Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 17, 1919, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    NXJROZSŘESĚJŠi A
NXJLEPŠt ČESKÝ
týdenník na
xápadí
POKROK ZÁPADU
BEST ADVERTISJNb
MEDIUM IN TNE
UREA T NORTHWEST
VĚNOVANÝ ZÁJMŮM NAŠEHO ČESKÉHO LIDU V AMERICE-
PFBUSHED AND DISTRIBUTED UNDER PEKMIT NO 160 AUTHORlZED BY THE AOT OP OCTOBER 6 1917 ON FILÉ AT THE POST OFFICE OF OMAHA NEB k L"iL °J Pr6íWenÍ: I
% - 1 JL SUBIifaON Fostmaiter 0n#rj
ČÍSLO 22!
VOŽEIÍ R 1871—ROCnlK 49
OMAHA NEBR DNE 17 PROSINCE (DECEMBER) 1919
AF11 V a II U m a m + n F
— — — — — — mmmmmm VMUW V MMJttttU VkU UÁlUUik V VttAUliVMi V Y
Kongres podrobí dohodu na
zakončoní stávky uhloleopD
práví docílenou vyšetřování
President oznámil že nepomyslí na kompromis v
mírové smlouvě — Neučiní prý žádného
nového kroku v této věci
Washington P C 15 prosinci
Zatím co obmezení v zájmu úspo
ry ulili jsou zrušována jedno po
druhem což naznačuje íc vláda
považuje ulioliiou krisi za skon
čenou kongres má v úmyslu pro
vést i vyšetření urovnání mezi u
hlokopy a vládními úředníky ku
kterému došlo v Tndianapolis Dr
H A Garfield jehož resignaee ja
ko palivového administrátora byla
přijata byl povolán před senátní
podvýbor vyšetřující uhelnou si
tuaci v sobotu a v neděli pak do
šlo k naznačení že také generál
ní návladní Palmer a jiní vysocí
úředníci budou před výbor povo
láni aby vysvětlili proč plány Dr
r é" % i i iiv
narnema oyiy ocuozeny šíranou a
kompromis uzavřen s unií uhloko-
pú na základně kterou bývalý pa
1 ivovy administrátor označil jako
'"protivící se fundamentálním zá
sadám vlády r
Aktující president sdružených
uhlokopú John L Lcwis který se
podílí na dělnické rekonstrukční
konferenci v tonuto městě předpo
věděl že v nondělí večer 95 nro-
cent všech uhlokopú bude se na
lézati zase v práci Pravil že byla
jistá obtíž s oznámením rozhodnu
lí všem havířským odbočkám ale
že je jisté že opět do práce se na-
vrati
Jednotlivá obmezení spotřeby u-
blí jsou ponenáhlu rušena a v dů
sledku toho během tohoto týdne
obnovena bude opětné práce ve
všech industriích a k normální čin
"nosti dojde zajisté ke sklonku to
hoto týdne Ačkoliv Většina pra
vomoci k zrušení obmezení byla
poskytnuta oblastním výborům
železniční administrace ponechala
si hlavní kontrolu nad distribucí
měkkého uhlí To stalo se nutno
stí V důsledku resignaee nejenom
Dr Garfielda ale také Oyra Ourn
seye přírněího Carfieldova a J
A Alporta hlavního inženýra kte
ří oba pnsli zpet do Washingto
nu když palivová administrace ná
sledkem uhelné tísně byla obnove
na V důsledku těchto resignaeí
došlo prakticky k zastavení činno
sti administrace
Jmenování komise k nahrazení
palivové administrace presidentem
Wilsonem je očekáváno v tomto
týdnu Ve byl o ničím naznačeno
kdo zasedali bude na této komisi
ale dle zásady přijaté má býti slo
žena z jednoho uhlokopa jednoho
majitele dolů a jednoho zástupce
veřejnosti Tato komise bude iní
ti právomoc zvýšiti mzdy nad 14
procentní přídavek havířům po
volený a také? stanovití prodejní
cenu uhlí Mzdový výbor majite
lů uhlokopú jak bylo právě zji
štěno shromáždí se ve středu y
Clevclandě aby rozhodl o svém
stanovisku k urovnání uhelné sláv
ky Washington I) C 15 prosince
~ President Wilson oznámil včera
v záležitostí mírové smlouvy že
"nemá žádný kompromis anebo
koncese jakéhokoliv druhu na my
slí" neučiní žádného kroku ohle
dně disposice smlouvy a nadále
hnde mít í člpnv senátu vrulnn
vědné za důsledky a poměry vy
vstalé pro odklady n přijetím
smlouvy Presidentovo prohláše
ní považuje e za značně význač
né vzhledem k tomu že v poslední
době v senátních kruzích mnoho e
Íil uvilo o kompromisu Následn
icí oznámení bylo vydáno ř Hflé
ho domu:
"Bylo zjištěno z nejlepňích pra-
Přehlídka amerických odstraňovačů min Danielsem
Cr
SS 1 6 i'—I"'1TÍ"1"?I i
SPOJENCI JSOU
OCHOTNI PRU
MOUT VÝHRAD
K rozhodnutí tomu dos
na konferenci premiérů
menů výkonné úřadovny že na
děje republikánských vůdců soná
tu že president učiní nějaký krok
v zájmu změny situace mírové
smlouvy jsou bez jakéhokoli pod
kladu Nemá kompromisu anebo
koncese jakéhokoliv drnbu na mv-
sli a pokud jeho se týče nadále
bude míli za to že rcnwldikánStí
vudei senátu nesou zodpovědnost
za osud smlouvy a přítomné pomě
ry ve světe v důsledku těchto od
kladů"
I lf1 1 111 il 1 1a I 1 _
"„„„„„ „„ „„ ! ii yrri- Ploti a amcrickvch nt strnňovnčfl mm v Tr niiUVli 1inli lvlo nSnUrki -r v„
Miiu uenKu na zme- -cm loďstva Danielsem Flotila tato nezůstává z 19 lodí které v nosledníeh nřknlil™ mMh lriw
Paříž prosince — V dúsle
ku konferencí konaných v L
dýně premiéry IJoydcm Georgci
a Clemeiiecaueni americká vláA
bmle uvědomena že vzhledem '
usnadnění kompromisu mezi sp
nýnii stranami v americkém senl
tě spojenci jsou ochotni přijmou r
do takové lil ír _ ŤíiIí' liiwti mnviV "(
- I"" '
některé z výhrad k versailkř
smlouvě přijatých výborem
n
aliraničiií záležitosti dle sděleí
im situace mírové smlouvy Demo- zničily 50000 min v evropských vodách P
kratičtí vůdci schválivše stanoví- táře Danielse připínajícího záslužný kříž na
sko presidentovo nrohlásili že ne : !
President Wilson
o současném neklidu
presidentovo prohlásili že ne-
zamezuje kompromisu a že v kom
promisních snahách bude nokra
covuno Republikánští vůdci pak
znovu opakovali svůj náhled že
ItrHVIilmiT lí lilii 111 v I nt I I 1 1- 1 -fcT r m
J' ' I I itV 1 OfK A 1- l: nrcisoiee
i - 1 v 1 ' '
tn priiomne siíiiiovisuo a ze musí _ Prm dent Wils-n ih1 „ ií
ueinui priu Krou v zajmu rozre-mavý 'ánek o současném neklidu
sem pntomne situace i0 ia řkla txnnM TU
V jednom náhledu jedině obě dent a nraví že iedinviu lékem {
1 1 v ' ' "
srany oyiy za jeuno a to ze roz- " lepší poznání amerických msti
noona a Kec o smiouve Dinie otio- tucí" President v úvodu' vého
zena az k pnstiho měsíce jo 11- ('ls'inku činí porovnám' mezi vláda
končení vánočních prázdnin jež mj autokratickými a demokrati
maji trvati ort m prosince (to 5 (kvm a nřicbází k náhledu že d-
lenna utrpkava se ze dnes dojde mokratické vlád v maií velké nřed
k debatě v senátu o presidentově „osti před prvními Také sice do
prohlášení V kampani v zájmu pouštějí se omvlft avšak těchto ie
r-i 1 '
awiuiruiniMi miic poKnicovano In„ a ( ay s( sinu no íianrav t
(iie promascni seniitora Jlitch- "Vcklid je zřejmý všude"-prav
cocka z Acinasky ale nedojde-li president dále "Není sám o sobě
k nějakému neočekávanému vy vo- nemocí nýbrž známkou nemoci V
ji k zakončení záležitosti nedojde Líiší zemi leží tato nemoc iiímo
Iřive nez až v nříštíni měsíci vlsnln Ti Ir A ni mnií irm iw'
I resident praví ze cela vee je náhledv jsou většinou lidé nově
v rukou senátu ja s nim souhla- přijetí a ti kdož podléhají jejich
sim prohlásil llitchcock "Tresi- vrivu Lékem pro jejich nespoko-
dent praví ze nema v úmyslu u- jenost je lepší poznání amerických
činiti kompromis anebo koncese institucí V národě našem slouží
lo se tyce senátu My jsme pn- hlasovací lístky aby byly prove-
praveni k vyjednávaní v ktereko- děny pokojné změny Můžeme po
liv done a budemie se snažit do- znati je-li třeba změn kdvž sezná-
cinti kompromisu mezi výhrada- mime se s všemi fnktv o věcech
mi senátora Lodge a oněmi jež které máme v úmyslu zmčniti Žur
navrženy byly v listopadu" nálv které poskytli ií fdkta o vlá
dé íeiích zásadách a činnosti v v
AnířllCka Vláda Oro konají službu veřejnosti Mohou
ruce jejich je nanejvýš nebezpečná Vložen je obrázek sekre
prsa námořníka Ray-Messanelliho za vynikající služby
GARFIELD KRITI
SUJE KROKY PRE
SIDENTA WILSON A
zřízení tunelu r fll prtr'Pí1ník"m ni i1'ra
- Angl
Londýn prosince
cká vláda nestaví se nyní nepřá
telsky proti myšlence o zřízení tu
nelu kterým Anglie spojena byla
by h evropským kontinentem' Pre
miér slíbil myšlence této veškerou
svou podporu' Dříve vláda stavě
la se proti této myšlence v před
pokladu že ostrovní obrana bv tím
utrpěla Železniční společnosti v
Anglii a Francii již po řadu let za
jímají se o plán zřízeni tunelu a
Dva Američané za
jati Villovou rotou
Eagle Pass Tex 15 prosince
Dva Američané a jeden Angli
čan nalézali se mezi muži zajatý
mi Villovou rotou při nájezdu na
Muzquiz ve Státě ťoahuila v úte
rý a jsou držáni nyní pro výkup
né ioravv zde získané praví ze
jejich inženýři již před několika také za osm Mexikánů ie výkun-
roky vypracovali podrotme piany „é žádáno Po 1 0000 ie žádáno
tonoto podniku za propuštění Američanů a Antrli-
čann a do $5000 zn nronuštění Me-
Angličane porazili t xikánú Američany za něž jest
kurdské rebely '"Iano výkupné jhoi 1 Kans-
Londýn 15 prosince — Opětně „ nVvul fi ir„„i stošve
1' n i' 'n_ 1 1 ' " ' '
jiyjuii jiiřim íiiiui-Kii vtiiKa uvia
skončena po návratu dvou oddílů
operujících směrem severovýchod- Dr J-_f 0 f _
níru od Mosniu a směrem jihovv- r resiaeni- Je 8 10
ch od ním od Amadia v asijském
Turecku' po úspěšné výpravě pro
ti Kurdům dle právě vydaného ú- Washincrton D C 15 prosince
ředmho oznámeni Uéelem této vý- Presidentův stav zlepšil se do té
pravý- bylo potrestání Kurdů za míry že je mu nyní dovoleno pře
řadil násilností a vražd Vojska se- eházeti po světnici a přiléhající
stávala ze čtyřech batalionů indi- předsíni po krátkou dobu každého
ckě pěchoty a baterie horského dé- dne eth- oznámení podadmirála
lostřelectva a třisetnin Byřanft— ťary T Graynona jeho osobního
Jejich ztráty v utkáních byly ne-1 lékaře President dle jeho ozná
patrné Civilní administrace byla mení sám se obleky a prochází se
v distriktu obnovena a vojska od- bez cizí pomrxd opíraje se o bňl
volána 'ku
r v 1
rravi ze zasaua urovna
ní stávky havířů jest
špatná
" Washington D C 15 prosince
Zásady plánu presidenta Wilsona
pro urovnání stávky uhlokopú jsou
"fundamentálně špatné pokud se
týče vlády" dle prohlášení Dr II
A Garfielda federálního palivové
ho administrátora až do soboty k
podvýboru senátu který na rycb
lo v sobotu byl svolán Gaiiiel-
dovn resoluce poslaná presidentu
pro tento náhled byla přijata
Garfield naznačil že hlavně ne
souhlasí s plánem dle kterého ko
mise jež bude složena z jednoho
uhlokopa jednoho majitele dolů a
j-eunono zástupce veřejnosti roá
rozhodnouti o mzdách uhlokopú a
cenách uhlí jež bude možno maji
telům dolů počítati konsunientňm
Dle tohoto plánu pravil Garfield
veřejnost' které přirozeně záleži
tost tato nejvíce se dotýká bude
se nalézali vždv v menšině
v v '
jiz prechazeti
Na dotaz přišel-li ve svém úřa
dování ke zkušenosti že společ
ným zájmem uhlokopú a majitelů
je zvýšení mezd i ceny uhlí na ú-
cor konsunientů odpověděl že to
může býti společným zájmem Pó
la v přehled vyjednávání k urov
nání stávky uhlokopú prohlásil
Garfield že se domýšlel že celý
kabinet stojí za jeho návrhem o
zvýšení mzdy havířům o 14 pro
cent kteréžto zvýšeni snadno mo
hli by platiti majitelé dolů ze zi-
ský svých Když jeho návrhy by-
y zamítnuty domníval se že jich
přijetí' bude vybojováno
Neměl prý sice dle Levcrova zá
kona právo stanovili mzdy měl
však právomoc stanovití ceny uhlí
Va základě svých znalostí uhelné
industrie vypracoval plán k urov
nání stávky a předložil jej příslu
šným činitelům Domníval se že
za daných okolností jedná se o
plán nejlepší a předpokládal prý
že kabinet bude za ním stáli do
posledního okamžiku Soudí že
projevil náhledy presidentovy ne
boť znal jeho stanovisko Byl by
prý zajisté získal presidenta na
svoji stranu kdyby byl měl příle
žitosl s Tlím mluviti Místo toho a-
le bez jeho vědomí přijat byl no
vý plán % kterým souhlasili ne
mohl Okolnost tato byla příčí-
nou jeho resitfnactt !
Turecká situace pro
jednána premiéry
Londýn 15 prosince — Angli
cký premiér David Lloyd ííeorge
a francouzský premiér 'Icnienceau
dokončili i sobotu třídenní konfe
rence o hlavních mezinárodních 0
tázkách ve spojení s mírovým u
rovnáním jmenovitě) těch jež tý
kaly se Turecka Americký japon
ský a italský vyslanci a francouz
ští a angličtí finanční odborníci
byli povoláni ý různé době k po
radám a také italský zahraniční
ministr signor Scialoia podílel se
na těchto konferencích V konfe
renci projednána bvla celá řada
důležitých otázek a krátké úřední
oznámení sdělilo že úplné dohody
docíleno bylo ve všech otázkách
o kterých bude jednáno Pokud je
známo americký vyslanec John
W Davis podílel se toliko na kon
ferenci v které bylo jednáno o 0
tiiZCC Adriatikli Davís ale po
přel že nějaké změny v mírové
smlouvě budou předloženy presi
dentu a že byl do konference po
volán v této záležitosti Londýn
ští publicisté různí se v náhledech
o této konferenci a je patrno že
vlastně žádný z nich není informo
ván o tom o čem se jednalo Pre
miér Clemenceau odejel do Paříže
v neděli
Bouře válečných
mrzáků v Německu
Perlín 15 prosince — Jeden
člověk byl 'usmrcen a tři jiní po
raněni při vážné výtržnosti ve
Spandavě kde zástup zmrzače
ných ve válce mužů a zaměstna
ných ve vládních závodech pokou
šel se vniknouti do administraění
budovy a protestovati proti úmy
slu o přeložení jich do jiného mí
sta Když úředníci odepřeli vy
slechnouti zaměstnance zahájen
byl útok na bulovii Úředníci po
lé vypálili několik ran do zástupu
Patnáct set válečných mrzáků se
nalézá ve Spandavě a jsou jim vy
placeny mzdy přes to že ve skli
tečnosti ani nepracují
časopisu Malin Praví se že sp '
jeuei uchu vše možné tak abv ť"'
nieričané mohli se podíleti na dít
šíeh konferencích t
Důležité problémy praví jm' -novaný
časopis dále budou od ni ]
nější doby řešenj- radou premiér
Francie Anglie a Itálie Tato r :
da bude se scházet i někdy v P
říži a někdv v Londvně n hn '
jednali hlavně o problémech Ru-J
ka a Turecka V přítomnosti T
W Davise amerického vyslanec £ "v
Anglii jak se praví premiéři CL
meneeaii a Lloyd George ujistí
Vitíorio Scialoiu italského zahrí
ničního ministra že se ieví nutrí'-
potřeba brzkého rozřešení probij-
mu Rjeky Bylo naznačeno že Ai
glie zakročí u Spojených Států '
zajmu Itálie Signor Scialoia
debral se y sobotu do Říma abv"
předložil tuto záležitost před své' 4
ji vládu i'
Konference v Londýně veden
jsou v přátelském duchu praví ět
sopis- Matin a nutnost upřímné "-"
opravdové spolupráce mezi spoje!
ci je všeobecně uznávána Casc '1 "
Ilis Echo ílfi Piiri nrnví Za n-wnr
- - " jui v VblR
niiení o dohodách ku kterým dr '
šlo v konferencícb nrémierji Um -
da George a Clemenceana bw"
co nejdříve vydáno
Londýn 15 prosince — V mtf T
zispojeneekých konferencích byTf 1
pokračováno v sobotu ve vláďi -
budově na Downing' ulici a přítok"
mni byli vedle premiérů LlovíV
wtiiri'i i 1 iiiriřfifiiTinfi o 7oniniiti
ního ministra italského Scialic! '
také jíní úředníci anglické frar í
couzské a italské vlády Anglii zí"
štupovali hrabě Ciirson Arthur & J
Balfour a Andrew Bonar Law '
Francii byl tú Jnles Cambon a ' '
Itálii námořní přidělenec v Loitr ~
dýně a jiní úředníci vyslanectv'!
Londýn 15 prosince — Joh -
W Davis americký vyslanec nr i -vštívil
v sobolu vládní budovu 1P? '
Německo zakázalo
vývoz uměleckých
památek ze země
Berlín 15' prosince — Vývoz
uměleckých děl jichž ztráta byla
by na újmu Německa je" zakázán
Zvláštním zákonem který' právě
veř-el v platnost Zákonem tímto
mají se chránili hlavně sbírky u
iněJeckýeh památek jež jsou ma
jetkem šlechty která ve finanční
Iisiii snadno mohla by jn odproda
li do ciziny ' 1
Downing ulici kde premiéři Lloyí v
George a Clemenceau a jejich ráj
Cl livli V I-nilfroilí"! Tíl-lr nimímá' -
v v umí
no že přítomnost vyslance Davis V "v
je ve spojení s návrhy' předlož -'
nými konferencí presidentu AVilsiy " „
novi dle kterých má býti mírov '
smlouva učiněna přijatelnou veřej'v " '
nému mínění ve Spojených StíV '"'
tech ' í
"fX
Urovnání irské v 3
otázky záhadov-
'Londýn 15 prosince — Vlád?
pokračuje v chránění svých plán! "v-
ky veřejnosti a ani tisk který fa '
slo jiředem seznaimije Anglii s ní
hledy premiéra Lloyd a George iw1
pokouší se naznačiti co premiér í- '
této věci vykonat! zamýšlí 'A pre"''
videlně dobře informovaných prjí' f
menů bylo zjištěno Že Irsku mř v
býli povolena samospráva dv''' '
ma parlamenty z nichž jeden m ' '
býti v Belfastu a druhý v Dublin'
a s nominovanou radou pro cel '
Irsko jež má míti stejnou právrt
moc jako sněmovna lordů Členov '' '
obou sněmoven mají tvořiti tuť
vyšší zákonodárná Otázky finai'
cí cel a daní z příjmů a přebytk ' '
mají býli ponechány říšskému nai
lamentu slibuje se však že poiw
náhln právomoc tato bude předáf
vána irským sněmovnám A