Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 22, 1919, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    IWT TT
NfMCI PRACUJI
PRO STARÝ NEZIM
V RUSKÉ ZKM!
r iifř m i fin-tiiim wt i i mi! m
LODG&ÚV DODA
TFK KU SMLOUVĚ
BYL ZAMÍTNUT
Vrlkokníc Cyril pmlpo
SI (juttrr
l'fU )T j„ WlUUlrV
('Hil kinr iihIi -iÍ e miif v Mr
odjmtlj M t (bdíte
V j'hn killopiitii plnil Lilvuklini
I UfortlMiri tulmlil HMi nhdlcl
IVank Pnlk náčelník Kinetické
mírové komise Je {1 lU má
tím innrAál 11 IWImvi n aiinlieký m
přcihikňlll Tn j" přičinil pioč
francouská Vuji-M-K A liirl iih hic
UiMlI příliš luhUi II pll III-tl II fVi
klínci Kil H Kiskn 11 lilcvdui nimi V
ňl UllllC
Néllieeké veřejné lldnčlil žádá
lilu v Idckii došht k ustáleni po
iiniu 11 porážce boIWiků
t zimou Má se ?n to že dobře
Vycvičená vojsku lni ká v ]
lilllll jsoll J-fitiy llí klellí lliolioil
lu vykonali poněvadž žádný n
spojenců Krmiči' Anidie anebo
SMiji'iir S 11 ty m-mohou vojsku
do Ruska misIh t i
clkoknížcij Cyrilovi podařilo
prchnout i 1 Ruska v létě ruku
1"I7 s nákladem zlnlii )o linií
Senát 35 Masy proti 35 Vojenské a federální mi
lili
dostal se pře Stockholm
u
přispění německých úředníků
uzavření míru v lírcslu Litev
Mďin i ynl kléry ji' bratrin in
bývalého eura ii'iii'iiji' všemi si
liuiii nu poražení bolševiků n v dú
slcdkll tlljllr iloliOtly H llčmeekoll
vládou opatřuje foliily pro vyilr
žovřiiil německého vnjskn v l'n
hnilí
Mělo hp ra to h ntwr( hI
íloli zuli kiinimri proti Petro
hradu ještě iiiVul generálem Judc
ničem prii vy o šl dnltzovi v po
lediiích několiku línech udaly h
vystoupil z německé armády ah
to neznamená Že ne vzdal činím
♦! i v protibolšrvíeké kiiinpiiiii —
Jeho armády liyly zverbovány po
většině v Německu 11 německá vhi
iln 111'kliullii toiuiilo verbuvání žá
dných překážek právy x Hcrll
1111 xilnlily h jemnil iih{ třetinu
tohoto liéineckélii) Vojsku V 1'nlilll
' tl je ochotna iiposlcchnoiiti lo
kii11 o evnkiiiieí Dví třetiny Hi
míiily yuMlíinoii v I 'ohnití lihy po
kriíciivnly v kiiiiipnní proti IioImc
vikfiin
Arijilíe h iipřliiinř přeje lihy do
Alo k (MlHtriinénl holHevíkfi in hJ-
ilííve Má to že teprve tehdy
hiide inono pfikroéíti k řeňení rft-
eliodníeli hrimíc 1'olska pomezí
rkrajniy liltiidyeli xtňtfi l'ro
MtílM zdržuje jeilnilií V teto vée
tím h' od iiri ditt Hvfij hoiiIiIiih k
tomu ni) V celu milic ilohtMlii Ne
1'olnku
AiiKlie prý m přeje MÍlne k'Mw
Herviití vílího UiiHkH 11 vídřln by
nejruději kdyby po porližee bol
Aevikfi vi Ikokníe Cyril Mtul hi no
vfiii nisk((in eiireiu tiikovýel
okolmmlí byla by pro připojení ce
lé rkrajíny k'rnsk' říSÍ Vebod
ní llalié 11 lieHHarnhie pak byly by
přiřéeny Kuskn
JeKtliŽe e lile tyf o (liány nevy
daří u Itnnko nadále bude domé
nou bolševiku Anglie přikloní hc
k plánu odporovnm''iiiii Kiimeií
Amerikou n Itali! dle kterého Hu
líce mít e doHtlití Polnkiij ' l'ol
nk utvořen byl by whiy" pfekáž
kovjí stát mezi NV-meekem u Iíiih
kem čímž má býlí ziihrňnémi ho
KpodářxkMmi ovládnutí Idmka n
Mílii' Ten) ony
Oběť moderního
Enocha Ardcna
Ženeva 17 říjnu — Cronlulá
liÍNtoríeo Mnoejiii Ardenovi pl
konánu bylw jintým řraueoiiskviri
kiiprálem kter' nyuí uxazcn je v
lOluto IliřMle Muž telilo po prohlá
íení války 0uKtíl xvojí ženu a díl
ko a odebral e k svému pluku V
roce fl7 byl raněn Kmrtelnř u
VcrdiMiii n Htninliví znetvořen —
l'líilek h jeho jménem ne zlralíl n
bylo oznáioéiio je mrtev l'ni
eovníej liřmeekébn (Vrvenélio kří
že nebrali j"j na bojišti a iiřmee
ký lékuř A'fříl jeho rány Za rok
po oznámení jehomrlf jeho man
želka provdnbi f za jednoho i j
ho kámarádo vrátívAíeli ne o ro
dné obe' Vtfil iiedáviiem kaprál
vrátil " do lyorii n zd fcpalííl
itvojl mun-lkti praví zenou no
vým manželem a dítkem 4NVbláH
hp k ním "Jwm wejoSklívťjíírxi
muku r Kvrojié" probláníl "h
moje ivm y mne nepoznala i
kdybydi U u MMí 7M bý
lí íiWnou h pfoé byeli jí míl ob
téovtí!" Kopráí pwiije ynf y
tomto mhlí y dobrém poximvení
ynmítiwil doilntfk o
Santungu
VslihiM!i II C„ 17 iljim
IMoiihi friijedfiAVfl!n ilnJnlrli i n
Hilloé siilonvix (Vkfljícl e Nm
IniiuO iií t1 (tt#i'H seiirttoreiii
l odíře mi ň st iviHcn jbniiin
pro idilKtiiťiit áleíilosll b m'i
In v poiulib uničil miiilliiiit
si-iiMlein Spoji n Vi li stát A 't iinii
'JO Idiisň
lil I k tt tii lt
l i i uvi ii ni inieT?i mu i' lo
pluli ilodatkii "ťi bbisi) o pro do
di(trk !! hlušil ("'Iriiiict Cepiiblikii
inj plipujiln se k setiáloHilil kto
íí'j'ii pm eh váleni hiiilniivv a
lil t Ir limb i n 1 1' llblslivilli s tcini
lulnž podpoioVNli dodiilck ' m
sli liepi jlomiiý c seliiiloll) ilvil I""
publikáni byli vif prospěch iloit
kil II jeden lepliblikáll ll tli ih'in
kriili proli néinii
Tíinlo hlušin miiíiii ku klcrriuii
loslo po debii lil trvající iesl a
pól hodiny zamítnulo hylo vlast
ué scsl dodit ku liiíslu jedno
ho Kalá zména v 1 t it smlo i
vy byla zvlášť ' očíslována výbo
rem který roluidl se odporučili
aby Miilouvu ziiéln v len smysl že
Věmccko Vzdává se vSeeh svých
koncesí v Niiiitiiiifru ve prospéidi
Cíny místo laponska )unIo vsak
k dohodě db' které o vSeell Aesli
léclilo zménáeli (IcliiInVÍiNO II blil
sováno jako o jedné
Nyní pouze tři z celkového pni1
lil étyřieíli péti dodatlíň zbývají
k projednání Menáďui Třicet SimI
dodat kli již iřed tím bylo zamít
nutu Ze zbývajících jeden dotý
ká sc nmeriekélin zastoupení v ko
iiisích a dva ekvnlisaee lilasovae!
moci v shromáždění Nvimi uárn
dil Více jak dvíieet Henátorfl podí
lelo hc na Včerejnl dehalé Oéekď
vá sc že k hlasování o zbývají
cích dodatcích dojdi ii hÍ uprostřed
přÍHlíhu týdne lak že k schválení
smlouvy míl že dojiti 'kolem I li
stopadu Zásoby potravin v
'Uhrách nedostatečné
Vídeň 17 října — Zásoby pu
Iraviii v I 'hrách znaéní zreduku
váné rumunskými rekvisiccini
jsou tak malé že zemi hrozí váž
ná krise dle zpráv dnálých z li
herhkOho kapitolu Rumuni jak
se sděluje z Jtildilpcáti zatkli ll Vil
vládní áředníky Mezispojenecká
uiíssc prolení ovh In proti tomuto
za léční Hlejné jako proti jiným
akcím Kiimuufi ' zadiimijskyidi
krajin hc sděluje že Kuiiiiini vy
klizujíee cmí soiistiivnc propnu
ítřjí Ntmipenec bolševického řeži-
mu kteří před tím bylí zaléeui
1'ovéslí že inczispojeiieekú mísse
bude z MudupCHli odvolána se ne
potvrzují Kuimmi jak se Niěln
Je v poHleiln) ilolie stvky s touto
niissl nciidržoviilí
Velká krádež kle
notů v New Yorku
VF VYŽKTílOVANl
VFXKřJIO SPIKNU
Tl SK POKRAČUJE
New rk N V 17 října
1'olícií by In ozuáuieiui krádež kle-
not A v eeiié +1001)0(1 až iHWOflO v
apartmentu paní leyly Hramlciso
vé 'aní jlrandeís-ová je vdovou
po Hugo UriindeÍHOVi který byl
jedním z majitelů velkého deparť
mentiniho obchodil v Omiizc který
nese jeho jméuo V neznámu u
k řáděných klenot Ti odevzdaném
policií nalézá hftdiH perel dia
mantový náhrdelník nékobk día
mulitových broží prsleiifi a jínýeb
předméln které' dány byly paní
Urandeísovc její iiianŽelem 'uní
1'ramleÍNová dlela na návítív' své
matky paní Wílbur V Ktude
ba keřové na fonjf íslandé když
ku krádeží ihmlo Krádež objeví
u po nvém návratu z iiávílévy
Americká vojska
půjdou do Slezska
Washington ÍK C„ Ui října ~
Americká vojnbw kť'iá budou tvo-
řítí éánt okkiipH'iilci kborfi y JVu
nkém Hleztkii budi li o takovém
kroku rozbodouto uvrcluivanoi)
radou v Paříží yylají % m ce
ntu v tomto Jýdnu f#o Iruoujiorlní
orlí rr'"ídent Omut m ommu-
n w-kretáře vílky Dalwf Hekrí'-
tář řbiker fcíee u-uumulM jak vc-
kó budou tato vojska al mít w
za to ž sw'ytl( rřKX nmcrle
kýeb vojáku ilo Hlnka bml" fo
láno
tority výlet řujl činnost
radikálů
bieniMi ii (ijiirt Vit
jenské milolitv R fidrlld Ve
ifoVUllé ktrfl piiVÍicnl h t
řetřovAliílii éililiMsll Indikiilrt Ve
s(miJcii se slávkou v ocelaf ských
rávndďh iniiámili h udhnlili nli
arehUtickti spiknuli j boř cílem
bvln Hilccid npiisléini li Vnjcli
skýcll tábolrt II jilnhu vládnibo
majcikn
Npiknutl t ni (i bvlo odlidli nu po
líiilceiií Anton Ooiskilio V líaiv
liol Vinice ťitdíkálu klclý je po
derely Úéasli lul boliiboVciu ý-
biichil V poslovnl Uiadoviii4 V Cbi
'II? V liiíl rokli !IM pij rriiiž by
ly clyry osoby usmrceny n třicet
poraněno
iiforiuaee rískiuié Vojenskými
iiuiorilami v tlaiv luinaciijí že
radikálové usilovali o zničení vlá
Iliího majclkil ve slfcdoiipuduích
státech od Západní Virginie ni
po Colorado héliem dne ÓIMI l'e
ráluích vojáki'i inljch) po zvlášl
nich vlacích dary a má se za to
že posláni bvlí k nehrané vládního
majetku
Major generál leonard Wnod
velitel středního departmentu ar
mády Spojených Státu in') po
radu n plukovníkem W S Mupe-
sem velitelem voka v (íurv
1'rnvf e' že došlo k dohodí' nn
drimtiekýcli opulřeníeh proti upi
li leticum riukovník MapeH ozná
mil že florskl ne nepřiznal n ne
učinil žádného prnhláncní ohledné
výbuchu bomby v poštovní úřado
vně v ChieiiKii ale naznačil že bii-
de federálním Hvřdkem
IVitťá ne nyní po Alexandru
Ivanovi který byl dříve zamést-
min v uary jnkn elektrotechnik
Má se za to že Iviuiov označen
byl (lorskim jako výrobce třicíti
ícsli bomb které poslán v byly
prominent níiii mužům v zemi
Detektivové v dary pokračova
li v pátrání po radikální literátu
ře Oznámili že nalezli množství
radikální literatury v německém
jazyku n německou vlajku Kcde
lální vojsku ntřeží nyní ocelářské
továrny neboť bylo oznámeno ž
ihly a podkovy byly házeny nláv
kujícími do oken továren
Rakousko získává
nové občanstvo
Vídeň 17 října ~- Kukoiisko
oi i podepsaní nriuicr zinkalo v
ké množství nových občanu a dle
zprávy práví vydané ml lintnpa-
du miiiiilcho roku do konce čeř
Vivice tohoto roku přihlásilo ne o
občanství HiOOOO lidí Vřtnínn jich
tvoří Nřmcl z ( ech u Moravy liti
řf ne domýáli že pod VÍdeéinkou
vládou povede nc jim lépe nežli
pod ceskonlovciiskoif O občanství
hlásí ne tiiké množství haličnkýcl
a uherských židu kteří prohlásil
jí Že jejich řečí je liéméirílt a jsou
ncmeekého přívodu
Tittoni s novými
návrhy v
Paříži
Paříž 17 října - Tomanso Tit
toni italský zahraniční ministr
přijel do Paříže ve ntředu 7 ftf-
mil vyjel v pultdéll po koiířcrepei
n králem iklorem hmanueleni
Jak ne vyrozumívá Tittoni Wi v
éimynlii předložní mírové kouře
renei nové návrhy ohledné urov
nání otázek v Adrinlikii )le dři
v oznámených plánu má dojiti k
lítvocní ('ekážkového nlátu v
Kjece n lirtlii má ně doHtati di
slríktil Voloneii ležícího mezi Hje
kon Terstem lak aby Hjerký
stát a Itálie mélv npoleéiion bia
lliei
Pro zrušení
obilní kontroly
Ht loiiin Mo„ 17 říjnu — In
lion f íbirnen niiolkový ředitel
zásobování panicí přimlouval n
in bizk' nkouéml vláuní kontroly
nad obilím v rVj tví před adruž-
ním obebodníkft rriljm v Iobiío
řoéntě Ilari'' noijdl í% v líwleJ
ku jcrnul tfitq Hntrulf doiij? k
l tO Jedeil t lj(iležitejíích krO-
ki y i jmu unfttnl eny živobytí
íbirnea omeliyiloyal zaruři-nf cwiy
p6eiib yláJou ["ravíl h
byla zaručena bez jeho Jlerbi-Ha
lloovra neb válení
NrunpoíAdané po
měry v Hutlmmku
ll l 1 i
l" tU li lllhA Hlt- iIm !iíc
jlclch rprAv diiirk ltinee v
Mulhorkii inxii iienrovnuuA
nlkrm minlMcruke kri TM m
tbv'vil r% itrmiy Icvir
icidivin y a rl4á Mírové4 pod
micky V vídaly v clé ioí Mim
Obvvatclé iiml inlstoiijie
liírh Silc-kii rozhodli se ( itd
clil ibomivy n inlsti kovali sp do
Hulhniskn Piisil kiibimt bude
tli poch v blic konliclij ll blldoll V
llětll Uliti Mstmipcni socilllislé i
ňKrňriiicl linutí republikánské
Je došli silné nb rdi se e pmi
ic nociiilioié to s nim míní uprím
luV 0tntti( sírany jsou pro inclm
váni koiisíitiietit iiiMiiurchic
Francouzské vládé
vyslovena důvěra
1'aííŽ I i fj mu Mínislersl vu
Cletnclieeiiuovii vyslovena bv la
ilnvčrn posbineckou siičiouv nou
ve nlředii !LM hlasy proti :L' 'rc
lllleť ťlemeliecilll V fte lak VÍléz
lič t jednoho t liejroliořčcnéjšícli
a nejlépe nriraiiisov aných úlokú
jakým kdykoliv jchu ininitcisi vn
čelilo Posbinecká sněmovna uři
jala zásadu kabiuelu o chromilo
jfickém pořadu voleb dle kterého
volby do zákonodárný budou ne
konnti lii listopadu a po nich vol
by do senát o a do obcí Poprvé
Aristíde Priand bývalý premiér
postavil se v čelo opowíce nic Cle
ineiieeuu přen to docílil liejvělsí
vctáiny kdykoliv získané kdvž
otázku vyslovení dňvřry předloze
nit byla poslanecké nnémovné Prc
micr Cleinenceiiu utkal w v irud
kém řečnickém nouboji sHrian-
(lem Vvnleilek lilasovani einí ji
stým že Clemcnceaiiova plat for
ma předložena bude íidil
Vzduchoplvec uhořel
při pádu aeroplanu
Hallímore Md„ Ki října — Pi
lot lymnn W Doty z Californie
letce vzducliopluvecké poštovní
služby mezi WiishiiiKloiicm a No
vým Yorkem uhořel kdy? jeho
klesl k z-cmi v plamenech Jenom
ohořelý trup zůstal Stroj a cfyíi
stroj zachytil v udze o ni mm a
pytle pnálovních zásilek byly zni
čeny Množství stříbrných mincí
hylo nalezeno ve vraku poStovními
zřízenci Clui rlcH Staulou nuper
intcndeiit vzducliopluvecké po
ňtnvnf služby u d 0 Norville
hlavní Inspektor přijeli nem z
WashiiiKloiiii a nařídili aby třlcn
né pozústiitky vzduchoplavce by
ly dopraveny do Washingtonu
Hlinitou oznámil že Iloty byl m
dákem r Hiirtfs Cal a že zahájil
vzdil(dinilaveckou činnost v roce
PH2 nu nI roji který byl vlastním
jeho výrobkem Uspořádal celou
řadu exhibicí při Pacifickému po
hřeží a byl znám pro svoji odvalili
PRFSIDFN í VRA D n odvážní lupi-
Tl SR K PRACÍ i'i poMřrlrni
ASI ZA MlSIC
Povřsti h nebude moci
zastávali úřad jsou
lp podkladu
Revolta v Turecku
stále se rozšiřuje
Athény 10 říjnu -~ DepcSfi z
Cařlhradu ndéluje že město Jlroiw
sa bývalý kapitol tureckých nul
lánu padesát mil od Cařihradu
připojilo ne k hnutí naeionalistfi
Drinopol ncjdfdežitřjší mento cv
ropnkélio Turecka po Cařihradu
rovnřž a píiiiojilo k iiaeionalí-
Htřim linuti uacioualiniri zabá-
jené M ust ufon Kemalcm ]ianou v
hrzcriimu rychle ne rozáiřuje
Mustafa ICeiiial puna po rozňířcní
svého vli y ii nmerem jižním Malou
m a po dobytí Kdliievii cítil nc
lostí níliiým aby ponlal cařihriid
ské vládé ultimatum které mělo
za následek pád nlarého mininter-
Ivu Nový kabinet v Cařibradé
jak ne zdá není to také zabtáni-
tf áířenf ne odbojného hnutí Hrona-
sa je nejddležitéjňíin mřntem Ma-
e Ante a mu asi 1 1000(1 obyvatel n
je ntředískem drdežítýcli Železnic
Co se stalo s po
norkou Břemen
Herlín jr fíjna — Anírlieká
vláda v odpovéof na tlota Nřtne-
eka co ne niabí a ponorkou Hrf-
Ujeli ndéJÍJa žl JI OPIIÍ liiéebo jjuá-
m a onuu této lodí V miniilý-ch
Iweli objfcviíy n v éanopinccli
zpríyy t Londýna dl# kterých ob-
liodní ponorka Umnen ji asmí-
zda na vé crntí do Ameriky by
a dopadenu Angličany Zpráva
n(řlíeké vlády naznačuje }s H
sopineelf depenV tylo nezakládá
y n na prurm
VVsiinptin( t t V tíiim
Poveli kťlé pnVsirtU V ďťb-l
kil prnbláieid M'Hfiotrt t!iiii'e II
usesi i New llrtliip-diírc íe piv
sidciiliiva i holuba j'1 lakového l á
o h in bude moci vvkoiiHvatí po
vihliosli Vtlnl úiadii po riltlčlié
dlouhou dobu bude li vúbee s to
se k nim vrátili jsou vvvniceny
lidmi klcft Ulaji ptileilost se se
znáinili se sliivem plesidcliln Wib
'lona
Je sice pravdou že v slovu je
ho docháí toliko k poiiudčmii
zlepšováni lile přes tn Helií žlld
nýeli přičiň k vážným ohavám O
sohy Ktcrc eastii miin příležitost
viděli li'esieuta lirnli asuil ze'
bude moci se vrátili ku své prác
orliciii luesiee iiliclio lieiilele ZJ
scsi neděl )r llrnyson znovu po
tvrdil dřívější prohlášení že mys
presnieniova je jasna rres io i
je mu nutně li-cbii klidu president
byl by s to vyřídili jakékoliv iui
léhá ve záležitosti
Pověsil že pťesiilcnl se nikilv
náležitě nepozdraví a luiziuičcní
že by mč ustoupili a pni hut
iiiisiopresnii-nia zniijnioiin jeno
místo jsou iiznačováuy iidmini
stříleními kruhy jako politická tor
péda jež mají za' účel otřásli dú
věrou jeho stoilpencfi V něho a
Svaz národu Ať už jakkoliv váž
ná byla jeho choroba tolik je ji
i!o že president nalézá nc liu eestč
k pozdravení Ovňem není niko
ho kdo bv s určitostí odvážil nc
stanovili lhůtu do které prcMidcut
bude opetne ii svého pnaeílio stol
ku —
Člyii lékaři lři Cary T drny
mu Ncriuitf Kul in )er
cum a h u Ntnt jsou jciiuiyiui
kdož mohou dáli správné iiilormii
ec o slavil presideiitovc ycdle tul
ní Wilsonové sl Mnrjfaret Wilso-
nové a ošetřovatelek Jakékoliv
informace z jiných míst nemohou
hýli brány za spolehlivé Dr
(IniyHon prohlásil že president
trpěl nervovým vyčerpáním Jo
dosud velké nehezpccl že eliorolui
tato mohla by mít i vážnější ná
sledky a to je příčina proč není
dovoleno presidentovi aby veno
val pozornost záležitostem svého
úřadu Lékem je naprosiv od po
činek Lékaři prohlaSují že l
zhoršení Ht a vu jeho mohlo hy do
jiti po novém napjetí nebo nervu
vém otřesu
President prozatím musí zfista
ti na lůžku ale tu neznamená že
nebude mocí po delší dobu vyřizo
valí naleiiave záležitosti presi
dent nám nepovažuje svůj stav zu
tak vážný aby pomýšlel na pře
dání svých povinností niístoprjc
shlentii Nčkleří jeho přátele však
soudí že by udělal dohře vzhle
dem k tomu že každé napjetí mů
že mu uškodili kdyby povinnosti
svého úřadu aspoň dočasně předal
iiiístoprcsidcntii Marsliallovi
Itálie pro utvoře
ní Rjeckého státu
Paříž 10 října — Itálie dala
svůj souhlas k utvoření svobodné
ho ntátu v Rjece zůstaue-li pří
stav pod kontrolou Svazu národu
dle ndřletií časopisu Petit Parí
sien Itálie přijímá toto uspořá
dání s tou podmínkou že nebude
žádné mezery mezi svobodným
Hiátem u italskou Istrií lak aby
Ujek a nebyla obklopenu jihoslo
vanským územím
Delegáti spojenců
přijeli do Ameriky
New York N V t-' října -Mezispojenecká
komise k meziná
rodní obchodní konferenci sešlá
vajíeí z třicíti sedmí delegátu z
Antflíc l'Vancie Itálie-a Helmic
přijela nem po transportní lodi
Northern Pacific Delegáti tito bil
don zastupovali svoje pciué na
konferencí jež zahájena bude v
Atlantic City vi' álvrtek l)pvftft
tí tito budou po celou dobu nvé
ho pobytu v této zejoí hosty Hpo-
ji-nýcli fttátfi Rada nekretářfi a
fínanénícli odborník A provází vý
pravu V aniclmkr delcjfael na
lézá ne Jobu drecley Jenkinn ro
dák z iVniinylvaiiie který vynté-
bovalni do AiiNlralia V roea J87ií
4 ntal ni tu premiérem y roce 1!)0I
ctU !! l ii]15( 14
l"pii"i kt'M j ítik l V S t A V értsuýt
boiloiťh tutiHtch ď (bib'dtl V
Mi Im)i bv li prMiálcJov ánl
I lupou nřbhijcHM nbcimA n -s!i
depfldi tli kd) t! % n no h
po In h ul bvh niun)sir m H
I ] I- tll -(
jméioi jrtku C l! Thotiip-tu
Imiiťs Koni o Jiiiin Miller
Tlioinpsioi a Kitti? bvli posttel tti
Mďer jen ní 1 lokň starý r
stul her pohromy Lupni iimi
mctiiiiii bvli Willuitn Sinhlinmn tn
klet' ý Vilici s pnřdč V liocí do
Ulil n špulili v nbchoilě sVctbi O
debnil s ilo svi bo domov ii vu
lul osiiitnl nběiiny tclcfoiieiu Iu
picí dali sc na útek ale v brrku
bvli dopiidetii tv 1 zjištěno ž
plipravill si sedili tliunnků obuvi
řitlstva a prádlu s kterými vbtčli
M'chlii
iVáná situace
aovrtského Ruska
Omsk LY iijna - Hnlševickfi
jiskrová depeso zaeliyeetiá HÍH
dovnmi sibiřské iiriiiiidy pro tuj
lion sliiliu sděluje že siliiace lud
íeviekélio KtisLa nikdy iicbylu tak
vážnou jako v přítomné době a
že nikdy fronta nepřítele nenulé
zalu sc Ink blízko Moskvy lrpc
še připojuje že proliholševické
urinády postuptijí k nnlcl bolševi
ckého Ruska ml všech směru Sdě
luje se že bolševické orirnnisiiee
si' rozpadají a že i v Petrohrade v
přítomné době je toliko 9000 čle
nů bolševické struny
Albánie dožaduje se
plné neodvislosti
LaiíMiinie Švýcarsko LY října
- Zdejší národní albánský výbor
vydal apel h mírové konferenci
v kterém se prohlašuje že nedáv
né prohlášení italského zahranič
ního ministra Tittonilio o ok U ti pu
či Avnlotiy n iniiiidiilii pro A 1 Ln
uti je toliku zástěrkou iiupcrinlL
stických úmyslň Vyjednávání me
zi Ilulií ítceUt-m ii Srbskem pra
ví se dále má zn Ačel zdrtit i ne
odvislost Albánie Dokument pro
hlašuje že Albnuei nikdy nedují
svitlio souhlasu k ukkiipaei Avnlo
ny uncím mandútii který se muiží
získali Itálie
Mezinárodní blokáda
sovětského Ruska
Herlín LY říjnu — Spojenci
navrhli meziiní rodní hlnkiulii pro
ti sovětskému Hušku v notě ad
resované Německu Rakousku a
neutrálním státům Notu tato ná
sledovala no KommiiiiiKiici on -
lié sitiince v Pobaltí a odvolání
německého vojsku Německo jest
touto notou žádáno o sdělení ja
kým způsobem bylo hy oebotno
podporovali tento krok proti bol
ševickému Rusku Xjirvu se mřlo
zn lo že Německo bude spolupra
covali ale později bylo ozná mě
no že Německo nepochybně od
poví záporné poněvadž prý iicinň
h sc podíleli nu Vyliliniovoviieí
hlokádř jejíž strašlivé účinky su
mo na sobě poznalo Německo po
ukáže na to že nebolševické živly
trpěly hy takovou blokádmi víeu
nežli živly bolševické Německo
navrhne prý aby utvořena byla
mezinárodní komise jež má pra
covat i za tnu nečleni ahy došlo h
smíření ve všech zemích v duchu
Svazu národů
Nedostatek ail uči
telských v zemi
Washington I) C„ IY října —
Více jnk 100000 míst iicilclských
ve veřejných školách je buďto il
prázdnéiin anebo obsazeno učitel
skými silami h nedostatečnou prů
pravou dle zprávy Národního
školského sdružení právu tato
odávú že návštěva normálních
škol kde připravují ne -ilívlt v a
mladí muži k učitelskému povo
dní poklesla o 20 procení od ro-
Ol J!W Nedost li t ck iičitelskveji
sil je nejvělAÍ rirt Venkové kde pln
ty učitelská jsou nejmžíí V Ifntí
jižních ntátech jdna třetina uěi-
tclň nemá dostateéné přípravy V
Californií Mansacbuctln a lllinóí-
nil není tuk velký nedostatek uči
telských níl náslerlkcni toho Že tu
bAlo k náležité úpiuví učitel
kých plat A