Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 05, 1919, Cast Redakcni Editorial Section, Page 4, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    dfcm i m+ít
POKROK PUDL CO
rosxoK íApadu
A Mittl V1én
t f tl fr lUliM kr NeVf V i i
Muv!f df pr# t$ ťlft
Rtmui v í lr RI U l ff 11
tui v CL 1'iul t NiireH Minu
r UM Mlítiwtu v Trtíl P
pří Hily NoHk tafct
rAf:mLATNfii
Pr HojM Slily Wa
Pru Knil
ÍUnlky (mulini díjl-á m tpniwi '
níUnfch nouKlteh EprM Motry
Onl#n) UnkovbUb uukáH (Uink
Draft) intibu t r#BlW''" dopit
Ornmujte-U lví pttMiovlnluMil4
t nUrou i novou utlresu
Iuf'iny I kruhi Ítpti4ftv uvMjní
nx ocbotn Vul býti uloínA pn
úmyslu nikoho o"ht8 jokoiiM
poilfpnáiry plným jmínřm ať Jlí i
bytí y MUkcl utajmo nho v dopl
uvífejnlno
PRESIDENTOVA
ZODPOVĚDNOST
dl okamžiku kdy president
Wilson musil vrátit ze svých rest
nakolik lékařů dnem i nocí usi
lovalo o vrácen! mu dl řešeného
xilrnvt I tylo v americkém linku
rokováno o nesmírní těžkých po
vinnosteeh h zodpovědnosti jrcKÍ
rlentského úřadu v Žádný jiný
president na světí kmí žádný vln
duř nepodléhá tak těžké fl vysilu
jíi'1 práci jako americký presi
dcnt lsidoiit francouzské repu
bliky byl po celou dobu války o
Hobou takřka úplní bczvýznam
nou i Francie byla valena k vítěz
slvt premiérem ťlemeneeaudii n
president byl siec vrchním úřední
krm v republice ale nikoliv lilu v
ním činitelem v těchto pohnutých
dobách- Anglický král byl rovněž
vedlejší osoboi vedle Lloyda
ftcorfje it!e pitident Wilson slul
po celou dobu v popředí 11 nu jeho
bedrách spočívalo vekprí břcmc
no práce a zodpovědnosti Státní
sekretář jenž jest v skutečnosti
naším premiérem byl pouhým ku
bíiietním úředníkem jehož jedi
ným Cikolem bylo plnit i presiden
to vy rozkazy a jeho význam v tak
pohnutých dobáeh byl ťiplní pod
řadný 'Aa tukovýeh pomřrft iip
mohl být nikdo překvapen ft pro
nident klesl pod tíhou kvIio bří
mí n musil se nehýliti na lože no
mocného f
William Allen White jenž w
přrd nřkfdikn dny obSírné roe
psal o iiPinoei presidenta WíIko
na nravil fa jsme si v Americe
vytvořili politickou Instituci zva
nou ptTMdmfMtvíiiT která musí
znnmennti oiiel smrti pro muže
kťJT 'heo zplna konali jfjí povin
nosti Každým rokrm jest ir"si
dntskniu ftfíidu přidávána daláí
moe a n touto rnoeí prdebází nová
zodpovědnost kťrá nemůže býtí
jíněnu svřřena Moe j zákonná a
ústavní a zodpovědnost nevychází
třeba přímo líntřivy ale musí by
ti nfvyhniitelnř pc-vzaU prcsi
dentským tířadem fCubinetní áře
dníeí kteří jnoii zodpvY'dní za ad-
ministra) ívní iirán konají pouze
jej detaily aváak administrační
politika výbér přednontú růz
ných odboru a váceb vyááíeh u zod
povřdnjřlícli úředníků jest ůko-
lem presidentovým IVesidetit mu
sí nn (teznamovati u (diápati tisíce
různých otázek kteří- v naši w
mí v nynjHÍ dobé Vyvstávají o
nH je vedn zajm v jiných řu
stech véti Každým dnrm příchá
zí mu ttoyé a iiov úkoly nwé po
víunosíí h nová zodpovídnouf t
titiní Uiáíi divu íe %tkU napjetí a
vídomí tízkýcli a skoro nwixvri
iiýťh úkolu mmd zhoubní pňobr
í na tíh í ducha presidentovi—
A zodpovřdfioxi nepřichází nouz
z pridentskAho úřadu ale jM k
ní připojováno í to l prenídínt
jet Mi'fm politické triiy
h jest přímo zoffpovřdřiým za
jí úii" neb uAir Nekoná li
traa dvou povínnst naplní
sííby kteří iUa lidu jenfe víceh
lat vína valován tm preidmita
M ' t V i i é t é f
Nu nw pni v)iira'ji pouxazo
véno á zákb'J4 ji-ho úředního
rekordu Mr0'i o volM íthf nebo
jent fftř#fi roUfkk' 4jftiy 'u
oreídei!kýř 4 íti řiékferýeh
ivkm jUti lu'M t A til" ni
4-' tHmvinií pftl!iit íř vou'
pditiekcm ttnKuunoit R rlki
rým třJkýiu pvinnrtřirt r
l íidrufí vňďnit wffh hhioiA
pi-iívdl bude li lljn nirmh m
[ plnili vé likidr 'niie se 1n je
dm? rniibM i deovtbi
Ameriky
Vřeebna tato vinStujíl moe w-
vcll ji rnvníl jtřiixojíl n byl nu
e(n tak liMnitl ehlíl li potkali
e fditrem Taft jí rhtiM f
bivati a eliltM být i pieoídintcm
pouze dle starých tditno?cní kon
litiuMiích n o náslcdujíeí volhJl jej
lid porajiil snad proto e ncrhiM
konali více neí mu útavii dimo
ukládala-
I)o ústavy jest prenídent po
vinen rorhuďtvalí o rákmioi h jo)
mu koniíres přrdloM bul pode
psali a tím iiéiniti platnými amb
je svým vetem zamítnout! — Vr
skutoenosti to vsak není tak jed
nodutdié neb n presíileiilem píi
bází v úřad zírovefí jeho strana
a on sf stává vůdeeru kongresu -Jeho
úkolem jeni odporueovnli ri
kóny u rozhodovat i co má koti
ures učinili n eo nikoliv n tím se
tává víVlcím duchem nejvySSÍlio
zákonodárného tělesa v naší zemi
NVjen toi on mul připravovali
veřejní míiířní pro avé reformy a
uehflzetí se o aouhlm lidu k pro
vedení svých legislativních cílů
Stává na tím mluvfím a prostřed
níkem mezi mvoti alrunou a lidem
V druhém rooe své ndministraee
iiiď pTichňzí jiná strunu ke kon-
(freNUÍmu veslu aneb jeho strana
obdrží schválení vílřzstvím o voj
báeh kontfresních iívítfzlli oposi
éní strana domůže se kontroly
konsřresu a presidentovy úkoly se
stávají mnohem téíí zasazuje li
se o us-kutcínSní svých plánů V
takové situací se přítomné nalezu
me a jest to příčinou Že senát ve
svém nepřátelství k presidentovi
kladí překážky podepsání míro
vých smluv a uskutečnění lííy ná
rodů Jest to boj proti presiden
tovi neb proti jeho plánům u zá
sadám a členové kabinetu Jako ve
váein ostatním zůstávají v ústraní
President a členové kabinetu ne
zasedají v Kongresu a neumím i
bytí podrobeni všelikým dotazům
jako v evropských zákonodárných
sborech a je-li nijaký Mor ""'í
presidentem a koiiirVesem jest pří
mo mezí nimi a kabinet do nich
nezasahuje nníŽ jest nn nčj uva-
ena nčjaká zodpovědnost Kon-
křes může kritisovati presidenta
mařili jeho plány a ničili dílo je
muž vřiiovul léta nebo měníce n
morné práce Tcio energie je vy-
ssávána tčlesní í duševní síla vy
eerpávana a zlomena lcč to ne
ní íjoiizfl údélem WiNonovýin ný
brž každého presidenta jenž při
stále vzrůstajíc! moci a zodpověd
nosti ehce do nejmonSích podrob
ností dostáli uvýni povínostcin Ve
Wh í téových slovech že jircsident
st ví jest z nynejáíeli pomérii or-
lelcui smrti jest iiiuolio priivdy
avšak to ani v iiejuieiisím ueoslii
bí příštího roku záas o nejvyíší
úřad jaký může americky voli
svému spoluobčíinii poskytnoiití
ČESKÁ PROPAGANDA
TISKOVÁ V AMERICE
Pražská Tribuna píše v čísle z
dne 17 září
Pan Knre! Pertfler vyslance éc
skoslovenské republiky ve Spoje
nýcb Státech pozval sí zástupep
tisku aby jim ukázal kterak p"
dobu války a i nyní ješlo provo
zována byla pťofiaanda pro' na
íi republkii PředevSím bylo nu
tno Američanům ukázat že celý
národ stojí za myálenkou samo
statného československého státu
čemuž mnozí Američané dovolá
vajíefi se oficielních zpráv rákou
skýeb nechtěli včřítí Proto olis
kovány co možná v&t-ehny proje
vy fehů domácích jko na pí
khii pronetíerté ri4 říšské radé
zíuhradníkovs SUňkov a j řpro
jv českých kpíhovatelů atd Tyto
{láaky pak posílaný na Ar) nej
význaéjiřjáích lístú ve Spojeuýeji
Státech nejen mi východ nýbrž
hlvné u západ kd vlaítnč
tvořilo vřřejn mmřní HmwMl
Časopisy v první hié ú toho má
lo viímaíy teprve když naše e
írí nám udřlaly zapouzenou re
kínni otiskovaly ochot n jí ( vr
cholem bylo kdyj! I'roř JJasaryk
přijel do Ameriky h eejou váhou
sve osobíiontí zasadil se soO
sfwtíi československý stát N7
které V'(iopiy Sly tik daleko fo
ijveřejíovaly élánky [W podpíso
iíkn mířeuf rcJakční což zájmu
ni-j' arci riktrnk uškodilo
fíyío tř'ba pr' ovat poiťÍvj i
rt'g'j'(ič ÁWtÍ'uu( p'ebor!i
IVKHOK
mÍHÉIIi MljftlákJiMiaÉiliÉiii i
U ihiell Jsme jim Jako
nArd nlki ne nAmí ftmli
puře t Ameriky nikoli ik p
le ptAVfnl v lhkoikn lvb
(edv vntm pmřdíii lim Uu t
i 'skibnteskt rijudilior ejmť
hspvdíiíkrt libol jmi priktt
kům řrtbíclo iiťjvle ii a tom -
pmeH d čvtnMsi hospodAfiky
osluteéní silní wbyrh on tnidui
Tjto luformaee mely jiim ny
ní k!A J-me se domáhali uměli
kťhn kiedilil Ale Itrt dnihe sllrt
ne bb !iVh yťeeti smyšlenky
řejineuu lieinieKehii a mlrttk'
ho tisku klelé luis def radovaly
na přiklad rpráva o abdikaci Ma
sarkové o sočskč republice na
Kladní td Nčmtl a Madaři je-
jieli činnost ni před válkou blá
vtdml dobiv řorguuisováiia Škodi
li nám za války jak nmbli nyní
lomn není lépe Eejména v otA-
e připojen! Slovenska silné ngi
tovali proti námi '
Propaganda provoděnu p K
erglereni a jinými jimeriekými
Cechy - jmen bylo by tolik ze
jich nelze všech uvádčti — ínMa
koneční takový úspčeh že mnolic
asopisy vyžádaly si informace n
urěilveh ttarKUen neno o eeie r"
publiee československá Hýly o
vSem llStčny nejen vřei polilie-
ké nýbrž I jiné kulturní tak vy
dána knížku o česktf hudbu (Tr
hán) nékterá kresby Preisslgo-
vy Déjiny (Vehů VO Spojených
Státech (Torna Cůpek) první to
historie našich krajanů ntd
Velmi mnoho nutil přispěli iuifti
přátelé zámořští na příklad vyni
kající americký spisovatel William
líard jenž riskni pro nimis Miahy
zesnulého byvab-ho presidentu
Spojených Států T Ilooseveltu--
Napsal také v magazínu Kvery
bodyM dlouhý článek o presiden
tu Masarykovi v Metroiolítan o
naší sibiřské aťmádé ňtd
Jednou z pomůcek nnží propit-
giindy byly take plakáty a mapy
republiky které podařilo se dosta
li na různá význačná místu' Tak
na příklad ve veřejné knihovní v
New Yorku v Páté aveniii visela
mapa československého stálu pl
ných osm dni
- ii i f i : I
loneciie nyio ireuu i khhimiv
lárné korporace intcrcsovaíp pro
i i
mise inn imivz amcru H i ei-nove
vstoupili do armád spojejieckýeh
V dobč kdy Amerika byla je-
stí neutrální — žádali jsme aby
Amerika přijala zákon aby ranč-
ií vojíni československého fiti vo
lu sinčli se vrátili do Ameriky k
ééení což parlament povolil a to
pouze nám a Polákům jakožlo ná
rodům kteří nemají se kam uchý
lit) se svými rančnýini Oficielní
byla uznána naíe vbidn teprve
známfiu nrojevem W ilsonovým
ale již v kvíliiu roku l!l!7 ádul
senátor Kenyon a v kvílnii roku
lftS znovu senátor King by vlá
da užnula naší republiku zrt samo
statné válčící stát 'A toho je pa
trno že í ve sničrodatuých polití
ckýeh kruzích amerických získali
jsme si pochopeni svých cjlíi
iv n bv však ve ikfm omylem
domnívali '' že víc jest již vy
konáno Tikterak Třeba praco
valí dále zejména proti propagan
dí nám nepřátelské a informovali
Ameriku o váeeh vyziiacníjsich u
dálostrch u nás jakož I o dalším
klidném vývoji republiky"' zejmé
na hospodářském
VÝHODNÉ POJIŠTĚNÍ
PRO VOJÍNY
Velmi důležitým navrženým do
dalkem k zákonu o válečném pojí
íťováfcí vojína který jest vseobe
ční schvalován jot revise Skály
o náhradách splatných' v případí
zmrzačení vysloužtleft { Jtlc nyicj
íí Skály je vy1oiižile(í nprávnín
ku mésíénč jdi svoboden
Dodatek zvýsiij" tento obilo
V) eož činí' -fsO splatných 7
stejných podmínek Má li manžel-
kiťali žádné dilí na živu dostane
U' dodatek udává í)0 Má-lí
ženu u jedno dífČ dostáv4 přitom-
„i Av li 1wtifkn íkfli
'AkkU nyní přf'd4uj'? fa utra
tí íí vysloužilec oby ince obe no
f nel) újdul oslepnr find0 sta
ní e neebopnýftl přípon
tán tm lůžko mn dostávat #100 ná
hradv niéiíéií XkuáVuoiit doká
žala % mnozí lidé ktef! ztřnfílí
jď' ód ruku nebo rtobu nebo
zrak jednoho oka jsón zrorim lak
zl" zmrzaéed jdo li krtož zlřa
lili obé nohy neb ob riiee h proto
úřaV'Vm odporiiiije by dodáte
ční k tímto poraoíoím opráviu
í!"ím viloijžílee k náhradí kW
tHt'4'tik bylo píidátto následujíc
lrátí piti fík j'dl nohy
ztrát jedné nohy n zraku jdu'j
ÍJO k Í4i'l „! ' í V-
MSftvAtí u "tipiit IivjiW tnr
iňíenl" x dvsb)Rím tyjAJfml
dKlmku Til iv vpftthnt h
'dvotnidu" úplnř trvnU imr
iniVn! inímenA pílprtdv kde jsou
UdA imriníenl luk ilíii i' jejich
Mi'Míeul obsuhuje dl i tMto
MtfbUnf Ahiadit má ďniet
t-iH) mAnlčnř
rřndovM sblednU h stávft t
liee lOíšIfeité smýšleni mni vy-
loiiJilel w prosptVh splaernj jn
jiih pojistek najednou n eelkovA
sutím v splátkách v Krnil lin
dle jejich přání Aby vhovM to
mulo píání feditel Cholmrley
Jenes naléhatí odporuíoval při-
řpiisoliiiil rakona o valecliein pu
jišinvánl tak aby blo dovoleno
učinil opatření v pojistce aby tnu
hta být i rmčnčiirt dle přáni ne Mrn
nv pojislínčlui eoí by Ji omdo
splatnou buif lihjednnu licho ve
plátkách v Iři-dll Šesti mísících
neb více
Pakli pojislíný nepSmžil svého
právu k rozhodnuti pod tímto do-
latkem benefielanl může se roz
hodnnuthfybrati si pojiátřní v Uli
čních splátkách trvajících m tne
ní než tři roky
VSeeky dodatky výše popsaní
dohromady s několika jinými na-
vrhovanými opatřeními vscidme-
ní méní zajímavými nlo veliee dů
ležitými jsou' obsaženy v tak zva
né Swcctovř předloze podané kon
gresníkem Sweetcm i íowy v do
rti§ zástupců '2C- srpnu 1919 Jest
možno jeité očekávat uzáouíuí
navrhovaných dodatků co nejedí
ve i
V záležitosti vyrovnávání náro
ků vzešlých pojlštíním úřadovna
jest prakticky sběhlá Z více než
1211000 jednotlivých nároků vše
líny až na 0000 byly vyrovnány
a pravidelní výplaty vyřízeny —
Oníeh 9000 nevyrovnaných pří
padů pozůstávají z tukových ná
roftů kde beueficianti žijí v cizích
zemích anebo z jiných příčin ne
mohou být i dostiženi Pečliví po
kusy byl" učiněny přijít i do sty
ku s polními malým počteni dí-
líců
Mnozí lidí nemohou pochopili
žii jest veliký rozdíl mezi zákoni
tou formou pojistím a ustanove
ním o náhradí Pojislk nárok se
vyplatí beneficiantům ihned A mu k
v případí náhrady mnoho zákmii
tých formuli mu1 být i vzato v ú
vahu jako na -příklad členovi ro
diny v dovolením roztřídění po-
mír jejich odvislostl a stav zmr
začeni vojína To jest příčinou
že nároky za náhradu nebyly tak
rychle vyřízeny jako pojistky v
případí úmrtí
lííkařskí oddělení práví ukon
ilo velmi nesnadný a obtížný ú-
kol — připravení Skály určující
zmrzačení pří růních zra učních
a zraiiíních sloučených založených
na +100 mísíční náhrady jako nej-
vvíší místo nynějších :io Tato
škála jest ovSem velieC Iompliko-
vaná jsouc určená kc krytí vech
možných 'sloučenin n stupňů zra
nění n musí býlí doplňována čas
od času v souhlasu se zkušeností
úřadovny aby bylo spravedliví
rozhodnuto ve víech případech
"Jest nepochybím že vládní po
jíslky budou stále zdokonalovány
jiliknž zkušenosti poukazují na
potřebu oprav n jest to rozhodně
ve prospích ná vceh podržetj
iicjvvšSÍ fibnos tohoto vládního po"
jíšlčnl" dodává- ředitel
"Nedávné rozhodnutí pokladn)
opravůovalo k obnovení pojítky
během osmnácti mííců po propu
Slíní zIužby zaplacením pouze
dvoumísíčiií prémie na nbno po
jislky která míla býlí obnovena
jedna prémie U zaplacení poslední
ho mísíce dokud pojistka byla v
nlatiiostí u iedua Za mísíc kdv l
obnovovala Jest lo velíce velko
myslní zařízeni a dává každému
vysloužilci možnost podržet! vlá
dní pojtátíní když se vpravil za
c do civilního normálního života
Skuteční očekávám veliký wíd
obnovení pojÍKfek' jakmile předlo
ha Hw f'oVíliifIe' přijata v wnfi
tu a stane V zákonem a proto
to ozruímujo vsí-iti jichž f to tý
k4"-(F 10 I H)
VÝKLAD Mm BENCÍE
O ZAHRANIČNÍ POLITICE
CE8KOSLOV republiky
(%kolovMr4ý ministr zahráni
íldeb záležltoití Vt Heiieí podá
val Národnímu shfoméžzlíf f zprá
vil o fcví íínnosl a zhráoíčid
poliije' ytdec (Míroí líčení lid
nigrovo j" zfold Hejinami noší nó
rodní r vouee za hraníci jiM po
l-í polité kmí a dpf"motiekoti ú
Vtthot) Obé pk pojeuo tu ho pro
ložena je zístry d'!ijk:'mí t po
uéfciímí tak je třebh yrnto
?! f íí j '' bii j'dia'í ?ívk pč
li
i m rliViiml IH tltMc
Mil hebAlitt l?b j bl j'i
ibtultívinvi
Mmlitr Hnc tu nl tcf iukmi c
Hkjfrh ollrtj1oírh ulov i ťWIOivý1
mtalvllk díjů Píl'l
kinstniklér plánů ukoj pi í
lený paedngog politíckí reality
Tato Jvhw stříilivust nlnsn?not
pwimsf logika nabývá víak nH
MláStuího knuU Ukí J-Stíi {
bitní sily a působit osli uitU
Vnitřní osobitou proeltíliostl fl
pfesvídéiimt! e I politika a li
pbmiaeie mus býlí spojena kn
litaml miMvními u h práví íeská
národní revoluce vítězila V liepo
sledu! řadí touto svou vnitřní tno
rálnl silou i Jednotnost a bomoge
imst názorů u program který c
nemínil říMií rahraničnl oriuiV
dy a krajní obětavost na stnteícli
i ři volech vítáni vý odpor proti
zlú násilí it bezpráví jei předsta
vovaly ústřední mnenosli a oya
lita a poctivost vůči spojencům-
tento souhru vlastností a sil to byl
jenž přeiuáhil všechny přeVáŽky
odstraňoval oblíře a vedl k úspí
ehu a vítízsrví Když miiislr pil
pomenul i vůdcové ícskí révu
Ince za hrauiceiui iili taký iiiesíí
nim muizei-ui lni rrtuiKU a pru -covali
úmorní dnem a nneí a když
vzpoiiieiiuí československé kolonie
americké která svými sbírkami a
národní duní zaopatřovala mutc
riclnl prostředky tro revolutL tu
objevil se před námi zvlášť fivř
hnnebuý obraz inamonářství sobe-
dví mutcrielnlho shonu n morál
ního úpadku u ná za války i po
Válec' ono vSest ranní vyžíračstvf
a klíčové dílen! moci a sinekur
mezí osoby i struny bez zásluh a
přlčinínl ona beznadějná prázd
notu a zapomínání na stát n ná
rod jako celek a jeho zvláštní po
třeby Také apel ministru HencSe
n ii veškeří činitele aby hledána
byla naše síla v práci rozvaze a
prozíravosti n abychom uvarova
li se fanatických bojů vnitřních
míla by nulízlí odezvy všude a
padnout i na úrodnou půdu
Ministr Heneš neopomenul takí
vyzvednout i osobnost presidenta
Masaryka zdůrazniv že našeho
vítězství bylo dosaženo pod jeho
autoritou a znovu u peloval na vnl
třní ukázníuost u mravní sílu ná
rodu Naslinil obšíiiíě i:áí pnmr
k státům a národům ostatním i k
jednotlivým skupinám a jak niti
jinak nemůže hýli zdůraznil nut
nost setrvání ve věrností ke čtyř-
dohodí i Vírni tradicím naší re
voluee mírníme zůstatl tím íím
jsme byli když dokazovali jsme
spojencům že nám mají pomoci
Vůči Německu a Maďarům bude
naše politika korřektní ale nesmí
to býti politika slabosti a strachu
Nechceme: válek a nebudeme dč-
1atl politiku výboje ale na obra-
nu musíme býti vždycky připra
veni silnou svojí armádou Vůči
Rusku třeba zaujmout! stanovis
ko zdrželivosti n korrektnosti : Ne
dnešní ruské strany nic (Rusko
jako stál a náš poměr k němu mu
síme míli na zřeteli ochotní při
spíli ke zřízení Huška konsolído-
váného a demokratického
Závěr řeči ministra HencSe byl
studenou sprchou nn oria!ítí%í
extremisty! Vybojovali jsme svo
jí víc proti kaiserísinu u arísto
kralismu jest třeba jí vybojovali
i proti anarchistnu Jest osudný o
myl domnívají li se extrémní so
eialisté že vláda skončí sociálním
převratem iiejvctsílm slohu Mno
ho států zůstane i v demokracii
ješfí za námi a bylo by osudnou
chybou kdyby snad u nás jnílA
býti dělána politika na falešných
předpokladech jež nebudou spl
něny Slavili na těchto nadějích
znamenalo by' zabíjeli (o eo jsme
dosud vybuďvalí
Apelem lift celý národ aby se
vrhl do práce 'nu vybudování re
publiky tímtéž duchem a témí
vlastnostmi jak ukázaly se v pře
hojní uiířd po dobu čtyř b-t nuár
ho zápasu ukončil ministr PeiW
sví exposé í
Kuposé ministru !ř Jneá jed
vlastní takí prvým projevem o
nasí zahraniční politice v Národ-
ním shromážděni a od poselství
presidenta Masaryka druhou kon
eeprí velikého stylu naSÍ politiky
VŮbee J#t si přáli aby ptí
míníhtra Dr Heneje vykonalo vSu
d ví porláiií ft aby vedlo k jas
ní orientací naSÍ politiky vnitřní
í zahraničili
%UtlWÍ ČERN0H0ÍSKÝ
KKÁL NIKOLA 01 8TÉ2UJE
rcruohorský král Víkoía ba
veoý trnoU ď-ipef své zmí Mr
by poZílduje- řebcorčení přO svůj
národ n praví j4 ochoten pu
nésfj obiič l 'ij uhft tiy ťi
Nt£iH&ÍÍHfMláHÉ
J
Dobrý linintni
NM intd nl ltKl Sííham
váiintl Á :itt iihn thť
Mil vli tu riM ďtlu l!himt V
iill mftlAnt tr -l T+4 i
lm Mt A U rtnl n fcdf I! 1- 1
K Unimtnla k Ukotm liiamřil
úvěrný
Gothardský olej
Svr'i Oothird Oil) Vtrf '
ihř inAm Jolo ffíMnt f(iiIIU!
"Uch rxwílwtch bolcitl kNil
áluhlntíi CvM4ui li!inl
rivmstiimit etokA utuhloiU klouhA
I ivilíl M rrodel jmi viua
kirnAcrt Cnyi 10 ctnlfl 8 ent#
dali nih 00 cantO I centy tyli
- "Mi JJyL'1' 'J —
ho dosáhl Hyv požádán aby m
stínil sví názory tia přítomnou
luiíci na (Vrní Hoře připravil n
sledující sdílen! s "Až historie p
lomní války bude psánu část
kailet se ('erní Hory bude na
vři pochybu nejvíce tísni vá Cení
i i 'i :: i xf iirl1J
nora ojím iiiihmii ooeu louu
ho osudu jcliož si jistí neznsb
la Nepostavila se po bok spoje
cd 'nikoliv moblii ziiehovatl Cf
tralitu za Jtterou rakouská vl4
nabízelu velkí ekonomické a tcí
toriální iiáhnidyt — Neproděl
('erná Hora iu-jvřlší oběť pro n(
léčnou vícf Ztratila '[ne 10 pr
cent svých bojovníků ft více i
jednu třetinu obyvatelstva při i!
sbl t(yto ubiti H nejvřlíím sebe?
)řcnim protože věřila že bruL
ní síla bude no líc nu h že vbs
"práva bude definitivní obuovel
"Avšak bědu když přiáVI (i
svobody získali Í li národoví k
ří ji nikdy imuhíIí Oerná Horu 1
la oloupena o svou svobodu
ním ze svých spojenců ona kt
jediná nit Hnlkání dovedla si ni
jiti svou neoilvlslost bez poruš
po staletí Vlády velmocí ustai
víly jako jednu z mírových podi
nek restauraci čeřili Ilorý nutí
že základě jako He(tíe a Srbs
Článek II mírových podmfi
presidenta Wilsona z H leilna
ohsahiije rovněž tuto podmiň
Na neštěstí srbská vláda oděj
la'vzítí V úvahu tyto slavní li
liez platného důvodu přikrm
srltská armáda po příměří k
pací a brutální niincxi ("'erná
ry nehledíc tu její dňstojnov
Hiiverenní práva Zdržím sc
ní o režimu jejž Srbsko zavc
v naší zemi Offíciclní zástr
Velkí Prilanie a Spojených K
tů ukázali již na tuto víc ve sv
zprávách jež jďedali svým '
dám
"Protivníci ("Vrné Hory snaž
líčili přítomnou íernoliorskoi
tázfcu jako (lynasliekoit (ož
falešné Otázka tato týče ie j
cípu ktery by nemel bytí pot
ván tími kdož jej proklamoy1
říjními '- J' li" M inuli MI IH
stí osud drtící černohorský li
pozorován lhostejní byl zb
práva na zastoupení v míro v 4
fercuci černohorský lid oL
jo Irpřti díle útoky nu svoi
: i : i - t
MujiiuM jim" i poniHovayj
nráv ttovstal abv it háíil'!
proti tímto novým vetřelúm
i'im způsobem po Iřeeh váli
kdy panovala nadřje že
Hora bude moci léili Im'5
míru shledává se iiřemoženo
ím osudem než jaký snáši!S
nepřátelské Kupace Jsa si
dom obítí přinesených černo
ským lidem ji jeho práv nepře
nu protestovali proti osudu j
se mu dostalo imíž toho zasloi
Černohorsky lid jeho zástm
ja nepřestaneme požadovali
cení porušených práv Ccmé
ry
oaoo ieui orif Utllivni t ri
olázky representace Córní li
mi míroví kouftrenci navrái
Ceruí Hoře historických hr
spojením zemí Hercegovino))! j
vraceni rvotoru a rsKrtiiru ''
hlase fiíauiMi obyvatel tčr
Irtrků Pokud e mne týíe i ]
diiji žádných (Miobnieb eflň
robím se vnlí čerm-horskéhii
a každému rozhodnutí jeho]
dosáhl v otázce formy vládt1
'"iwniKon m tiKOVe
nutí bude skutečné h záil
ntíoé Vole lidu bylo pti
i{i„ii „„i
Cerpaí jsem dvou tnuv Z 1'i'fi i
oí a ptímí diHČiy sy(:t)(
hoř m- dk- t pvj
h" m?(' iclo( í!- 11-f
1
(
I