebí
rán a proto se divím že nikdo ani
pérem nehne a kdyby nebylo p
Doleěka ve YVilson zástupce to
hoto časopisu tak by nikdo nevě
děl že zde-vůbec nějací Češi jsou
usídleni Ovsem ono se to snad-
no řekne podávat zprávy na to
i však moje schopnosti nestaěují
následkem nepatrného školního
vzdělání Za mého školního vě
ku chodilo mís přes 100 žáků do
jedné školy k jednomu učiteli
kdy časem museli jsme čedat- na
" zemi Učitel většinu pozornosti
věnoval žákům tak zv lepší třídy
liduy od nichž se mu dostávalo ča
sem nějaké té pomazánky Xu h
do té třídy já jsem nechodil a ná
sledkem toho též moje vzdělání
tak dopadlo Před ukončením
těchto řádků musím vašemu zá
vodu ještě poděkovat za správné
zasílání "Pokroku" do Čech kam
jsem jej předplatil pro mého sy
novce Bart Kepku Právě jsem
od něho obdržel dopis' ve kterém
mně sděluje že již obdržel dvě
čísla a při tom zároveň mně dě
kuje že jsem mu na "Pokrok"
předplatil jelikož se inu velice
zamlouvá á každý v tamní osadě
chce jej ČísE J77uŽesynovče budeš-]
i tento dopis čisti přijmi sr
dečný pozdrav ty "tvoje rodina
rodiče a vůbec všichni přátelé a
známí Příležitostně pocti nás ta
ké nějakým dopisem v tomfo ča
sopise' Pude mne to těšiCkďyž
budu moei tvůj dopis i ostatní čte-
náři čisti Jsem přesvědčen že
bude tvůj dopis vítán a et redak
'ce že jej uveřejní Konečně vo
lám dobré věci Na zdar ! a všemu
zlému nezdar! —
Josef Balín st
Ctěný příteli! Díky za předplat
né a příspěvek pro sirotky v Če
chách? Čtenáři- budou vám po
vděčni když časem správy z vaší
osady zašlete k otištění Ovšem
dopis ze staré vlastí bude též čte
ráři vítaný
PB OIJEEX AEK 8 prosince
ioio _ Ctěná redakce "Pokro
ku" jakož i všichni čtenáři při
jměte od nás srdečný pozdrav a
vědomost že jsme se na nase mi
MALÝ OZNAMOVATEL
PEÉÍ- PEÉÍ! PEŘÍ!— Ku-pujeme ka
cliní a husí peří za nejvyšší trhové ce
ny Prodáváme bílou a růžovou sypko
vinu za ueinižáí ceuy Píste st o vzor
kjr GOOSEDUCK FKATIIEE CO P O
Box )23 Bcrwyn XU — AU v iii-ue
i
5
ivrÁTvT vvhrailní tirode Uu wravo na
proslulou Ťhos Mortirner renň v okresu
Btanton Sebraska o fiio aKrccu wr
ní-í h tto Droiki za $250 akr na velmi
mírné podmínky — Anebo prodlím sě
věrní polovinu sekce jež zahrnuje ve-
řkeré výstavnosti za $-500 aKr vezmu
v úvahu dobrou farmu o ICO akfeehne-
Iio na západě pozemek na pantvmy ja
Va MHt snlátkr Ohledně daláích infor
vtp naho dorňste na: H
FEICKE JB MadiBon ebr— Adver
tiaemnt T21-3p
li
ř
j
k
I í
I s
Pomocné
oddělení v nemocnici
v Josefa
' NemocDÍee ar Josefa zřídila
oddělení kdo nemajetným a mé
né íámožnýin nemocným mimo
nemoenici poskytuje ee lékařská
rada a oáetfení buď zdarma neb
za Velíce nízký poplatek Podob
né bude naloženo i případy po
rodními Ordinuj© M od 2 do 4
Lodta odpoledne — Vhod io to
hoto oddělení jet n jiM tra
uě nemoealce -
sto šťastně dostali 2S listopadu v
den kdy právě hodně pršelo Po
kud se týče nákladu dobytka ten
hyl raně dodán v pondělí 1 pros
v S hodin ráno a vc 12 hodin v
poipuno byl ilíiiiytck jni n incni
pozemku a to v úplném pořád
ku Však nákladní vagon n ná
hytkeni nejspíše uvázl v Kaiisas
City poněvadž jej ještě nemáme
Niv jaká pomoc vždyť snad pře
ce někdy přijde Počasí zde má
nu' příjemné a hezky teploučko
tak že jsme posud nemcli v našem
krbu ještě žádný oheň Doby tik
mi v pastru dosti trávy a vody
též krajina zdejší se za ty dva
rnkr eo jsem byl vzdálen mač
uč změnila Množství nových far
mářů koupili zde" farmy a na nich
se usídlili národnosti jsou Fran-
ko-Anglo-AmeričaiH' a přijeli sem
z Texasu a Oklahomy S podive
ním že se tak málo našich rodá
ku o tuto krajinu zajímá Nemí
ním se nijak vychloubat z vlast
ní zkušenosti však dovolím si sdě
lit že jsem do své farmy vložil
2 ledna 1917 přes $7000 a dnes
mám již nabídku hotových $10
(X! Já však farmu na prodej
nemám neboť bych lepší a pří
hodnější nikde nekoupil ač jsem
několik státu navštívil a -pozemky
prohlédnul jinde dříve nežli
zde jsem zakoupil Krajina zdej
ší jest zdravá a má tu výhodu že
se ještě může zde začíti farmařit
s malým kapitálem a to s dobrým
výsledkem a k úplnému uspokoje
ní — S přátelským pozdravem na
všecky znamenám se v úcte
Fr J Kugler
jř JÍ
TOPEKA KAXS 3 pros' 1919
— Ctěná' red "Pokroku"! Zasí
lám své předplatné pro příští rok
Rozepsal jsem se minule o těch
dělnických věcech Dnes nž má
me stávku uhlokopů v --plném
proudu Vláda jedná volné v
podnikání kroků nějakých Gu
vernér Kansasu (za Kansas prv
ní) předsevzal kopání ulili stá
tem aby občané Kansasu zimou
netrpěli co zatím uhlokopové a o
perátoři se hádají o mzdu Je tu
přede dveřmi utrpení celé země
jestli záhy se uhlí dobývat nebu
de Vůdcové uhlokopů praví že
nám- to pat ří proč- jsme- prý rUik
hloupě proč má takto- býti ještě
aby dali uhlokopůnr co' chtějí A
ebec na to skutečně kouká jaksi
lhoupě proč má takto býti ještř
trestána za to že uhelné společ
nosti tahaly jí peníze z opou ka:
pes najednou A teď se ještě o-
aby z toho uhlokopové také neco
jí aby obec poručila aby ten lup
z ní šatné vzatý byl rozdělen lip
aby z toho uhlokoopvé také něco
měli Nejen naše obec koukala
hloupě ale celé spojené obce
koukají hloupě na to Než my
tady v Kansasu jsme ponejvíce
tarmeri a zusiaio íiam jCO"uočí
kouského rozumu že když uhlo
kopové s operátory dohodnout se
nemohou bude si Kansas uhlí pro
svou potřebu kopat si m Uhlí je
v ložiskách od věku kam je Pro
zřetelnost složila pro potřebu
všech lidí A když ti lidé to uhlí
budou potřebovat nakopají si ho
— ani operátoři ani uhlokopové
zatím by neměli překážet neboť
uhlí zajisté jejich není a je ho tře
ba obci Ti kteří myslili že
strajkem přiměje se stát k tomu
aby doly převzal došli čeho chtě
li í ř-Jtát doly převzal Tak ať je
to dobré nebo ne máme to zde
Ale ti co myslejí že to tu bude
jako na Rusi se mýlejí tady ne
mime tak dvě třídy jako na Ku
sí - lam meu rozmarnou toiiauu
šlechtu která" jinému valné ut-
rozumněla než tak čtení románů
a ravštěvování divadel V Ame
rice máme už také nějaké takové
lidi ale dosud jich tak mnoho ne
ní Jsou to synové boháčů včerej
ška kteří ale ještě moc četní ne
jsou Velká většina lidí bohatých
ve Spojených Obcích dneška jsou
lidé praktičtí schopní manažéři
Mnohý guvernér státu a mayor
města dovedl by dnes yzíti lopatu
a kopati si své uhlí Naši přední
lidé nejsou synkové boháčů jimž
tátové dali vzdělání a uěkdo vyš
ší v úřad ustanovil jsou to lide
kteří vyšli z lidu lidu rozumějí a
idmi byli zvoleni aspoň pro ně
jaké schopností Tak ač bolšo-
vim nástroj Německa může narn
ady dost škodit a 'nesnáze na čas
dělat však vrchu mu tu přáno ne
bude Nemá z čeho by tu rostl
Kořeny má v Kvropě 7— Jkou po-
ád iešté ti v lidstvu af mezi žpe-
kulanty ať mezi agitátory' kteří
z&dúi povahu cepokojatho' zá
pasícího starověku Krev to po
ví Cin to poví Amerika je de
mokratickou téměř po půl druhé
ho století MusMi vzít něco do
rávy státní) vezme ale tendence
je zpet od tóno k íncinoiiHiii De
mokratickým Tak to státní dolo
vání uhlí bude a nějaký řax tr
vat ale kompeticí se Hiátem pře
jdou industrie do soukroninych
rukou ziis aě as ne na ten způsob
jak byly dříve Země školu dar
mo neprodělá Až ti' co pokořeni
potřebovali ho dojdou země se
navrátí do normálních kolejí A
mezi těmi pokořenými nebudou
jen sami boháči Ai že potřebu
jeme prohlédnout! více všichni
Každý z nás jsme típp míně
chýlili po tom "všemohoucím
dollaru tak že jsme nerozuměli
tomu co se koleni nás děje až liás
události překvapily A jestli nan
ty události pomohou otevřít oíi
neudály se nadarmo Mnohým
kt'ří chronicky stonali na revolu
ci uiáin za to také se oči ote
vrou Doba sebeurěení národů je
tu A ti kterým se v Americe
nelibí vláda budou Kládou mít
postaráno b to aby se vrátili tam
kgtu patří — = odkud si názory sve
přinesli '
Dne 5 prosince
Několik' řádků v odpověď p
v tomto týdenním "Pokroku"
račte uveřejnit možno-li zrovna
v příštím týdenním' "Pokroku"
Ct p Doláku! Jsem rád že jste
se ozval Je a bylo dávno třeba
abyste vy uhlokopové o sobS ne
chali slyšet -Každý si může před-stovit-tŽé
práce vaše jeltěžká- A
kdybyste byli žádali jen' zá ' zvý
šení mzdy tomu jsme zvyklí tako
vé věci číst a nepřekvapí Id by to
nás Vlastně jak mnoho byste
měli mít připlaceno já nevím a
nerozhodují Že by vám to bylo
málo platné uznáváte sám kdy
byste i toho došli Když bude
mnoho strajků a jedna unie za
druhou bude strajkovat a nebude
se dělat tedy není člověku potře
ba ani mnoho přemýšlet aby do
šel přesvědčení že takovým způ
sobem co zatím ceiiy všeho pú
idou do nedostižné výše bude
-těch věcí potřebných rovnou mě
rn iu v vat a- jucjuč jako té jspnx
přihýbal aJiudA húi Tcdye i o
musí nechat zákonpdárnám aby
na51y cestu jak bý- se cíoálgíidó
rozumění jiným způsobem- nežli
strajky V Iowě již mají zákon
že než mohou dělníci strajkovat
předloží- svou stížnost :k tomu
zřízené' rozhodčí komisi a musejí
vatelům před statuím rozhodčím
se postavit či posadit a-obč stra
ny kdy jsou vyslechnuty musejí
se pak podrobit dobrozdam roz
hodčího Co udělají státy jiué
neb vláda spolková nevím ale zdá
se mi to dobrý zákon Musíme
pamatovat všichni že chceme li v
této zemi pokoj a blahobyty musí
dobro celku vzdy stat na prvním
a dobro nejake jeu skupiny' Au
druhém místě Neboť žádná sku
pina jensama o sobě nemůže se
nadít blahobytu když by dobro
celku Uf)ěIo 'jsme jvc'
ných Státech měli otevřené pod
nikavé íilavy které dovedly malé
kapitálky sehnat dohromady 11
dělat z nich kapitál velký a tak
dělat podniky jež i dělníku i cel
ku pomohly můžeme býti vděčni
Jak jsme byli rádi ku příkladu
když jsouce na homesteadu cty
řičet mil vzdáleni ode dráhy ko
nečně jsme se dočkali doby kdy
dráha přišla blízko I "Vítali jsme
ji a nelítali jsme se mnoho-li dělá
dividend Ovšem dráhy zc v&
čálku měly i od vlády piáno aby
sc země otvírala pro osazení" Drá
hy začaly 'bohatnou a jadnák děl-
nictvo vymáhalo si stále větší pla
ty jednak legisla tury jaly se ob
mezovat příjmy druh tak že dvě
třetiny dráh sotva se vyplácely
1 velká společnost rock-islandská
as před 13— 15 léty octla se v ru
kou jecievrů a člověk jak jsem
jednou ěetlmohl koupit sto-dolla-rový
dílec v ní za 40 dollarů Tím
to obmezeníra dráh dráhy nové
přestaly se stavět a velká část zá
padu tudíž trpí a bude dlouho tr
pět nedostatkem dráh -Kapijál jf
choulostivá věc' On se nedá hnát
on se může jen lákat A když
není co by lákalo nejde - A o-
všem nemůže jít ani dělník zas za
kapitálem Dráhy převzala spol
ková vláda a prodělala v tom as
ClOW(OU0f9UO dollarů To je tak
velká suinV že kdybyste - pane
Dolák ji chtěl spočítat a--počítal
po dvacítkách' ($2000) ' každou
vtíňíiti jedáu íedát avatííekza'
minutu a počítal šest hodin den
ně (jako jste chtěli dolovat) a pět
dní v týdnu vzalo by vám to pře
53 roky počítaje 52 týdny do ro
ka a to ješt5 kdybyste při počí
tání toni nešel na htrajkt Vláda
dráhy pícvzala a teď neví jak by
horkou nádobu rychle postavila
aby si prsty nepřipálila a záro
veň ale aby upuštěním nádobu
nerozbila Je to choulostivá věc
řídit velký kapitál Stát nejlépe
udělá když bude k užívání jeho
přihlížet a do niky ho brát nebu
de — Že by to bylo dobře aby
se i farmáři sorpanisovali v spo
lečném zájmu tonut nevěřte Kdy
by to bjli dávno udělali bylo by
s Támf a Jinýmf rV! A když by
bylo s vámi i jinými zle bylo by
konečně zle i s fanuercin Žádný
tiení sám tobě živ dí písmo Ani
vase ume není živa sama sooe am
by nebyla farmerská A já jak
jsem povoláním z farmerů byl:
bych rozhodně proti takové jich]
oranisaci poněvadž bych to měli
za neštěstí země jakmile by sej
farmáři soriranisovali Ač jestli vyi
a všelijaké unie budete vždy
strajkovat pro vyšší ceny nevím
co farmer konečně udělá lUiď
konečně musit udělat co se udě
lalo na K lísku — obmezovat svůj
osev — obmezovat se v zjedna
ných silách — z toho může po
vstat nedostatek potravin a vás
vřeliké městské dělníky by to nej
hůře chytlo 1 Ale fdrmer vždy
bude obdělávat tolik co bude mo
ci Ale nebude si mopi pomoci
když cena práce a strojů bude
přes jeho dosah On strajkovat
nemůže aby se mu urodilo víc
Všelijaké organísaee v Soustátí
kvetly ale strajk uhlokoiů ukáže
vám samým jak nebezpečného ti
žití svých spojených sil jste se
chopili tak že když vláda potom
něco udělá aby vás zachránila by
vá nerozdrtila lavina kterou spo
jenými silami jste uvolnili bude
te vděčili Já nepřestal jsem býtj
v přesvědčení kazatelem ač ne
káži a v novinách zvláště ne Ale
jako občan této země lituji kro
ku který jste vy uhlokopové
vzali před sebe teď Ovšem co je
musí býti poněvadž jc to podmí-
Juiuo Jieuíjtupným zákonem tím
uLuředcházelo _ Kámen se začal
s kopce valit ale "vy uhlokopové
rau'8tojw v cestě toijK jaKo 11
ostatní- no-li více My kazatelé
když přijde takováto doba může
me i umlknout a valící se kámen
káželsám On směřuje dolů- kam
ho spád táhne Z rodičů bohatých
DRA PETQA
srn ©km©
I : kst líLem U7nná líuluhv Tei :crlí iirí nel ostatní líkř Můio
ovicm bf li napodoben mkoli Io nsuriiien
Zlepšuje krev Podporuj© trávení
Upravuje stolici Účinkuje na játra
U&nkujo na ledviny Uklidňuje čivní coustavu
Oživuje posiluje a občerstvuje
Zkrátka kut to rodinný lék v kildúm slova smyslu tall by býti
chován v kaidé domácnosti
Mcproditá M UkiíoirJi Jíit čodlrtn lidem pilino 1
DR PETER FAHRNEY & SONS COf
2501-17 Wahlngton Hlvd Chicago 111
ÝA (V Kaoiuli mi iMivi Nu U)
i
rém
přes stůl tváří v tvář zaměstnali jsem se nenarodil ale z nejchud
šícL Pracoval jsem s malou vý
jimkou 'ílotrl těžce celý věk' ' A
proto že jsem také dělník a ne
proťo jeu že jsem kazatel píši ú
vahy svét ByloC mým tušením Ze
zlé doby přijdou a kdybych tím
co jsem napsal mohl byl nakloní
některého dělníka ahy šel v tyto
časy na venkov to bych byl chtě
doVílit 'Spad'-ovšem #šel opačně
Právě jsem četl Ze mnozí farmeř
kol uhelných dolů farmy opustil
a dávno šli dělat do dolů Ale a
co bude niět být — bude pak zase
navrátí se 'pořádek pokud na ze
mi je možný Mám dobrou nadej
do zdravého smyslu lidu americ
kého který dosud zůstat solí ze
mě že se tu pořádek konečně
7 —
zjedná Výstrahu co bych by
rád dal jsem napsal Dále by asi
ncbvlo užitečuo psát Okolnosti
budou mluvit samy — S pozdra
vem na čtenáře —
i : ' Jan Kundus
Nechte jej dovážeti
váš náklad
2A starých dob složilo lidstvo svět na bedra
obra z bájí zvaného "Atlas" Dnešní po
kročilí farmáři skládají svět práce na bedra
INTERNATIONAL KEROSINOVĚHO
POHONOVÉHO STROJE
Tento otužilý spolehlivý ochotný nená
kladný služebník koná dnes mnohem více ku
odstranění dřiny ve farmaření než kterýkoliv
jiný činitel On obstará možství práce kolem
farmy — jako řezání dříví čerpání vody drce
ní krmiva hnaní větráku atd a vykoná ji ry
chlé a uspokojivě
Palivo do stroje nejmenšího druhu stojí mé
ně než 3 centy za hodinu — velmi laciné vydr
žování "všeuměla který vykoná práci za tu
cet mužů Zbavte se hrubého zaměstnání —
Přenechte všecky protivné malé práce stroji
International On ušetří vám času i námahy a
naplní vaši tobolku Jsou tři velikosti o I 3
a 6 koňských silách všécky na pohon kerosi
nem neb gasolinem '
International obchodník ve vašem okolí po-
~úkáže podrobně na výkony tohoto kouzelníka:
prače a vysvetn proč jeno oaporuceni ma zla
tou ořízku Nebo pište na dole uvedenou ad
resu a obdržíte podrobné informace 1
International Harvester Company
oř America '_
CHICAGO USA
-v
1
ČESKÁ KNÍŽEČKA
í'uuué itji"lná(il o ntiili wce li OČÍ HM
nosu a hrdle — Cena 25 centa
1'íste ířadovny '
I f DE J J WAfeTA
1223 First National Ek Bldg Omaha
DR KAR H BREUER
' operace a ženské noraoce
DB MILOSLAV J BREUER
diagnosa a vnitřní nemoc
]i - ČEŠTÍ LÉKAŘI
Při naší úřadovně máme dohooalrfo
laboratoř k rozpoznáváni viwb nemocí
%Uim4 Bcmoeníf ní Bpojcoí pro víecb
ny 0erpní a vuitrupfípady nemocí
Úřadovna v pokoji cislo 210 Kecunty
Mutoal Budova 7
&)verový:bolní rob 12 a O ulic ve
IruhÍHi poliod! v předu Lincoln Neb
f DR F X KÁLAL
1223 First Nati Bank Buíldins:
Omaha Neb
TELEFON TYLER 134S-J
Zvlábtnf pozornost vřirafe te h-
m
Puritan mouka
ZÁKUKA — Spotřebujte plný pytlík a aepodaří-li se vám
upéci nejlepší chléb jiřký jste kdy pekli vrafte prázdný pytlík
svému obchodníku jenž nahradí v£m bez 'námitek vaše peníze
Odborně mletá z nejlepší pšenice v Americe '
V ' Všiciini groceristé ji mají na skladě
WELLS-ABBOTT-NIEMAN CO
Schuyler Neb
Tímto oznamuji všem íetnýrn starým i ovým přlzuivcůin £0 vlastním
HOTEL "PRAHA"
který jest úplnň znovu vypraven všim vnitřním zařízením vkun6 de
korován a kdo krajané zavítavší do Omaby naleznou nyní řádnou ob
sluhu a pobodlí to nejlepší Chutná jídla z pravé řeskó kucbyuó vždy
vás uspokojí O přízeň uiítnícb~l venkovních krajanů uctivé žádá
JOSEF PIVOŇKA
Sob 13 a Wffliam ul
OMAHA NEBEASKA
t£t
Výborná naše káva
nemela by ecuázct v žádné domácnosti Chcete-li i opravdu pochutnali
poíleto si pro naši 40i: kávu velirti' lahodnou Kpcciulitu Lepií druhy za 42c
a 45c libra což jest ecua za tyto druhy kávy velmi nízká Jinde platíte za
tuto kávu o 10 už 15 centů více za libru
Mák kmín ruský čaj koření celé 1 mleté stále na íkjadé
Objednávky laskaví zasílejte na
Western Coffee IVlilIs
OF CEKTB NEEEAEKA J VAVEINA majitel
Pisto ul o connik % vzoi ky
1
Koři&ko Bratři
Pohrobnící a balsassvačí
'U Boutb lutři Htreet Oioalu Neb
Tylíí 187X TBLErONY": 8otu W
1'obibůin z vúuLova veunj#iue ob-