Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 29, 1919, Cast Redakcni Editorial Section, Page 4, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    roxno:c pudl co
pokrok kApadu
fciltM jUu
I ( Zatlil IMI NflMki V
tiiylf % l Uilmtt fto nltt ť°tilfl
fťituiUl % WtUm Km pi (
Kni v VUř 1UU tu r MM
tl tM 1'm1 Mliih(M'li Min
rm lUt Mtntntii a v Ty'lH
f9 Mitf NniH II Nutili 1Mk
Pro inré Plity iHW
f'!o Kunmlil
Ihi f'Mknlin#uU irulliky llfll
ZA-ilky liílll l)tnM"I I
ftřjfftlfh " jiutikAch Kpr Mmir
()trlM) UttknyHltb [ouli4k ( Ioh
taft) NtiMm v t#íttrom tll#
Oniiimiijrl li tví iptMtinínl Udej
U olHrou I novou u lrou
Vnfity t kruhfl ctcnUMm iiveMjtil
Itm oi-huln M unt tyti lutiS jmane
Ní úHiylu n'knfi4 o'iln poUnaitl
pnÚpfÁftf plnjm JmCnem f ji Itii
bftí v tďhktl utJn tnxho v únúM
NÉMCI PLATÍ PRACÍ
v fi"ch zpráv docházejících
jíik i Německa tak i zemí
Némcckcm Mim iÍM'íi"Jj vychází iia
jevn Německo kupuji' vSccko
co mu přijde na dosah ruky Kaž
dý by řekl že mA tedy hodní pc
nh„ ale Německo svých obcho
dech n pmezi nevytasí neplatí
hotoví nýbrž in A jíní platidlo
I'r6l kterou opatřuje výdíb-k
svým dělnickým armádám a pak
výrobek z cizího materiálu vyvA
ží do rííuy dinzc jej prodává h
získaným tak ti vírem opatřuje si
materiál nový aby pomocí jho
oputřoviila sým ilélníkntu znovu
zamíMuání výrobek znovu do
sv"la pollula tam odkud přivé
zlo z ní suroviny Nímecko ku
puje ví- a ik'-Í 11 í it ního rozdílu
zda kupuj? od Jiriia ArtKTÍúiitft
1140 od jiného ivi'Iio liývalťlio w
pííl'f' i)'Ih) od řieidnilíi 1
Nríiiifi'k4 vlidfi iiř'dovoluj' iti
tiž nhy nhnvvVd iníiika Vjíla z
N'řriiPí'ki Ty tM'ni''i'kí jphízp
kfrrA i' objí-ví zii lii'Hi)j(0'irií Ní
innckíi 1ly vyv'ciiy jdi rn
tTiořidniu HVoN-iiím níiii'''líí vlá
dy byly to jistí vcYwf fldlczítí
pWíiiy ktí-fí vývoz nřw-kí umr
lí y v totn H otiotři jiíípadí titiož-
Vrhct y ihu-% platí'llf'111 Nínif
ck YAk hi U Níniwko um iwn
hf tohoto f-tiíz'f wí kterýkoli
j"i-u p-Uitl trt it"l) Mijrttt
!„
nisNNt roicnoK
i NtuKiU pn
flll itlilUt í' v
jiný evropský národ Jou-lí ()
i'hodi)í jcilriattď' jíž do Nímceka
přijíždějí za ň'í'l'ift uzavření oli
cfiodfi oiliotní za dodaní Míroví
nv přijatí ZHldrt'-fif vn Zpúsohí
iiínnt-kí p'á''f' koupí Níuifeko
kťríkolív mu iialdzní zloží v
kfpfímlíoliv tnnož1ví Vntíebi)c
xfai-hfíft na nvfti Jinak ! SR ob
shodní ťPutnjiVí vrátí zr (sví přty
Hklarnanoit tváří m jfítí kla-
maníjíí kapsou
ajímavrt jfst co m utalo v pří
padí vflkího řftnozxtví kfiží dodá-
Jiýť-b z líolandka na ňvír iiímc
'kým továrnáro líyly to kftžo tt
roví Nřiowko oufal potcluj'
wať-ríálu tro vftj kožní prňmyl
Vf zpiřM-ováisí Kdy byly Jsfi'
vydíláfiy' ynvn'-U'iiy výlohy )
piwí típojní í doprava byly Jo
toví tk výrolíky dovezeny zpít
do ííoíandHka a tam draz prodá
jiy 'ýHVom tk docíleným byl
z!pla''pi 'pfV'lní óíct h S(-mi'i'ku
zbylo jí'Sfí ntnotví vydíný"h
kftií k braní výcli potpb An'ú
by tj'la ť'dy SV-wfpka p1w'
ř)4 j"dítiá umrki Ukal tťhm-cMf
pruwycl fi''o potpbtiý h kozí —
y lolďlkii hodlal y wmi tp'
pílí Ztwn nu u't píívzlí j
do rm kch Utsktm kd byly
pw)vány n ftbuv f bylo ž
Nířrwkí vy vsno tolikfa byl ji
mi píř pktíMtý 6víř VTřV
řjáíi ííbytpk útal v Sémi'kih
'íaw imv4I NífHc fea kí řoař
k m tí''h MU"ňÁ prAí díl
iiivlv by Jo olyvU'Utv f Mrha
li a htilmtf}i'i o vH tiwi yf
i pivům biv
hn p'jfe'i'řdfl d!'í í ř ří
w kí iIH' dí„ih v
4si'ií fíí ti ffteži
mvM lén'' hhy inb
♦nulu fik
tUtrlU řťíjí v
iiitt!i(di ffhimi pnřtiti ptnt nji'1 b
ti il t b pnxMij t drltlk oM i!
din pro l'c Itl hodtny ptAir
dlťllljť t pt"př(l í lrtitl
Viii lild pm liopiljí mj t'tit 'tV
I I I i t f
ii!t ttlirlioiiu i hirnm iiriinni
N'("tn(ki Uti mil řbimaiion
h ! I I
l tníb'l o lťhiji ři v lointo mA
rit iiiniM kí d lui lD pllnot Krt
diiudiu (ili řl tnut uhodl
Ní"IIH i p011 k lH't) tlil piIO
Vadli piin'hiílm tiliil A řcjiními
iwMiiinn tu nlf i pot linpjti luýlii
řájiiiilil nlfliijl klfnAlil tub nimi
páni ponrr friiiMoumikyeli Itnb
kýi li n luitskýoli I vřtlottiitjt i
taki' h adi'iiYéhfill hvýidt tliitx
tuk Itiáln ťtiinýili pttiř v hiiiiií
(dl M Í f iV pilllllitjl k jl'ji'll Hlť
lývňti! rriiy 'idl jíní iiArnbi-
t til o f 1 1 t #
w iiťjiiiiavHiKMHi jijH'11 miuitiii
nu MiMnvím tržišti kupují
roviny tw Imtoví tíclum m na to
nniwll jindť vvpÁjíiti ň tím lnul
nota jfjiili pfiiíi? kl'"A Troto zn
vrdlo Níiiifťk'1 jiní plalidló při
VVi'li oliťliodrrh N (intiitníiit kl
t'in b'l to práci' j"jí výnoH
Nekoup! hlií jfiliní iiiťpyelioví
rit t t i a t
vecj x emity 7rK"Upl lK tiH í'
hn co by iicmoblu zaplatit i nvýini
výrobky kmpí víccluio jti uby
urovítui tak nnbytou mohlo rpru
ovatl k íiiovii íir Kvítovím trlm
náležitým výtízkem prodnti
líritiftí n nnifričtí obchodníci
vyjadřují mol tímto zpfmobetu ob-
(diodu vdj ticpoUrylý obdiv Al
ncKkrývají nf taki obavatni —
1'í lprnvovali m' íc v Nťtnci-ku na
jdou trb který by niobií db- ví-
io přání řídit í Ale naílí obchod
níky ktďí ptcdpiitují hvij vbixtnl
podmínky
ttlichodiií nkladiáté V Ilolatidiktl
HkandiiiAvukýidi zetuíeli Jnoii pl
na zboží tu tu dove 1'fu'liO v tnuli-
i že bude tuoziirt je prodali do
Níniccka Jiní fúv-by přibývají
kažďui bdí AU tidbyt není tak
íiiauny h tonul iiťjMiniHjn iič
Že til" ladní lenliiiíuky jnotl Volií
i ' li i
i'v'iim' to- zalykají io
váných výdélkfi To vSo nulí k yn
vdnoHli Obchodní jednateli a
koiiiUionářj juni zoufalí Mohou]
Hifi' ZllOZI tOMíilt HO AeltieCKH
přijali za ní zaplaeení v nítnec
kých peiiízích Ale penízu ty no
mm! z Nírtiecka Mohou jt4 ulo-
na tiueckýcli bankách li do
nlanoii na ní Htvmtiku Nijdou-
li na til kupce jfttt ovmoii jí'
nou palčivou otázkou Kupem
mříže býlí jen nikdo jenž by rád
v Níiiicckd iifro koupil V tko-
vciii přípatlí víak obchodní jedna
tel z eírřííy prodA svojí Mvrzenktt
jen m velkou ražkou ktera zno
vu znamená xtiízVní výdílku Ob
chod V tomto Miiíni Oláéí mi fctále
kol eetiv nínieckí marky KIchiic-
li znamená to ztrátu titoiipne-lí
znamená to výdělek'
Obchodní jednateli civí na hra
ničích Nřniecka a naříkají Jou
nk lámání a žalují ž tento nový
zpřiHoh obchodu Nřmeí jesf j"
díí (laláím dňkuzem proklatí íií
meekí diikladiHMtí n vypocítavft
lí Leí není Í-íimí k nářkřim ný
brí fiouíení řitina fřbp Xatraco-
tiA tiímeckó výkořjtiftht má býti
jen pouíením ptjk w řpatní vy
plácí jcátí ztra"iiřjáí nevýkon
noht nerozpoíítavotit Lid který
pracuj'! nejví(ífft Ailím má na-
díjí na iicjvítiíí twpích a ncjdři
ve h zotaví z nt rpínýeb zl rát -Kle
jou pi'UÍ' není jcti vV
cbno IVníe H'! tížko hbáníjí
lehko viiak rozkutálej A proti
jí''h rozkufáletií poMavílo Nířne
eko dťikbidní hráze kterými pro
pilxtí jetí to en bude mu-tet
tirvní řadí ováVw vábní táhra
dy A tí' h bude dot a dot
pflUiitbi KhU pinl l nriuft
h pívdlfíitt wi jtiH tUtiOtliit
jiU ptoeriitu Hltnlli Jt%l knn
tttb'Al!tt jtfuÍHl l1'' li
vrU iřtliim tich' ibt lioilttlcli
- t V utni t js l 'SttbliH piUiloil
titin ií n itpřlmíii r'ďtii
tuk )e jcnt li tiiddlnul hi lkti
ptViié lUliciv 10 id'ih Hpoj#
tt)'rh SlAttctl j'M InlinřitU kpoletV
luedl jejbbí jluílMi ntJrtV lupo
nkíi?ttit k !!mu h' j"it Itontvoln
ván) Jati i tiíiiil lni nv a liíkd)
ani ibikladiiMii v'lhivAti(iu ne
VVltl" I" j' V'i Tn Je bbmi!
p(li'jlii te itlý it"iih kulitřol)
InleOiilin priiiuyiilii tiiid poliml
naini tienl riiAm ule JUlí Je tiiiio
helii ítil tiel nt linie Mtíitirt II
II iloiimhfiti
práva tidAvA le élyty plíkí
jateénl firmy kuntmlovaly pro
Kllctliiichim Hiv poiltlíťtiývh
iHiidú lifpnřítiijc v to Intrteny
rodin jednotlivých jalkAKi knro
V) procení veítkt rí ilinbt íle Vletá
liy In liMiftn niíiiiiléliu roku potlA
na ďi tibu Htejné flyry firmy
Hwíft Cudiihy VIIeui a Arniotir
kniiíilovnly rniinilétia roku !l:!
procent vnjee fIo)iaV(ivanýeli po
drám! a lít procent min Komíne
k tomu dále podotýká h jatkáíi
m' nnlízají v takovítti pimtavení
Je by luze váeeh ohlíží niobií kon
trolovat i vekeren Mlseotininiký
Generál Allenby a jeho
matka
JATEČNÍ OBCHODY
Vrlimírný íkvík w mác rli
vv) domýAíetí U výhradní tb
chod jateéníeb závodí pozůstává
'l'jktfi litUtŘÍÍefch ki v plítúAiň
?pojní waťvýtn jr'íiyJ'-m
Nanejvýí j kaívJíiflu znáwa vý
10b Ulíitttho ííftojív M jed"ft )
vedlíjáeíi ohřhoAb jíťíní"í jv
eíiofí a!'- In 'yí patrni jedním
í icjmeoíícb VAk p z t ve
bfcých jateinMt ivodrt kontrolu
i? jíž vfíí íát ífroterriílť veíko
obchodu H eny dvou nH rhn$"b
pot r via závíí na jjíeh roz)i'd
nutí fedáloí iipt'hAnr Uoiuih
frhí vydala ítvrtý díl ví prA
vy v níž p' ukazují m ríiní Ant
hy tb"h'Aft píuá i %ihA řir
M élhi}t %'(UVU
t a :'A H iv trs- s? vf yu
I 1
t 1 " ' f i V jr4
' 53 (Jl
-i i
M n
"7 j p
PIT T
H
1'olií tiial žáb k lord Allejiby vl-
líz v ralediiií uvítán byl v mí
milých ilnecli tuidáenř oby válel
tveiii pří příležitost) návratu do
Aniílí' Na obrázku iuim-iu opat
řujeme tohoto Matečního frenerA
la po boku Mfííkí nintky kterou
navštívil hned jak bylo to možno
nír kdvby no o to clitíli zasadit
Itoku 1ÍI7 zhotovily jateční fir
my přen 10 procent vícho oleo-
margarínu a jiných Mádlových
májových náhražek mimo to
mají pod kontrolou mlíkahkí
produkty jako kondenzovaní mlí
ko iiakíáiíaní ovoce a zeleninu
uzení a zmrzlí ribv kakao kávu
runí druhy Hyrobu Sfávtj z vín
n vůbec r zabývají výrobou a
prodejem rozmanítího jíníhn zbo
ží mezí nímž naltrážky Potravin
zaujímají velmi důležití mhto O
závodu Libbytiví ynt na příklad
Kíjilováni h' má tak dokonalou
kontrolu miatratiň že ani níkterí
z riejríiňích velkoobchoilú mmo
hly j" koti pít i kromí jejím pro
úřednictvím
LIc tvrzení komité roztlílily ni
jateíní fcpoleínoxtí jednotliví dru
by obchodu mezi wbou aby ni na
vzAjen nepřekážely Jedna m za
azuje o kontrolu rýže jiných ze
toídeUkýeh produkt)1! kdežto jíua
e domáhá kontroly ýra tieb kon
wvovíiníbo ovoeň atd řbrovký
kapitál který oj vládnou uwfiÁínt
je jatečním firmám í!tiihovatt Jo
každého obchodu a piňmydu
nííiŽ Hpat'njř příležitost k vejíkí-
jnu výtížku a vyoueavdři rr i f
ny jú(' přejí
JTomí pevř-ří ž takoví
řovAtií VmnM velkými jatečních
řífew by tuohh přapívafí k vítáí
produkcí nevyhnutelných pnifah
žívtníěh aniž to n:! víMí k niž
íím eenám ib b Hoíílení l"pií ja
kostí výrobku Federální pro
mynIovA korním jíž dí obu vy
Vtřujt jÍ3tíMÍ trut i podala zpti
vy v níehž j"j přímo nbvííuj z
♦píknuí za UMm zvýíovánf een
'ož bylo yiUihn % fňvo4 ž' nA
tlřiol Hpoj"ných Ftj po
iie víeříoístí a jetit )Jbovlno
f "li:ov -íiťfroN v ferá'-
Yyy'i acei ffirtií vi-hM
WWW
bróvtdu iMU diolilklniniu n
tUdhtnttt íe Hivi pfdltl ivé ktii
hv ptulrtjí pmli bnt VUvíllťttl
ivýth tbrbmb't b uby Íkáfily
ín jeju h VÍdťb k j't polici lit1
nepHtfiiý V piUiířlil ke kiipiUlil
Ooři tiítnu ! imi)h1u ltUft t
xe tluti ikliduiu iiAlndiliiMi jatf
ín fiímv iimMMi l pfentiuipenl
tákoiitt jil ani utárkmi luli b
ud lllí podobné vvittffuánl
nettifbt fíihiťliu výfb"dkn nvíak
ruilhivAnl jitlenihn obtltoiln nu
Jluí lívotlil piitftdiV je njílé
tře vi lie' Vklínil (tln budili ko
iiiíko pnliinuienAvA Ve ví řpiivó
h tuková rnMihlii n nioeiiA oiyíii
nlmti-a tulili lievjliiiutt liiř inlli iiko
dlivý tlií na pnlillrkoii a meAl
nl Mňtbu amerických iimtltut l ~
K M p!npiVlHl takoví HoiiilřeJuvA
ní obchodu a průmyslu vedttind
kť koiilriJe ren a HieinolňovAní
koinpetlcě jiMř nemftŽi' býlí
TURCI BE PROBÍRAJÍ
K NOVÉ BUDOUCNOSTI
LmiiU Kiljrar Iřtiwnn upeelelnl
rprnvndaj ehleinřkího éiihoptuti
Daily Nimvh který t" vrátil do IV
ríže po ediiií mísících v Orientu
kde diploiiínliekí intriky a ňplať
káříitví zápolí o tcrríliiriAliií a tib-
hodní výboje překonAvajl podo-
hni zjevy % Jol nadvlády Nřmec
ka v předválečných dnech vyprá-
"Vo tiíkolik mÍNÍeu byl jtietn
bn komunikací hluvnS nAKledkent
místních pomírft a cetiHiiry Ne-
bívno byl jni-tn dvacet jeden dmi
enly od nejbližíl železniční Hlanb
ce ťensurn jest nejprtnejai ja
kot! jwem kdy poznal za války
Hylo nlmolitlní nemožno poslat i
pravdiví iiovínAMíí depeíi n a-
merickí obchodní tclcpraniy byly
zadržovány HOiipeřnýmí obchodní
mi zájmy až informaci v nich ob
nažení Malý e bezcennými nAiled
kem uplynuti Canii J'oiriřry mezi
Velkou Hrítanií Francií Itálií a
řleckeitl Jmmi tiH Venek píáleliikí
ide poj hladinou jeal zuřivý vír
podezření žárlivoMl intrik a kli
mAiií Turci kteří vzali ve do
fcvýfh vbíMoích lukou jxiit odho
IIAiií iiuíkiioull mnul 11 fet-Hii' a ob
'hodní nadvládí kteříkoli zemí
Podnikají iWlovné pokm-y shrelil
líiiiií cizích intrik
"7aí tím ficelem liejb píí tnui v
rurecku vytvořili národní hnuli
nu pťeiiiuznc Kouierenci v Jrze
rumu a p'idruhí na konKrcHii v Ki
vaNii 1'eelem první konference
bylo požádali Spojení Hiáty o
převzelí mandátu nad ctdoii Otto-
manskou ííáí í'řcem druhí bylo
vynutili zmírni v tnreckím kabí
nelu n přiMříhnoull Millánovi kří-
lla která db? I vržení nacionál iMfi
třepala a dle pokynu brilickího
tt (Vane americky kommař vy-
laný k vyáctřovAní v Mal Asii
byl pozván tiby ne húíaMtiíl koti
ífreaii v Hivasn jako delejíat ale
nezbývalo nu ía-sii tt já jsem Sel
na misií jeho Míl jsem botoví
zkuSenosti z [lohAdck Tisíce a je
dni nocí a passporly a podobní
Hdílel jsem příMřc&í n Kenieletn pa-
íou Roeufem bejem a jinými ne
spornými vřídel Oltomanskí říňe
dnežka Redíl jsem v tnnohýeb
schůzích konsrresu který mne ko-
tteín požádal abyeh informoval
Ameriku o přáni Turku aby Spojení-
Státy přijaly mandát nad
Ottotnanskou řííi
"Sultán byl proti kongresu nej
více proto íc Ilrítoví pří nejineii-
iím v Turecku potírají vsWnoŽiií
na vS'ch Mraiiách každý vzrřist
přátelMví k Americe Hríloví jsou
VÍníní Že ne pokouaell v jitovokn
val i kurdskí kmeny aby ne vrhly
11a kongres a že poslali za tím ři
ielem majora Noela do (liarputn
Turci zijchylilí Šifrovaní tele-fra
my o tomto plánu a rozluSlíli je
Hyl jsem jediným přWuwníkem
kteříkoli pojeneckí zemí v Hiva
hij krorní níkolíka ameríckýc}
podpůrných pwnníku kteří e
nemíchají 4o politiky Konsre
neuííníl Žádného usnesení dokud
mriA nepodal dříve vynvřtbní
tizepř" jnkýiíínek AU utíbo
ůíftjlkt Urt řuftt fto akea na
Kmýžlní Aiiríky Jejich iíelem
bylo nepoškodili ttiížnoM amerí-
ekího mandátu fjiwral Uma
fa Kemal paía drží nyní kontrolu
Turecka Když kabinet fetoval
kultán kapituloval před požádav
ky naeíonalínfň"
' MY A POUCI
Iokladem 0 nAzfřřeh olsk ve-
řvjoóMí a I toku v vrVí 'fláínskí a
v powrii fc 'ekoi1oveímkí re
poWíee ' jefcf následuji' ! íláíjek
í'íírebo lfť "Rfeo y Jiuryef
f ii Yjtbtt řfiltliJil Vjar
h'j Ja4f píik$ iíh-úm wífj k'ttv a H tii-Vwm á'Ju% A Ďťnnu" í nkto4
khrý luk inmditt vyltpíl M třt
im k doliotb1 vbutuje twhotnř
vcAki iým jim tmllnlni t
Ii111kv1i láblitiMl tfinkt "Jřsl
lot ii iiaprustti tnnioíným bt ře
ký liÁnd V UU ttVUmdtl doplirt
II iUmiiiAiiI Ktitnínl I Mdlmi
'ťsknlHilnkí stalu bv ntita#
nýmM
lubkí Mfllinvinko V MiUct lí
iínskí jest tiitří pttlsViv kttrí r
rviiř nelintnř pojro!tovb e
íki ljiii IniMieiiím tbilunly - v A
etts Iriílké jist rorbodilllto
učinili týjiinkit A ptAtř lak ja
ko (VAt pokládá nt tiaplnMo tie
liitiluí nbv iinlnkí liArotl V lilo
ri'ih?i(istj tbiriuil iikliiiiiául j lov
nf í Milířenl polsku íeskí slulo b)
te lieninřnýiil
Jeslliří (hu slály Intijí tnk ideu
tlckí názory na sví #1 volní 10'ijuiy
V jistí Hporiií Vici — til pííeháiíl
k válce To třidm povidřll Jusnř
a srořUMiiiclní
Ale váeehny ťozuinní politísii
jící stály ndvolávtijl ne na "ullb
tnu ralio" a Marnjf se do pohledni
chvíle o o aby nechaly ra Nebe
mluvili rozum A co uam tento
prošlý rozinu napovídá f Praví
nám véei váeobecné zuáliiíi TíSíu
ski Slezsko musí náleželi k Pol
sku tioiiívmlž jest zemí ryze pol
skoti Ani pomir sil me1 Ntátcm
naším n CVsknMovenským tmí vsi-
obccnA mezinárodní konjunktura
neoduvodňovnla by naáe uřeknuti
no tito polská zemé nebo alespoň
jen mís souhlan a doéiixtiýirt rutn-
vením tílo etní nikouiu íeskýnr
Nátlcdkem toho jest pro nái psy-
holoLřicky nemožným přijmout i
jakoukoliv diskusi na thetria rno)
tioMÍ zftsfavctií Tísínskího Slcz
ska ať již v eclkil rí V jakékoliv
Astí za hranicemi našeho státu
(Vši musí porozumí) i fe pro L'
millionový národ jest nernyalite
ným pocit pokoření klerý by ne v
ním miikil probudit pml vlivem
skutccnoslí že zřekl se íásli svých
nepocliybuýeli práv v prospích
uároda - Aestimilliouovílio!
Jestliže xilnijáí křivdí Hlibřímu
tu zřejmé zúMíin křívd-l křivdou
ale nepojí ic n ní poeit pokoření
Neb sama Hku!eěiios lakoví křiv-
ly ačkoliv nemorální není neo
ttíekou Slabáí má vždy zá'iadn
"ultra poMM nemo teneiur" Ab
aby silnijřJ souhlasil n křivdou
spAchatiou mu řdaliřím lo jcsl na-
prosto nemožným ponívrnlž k pu
čil 11 křivdy příbyl by jeSlí pocit
pokoření a potupy A lakoví kom
binace lidskA psychologie ncmfiže
sníslí '
Při veskerí sympatií k íeskímu
národu pří plním obdivu nad
zruíiiosií h jakou umři zároveň
"trpífi pro dohodu" a vytahovali
ohromní zisky z nebožky Austrie
síiudíme že bratři (H nerozbili
vají ae na nás jestliže jím otevře
ní povíme ž pokládáme se za sil
níjíí než oni A to nejen vzhle
b'm na náS pníet a nás iroslor
ale taká vzhledem na naíi nolili-
ekou siluací vnitřní í zahraničil
V naíí vnitřní politice tiemáme
ani polovinu oních nesnází u tíž
kostí a jakými bojovali musí šeM
iníllíotiň (Vehři snažících ne pří
viílíti k svímu Mátu a předílatí
nn nví obyvatele 0 mlljíonu lidí
ífyř rňzfiýeh národnoití kulturou
převážní výse postavených nežli
(TVAI samí
Pro tvořP-í se evropskoir sousla
vit jest význam Polska beze sporu
vífíí tifž význam ť'eeh lícz íe
skího slátu obeňbi se Kvropa ve
m'flobřo o UH) let be PoUki jíŽ
po přildrnhím stobdí if'íábt lo
zmatku (Vský kulturní život ze
mřelý v dobách husitských pro
budil se teprve před sedmí desíti
fetímí Pokko tientiiřelo nikdy
Práví v dobách zajdi a roztržení
dosáhlo Polsko znaíníbo stupni
rozvoje
' To vSe liíTřínese žádní ňímy
bratrňm ťVebfírn necheemř jlmtk
dálí jím na jevo tiíjakmi příkrosf
W toliko o to vyložili víc tak
smozřjmoii ? nepřítoupím" ni
Idy k tomu aby třeba j'-n jediná
píf pohkí zemí znMala pod 4e
skýra pa rod vím Nemůže být fakí
íAAnt koalKt na im(Vtni kirá
by ná k ftjetí takové dohody
mohla -přinutili '
Kdyby lomu (sí ehtílí rozumít
frjlo by velmi dobř! pro ná i pro
ni Předeviím al pro ní NVbof
kdyby xnad íio o to ubyebmu kdy
kobv obrátili ne proti (chdtit tu
nemusíme ae nikterak obAvatí že
byehom zAstalí osamoeeni Nalíza
jí lí ¥ ('fki v jomtíž'poMvení
neehř M nejlépe 'ptají H Sildef-
skýeh Nímeří ií M Jařil Mfí n
jrftoiují an'b'i koneií J 1 feh
říhvákíi jim} i" vn'iil í í rodní
ířftry
4I lh kkUííU yamtao Aňi
Nciroci Icdvií
sMiétt HMt roeM 1 I
liih#!WI tfliu kltl
pk ! ni po whl !' Ki
t utáUlvh tittl
Sívcrův Silitcl
ledvin n }ií
(Sivirďi Kiilnf cnJ tJvur VI
lvi Unl itnitu ldln l
-i-un-
moťnl boliU řfl nwlt M
Mjtrn nonou mimu t h
ilrtutfnklř kiloiU v iMittlk
1 lti ié I 1 Mktlt U I I A lil
I II li' M 1 II t 11 iiiin ni imnn '
ničeho na tíehin faktech
naáich náhledech
11
nr
4
Mánii za to že naše 1
tak lížkýeh podmínek
zahraniční politika zašlu
daleko přistoupili na plebíj
'erít vi' 1 1
I ťKllltH II fl) l I liliu
jest iť( liá již dosti zby
pokořctiíin třebaže bych
chvíli iiepoehybovlili o j
Medku
Jestliže ťeSÍ mohli zabra
iniflíi tdicrských ve kter
bylo nikdy nul jediného ("
bez Jilcbheítii ~- míli bvehJ
přistupovali na plebiseit
o zlsluini zenm tak nepJ
polskí jako je Těšínsko 1
Ryl by víru již čas hkot
to diskmtc z kterých je pl
no že lieinuŽo hc Mátí jii
Žn Tíhínfikí Siensko musí
Polikit"
Siiuhrni l'oláeí isou n
niillioiiový 'Vá íesiinnllíi
intijí VC Nvíni slálí í mílii
detily Když ukřivdíme
my nr vu jim tu si ueis i
musí dát líbit Nenajdou
proti nám spojence nao
jen že zfisfanoii osamocen
budou mít proti sobí skor
ny sví sousedy Zď nžy
jdu jen o Jeftínskn o nikif
nie za Slovcimka afd il
zřejmí o faliínou hru me
ní Po tomto projevu polA
stu je jasno prod VarSavf
:i zi i t 1
l'rfn)i liH IMiiirUf 11 J
chfím jako byla do nedá'
nova PcSť J'olsko se vi
posy naSeho soupeřů v n
mezinárodních a v pomíri
Slovanstvu
Cechové v Saakn Ni
1 i i a i t i
Konané v sasKcm tiiavuti
MrHŽ'ranech V polovicí ií
tohoto roku kteří dle nI
zpráv NÚíastnílo se tři t
ebu bylo usneseno ' z
Drážďanech řeskou líJfy
demií Ta prý bude mhfj
řlzovnti v Sasku íeskAj
vychovávali řcíníky pivj
atřitací Akademie nbdf!
Husovy vysoká Skolv
nutno bedliví tíledovat
skon řínnost" telegriif 1
val c " Frankfurter í
"a v ía vyMoupití proi
si viiím cesií í in taiaháni J
A redakcí! k tomu umlJ
prý íeskou í(ítae bylo
ti jíŽ dříve zejmířia v ll
Žici Strach mv velkí
se Nírnei bojí řeskí Sko
(irolí tomu zase berlítj
"l5oeren eunna" oznai
SankA tpolocnost pro pi!
po Labi í HNficsla vzítí
sehoduje n nynijSím Mali
a to v zájmu j-noleínos
bylí v Miť-lstvti i Cfe
1 v N7meí z ť'í m La!
8řatk katnlíckího kn
ivbAf konal ne mi pražsk
obeiiflkký fiatek pana
hradníkii Hrodfkého ra
nísterstvu vyuiíovSní
Nplovte!e h katolickřh
Obřad vykonal ukmhUS
li () M rošty píft Hotnájf
rodníjio sbromážjíní
ZbyUínoíit
Proí vy fana lbn
jdde k ibnfoiii lkaříf
přece fk dfibžíiá víc
liej-é když e 'ÍOVI
Ul ÍŽe { Uli l b'Mb ?
"A prot-írn v§i f
řitj t