Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 22, 1919, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
V 1
ňUCM řrI NAROĎ
SPRVtCNt V OMAtK
v kijVtro vjkuo do U ftjri
1910:
! Plnu ' ' M i '
n iťi Nii
Io-I Pt í-k iky
' i m y ív! hsKttť
b
sii y v j
niu
lífld tVsti VUttrm I vi
l't J'řlil Jtuiiihi"
K BII
Ktioklii ví I'1
V IU T(liiv NYh
lítd leiliT r Z C
M 1 Denwr ( '!
Kód Mondum Kulili
Mnt
Slmr Uliv Kiltnlest vis
:ť Iru st nHului
Včelky krajský vvliif
Oiiiiha
Včelky krajský vyhne
I Iniallil
Včelky krajský výbor
l Vatit pět z fnndil A
M k pozdějšímu vníee
ní z pravid příjmu i
Iidgcrwoiul N D z
přednášky p Pclandi
CNS Oninlia (řád Pala
ekV ]lH)i
fuil OmuliH CSPS Onia-liu
CNS S Oinaliil MM0
F M IVrla (Vlar KV
pids k nelení pauiát
ky lana líosii-UZ-lio při
návštěvě jeho hrobu
Kfiženn Kosieká k uctě
ní památky zemřelé pí
M Křížové
k Mna 1-u'i
in i mm ii i'iy
10
t"i
St '
V
2'NHM
'JiH)(H
"Hl(MI
'ÍVVI
10(100
K20
!()( !
( Vlkem
i:iiu7
Vydání:
Hotel 1'ralia Omaha za
ubytování u strav vru
eejících se legionářů H7?i)
Hotel Šlur totéž MIM
Hotel p Nudery totéž 710
ronroiív dobrovolní
kům po +2(1: Josef La
cina Jiří1 Jttuovec Jo
sef Hernunský Krnnk
Stejskal Yúi Ptiédík
Anton 1'rhau 120110
PODPORY lKÍouáfňm
po sjcjit 'i Kruliš lan
Knkáěck Fr Kinlma
Hedě Kedersell Karel
Novotný Vojt Kritz
lak Klineš A uvriist
Šrámek 1WU'l)
PODPOKY legionářům
po +20: lar Mrzena V
Zikmunda Fr Matri
ku lar Holas AI Klí
mán St Kcjšovec Jan
Wolf Stan Šedu Aut
Kocourek K Flekal 200UO
PODPOIH' Irříioiiáírnn
po 20: Aut Ilnulc
ckv Moli ("Vrniák Ios
Šilhá K Macalík lan
Hájek Fr Sedlář V
Trunoěek Fr rrcisin
fjer V M Dojmi Fenl
Houfek II Chloupek
A1 Stehlík Fr Muká
ěek K Mfiravee AI
Sedlák Iau Krejéí Fr
Mystrý A Strof K
Suehan lan Maňák F
Cluirypnr Fr 1'opclka
IU M1VU1VKM MU % !'
st tmi A říiu' "t t 'ii
Nik Vt 1 Mt-tlUvy M
SHnuk V MiUrr Ir hiíí!
V W Míli V M UiiMm Ant
1 llitii! ! Piv I (kk Tmitk
Mansky ""-istf Maik ilit
' i- t v Kh j i V W ! '4
i wil 1 hulum lmiU MiiMrt
! U 11 Toyie l M WwHlj
1 r HtiiUw i i iwtdii IV j
[ Mttnivk Vlk NUtouiki' j
U i po l stuwf nilfn ti
i utnuli In St um f ml Miillio
r MutmiikoxA Uru Matouš
ktií 1 'r m-ix Mitniiik rlms
StiimlIiT I W lÍMll r K V
Miller lehu loutek h W M
IVy s A liiímeo II llin
také M II Keed M i lehu
in Aut 1'Mnlwil Km key
Sut 1 M Wanel Fr Hulxui
leiinie lilaha II O Wihlin'
Inke 1'hillipv (í F Ili liř'iM k
Frank Turek 4IM 'e
keui tl"HHI
rNs TVNHAII s M f:-iHMt
sMU X FAIIS S 'o 4]
I Iv CheMiey lne NiipniMiik
lai Kuionieek ) Vitik (' M
(ioe po A iVránka 1 Ko
lář Al 1'arr F M Withey
Theu I llalhlitter 1 A ImIU
las II F Fmilivr t ! (' Se
erest Kol) V Alluian A Se
virijef M Aehenner Iv (' Oh
nou Co Iltirrv Itorher A She
han C Iv Walter U T Kulu
1 C MuiuliT Win Worth L
Flvtnlejřer loe Tupý K Iee
A Ilnrrii Iv Watt O I
Tielioop K 1 Iinne Hr lohn
Mn 1 Selniiid! C Kowry Win
Fniíler Iv Keiuler lohn Kuti
din St Kereakedey M (!
Kleyiiian II Thorsdah' A
Sehleif II M laeolNon C I
Hniti W 1 TeHch Kd M Sa
met z Fr Keller (I II Juokxoii
po "()( K C Klatt P Freemau
II Hryant Win Allen Aur V
Keiehard Carl Merlahl Arth
P lithimoii : A Mnrlaiiier iiotv
rhruem +"!)"
DAVID (MTV NKMv-Výlěok e
áluivy pořádané kluheui řes
kýeli žen lili záií v městském
parku +2:i:i0
'AMlK K()('K NKM:-f{ál Pie
uivsl Otakar fis SI Z(''PI„
sbírka ftkolí "U)i
OfíAMAil KANSi-Pi 1 Jan
Mordovský Marii Mordovský
Anna KriAlofová M„ Aimi Kil
Stofovii ml h Fiiiuiie Owens:
Karel KriStof +2 Celkem iflDt)
"OMSTOCK NKM:--Vtřek xe
žáha vy 21 srpna f"i7l(í: liír
ka : Po +1 1 KosinatI C Mon
da 1 Voiáéek 1 Mntl 1 Dvo
fák F (Vplcidia 1 Neklida K
Mriui L Holoiin 1 F Novu!
ný los Dvořák ml J Hidoiiu
1 Dnduiý Víie Šindelář Fr
Kamarád M PrSek los Filům
MAlke ln Klul Uí m
1 M ptifÍA VI HikuIimJ J
V Pemr Mm Kosmu lri
Slihtrt W SIIU Mi 'i
StÁH V Mis Mrtile SUtrk In
Klnl p fl Tlddv lUnk t
C (Hul M l Mi'llflfc'h 'V
SliarA ! Im Miilvk H Sle
i' M Sleihlrt Ki! Slfhhli
p ře Mi W f i S!i
r i 2"e lnu šnpíinr Khh i
S!r?e (t 1 Mrtiflvimih
Jťhu 1 1 f ki ) I Iwnvm t Hi
lulliille n hf len ♦Ci1 ltek
i 1 mi
rAlKFAX so UK !- „
I a ' po + Iv 1 Selo inot
IV IVh ViJl Kilm hiv
Mrtoi h k les SÍf oO Cel
lem
SlUlU VVTKVsT
1 1 sdiuh r Si l
MtOK IIIIK ÍPAIr
Mtuuo rlic
Vlk
:tl
thitu
trh
l IIKNKM
STAN
flveJíl
'MVS laj
ŽIDÉ A PALESTINA
'ešfál
llIM
Ma-
rei5 Kud Omlrúéek AI
Sídiindler Jan Kaká
éek Petriniehl Mart
Král Jak Sláma
Kxpressní výlohy na kni
hy do Kalifornie legio
nářům ze Síhiře
nfHiJNi
1 '")7
rhruem I2í'{7
STAN ŠKKPÁN taj
FOND ALICE MASARYKOVÉ
Přijcm v krajském výboru Národ
Sdružení v Omaze:
V pokladné 7 luh xáří + IWVj
IT1CAS D:-Pol0 V J Hlad
I:ý Joh Peterka Alma Hanělo
ú Fr Šlíhral Jo V Hlad
ký: po ' Yv Hladký Jon
NnVidim Fr l'ap Aut Valla
Fr Waiiicr Fr Lnuf Kmíl
Hlvié Fr Nikodém Km
Meh AI Mfiel) Joneřa MlaJ
ký Váe ňtihnil Karel Šfihra!
Kr Xovofný Ant KU Fr J
filllié Kr Fejfiir Jos Jambor
H Kohleř Jan Kilián Jo J
Hladký' Kd Kenyh Vk Hy
korá Ad Peterka Jan lllíivá{
If iťifidJe l SjlT V K
14 ř M Pokorný UvM ~
thrtia ' '
ml„ Jan Stilka Kr Pai kos Cli
Kousek : po "( Jí Krahulík Fr
Maresh Fr Vííik ml„ Jun
Juliu ml A Souček 1 M I ar
kos Fr Nemeílkal po 2"' Jo
Šanda J Voriéek Fr Mílki
:!l)e Jos Park oh 7le Jos Meleh
7"e Fr V Mek M ♦"iJiih Wah!
manu $2 Fr T Křikaé +" Jos
1 Kosmata -" V Kfikaé 10
Jos C Chrastil V) eentft — l''
hrnem + I10!2
DICKINSON N Di-Po ") Aid
Murda a Mandaii Mere Co po
I Dom Vrána li Petrieka A
Kostelecký Joe !i II jr Tom
Samek Jos stepán Jim Dubí
mi r Ku Dobíáar: rodina Pa
zourková #2 po Ve Jos Hnij
ňar st Mary Dobíšar Jan Pří
vraeký Fr Kalas Kmma Spli
ehal ílud Pavliček Anežka lla
ncl Marie Haidl Kr J Zašlou
pil Kr Honall Kat Šimek Kr
Kostch-cký Ant Šemík j Josef
Kostelecký l lc po :!'ie Joseph
Kidl Minule Vrzalj po 2'ie II
llancl K Poleský Kr Fícek
jr Mary Samek 8""' í Fauny
Kostelecký 2"c Celkem +2!il
TATK NKM: ~Po k Ant Mo-
ítík Vojt líabríeh Joh Mlecha
Fr Kfíkava Jos Ylrovký K
Hubka K Kříkavaj po f0e Jas
V7rfrovilý Wesley Kejkora A
Kífideís Joh Kozler Idřď Hro
mádka K Svoboda Kr Kvo
boda Kr Svoboda Ant Véfrov
ský Mm John Kříkava Jo
Péfikavn Wrti llejman Moli
Kíícr Ad Htbrích Ja Vokáé
Ant Veverka 7óc Joh Ubal
7 CHketfi(IV
ÍÍÁ) MftNTAVA t U1 n OSH
( Kolín Mont ('iUvti Wl sbíe
kil flH iJUftfcUy leiiřj O'lbo
Vky IIo MM
rNK WUMA NldKmí')
I rol Hr I llaiiioiu autor jdu
ajímaM' a nlijekliMií úvahy pro
fevir 1'ilotiiil'ie dlící nyul V Piae
žil pud válkou delsí dobu v Malé
Asii a zná fuméjši poincrv doko
nali I kdy i s vývody páiié nu
lorovýiui iiinoluly nelze houhlasi
li jsitu přeci' tak vňiiy fv není
možno přejiti je mlčením ' toho
důvodu rádi otiskujeme příspěvek
francouzského učence :
Palestina o niž je v poslední do
lič lak značný zájem je křesťanům
v n vii f řadč připomínkou na dohu
Kristovu a celému lidstvu na sla
vně tradice minulosti Mudiž mi
proto dovoleno abych vnesl více
svétla do problému rozvířil jícího
veřejné mínřní různých zemí a inw
jehož rnzřcScní mají zájem všech
ny národy
V posledních letech byla židov
ská olázka velmi éaslo předmětem
diskusí Má své ' přívržence i od
půrce a od okamžiku kdy bli
Turci vypuzeni 7e svatých míst
křesfanslví u"ítahu'je zvýíenoii sj
Ion pozornost celého světa Králce
řečeno má hýli v Palestýné zalo
žena židovská domovina - cí spí
še židuvskí stát H umoŽnénu náro
I11 Israclskému by se znovu usu-
díl v pradávné zemí Hcbrcu ve
vlasli předků a aby znovust vořil
svojí národní jcdjřolu toho vy
plývá že je hlavním ůéeleni znovu
postoupili tomuto národu zemí
kterou ztratil před devatenácti
sty lety což by melo ztl následek
♦-pojení přes dobu devatenácti m()
clí déjin starověku historií sou
časnou bez ohledu lni události H
fakta jež přetvořily zatím stav ei
vilisovaného svčta
Pří veškeré úcté k tak úzkost
livé spravedlnosti nelze se ubráni
li dojmu Že je pntiékud výstřed
ní a že kdyby měla hýli takto zá
sadní' přetvářenu bylo by nutno
zmínili mapu celého světa
Židovské nároky na Paleslýnu
jsnii dvojího rázu: pnlítiellio a
náboženského a kdyby byly spi
něny v obou směrech stala by se
tím křivda jak lidu syrskému tak
i křesťanstvu a vzniklo by záro
veň skutečné nebezpečí ji ž by mo
hlo mílí v Zapěli veliké otřesy
Pokud se politické stránky fýée
sionislé a jejich přívrženci aby
dosáhlí splnění svého programu
prohlašují že nemají v Palcslýné
záměru politických Chtějí prý za
íožilí tam jislé ůlocíslé pru vé 11
t bičované souvěrci' z jiných zemí
abv tito mohli svobodné žil i a roz
víjeli své požadavky národnostní
náboženské a hospodářské K to
muto účelu žádají jen některé vý
hoiiy hospodářské a uznání I Mí
lo výhod Svazem národu K líni
by sionísté jíž dovedli usklitiéliítí
ostatní
ékolív ne zdá tak proilýiu
znamená lenfo program invazí ho
spodářnkou SÍ''C Ueváb éunll H jo-
malou ale za to jistou vnad židů
do 1'ulcslýny íA olevřcné eécno
je to zakrytá okupace m-boř pro
každého předvídavého h vMj na
lého ducha je pronikání hospodář
ké pronikáním politickým ne-
boř první přivodí oi)dov dříve
éí později druhé Je li dělJo 111a
jfleeui ďotlMI lieponechl Ziljílé
taoit o jeho správu majiteli ji
ného domu
Hlyíí lí někdo nenalý mluvili o
síonísmu n jeho požadavcích lut
ilctýnu domnívá e že fiU' V
tělo zemí tvoří Vřáí)ii obyVrtfel
fv že tato vétíina nepožívá
vcb fiiv naopak že je proná
'JcJuvána m nmoami fio jjlin'bn-
ku Žíífefmi Nic bv nabylo myUH
ktiU slobody Jak nl lidule
limb' ArnbeHi' mdiulduud i'bv
#trN imuA linhl lilrclí khl
nukoll wnli l meh n nu U n( i h
UcUttv bvllvídi mIim lobnoiit
ní iV su'm iidikíiu Mhímiiíuii
i ftli % tt Mitt V liplli" shodě
Podle t btstlii klutlsllkv hell íl
d Ptl xtl m' Ji II pHeť!l H
bWfltelshrt 1 ti i Hi lltŮli ji
tii h nábojvuskvi li v!!iiiti!t pu
Ihnji lělíe piiii a piluleihl Jh
ku t 1'idlii'lU iiliiitu li-
jsou Jejůh éiiiliiisli klmen pře
kAíkv Piihř proto nudil urňsli
pněvl iidoukt hu obl nlrlsl H tlil
tlneinlili i pniieiil ji i prucciii
pted Iřleeti Idy Je nutno míli léi
mi pnuiéií ili iculii pllriisivk jest
ipnsob n "iflm l M i Istvhoviihl i
Kuska Nénui kii Kiikouslui Pul '
ska KiMuiinskii a jiných íeml Ti
to pf lsti hovalel piuiejiiee i htlilí
11 bídní Klibižilí Zil pomněl hnhll
Ivch židovských petiéžnikŮ kulo
tne mi luiiých lulslocb 7eč I
cllui vť lsina i! nich tu 1 11 i jhblislh
a Oddíl se piciL válkou hesly !
ť rank l ni lu a Merliua kde měli
jaksi ftviij stan Neboť je nulito po
lUllueluili že (iiiliislulls je VVlVo
tem německým
Dle výkladů sinnisln chtěli 11
tvořili v Paleslýně útoěišlé pro
sve souvěrce ui ly lilo luohll lui-
hVti pokojnou práci a oddali se ze
jména zemědělství Jakkoliv se lo
tu přání zdá hýli zcela leítítn
ním bylo by přece lépe chápáno
ve středověku v době kdy židé
neměli domoviny éi lépe řečeno
vlasti kdy byli utlačováni a pro
následováni v mnoha zeinleh Ale
nyní již tomu tak není neboť ve
všech upořádaných státech požíva
jí téehže práv a rovnosti v jedná
ní jako druzi a namnoze mm'Iu'i
Zrjl Z Ilieli I Velicí stňllilci A pťn
vě v okamžiku kdy poslední mne
eiil zulu padají po tomto sVcto
vém požáru trvají ionilé nit sni
učni svého priurumu tím vytrvá-
cji a t vrdnšíjněji Zadají aby spe
cielue jun liyly přiznaný jistc ho
spodářské výhody v Palcstýně
íiaž je řeécno Že chtějí dusící pri
vileoviiného postavení Z jakého
hivodii? Na základě svých titulů
pieilliistoriekyeliT Myt lato pra
va jíž nemají platnosti rozplynu
la se v temnolHeil vřkft nebo ulit-
la se inajetkciii veřeJtioHli
'užadovniuí privilegia se zkrá
tila na dvujli buď se iilé jcSIř
považují zit národní význačný re-
k a v tomto případe Žáda sira-
vcdlnosf oby i ostatní národní je
diní ky měly tuláž práva nebo se
odvolávají na své náboženské vy
znání 11 v tumlu případě by inřhi
jiná nábožciiKlvI křesťanské mu
liiimedáiiské ald ptá o na stejné
zncliazeiil c třelia rovnčZ poziui-
kdyby to byly jediné
hospodářské výhody jež je dua
lákaly musily by si jíž dávno u
vědomi! í svoji illusíj neboť Palo
slýiia nebyla nikdy vysněnou 'že
mí pokud se hohalslví zelné lýéc
všechny velké židovské kolonii
saeiit společnosti naroua luilli-
vliilda barona llírsclie bui fjew
isli CnloiiÍ4atioii Assoeiation) n til
je ji pred li ty byly založeny a
kleté získaly půdu velmi lacino a
byly nuceny se přetvořili nebo 11
stoiipíli jiným svým spolkům Ju
dea je nejvétší éáslí hornatou vy
prahlou a bezvodoii krajinou a je
nom v (íalíleji která je poněkud
iíi'iiduéjT mohly židovské kolo
nie doháhiiouli jakéhosi úspěchu
Celkem postrádá Palcdýoa vod
ních loků jejich velmi málo —
d sté jsoM řídké skoro jako v Kv-
ropé pmiiicbí horké- a ve svém
rosahii má malou plocho a neo
pravňuje k nadějím na snahy
liléjíe zakládali tam kolonie co
lo rozlohy ani co do bohatství
Mylo li by jen lo jediným cílem ži
du ačkoliv nebylí nikdy nádše
uýmí zemědělci našli by k to
mu jiné země mnohem bohatší n
rozsáhlejší v Asií v Africe n v A
oiericc Ale zcela objektivně po-
silováno mají mi zřeteli něco ji
ného neboť výsady hospodářské
jež žádají jsou jen prostředkem
ne cíleni ficní třeba ani býd při
liš učeným k jasné přcd-lavé o tom
probloobínie-lí si otázku k
když platí židé jako ne to jíž dé
je jakoukoliv cenu a Palestinu
je o proto že doufají doufej lira
to nekrvavým působeni vého po
blíefcéh a míbožeiinkébo cíle a
amoí z fiíeh e ostatní ejí hh
hon po zabrání zemé Hutnil
Snadno se řekne že jích pípu
íléuí do 'alstýy fieukřívdí PÍ
komu že místní obyvadUtvo bu
de fuítí ivá orává zaiištíoa u }
nebtnle omeovňno ií ve svém Ží
v5té národním ní re vobodrtém
M VOÍÍ Křinel rf VÍ éíllé í tkoVŠ
PoÉoňoteoslowiia
ixÍU
IMON STATi: HANKA nejvřlil ok banku wvt flilen-
línu Snil 1'lMlteiskem A libie ! íleth nud rllopských
Ku Mým dum imvmiiu' vilké Htiiny pruéi h dt v My m nej
liiísl Mřln (kulil rviiipskýeli n um Můeine poskUiloiill
ty liijb ml výhmly Ji lla máme jmjcti s trtnl nejepíml hun
kutu! v Nt Vi Yorku ťVskosbiVelislui 11 ve vsu li velkých tilě
d i h i vrnpskýi li
Přejete li rilbl! I pcf svým plHlellIlU do Vlllslí ItH
vsliMe nás 711 jist Ime vAm nejtrpšl výhiuly 11 70n1m1 ubslu
hu 11 lištlfltc uMiÍ7e V kilMélit pflpiiilť1
Naši vešlí iitndiilel M vi ieolně iibsbillžl 11 pusk)ť
lion U1111 lady týkiijlil w siuby peněžní 11 luinkovnllio nh
chodu
Vjhlv válu diižhuviilliá
Union State Bank
10 A DOOOE ULICE OMAHA' NEB
F C IIoIIAVTK President ( M MIKIKNZ kaslr
JAK IlollAřKK Vlee 1'ies KMI KAVAliKC výp kasír
ujištění řečené ochrany Ale la
to opatřeni mající směřoviití 11
spnú k jádru problému a upravili
především podmínky připuštění
židovského živlu do země nehnilou
nikdy dosti účinnými pro ochrano
obyvatelstvu jež je Velmi iirini':e
tné - celá Palestýnn má jen 7W
(KM) duší — a bylo by vystaveno
nebezpečí že bude vyvráceno zá
plavou židovských přistěhovalců
kteří by v zástupci h přicházeli ze
všech htátů a na konce vslřchalí
bv domácí obyvatelstvo
Podporováni velkými židovský
mi inii(náty mezinárodního peněž
nictví obdaření zunmenílýinj or
KíHiisiěiiímí talenty zmocní se Ži
dé v blízké budoucnosti dík porna
Jému ule trvalému vslřebováuí
hospodářské sil nace v Palcstýiié a
vyloučí místní živel Veškeré je-
jích kroky prozrazují tento funysl
Po procestování židovských ko
011ÍÍ rozptýlených v dudej a v (la
lile jí možno po pravdě říci h' ty
to osady nepřinesly užitku líní
uejmeiišíliu prospěchu obyvatelům
Zcela uiioiuik směřoval v Jen k to
mu aby jim všecko odňaly Osad
nícf řídící se dle daných tozkiizíi
rud nekupují skoro ničeho od
ostatního obyvatelstva žijí výhra
dně mezí sebou pnicují jen se
svými souvěrci Z toho následuje
že Arab odkázán na vlastní po-
moc je přes veškero úsilí pone
náhlá odkázán na vlastní pomoc d
láhla zbavován svého vlastnictví
1 nucen I tď F stáli se služebníkem
noveno pana mim se vystchovati
Co by se stalo až by židé (lostali
ještě další prívíleje 1 Jakmile se
jednou siouístům podaří zřídili
svoji nadvládu v zemí 11 zmocnili
se jejích pramenů kdo jim zahrá
ní aby spra ováli vlastní maje
tekf Tvoříce většinu doslanou ne
hromadně do soudních sborů za
ujmou právem místo v nulách o
becních a krajských ovládnou ve
skutečnosti zemi a obrátí koneč
ně svou politiku k cílům po nichž
touží Jíž před několiku měsíci po
kusili se přes uvojí slabou menšinu
žádali pouhého proHcIytistiiii o
užívaní hebrejštiny v soudnictví
f ačkoli v málokteří z nich jí ovlá-
lají) tó pro tytc tituly jako
iřj užívání firabskébo jazyka kle-
rý je rozšířenější feéí v PuleMýiié
ÚPRAVA BALKÁNU
lomu Jovauovié bývalý srb
ský vyslanec v Anglií píši' v Ion
dýnských novinách o mírové
smlouvě h líiilhary zminujn se o
požadaVCÍeh států sonseduíeli kle
rým Mnlhaří svými útoky za vál
ky tolik ublížili Praví že ířerko
Uumnnsko ti nové království jího
lovninké odhodlány jou žádali
za takovou úpravu liraníehy by
ly před budoucími možnými úto
ky se strany Mulbacii chráněny
Mulbarsko stejné jako Néniecko
oo-lo již před válkou upraveny
hraníce Mralegieky lak že bylo
plné bepečno pfed jakýmkoli pe
pádem Klyby by li pro uk vál
ka dopadla vítéoé bylo by si je
j"št zlepšiln Stejné mohlo ihe-í
dlí velikých ntupkn kdyby
bylo a války připojilo ku fcpnjen
e i ni aie-bo hkuí zo tálo v m fitfa
fíi Srbové fti kové í Hmnufií
oabf"í um veliké ňttMpky a vlá
ilě
lont
Za
lo Německo zvítězilo slalo by se
Mulharsko pánem Malkiuu Za
toužilo po cizím území chtělo se
zniocniti jihovýcbodiííhii SrliMka
řecké Macedonie a Mobrildži
Spojené Státy Francie a Vniká
Mritaiiie vstoupily do války kle
rk jím byla vinicemi jen za tím
ňéelciii aby in liránily svobodu a
spravedlnost — Zvítězily a na o-
1 1 ' t 1
ctiraim poKoje io iiinioiienusti u
znaly za dobré íádiití jisté hezpeé
nosinf záruky od Německa Jest
při rozeno že po válce musí Keko
vé Kiiiiiiiní a Srbové žádatí po
dobné záruky ml liulharů Nejed
ná se jím pří toni o nové území a
ť jen o ochrnuti vojenskou 'AI ují
na zřeteli hlavně železniční spoje
ní mezi Dunaji 11 Soluní dráhu
která jest důležitá ve válce ale
jeAlA důležitější jako nbHodní ee-
4ta v míru I dolinu Tinioku a
Vnrdaru vedou želcznléní tratí
které mají nvrclinvanoti důležitost
pro království jíhosloviinslié
války byla to jediná spojovací li
nie po niž Srbsko dostali mohlo
potrtivu a zásoby Aěkoli Mnlliar
sko hned po toni kdy bylo Hrb
sko v rocfi lítí C Kakotiskem tia-
tuidcno přislíbilo a prohlásilo ne í
utralidi nedodržovalo jí a od mi-
mélm počátku bandy dobrovolní- J
kfi scházely se v Miilhiirsku vy- I
pravené rakouskými penězi a tla I
padaly tuto železníci n ustavičné A
dopraví překážely J'o celou do
bu až do října rok 11 kdy Mul-
liarsko vyhlásili nepřátelství ve
fejné byla doprava zásob z Hu
ška ti m Soluně v ustavičném ne
bezpečí h éaslo byla přerušena
Když llulhaří zrádní zahájili
Válku a napadlí Hrby Hoitěasué- v
době útoku rakouského přišla jím
tato přípravu vhod a jejích ne
pravidelné écty Ihned se vrhly na
údolí VHrdarfké zabraly žecnieí
která je místem jen péf mil od je-
jich hraníce a ndřídy tak srbskou
armádu od zánobovací bsc v So
luni Tak musela srbská armád 1
nastoupili úslnp přen Albánii kde
většina jí zahynula místo aby by ]
la ustupovala na Solun kde hei
mohla rychle spojití h armádoiA
řnincouzskon brítíekou
Syni se jedná o lo aby se nírj
oodobného iieoioi kovalo a nroto ié
třeba upravili hranice tak aby
bylí Kullníří iiáďítí od srUkých
eleníe vzdáleni Pokud neoodá
N'émecko důkazu že se náb-žité
zreformovalo a že nechová již" vý
ojnýeb úmyslu dotn bude fř
it nejen strategických opatření
na západě nu hranici řraneouz-
skí ale I Ita Malkáné kdež musí
bý l í -postaráno o dobré a vojensky
bezpečné opojení mezí Mélebr
dem a Holuní Až nastanou pom4
ry normální i potom je třeba a
by ►pojení toto bylo v rukou přá
telských tak aby Indy mohl m
provuovHfí obehod mezí výeho-
dem a západem Jř)ko západní
velmo"! nedúvéuji Níineeku tak
krfdovdví jtbolovniké Riko h
Mnmonsko iTedúvéřují Mulhariikn'
které vypočítaví vrldo e do vál
ky v době kdy íía Kuska UkkkU
kdy voj"f„k postiivní np(jř(
lit iifiiyiit nikterak nejpřínívíjší
'MufcumÚ minulých dob ukáalv
d pojeoecké! byly by přidaly je iže moií možno spoléhali na bul
íí vlee Když Mulbarko vlorilniršké sliby cl tMíAnHVaiefi
neJi záruk přolí tomuto hkn'U
který 'i na Mafkóuí počínal uV
I?
donu přiklonilo na nfrauu Néie
ku to-jedoído aoí tak z vypočf
tO"0 jilHO iinm' hněv II po
VJAU I0VA hífk4 í 'Uri- íiU" Zd v { -víí
proldáš' ní jou zajisté uptímtiá (to'lycbdMMtí a n"niííd Oo í
-9liiid4 rj % c ti- Jt )! ki smí f'm hví'ím Kd b
í #ko NélllCÍ HvfHií IPmIhI t
1 1 'i í 1
př4ov i p+enwí a opanoval