Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 19, 1919, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    : ' v -SO'
řitý t±vý trt£n
tlthíl p# rycMf wulljf tr-11 IttN
thu "MiMnolf"
MttMffwtn J fl-ll ttt taMlht
ewn rj linfílfhílm J m
mn4 t oMmi tthtu Mttntu
mim trnUe nmMii tMt(
1 HahMtmi Wt ku dilminvil tm
tuto flvnt t0-n( lihl) nrtt Viv
Man tnwlt-l IsaVMI Vrtil Iwv
tMi#nm ptulrtm tmlMititiAin o-
hinljfm tiohAm ttMturpnlnAm ir-
4 (fMa tumrul rAltl lllr Ma
ťhiivrjl J im okitmlitiiu imiMu 0f
fH 6Wotka Nemocniční nAJoU
UM
VOKKoK Di l MMoAIl
LONDÝN SHRO
MA2DIST£M KORU-
NOVANYCH HLAV
TI 1 I
jcucnact korunovaných
hlav bylo v Londýně
v jedné dobc
Londýn 10 listopadu — K vel
kemu shromáždění korunovaný
llhlV došlo V Loildýllě v hlilllllýeh
dnech Indenáef králů 11 lu'ňlo
vcu bylo v Londýně v jednom dni
počátkem listopadu 11 jiní jsou o
čekáváni Španělsko Norsko IVr
sio 1'nrtiiiínlhkii Husito a Krau
cii jsou zastoupeny mei přitom
lišili Několik1 r nich ovšem patří
do třídy r-xiilanlů
Královna Kvžénio klál ji)rtii
(Nilský Manuel a oelá řada jinýel
patří do této třídy exulantů km
královský Švýcarsko má prý v ií-
myslil vypověděli ze země několik
královských exulantu h tito nepo
chybně- naleznou také dobrý útu
lek v Dondýiiě po prohlášen! míru
nekuli v se praví že nemají dobrc-
' ho postavení v královské unii
Nedávno uveřejněná korrespon-
deiiee korunovaných hlav nasvf'
énje tomu h iidrení mtinareliÍKti
vM zásady je povahováno za Živol
id zájem vsi-ell ěleiui linie VrT
kou otázkou dotýkající se kláloy
skch plivilejí je osud liývalého
něiiierkélio císaře Korunované
hlavy vyvíjejí VMeeheii vliv ahy
hývalého iii"niiM'ki'ho iiioiiarehu 11
ťlimiilli preil pokoreiiiiii Klereiuil
hvl hy vystaven kdvhy povolán
hyl přeil ou] spojeiieft
AiiKlíckv král liíi v tělo záleží
tuMi chová ku neutrilni'' fii hc
všeoliecii'' za to h tyto četné ná-
vitívy korunovaných hlav mu ne
jwiti zrovna vítány poněvadž hy
mohlo vzniknout! dmnnéiif že jsou
ve spojení s otázkou má li liýva
ý némecký vUní hýli polmrtn před
soud anelio nikoliv Ačkoliv vel
ká včtšlua jeho podilanýeh nepře
je sl ahy kaiser hyl sem před noud
iloiraven král Jiří neodvážil hy
si za tiie na svété státi se mluvčím
tohoto sentimentu
Jícč vSeehny korunované' hlavy
jsou rohoilné proti pohnání býva
lého německého císaři? před hond
Ohávají ne že hy to mohlo zavda
li podnět k další persekuci koru
dováných hlav 1'ortuahko moli
o hy si jednoho dne vzpouieiiotili
a zadali o vydání bývalého krále
Maiuiela Také jiné země mohly
hy bádali o vydání mých bývalých
panovníků aby nu včdy se zbavily
monnrehistiekého nebepeéí
Bulharsko žádá o
vydání bývalého
krále Ferdinanda
Bol'ia 10 listopadu - IliiMutr'
skiV vbwbt zahájila vyjednávání o
bývalého krále rVidíiianda kte
rý píchl do ({akouska a odlud do
Nénieekn ViiKÍleje líailoslavova
bývalého premiéra který opustil
zemi v přestrojení za německého
ilňhtojiiílwi a generála Jukovu bý
valého vrchního náčelníka bulhar
ských armád který uchýlil se do
zahraničí po shroucciií m bulhnr-
' ské armldy lvé stí osob bylo za
tčeno lni rozka vlády zahrnujíc'
V to přední členy kabinetu l(ado
Havova kteří zřislall v Mulhaiskii
značný poéj ( éenŮ bulhitrského
sohiauje klel i hlásili te k Hddo-
hlavové straně a tli ifcnerály kle
li obvinění bylí z iielídskostj ve
vwdeid války Me'' iitéf uýiiil bý
!ými miiii%tit iImí w Tmu
ífv ninfstr liiund n vjklky
f iirrAI Kiidka 1'tirvt To
dikif! Ilif 3 říjnu rnkii t
ptevpK Wb llf jtt(i)it it
Hilt ktál tVídnsel Ur bílil
d l -'ni' b Kl"u% kiU lil u ní
bko HhipnUtdbi Nu píánl rUh
KttlU tipM-tl Urtke-tiskrt i irbrň
}f ď Kňhiiku v Nímerku kde u-
lttl lMb Mnditi Vn ip I
chul iisuditi Vf AvVťsnku no
ho (VsktisInVrtisku i ldv iřrh
t ťin( Heepiiřdéy pl(niř tm
bo íadosj 11 piukytnutf rttnlkti
riTinier líadoslflvov h liáě
krm piommeeké strany bidlmr
ské hit im udil premiéru iWt m
v roei l!t'J a vedl vyjednáván
které inělo ti následek řo lliilhar
sko vstoupilo do války nn stinní
centrálně It inoeností ebt kabi
liet lidlM se do řervilil roku
VMK a padl v době kdy ponUka
Mnlharskn rdáln se být! nrovrat
mni
Mexiko základnou
bolševické agitace
Washington I) (' Id liitopa
díl - Odhaleni velkých olsjedná
vek ubraní 11 střeliva pro Mexik
11 I A Ř ti
cvropsKven zemieii nyio nasie
ováno odhalením které řdá s
nasvedeovati tomu fe "rudu
podzemní linie" ze xovětského
íuska do Spojených Států vede
přes Mexiko Vešlo ve znáinont
h přistěhovaleeké úřady a odbor
spravedlnosti zjistily příval ťu
kých radikálů přes mexické po
mezí llolňeviekft tiropatřaiida
opravována do tétn země tak-?
řcs mexické pomezí popis ktc
rý psán byl dne října Havinn-
něm 1' l)e NVtrrlm mexický ni (je
norálním konsulem v New Yorku
'"lavin lUiniueznvl mexickému
senátnni Neb valu jící zásadu na
ionalisaee dostal sn do rukou
vinily a iiouazuje ze n neeo
ratly na tvrzení fc I)oNVrl ji
I É III JI ( I 11
ve spojeni n railiuniiumi soeiaii
sty Vládní nirentl získali také
lůluuy o tom h holSevlekA pro
unrauda je rozSířena va Spoje
iiých Hiátech prostřcdiiletvím me
xlekých pramenů
Mrtví vojíni budou
z Francie převezeni
Wiisliintrtui) ) (' 11 listopa
11 — Odbor státu požádal vy
tance Walhiee v Pařlzi aby 1
raiieouzské vlády žádiil aby bylo
ovoleiio dopravit! do teto země
mrtvé americké vojíny v roce
dle informace jíi? sa došla-
o výboru (lomit zástupců pro za
ihiničiií záležitosti' Odbor války
zanlal dotíizníky příbuzným nirt-
ých vojínů 11 zjistil že 40WW t
(15001) si urejí aby mrtví nřevezo
ni byli do této země Francie tvr
ze převážení mrtvých ochromí-
o hy její doprnvuietví a mělo by
lísuivý vliv na ducha" země
MEXIÍCO OPATtlU
JE SI ZDRANE U VE
UJCEM MNOZSTV
Velké objednávky Mřeli
va a ibraní ndany v
Kvropé
siniiriii „ l iiMnpn
dn fa MřUikn llěillibi
ebji duávky sff i liv řlitahí
Heliíil h vi Apanřlsku v pilpra
ř plo mnjnmi umeileknii inďr
Veliei esb včera Ve námis
kdvjt odbor slitu tmiAuill íe
dii ličinilrt kroky řa liěebMil tuihrá
nelit dodávky idijednanťbo váleé
Ilého liialeríáln
í t 1 1 t 1
p pravee ameriefceho siam'e-
tvt v Hriisselu protestoval v sou
hlasu s naiíxcuím Wnhinirlouu
proti poslání objednaného váleé
něho materiálu iiannaěiv že bvb
y to porušením meřiuárodní do
Insly o dodávce řhrant 1'iuiěvinU
Španělsko nepodepsalo této smlou-
vy její 111 pih je raoraniii valee
poválečné periodě není přímé
zakroeení v Madride inožnostf
Objednávka r )Mgi b la zadá
ni rabriipie Xatiiuale 1 'Anns
Lutyehu pravděpudobně Candido
Aírnilarcm ministrem zahranič
ních záležitostí a Zetěm presidenta
Carranzy který odebral se do Kv-
ropy před nedávnem zastaviv st
zde h položiv věnce 1111 hrobku
(leorjfe Washinptoiia v Mount
Vernon
Objednávka vel Španělsku v níž
zahrnuty jsou pušky million ná-
'ojů 11 velký počet kulometů by
la vyjednána tamním mexickým
vyslancem Kleseo Arrcdondem
lývalýni vyslaueeiii mexickým ve
Spojených Státech a syiiovecm
presidenta ('arraúzy Španělské
střelivo dle informací jež má vlá
la v ruce dopravováno bylo do
Mexiku již před rokem v době
kdy válka byla ještě v proudu a
kdy jednalo se o porušení mezi
národního embartía Jedna zásilka
usek střeliva a vzorků kulometů
irošla-Ilavauoii na cest? do Mexi
ka v červnu tohoto roku
Spojené Stály odpíraly dopra
li zbraní a střeliva po řadu po
ledních měsíců hlavně z lé příči
ny že obyčejně doslaly se do ru
kou banditů a namnoe bylo jieh
loužito proti Američanům Krát-
e po zakončení války mexická
vlnila zadala za uvolnění střeliva
zakoupeného v této zem! v roce
!M7 ale její žádost byla zamít
nutu Mexiko obrátilo se proto do
ivropy a zadalo velké objednávky
různým továrnám
rancic obává se
vážných nepokojů
Puříž 17 listopadu — (VIA IV
ÍŽ je pokryta sněhem Vzhledem
několika stávkám a nedostatku
uhlí veliké utrpení je mezi iduul
šiml třídami leví kp obavy že za
lakových okolností mohou agitá
toři komunistů snadno vvvolali
vážné nepokoje
Dva velké mlýny
zničeny požárem
Miuucapolis Minu ID listopa-
11 — (icelilenf a i oliimlua r ced
mlýny dva nejvélíí v zdejším di-
tríklu zničeny byly v pálek 'pi
žárem Skoda se onlhaduje na
0H(O00
Kampaň proti ra
dikálům na západě
Los AiiiHc ('úl ]i listopa-
11 - rťnnovny imiusirialiiicii
lělníkft Květu v Německé xíni
yly napadeny iiiiiforiiiovanými
vojáky a bvalýml vojáky n byly
spiisldíeny v nasliivší tnelc při
která několik flenů radikální or
Iřanlsacp bylo poraiiftno Jívu '
zraněných dopraveni bylí do ne
mocnice Devět mužů bylo ať
ěeno 11 množství bolševické litera
tury zubavno při ní Jezdu na ú
řidovny radikálů v 81111 l'Vaiies
ku V celí řadě' měst vn S'nn?
Inirlonii Montaně došlo k zatép
ní (hnů rwlíkájních oijfiihiwí
n ni um éi mi 11 m 1 iS ni im i i n tul fa Im iiMimi lidu i miin n W iíi" i mMmmwmi+HimMmměMmmm tm amxMiw
r i " - — —
TAMELKY jsou docela ncobvčcine ciflarctlc-maií vůni n
IV jemnost která není v žádné jiné cigaretě Aby jste poznal
jakkost kamelků porovnejte je s kterímikoliv cigaretly na svété a
jakékoliv cene
Vůné kamelků ie tak dobrá a příjemná ža si jc hned zamilujete
Toto působí to důkladné spojení výborného domácího a Tureckého
tabáku Tomutc smesu dáte přednost před prvním i druhím o
sobě
1
Kamclky jnk brzy poznáte nenechávají žádný
ncpííjcmý pocit aneb cigaretlovou vůni A
příjemně vás překvapí když shledáte ?e kamelky
múcte kouřit volně aniž by se vám znechutili
Kamelky vám dají lepší cigaretlovou příjemnost
nežli jste dosud poznal Kupony' prémie a dary
vám nebudou scnázcli Vám bude milejší kamel
ová jakkost
R J REYNOLDS TOBACCO CO
WIN3TON-3AifcM X C
I rím Up lf"ui' mmmm J UR-WfUW
i— -4iitíiUUT':
mm
tím"
'EDERÁLNl AGEN
TI ZATYKAJÍ RADÍ-
KÁLY NA ZÁPADE
Guvernér státu Washing
ton zahájil proti nim
kampaň
Wilson přijal
prince z Walesu
Washington I) 1 5 listopa
11 - Sedě im velkém mahiiono
vem Ifižku v kterém baron Jíeu-
rew pndější král Kdwnrd Sed
mý spal v době sve návštěvy
VViishiii(íloiiu v roce lSbO pres!-
t Wilson přijal vnuka anifli
kého krále Kdwarda Alberta
Cdwarda firiuce t Wnlcsň 1'rine
vzat hyl k lůžku presidenta Wil
Hoiui nn kralkem hovoru s imm
ilsonovoii a presidentovými dce
rami mI Mnrparet WiUonovou a
mní Krancis J Savre Návštěva
Milém domě následovala po priu-
ove cestí autoniolulcm do Aloiiut
eriion Zde položil princ věnce
na hrobku Wasbiniftonovu a yasa-
il mladý cedr před místem po
eilufho odpnějnkil VÍidce aiiieri-
kých kolonií v boji s Anglií
Králce po výméNé pozdravů po-
všiml si president že mladý ná
vštěvník důkladně prohlíží si veb
kou a starodávnou postel a proto
vyprávěl mu její historií jak v ní
ho dédeéek spal když nalézal se
Milém domě jako host presiden
ta Muehdiiaiiii de to táž postel v
které president homolu spal bě-
tem svých let v I Síleni dolně l're-
euli dotazoval se prince na otce
matku a babičku a zmínil se že
práv? doslal kabebiunim od krá-
ovny matky President hovořil s
mladým princem srdečně a smál
sa když princ výpravčí mu žit
tovné nřihodv ze své návštěvy v
AlKcrícř Álifflícký následník
frftiiu hyl iimlšiói srdeéností přije-
jakého se mu doslalo ve Spoje
iiýeh Hiátech
Masaryk podepsal
mírovou smlouvu
Praha li listopadu - - JVesí
denř Masaryk podepsal právě joiě
ncm 1'epublíky československé
mírovou smlouvu jež před něko
lika dny byla schválena éeskoslo
vtm kýiu národním íbruiiníždíuíiu
SeaUle Wash ló listopadu-----Celá
řada nájezdů provedena by
la slálními a 1'ederálníini zřízenci
na úřadovny IiiduNtriáluíeh Děl
níku Světa v několika městech to
hoto slálu a celá řada udáiilivýcli
éleiiú léto orjíanisaec byla zniče
na (luvcrnér loiiis V llarl ozná
mil že zahájí celostátní kanipaú
za uceleni odstranění IndiiHlriál
nich líělníkfi Světu bolševiku a ji
ných radikálů a požádal všechny
slální úředníky aby spolnpraeo
vali h federálními a okresními zři
zenei v práci za vyznačeným cí
leni (luvcrnér obdržel celou řndi
depeší kterými je žádán ahy nvo
lni zvláštní zasedání Icjiixlatury k
přijetí zákonu proťl ěinnosli Indu
slriálních Dělníků Světa f
Federální zřízenci provedli ná
jezd na úřadovny ěasopisii Sealtle
Didon Keeord zmocnili se celého
závodu a zatkli několik zaměstnan
ců zahrnuje v to redaktora K IS
Aulta Nájezdy tylo provedeny
byly v důsledcích usmrcení ělyř
bývalých vojínů v Cenlralia 100
mil jihozápadně od tohoto města
v úterý příslušníky Indiislriál
nich Dělníků Světa
Sedmdesát čtyři udánliví cleno
vé Induslriálníeh Dělníků Světu
zatčeni byli v síni v Spnkaiie V
Portland Oce několik udánli
vých členů této orjjatiisaee je vc
vazbě do dalšího vyšetřování le
dním ze zatčených v Portland je
Kra 11 k líriley který sdělil zřízen
(Hltil 'l'ilílllll il lllll'lllt V ť'lllll'll '
lia byla nastrojena proti índiistrl
álníiu Dělníkům Svěla nbv získá
na byla záminka k jích pronásle
dování Nájezd na úřadovny Sealtle
Knimi Ueconlii bvl proveden na
řízení z WaNhíiiídouu D ('„ dle
IVi i til 1
siicieni Honěna 1 nauuilcrse
spolkového distrikliiíbo návladuí
I I f 1 lil in 1 JI l 1 111 1 lil
ho Kcderálul úředníci zmocnil
se takléž závodu líipiíly Printinií
Co ii- zatkl! Walkcr C Siuilha
redaktora časopisu Interiiatíoiial
Weckly který je tištěn v jméno
vaně tiskárně Smllh hyl obviněn
z porušení zákona o špionáži
Vedle redaktora Aulta zatčení
byli také (leorííe J Mslman
přcilsoMa rady ředilelů éiisojiiHu
Keeord a Krauk A Husí sekretář
a ředitel sdružení dělnického Tem
pln Keeord je vlastněn ústřední
dělnickou radou v Kradlo Spol
kový maršál nařídil aby automo-
l'l ! ' 1 )!_1
fís v í
-1
ÍWŘ!Kff1 V jíl e
v
ilový náklad výtisků určených
pro veiiaov hyl složen Heliem ve
iíké slávky v Seatllo většina po-
liiiřujíeíeli letáků byla tištěna v
tiskárně líipiily Afayor Dle Han
sou tehdy nařídil dočasné zavření
tohoto závodu
Bavorsko organi-
suje občanské gardy
Mcrlín 1") listopadu — NVvě
sortranisovaiié idičanské jeardy v
r-avorsku mají nyní L'1ÍO00() éle
11Ů Div sdělení Časopisu TuckII
(die Ku idschaii je v úmyslu počet
jich zvýšil) nu 100000 mužů -
Fordky jsou za
$1120 ve
Fre
(
1'aříž 15 listopadu
va továrna na automobily da
evropský trh počátkem lísť i
ú)lně vypravený turistický '
mobil za !)()() franků čilí tu '
1 dle nynějšího kursu výr ]
To je nižší cena než kferéln [
jiného automobílui evropské 1
hy přes to že je nutno plat '
procent importní daně a růz - ji
né poplatky !
Haličská armáda e í
přidala k Dcnikii h
Londýn II líslopadii -
krovů depeše získaná zde
toru ffciierála Deníkíun pro
ševického vůdce v jí žním Jí
sděluje ž- :il)000 Jlalíciinů j
jdu se k (lobrovoliiieké nťuu
(ídierál Pelljiiva náécln
krajinských sborů chyslá s
žiti zbraně Xtráln městu Dm
kajn kde vojska Denikiuov
kala- 1000 zajatců je potvr
na depeší z bolševického tábí
$25000 pozemek v ku
kuřičném pásmu
Van Noy-ova čtvrt
rrsk tn aí trlaof ni rAnii
— -f ' ~~Si
Dne 1J prosince l!)l!l v 10 hodin dopoledne 11 dveří okr
ní soudní budovy v David City Nehraska v poziislalnsf ní
rozdMovacím prodeji bude prodána K-W!j{T-U lil 1'oene
tento leží as! dvě míle od železniční fctr(niec lest celý rovu
důkladné odvodněný údolový pozemek černá půd-l bohalá
ko v údolí Nilu Žádné stavby celý však pod pluhem Chcel
li A NO 1 farmu jež pro dobrého farmáře skutečně peníze n
dělá dostavte se k tomuto prodeji í'oZemck V okresu iJoll
tézko se dá překonat '
' CHARLES W HALLEJt— Tel M7
I ARTIIUR 0 PANC0A8T~Tel Doufal IH?A
í Omaha-Právníci
v j
I
i
I
1
'íl-#í ihufHiivtilt„ mUihMini uhnuti ttloul S tittt hnti
Mm vyvfiiMilt Mski jfM tyiMt uvMiihift [ttKrufm m)iu
PAIN-EXPELLEE-n
Mlřle Hanzl"
IťiJlay i % xiiil J'le lviij(eř filejn lc (e UM '' J!
I'iiIiiI:ím Her It ihM tnAM hyl atnymi t$nii tMiiwmim Mshukim
4a mKOTVOU" 4a
N'li( II lmll'(-k ntmfon iouUt iáuiknn ( irnvt oilmit liti
v au memm k co„ m-im itfáwty vwtt
Jf '