Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 22, 1919, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    %-4 -i #
K Jit fit Ctik?
rtMNSlX NA
POK
ROK ZÁPADU
fltnr Atm utnuto
MltHVM M Vl
tíKIATttoKYNVtiT
i
Himi AND MSTRlllUTKl) UNDrR řřRMIT NO IRQ AUTIIGRISMI) KY TUR ACT Of OCTORtR fl 19IT ON rillt AT TIM ÍH)flT OITIOR Or OMAHA NKH § „K u:iIon r i
lAiofcr &)£m -roCnIk m
OMAHA NFtíR DNR 8! dtJNA (QUTOMK) Í9li
ČÍSLO li
Hui města Petrohradu zdá se být neodvratným
Protlbolšoviclcú armády
jsou nyní vzdúlony jen
osm mil od Petrohradu
Zprávy doilc clo Londýna ftdělují že generál Ju
denic zaujal Ligové a Putilov - Bolševici
zahájili protiofenitivu
ltiilúi :'() lijiin vij-kn
licrálu f 1 1 1 1 1 1 i uujabi stanici
liiifiíM' h (islll lili) Clil Vltlilll'M
ilu ilh' sdélouí itj prše I í u I rr civv
Zpravodajské kanceláře Učinili
fcirsii Sbory 1inli'iiii'ivy t t U do
stihly železniční spojky 1'utíluvii
přrdlllčstl 1'l'lťOlll'llllll
ftulni v!U Oddíly klon' lištou
pily z KniMiojo Hrln n íJačiny m
krátko zaujaly novu obé inéslit n
sovétská iirmádn zuhájiln protinf
fiMisívn která slibuje úspěch pni
ví jiskrová depeše Moskvy Dr
jchc )iic připojuje h' pozemní
baterie v Kronštudlii odrazily
Ink anglického válečného loďstvu
Depeše Reiitcmvy zpravodajské
kanceláře z Ili'síii)'iirsii daloVU
tUI V SollCltlI Hiřllljl! "Zprávu o
kapitulací Kronštudlii n neodvrul
néiu pádu Polrnhriulu vyvolala tu
značnou' obchodní činnost n vedla
k náhlému vzestupu bodnuly rtl
lilu Kontrakty tm dodání potru
vín ii jiných nezbytností hvly ry
clili uzavírány Ministr obchodu
severozápadní ruské vlády Mar
KiiiliťN tiiíftvrtlkatitfnkt juu4°)W
ní 1 1 ÍW(lfKí klliuriimíi rýže jež
1111 býlí dodána do l'iti'ciirii'lu
hned po ratifikaci smlouvy"
)u pozdní hodiny voócriií v ' in
nedošly žádné zprávy které vrlily
liy trochu svétbt nu ruskou sítím
ci Došlu jenom opožděná zprá
vit z IfilsíiiiforKii (liitoviini v no
lintii ji'} oznamuje fa rudá vliij
ku ziisi' vlaje mul Kniiihtiliifcni n
fa lintcrii' v Krásiuijii (lorku opřt
V pálek jevily éíiiluisl
KmliUislui ilcpfši' iliilnviiníi v
iďiirií Mirlnji' fa právu n hnu
fa liílún 1'niiliiiii pot la tilu pfi'
rilšili spojení v {"'Vllli'lll 11 IV
Iřiilirihlein piilVIVi lill ilosiiil lirliv
la
llfWnřrfors JI) íljmi - 7ň
vii cul ccverfizrtpinlní riiské nniiá-
Jdy }} srílo by In získána potvrzu
je dobytí Krnsiuija #iorly 11 tvr
clí fa spojní! fai'uc mezi 1'e-
t rotí ftn f i m 11 Moskvou bylo přeru
řeno znireiiíiil iiiosIii pícs fi-ku To
smi
lioniii 'Jíl líjim Zprávy
ilocliáející z táboru eiicráli l'e
Ilikilia sdělují fa IhiIhmV leká řiť
máilv v ncMderíeli boileeb zaliijíly
prut iotViisj vit nlr iloposiii) bez vit 1
Mrlio ÚspiVbil 01'filsivn ve Vel
kéni irlriílkli ziiliájelin byla linlíe-
vleksnil slmry proti Curíri pij ciď
lejňí dni' II října 0ii'l'iiee
byly veiiny ii) obuli ni raiiáell h
Vy Vulby n taká nnircm Kiípml
níni od Volby 11 í o frkli Jloii
prviiíeb dvou lii' b juk ik
ilí-lllji' iolíi'V'e ibiťllilí Zlllléllé'
bo rispři bil l'o lé ilobrovolllíel
pud (fc-nťcAleiii Wrantri'b'Ui 11 (re
nrťálrni I Mii}(jřiijeiii zubájill xilní
protiútok v ilnslrdkii kterého po
dařilo ho jim znovu zbduitl zl ni
čenou prolil 11 způsobili ncpíilelí
nitěné ztráty llále nu západ ko
záeká vojska pírkroéiln řeku Don
1111 ftircikc'' frcnitc'' 11 znioenila se I
2'KI ziijatc-íi a iniioba clřl
Vykládáni rekordního úlovku ryh v Hontonu
r j
v Wh
v —
71 TTTTr — — "
I W ?A
JX ii irA
— 7 m
w -t? mí k mz'j:í'Z : '
— — r — ' =ssa
tru víj
DNOVÉ SOVfXSKÉ
VLÁDY ZDAJÍ SE
BÝTI JIZ SEČTEN
P
trolirnd je obklíčen J
a Dciiikin
je na postupu
I
denicem
Hybáíi v 1'iosiciiin vvklilnjírf rekordní úlovek ryb Y jediný dm bylo uloveno víre jnk 'JOOOOOO
liber ryb 1'rb byl rjluimi přímo zaplnven n v důsledku tobo ceny ihned fioklesly
Kdy asi Evropa
yaplatí Americe
New York N V 20 Hjoa -
Amerika má nyní pohledávky v
obnosu 'íC7:Hí:JHMH v rfiiiýeh
Zemíeb evropskýeli a zdejší ob
ebodní 11 řiniMéiií kruby přemý
šlejí o lom jcík 11 kdy bude moz
no Evropě" obrovský lenlo dlnb za
platit Americká cleleHc nit mí
rová konfereiiei iieiiéiiiilit íádrté
bo opatření pro řízení tobolo vrb
kho clluliii V přítomná dobé ú
roky 1111 tyto dluby nejsou place
ny hotovými nýbrž jsou jenom
připočítávány k hlavnímu obnosu
dluhu Kirmiiřuf a obchodní od
borníci vracející ne z Kvropy pro
hlaSují fa americká delciicc nu
mírové konferencí dopustila ne o
mylu když opatření pro zaplacení
léchto clluliú fieiiéinibi Sáni pln
kovník llouse iickolikrátc' na véc
tuto poukáal ale v zádnvc jí
ných záležitostí se nu to zapomně
lo Haiikovnl kruhy zdejší která
provozují obebod H cizinou obrá
tili ne lia vládu V Washingtone' se
žádostí aby Hiolupriicovala nimi
v uspořádání pro' poskytnutí kre
ditu evropským zemím Pirmnérií
kruhy mají za to vláibi sima
musí mílí m Uiin velký zájem jež
to Kvropa bude s to zaplatili vé
velká dluby jenom tehdy když po
mnje se jí obnovili ochromená in
(liislríe Váiebni 1 římioéní 11 ho
unodářslí odbornicí shodují v
náhledu fa laková rehabílilflec je
fuožiioii jebom tehdy kdyí denta
řit Evropá (íotřebnélio kreditu
V Amurlee
Tuteeko je dne
spuňtošenou zftmí
Kuru 'AhVhvVhÚ ''JI říiiiíi
Aliieríeki HiJsse jejíž" liáéclníkeici
jo major gefiri Jmc u iir
hord po příjezdu do Kursu lile
dubl Zo liiiniljí lil stejné iieiiHliile
né pomély jako po celém Ture
clí tl vyjímaje toho fa je fit niéiii5
bojů nezákonných éinij Komise
tuto cestovala ze MíviH do Ilivítif
minu n odtud clo Krzerumu Hc
lkala m jeiinui h nákclíka Armény
lurel c-iiovnli se ku loniro vi'liee
zdvoiíb t dávali na jevo fa zále
ží jim mnoho na lom aby Ameri
čané sí o nich učinili dobrý úsu-
11 4 1 t t
ik iNomise cesiovaia Krajiiinini
spiistoHeiými a vylidněnými V i
lela celoii řadil spiisidsenycli ves
nic jež nebyly obydleny Jenom
pří pobřeží ('erného mořo bylo
možno Hpiitřilí normálnější pniué
ry D'Annunzio má
i prý vážné nenntze
říím 20 října - Profesor Za
lícila vndec civilního oby valcbilva
ve Ujece klcrý v minulých dnceh
nřerušíl řilvky s (labriejem I) An
iiuuzicm cebnd se méta nezná
1110 kam Jc-ho přátelé nebylí n to
podatl žádných ínforimieí o píci
aách jebo odeestfivání Vážné vý
tržností jsou oznamovány z Ifjcky
a zprávy docházející ndélují sou
éiinné že obchodní Znjloy lin'-stí
sIcmí za profesorem uwwn po
iiávadž )'Atmucizíovo ccbrodruž
ství j foéslu ku znacoé ákcelc
Německo zaplatilo
uvou první plátku
Herlín 20 října — fwpíi
Koelii 'Mnun iclébij# fa do
vídá fa Némeckct zaplatilo jíž pr
vní splátku válcéné nábrady
liiienovaný asopís praví že latci
lirvní splátea pofitttávab V 'eb'
vzdání řúnýc) potřeb zboží v
cená 2nf)(M}m rnurek
Malá naděje na
odvrácení stávky
v uhelných doleel
Wiisliiiiiíími ('„ H) říjnu -
Zdá se hýli mnlá luulfje na od
vrácení stávky '"000011 nhlokopii
zuniéstiuiiiýeli v dolech na tuékké
ulili jež inu býlí zahájena dne 1
lístopndll 'o índé knilIVreiící H
dělnickými vňdei zde 11 po Iclefon
níeli riizliovoreeli % jinými lobn
1 IcmIs předsedu Hdniželif lihlo
kopii prohlásil že stávka prove
děna lnuli' nebudou li ilřdníclvii
povoleny v&eeliuy požiuiivk yn
brnuje v to přlidcMiní pťifi'ov'ií tý
den Majlielé iiblodolň trvají n
svém priililášení Že (leiiiullOlMI vil
žovall o Žádných návrzích které
éiní opatření pru zkráceni prneci
vního týdne 11 - odpírají zahájili
vyjednávání dokud nedojdu l ml
voláni výzvy U hlávce Ichís pro
blníiije že rožku k stávce nebu
de odvolán Thomas T llicwsřc-r
předseda sdružení majiteli! clídú
Ofiétnc' pni ví že vyjednávání n
hájeno nebudí dokud slávkovní
rozliiizhiide v platnosti
Odvážná loupež
na řirérn rnoří
liiilurn Kavkaz L'0 ííjmi — Ne-
onyceinc (iiiviiziui loniie livia pro
vedena V íiiíllillýeii cínech srstí Ju
piéi na ruská parolodi ('(iiislanline
která koíiá dopravu mezí tímto
přHtaveiii a Ciiříbriideia liipíéí
tito kteří vstoiifílí nu haf jako
'slující provedli loupež s odva-
hon (imciickýeb vlakových bandi
to zfskiivse kolem :iOllfJíl0O0 ru
blů 1'aroheř ( 'oiistíinlíiie vezla
kupec z Tiťlísu Milku Ihijidadu a
Krívauu kteří ubírali se do Cnří
hrudu se ziiaénýmí zisohiiiní zlata
a slorých ciirskýcli penáz aby tam
nakoupili zboží Nic nciiiiznaéo
valo že na lodí jsou přítmími I11
piéí až loif ocitla se sí 12 hodin
esiyod Mospnru laipíéí revolve
ry příinélí kapitána a lodní muž
Ivo aby opuwiíll nvá slanuvíSté a
na chvílí siroje byly zasliivcuy
hupící zahnuli mužstvo do kabin a
po ťé miřídilí cest lijícím aby
seřiřdílí Iména lioíiatýeli knpefí
bvla éciii zvláštního seuamu
naéeŽ bylí přínueeiií aby vydali
všechny penízu n -euné pfedmély
jež fi selíc méll MUZsIVII H CU'I
íím resliijíeíiu ublíženo nebylo
Kapitánu p'Hé bvlo miííeiio aby
s lodí Zajel k bře-búm laipíéí po té
nestoupili clo malé lodice clo kte
ré předem naložili všechny zbrané
je na lodí sebrali a po plístárd
ku bř#bit zmizelí v pahoiWdi Ana
oií- Námořníci kteří dovezli jo
V lodjeí ku hřebu bylí h'liž tiÁ
ménéfij v oblattí ''orné
ho wnh Jíoii na denním jiořádkii
Kliíeí kteří cestují " eestáeb
jou napořá'1 přepadání obírání
ťdálos! nn lodi íVnslamine y
pevním přípolem kdy bpíí př"
oeulí civojí éínncMt n moř"
OTÁZKA RJEKY MÁ
BÝT V YftlZEN A
DOHODOU S ITALY
Vyjednávání má býti za
hájeno mezi Itálií a
Jugoslávií
Paříž L'0 říjnu Nvrcbovuiui
riubi mírové knurcrciice došlu ku
rozhodnuli aby oláka Iřjeky by
la ponechá 1111 k vyřízení přímému
vyjednáváni mezi liliosloviiuy 11
Italy dle sdělení éusopísii líxeel
síor ' !
Hvreliovaná rada přijala resnlu-
t 11 1 i g 11 cl t
ei (in Kierc (icicKim rnznycti mo
cností mohou zasedali na různých
komisích utvořených mírovou
smlouvou h Némcckem a hlaso
vat! ve všch otázkách liislřuých
témitii komisemi ať už jejích vlá
dy smlouvu schválily aneb nikoli
Nchudedi Henát Hpojenýcb Ktá
tň klásti proti tomu Žádných ná
mitek ameriélí deliiiti zaujmou
místu vyzniiécná Hpojcným Stá
lu m v técbto komisích iNY-meeko
sí přeje iiby tylo komise zaháji
ly práci plné sorpiiísováiiy a ob
zvláštá (nik touží po tom aby A
iiieřiéuiié v nich bylí zastoupeni
SiKiior Títtoni italský zabraní
éní ministr podílel se na zasedání
1 1 1 §
runy popi ve oci svctio iiftvnitu z
rfíniii Pyl nemocen po poslední
clva dny O otázce Ifjeky ale ne
bylo jednáno v teto schůzi
Washington I) (' 20 října —
Republikánští vfideí prohlásili že
senát nedá svého svolení l( lomu
aby liiiieríclí zástupci zasedali v
Svazu národu n jiných mezinárod
ních komisích dokud mírová
smlouva nebude schválena seiiá
tem a dokud zvláštní zákony ne-
udoii přijaty koinfrcHem pozdéjí
jimiž dostalo by se tukovým dele
(fátftm právomocj a iiéiuéuo opu-
tření pro jejích vydaní
Adminisfriiéní senátní vůdci
prohlásili že president má plnou
právomoe jmenovali iimcrické zá
slupce nu técbto komisích itékolí
projevili pochybnost že president
bude jc jiuenovatí podá li senát
formální námitky
Belgický král a
královna budou ho
Rty rnÍHtoprenidenta
Wiisliinclon ) V„ 2l října
Následkem choroby presideiilíi
Wilscmi beieký král Albert krá
lovná Alžbéla a korunní princ ne
budou hosféni v líílcia clomř bé
hcai váho pnhyiu vfi Washínijto
né v dnech 27 ní 'm října líu-
lou mlsia toho hosty míwioprřsl
denM h paní Mařshiillové Král
Albert bude přijat eiátem h do
mem zistupeii dne ti října- - '
WashiiiKtcfiiu rcjede í(0 říjnu do
S lorku anebo cb Nporl
N'W kde družina vsedne na locf
na rpáďéiif eesln
IMaynard urazil
dvě míl za minutu
Mineola N Y„ L'0 říjnu - - (''
řední éíslíee sestavené Aineríc
kým aviatickýin klubem který
spolii)raciije s armádním ivzdu
ehopla veckýni odborem V řízení
velkých leteckých závidíi od po
břeží k pobřeží ukazují že sku
leéný éus letu poručíka M W
Mayiiarda nu zpáteční cesté ze Hun
rVaucÍHku byl U hodiny 4" mi
nut 11 H sekund o několik máiié
než- neúřeclné oznámená dobu sku
tečného letu nu jeho cesté nu zá
(ani Dle pruvldel závodů 11 Ir do
ha strávená mezi kontrolními
stanicemi musí býlí započítánu
do skutečné doby letu při rozho
dování o vil ízi V závodech — To
znamená že osmnáct hodin které
poruéík Maynurd strávil méiimím
motoru u Wahoo Neb bude za
počítáno do jeho doby letu Ve
ářediié bylo oznámeno že celko
vá uplynulá duha na zpáteční ce
sté byln '12 hodiny '-' minuty 11
17 sek unci Počítaje v to tří hodí
ny strávené v Hun Fninciskii o 1
knižní cestu trvulu asi deset dní 11
ičt hodin iVezitsIrnšen Nkulcéiici
stí že deset živolíi bylo lit ručeno
v důsledku zápasu poručík May-
nard oznámil ze v několiku ty-
biccb pokusí ho o let h jednou za
stávkou 1 Mineola clo Han Fran
eisku Dallas Tcx byl by jedinou
istávkou na léto cesté
Washington I ť„ 1'0 říjnu '
Konečný pád režimu la-ntim 1 $
Tnekého nidže b(li oddiib'11 i í
několik týduii lib' je liendvrnln
Crední iul'iirmac zde získaná hh c
Ulije V téchln slovech sollčiism -
Mtiuici v Hušku (iiMna byla 1
v tuženu nud posledním jedjiáui i '
rudého (Iruiiiulu dle zpráv voje ?
kýeh přidčlenei! a zvlúšlnícli' '
jenlfi' ♦
i
I rcilul ilcpcse ilosle iln iiilliol s
státu neciziuiniovaly pád lVlr
hrudu Zprávu o pádu l'cli'ohr
díl přišla z Paříže Dobytí Petr l'
hradu byle by ale události ma
důležitost j v porovnání s výslei ť
ky poHiupii sborů generálu Den ~'
kina Zpráva již získalo zdej
ruské vysliineetvf naznačuje í
111000 čtverečních míl ruskčh
území bylo usvobozeiic od bolsev
ků od 'JO září a že v důsledku pi
stupu prolibolscvíekých vojsk b t
In přeříznuta cesta kterou bolš U -víeká
propii(íiinda moldii se Síří jv
do Indie a Al'i(hauístanu z Mo s
kvv#Táž zpráva oznámila získá)
ri'0 zajatou 700 strojových pi
Ack devadesáti dčl h čtyř obriu
nýidi vlaků Ivolčukovýmí sbory1 -líná
zprávu ruskému vyslanec
tví sdčlilu Že více jnk D00(H) ne j '
lromíuenlnčjšíeli íntellektiiáh') Jli (
Nová španělská
velevýslanectví
Madrid L'0 října — Král Al
fons podepsal výnosy kterými se
zřizuje vzdiichopluvccká poštovní
služba ruší se velevýslanectví SpU
nčlská ve Vídní 4 Pct rob rudé 11
tvoří se nová vyslanectví v Pra
ze Mirsave lieletmule 11 Viclni--
Vyslunecl ví v Athénách a linku-
resli po vysuji se nu velevysluiie
tví Diplomatičtí zástupci budou
jmenovaní pro 1 nersKO iíicko
jakmile pomčry v léebto zemích
se urovnají a nové konsnlály bu
hni zřízeny V 'čmeekn
ka jsou clržáui jako rukojmí
MoskvÍ! byvše odMouzeiií k smrl
Mnozí z nich byli jíž popraveni-
Zbytek jnk se praví bude popři
Vcll pokusí li se generál Deiliki
zmocnili se mčsla
Icoiidýu 1!0 října - Pvlrohru
obklíčen prolíboláevickýmí vo
sky dle posledníeb úředních ii
formací 11 vojenálí odborníoí v
slovují náhled že jenom tiéjakr
_ 1 1 i t 1 y _ -1 - If
zazraK nyi ny s in uomeviKV
idiráníli Jedna zprava sdčlilu í
jízda (řcuierálu ludcniče iialézá s
jiz v retroiiraciii nio zjrňví! tel-
iicdnstalo se potvrzení 1 jínýcl
hníst
Zprávu o pádu Kronátadtu do
sud úředná potvrzena nebyla ab
válečná úřadovnu oznámila fa E
stonej spolupracující s fudeníčem
nalézali m v pátek čtyři mílo o
fCrásnaja Oorku proti Kronštadta
Pevnost dle všccdi známek rifilčz
se v nebezpečném postavení řt p
páclu Petrohradu Icylit by úpím'
odříznuta od spojení n bolSeviky
Současné n Ičmílo zjirávamí oznó
míly depeše Že Icon Trocký bol
ševický ministr války vydal pro
kjnuiaeí v které o profíbolševie
kýeh armádách mluví jako o 'srno
čce nicšťáckýci bídných psů hii '
Žujícíeh sovčtskč línsko' a v kle
ré prohlašuje že Petrohrad Jiepai
dne
Na jihu vojsku řfeucrála Děni'
kina pcdďučiijí cot svých úspčších
Narážejí ale na silný odpor v o
Mastí Orlu kila prudké boje jsoi
pravé v proudu liolševíckó jiskro
Vá depeše tvrdí že sovétská Voj
ka zmocnila se Kastová železní
ční spojky čtyřicet míl jihozápad
né od Kyjevu na eeslé k Ddésc i
I
f
f
)
I
r
Judení£'naráí
na slabý odpor
Londýn L'0 října - Dencrál
Jtldcnié velitel Neverozápadn'í ru
ské iirmady naiiiží na svém no
slupu na Pelrohrad jenenu lul slu
bý cdpor bolševiků dle zpráv z
llesínforsu Mezí sovélským voj
skem v 1'etrcdiradé vypukla revol
t h nékterA oddíly opuxtíly mA
sto poslední zprávy z tábor n
mírála Koléflks sdčlíly fa níbíř
ská vojska n eeé linií nacházejí
se 11 11 postupu Zlillaéují boláeví
c ké rmády které nejeví Inkovou
ochotu k bojí jwko přc-c dvéma i„í
sici Koléflkova vojska dorazila
jíž k řee Tobol
'1
í
L
1 -
li-
ne on iyjcvu na eesie a ienc{
Dřívéjší bolševické depeše oznámí V
ly clobytí Kyjeva ale icuerál D"'-i
uíkíu dosud ueozuárníl ztrátu to
bolo métfu jednoho z riejdůlcži
téjšícb v jižním líusku
Ústavní konvence
bude he konat
Lincoln Neb 20 října —Htát
ní vrehoviiý soud ve vém to
hodfiiití pro konsfítuéní konvne
prohlásil že zákonodárci před fpy
řícíli roky nemohli předvídali pří
iimul m thody konání předvoleb
že primářky fiomífiae pelícemť
v té d'bé byly Mm neznámým
predo lato teehnikalíta uemfiž
státí V cesté nové kOflVeneí
(
I
I
'i
!
I