Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 19, 1919, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    0T H Mlt%MM
po:írok purl co
rORlOK lAPADU
fcliUl %u
íit# f-r 9m tf N ♦ U v
js#Hk t w o k„ r
] % t l'tt ]4m'U Mif-ti
fit tá Mindwti t TtnWI l
ffř# Uty ISoutk t Netík lkW
r MixvJmI PUty i 12
l't K ku lil ♦ r'
P CVikiloviiké řňíMtky t-''
hííníti fouUiřk Kicrrii Mnhf
(if') Imnkuvtitťk mik#k (iimk
IV rt) mho V ngilfavww iH'l
OtimmuleU 11 tt prclíhoiAiil nj
le Marou l novou ilrrini
t-oplpy i krukll řtín&fstvu uuri-jtil
um imIilIii Mimi biti řluínfi
lim úmyslu nfkolis o'bn3 rwíktťlitl i
fin li'1-íánjř jíním jmínrm f j1 i"
Mtl V rUki'l UUjeňo mulo V úoAe
tivofvjněno
MlMlS
AMERIKANIZACE
NOVÉHO DRUHU
1M Lů i 'W Jak ' "Ml
lfft ít'!íih ku VtiVUnt t f
ttfrK H Vt lf U hrkilomky
pfrkimVit n J fpoči tnýcU ni
U h h ukVti cil-ii'i'i I U ii
tiMi h v i ť kčm ♦ M"i
no iMNtitiiUlil OMníku
Fjťutii pepU-b k Mimi
hi ladmi ti t!nrnvli ihiH
t nOký ínv i hily terror na
mm ii i mwn 9 1 H MIM I II1 1 i
I
Mif! - % It Málu tiiH
UkY tritMttn i?nmiiá wté'Hl
tvflj I tiifO 1'intl nlonpnt ?
pol' mi IímHoí JkMit'-M 1 nAslmkrM -l'ftkiit !'
itii kiKv ltl liisth'ti( ii'iM'UMi!t ''!=i t-Mná j isÍ KibtiiUi Im ItiM tnii
_í_l M t A Vlllii i i L iill lil 'lO lit I 1 í' 1 1 lil hill I tttill
iiMwm ihimhim ' ' " i " ' I ! t
! luntu ptiitM tu tmu in- if kltn % ini'imii r"n ! ' 1 ' J
1
HRADIL V UKHACH
HROZU KOMUNISTU
iUI lfliUI
Kl MJÍmi t twt i-řl
V ti i iwini ku4 JUxv kjVísnH
li !íil H lllll ttiú ll lí(!irt i
k1it im -i kliu i -jttpAit 1'nnlilih píipTrt
inonnrťhtc
i lni I Mi Hilni !II1 I' "
il)ilii tm ktíliniil Uhl
!ii h tiBinMII k Jf l
'it#tť
tikuti íiiť iii tioři'1 1 1 kťii V jiiř iitnnukťnrin MAimo ví-ít í:m''
' 1 1 I 1111 M J li tllrl 1
i il l II i t I i i t i I 1 I _ l 1 „ 1 i I I nil IBJIII l"l ll'll'"
V IM BII H I 1'IHI1' "'" """l "I """'' I ' ' i ™ Iv 11 t A
minuti IÍH lM"'l'ií '! M! iHk rtn h„ NImiM bnlioMMiu i
I'm stiilHrm titiodlMÍvňiií nSiťli
u islrliuviilii1 ntivň íiiVHh-nkn iri
t!lií h plili mixlt "NAS ií'istřliu
Mllťť imisí 1 1 1 iiiiicrikiiiitznvHM
IíIiiIih Atticfiliy loho žáilii" VSnk
iili'ki rozsíiriií "niiicriluiiiiziii'iií
linutí" ncpotkulit se nřjulí i ('(
kíHiinriii ú:ipii'htMii
linutí nedostalo nwzi lid NV
priiuUí tnu w k 1 1 1 c 1 1 poMcMví A
iiiffiky jidinž podst iitou ji-st rov-no-1
lidii n prfiteUtví protoč' "A
íiíiTiknniiifc" řfisjo mijdc dňvod
k iimsÍIí mezi lidmi kteří neninjí
ríídí pristéliovnlee il in-diHřnijí
jim Tito lidé se tmijí inii nupfvi'
iiéit elitéjí poiiéiivat jiné Ne
-n íi J í élovřlui jemuž elitéjí porno
ei a iieroiiinl nul pokotiAejí se
vnutit mu NVr vliisltií mvilenky it
iditěli liv lihy npoiiiiiěli n nvíij
jiizyk a zvyky Miiré vliixti
ilest iiíi téeiilo Hiwilineli énito
tdtllti-rlié dobrá VÚle lile tukové
jivsympiitieké vykupování u pi(
m tri lni dobře inínéiiá dokážou
iiuilo l ijeliozi o teto eiiie po
Iřehlije lihy w cítilo hrdeéné N je-
lio národem Ameriku liuntí nul
liony lidí kteří nerozumějí její-
mu jnzykii zvykům a nříliito-
řiteut ti proto neiiiolioii vyplnili
jejieh úkol v jejím vývinu po
kroku Iiliebo Využit koviití jejieft
vlastní příleitohti A každý muž
— II telili též jíž nelil přijeli aby
lu zůstali a žili polMiují Mdeéni'
iinierielíé přívílání a píáhdskou
píilimelioil rukll — potřebují vé
bt jíik hc eo tnono nej nudné j
jiiuiéití iiiuli(dy a potřebují znát
naíc zákony a zvyky tak aby eo
nejlépe prospívali v nové zemi -Amerika
jct o tunobo vétíí pék
néjíí a přátelské míxto než jak
je né-ktPří z twdito "Atnepikanizrt
toril" představují
J)vP véci nutno tiéíniti První
Jlieli jest poskytlioiití píintéhoval
e přímou proktielíou poeioe v je
Ji o l''imím žívntř a iiéiniti mu po
eboiiítidním veliké ideály demo
kraeíe na nichž tiaíi- vláda h naí
cíténí jHt zídožeiu V limlřjí f
Innlc hrzv imd4n lákou k Am
ríee h pakli míní zď' zdolat a lé
lat zde živobytí h bude ní též
přátí Htáli americky tu obénucm
A (h ubou vceí ji'd m pomoci mu
Žřl II želí kteří též byli příitřbo
válci Aiinriéiuié uUh c mniéiti
znát 1'Ziiávat v cízínř fozi'ié -
m'uií e povzbudit kfi pomocí při
Hlčliovaleíím V dmdiU přáďUtví
Jánky a lWy
feř miiolto iiimek že Aimr
ki% ioéíná rozumét iřmto potř"
lliin a bledí jim vybovét I 1 voří
1i ' HwdeétioHf pro tyto tiárodoí
zániíryrprávř takovými (fZ-ciy
myíínko!ř kft konání pomocn
urkvf Zajmcato knihou napwi
nou Jobm-m Vmirr Carccm -
"J'fiivodcc pro prí%téiovalee po
Kiojeiiýeb Hlát-cli Holli která
lyíi vydána ítíibky žíďvky p'
nky ík peloži-nx lo iwířlicíny
aby jí Aříéané moblí éUlí Kní
b tiHn byla napiana poraiwí ih
íej přňféhoviiMOt prtim Carra
kížílé Mí l'vf Vláíl pfipiinobf
mi yrttřriáw M V' lý M
ioipáoii l'dává #ut á jít M
vlit n plácí jdk chápat HMjřIiéí
tn jak n"it UWfih-hl jik pO"í-
Mm Je MéloV tUk iirtunl' pnu
íihI cprny inn i f im
niky To prntii h 4iroK inatj
lldll JejlidlA rvédiHosti M-ké 111"
nály bnt iii'innll V tu rvi' ni rod
liíell ti'1'lllílioi'll Liliové ittíitvV ne
mojí iiákloniioii jtaliírnli uv
národní politikou Mcidniiro lni po
Iilikrt piiviiřuje ne řil lícil tl'nj'iii!i
ipob-řinvit Sil Vhk iHiinte NVw ptvioUi nvi h piotuniky 1 1 1
Vik ifjU ívditebiii jet Mr
ťfli i l'U hhIoÍi im ulij pokrno
V lilii
llrt HHpoéiltrt Plilliolt kniboii
!n jidnodin liá tiéeimler n1i'i
ny tii pliitrlntxnlie kteli" mul
ditíí' v tiéťht m4 Hiiiílleky ondi
ni rkiiii lioti O-xedťibt e i'ti
vliii eeiiiiuii pro ty kdo uur
ni tivkmi e lod-Mint plrtrl netn
iimi ne éuoviiti immálinm ntu
diíni I'nk pro ty kdoJI rnnji tm
elui itiiiílieky "Makuri nf Ann-r
ie" NVpráví jeilnnduhe A Mvř o
živote 1'Vnnklimt Wiislilnťtonn
leflVrviiui ň lllieoliui tďjnnd-
ii-lléjM peliodil HUlcrirkyVIl déjin
Hivy yjde jiná ktilbii vypřít
éjbd řivř zajímavým rpÚHolnni
ililiiibé véei o Americe — její ilé
jiný íTtiiépK tiéen o její ládě
jak ne stati obéaiiem a !nko W
které dobrý oliéiin má mátí —
mnoliu jiných knih bude náne
ovntl
K v ťi t i práci na druhé ni rané
puk budou vydávány brožury při
nášející liéeo o Kpoleécimkýcb bi-
torických a kulturních pozadíeh
iíinlébovHlen a tliimoMeích Auie
iéanřim jeiiinont kiimkterrt a
VZlienelle ďadlee a llluiziljící slil
y které tito liilé přináší vybudu
vání mini demokracie Knížky do
nud vydané o Italech (Vnidi 1'n
áeíeh ruských a orinetáluíeh ť
lecli a o jiných A tylo knížky
jako jiné publikaci společnosti
yly připraveny a pomoci mužů
n žen kteří winii byli přintchovul-
i
'Heeky tyto knihy jsou k nale
zeni v Kiiiliovnacii kiitc podpo
rují toto linutí mající éím dále tím
hlubší zájem v přivítání přišlého-
alce aby se cítil jako doma na
bídnut ím mu nejb pšícli knih v je-
io mateřském jazyku 11 poskytnu
tím mu praktické pomoci radou a
vvsvélleiiím týkajících se skoro
všech potřeb v životé — kdykoliv
ítí potřebu přítele- (F L 41 I
S)
fcrti iiii tm li k i i! íi
v ÍII tlIV lu l!! !- li s i-lil! i hIiM-1 ÍO il P" On1(i n „ „ „j „n
' " I 1 -1
!i: lu 11 X Vir-
tiiA s m tu J al idU je od
mukem iMnli ty le v rbtaeh Mlí
Pii-iii kleti d-"tU M V posicii
dubí k moci jsou pruvmi pm
lUml MiMhiČ UCtllliOnti V Hll
npujrliil S llvr"M Nelnu! I Hl jejílo h stiMlo db-i t i h) bi pak
clnhoii Múe Io b'ti Mlui'n'prÁé Ink dilleřítVm éinitibui #e
Nikou ř "O úiiiHíi 1''li nuiifnuil
ápi týknjiii se eiiiieii iipniiAlě
líeíell Spojené Slál
Zápisy TtaiKaMiinlie 1'nenk'ei
snih'alioit jsiui datované íp't k
roku 1 a iikarují e v pi iiodé
h '!l ll' ll iect nclm eenliljíi (i li
V Itiivlpnlubí bb mh ceno linie
fiikýeh přÍNtavi na kaídýrli tK
I
SLABINA LlQY
J(!l'ii liárodři zdá se mít i hojnost
rotivníkíi ve Spojenýcli Ktátreli
především V obou doiiiceh kolíbce
sii a její protivníci v Kiiáté kteří
mají rozhodující slovo o zahranič
ní politice zenié působí presiden
tovi lickoueéiié svízele e však po-
livné že protivníci litry vyhlédli
si za teré svých námitek jednotli
vé povrchní a vedlejší nedostatky
vady a lífjy nle hlavní a váz
nou námitku lirnonijí Poukazová
ní na to že Velká fírífaiib' má šest
hlasfi v dolním hbromážiléní I í jry
národu a Spojeni Stály pouze je
den Ji la lícní významné Neboť
je faktem že váeeh lilimíi Vclki
líritanie u jejích kolonií je zcela
vyváženo jedním Mmmiu Spoje
ných Státň když si připomeneme
že dle ústavy líiry jest potřebí y
diiomvslucho soiihlasii nežli no-
jaké rozhodnutí jest iiéínéno Ta
ké v horním uhromáždéní líny kd'
rovnéŽ jednohlasný koulila jest
oiitnv Velká lrítanic i kolonii
mi má jeib-n lila1 a Siojcné Státy
rovněž jeden tak že Spojené Stá
ty mohou svým j"dním hlasem
zmařit! jakoukoli soust icdénou
akcí podporovanou šesti libný
Velké liritanie a j'jíeli kolonií
iieln dvacíti ilcvíti hbiy iimmišícíi
státu
('patření o jednolihutiém sou
IdaiU bylo v plné platnosti když
mírová smlouva byla připravová
na a jhkkoli unledkinn toho vy
► kytl se dlouhé prútuhy odkla
dy pecce jen jest zírjmo že i
podmínkou jí dnoblasnélio soubla
nit j''t možno docílit! aktuálního
pokruku -n ifoáhnoiiti nréítch
rozhodnutí i závažných vWh
Jestliže přejdeme k otázce Hantuu
gtt v ktfré protivníci líjry namítá
jí že íH poiíz zariiejije fapou
hkíi podržení kořistí že tím po
soleni poskytuje peéef právoplat
ností hrubému bezpráví nutno '
lípomeiioiití ž pouze rálka mři
ž- rozhodnout! tuto otázku Uivťi
("nutit H íJapoiiskein jestliže
nebude žfídoé UhV oáwlii Jestli
Že y kodř iíy tvořící jakí
tribunál k fléfliiž m mfiž" f'íni od
řf t í 4 obrátili o pok tnutí ná
pfrtvt' a pM' odlije tí 'j'tíž'
lú H lína neposkNlilje Jádné den-jrcsliijíclch pí ivcretiých i! I'!vl upy
ní riceilání svých cleuň jejichí
denní záznamy poikytovfl by ve
svílnvéiii tisku látku aby lidstvo
abýviilo se nuviiiárodními záb-žt-lostnd
Kdyby repn-senliiťti líjry
iisedali nepřetržili"' po edý rok
nebo po deset niéMcú shlnbili by
hojnost práce '
Neboť tribunál jaký jest nevr-
IlOVHllý pod MIlloIlVoiI u líe po
nk) lovili by příhodnou autiirilu k
podií vání Hpelň v tisících pnrft
jaké se iinliivléně vyskytují mc ni
rozličnými národy Kdyby Inkové
mezinárodní zákonodárné těleso
zasedalo nepřetržili' tnoldo by u
roviiávati podobné spory dříve
než by vstoupily do akutního a
hrozivého stadia dříve než by je
dua zemé počala nenáviděli dru
hon dříve než by jeden národ po
čal opovrhoviiti národem soused
ním A při uroviiáiiváiií těchto
iporú mělo by shromáždění Ihiy
fuiitfnviiti iiepřcttŽilě n celý svět
měl by vilyeky u své snídaně
sloupec mezinárodních zvěstí In
Iclliifciitní lidé pátrali by každého
dne io tě"hto zprávách přemýšle
li liy o nich n byli by : vdycky
připraveni na každou krisi která
by se mohla vyskytnout I lejieii
duch byl by dostatečné vybrojeii
správnými informacemi aby si do
vedl vykládali mezinárodni událo
sti dle práva a bezpráví a e"lý
w"t byl by ustaviční pohotové a
by mohl rozbodnoiili na které
straně v jakémkoliv sporu je pra
vo
Ic příloiuuýeli plánu repre-
seiitautl clenu litry maji se sejiti
jednou za rok Nesmírné množ
st ví nahromaděné práce bude je o
čekávali Mnoho z této práce bu
dí' vykonáno ve výhot h stejně
jako vřtáina ziležíloMÍ záknnodtV
rcn n parlamentu vůbec provádí se
ve výborech Ihide de hotový
příval předloh li plánu li projektů
a mysl xvřla nebude h to strávili
tuto spoustu látky za těch něko
lík týduň co lía bude zasednti
'e výborech bude provedeno runo i
ho věcí na jejíchž rozhodnutí ne
bude mít i Žádného silného vlivu
veřejné mínění cvéta prost- to
ho diivodu Že svět nebude mílí
vfibee příležilm-ti aby 0" nějaké
určité mínřní o té véei úhořil -Jiía
tím zpÚHobcm bude m chýli
li k aulokraeií A jest v tom ne
slil írné nebezpečí pro lidstvo míli
autokratleký polil ieký mechaiďoti
s takovou obrovskou mocí jakou
bude míti lilu:" národů l'ří všem
toni povyku o íbmtunifu a hlaso
vé převaz" Velké4iritaiiíe Jest po
divilo ž"' protivníci líy neodhalili
tuto její sbibínu která jest nejpo
vážlívřjsí ze všech llužuo však
ovšem míti na pamétí že in je
pouhou smlouvou která jeM ctej-
ně ohebná jako každá jma Mulou
vh h leze vší pochyby btnle čn
od ča u revíilováua rt ménciiii vy
kládami jako e dejc e veitn
smlouvami A jednou z prvnbh
změn buď' podle veho zavedení
ii'íiikého trvalého zákonodárného
doril jenž bV Zfliedil nepřetrží
é u poskytoval by denní zprňv
národfiiii celého vé 'fo h? by
lo Ziibezie-éenílil dcmokraeíe líjfy
Jinak hv 1'Va zabloudili! hmř do
épadkn nebo ď) tyranie a (o ono
jí bylo by nchcpeéfio jídvu
Hminohitcívi'
(Článek geierálníJio komháft
H Cartírittiho )
tvtéltoviileehí v nemenší mí
h ní prc-hovafechí obiflef n ámy4 'odjetí lak učinili o
) iim-í j-ozoDiOit tun! to Ida tíh pfíbžitot jí-í
do Spojených Slátii
Teily až nazpět k roku I ú '
ředn í záziniiny dokaují ie otáz
ka není liovoil
1'řední data za fiskální rok kou
i'hd L'(l červnem 1 !)!! ukazují ze
bylo "sn-MCHÍ cizích přistěhovalců!
n 1(175 157 cizích nciřstéiovilcn
iřípuítěiio do ncmi ledy celkein
055717:! V é samé o'bě odjelo
JfiNlíMM) cizích přistčlioviilcii n
i 7 t T 4 I cizích ncpijstčhovaleů čili
odjelo celkem 5(1557:1:1 IVcbvtek
přisícbovalců nud výslchovalei éí
ní -LoOLH-JO však procento odee
slovu Vttíell z počtu připuštěných
i lo 5ří plus
Číslice z doby válečné l!)1 J-lf)
jak přislěliovalcii tak vywléhoviil
cň jsoui rřístěbovaleů Í17JIÍ7!
nepři' teliovaieu mi(ai celkem
připuštěno J(i127J:l Vystěho
válci (ilHL'" iievystčhovalci
5(i:t:HÍ i celkem odjelo llhOH5!l
vélšiím připuštěných liež odeeslo
viilýeh činí l:ilfH Stíilislília pm
poslední fiskální rok jest následtt
jícÍ! 1'ristčhoviileí 1 111:12 nepři-
Melnivnlei !IS'!I celhciii pllpll
št ěiiýeh 2:17021 Vystěhovaleí
I2:i5:i2! nevyslčbovabd !I27I:!
celkem inljchi 2lli2:l i většina pil-
ptišlcnýeh nud odcestoviilými činí
2()7!lil
Vyplývající 1'nkta z těchto c(y
lic jsou I Velké procento odeeslo
viilých a většinu připuštěných nad
nďněhovnlýiiii za celou zmíněnou
dobu Není nikde anešeiio že by
někdy byl býval nějaký poplach
povstat v télni zemi následkem ve
likého procenta odecstovnlých
lak jako se ilelieebalo očekávnt
že mezi toliku přistěhovalý tni všij
cbiii se stanou trvalými obyvateli
této země n že píctrhají všechnu'
pouta která je vížou ku tai'é via
li Mnozí miiiobli odolal volání
PMicii iiranycii xn na vrutu
Tylo čí líce mají iililíduit zprá
vy hiiene ciis ml easii ze mlojelo
třináct sctÍíe cizinců a mají u-
rnvtti udaní New ion Americiin
Z" (lne O Zlll e UeVel se tor o
ob odjelo z New Yorku do Jižní
'Iv ropy od podepsání příměří
'řndovna nechce nad naznačit
že cizinci v léto zemi nebudou od
jíždět v budouci)mli jiko odjfŽ
(b'lí v minulosti j však žádá litéí
lé aby jí bylo rozuměno a vy
chází tak na jevo z určitosti čísel
nahoře uvedených že vjslěbo-
videetví iicmicí být! nutné náďif
kein přistěhovalectví a že se tíik
i bude Z víeeli okoluoxlí Ne-
zastavila to ani válečná doba f-
dnou to pnutí normální poměr
Jes možno že zvětšení)) dopra
Vílích příležitostí Z Aliieljkv do
Mvropy a jiných dílrt včla nor
inální procento bud- zvýšeno uá
tledkem přirozeného přání muo
hých kdo nuijí rodiče m'b piíbu
iič-ve válečné oblastí oby je na
vštívili a pomohli jíní napravil
poic-ly z války které zničily je
jích hlahob t
hldyž náží že vzdor veliké
mu procentu vlěbovn!ecf ví lič
lícní zmíněné d(dy v okrouhlch
éíJicédi vzato j- LnlMOW přím
► ti ll může kažl vídél že poklol
ie týé eízH ziroíů prycovní rí
ly by 11 lato zvýSeua
ínVIťává se nyní dl" zpráv plí
' házejících do úřadovny h řdzín
cl kteří Jozy fit) jaelepaání přímé
ří hodlalj na vál ÍV ítí rodnou Zepi
náiledkem rozbáraoch pomérii v
řlvropč návátévu toto odloží tnu b
mí ií yůlee ufonvtí
f kdyby išnhoí kdo ooj'Vli
iiiii'i'
♦í je!)'-
9
se fenu vvsiciuivniei hmi i i jesi
h Vlec lidí SC odslehllji' tul píi
stehuje inlvoláv njlee m lni irkuše
no li f ibdi pilsl líni Pnulniků
Není líce pttelny k popím lul ř
t čelilo ploroetvi praví jako t ji
iiýeh týkiljfeh h sc yslěhov líni
A dokud ostatní svet nebude tuk
en hodným ploým pílbitos n
ďdilld liebiiib Ulití Ink dobroit vlá
ibl a lak dobrou ochranu jaké se
bez rozdílu těšíme v Haši rrmi do
tmi buď' se velké množství lidí
jcjii II smihiimi stehoval c Všeeli
kmiétii světa k našim lochům nbv
e S lllllll i e l O llllse i lei ICIV
A) do té doby a já si pfeji
au len (ten přisel iii ive ne jmk
viecky miiiuky ukazují už do té
doby budeme míti více přišlého
Vidců než vystěhovnlcň
Naděje která přivábila tisíce ii
iiiillíony jenž již sloučili svůj o
siní h našim a loulsena prače tlletl
líepllhliky bude hloiižili jalfo mil-
jak pl Itlililljfel lul ze Vseeli končili
Mezitím nebude stávat nlázka
' 'o máme dělat s vyiilčhovalee
Ivíiiit" ale bude trvalou otázku
"Co jsme povinul dělal příště
hovalect vímf "
Přítomně žádá naše povinnost
nejlcpSÍ Mál ničiví a iicjvčiší sna
žení v rozluštění problému na zii
klcili' píísné spravedlnosti vůči
nám samým a přímosti k ostatui
mu lidstvu
Nemáme očekávat shromáždili
zd" všechny co přijdou i ani imiufl
nic překáželi těm kteří přichází
0lioeí Kiibé j nám dočkali se loho
ilue kdy národové budou se sná
šel v jednotě nacházející v kaž
dém z nich ducha který přiměl
naše nice aby stavěli nejen na
čímu i ! m VKceKy casy a pro
všechno lidstvo- - (K L (I I S)
iiro 1'lirv ntůc lu pádem Iblv Ku
na a vstupem niniunsku h spijen t
cil do icnie Aechno ie nasvru
ču je lomil e se 1'hnich pllpra-
Vlije eestil k oblloVellI llionnrehie
' Šičpcn IVieilli' Il je pouhým pi
llěki III I ilebo b'i!Šeixm0 Nedá
se invniití s Id lnu Kuucm am bo
Li iiinem in bol' je ělnvckcm um-
-i l II I t ! I
lelio KIlllillU pro iiiKove ininiiii
ní le to malý živnostník který
nemá řádných pevných politii ký h
náhledů n byl I v 1'hrách tiernám
před první revolucí Osobně je do
šlí zajímavým n povšimnuli hod
ným člověkem a zvláště pozorný
lak V tu' ujal se obtížných povinno
stí svého úřadu
Kricdrich ci lkeui velmi snadno j
doslal se k moci poněvadž Kutnu
id viděli v něm člověka který ho
dil hc zcela dobře do jejich roz
počiů Jlílý terror zahájili vlast
ně Rumuni 'kteří ve Friedrichovi
nalezli 'ochotného stulili Kumuni
nařídili zatčení všech bolševiků a
tuk nastal terror který překonal
lerror komunistu Všechny žalá
ře brzy byly přeplněny Nikdo
nebyl bezpečen I hcrMÍ důstojní
e a reakeionáři nejhoršílio druhu
řádili dle libosti KWdébi po-
krokového člověka zaplili do ve
z"iií Zahájeny take StVaiiiec jiro
ti žlilům
Veškerý pokrokový tisk byl po
tlačen Jenom časopisy křesťan
sko sociální strany ninjí úplnou
volnost n mohou Stváti proti ži
dům i pokrokovým občanům db
své libosti DčluictVo jehož ůdél
za vlády komunistu m zlepšil nit
úkor vrstev majetnějších ocitlo
sc ve slaré bídě Potravin je sice
nyní dováženo do liiulaješli zimě
iié množství ni" ceny jsou lak vy
nl č i ieiinni bobulí mohou si in
""-" rt " J
0iitritl IK-Inidvn iIiimh iiriníi )ř'fj
i ! J
Stravování nedosta
tečně živenýíh dětí
(V I„ il I H)
lléli potřebují Ziikliid k dolil
mu zdraví položený ioilale''iioir
výživou však mnozí v léto zemi
lakový základ nekladou Země-
lěbdiý deparlnieiil Spojených Slá-
lů liaimmábij různým aneiituiám
docílili nápravy v téchlo poine
cech Podvýživa není odkázána
do nějakých brlohů pouze Aíuohý
malý Tůny ucho Pietro h hrnkem
Hislé polévky u koihkem suchého
lileba a na lo jablko neb oranž'
11 lili i i á
e lepši ZIV'e IICZ IIHlOjlO flcll Z
tk zvaných zámožných rodin -
Témlo posledním jesl dovoleno
vybrali sl co se jíi líbí neb nelíbí
k jídlu a v brati i 'potravu kle
tá se Ěpiilné hodí prii iéský žalu
dek anebo již schází výžíynosl
Kde v tak děje ti)í děti pml výži
vou právě tak jako kdyby jejich
Vodico nádedkeiii chudoby byli
nucení dáli jím skrovnou míru po
trávy Měkký chléb smažená mn
ii smažená Zemčiila a tézké pá
je jioi zodpovědný Z lilliohé dé
li trpící pod výživou
Mléko jest naprosto potřebné k
udržení zdraví rostoucího díléte
Obdiujc Koučástky nutné ku
miniu které se nenacházejí v
žádné jiné potravě
Závrati vont a bolesitl 'To tři
roky trpčili moje manželka závin
lívostí ťbolestí v celém éb'' pí-
še p Adolf K Polanský Z hynu-
Tcx "Tohoto Jara velíce vážm:
oehiiravřli fi poéidi jme jí dáva
li Dni Petra lloboho po využili
dvou láhví tohoto léku cílila w
zdravou ii fdlnoiij vyléčilo ji ůpl
ré ftri- Petru JJoboko poslouží
vám vhorné bz ohledu v jakém
éh ném sta vil jsíe Tenlo starý
čiMiiii vyzkoníeiiř Jiylínriý lék ob
sáhuje pouzí takové xouéástky
jež tnom-lavé propíjí Není to é
iňiiiíefcý' b'l( MWlil jednatelé
ho dodávají Vru další podrob
oo-iií píšiií na Hr }'cler piihrtn!
f Kons Co '50 Wwshlnston
llldv Chicago lit AdvcHÍ
Hlt llf
I
než nemá práce u nemá potravin
)t iiiidéje na lepší ěasy nezdají ho
hýli nejrůžovější Taková Je dnen
spoleěenská a politická mIhiich v
1'hiáidi Spojenci doléhají na Hit
mimy aby opustili !'hry Mnozí
41 I II'' H I ' I I
pozoroviiicie nic soutu ze uojor iv
idadové revoluci anebo občanské
válce v lom okamžiku kdy ru
munská vojska opustí půdu llier
V Rusku znvražděno
více jak 200000 židů
Cařibrad l'l listojuidu Vid
dvě rté tisíc židů bylo zavraždémo
V llllskil V pmledldni 1'oee a v je
jích vražděn! na mnohých tnlleeli
se poiraeue( uie proiiuiHcni im
Isiicla Calleda zástupce velknvý
boru zionistft "Co Turecko ul
trilo Arménům Huško dne Mní
II 11 'tát II I á i t" l I
Ziituni ironiiiHii ranču vld Jej
ví5eobeeným obětním beránkem í
Kuskil Af UŽ dojde k jakýmkot
liv boj H ni bez ohledu na lo Itler
trany mc na nich podílejí k vraž-
iK ni zulu dojili' vzííyeKy iíoie
vjel je vraždí poněvadž je pov
žují za měšťáky Stoupenci J)e
nikinoví a Pctljurovi je vraždí
poněvadž je považují za 'stoupence
bolševismu Nu jižní frmilé v ho
lích mezi Iteuikiuetu a Pelljurnu
mésirt ziněnibi svoje pány několí
krále i'o každé židé bll vraždi
ni jouom proto ž bylí zídy J)o
hrovoluicl ltcuí!iiuovi iiohí vlajky
iVm kterých je psáno i l'obíjl ŽhlyV
i zaehniiite Huško!"
Lotyžská vojftka
pokračují v postupu
Kodaň 15 lístopinlii Jlenc
íe z Uitty lotyilské tiskové kaiieej
bíří sděluješ "Zu podpory spoji-v
ueckčbo loiMvrt IotUi pokračo
vali ve svém éipéšném postupu
proti Hermoudťivl na vzdálenost
a!náe kíloinetni i„ Ulity kině
teta k MílflV' Zmocnili c Jjiké
dideŽíté posice Kehkau jlhozint i
tUifi 0'1 l(iy a Ibildohiiii iřicct
i :i i i'i 'ii' I
'i" -in i 1 fisnnn ximeiími 1
l"oíf H Vedlrt jiného tálečnčlio
lioileruilil Jedenáct téžkfel iČJ
!'') tfiojov'cli pnťik"