Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 29, 1919, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    pokrok dm r Mm pu
HMHlItMItHMtllKlIH
♦ J MM AI IV VÍM! #
ilItltUIHMMMIMIHIO
0olm(
- l'nl M it i Ilaluilii tnuti
É-dk krua VA-Ub IUI#s''""n-- K 'til I uwMnu r-
vtv t-ii lvntoť!"1'5 Wv Mnhimy válným o
Phskm mi í Hi pdvt „ r)U li-1 ' j"1 ''ftV
1 ---- )! ! tvíMitt 1-1 l!rl"'' uk v tu kolika dnoili bh
" '
imltib h if)ii'( k it ) nl Ii íViiS ilt
pbmu 11 po nrtltjtl )t T rtiy r h
ii
„„1 I f t t' Nudivsl ttfi ntiiu !!!
tuAti kujikv e Hvuth OiuHhv Mt "H'ít0 'Jllli Ml
a ( pnut Antoni Nmtu bv lu náslcd I
HI um manMi-m a indrnou j Vldp ViínV} p a pi ! Sví
v M„'i jlínl JI uHe pf S'l!lX- P- ft f
! jm i Mm p pl i im n
v n pi Win D-bid v h 1 I'
kiisiiinstí Vliti so ťpět du Uma
by tittv n věnovali hovému }
Voláni k uiimiž so mulin 00 hoj
přiliv' ji piiptiiviti Plejeme pa
MÍ Ih1iIMi V této MlWit linjlli liti
dH U
liiMlilfll rtir IMlitWI MJ V
HniiMť ifulU jfiU iil'ítit m
lť KJtlwtillt UU llltHI"!l' 11
i' lííitiiíni poslíttiíni 1'íin
rnMiiil -r k itiii'iii ml Miijnny a :
u knitlď'111 itiliitviiin iyl tiiiiMit
ni'ln'iiM m' nn ttait i iií litiy nk r
V Nuliotu a v tM'lt'li dlrl v (I
imif iiáiiiý krajan pim )m'
ikiiiuml iiinjiti'1 ronílili' stmj
nickř dílny v Hniinurd Nťln'
idiy niivílívil liyvidý tvňj ďi-
IIIOV
V rodiin' rov V (Vjímrii
dlel V Itcdřli liá vítf" vml t lim St
milkii pvnnpdifký furiíř l l'ib
Wis a při tó pFÍWitohti IímzíjI v
("'i'hkilii'ntrsk'iii idirňiiK na l" 11
1 1 i k 1 r v ' v Ufiinzp IJov
íoSiilkii mt v í')inttyt více zmi
tuý(di inhuť nuiii?i'll(ft jelio 1 tv -vnlú
slcona Sovoví jcnt ( )rtiaín t
kou
MALÝ OZNAJVIOVATEl!
NABf DNTJTÍ K bříATKU - Vru
ilnfnti'k í-iiiii 11 iiAiiinwti hlťHfim toti
tu 1'i'ntiMi ibrmi liimpoilvni 11 vTriiiiii
drilkil iwAw n V) In "H tiMi MiU
tiil tiítl ilntitň (Vík a it Jen upořádá
11A tii-i lii' i' MAI Vlii-tiiíiii viMí iiniji
trk a 1 1 1 im í itniž jíi-iií1' im niH-j-žaaiiJli
niiii' NMňviii' Vi'ii'ni iIiiihíh-iiiixIÍ Jlli
n i(iiim-itl liíi ňiin-ml nnl zinu-iioil
" Vdfiifi iluiitiiriiiml " In citni (if JV
ki-nb P11II ('„ MÍT l! Ho Hr-1't
Oiimlui Nili- Adv TI -V "ji
' vř (limit nabídnutí k sňat
ku - hilllUll' lil! letí # i'lí ilítklilll!
d do li ruliíi nIiíH )iIi'í- colii1 f t f -
1 I M ' I XlHlthlI llríhllí lljillllihl M dík kuti
111 li vdiivnii iid II do '!" l'-t itláfl Ni'i lit
liléřif mi ji ti tíikoMi kliTíi liy nu la
llln-iil nit fiirmii 11 by In doliiíMi k d("lcm
IIiiInÍ ' nd('ll v ďiiÍHi 1'íílc nu "J'iir
1111U" In i-m-f iď ' JU řU ' ' 1117 Ho
jtli St„ Omiiliii N 1- Adv TlVIi
rílIJME SK do jrn-d dolirý fcník
jru? m V oloini tom iliilíliidn'' vyxiii
IIIíikIi' s- 11 1 II K I KUA I i ! I -r t 'M
NVh--Ak TI''Ji
KA TRODET I1M nkril poi-mKii v i
ltri'iii fioyd flrikn lj ndl od Hjm-ii
-cil'! ' iikrd od lillifin ti)'t'k lotika
li jiiiiffi nfivliy klidni'' (Vím f""i l c
Colmii' ninť nliit nu limiii když )iy
td kiniirllivf jo'ul tni (1 provctit dni
lul Odiilíf nIoíÍIc im Fmik V"
korn II No '' Ki n i-f Nrli - Al
H'rti-1'iiii'iit TLVSp
PEftt- TEŘÍ! TEltlí-íí iiiiiji-iiii' ku
i linf ii liii#! (m'ÍÍ iipjvjMí trhová po
ny CfoilitvliiKi Idloii n riizovou k
vlnu a nciniAi r'iiv 'iíli o vzor
ky (íOOHKIirCK KÍJATIIKIt í:o„ J O
lioit WH Jii-rwyii lil — AIv TU tře
NA rRODEJ— Noiý 7 M'i-tiiii-ovy i
lo-lný (niiijíiilovv tiilHl-llIcritl-lll (MHÍ v
liý ti Witoii mi kiii jiiií-iiiliil folo
dy 1} iikni Víte ojilol i-iio u kudH utojiíi
liMcnikit i'tt oi-iia joidii (Vím i)ió'ii)ii
Cukli liy ňn to ijíiiiulo dojiísli' nimi
iilili-dii toho in'li y jiorudlc x Wf-sloii
liiiikin MniiIřtlKAfi líKAITT COU
1'ANV Moortifiil Mioii-Adv Tli lp
MA I 'OtET rABMA V OKEEBU
VALLEY NEB
"2fl iikru ť mil na jdi od Jliirwill
Ni-I n mil 7iindni' od Klyriii 1-7 mi
i'Vriiv(iliiilii- oil í'onmli-k I" nul m
vniliilidí od 'íld 1'iilliidni'i '"lidic
ruV nvUď-oi ! iihyilnlii ittavcni "'i
Jiíí lil' Ktojdlcli dolrí sl!'Jt l jlíinií
Kliíj !' j-ří )! nlj4'-li n j)h'lHkcni
ťl jiH ?'l Ntfij' li ceiuMitovoli říli ra
dou fi oldlíj cilmí jiro l'l koní minťi
jiro VA tun iiii uíi'-nf na Kkli'')ii
i-i-nii jidlcitlii idivl'y i líluď-f —
J'iai'-''iiik l'l j-ií l'í tyníú Vuíii t
joo lio-í dolt k li-j nik mV:'at
nn a mimo mi odt'-div!'u Wiidii''
ilrou tuk! niiojiiidi('-í vodou M nt
tdutíoklí yj"0'inci(tov(iiiá i-htnf (in )'i
utop liliilok1 f ntftjj v jřfiimViij v'l!4
í-Miintirté k-1'C PMhí zittiřnda dol'c
(Koti nďjijrlra řjdoť'iiú loO nkni ol
iKIiiIti jiofiiiku fvji jofoíiíiiíb ž
lofri'5 WinKho ťi Kkřft rjf vín v Au
okfl wiifmí íiki-li %1Hky "'
llkfí ?tf Vík oploK-ilO II JfffiříiíCfio
0 diíly mK jdot iM'l k fiiřiii''-
Tt fiři j"t ) 'oili od joli lci ka
tuth VMui UimtvUi h cí jiié íkoly " mil
( fukdar kutollf kdi' k'íťd 4 míl"
o i'řk nbfAHÍ ut h (A hk& udí''
M4ftnUh tlífkfb 'niMt iijrotř"l
Jofcroíí loliiíí polni li a ('!' o
ly f'iA'rt tuťi ťo' {roiíiKK tvf
ť-k Iď' '' í(i4 ♦'vi5 ilrmU tfn
lil ''% híío 'l(yHa ó(d
wm xiÍMmitn Ut''iA-iiir 'fi rini)i
kukíifi' '-ii''"( !('( " Id si 'u'triuu f
níkf ny v'" Klířníi io Iío I íi f '
dmi HitllIM-llV lín lIlll V řl
Im Im! Mim i Ou MÚIl 'id'lili'i'l
ltnlifl kde Jhoii jil toiiíidmí n
(idftVííiiy ppťl iíitvnílit
Sňatek krajatíky
Ti to dny pťnvdiilil m' l' Tli'1
hsi 1ilká řit Juliti 1 HiMili-yi'
řiinnni lni fiiiiniío t Inwy Sii'
im dilkini tnidíhi iim před ru
Kom ynin n iíjoiii v niiniívlu' ve
ii jiiHMtí kdvž pndiikt riiviilni ?„t
tulil! phiti V S Stiil-ckiTovi ji
ku j'liň i-lioť dli' "nopMiiiólio zí
kiuia" rídíťiMiE h)h volnil "M
jínuió" li nkimóilit tím 2ó Mnul
přiřkl pinií Stnorkoriivi' výživm'
v iilnmxii !fl"(KM) n právo pnnH
viiti dívoílio jinóiin Novým d"
iinivom pí Ilonloynvč jost výslav
tiá roHÍii'iioi' v inindoo
ittffp mi''' i 1
:iMťd
Miiiiolftm dne 1'ltiliřirkgvýiii
ydlíi íiii v ó :HO:i Arlior til m
I lt A t Ti
rnililn ho ili-voňtkn — Mniion
Krniik a Mnry Bíiikovi 5 1'jiJ
ji TV id íní se tož z narození
i i
iieorusK v
Naše návštěvy
V pondělí 20 října zavítali
lo ntiáeho zóvodti paní Vňo Kun
ová fiolyHinitli Wík a nyťí
llíeí v Houtli Oniíizi jiAvHtřvou u
svo ileery rfeclplntilu m na Den-
td a Nodělní Pokrok' a jiři té přílo
žitoHti h níínii í'í udělila že po-
daři li m jiin inaji-tek nvfij v Ho
Onnize prodntí liodlají kc oiNtMio
Vat i čase do Wiseoininn — liojspí
hť iln MlIMiiiikOi'
V ťitcrý 21 Hjna nu několik
okamžiku do iiaňclio závodil zaví
láli pp Inrohlnv Hckavei' n Kdu
iird Trepku tnlndí krajané od
'n-tc Velir J'nu JaroHlav fcvUn-
ťc Jíťedplatíl fcvélilll olei pílllil
Ant Sckavcovi rolníku ti Crotc
na "J)euní a Nedělní I 'ok rok" n
sdělil námi z se n přítelem p
frepkon přijeli trochu do Omnliy
odívat nežli totiž pustí o do Jiil-
nélio lámání kukuřiec Kiírovoii
lodotknul ž! otce jeho býval !
ěanem Miuth-otiiiiŽHkým a íiki přod
Ivaeíti roky přesídlil hc n rodí
nou ku 1'leasiint )alu a nyní po
několik lot farmař! u ('rode Io
ík svého zdě pobyt ifliyl Jaro
íiv milým boKtom v rodině svě
nestry provdané v říouth Omazc
za t Jo Voiiiaéku
V prfivodtt Hev V (jiiarn
v úterý 21 října v závodě ruiSem
navMÍvil lián pan Jan JírieJi rol
nik od render Nibr jenž do O
maliy příjol za vyřízoníiu iKiIeži
týeh záležitostí Pan Príoli niozi
jiným námi sdílíl že ocHtu do
Omaliy odložil na úterý tak aby
se mohl po vyřízení fvýeh záleži
tostí ť'ž HÚéaHfnít opery při kt"-
v hlavní rolli vytítoupilu slav-
ná ěvkyné Kmum lřestinnová
Pnu Pďieh jet velkým milovní
kem pěkné hudby a zpěvu a ni
kdy nezamešká příležitostí vzáe
íié-lio toho požitku sobě dopřáti a'
jiou s tím jakékoliv výlohy spo-
joiiy
Z kruhu společenskýclí
V residencí pana aj paní Jakub
Svaéinovýeli v řU IVH již ]
ni uspořádána byla v ítvrtek
veěer rodinná nlavnost tm pořest
úalku jjíoíi deery slečny lione
ISvaěífiové h (Irem ('harles I)
Ktatoelivíiem z Verdíífre Nebr
MoŽ:lé Hvaéiínoví patři k zasloK-
žilým ninrýM OHadmkum řenk-t
Omahy a mají ♦ krajany vel
ký poéit přátel proto není divu
) slavnoiti léti Mjéastnílo w to-
k hostí fa pohostinný' děim řič-
mohl je ani pojmoutí Htředeni
jiooiiiotdí bylí ovlem fiovomaíi-
želé jimž dostalo ode vh di ná-
vátévníkú Ufiřímnýeh blahojiřání
jiři remŽ nevěsta zahrnuta hyb
Fpom-toii eeidýeli dárků jež bu
lou jí pro vdy tiiou upofuířkoii
on Jijvýznamtijsí ď n jojílio ži
vota Paní Hvaínová starala t
malou nnnáúnn kiiehařek' v+Uu
je-ělív- by víVbní přítomni by
li poh'těří jak ijí'1pe m tWúo
„ Unslirr p t pi P Vím li p
pí K iliii n p a pl 1 Kďiii
p a pí Ant Hondu p n pí U
Voibtilll p II pi K 1 Ki illl
p a pí l' K']in p a pí V I i'v
ba p pí P Kniiiil p n pí l
Moiavoo p a pt IVpíiiIj pí
Ant VnAik pí V lliiutin pi
Stanley řierpiín pí NVluši! pi
K llvnk pl 1 PleUi pí li
( 'hlupáoelt tt pí Iv Muloví h i
sb-í-ny lessi Kt utoohvil línth
l Intm hvíl Plnily Sviiolim Atilui
KIIMiiii Mamti' Kllliun Miii'::„iTt
Killian Anna Smu íiiii Umí Miu
nor 'i helmu i roitnif lOtnim Au-
dresoii Aim liii !i khiird Aťm'
i b Helen WeM lueile Plikuě
Atiioi Štěrba Mildiod Soikii
Holou Hondu Mario VhhAU j tnla
ilí pánové IVank ICratoolivil K
mil Maoina loň uomia i-rou
'bioh Kniil Kubát Walter My-
ers Artliiir Mvors lnou Mvorx
Vjetor Viisák Anton Vasák Ku
lulpll Yeehoiit loe Kíilěík Id
roslav NettiAil lames Mornvoo
1 Ilavlíěek I W Ilnirliml
Aitbur JJansiriusti Krvln Ivou
ba J ('lihii'áěek a 1 Ycehout
Na kiitieo nutno ponameiiati
žo otee žoiiiehilv' p l Kratoi lnil
Pieree Vbr Illivštívíl V pi'Ú
vodu p Jakubu Svněiny ve ělvr-
tok iiáíl závod který si se zájmem
rolilédl Pnu Sviiěina přinesl při
é příležitostí n hoboil bedniélu!
íhovonnýeh doutník ft které naši
spoltipniei Vtiíei pnuněiiilí V 'oběf
zápalnou na počest mlínlýoli
manželu
Dr n pí ChnrloH Kratoolivilo-
vi odjeli v putek na sviiteiini po
stu zo ktero vrati xo ilu Omiihy
naěež odeboroii se do Vordijjio k
trvalému pobytu
v mři hp vIahIi
V uUij se do Omaky
Aot-oi liíá: řitiiiiý ln!ilV kfii
ni i-ío- iVim-hi utmiťil
Loupež ve výčepu
p George Piťhy
V noeí na sobotu vniklí Inpióí
o výóopní mířtnotti pana Uoo
iťhy v éíslo 12:14 již jn ul„ a
odnesli odtud znaonou zInoIiii
loutiiíkfi a asi ){i8 na hotovosfi
Vstuji do místnosti zjednali si pa
trné zadním oknem vedoiieíin do
ílileéníkové síně PoboHovó jsou
asi v "řemeslo" tomto dohře otie
známeni neboř vybírali pouze ln
ové bedtiíěky doutníku na niehž
není vyziiiiěenii firnuť páně Piťho
vn Celou kořisť vSak nezužitko
vali snad byli na odchodu někým
vyrušeni a proto zanoehali pytel
s doutníky na dvoře aby jim ne-
(iřekážel v útěku
Dr F A Sedláček Jlí
v kruhu své rodiny
Vrátil bc z Čcakoslovcnaké repub
liky kam doprovázel jako
lékař velký oddíl našich
hrdinii zo Sibiře
V pondělí přijel do svého do
mova l)r V A Sedláóek známy
omažský lékař" jenž přod jtedmi
měsíci opustil svojí rodinu í ve
pacienty aby věnoval vé nlužby
eskoslovoiiHkým vojínům v Fi
iiři '
Dr Sedláček chtěl se původně
vydati do Mhi-e s eeskosiovcnsKou
jonioenou výpravou K sorjfatiíso
vání výpravy té v Sak liodonlo tu
díž přihbíil so ku zdravotnímu
oddílu Amerického Cerveneuo
kříže s nímž vyslán byl ku kon
ci Mezna tohoto roxu iio viau:-
vosfoku Tam přidělen byl k b'--
íařskéiiu Štábu hlavní tioiiioenieo
rpeveného kříže a při Sej ihned do
ooIujÍIio styku H éi-skohlovcuský
mi hrdiny
J)iie 2-' řervna by] všik jiŽ o-
é Jia 'e-N) jilteéiií jako prú
vodep 2M invalidů kteří vypěn
voní bylí po lodi "An-kr" ku
meríí-kým liřtíiúm 'M ěervenco
řístálí v Hun Diejru í'ii„ a po
krátkém odpoéííiku v tábore
Keancy pnkracovAli v cnté přes
americkou pevninu t pře AHoďi'
eký oeeáft do Kvropy Ve'il(iré
vbmtí dostiilo w nibífkým hrdí
nfun nadw-nélio v vítá ní Někteří
z níefí bylí propuSténí vojenské
službv (fintili odebrali se do vy
kázHiiýeh jím mí-t 1 lir cdlw
é-k skoněiV takto svjí povíi'
oost elejel ih Pm!v kile prožil
pět týduú ]iw 3 října vydíil
nt zpá"cní ce(ii n po lf docelí
7 října oi-íí s" opět nt itif-
Ui ZCIeé Vílám' j"j 1'př'líioé
tán
uim bVmi jioi toi ď řoskmtbtt eu '
ské aiiiiiidy mí núSistiii! e h
jl u Pliinoii l tdirany hinujo t
lé biili Pnu lhfňk v 1 4f it '
ibl Vilímky poslediiliu llllli
pillem i "'t H ( vlí t V '
1111 lf ř-llířliy V (Vkiebteiisl
lopubtiie piiunišléní tVohitih
mťt í ilr i I v řdiírti so nějaký
i ve svém dniiínvé kde 11 kn!-
joj smutné přoknponl Zvóď'1'
b přede iliěiun loty foinírU lnut
uiliiná iiíittiěkH plod lokoi')1
pni hován bvl jobo lirutr Pan lho
lák bl po iiiÍhiiIu do bývab bo!
b'iiinii oitnýnii pfátoli sidtoiie
iiMtáil ' i
H panelu DvíUIlkolll plllell v u j
lorý do misi Im města pp Jití Kkn j
la bisrf Kndii a Krank Hrdlička I
jenž po krátkém oddechu vdal
so na diiUí eoslu du Hakoly Od
Tii li jmiip Vvěděli žo další dva O
nuiAiné pp Jar Křiáfau 11 AI
mor vrátili se h týmž tnin-purtein
do Ameriky a'o zdrželi so v Nou
Vot ku
W středu přijeli p Jim Sítka
který v noci mloje] do svého do
movu v Seiitb1 W111I1 a p Kraul
Koienvký z Tidiías Neb jmiž ni
přivezl ze staré vlasti rodomibui
ženušku
Itáliím z oiriaŽikýeli o(doiiář
ktorv vvhli-dal si v Cechách drn
ku života jest p Martin Král
Manžele Královi hýli Vsak po
s'i:itl-u na krátkou dobu "rn Ve
deni" Pan Král mtiHol opustili
starou vlast s prvým triinsporlem
jfii'iiiárfi kdežto jeho idiot při-
jede za ním nepochybně ilne
Obě jmenované krajanky dopta
ly m do Ameriky ne zvláštní vv-
irnvon manželek oj{ioiiářň ktc
rá tylo dny přistála v New Yor
ku O uvítání jakého so jím jn-
I lejriniiňřřiin dostalo pííí
Nevv-Vorské Iístv následovně:
"Francouzská loď "ChíeaKo"
ji fďivuola lit zen t-oskoHioven-skvěli
dobrovolník fi a ilulsí trans
l -1 12 naíieli junáků [o něko-
I iidonním zdržení koiioéné v so
bTi 11 o Wií) bod dopoledne- při-
lála v lirooklyně
K uvítání žen dobrovolníku" do
stavil se tam zvláStpí výbor Po-
t
mocného vyijorii ( oskosioveii-
ských Žen jako? i zástitpei Ame
rického Červeného kříže V VV
(' A pod jejichž záátitoii byly
sem Žonv tylo dopraveny n jež
postačují se také aby dostaly se
ku Hvým manžel fini Ta okolnost
byla také příčinou že ženáin !
rovoliiíkft nebylo možno odebra
li so do éoské čtvrt i Tyto loti í
byly převzaty ihned po vylodění
Amor Červeným Křížem a dopra
veny do zvláštní budovy Y VV
A kde bud postaráno o jo
jich ubytování a otravování po
íiid nenajdou jejbdi manželé
K uvítání IraiisportiJ dobrovol
ník O dostavil se zvláátní uvítací
vvbor (' N K a Klov Líny h in
jenuiíkem p V H TftmUU který
postaral se pak o jejích dopravu
do čo-:ké čtvrti V !é Amm-
ké- Knkoloviiěí v 72 ulici byl pro
ně' přípraven velmi chutný oběd
Piol tím vsak vykonán byl pru-
vod čtvrtí JÍomi při řviieicli lui
jody statečné si vykračovali a by-
i vsndo pozdravování n iiojvélíím
iiiidseníiii velikými zástupy kmju
fift již nakupily e 11a víodi ulí
b b Po příchodu před 0 A Ho
kolovou učiněna byla ziudiivkii
líudbn zalffila "Kdo domov
st Hv tdM (S f „ M-kt ( idh( I
11 M il I S -kUiMÍ it' 'kn -1 -I- Jf '" k"0l
11 ilhi l i o MI tti Vs( M(#Mt t ♦ I M IU-Ak
ik-vři k- ►ti1 id mi i tik Uu uiunr
WESTERN JAVA COFFEE MILLS
fHITR M tiffARRA i VAV!HA
11 '% vmw4
Peníze do Gosftoslovonslia
niisllá -
PNIOV M ATI! MANKA nojvetil česká bntikrt mrrl t hie
111 n Snu IVaiioiskom a vňboo do iili emi eviupskýeli
Keídvm ilnom iďilňino velké sumy ptmí n tu Udy rn nj
III-1 sinlni (kurs) evropských prlie Múíonm poskytimtill
ty in jb psi výhodi jořln niilme spojeni s třmi liojlopšlml luitl
knml v Now Volku Ceskiedovfuskii 11 ve soii velkých lni1
stí rli cv rojiskýeh t
Pleji lo H si ntshlti police svým pllitolillll do vllisti lili
Vslivte niti MjUtínie Valu In jlrpsf V' lnuly II VZotiloil nbslu
Im (i ušetřilo ponío v každém ptlpadé
Naši česlí úindiiM vdy vás oi holiié obsloiiH n piiskvt
nou vám ralv týkající so sazby penčAní a bankovního ob
ihoilu Vždy vám sliižbovoliiá
Uiiion State Bank
10 A DODOE ULICE OMAIIA NEB
P C IloHCKK Presiilout I MIKIKNZ kasír
JAK 1K)U"i:K Vioi Prei KM 11 KAVAHKC výp kasír
přední iimídei
muj
a "Nad Tatrou nn blý-
ská" kfej-ézfo obé hvfiiny vy-
'bio ohoeensfvo n obmiŽenýoí
hlavami kďvJo juncí saluto
valí
Po obědě a přiměřeném občer
stvcni (lota'o si hochiim xnic-ne
ho uvítání ti)iě'"J poib-Iefií byli cl
iinriUnvi a keždý f nich nbdižd
drtr ik7 od (' Národní ílady
kď-žto kteří opadají pod prú
vornoí Kraj Výbofl V N'v Yor
ku dostali zvlisf- je4t po $')
('rUUivi'iHý fcneráliií konsu
á vyplntíl víeřii jízíné ž 101 mí
sto jejich určení-
OPERY SETKALY %t
V KAhFM Mnít %
velkým iizmwm
olu'Ktí bylo 'zažilo ifav!rfnři! iají!: ký ktiili!
Milovníci kránii' hudby mMí
íkutečřié piž!f"k ji-hož t hám na
zájiailé iiiíío kdy doítfio' 3 z v Jí
v-íté o)"tiím sdružením jako j"-t
i"í bí'i''i í'írtod Op'f" r fí
jsou zastoupen
světové povčKli
V pondělí byla dávána Vocdiho
"Aida" Omažskó obecenstvo
iiiilovné klasické hudby vidělo
podán! "Aidy" v pravém slova
smyslu klasieky JoStfi nebyla
"Aida" podána pokud hd lýče
výkonů umólockýeli a náilheriié
výpravy jako byla podána v pon
délí asi před 5(1(11) lidí
Operu lato byla vyslechnutu m
utajeným dechem u n obdivem noe
nerie Skutečna požitek řídký v
Oiiiaze Výkony jednotlivých u
mělcfi byly přijaty s velikým nad
řciiím a iickoiiočiiým iipplaiidoin
Vavříny večera sklidila ruská
pévkyně Kosa Walsu v úloze
"Aidy" a tenoristu Alosnndro
Dolci' Ital v úloo "Kadamesi!'
V nádhocuéiii balí-té puk Anna
liiidmílla Kuska
V úterý byla dávánu opora
"Maškarní plos" rovněž od Vor-j
dilio a známá v hudebních kru
zích jako mistrné dílo dotyčného
skladateli
fiaincli a dej so odchniva v
stoiié a okolí v 17 století Opem
tato není však tak nádherní vy
pravenu jako jest "Aidu" po
něvadž děj li doba jsou jiné
jedna je dob Faraónových n
dmilíá ne odehrává v Americe kon
eció 7 slob-tí Co se hudby tý
če je nádherná a velice obtížná
Jen umělci prve třídy mohou po
dutí lo co je obsaženo v této o
peřo Alio a sboiy velíce pouta
jí ježto j-nu více inolodiekýmí
no nalézánu' ve většině' opor a
chválit Jeho blan jest iújtý
mocný ve vňoeh polohách a byl
odměněn hlučným potleskem —
Ostatní pěvci se rovněž jako ti
inělei vyznamenali a byli oboeen
stvořil nadšená přijatí Obecen
slvo bylo no celou dobu udrŽovA
110 v napětí 11 dobré iiáladé a od-
cházelo M úplnou Hpokojeností
PíSeiiii! loto se ktanoviskfi laika
n podali jsme to jak tia nán tu pů
sobilo Dlužno pouze poziiameiiati Že
naše ěešství hlásané se volíce ne
jevilo vňčí naší umělkyni Nikdo
ani naše dámy které vítaly ru
skou revolueioiiářku llreSkovskmi
nenavštívily slečnu Destinnovou r
hotelu Im žádný nníž "přední"
pánové vyjma naší maličkosti v
hotelu a Kil jevištěm H Illllllžolkoll
Je lo smutné vyavědfjení vfiěí n
morioké vořeínosli a usvědčuj
nás nedoslatku poohopení VSnk
aul onn dáma která reportérům n
uieriekýeh čawipisft hlásala ž
jest spřízněnu ne uleeiiou l)entin-
ti í ári 11
1 o 11 je o i-iy ti 11 ji-o- 1 4
I" 1 II illll II1IH lil 1 V ll II II t_"
j#i''ll liliu 111 iiMininiiii w
''"'ii iií:„
1 1 1 v ji ll ni: um" linu irniiiiiioymi
í podáme zprávy příští neděli
-V 15
Vzpomínka na 28 říjen
(Vské Národní Hdruženl v O
limze fpolu i h odbočkou siTth-
niiiiížslcou uspořádá v sobotu ve
čer dno 1 listopadu v Sokolov
ně na n a Mariím ulici vznnmín
ku pa 2 říjen kdy se udál táf-
není v ní zdánlivých dísharmoiii' ní převri( v (Vliách 11 prohlá
jako obvěojuě shledáváme při těžihoua noodvíslost Přítomen bude
kýeh operách Co se týče výpra
Vy na ilobu děje byla boyadná
vzdor nepraktickému zařízení iri
So ho aiidiloría
Při opeře "'Maškarní plen" v ú
loze Kíohurda hrnbéle z War
vvíekii vystoupil (světoznámý to
iiorí'la Ab-saiidro Honei pana
líonciho výkony pěvecké byly li
chvařil jíc} a přímo líne j obeceu-
stvo tak žo byl h iliromiiýiii nad
Šením vyvoláván ojiřt 11 opět
V úloze Amálie vystoupila na-
ftc Míivna umciKync j-niuiiii jesun-
dova úloha lato j"st hiihiíI sebou
velice nevdéčiiA a jen umělkyně
iicjvyíálbo stupně míiže ní vy
vodili lo eo vyžaduje Je plní
úcbvjíiřýeh momonlři Naše 'ti
mélkytié však zhostila se k úža'i
této obtížné úlohy Nl-čim De
tÍM)ovit není jitiont umédkyní
zjiévu uejvyššího stupně nl zá
rovďt í ilobtá herečka Její moc
ný řisf(ý hbi jak ve vyšších iak
nízkých polobich posluchače tj
náší {e úmysliiého uadso
vání kooiitÁlujcno' že íie)yíoli
j'me umělkyní j-ž by dostihl na
ší slečnu DóMtinoovou Jak ob"
oennivo tak í my jsme bylí ílne
šoiií jejím uměním JJyi to poži
fek h tičjž icmfiží se snadno yi
pomciioutí a z plua idce jí r
t upijeme
V dUi ílaíobařla vytoupí
pověstný riioký biríiow!! ťíeoc-
pikianoff' - HwnH těžká ú
lobťi již lje ' zbotlj Ulilélee
!5m l"tpřii'ot'm přímo u
soiiroiir aroiihiho hiiruzonl t
Chicajjfii pan Vojta Pcnoš které
ho nedávno vrátil Cech kam m
koncem měsíce líslopadu trvale
rodinou navrátí T
1
Pomocné
oddělení v nemocnící
v Josefa
Neiiiocnií-8 t Jnwft ířkliln
oddliiřil lidň nemajetným m4
ni rAinahiým wsmwnfm mimo
nwiocfíhl poskytují Ník#iiké
radu 11 oittlří-nf hutí rAurmt nnb
tu veJíe nlký jiojdíitfllí podob
tiť liuda niilnžmio i pflpudy pa
rodními Ordinuj se od 2 do 4
hodin fidpi)!idii — VfhrtíJ do it
hoto cddčlonl jnt n jižní tr
njl iuriinenl-a
DR KAR H BREUER
optitct itnuké nrr 6c#
DR MILOSLAV J EREUER
dlacivaift vnitrní niraio
rti naíl ijřflďrvnA niSni nVilťťMi
hiťorsfoí k "( oiii4v4i vím-li ncrcvl
viiři ňf-ioni'nf iii'-n( f)ř fiUfll
ny h[inulu vmtíiil pHjMfJjr umniyU
f ln dovím v pokojí iííi řlO Bs"uÍ(f
Molittl liildoVÍ
¥vpnHfehui)A ob 12 O tilí fi
drotřm ptwhM v ofohi AnnAn ?"]
6E8KÝ ODBORNÍK
ňtl — uí — utnu br'tl
Pí A FAtWAM VtICB OMAIIA VES
DR J J WARTA
' Z4 Hrt ynHm-l 0mk f%