Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 29, 1919, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    PmmNk Mrtynanl
yV% tN%% I v-k ' :- :' "i f
I 1 1 4 § s r 1 1 M i i I t
Vil iltli! H! 1 1 V j (Mi H t
I i uit crMITIl nMAllA
i lt tH'1 O H ! Itl I ! ' ' VU I I I V?Ifti
#Ulfl UllriUIH1j 1 i
i iiwítřtte4iřii&í'řMllTW
Wnolilnjítm {♦ F ' i tlhm
isriti ik lMm W MiMir j r v
Mni tlfrii v fhln-hijUini -t #a h ti n 1 -iiu nt
klí H'devll M Icjitit lihl jK'Hl pl" lijí (l 'itki !Í'Hit i"U ť
lt- I ( ! tím' Mu!- 1 )i
lh Armádo!
bsltt t
i J i' iltl j
01 iiiáté
til Jimilm poklid !! skulčtu' jiii!'-ltiilS 5tii
brt ji tí) 1) V JNumik Aleti'bttl íe ibiltu sr jito 'Uji?l p
iiili'Íiuif!fH m ki n Mi rr sihWutl tnhu V-íitko í í
I í ' oi l
Ameriekťin wdi 'sil i-i-M iviuiiilnt v Ne"te s t ' 4! '
1 _ 1 ' I V ! ( ! i lit i ! !! lihl l!l
liipiíVl (UHíCIII Bimmv 1'' V Ml I" MIHU IIHIIM- li 'ihiimihi hi l i 11 i k
Íl M I H I MH' "I" Hí ''iprf
ski ř I Ji i !Uk li j ' ' ký jíV!
I ' ti : ' í : 1 i I l tU
t d i J I 1 - „ t ii 1 „li Kl'ř I lni' Pl l l ' '
1 fl I VII J l ' "M u-ij' mvhh n ™ i ' ii 1 m
' kittri tti'ln r!u f V Ilimiii ři' n ínk hMi ř'h Mimin
luísliikott lAililfi sividlil !( ni' jn v PiilmM lifthtit
Mali ři-H kniii(i'!(í rt v Vi
o iiivlnn riojkřuiíftit M mnl { nIliit r Utírali MUr
tii)l fit % tí jo Sun irntniskti
l n k jirUHiu kť'ř iJukcíiiiil
ř!iitii!ii i'i'hi Killiv (ii IivIk !
ikota j'J n'luJrt Noliiiivt' umí!
lv ÍI7'IM ! V tlnlii' (ikllďťni''
In lilu 1'nřiiť'ík iViirniii ilotiuit
r' Sn l'ViHii'ikii iln Vrnkil
jotlrninlviifill ImmIímihIi miii'm'iIi
jilin'i tiiinulř h ilviieili i'H(iťli ť
kiitiiliifli fk ul "n'tii Ift ii rili ru
i i
HMMtH1 l-U IMMC II lliMIIIIU "
tHÍ cfilii l" Smi riiMi hku v
kntiiil v ihiicíli Ri"ll iitiilinArli
tlyfiťítl ii ittti i itcli ii uiiihÍ(í
Hckuihlňťli rílí irriiiiiiiiiř l!M)!l in!
i il IlihtiiMI
lim) l rt mih i l i! um kb li lvu
iViik fíAM-il ti-i )i)t!Í Tliiifti'
H ' I í Uil'íjM' JM t Vllíll ! i
I lllilti! II! n! ! S(in"il(
!Jii%nfft h?ii'hih!íi Ux- liť lin'fh
Vlil I1MI lpi' ivtK'i liill tíi ji'IM
WtisliiuptiHi I) I' H Mjim iníkmi liitufH V-liít WiioI ť-Mt
Wilintn U h-nkiiH nmTi-U k-m íl'1 W V W l-vi k iMi!
Mlltlllll illH!lM'l rilrHlll Mť%lHlll iniininiHi Mimmi
iiiii'm'ti íiriiií innlnviiii iiii tlitwťti Ui iiltin í kfiTi roun I
Itálie nrbyla vá
zána pomoci Něme
cku ve válce 8 Ruskem
Vitlcú IM ííjnii - il mIiiu do
Hud iďriútnýťli iiiutN'iií Kiulouvv
U-ojxpolki! Iislo uvníťjiiřiiii Dr
Alfrt'l('[ii 1'ríljriihiťiii (icolVnorcin
líÍHlurk' nu univiTsiti' vidi -ftk
ktcrviiiu lyvohii byl Hitti ku
KtúfHÍni iirchivtuii ť'IAiifk dtiihí
[iřivíidní Minloiivy pniví h rtakoii
skollmriko a NřiiifckA iiuiji n'i
hnclinli lliilii lili jmiiioc v m'(mi
dťí fievvpi'tivoktviM'lMi úfoku
Kruiício Iliilii" ničli! pfljíií
riicckii nu pomoc v pHpntl tiupu
dctií 1'Viiin'ií řil' Uiikoiihkii mílu
pííjíií iiíi poitWM' jťiiom v pí'í)iidí
riíipnd"fií dvřinii iiiocřioHtiiií Od
]íalii ndiylo ('ťkňvíino fo jtřljdc
mi pnimiť N'tni''ťkii kilylty toto
riHpiidciiii hyhi KiOikcní
Farář Hlinka byl
zatřen na Moravě Bolševici užívají
lliini LT října - V$rkť Hlín
k ' vAHťi Hlovikň MloJIcíťh
pldifUhy M "vvíIí o4lov'itikf' rt'-
publícp ktffý V pliNlťdllí (lolo NÍ
poiMnút vidfřrídfiř vyjtliiMVu j
proti republice % foláky ft jinmi
byl ssíittWi ipkoslovcimkíiijí úfn
dy dl yprávy sí-rď doňl' Vídnř
rifi Moravf (lopfuvfti byl do O
Jomoiifp Bud Kou?tn pro vid"
zrftilii íllifikíi fljritovul mezí Slo
váky pro odtržení s od fVidi pfď
í-tijfl tak do rukou Mňďai ftui I'ni
vl i ?' mm Hlovfiky jdio tiúťc
iil vyvolalo velkí vzrušní
Německá opera za
ochrany policie
NewYwk N Xt 25 října
Pří-x 300 Htráiníkft dctcktívft
jídnídi polícÍHtfi xtWilo vříTd
vciVr Iyxíní(tofi divadlo foh po
íhil zpívána bylti oprra v jnzyku
íiřiriH-kAn Fakkolív v okolí di
vadla bvly mh( ziHipy lidu
ro-doílo tíintokrát' k žiSdndn vři-
mni vv1ržfi0íitpm jako pří dvou
při'ddiáíyí(-'Wi příli'žílOHfM'li kdy
yiwtnpy vojakft a nňrnořnikn po
konaly tu 'míiHÚ pOdstavcní
Míní uri WXt lidí nalhalo v dí-
vadlí Kirnofiífi Um oliwcrw
tv-i nalhalo ne 'ylú množní ví
dffktívft h aílnř nmhif h od
dflláífíl při-iNtavriií hiid UpilStí
no fi"noř kM' znflwná pro pod-
níkflM velkou ztrátu
Blažka uznán vin-
ným z vraždy ženy
Valciitíw Sb %k lym
íohii Muíka obžalovaný" mmr
tViň %vi Jíijižlky nlď-dAn byl
tntipim lo Čtyřhodinovém uvažo
ftfií vinním % fraždy druhého
Mupti' Paní Blažková ó&lna
by mrtva voí m%y % Blaž
ka byl obviněn i utloukl jí po
ní rankem Hlažku problaioval u
vlt bwídoq otrivjvíí
Kpopířl Walř f# ji zbil p'ínft
kew řorí4 8#U víry jb
fvrn U mntAU t otrávil i
uoftU jj vlaiyw Trrt (Jr-ntH m:
byl ifiooyeo
Němci v Pobaltí
chtějí jití dom6
UHrhiTfr VyVMnl Proko(
'' října VMÍfí niirKkíhh
vojibii v 1'ob-ilfí ifúí p't návratu
viMÍ# dli jrohláftí d stojní
liV llH"f'M llcllli IHiHnknVilllÚlli
llMIldi! V pňtfk il je lit líh do vy
pbiectil ltioii !ťlillIKH dle Cpť
jej Hikňiiy livly ml lnnni olitio
Allit rieki' v yiliineel v i lui niij do
In ii meHiekt ho iiiiiiNlťi"in
liríllliéflíell řlilelliiKtí iiliilrelii od
imvéď rneiet vliídl iďilií Mm
en liiidii v její kÍIih Ii iiliy doeililii
leiik Íiivii hPiiiníiteiii Ancrii kť
VslllIH'UÍ liylll IMltlifiHV llllfl k
iiiili!i[ élenii mělni Jliliil io Cllell
1 i by iollliieovii V ('ijlnll pru-
puilělií íinieriekélhi úřeiliiíkii
Zříenci železnic
předloží požadavky
Wilsbilitrtoit ) (' ''I líjini
?eellléllí iíellei )í ipťďvil jí Se
kli kolMi'lll'illl iíllpllHI k elezniětlí
llillllillist 1'ili'í V ZiíjllUl SjÚ
mzdy él l) )íll Zll pl'IM'í pfes éiiw
a zlfpHeiií prnenvnfeli podinínek
nežli vláda předli Železu iee iipélllé
xoiikroniy ni poiliiiknteliuii 1'fvd
žeb"iiíéní rmlii pro úprnvii mzdy
ii pnieovníeji podmínek dostavil e
Timoiliy Sliea který jménem topi
tm Železiiteíell Zlllllét lilillýeli
žádal o brzké vyřízení přeillože
flýell požndiivkfl Sbert prolilii-il
h vládf ni'iiodiiíilo iiíílí eeini
živobytí n lnÍHleilkem ťdio toiiiěi
jsou nneeiii žádiili o lakové ht
sení mzdy aby bylí m to slníué žiti
tanku ku své obraně
hondy ii říjnu l)uUÍ jí
ikrové ileia-iíe Moskvy mdéliljí
b' první tanky v robené v IVtro
lirndé byly podliny proti front
ním liniím generála íiideniée a
vyvolaly velké umlčení mci m-
vřlským vojskem které za pomoci
téelito VZlde zisknlo Zlíněný pn-
eet Ziljitteň 1'l'eluíer LntviSuké re
publiky rimiiu tvrdí h néme-
ckému vojsku v pnivídeliieli plu
kovníeli orřatiisiTi-ícIi j dovolovň
no aby překračovalo némeeké ň
zemí a [lodílelo m nit bojích proti
fiOfyífun
Produkce potravin
se znařně zvýšila
Wusbiiiířton I) (' 2:f října
Odhady úrody v roce lít]! uéiné
nf tiiézinArodním mnhtfWUfm in-
stítuťcm v U'mt v ftalií tiknzují
h proditkce potravin m zmiénř
zvýSÍIň h v přípiidé žitu je znnéiié
vétSí iwi vrhmh m (loslcdnícli pé
let Odhiidovariá ňrodfl fiSctiicft ve
Hnřsku Skotsku Itálii Kami
dé KpojenyVI Htltccb Uritieké
Indii Japonsku a Tunisu j 1 72H
7I3(KX) btiSIft éílí 91 procentu
produkce v roce 1ÍJH a jro
cent průrnéru v posledních peií le
(ech Croda žita vc ftpanélsku I
talií Kttiiadé a opojených Htáleeh
udáyá e tia ViVMW) hmh éíli
procenta produkce v roce J!)c
a 47íí 0'occnt prumérir posled
ních p£fí íet
Fordova společnost
má velké výtěžky
iJeíroíí Mích 5í říjnu — M
jetek Ford Motor V tvfkW m o
víc? jk W) procent v iosedních
dvoy b tech dle zprávy m řískální
rok konéící U farvaicem }ú
prlvř byla vydána Mjtck po
Wnotí v trn ám byl Wl2:m[2
proti á 2037 dn# 31 Hxm-
yenet roku 1517 Pfebytkové vf
téíky jfcoa miMMl u mwúf
fikáíeí rok proti m2f2724 v
1917 m ktpífál y obnoau 120)
iii) To rovrtk m víéžku lU
V9M m i"Ann kcíí kn)řmí
fc# vyrozořrívá t euty n VAM
Kordové zapbftííí Joní tncukíin h
kříoriářůw 12J m ikíí
nutí iiiisiliinli v Imiihi dle ktf
i e z pojištéii! nUiiiiii iíIMHI lni
de j( Vpiíeili toliko rltOit ěílllJ
iki iě mí roky jsou vv rmiiiiuy
Itiietnminii jednotil iicvvphtei ce
ť pojištění V plipJlilé lllisilllé sinr
! i jílku jeilimly
Ni senaniii ticiiioenveli na-
m p 1 Plesluiéi pelull' til)
Mvleiilé t lilii í ll litelV lipitll
triu bvl mi ufst iióuledkťin silné
io inieliliiehí Přcjemi" Ulil Z'
edce brzkého pozdi nvi ní
Spolek 1'tislit Ceeliovn číslo
i N I I Zílhajll plllie pi l
pru vy k Velké pos íccliské zabil
vé kletá bude se koiuití Ve étvr-
tek dne ''( listopadu V Nlirodtu
síni nl Ilviieňté it'Vlií H I' lllieícll
Dobili hudba úéinluije Vstuptu'
osobn :0 eiMitň Zuéatck v hodili
Večer
- Výlet klubu starých českých
nmidnic tm houby který iisporfi-
bili byl včera zdařil sc velmi ié
kii' Výletu súéiistiiilo se velké
inuoijví éleiikyó a pnuuviilu nu
zí nimi znamenité- nálada 1'ro vtic
(di ii v účastníce postaráno bylo o
ibré kiďííko a zákusky Nsccl
ny si libovaly jak tm výletu tmu
sc dobro pobavily
- Žitím tu bude co 111'VÍllét II v
( Vskosloveiiskil jak iiiiiuiéciio
ylo v apelu slečny Masarykové
bude O (ulévV Vel i kil tioue zvlašté
-zi (diudými détmí ("Vskii Aim:-
víku bvla vyzvána nby pomoblii
it léto výzvy uposlechla nké tmsc
OHiidu ťřeij iiékolíka týdny by
la provedena v iiaáí české omhIc
sbírka Šatstva pro potřebné v (
hái li Několik dobrých n obřlu-
výcb našich jtrmo viuo sebralM
Mtiořslví íiitstvn a vše připravily
k odcslinl do bcdcil 1'ífS to fa
'ú uplynulo iiétíolík túlnři od té
doby en všechno k odeslání bylo
piíprfivciio vScchiiy tyto včel do
1 4 % t Jf 1 0 l
sii( sc niilczaji v Auroiiui snu a
osud se nikdo nepřihlásil by y
to véci na místo určení odeslal
-- II distriktníbo soudu kde
projednává sc záležitost pozůsta
losti zcHiiiitého Kiirbi Whítrheadii
řlciia Tel Jed Sokol Fueinier
TyrS byla podána protižiulimt o
prott jmcmivátií p Jlfiberta FratV
ku (idniíiiistrátoreni Kdo límto ad
ministrátorem bude jmenován o
tom soud sám rozhodne l'iui
Whitcbead byl nedávno usmrcen
pří projížďce v automobilu v Colo
radu kd nr nalézal nu prázdni
nách — Fuň lati Kořínek bývalý
Soíithomaan prodal v técbto
dnech MVftj domek jiozctiikcm im
Dvacáté první a F ulicích pinií T
Zelinkové 'an Kořínek je iisa
zen nyní na řartné u Wílber N'cb
— Pan F Klalo tteS který ne
dávno zakoupil prostřednici vím
krajanu p 1 II T cti vy přknou re
sidciicí na Devatenácté o J uii
ejéb odstěhoval se tento týden do
nového svého domovu kde c mu
znamenité líbí
— - Uývalá l Jíoic 1'ísknéová
která provdala se za svého pobytu
v r'alifornií píí xvým jiíátelňm
h 101 západe s- jí velice líbí a ft
Kvým matiželcfn trvale sc v C
líforníí usadí
Krajan p Jtcř Kopecký vy
piwlal V técbto línech iVřij gro
černí obchod na Třicáté ícsfé a F
lllíefell p M J Fofldolovl
— - Na počest sl Vlasty Atérbo
vé která koncem tohoto týdne
provdá z pana Frnks Mizeru z
ívíd City Neb nepořádán byl
V t ředil večer v éiřídoVfiA fílésť
ifcého parkoVnííio odboru píáúl
ský dýchánek jejími Apolupracov
oícemí v r''krřaé:níw odboru Ko
Icro dvacíti péfl Jrií příMlkyft do
iihvíín se k tomuto dýchánku'
vSecboy znmerít4 pobavily
— Hchfiz místní Mhui-uy
kébo NArodriíbo Mdrunl koná %-
příátí pátek v Národní aíni po
nťvaM j Ort prof rmii v'ljeo Ah
ležífé jedoáoí je dfttlřO aby váí
i
KAMFXKY vyhoví valému přání
ohledně cicarctlů v kaldcm smyslu
Oni jsou neobyčejné chutnosti a obcersj
vujíci též tak mekko-iemné a přede tak
telnaté Jích vyšší jakkost brzy poznáte
a stanete se jích milovníkem
18cenUapackoge
Kamelky jsou rozdílné ode všech iných
citíaretlú které istc kdv kouřil Dokonalý
směs výborného domácího a Tureckého tabáku nejen že zabez
pečuje znamenitou jemnost n občerstvující chuť ale odstraňuje
nepříjemný cit a vími kterou cicaretle obyčejně nechávají za sebou
Tomu smesu tabáku dáte přednost před jedním i druhím o sobe
'O
Kouřte kamelky volně Oni vám
nikdy nepřestanou chutnat O to je
postaráno v lom zviasmein
směsu
Porovnejte kamelky s jiními
cigarety jakékoliv ceně na
světě
R J REYNOLDS TOBACCO CO
WINSTON-SALEMNC
ebni členové n ziUtupcí se iJiihIh
vili V téehto dticcll vsiehiií vlast
nici miijetku v lécb uiísteeh lulc
má být i zřízen pink v misí čtvrti
povolání byli do Omahy aby tlda
ii ceny které zn svňj majetek pu
zadují Někteří z nich udávali cc
nv skutečné rozumné a nízké u z
toho lze soudit } vřtsimi Vlast-
iiíkfl luajelkfl láda by se j tutiiní
Im okolí vystéhoviila neboť tiynčj
í{ bídné a ncscliildilé cesty je od
tud vylifiličí Alciíto řadityeli o
prav a uvelebení tu provádí!! tie-
ejicc a sotva ji provede později
píiiiévadž náklady jiotj velíce vy--oké
na jakéhdiv zvelebení v té
to části iiaší oHinly Záleží nyní nu
féch kteří za své majetky udali
ceny přehnané oby věe znovu ti-
vážili apodali ceny tiejleviiéjší--Mají
tu příležitost zbayitl sc ma
jetku v tamní částí za ceny obstoj
ne Již dříve jsme oznámili bude
li Žádána za tamní majetky cena
přesidlující $100000 bude záleži
tost tuto předloženu k odhlasová
ni voličstvu ccé Velké Omahy a tu
by e mohlo snmlno ktátl ž roz
hodnuto bylo by proti zřízení par
ku To by pak znamenalo ž vSc
cbny xmihy priicovníkň v Zvclc
bovaeím klubu Mrown Parku r a
všechny mise itiidéje na lepíí upru
vení české čtvrti přivedeny byly
by V tiívce V přípttdé udáni níž
Sí ceny než #100000 rada mést
ských komÍNuřfi byla by oprávní
na jedmití sama h tu by uskiitcé
tiéní pinku který povznesl by c
lou tm AI čtvrt bylo otázkou po
niérné krátké iboiy
— JÍHlIoweeuová zábava kterou
uspořádal řád Mladý Hozkvřt Čí
slo 105 '„(' H J„ v Národní afní
v sobotu vydařila sc znamenité
ke- spokojeností jak pořádajícího
výbont tak i dénstníkfj Hiá k té
to příležitostí byla vkusná vyde
kótována TYdukovala kapelu p
II Frankovu Která přknou hud
bou vácm přítomným sc náležité
m vděčila
Ve sehřizl řádu Ilvřzda Hvo
lwdy číslo ló 'A (' H ] konané
v nedélí mimo jiné jednání vzala
byla Ji přetře příští volba do
kofistítuéní korwnen n %n utano
víska politického nýbrž nu atauo
víska praktického pro vierbny
krajany vúbc? dítky zvlá
ítí Volba lato koná dne f li
st opadu a y okrenu naín bnd vo
leno dvanáct lidi do čutivodirn
kotivřflfř 0 úřady řn& tito
konvnr' ucházejí m pp VáUv
J3ui i Joíf Votava &ho y in-
janukýrh kruzh dobi mhml U
tjiiftm abychom mélj y konvnej
této zastoupefiJ ro-boř bud tu j
doáoo také o zákonech vzhledem k
přístélovulcuot fíád ¥ nsňcil yy
zvali všechny svéceiiy slcjné ja
ko ostatní krajany aby vAemi si
lami priicoviili v zájmu zvolení
jmenovaných krajanu
KRAJANÉ!
Jak A'ám zntimft jsem navržen
o úslavmlárného Htátního ajezdu
nitSÍ žlnié Ncbrnsky Hjezd tento
jcsi nud míru důležitý Ježto
ném budou tvořili a předělávali
itní zákony fitišcho státu -
Jsem Tiavtžcti spolu a právníkem
p Jon T Votavou do tohoto sjez
du! Okres Dotíglas jest oprávněn
ku 12 zástupcům bez ohledu nu
politickou síranu u krajané mo
lion nás oba volili Krajané na
Vás to záleží chcete-li mjti zá
stupce při tomto sjezdu kteří by
Viihc zájmy zastupovali Sjezd
bude jednali o jazykovém opatře
ni jakož i o tom zda li mají eizo
jazyčiié listy být i nbmezené
Krajané srovná vá-!i ho tu Va
Sím Nvčihimím ititíř dáti avého hla-
u budu Vám povdéřen pakli ne
je to Vaíe dobrá vfile Ale za
každou cenu odevzdejte svého hltí
stí panu Jon T Votavovi
Krajané neucbázcl jsem ae o
tento úřad tyl jnem vSak navr
žen přáteli bez jakéhokoliv příčí
riéní - a mé atrauy A protož ode
vzdávám se do přízné Vnáí uji
Sfuji každého že vykonám avoji
povinnost jako obřím českého při
yodu a jako poplatník
Nebuilu-li zvolen nebude mé to
ítirzetí ježto jitettl M o úřad tU
neucliázel — Každý krajan by
mři jití k volebnímu osudí a volili
pro 12 zástupcui — je lo dftlcžit ř
Iro Ván a pro stát na pÍSťích f0
rokft - va"(! nvm-A
Slavnost uvítání
vojínů odložena
7 příčiny že v íiedřlí 2 lislo
padu zahájen bude bazar v kato
lické síni odloženu byla slavnost
uvítání českých vojínu ze apojc
neckýtíh armád na nedřli 10 li
itopadu Na programu budou h-
čí české i ntiRlické ZpcV II hudbfl
F večer bude ples Ku nIhviionií
jsou zváni česlí vojíni řcskoslo
venské arniády z celého státu vo
jíni z armády americké i kanad
ské hlovem každý cterňn t kte
rékoli spojenecké armády jeti! je
rodu nebo původu řeského
Sbírka pro Ceaké
Národní Sdružení
AŽ do f září líllíl vydavatelé
"Pokroku" odvedli Omažské Od
hočee f! N H fihrnem ijiíiSWW
Na novot
PRO FOND ALICE MASARY
KOVÉ ve proopích smlrajícich slrotkfl vc
itarávlaitl
Dne 12 září oznámeno % )l50
Dne 20 září oznámeny '100
Dne ílVííjtia oznámeno 1700
Dne 17 řljíta oznámeny 200
Dne 2Í řljtta:
John Kret z (!hti(fwater
Wyomíntf if! 50
Ualiuiítoi
ho zdraví vr1
Nuxated Iron
Pán íly - budovatel
krve
NapotnátiA utvořit
iillné riml mu
s idrtvé ulténé Nay
3000000 lidi Bžívi Jl rotné
2pu)u m uvétii) lákut nb Ukirntkt
Josef Dušek Co
komisioiiáři #
v tli 726 W lUtndolpb St
CHI0AOO ILL
kupují tneb přijímají do komUe váeehoy farmářská plodiny
jako vjc# málof lýr dffibiž brambory telata td u yft
bn vřeeky farmářské výrobky m nejvyáéí eeou Za upokoje
noiit n řyeblř vyřízoí vSeeb obchodních záležitostí ručíme
Mrwf i hmrnň #tt Bank Cbícno First National
Butik ChNjfo