Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 22, 1919, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    MlUMMMMIMtM4MMI
Z ttittotlovrniká
t republiky 1
♦ I I M i t ♦ M I t I M 1 2
l I til'1 h liťiH MtHl1 1i
p! lil Jideitv' plojcj Uti tnc
tiM Vtiiici hl lM )lttthtiiu
ptoh! Jkit tt Mritnlnikd t ilrttníkn
Mol' ( tilu i Vidti'kne o mVI
imoh ndid hs ml mhu knupd
fhitč luime ici pii IV 1 Htto kn
MIH píi ptnMMte )t
i
tonu im( 1t Mu k MiiMt ciKeh p
ií-!n!il li n štnllo Vrť
llntnVII VÚniVřif jtdlntdose po
í I lvi n utni Jo jim Im yltifit in
Mih Ale nt prohlídce l ii nnoť
in'n úředník liinilii pto it ifiin
li-It Miiidep ilr 1'ií'Íh ilupUriii
ze Ninii liiil jilk m 8l"llitti řhi
to ilri tilit t k nrnui plinln
plolllílkil ilulil Jenu llljlIIMklI V
tu lí i i IiImim Htiiii('( úředníci
IIIUIIMi'1 M l iilicMil IIM (IVOU
kilový hnlik M rLitťmi iiiíiuTiiil i
žádnln ji nhy lni rvehh' někde ii
M'invnln h jí ni In pntoin koupí
heiváhlié ňalv Slečna odnesla
halík ilo hvlu svého ntrýce il'n'
''Yunkii na Kniíchnvč kde Im il
Uchovala tlu 1 1 1 1 1 u U ti mi ilvn dny
lni zimě vrátila I I Dl' lYoin o
ilrlunl ne 1 1 1 1 " l ni il'iiumi mocny
M'illnvrii nhchodii zlatníkovu
'I dclcktívy kleli ohsildili llúlll II
Slolli' jim pn iIcImÍiii zdráhání ii
kázal I k(í Ví ur 1'iiIíivi'IH'Ihi zlu
til K I !' Iitvl jeílé teplé IV
ilillsl tft 1 1 1 1 I 'ť iyi nalezeno Ji'
řli plen kilu zlatu ii 5!fl ur rnz
laVCIléllO htííllťll COŽ VÍccIlllO 1
In iiIiiivcihi ve primpccli oliiln
Miiim-lkii yliiliiíkovn pii m1 i i A h
ní tohoto linhnlshl v ('''in ti)!)!)!
korun iinullťlii I'í'i vfulfcliil Stul
Ip uvinll iv vm víílky kupoviil nV
In' xliih' iiiiuci' lítriv iicoIiIiinÍI ii
rhlřl ji' iiNrlioVnti Xvní ji' prC
ťoztnvil jlMlolll plulo h m olinviti
iliilíích prohlídek
Kdo chce vyvéltl hrušky muní
dokářatl žo dvakrát! tolik prodal
domu — Spnívul koiiiiNc ňrndot
ny pio rlťiiiiiii ii ovoi'i poiliiln
iiiiiiiilrfNtvii pro ilmilioviinl lidu
iiiívťli ly vhh'ih'iu k vrliki' Ic-
luhiii úi-oili' iHiiuvťh hriiíi'kf ktf
li- nriiiohly hýli doliitl koiiNliuio
vány iiui )riii'ovi'iiiy pro órrly
ludiuv-íliivr li povolen vyvoz
rimuýrli hlliírk ti hUt hm
iiiíncki Vývo iiiiiiiých liniM'k s
povolí luiihuiiii opi'1'iviu'iM'iuu oh
chodníku n ovocem prokííAe li ?r
uvedl do tueinnkcho koimliiiui
jmenovité do Velkc Pruhy il hon
Niimliích Mlfedisk na rovců jí po
Mtíivi-iivch dvíiknit tolik hruíek
než hodlá vyvéti u hriiníce a '
ce a jenu HO hni 11 I K m I k
fniiiko n) do Ktutiiťf iiréeiií Ty
to pifiluiy duplikáty nákhidních
lístfi Mvivciiky otichodiiiku kť
l'é iiiim' liýlí vidovány Ifiíníiiií á
řidy li pod wihí hýli předloze
ny úťiuIoviíc' pro ovoce h cleniiiil
která po přckoiiiiiáiií podá mini
McMvu pro lÍMohoviuí lidu iiá
vrh mi dovolení vývozu' Schvále
ním lohoto návrhu uleduje mini
MrrMvo pro ánohování lidu mih
Jmi nhy přrhylďmé un'M vl hru
íek hylo pcmVcno v cíinř n to
tím kpíSf h' hy jiuiik hylo nehe
pecí c veliké IMIioŽhIvI hruíek ne
Mi' proto že mi doioáeíiu trhu
liehylo pro né odhylu Niiprolí
lomu váiik donucením vývocfi hy
dodivnlí zhoí poměrné' levné li l
dejŇl tíhy doniieiio hude hojio'
ho iMiliovmí domácího kooHUiiiu
hoím levným
Oiikrovnr vclkoxtatldřo Dépol
la Černínu v Dýniokurcch v ťv
cluíeli zřekli In dle Tetkoiíovcnik'
ho Národního llopodái'e v Urná
filiálku MorMvd( orár
ní u prfimyřilová híinky v Hrné ii
llun(n( korun ('ukroutí' hl
moderio' iiííen mt rcování
70O0ÍKř fcpy n preovávl po
vZdy i(ifl(0l f í'ro eukrovur n
(voíí hiioki iikcíovou hpolccnimt
okolioho rolníci v jU ne MÓéicloí
poKiiviiduí iiuijilcl který m U
váid dodá viití návodu fcpu z
Hvého vel0'itiitkil
Nové nkxvy v Kojících — N i
rok "liluvního polriiijncho líi-j
iiítiinátu" v KoMiíi-l lnutí d!r
lUKlioK DT ?
4- t
hniiilirl'l vol nUelii li
liiuduí vkUdnll VAchi
Itwliy flU0llijh dli
# j4í Udil ltiloU ih r I
UÁU [% iU t duu hýli po
ilimjfl I fiMiii! nmjltrly ii
rhín jitiwk loivlmi nditťiu'iiy
ufřdllA r VojciinkiUI iitťn I l i
'itým krtiiiiiAhi tm piiMrtl Mdle
iiiuiu uiilil Imlrlu Hřcihcil)'
nA ptcdpUuje e nKiHiiJilá ni
Mít Jmi llll I "V llí á Kpnlkftlll II km
pitiHidui lunjlclm v titulu tiřino1!'
id Mnirjiir h'nnni:uir i pod
ii tuiipuxlcrhimll liilmto nnlUnil
KstniUUcliy Jnoil VJsnké peiďíui
pokuty Dále iHcdiiA hude i pro
vedenu píeJiucnovAiif lilie
0 mljpulu Mnorlrkyrh leglonV
(ň i Truhy Národní Listy re
dne 2 řáil piŇli VírťM " hod
udpol odjil K WilxulioVII IIMilrilZ!
piiHleduí lnitiM)inil iiiiňl h iimcri'
kých li iřinoáfU do mýi li domove
Sil iiolrcl iostiill pluk llu
ták rudu h'W duMojoikfi o lnul
vit n mtiojUivi ohiiiuitvii meči
nim i-ejiuéiui "lliiNÍNké iíeny" n
pílhllnf oiIjíMejiilell Vojeimki
liudhn cm In lihl iiékullk pochodu 11
loilodilleh pÍMil l'li inlj Vii vln
ku hýli mučí1 h'KÍiiiuíí i podriive
ni huní li vý m voláním idávy
l'í'í léto if'íleiliml iiiiisliiie kun
ilntnviili prostA několik Fukl Hy
lo eiijWté Millltliýlli jevem e pu
odpudil prvotního nndícni zájem
n povinnu peče iiiih! vefejnoHli o
M'íjeiniii"ní pohytil luiáieh niiicrí
i kých legionářů uici námi vzdor
HlilrllHl pollkllovállí IIIIHfllO tisku
lik poklonili Nehýli nkce "('e-
4oly dejlui ilánini J''l vVi ho jicl i„miIi len iuiAh'l ktefl iuiiilt'r
VvSl dlliu ii utAle poiuoi iiiky rpMj ioimII jílu vlítli '
(UIomIo VihtcUhf Vinni- to idjiln Tuk dlulito tiviUil khU J
di'utJidky klili tiio i hi pudl ny (in íni t IVdMiind h okuli kle
ti tildlálii íilli Cil llu i'iillll' lič kl idnit ii Ulic filsh lnu lii lutllil
- ' i --v
i Vi h vřdntioiHtl ii řVliHtc Vojt u til doA li hedeii polimiii ň liHHl Iv I
nkýrli líik co do i hrtlklcnt rt u IhiMlki'' eov ofádid pio lo'
mIscIio Srdce" li nehojíinc kc tu
íící "JliliilMtých Žen" klerá n
primloii M'ilcciionlí nlnridy ne víc
možné nhy jím iicúciihI vefejno
ti idoKpoň prl odjezdil iiuhriidíly
zŮNtnli hy tito zahloubili hojovul
ci zn niiM NVohodu hez toho co
právem domu ccknli Vinu není v
IiimI écHkéhii lidu jemní! hy II vžily
hlízllýml npíňe v liedimtiitku or-
Uiiiiisace n zájinil o né mi píísliih
liýcll iníhlecll což nejlépe jen! zře-
Jino JÍŽ z tohrt že z vciikoVnkýeli
mínt poliinl víme jediné J'oilchrn-
ly nI vzponinřly pííkiizu nddniio-
Ml i ii vdckii A hyly lo zuno Ženy
ii dívky podéhriiduké jež nhírku
cnřz a dárWi kterou Mimy imic
ríekýiii lojřioiiářfím pozornoslí
lnuto dojiitýui oilcvdiily ('Íhi
řidSI líni vzfienéjAl hyly tytu pro
jevy ii vzpomínku mi né odjedHÍin
hl nt řítil vie écho jhine jim nedu
li luihnidí
Véolicou — SiiÍmiviiIcI UtU
MrSlík Hupsni do hrnéimké "Svo-
ody": Sout tÍHÍu inillionri dluliík
nám hrozí n my ie — veelíiur!
'rodu iimhi' iichImcÍ iih uživil umí
lili jeilen roK l HIV — MHVIllie
'luniynl Mojí Miít trpí nciiiuchl
iniiiomí Kvýeh Širokých vrnlev n
my - - jásáme! Válkou nidmdlé co-
líny trpí ticjcn iioiií nic j hhi
lem - o my tiiiicujcme! Ydl'i
mhfidlii nám: iWcc driihých otcíi
ii nviiíí n my - ziuviime Ve mio
cénoHtceli váceh driihi'1 n líhl řá
lí zhouhiiý rozvriil mriivuí plný
kcl'iotví Sejdlrhtví a zlodéjilví n
my - hy rltucj reiilzc ho roziui
zují pluýoiii rukiiiiui délník ná
unik hcdlák utrácí kiirlmní n
Vedle nieh inleIÍKciice jiiko opilá
vmuiuje nó do ' ht run 11 Ifíd Sílí
limu eeli!e loho II dejte ho (lo
plácej len pnící Zlicliováloo ní ži
vol nvohodu a řchl repiihliky}
jlniuíeích vyvéníli nu éernciu
prkné okrenního liejtmiiiint ví ve
jllé nezniiiii téi-h kdo herou poil
loru pro tieziimeslimuoHt Nusle
el( hyl žo příáhi índii lidí u pro
híihi že iui podponi více nároku
nečiní !
Pomník OHVobozcnho Sloven
ka ~ V "Klovcnéhi Denníku"
ril uvefejnéii pooridiodný návrh
Jríkii lloťuiiinu nhy z niiiďnr-
kých udllniových pomník h hyly
zí'íeuy ' pomníky ohvohocnéh
SIivcihIoi Odvolává ne ni pn
icžké ii riikouké pomníky v o
"tvohozené ítnlíí ktcié hyly opu
třeny dodiitecnýmí neh úplné no
výmí náp)y l'odohoé foimétoí
llápín Néuieú 101 tunelu coiir Kil
pil II Holllllé Z Y !llí fřeocVll
1'Viim hflll jieodttmiiíl nýhrž při
pojil k iiéwu dnplnék o potáže
rnkitu minisierstvi n plnou mojSémeli z v l'roloe niikhi
cl pro KIovconI-o do :i" září ví' jdy io t)iUrht pomník h hyly hy
ehoy veřejné podniky eléktrái' ' jixlé vétíí než nová jejíeh ťiprvi
toi plynárnu hotely rcloriiify h pooviidž tukovým pooiníkfon
lékárny 'd ifmtui oznnécné vý 'oehylo ly le oďpřílí výmluvné
véínvnii liiholemí v mMfi(ítíi' ! (tioJí V't í iiiluhovid hy podnéi
liuplitřít ní VVVéíld frthllle Ve hl nhy fU-Ofioll v ziipomenutí
venítíné d né závody 'ohchodyj - Hoví ítibtií íkol V TrMQ —
i ku várny 'd mohou dl folio ('íjúioicí koníky do íkoíy gene
i i -1 i f+Ll £ LÍA Li tlil' AA ft „ílt
jnlltř k irpuhlur N'oii ikul
V icimhliic Nov ii íkoln
olk tu li lilu $ lunu mislvč lni
c Vrt Ind pioIcMdl Jmui linu
roiiřítt duiliijuhl n dřltojníikM
plltciltf IM VVVtUellI plrlhé t IleJ
h pih li íut r i'ml kduí m vy run
meuiih ri Milky dcnl ji-l o '
lynéoviinl lot ňknln Inide no
Vneih IiuMihIÍ je hude npnťhilH
lul nnlidlihli plilieipech - ocie
UM li rkuňeiiohll pílilcti ho Válet
lil it ř' českým dílojidkflill tun
iNlépuviiii diiih loynlity vlimlene
I vl láky k vojenskému puvohi
id n Iiivuhvui' iidiuiiiostl k dělili
kralické iirináilé národní Moiihéh
h I ciihájeii l záfi iiidoii cly ř pí
n' m nv ♦?! prací ' J'Jtl thMoju
ku lilríl po miiiHlcrMté appro
lnici pnihloiiplli piniuuiie pince
'iii prohláíienu za plípnílciio k i'ihí
ním zkouíkám 10 až I I září '
nich konečné !'i definitívné příje
ll do nkoly 'Vidno Že výhér hy
pcÍNiiy - Vzhledem k tomu ži
duhlojnícl nemohli ne pripravova
li ke zkoiiíkiím a vzhledem k vel
ké potíché důstojník ft nchopných
ihned nlužhy pří jfcncrálním Stá
lni iii hylu možno pro tuto první
ncril konali kurn úplný - Slu
ní hěh tudíž tentokrát ouiczeu na
čtyři toésíce z nichž Iři ve Školo a
jeden Uiésíc pohytil II ríizilýcl
zl raní a Sláhcch DÍHtojníci nh
nnlvovitvíí lenlo kuru liedontanmi
vynvédécní (feiierálního Stáhli
llucd po iikoiiéení tohoto kurnu
hude (ilevřeii normální Iclio po
iiicluičí no hmloii rekrutovali ce
sl ni Koiikurmi I enlo kurs lunu
ťilctý z nichž dva ve Škole a Je
den v poiádcc AIikoIvoiiII kleíí
vykonají zltouňky na konci kurnil
(iiiKlanou vynveilcenl Ale to Jim
nedává právo sloužili výhradné ve
štáheclt naopak louhu munc
dlouho pohýll ll plulsfi lihy rozíí
řilí své zkuHcuosli a iieztralílí nty-
ku h vojskem niifného vSem dli
nlojiiíkřim a zejména Stáhiiím
Po 1000 lotech obnoveny boho
ulužby v Jniyce ilovcrukém —
IhaliHlavy 15 září V Karlov
I f I I t ti A 1 t I
vm ii it in nu jiriiiiniavy nyní vce
ra odpoledne mšpofádáiia n cír
kevního I národního hlediska v'
zoamiiá nlaviumt 'o 105(1 lelccli
konaly no zde ziimc poprvé římsko
kntolícké holioslužhy v jazyce slo
venském Sloužil je známý kuéz
a člen Nárďdního nhromáždéiií I'
'crdií diirÍKa Na mni nehyl i
proncáeuo ani jediného slova hi
linského J' Juřica modlil se
cell eviniKelíum slaroslovenAlíuoii
HloVcnnlíý lid hyl hluhoee dojal
iiasloitehajo msi které dosud ni
kdy nerozuměl ochot konala se
losiid vžily před tím v jazyce mu
iiesroiituileliiciii réi mm pro
mluvil I' Juřica od oltáře k lidu
vyložil žo lid má tionopíralelné
právo na služhý hoží Ve nvém mu
fernlíóiii' jazyce právo potvrzené
papcženi Junem Vílí a Iladrín
mrti II línly -zaslanými slovnu
ským [iHiiovníkřim IJokIÍsIiivoví a
Sviilnplukoví Tyto lísly p Juri
Kil přečetl od olláře slovensky mi
éež vyhjžil historií jaké vlivy Slo
vaiislvit nepřálelské oloupily Slo
vmiilvo n jchn hohoslužchooii řeé
a vnncirviilv mu hitínu kleroi
vrážely klín mezi Slovními vo Zdo
raníl význam samého toítn kď-
dnes zae poprvé na Hloveuskii (to
l00 letech zaznívá pří hoho-hi'
háeh luíileřská řeé sloveimká a kdo
na ňzonií ří vtoku Moravy do
Dunaje mi území íč-vína liridí
hlavy jisohiíí vérovéleí nlovafi
slí Cyrílí a MeihoJ fřcř f Jurí
Ky uéiiiíla tm lid Iduhoký doj'-in
1'rvní hlovciiské máe núéiiiltiil se
také ZÚHlUpoí lllíllisleivl va Jit'0 Slo
veiiskc
K odjezdu íimerlckýídi Icjjloni
fň t Pruhy ~ l'ose)rí tratiporl
opustil 1'rnlni dne'11 září o I
diné odpijedlií Z Wílnonovrt oá
draží ze zadní fimpy Odjeli
řraue síinítním vhikem V n"í
hližíí dohé nánlerhivati hodoo
lranirrly jejich žen n dířek v
pravené péči ésl červeného líří
že Ttni loidou již VÍ'ohní min1
riélí legionáři ne naléntí tm eesfe
do nvýeh domovi Doninl vypt"
veno hylo- t 'rhy VM) niin-ib'
kých legionářů vrio-ejfeích e do
iivýeh řJotiovři Ji nyní mílou po
vínoosfí " Iřepatriační Uiumpf V
eJioulófrikfi floierí"fcýeh"kvítov
(''kulík nnku nu i onhiucuiui
piniiil Jo h pi ml jezdil kilMe
ho vlnku ui Ink Jako ihmkj
plnNkiho Moknlii kleté M n'
lil pí lllMlllué lilluÍMilv je
pil ili oi iiioýiol d iliky a oh
Cil I i ilnt Nu pí Ji pni 1 1 1 1 1 1 in ď
ily Vi llnWÍno lláliMid jíždejlellll A
On I u nldim t "I nodn Učitele V
lleiirso a icd NoMiloťho" celkiM
t ' í ' linnkú a :' dollnifi VAeii
dii i fim srdečný ilik 1 A K i
Kh)IIIii pilot Atift Clmrvát
V hll v liehll dne ? áil v lle
I oiiiio kde tuho doe shruimiMilo
ne celé okolí plUltali hrdinu írim
ci uských h'iři! it oImIivovhM Ji lm
ndwillé s plcsllosll n jíilolol
prováděné umělecké výkony lete
el(č a slunné pohody vnej '
luipiliin o ! hodíué odpolední mi
1'lériilové nlrojí v zavra Im' v Si
kroužil nad hvozdy 1'odlirdskýmí
nlřcmhhiv vrhal ne na mí-ilo let!
!!lč a opět klidným vzesliipe"!
přesvědčoval lieséctné zástupV o
Jistotě ovládán! stroje kolmo
nfoiiial do výíe a nádhernými pře
Oiey 'přecházel opét v kroužení
1'dív vzhuovaly jeho výkony a
radost v oheeciisl vu tím vélíí že
hyly lo umělecké výkony ('echa
jež přesvědčily jak daleko docí
lila linie avíntika Vzlet pořádán
péčí "Sokola" jenž vdééí hrillru
kapitánu za jeho vzácnou nehol u
Hikouský snem
schvilil smlouvu
Vídeň H října - línkouské
národní nhromáždění ncliválílo vée
ra smlouvu jež na vřena hyhi v
Ml (lermaíiif llatírikace sidou
vy hýla oilhlasováita hez dehaly
Jenom něiiceká nacionální ntra-
na lyla proti ncjiválcní nmloiivy
Mnoho ony) popra
veno bylo v Kizí!
líloekholm M října - 1'roř
(iuído Seliiieíder Z líítry V předná
šce Je uspořádané prohlásil Že
holírvíeí zaslřelílí 'Jd(iíl'J muže Že
nyji tlétí v Ifíze l'oprnvéí hylí o
pili lak ze nemohli ilohro mířili
Mnozí k nmrtí odsouzení hylí po
ronění po prvních ranách ii po
pni vři za Miió'hu ntřílelí znovu a
znovu Mladé dívky ne hnlícví
křim nahnily k provádění poprav
Si
Nemoci ledvin
ky h'U WUf nlkiirr
1'iolvtiJ m(i!H m'll kl livlM
ile'il-Mirtl ilmrtitui liUimi t
k ln tiiilhit n iťmiU lU ll'lí
riélí riMoit Mptl U hatil
V lUtlult tlfl
Scvcr&v Silitcl
ledvin a jater
R#vif'i Kldnty tl (Jvr PtiM
dyl ll'nl tAnllu idvln a
eíijft iMltvinl tnul elilllrlho
mstili bnlttil pM moinl nh
hlth fioiiuu leiíMtl v idUflh jl
vmly tvflj ppné i shořstí Itilvín
llonlstiliy A kytii"fl v lluillm N
protít) vlnili v Imrnich Ctnv
pi-mi ro etnta t n ctní on tntu
1 1 j t
Pomocné
oddclení v nemocnici
iv Josefa
Neiiiiiciilii nv JiMO-řlt fMiIllA
0'l'či'it Killl linOlM )ilflýll A lil
nt rtiwhhtfm immncufin mimu
heiiiWlié'1 ťtt jl nu IčliAiiká
rioln ti iiíiiKnnt lauf z'lrnui flh
zn vclicu iMf iinplntfk TMelo
tič tnulo iiulii-iifl I pMjiiuly 't
rmlnleil Or lilIlju M (ni 2 íit 4
loellň (eli(liiliifl — Velitel tln to
hoto (cicii J#tt to ifn Un
ní neoioerilen
Itvlí odražení a Mirpélí znaéné zlrá
tv Nedaleko íitrVÍnska jeden hol
nevícký pluk tyl poruloin a (150
mužů zajalo vVlké tonožnlví ko
liilí padlo do rukou Deiiíkíuovýčh
shorii pij zaujetí ménta fVmíjío-
vu nevěrné od Kyjeva
[llurnuimko navrhuje
velkou allíancí
Paříž 15 října Depcíe h
sopíni Tcmps z Huhuresii praví
že rumunské časopisy odponéiijí
(illí)iueí mezí ííalíí l'Vnoíl a in
loiiďkem ku které J'olcko Jujfo--dávíc
a ('eskoslovcnsko inohíy hy
se připojili Jednalo y ne o Ja
ktoisí romáiisko-nlovinnkou allian
Francie posfln
pomoc Kolínkoví
Londýn 17 října Zprávy z
Oiu:ka oznamují žo vdká družina
řraiieouzskýeh avialiku příhyla
to lira uojarka na pomoc Kol
énkové armádě Nedostatku dlí
htojníkři V sihiřské armádě hud"
záhy odpolnožeuo nehoř l!5(l dli
slojcíkfi ariiiády Doníkíuovy na-
eza ie na eeslé nt Híhiř
Brzké rozřcHcní
i otázky Hjr-ky
"nříž 17 října V kruzích
konrerencnícli má ne víeohecné za
lo že otázka líjeky hode co oej
ť ivo rozliiíléna k uspokojení
váech nfrao llalie v zásadě pří
jola návrh i utvoření tiettdvíslého
sletu z líjckv a oktJi a žádá lolí
l(o ii přířčeiif distriktu ViJowa
tak ahy hraníce lohoto státu Jo
týďnly dímo hranic ííafíe lin
iové mají za to že tcnlo ďolrikt
který má jenom několik fí'J ohy
valt í lOde píiřéen tniíí hez pru
fnliíi nehoř hude í foítí trojí vý
hielu Zahrání se předevííta to
tun ahy líjeka ohklopeiia hýla h
(doé jihoslovaosl'ýni ncudat lije j
kt sline se skuloéfié překiižkovýii
státfto mezí Itálií a Joosínvíí a
Idilíí hode učíočo ji1 Úlopek
který umožní kahíoetu ahy fří-mč-l
národ I- přijetí kompruníu
liniové vejle (oho Žolnjí nhy o
ttov (aííoiln pří ihilmaejí pí
pojdi hy k létli ktefé dle přiyod
oího%Jiou llalíi hyíy příče
líolvtvítka přtií
va úpí slítala
TftZNI ZPKAVY
'Dmidoi Nohr„ l října
NVjlopíí volí ÍDí50řM0(t
D'dfí až vyhr volí' I5řt0D!'ft
l'rosl řední aŽ dohří l50-V)lt
Ohyéojid UMOfWKi
Vejíepíí rnhl I50ó7jH'o
l)olří až vyhraní I5Vlf 1700
1'roM řední až dohří VlMa 1500
Ohyěcjní ( {)Si(n 200
Dohré % vyhrané jit-
íovíe H5(irzI00i
Nejíepáí krávy UjMa I05ii
Dohré už vyhr krávy mt ÍUJíl
1'rostřoduí až dohré i'()(n 75í)
Ohyéejné krávy ítjHKu (!(
Dolří Ž vyhr hýé
eí ' pastvin IMKJÓ7)IL'5
-lahivíeo k chovu óWlov H5(t
lúávy í chovu iiWUi Uili
Xejlcpíí hýřef ka kř-
"ční lifawrt )iiiít
Tclala pro řezníky 7JHi(0i(H)
Vepřový dobytek
Nejíepíí tlohyíek lf:t
Průměrný prodej j „iu j!7-
gkopový dobytek
J''húala - jarní SSUdi Í5lilř
Sktife-Í UJiDOi ÍI75
Ovce ťh'i:Ui ?'
H'11'ií Vlli)(iIJlh
OWJní ii%
Nltnlin 7
MAlV OZMAMOVATrt
rAHMf f otitIfU VIHVftTAiíiI
OMAKY
ili i iiiiinlui no nimi t a i
t Im intflmi mil e l inl-' o l i
riiie MiMntlul ilHá 11 Mii le
lihi'íli ni'iiitil íloiii viiIhU) li
luk ni tít lulu iMi tn f tt nt n
jillilAllM V i"IOi'lll I t slrtí liť 11
in Hil M um ill ni-IimihiMmi hiiliiiilil
IHihhi irin lila nlt 1 1 l iiilo '-'
MIMI lli n ltl( lit (lil lil ill
VM mi lamii v ! I dli not
I I" nktii Al liille 'In llnoíM U'j lul
In iln ini' Im ililnřlin nu lii illltl ni
ll i lloll' II" I IlOIIHI Hl HIiMI lilllll
lnlltiiii Oni ii inMi t t ut In tiHi
imhI imetii lufiil lHili i'i iiiloi IU
nlitd i)ikii udili lMiiii4 nč
tli I rlitlin H'I liilniiM (Ub oi In v
nlf ilil e l-li Cilnlni (nu nl'lil
'i liii piiMI třelmn iimiiiii ili
v il (filtr niilinř liinln tišili ji-t
lllk lllltll llMIlllif llllll 1 Hll II llilll (l
ilelfo s -lili nMl I iili li o lilu
(olinit nu tula mnul Je i-t i:iu iikfi
inionti ♦l'liiun il V nOie Mil e
ili' Ml il linii )li' i (al'i 'l H'''il'"t M
ll i Ih i Ic II ni l l mlille liil hlí
h t onnli'
't'(f lilu nimi nu Mililny i'K- n
plnou sliCilo 1'iimimi e tnMielft im
Vjfe piilneiičai (iivilliliil li jal SÍU In
la Jiní Jeihni t nvi-li ii"l Inci
illiMnui iinta ilaitiifile s v ael
irispcri(yf JcliloiH ''ran ťmpiie jut ml
le Inole tomtii vylIliMétoti eeini ♦-tl'1
illiij ♦ t f (' Hi("lil mi ici( iliilel ili
)%)
nu nkrli v aloi" u liniiuh" "' anil
in řtli-iln lliniani iuiín w-lela-nň v
íi íJž' oi řioauií I" iikMi vn)tí-ly "i
ttn julii'- in iiki-a iiimtvíay hýlu vž'í
nniji tel i-ni i vilieiiiii Ir Muni c iln
Uim r-tiiwi eeiai ♦í'li alsij ♦l'ai tmo
kyí tm tiilt' cli r'4i'l ti' líliaviltič
plítkv JíiilejTe tato (MÓfO
H0 aliili tm slcjiian A!ii iiii iln mť
ln v nliremi IiiikIiií iein ♦'1't lilii
18000 n peki ill 'i'
V okresu flirty no iikra im polna n
ty taezl HpřliiKf it-kl ll 'Irelaa in n'f
lo limnhy jívelelanii a nataenitf jirn-lie-eiiti
i-eaii ip%1 nkr
'Vit WM lilitfi v nkroni Maifiyj ila
tiiA iliilyylk!lty řioaoi v KUtlnmi lí
lelí 'liif pai-ank tieziiplavaje si-í'
'-ctní Vi'i7 akt) iačkl) oooo tm prvý
aaukyč
'M Jest inil (iinmi o (at aktwli t"í
mile ml HwitH % lade in] iUi'Mn!
Mílltary centy) stnly 'm-Aivi ail
lieilaota (000 ceai i'W) uUi
'!'(' tu nhfti MbťiilthUh ftnmii '! mí
le tel Ue Míill) ') láttl VÍafee čcrvellývli
iiiiitíii tfiuýťh taalía ryllz hiikikU
íiairyl) liřiiílový tol Mil Jalďnič
ririiiiinf Mw tli alia ptflíí feantw yle
' medení) mieaoal nnvOineovy ainn
vyíápčaf (eiřkaa vielnaj vlioilat cirk
trieltě včtliviet atlen() n"'Hn ve
vřez-li hiilnvícli) finaui a 'l -liaí ai
lil' eenii V'l""o
SusUHU' lili in-tai fiUU' mi'
ORAHAM VKTKRK BCAtfy CO
M OmU Jluťl Bok Jíll
Ofiatht řfb
- VI(rifíi'meiil :iiH f
HLEDAJÍ KE BODACÍ z HmMíim
ml émlaví Mlltítf' nnlíiiii latcavn i
V limu m límlan lí tato výzvu ÍUU
iieekr ílon-il ieliiííaii na inUfni: Vmiih
Olivu ťiiiiifUt"!' Hlíiř Uoiul Xelř -iwHieipni
'f I ) Ifel
VVtLÍMHt WABÍOWOT t X MATKU
ViimiM nliiíiiMm vittfal u to Mí
vl ivee htvi' fičMífov 'lilek ej
mUiilH li let n iicjtfir( I ruUll nUiíf
(ileje mihl' m pílí lunu očnitkn Kťnbiiij
ll ne krajiialoai (aíiačteačln nlíill
V Umíním iliiUltt mWwiuni funím n plil
m'mil )ineiiilia %ihf ne hlli4 j-n ta
kioři tfteiá ly iiičIh íililm nu fiirmíi
in f in etem cliťli! hy llí iluhfm mul
hnu ii mul' (Inlaiai anoizi-lknn %ti vy
liinl'1'ii 711 ihilirfr ileainv ti npofiiíemii
lai'lniei(Kt fi'lai lniUy iclresaíte i
muknu ťmiiiff !! ía nim of fiiUrnk
1'nhl t'i„ lín Id H'i 1'Mli mt itmiilm
%ihr Advedíui-aa-at TU lel
Mhť VrMf PEftíl-Kaainioi lov
ihnt ii Unl fti tt im HťfayM trhiilt ru
ny VrtnUishiw lillaii h řiťosná yiVn
i ínii a iwjniíl ei-ny píst kí ii svif
k tttřIM{ YVWWVM Cit I' o
ll-oí ''-'( tícry II--Adv Til lli
1'MJtAFi V'Yi Aihnnili hn tnk h dni
bi "liihi tli rmUiil yjnhil' unmí iai
lla liiiiimi aík lyknnci ieilcrč ť)
íí ((''' a litiliinit ('tulní' i'iViii' a
hititrtiiiiii a riiili''i'ii-U(iii titii -iiuiu
1'i'ntl' iní ln ÍlA fiil)l'il iii
'Víiiii Ui linii linht' 0'ljiiinil'i'iií
lul til i'iinl' ihi 1'iniiilii liiele
ííii"'iiii Ifle-P' n in Yrnnh II
Wicl" tU '! HliťrnUiii l'h'l„ IÁ„
[in h mitir i'U~'~mrrrrr — — r— — —
tln % žlutá iMfíUlU řOOU~V U'fim
in „ mini t I „[„- ff „ v t„mikH
' '- 'l inwhnníi 'Mn Xn ť n'ni il"'m lHAti
7 Olilrwl (i
(„-li e
ttiiif
(U í{ uMimh f)je""ko ( " i(( i V"
'íKVířl'
l'iMi třf l" hiiml' í"i ií"
ondýii 17 říjod OCcuÍV(t(
kteco hohvíej zahájili (iroii pc
větou křídlu ur níuh ítvw iliiit Do
toktoa eyero el Cnryfiun un't
n lmim Dom-m í V olhoo ťípltií )-e
ho n
'„huíe piotejeiié tak ahy nápí( Ven-luj vyklád-ťi národní zííjea jlí vdéénotí tíznáníoi í(ho'tMoil {!" oMn'id hli' níh
mi tký tc-l ííí (}iň'i nvln tt% nt)£ t-yfft'ilo ittVifrni lU itUiřti ďibffitu tMýcb {-ř ' '-i i f4U Unklu-tl hr
' „ i ti l i -a i o "( ("aZ- tuhu m hi c fiin'tli' Vř -tvn
'M tvtoa? JMtil „„!„„ MOliHIlYMi líKSiťV 'OM
rn j tvrdá ZWtt'lvtV'( shtiinui rtno„ v-i- rit i(
' - 'vrtl ř77TiPi71řnř5
5 eV job oJ Í5E MIímAV J tKZVZZ
i „í-i iii! áíw tniUtA nmf
'lMťi'íVi f„ „i-! dhiii nU AiAimthm
(U lllh'}lilllíl 'l 1h'liiililuY ll )'(( KÍ ví i vťi't H''n'nf
(U t míchaná '0í! '' 'i''1 l i'4ií „it ťíi'
tim' """"'' (t„u„it ¥ fki4i fhht ťHfitf
'IrS Wr Unt nul tUviiivu
' í 'í h 2 ¥'ini fihiflní fnh í O nik M
yyfMtí ť' v (u' n"A
ť!lS']'AiH tV čiwtoviiountr
I K 51 hdí Wf tM - U'J vm4 lt"li
U S íoiý wáut iir A famnam vwe omaha um
ŽIT" l t ISií i'"' iftititiit ut'A'1
í u i in} ÍW X X WARTA