Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 19, 1919, Cast Redakcni Editorial Section, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
' f f
1
CAsr redakční
KDITOKI AI SKCTION
POKROK
DNF 19 USTOřADU ltlft
flM ' rOMuH Hlift
U A4titUmtM HmhCmI
Ti "IVKRCVft ' IíiM
r
TRACENA PLEMENA ISRAELSKA
lem hfn rňiniu merl liUlořil)
všech uAroďA HWtori ptnt e
jiná hrbrojHÍiA plemena oddilcná
ol vých brat II v neknneěnem pro
následování UtcrVm postiženo by
h jejich rrHiA vydala c tm rtn
Iq dálných ři-iní Uvil lidé Utořl
MuiMII dukiíuli že někteří vy
li y n tiťUtrrii olovu amerických In
diáliil polikulljí lul hehťe j-lt ' pÚ
Vod Opřlllě jilll "pilířovali židov-
ský iliiiriikliT tm některých ple
menech ve nitru Cíny Nikdy
však uepodiiíllo se vědátorům ilo
kállll fa shutcěllě lllllivll stopy
ztracených plemen Nrn'li
Poslední zpráva ohledné těchto
IrUcCIlýeh pleHICU Nlllflc klení
přichází y dalekých kouřili Afrl
liy itA c býtl pravděpodobnější
IICŽ VÍecIlllV ifl'ill(ll'jl'f Jc lo
zprávu o ěernýfh židech země ll
lilše v lllllieši V JsOII sluileéhě
židovského přívodu o lom nemů
že hýli pochyby Jsou li ale zbyt
ly ztracených pli'ini'ii Israclc zň
stává nevyřízenou otázkou Jisté
jcsl h zl ručeni byli světovému
pokroku po dvacet při století
Domácí legendy vyprávění řle
nfi daleko pronikajících karavan
ii obdivuhodné hrnčířské prodlili
ty které v dlouhých přestávkách
pronikaly tmavé stěny jimiž sc
zdá býtl obehnáno nilro Ilabešo
ty ne iiaznuěovoti přítomnosti
vyspělejšího černého plemene v
snld téměř neznámé Země Mydli
Siř loliolu zvláštního plemeno o
hlcrčlll docházely toliko MU Vrtit
pověsil jlňlřiio liylo píeKHÍ! prrt
Vř píi'd VWMlktlIllllll Vi-lkl'' MVrto-
vi' vojny iiii ojhMiií yirui'i'iio
O olj"Vii lolioto zvliifttnílio li
liu jilio H'Sol) ? i vol li lll'lii( Ml'
miioliii od jivoln líilui a liikiilui
o Jcjíi'li podíviicli uMwfomUjvh
oliliili'i'll ufolifcll jifjicll PUtř
OUllilhkuil pfl VNlllJři U tvá-
r j'jl'h juni Ink řiírní jiko ji
iicli iloriioroilcft lfiilii'4i ii o cid5
índř Jínili nJfiiiuvyVli vícf Vy
prívAl IM iImciiihm Ku jt loví' lek
tor university ZwiívhW vi Avcii
řídi klcrý pfil nkolika djiy píí-ji-l
do HpojfiiyVh H t A f ú
Hfliovirtif íxulíifilft do yrniř Ku
IíiAii luldo N' iMk dívno p IiíhIo
ri mi nř if-ml-í- yiipoiniiíln Ak
lidoví povili u Jnnř foliolo lidu
vypriiují piiloviní J"jí''h oteň
cm' iiiilénjú'! M diilcko nu
M'V'i'ni K lomiilo Mřlioviiil do
Slo dli' třídilo lidových n yiii-liovi)
ných nu ducSiií dny ykiick jio
jíidícní vdlkřho clirniiii v fuyMi
ťkí no riř wvhiií crnl Ncpochy
hti! (luftlo k nř in ij po niíjidďh
Huliylořiififli n Avinfi do 'iiiř
Imiiclukř OhyvíitcKtvo ycuiř Ku
In íi vífí í" jp zhylkrui vidklio
II HlOCflřllO pllřflCfU 0( llřliOŽ lVlo
oddřl'no li v tf o víře yiicliív6vá
riíl oJerwW 6lřdy vyky po c
lh ntftlHl NViKomimIví po otcích
AhhU i tu v akov4 viižfiOHtl
jiko v 'lh( jíl)' ('lili xvřl A
lylo yvyky n ohfwly jhoii Mfjn'
jikř providřny hyly o duň Al
mihnut lňkfl (i Jiikulni htiirýcl)
lichrcJhlcyVli pHtríiirclin
Konid li fMito lid odviijM
ilm-n xniil KmImAm centu vrr Ar-
Idi Břicho Klíypt ji' ihmiid přcdniA
lení dohlídli l" j'jích nirodiií
yřvy Ntiirřho pňvodu vypravují o
putování zcinímí podivný mí o
íiyvaMÍ íi o lom jiik hylo nutno
židníí uuiciifi jřiovřiíky o dovole
ní průchodu n ucho ohehodovíní
Ncpochyhiií lid ((chovní w t&f
umTem jižním v wihí!" dojití co
liejdde H ynttVÍI ' teprve leh
ly kdy imrBZÍI uh plemefiH kltA
hýlu iloulí Milná hy dfilSÍ (odiod
íihicÍIh A je lomu jukkolív li
lo (loulníeí imudílí iie v rímej hor
fttřO0itie Klhíojfe podivná ym'
klerií je KVfleiH kHW pro W-he
Skliofrmt! vir ť fovýíenot
n#d Mftlní fdemenfl i kterými do
yku pííehAzelJ lilo hn Hmtié
hyly npoehy1n hlivní flittnwh
If pMřiill ej-říznlv oklnoMí
JWžtí loho #otv hy K byli ti4r-
elí v fowlř eSrim (Mloptní po
dlouhou Mu tM Hlťrí
tohoto jJu híniortí dloubl')
ypo řrotí oktlnfm opř4t!
tA wmi (A iílii
N fí£f 4ny nchovulo n-d
rSn traehvr hlfinril lNH t tM}f MHI dilii tohoto Uilnii li
V 1a t nft relň itdlřtt řfmí dli V řeilll KflUU dl dílctit Ur
i 1 'i ' Li W til 11 1 !
i rnítnitl o irtito nWtnt nároJ
kdyl diifteuly k k hímu rftrnA h
noHf ílenň kBravdu o křwťith
okýcli iiiUloiiňrň kterým jmdiifílo
e profdktimiti do VfdiilíHích liyt
llnht'S Ur Fiijilgvit} pak postn
vil ti v iVlu výykiitiuié vťprnvy
kliTii vtdutii i do vnitru IIhIivho
lihy tinleyhi ytriďeiiou iii rud in v
liikuliuvy
Po 4i"t méifi-u puto vid Dr Kij
llovli' kllj'lil krAein io iti' imilo
priiykoiiiiiiiii yeinl Ciyfi iiilvr
f rvu tu ! i od iioluVM k Aiuillin
!lliloiMkýrli hor tVtn koníun
hylit nu inercfi h li ccxiou podu
ííh se totinito vřdíitoru xlsknli in-
i''din' iororiiiuce o r v I A m 1 1 1 1 1 1 1 ní
iiVIIui nu JehoA vypHlrňní se vy-
dul Miuiyf Je povnoviili ru miii
rislku domorodého lidu nic Dr
Klljllovié ujistil h nelíviljí svého
vliistnllio Jediného Mulin Žili sn
lid pro sehe provooviilí (iheliod n
řemeslu inei sehoil II tuké pflsIllN
lihl jejich kiuetie vždy ženili se
iiickI ncIioii Dr Kiijllovlé nerji
lil lilií Jediného pí ípiidil kde liv
muž iiiu ho ženii pochiyeli plenic
ne Jíiiélui Přes to víuk pnvnžo
vnli ne slňle yn "cxuliinty" i dale
ké yeuiíí
Dr Knjtlnvié rinvítívíl osady to
hoto nlií Stulli o plemene n yjitil
zde doHliiťdť 1'nkt kleni slouží ku
podpoře tvrzení že jediní nc o lid
původu clstř židovského Jsou to
židé přen (o že jejich Imrvii po
kožky Je éeriní V dřívéjŇleh do
hňeli hýli zřiiiéné pronlsledovňiil
lile v posledních ní-kolikll desíti
letíeli žili V pokoji
Dl' Klljllovié zjistil že zenu
Kalusu mélii v jedné dohíi už čtvrt
řiilllíoliu oliýviltel tAh éclné ep
deřnie ii líloky lii-přiítcskýeli kině
musrdřiíeh inély za následek
ziuiéliý pokles ohyviitelstvu Idd
tento po celií lolel ziichoviívi
přísné rity uvátky u ohétnl cere
riionlc Juduismii Véřl vsuli pevné
že jsou posledním zhylkeiii velké
ho níírodii který' kdysi žil nu se
věru O uvélA ostal ním ncvřdí do
celu niéeho
Jsou to inonotlieihté to jest v
řl v jednoho Hohu Víří v jed
noho vřeného it neviditelného Do
ha li 2ii vrh ují pndohnínf hoŽMtvii
odpírujíee kliiuřli w jiikýmkoliv
ohrflzfim N7irfidek tento znnéiié
lisi ne Životem I zvyky od soiwe(
nich kmenň nepožíviije nyrovéhn
iiiwi řl iiehovř jiným zvykfiin do
řiiorodeft Mnjí Htiirý Testiimcnt
u jiné knihy Židovského pftvodn
IlchrejAfířift je jím lile řieznimii li
viechny jejich knihy Jsou jisiny v
jazyku ílheez klasickém Jazyku
lllihefie
Vřří ftevnř že nejsou spřízněni
4 lidem kolem dokola je ohklopn
jícím Mají zit to že Jejluh po
kožka Je eVniA ponřvdž opile
na hyla dluneem NírAdek tento
skiiteénř vyniki nad ostatní kme
ny (miiw-dní pílí I dovedností Ho
dují ní dosti líhledné ehýíe mu jí
primitivní siee liiemélié dlimydlné
liodjmdiřské nistroje hotoví se
dlu n jiné předmřty které u o
dtilních domorodeu nejsou vyrí-héřiy
Dr Kiijllovié} néisledkem vypuk-
nutí vílky nehyl h to dokouřit l
svoje uludU tohoto zajímiivého li
lu V roee Jfllfi přeruiíeřio hylo
spojení n tímto podivným židov
ským piemenem éernoehři lir K-
tlovíé přijel do Ameriky ahy pro
(ivftj objev získal zijem židovské
poinocné oriíiinísiiee Doufií pev
né že dosliine ae mu podpory by
mohl vydutl ae nu novou výpravu
do nitra Ifabc&e n zjíslítí víee u
tomto zi jími vém ní rud ku Jehož
exístenee inéiže prokazjilí Že nu
povřstech o ztracených plemenech
Israeh hylo přece mnoho pravdy
KLENOTY KRALO V
RUKOU ZLOČINCŮ
NKronrVflNtf nikdy v histo
rii avíta odbylo tolik
tvhtůývh" kknoth Jukl J t áh
U tftímnnt Kapoty t rokM
nleř arbakýeb kriJtj earik pokJ
dny vtkk kleooty Jlouh řidy
JHflotlíveft iifhi domovy alaly ♦
m(m vpidtt Jaoii dne v rukou
RyrhlA huť byla rychle jlmilovAnn
í
t ' "V 1 "Kt Jí ' I - ' ' f
X- -i v- - ? i 'y- x
i' ' ' I r" Vi ' ' ''''' „
' '" 'I ' ' ♦
'1 I -v " — w ['-
"' " '" ' 1 " P ' "' [""
V minulých dnech dopruveny hyly do Spojených Stiíli1! (élesné po
zúsliilky poruéíku Connellyho u Wnlerhoiise člcnii miieriekýcli v zdil-
ehopliiveckyeh shorii kteří uhynuli nu hranicích Mexiku Jejich
mrtvoly před ueiliivneui liyly iiiilczeny u vyslovenu domněnku že
vzdiiehopluvel hýli ziivraždéni KotoiírnCic nnse ukazuje rakve a é
lesnými pozfistatky iiviatikft po přivezení do San Dieiro Cul
svřta Jeiuuii málu třehto klenotň
evropských monurclifi objevilo nc
v trhu
Poliuil v fíiznýcli zeiních znaé
né neNiiňze již nyní píisolJ podvn
dy ve apojení h třiuilo "nezvést
nýml" klenoty Pndvodníel kte
ří pod rouškou tajemství Ndélnjí
že mají v rukou řiíst léchlo "ne
zvřslných" klenotň nahíejí ku
prodeji lylo poklady zu "směsné
nízkou cenu" je li kupec neholen
dlí ti Jistou silům předem jako "ili#
kaz dobré vflle" A policie v cl
zíeli zelních se diví jak liilioho li
dí neeliii se lapili na teido vylože
ny podvod doiniicíeh I uieziuíirnd
ních fiejdířft Docluízí k opakova
ní pud vod A kleré prnvíidény hy
ly v letech minulých s poklady
které zlrulily se za francouzské
revoluce v lak zvané polnost rov
ní vilee n po Wilee franko pruské
v roee 1H7I
Přes lo že politický' kelímek v
Kuskll vře do é míry že cizince
Vstupu Jící do Zcllié vydňvií se v
nejvřlŇÍ nebezpeéí života je mno
ho lidí které ziskuchtivost vede
k řtaknvíiif Života V přeni rojení
anebo uplfieeníui pohraničních
stráží vstupují do Hunka kih pá
trají po drahocenných vMch kte
ré mohli by lacino získat i od třeli
kteří podíleli hc na plenění rňz
nýeli tialácA u residencí Vypra
vuje se že mnoho drahocenných
vřef je vlmváno v různých skrý
ších ruskými kriminálníky klcííj
s nimi provozují obchody v ňpinu-{a nezňstal llifwlejným k známkám
výcli krčmách kde schází se zlo
řlnná Mpoleénost bolševici zave-
III iiřísné zákony proti zlodřjfmi
které namnoze trestají smrtí ale
přes to k nalezení ztracených po?
klad A nedošlo Celá řada dobro-
druliA silicích ' náhlém zbohatnu
li odvážila c do doiipat léchlo
Jodéjň není v4ik přesných zpráv
o lom jak pochodila
Kremlu sniiiuliié mřly cenu KK)
inillionA dolhirA Mezi druhoťen
nýnii předměty lu uloženými hyly
zlalein kované a drahokamy piwá
zené Ininy bývalých inoiiiuvliň
nádherné koruny žezlu n podobné
předmřiy okázalosii a nádhery
starých panovník A ruské zemř --
V Zimním paláci v IVlrohrudé ní
dle carských niaiiželA ruských hy
ly koruny caru a carevny světo
známé diamanty rubíny a jiné
drahokamy Také v 1'arskoje Se
lu let ním sídle carských nianželň
nu blízku Pclrohradii nalézala se
vhiAt ii í komiitila lliiií skvost fi
perel a jiných drahocenných pa
mátek Srbské komun! poklady chova
né v Mélchrudř ukradeny hýly v
době kdy srbská armádu byla nu
cenu Ustoupili před teiitonskou
vlnou v roce 1910 Vedle toho řa
du vzácnějších předmět ň chována
byla v akrýňích starožitného klá
stera Vesokl Divhuni daleko v
fiorách KláSleřní skrýň volena by
la z toho 4] ii vod 11 Že obsahovala
také pozňslutky svatých a Že ni
kdo neodvažoval se mSiti pokoj
podzemních komun! kde nalézaly
se jejich li robky Ale i do třehto
posvátných komnat dostali se ve
třelci a pokfady srbské patří dnes
mezi "nezvěstné"
Klenoty císařské z Německa by
ly prý zu véas odstraněny do Ho
landsku a Švýcarska ježto císař
Vilém řiiHto viděl písmo na st5n8
obv Habsburské klenoty zůstaly
ua místě a jak ho vyrozumívá na
lézají se v rukou nové? rakouské
vlády
Vláda belgická a vláda fran
couzská byly zaplaveny žádostmi
11 náhradu anebo vrácení klenotň
jichž cona jde do millionň které
ukradeny byly za teiitonskcho
vnádn do oblasti Kraneie a Hel-
1
Klenuly uložené v moskevském kíc Namnoze poklady byly zako-
Rakve s tělesnými pozůstatky aviatiků
Od U o
' i
AwtkUí' wéítc) Unii vé vodák riotonkího přMavu plujn ry
ebloktí 30 u tiodirni Tlíká mílii víU n$4 př(#tivítm v dob
kdy ťttognn Uto byla yholovna fof tato byla zbudována v r
kordfií dob if dní
wo do r-ioř al pudu I K
& rticrMrt a w% pokla-lerb
IVhlo lieid illd puinálk
VVehtn llu udAbe-li piípěh
k ivýiení piwiu "neřvřsinýrb"
klenotň lld s o lotu ve vseeh
#ewíeh vypravuje n kaidý vl ic
klenoty t to liřkdo mf míli ve
vém majetku Pmio fixvinArod-
ní SejdiM a poUodníe mají veli
ce pfítmé pole hvV pňiobnosii a
budou míli na několik plistích let
neboť lidská diiěfivot lierná mě
ří n lunlá se vyléěiti íádriou přeď
chácjiVÍ řkuseno tí Dnes již nic
ziiuirodiií podvodliiei jichž po vál
ec v ciích einíeh je veliká liro-
dii neuchyluji se k starému a ti-
sb-kriile oillialenéinu tričku s "bo
hatý 111 věnřm ve Španělsku" ný
brž užívají k vylákání peněz lét li
lo pověstí o "nezvěstných" kleno
tech
Je sice silné možné že řada vzá
n v cli klenotň dostala se do rukou
kriminálníků 11 že může být i (
kána pod cenu ale také je prav
děpodobné žo velké množství 'ne
zvěstných' těchto klenotu ztratilo
se úplně a teprve snad po letech
Midou nalezeny Nejvělsí záhada
obklopuje ztrátu klenotu ruských
ale i tu je silně možné že zlaté a
stříbrné předměty vzácné umělec-
é ceny byly roztaveny bolševiky
aby bylo možno použili kovu k je
jich propagandě Mnohá z nyněj-
fch záhad se vyjasní až dojde ku
obnovení úplného míru nu celém
světě u už také v Rusku obnoven
budí normální život
RUCE JAPONCŮ SE
VZTAHUJI NA INDII
ZTONU cláiikii v anglických
ciisoiilsech usáních itnulie-
1 -i 1 '
kýuil úředníky 11 obchodníky v
ndii dá se soudit Že Velká Bri
tanie má Japonskou otázku v In-
lii tuk velkou že naSe japonská
otázku při pobřeží Pacifiku v po-
rovnání s ní je pranepatrnou
íc-li John Hnil zasažen na tep
ně své kapsy kterou je kontrola
obchodu je zasažen na vitálním
inbítř Je na tom došli když kon
kurent získá výhodu ua poli neu
trálním ahy se se rozezlil ale
edyž přítel spojenec vrhne svoji
lurpímii do práv unprlickélio lva
v brilickém území je lo něco opru
vdu ňkuredého ncchecnie li pou-
žiti silnějšího výrazu
tJaaopls íiondon Times bije nn
loplach li V dlouhých éláneícli 11-
pozoniuje na vážnost situace v je
lne t nejdňlcžitřjHÍch osad anttlí
kýeh Je nutno si uvědomili že
ndie je ncjvřtftíin a laké nejlep-
Sínt odku[níkem Ariffliií a že v ně-
kterých odborech zvláště textil-
nich Indie samu kupuje více jak
íO procent veškerého anglického
vývozu abychom pochopili jak je
Iňležito aby si Velká Nnlanie zu
bovala v tomto území svoji ob
hodní posici
V době kdy evropské uárodno-
síti nalézaly se ve válce Japonsko)
melo volné pole pokud obchodu se
(ýěe netoliko v Indii ale i v celé
Asii a zlíněných ěáslech Afriky—
'oimIoii Times ioukazují na dů
sledky toho které nejlépe dají se
znázornili v ěíslicích 'e fiskálním
rocer 'lOlfi-17 přivezeno bylo do In
dio za $ I t(KK)(KM) v Japonsku vy
robeného zboží Ve fiskálním roee
líMH-l!) vývoz z Japonska do In
die stoupl nu ijtl 1 1 (ílifitiliri
Z toho je patrno že Japonsko
dokonale využilkovalo evrops-ké
války k získání Irhň v Indii a jak
se sděluje japonští obchodníci
bankéři prodavaěi i kolonisté hr
nou se proudem do Indie luk že si-
tulíce je povážlivou v pravém slo
va smyslu Velké kolonie Japonců
zřízeny byly v Kalkuté a lioni
bayi a noví kolonisté přicházejí
kažílý měsíc V roee 1911 byli to-
liko třicet dva Japonci v celé In
dii Dnen však poéet jich se udá-
vá nu 2ÍX)(H)0 a každý měsíc zna
Oiená zvýšení tohoto ěísla Celá
řada japonských bank byla v In
dii zřízena a všechny dobře pro
špikují A nejenom to Japonci
dn kontrolují l distribuci a pro
dej zboží ze zm# jejích přiveze
nhi) V dřívějííeb dobách tako
ví jupomke' produkty kterých by
lo V Indii používáno dopravovány
byly do lem o aníliekých lodích
přívor řínsneován byl anglickým
kapítflem a produj prováděn n
allfkýml inabo indickými obchod
niky ale dne 90 procent japon-
vkiho itnr( jo ďt Indu- piiváietlrt
tlil jtipntislvýeb lodích imVm jjet
plt jtipUisk' olu lmdnl fintu a
CiicprodáváliH lilktri jílJmUoký
ud obchodníky
slrnít nf balnAM(ýe ptádelen
v Wiulrt jak sděluje kot respondent
énsftpUu London Times kon
trnlnvAnrt Japnnei a japontol na
kupovaél bavlny převládají v kra
jinách kde se bavlna pěst u je J
pouští naloipnvaěi iinmnozť aku-'
pujl úrodu bavlny ještě tm polt n
nebo nechávají jl okamžitě sbírn
li diinnjieo a bulíce ji umní
Dokud Japonci MiiWili ne roz
šířili u)j vliv toliku na Sibiř a
licho některé eásti ť'ín At)ilie
necítila se dotčenu NXIií (ile ja
pouské liiee xzllilllljí se 1111 liejhn-
liillší 11 liejdúležilějsí osadu Velké
itritanle a net se divil Pe se bi
je nu poplach Japonci potřebují
nějakého nového území Ic avěnni
rozpjeií Sibiř a ("'inu neposkytu
jí takové dobré pole pro obchodní
jejich rozpínnvosl jako osady vy
vinutější o Imhalší Japonci ahy
udrželi svnj silně rozvětvený prů
mysl rozšířený obdivuhodné zu
války potřebují nové trhy 11 ote
vírají svému průmyslu nová úze
mí
Japonci jsou dnes v Indii S líni
lo faktem dlužno počítali Kde
se jednou Japonci usadí tůni sna
ží se vždy rozšířili svíij vliv —
Dovedou upozornili nu svoje dob
ré vlastnosti 11 snaží no zínkatl I
přízeň lidu Mluvte a obchodní
ky východu o řeknou že s Japon
ci je dobře obchodovali Nežáda
jí přemrštěných cen dají dobrá
zboží a drží slovo i kdyby to mí
lo ziinnieuati pro ní hmotnou etrá
tu Jsou to solidní obchodníci ka
ždým coulem a není divu žo vo
všech jejich obchodních podnicích
se jim dobře daří Mnoho uělli ho
Japonci od Ameriěaiiň 11 Němců
jakož i jiných nármlň ml kterých
bylo možno něěciuu se naučit a ve
dle toho zachovali si svoje dobrá
národní vlusluosli kleré apíňo vy
vinuli přijímajíce met hody cizi
ny Zmocnili no výhodných Irhň v
Indii poněvadž dovedli využil ko
vali první k tomu příležitosti Nu
lu příležitost již dlouho čekali--
Jakmile ziskují lu dobrou obcho
dní posle] co polomí Zajisté po
kusí se i o rozšíření vlivu politic
kého kořistíce z nespokojenosti
klení zavládla po celé Indii Toho
důsledkem muže být jenom nová
válka mezi Anglií a Japonskem
VÝPRAVA KU
ZÁHADNÉ RECE
LADY Cons
z Anglie
nslaiice Maekenzlová
která je považová
na všeobecně za liejodvážtiějňí vý
zkumkyni povede novou expedici
k Tuna řece v Africe známé Jako
"řeko záhadná" Tana řeka pa
tří k nejzrádnějším Měním prou
dňin na světě jsouc plnn vírfl a
peřejí Nikdy nebyla prozkoumá-
na ňž k svému prameni V někte
rých místech jejího vinutého prou-
lu jsou pralesy přuno neprostup
né
ady Miiekcnziovií budu jedinou
ženou v lélo výpravě Výpravy se
siíéastní laké Itill Judd který bvl
průvodcem plukovníku Rooseveltu
nu africké výzkumné cestě 11 pa
tří mezi uejspolelilivřjší prftvodee
vyzkilliieu Ilude se jed tul I i o vC'-
právu plnou nebezpečí ale odváž
ná anglická výzkuinkyně m těch
to nebezpečí neleká Soudí že vý
zkumy které mohou být i uéinř
ny stojí zu to aby k vAli nim vy
lán byl život v sázku
Délka řeky Tanu je odhadová
nu od dvou do tří tisíc mil Zprá
vy které získány hyly od domu
rodeň nasvédřují lomu íc v pra
lesích řeku obklopujících je množ
ství slád slonň nosorožců 11 jiných
zvířat Je silné možné h Je tu
zvěř která neobjevuje ae nikdo
jinde a objevy tohoto druhu lu-
don mílí znaénoii cenu pro vWfl
cký xvřt
Výprava lato opatřila i alužby
tří kanadských Indlánň kteří ma-
jí tměné zkušeností Jako průvod
ci Na afríeké průvodce není mi
žiw ni vždy upolehnoutj a o ki
nadwkých IndlAnech Je jMma lit
jenom amrt je mAle zaatavítl ria
Jejích poIání Není to oUlně
poprvé eo tato odvážná dAm vy
dá do krajin plných dlvokí
kráiy a tuké plných nebeWf
t
v
t
i
S
' i
% '
i :
1
1 k
U
a
i)
ií
v
í 1 '
Ir
r
t
I
I
I
t
V
i
t