Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 15, 1919, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
rtDIWtlK h'A
TVDKNNt
POKR
7
OK ZÁPADU
rAMÓM NáWM ČFSKtJtO LIDU AMSMCS
ikra 1
runu n ano dibtumutíid undku itumit no po autiioiuzeu uy tuk act or octokrr c mi on nu at tur rošt orncF oř omaha um ř „ f5w7JJoNrlLmil
f MM A
1(1 Mli
1H11 HOČNlK 41
OMAHA NRBR DNE lV RlJNA (OCTOBRR)
CISt0 11
1
Vaelhsi měmnecké lodě ©dlwláoij s lakota
Spojenci zřídili částečnou
blokádu v Ballicltám moři a
všechna doprava zastavena
Lotyšska vojáka vyloděna v Libavě - Uherské tí
lé gardy pochodují na Budapešť— Po
vstání na Cernc Hoře pokračuje
rlíii II říjnu Volný in l'i
díni (nlivln dowlenn lihy yje
' Kielu dh-proliášrní 'os iulu
Zniuni který dodává i niíijii''
Ir lodí C Mtrlíllř 1fllli JKlí rv
depeše lodím na limíi uhy vráldy
se okamžité anebo odehnily se !n
llcjbllžšího píMílVU
Zpráva blnkfulé v HallM'l'in
moři vyvolala sensnri v (iiluusku
lide o'"kl v'i ři' byly velké zásoby
ulili M slanečkií v nejbližšlch
HělÚ V fíjllíl Ví VII llIlV
všechny ri'iíMf to' IimIÍ z P-iliíku jy
In Iv odvolán v do 'vv' -!j domov I v-i
Bolícvism )c nyní
zřejmě v úpadku
skíVIl píísIflVŮ II Žnllé jíll'' íf t
ichvly vypravovány hýla pi-díími
německé vlád'- v tccrmti z JíMi
lllll lfl' sdělení ČífOpístl Abeild
Pud Zuřili tollotO eb'ffílllll j
liáslejl lijící
"VzhlcdrlU l Mloklllll mi líimi
dnvolmí k volu' plavbě jsou do
# r I I " 1 '
cnsiic on vojana jin vanuli in
mecké Jodé v Pultíku VšecJmy In
dé v PallJekém moří musí hlí od
voliny ii žádné JÍm nesmějí hýli
iiví řnoř vyjrfi vovínv dokud ú
kaz tento bude v platnosti Lodě
které Mih'-iiy liiidu v Ihilliktl
iliolinil hytí ťkoiifí)kovAilv poji li
vl"
Alďln) pni VÍ spojenci
ohnovílí "iiiiiloit" llokioln '' iim
ckíi líodió n říjím I ''('
Urrlína xh'Jnp' ' 'Wm íwifyíň
hylo vlol'iio v l-íhnv- tnHic
Uicb vilí'1'iiýí'li l-'H provrilon
hobiti řt(ok proií HÍiorúm plukovní
ka AvllJoV"í!'l'IIIOIIl(OVH
lOniy-n VI říjím' - !5'!víi'kíi
jífkrovií íU'-kf ditovíiiiii v viho
fn pnivi: "Utiiioviii jtřiic oidíHi
vii v ohliintí ('iiríeyfiii p'!(' ci-lí
řronly iio-zí ř''kíinií í)oin in n Vol
lion 0n riH-f ! (ísprAii' pro nV(
vyvíjejí wi Joiicm íi KhIiiIíi
Ih-Níiiřřřorx JI! říjnu ťfn
hyla ziiarH1! poíkowna hotřihardo
viiíiri iiřrrireko-nmkyiii vojkk'-m
zvliílil v 'lílríkfii ii''ilfil''ko
iiíec X'pifr!Hkí pokusy o fii'
kroiVní hhihUi liyly (xlntb ny t'
(niv doíiyíli ÍJcvalii MnoVi
rívíliVlň hylo iiimiwno íiiu ho po
riiořno foj hutní viimiyioí na 10'-
VhHí n říjím hír Hm
pífeii fVtíř Pirííí-n Vídn-í praví
fa "bílá" iiíiďiirKkií htwMh pod
v'h'níro fifroírilrt Iforhy ho po-
'fť'')H j t)H HlKlíIfffíf Hiajíf} MlllVl
vytlačili ííiiwiiřiy l-y-vaiy 'íMiř
KHP'1 plVÍ 'Irpcfe' (líh' 'llVKf
w í"'íp'j'f' Horby mu
'aříí VI října — ('fruohhffMl'
[iovtt('''''k fchory pfmohíJy zo'
11011 put MM u nrbúfant oddílu II"
omdim-ní h-riuMuťkíhu ííiifr
iihrňftViiU'h tkWá kteří1 pro
bl4tij' Ž" povMítrií {'i-riKiUiifb
tmt irvk (vná líont opioí
fťííhifaht ví-lfřio'-! hy vyp"víď'lv
Hrby ' ('eruť línry
"('irnohoríti 'm'íui' )n fíá
lU-ni Hrhy '(''jbrniálofjíííii pno (
h"i" ((fíit ř w- diíh v lotnio oiiíi
mátí A Motif Uoj'ví' prii v i'ík
a híM'4'tk íluýeli bvolyYj Mod-o'! -í
ro HHfyTut oio 101 oojim oci otj
m# vyloopomíij ror' jjií'fi by
ly iifr6iiy V j"iiií vří"í 10
Kanoím Čily Mu )'A říjnu
David lí I''i'iiiit í"( iimi-ríidiý vvhIh
ií'm' v Jímku 11 iicslor iiiiii'ríi'kyi'li
iliplomiitii-kýcli hhorú v řffi v'
pfdlioxf')!' pl' lllllldieOIIII Kiw-
anís klnhu v liodlii Mtiflilfliíidi
prolilmil 71' IlOlHCVHltl V líllKIl jf
zřfjřiiř v ťípiidkn h(ik](' z rozporfl
vyvHtiivííeli iimifj lPiiíncoi 11 Tio
rkCui luk' laidoii tohd ilnli'd
lo ni iihJiio iiiiiiaítí pniir-
piisnvcii prav o siiiiik'1 v
lllixkll M'HÍ H IIIMIÍ dosliifci'ii(' lili
1110 CM odl IlťilVli M' v Monkvi'' liž
lif'1'd n'kolíka týdny proMwikovn
ly ypťňvy není víeidiiio v po
říídkii V bolíevíckč ilotn ActioMi 11
h- !ii'íi ilojíli k třídění dudifi rlc
híIii' iiioiic c k takovtiiii "KÍ
dení diM-lui" v Kličku jí doílo 11
ltidc hU"b'ti miiolm na tom vv
jd"dí příloiinic kříse víli'ní
xtiiiiiii Jftcrň í pngo hpoliipnii'0
m (mtiitiiíiiii poliiíi-kýiní (ítruimmí
fiiicbo dikce (st nd j' pro udraní
třídní (likliiliiry Tolik jc ideji-
do pravil rrniicit událostem
v Utisku Nřmccko vřiiujc umo
Iidil vřKÍ pozornost ii''li opojen
Cl cli III í NcollllOVÍ lí SpíljellCÍ po-
íidk v ruské í'm obnoví jej Xčm
ej ( 'o )iy" to mlo potom a rň-
edek Sil to je snadná odpověď
NVoiiďko slulo bv to v desíti c
teeli "ílfiéjsí říší než pl'ed xvřln
vou vilkon Jíiidoucí Svhz níii'0
dá db nildedii p Frinrísc mno-
lio iiim A vykoimtí pro obrození
Huška ' toho důvodu je nutno
11 by tato ortfítiiÍKííce národu byla
Milí sunou jiik jen inono ji Mi
nou utvořit liry urovnání poin"
ru v Kusku nemůže bytí míru 11
pokojo Vfsvřtí l£i(ko v lakovém
pípadc hy fmialo otevřenou r
11011 eívílísiier n znaiiicnalo by pro
ní stále velké iiebepecí
i:-
'i i Y4VirS Q-v" řr
Jak řádilo tornádo v Corpus Chrinli Trx
l
''VvmVIíN
''¥'-£5
I } "jv
1 J
LINDÝNSKP LISTY
fj MLUVÍ O NOVE NĚ
MECKÉ V A L C E
Tkiikn řádéní tocnádíi rťorinis ('liristi Tex lak éleiiťn Tnu denníeli zpráv je známo Inrnádo
vyžáilulo ú tu za íihéť velké mnosiví lidikýeli život n n způsobilo obrovské škody 1111 mnjetku
Francie rychle
hojí vé rány
fítií I'! října ~ Kíifíitáii Au
drew 'í'}irilieu člen fnineotizké
míro v A koniíwr y vc piVd
Friiiikofirni-ríekým klubem sdlíl
mntv(- ťssXw o r"konstrukéní
prá'í vykonané od problásnií pří
méií í-desit tisíc r500f0 do
mu v bitevní oblasti poíkocuýcli
nn'í' níéeiiýcli střelami b)lo
novu vybiid'vnio 20J kíloie1
tni 'Awtm z ()tí zníéeiiýcli vi
váb'' J#yl opriivciio 11 ~M
kdoiiei rfi kiniálíí válkou poíkoz1
řiýell 0tliS je Vě htíf!- 7 JKJO
závodň zničených nepřítelem fHM
bylo opraveno Hfpjn' jiíízoiii
borlný pokrok iiéínřn Jy v rdia
bílítací orné pňdy v hpnst--iiýidi
oblantrcíi Hpiistož"fiá oblast me
la robiby aí étyří n píil uiílliouu
akru ' fVhtf míllíon krú jíž
vrácen hy timn'!hu n púj mil
lionu akru dabííeb j jíz přípravě
110 k o" v 11 lícscí míllíonú mcti fi
víre jak íítOu míl ostiiatlio drá
tu byl' O'ltIlřleli0 Z Jít"ViíllO á
J'ííj"m na faoícb který
bíllíonu řrankn v roce J9KJ
vm-h byl na 12 bdlomi franků
vlastní silon }v prúvom iiiup po
éítatí na pomoc spojenců v sna
hách po obnovení bývalého svého
hospodářského n finniMiiílin pnutu
vení Villa slibuje za-
hájiti ofensivu
Wnsliiiigtoi) D ('„ 1M říjnu
Kurýr který přijcf 1I0 Wiishin'
tonu hlnvfiíliM stsirni iciurála
Friincíseo Vtllv v Kcveriiíin Du-
riuiíro' přinesl zprávu ío velká o'f
fciisívn bude znliájeiia vudcein po
vstalcři proti sborťnn Cnrrimzovým
v příslím niésící Praví se íc
ncťál Villa má nyní ve své iiťmá
dé vétsipoéct inužft než mři kdy
koliv posledních řtyřech reféťji
Podrobnosti plán Ti této velké of-řen-dvy
nebvly naznarcny 11 lc by
lo naznačeno h v dobé přítomné
iiciioiiii' K zmluviii opcrueim v čí
koli niiicríekého pomezí Kyrýr o
ziiániil ž Víllovii vojska budou
rozbYh'tia v nékolík odtlílíí které
opcroviití budou v rťiznýeh siné
reeh v1 střední a jižní části repu
bliky za áčelcni ddytí Mexiko Mé
tta helí dojde k operacím na s
vru
Patnáctiletý hoch
oběsil se v bárně
Ashlilnd Neb Vl říjnu 0
íiallalín 1" rokft starý syn pinií
Mary íínllatiiuivé bydlící v sever-
ní části tohoto mést n oběsil Ke v
sobotu na trámu v bárné nedalcki
ivébo domova fcho mrtvola na
lezena byla jeho matkou Co by
lo příčinou zoufalého činu Iioeho
vil není známo má se víak za to
že f rupii se iui'1 roztržkou mezi
rodiči Jeho otce OMver A ílal-
latii! bydlí na řuriiič v Surpy o
krosu 1'nní říallatiriovii získalu
iieJávno od něho rozvod a odstř
bovabi ho do Ashland
v fn f ViVK KwUaf Tunisu pří-
Ulý bocb byl sf' iotif-vw7 zpíjpojíb '""i1' bUtrt ve vki?v u
vaJ č-rnoborkou Jiymou tvlt hwuo nbo mrt&ffno hyfo 2
fany byly zráíb% n p tč m W)ttf) iSMnWh u ktrt vpádun
ířleoy pro Jinw píUton Wk Vpřf!'d bylí připrtivv o jdou
pitími ivého prdiikffvriího kipí
iátj ni'n v zájmu bvA Miftbílí
tHCf (nkrok tak tMiúMrý
rým tuuž-iia a fsuiin v jc-l-iom ml
mí byly vypolny m-i orvjm po
Vzpoura na ital
ské lodi Persía
Hj"ka 13 říjiin — I'arník JVr-
1 'tm 1 t
wa Kfery vyj'i z junovu nu uai-
ný východ nákladem 'I0(HKI pu
Ak JOíKlOWX) patron 'JO baterií
hrrských dél a 2 tčžkýeh dél pro
vojska bojující proti bolscvikíu
příjej do zdcjáího jiřístavisté Lot
ní mužstvo vzlxuiřílo nu Středo
zemním moří h přinutilo kapitána
by dopraví! parník do ílj'-ky
President potřebuje
delší odpočinek
Wactimfťioii J) {'„ října -N'alčje
že president Wílson niibii
de normálního zdraví a bude mo
i'i %ť hry njnunití opřtn povin
ností svého liřadu a!i se býtí
zvrácena prohlá(Vníiri Jčkařň kt
ří oznámili i bud pro nélio po
dKí dobu nemožno optnfíti JfiJf
ko Toto 'Mnámení bylo očínf-no
po konsulfact podadraírála finy
n třemi jinými M&ři ktífí
problísilí fa ptwdent sire tiile
fwJrttvuji ale ž řípln- po
zdravení vyřádá sí nvřinuieť'
doby
MAYNARD DORA
ZIL PRVÝ Z LETCO
DO FRISK A
Kiel dorazil první do Mi
neola—Spatz "docílil
vítězství
N'ew Vorle N Y„ 1:1 října '--1'oniť'ík
15 W MHyimrd byl prv
ním který z vojenskýeh letcťt vy
konal cestu od Atlantického Pa
cifickému pobřeží dle oznámení
ářodníkťi Amerického aviatického
klubu který spolu s vojenskými
autoritami pořádal tyto pozoru
hodné závody
Doba letu zu ktifrou urazil' 2
701 míli z Miiienla X V do Han
Kranciska nebyla úředně zkon
trolovánu neúřední se ale oznamu
je že cesiu vykonal za 21 hodiny
M minul a fifi a pňl m-kundy
'oruéík Kmil Kiel přistál nu
puilí Itoosevidlova IcIíhIč dvacet
sekund před iiiajoreiu Karlem
Hpatzem ale Spatzovi přiřcena by
la drtina cena nehol vyplul ze
Sau 1'raneískii o 'I minuly pozdě
ji než poručík Kiel
Celková doba jež uplynula od
vzletu 11 jednoho pobřeží a přistá
ní 11 druhého je neúředně udává
na u poručíku Mayiiurda na 7H lio-
din n -17 minut u majora Kpatze
na 80 hodin a 10 minut a 11 poru
číka Kielu nu M hodin a -bl minu
ty I 'řední hodiny nebudou vy
dány víak dříve dokud nebudou
získány přesné zprávy z kontrol
nich stanic Má sc vsak za to že
tyto úřední číslice ničeho nezmění
na liořeji oznámeném rekordu pr
vých vítězů
J'oniéík Hel vín W Maynitrd se
svým Pe Iíavíland ueroplaiiein do
razil do Na 11 Praiieiska z Mineoln
X V V Kobotu v J hodinu l'J mi
nut a 7 sekund odpoledne May
nard prohlásil že počasí při po
slední jeho fiapř bylo naprosto u
spokojivé Maynardoví dostalo
se nadšeného uvítání
Bude Clemenceau kan
didátem presidentství?
Pnříž H říjnu — Před polili
ckými proroky ve Francii 'nneliází
sc 'velký otazník Jinde v nndclwi
zejícíeh Volbách jež jsou ollilčo
vány za iiejvýziuiiniiější v historii
země ( 'Icnicueeiiu kiindiilátem pro
úřad nresidentn ? eho irřiilelé
vypravují že kdysi vyslovil přání
aby "zemřel jako president fran
couzské republiky" V poslední
dobé ale vyhýbal se odpovědi na
otázky o svých plánech pro lni
doiiettoNt Jednou prohlásil že
dokončil velkou práci u přeji si
ustoupili z politického kolbiště a
ponechat i pole zase jiným Ztísla-ne-lí
véren tomuto prohláícnl puk
nepochybně Paul leschaiie před-i
sedu poslanecké sněmovny btidi
iiejsilnějsím z nápiidníkft slolec
presidentského Měheni dvou mě
síců po 1(1 listopadu Kriiiu-ie buď
to ziiovuzvolí iiiicbo mihriidí téměř
všechny úředníky od presidenta už
do okreMiiích dozorcii lediium
výjimkou bude asi třetinu členů
senátu jichž Hnila nevyprší JVc
sideiit který je volen společně po
siaiieckoit sněmovnou 11 seuuiciti
zvolen bude mezi 17 lednem a í
únorem a ujme se svého úřadu 18
února Clenieiiceaii je pro polí
tieke proroky velkou záhadou
Před čiispiii oznámil že vzdá se mí-
sla premiéru ale přece tak neuči
nil Mnozí považují zu silně moŽ-
ne ze tuke zmcni sve stanovisko
ohledně vystoupení z politického
kolbiště a vystoupí jako kandidát
presidentství
Povstání proti so
větu v Petrohradě
Amerika uzavřena
občanům nepřítele
Wushuiiítori 1) (' VI října --
Žádný občan z nepřátelských ze
mí nebude připuštěn do Spojeních
Ntátň dokud mírová smlouva ne-
bude v platností dokud kongres
nepřijme pravidlu kterými bude
s fllltl jejich vsttií) do tto ze
ni Přišlého valeeký výbor domu
zástupců koná již předbéžu' vý
slechy n není pochybností o tom
ž eo nejdříve učiní definitivní od
poručení Jírastická opatření jsou
navrhována některými zákonodár-
'í ! j dosud těžko říci budou-
lí jích náhledy přijaty většinou
Praví e že veliké množství Xřm-
eú h Kakušanu chystá se do Hpo
jenýeh fttátú mzí nimiž je množ
%tí příbuzných jejíeh ktujanú v
zfttní jíž u-ifMených íejíh postu
Yfní bylo by ovfrm takové jako
jínýeb 0MH % l" íáJežitot
tato biidn pfedsvznti konjrresem
hned po rutíříkflcí mírové smjoii
vy
zprav
Kodiiú J-'( října l)ein'š(
IlelsniL-forsii uděluje že db
ruských čflsopmfi došlo k prudkým
hojíím v JYtrohradc mezi stoupen
eí n odpůrci sovětského režimu--"1'rotírevolueíonáři"
zmocnili hc
několika důležitých budov 11 vlád
nich institucí jak sc oznamuje—
Tato zpráva o vážné revoltě proti
bolševikům v Petroliradě spolu s
nedávnými zprávami o útoku na
bolševické víídec v Moskvě na
svědčují tomu že silná vnitřní o
posice vzrůstá proti bolševikům
Kolčak a Denikín
obdrží ruské zásoby
Paříž Pí října - Svrchovaná
rada ve své sobotní schůzí přijala
v zásadě požadavek v zájmu admi
rála Kolců ka a (fencrálu Ib-nikína
aby ruský válečný materiál uko
řistěný Němci během války byl
odevzdán jím k použití jejícíi ar
mádami Mezíspojeneeká kontrol
ní komíne v NČme kii bud mít do
hled na pMM Ucbto Ú¥h Un
t vedle toho c!ivllíla tprévu o
utvoření mtzíni rodní komise jí
mánii bule v ííerJín a Uuk pí
dovití 0 zájmy ruských zujuteň
j dosud m nalezijícír-h y XérrKtcku
Sf)jrnci mohou uskuteč
nili hrozbu o obnove
ní blokády
Londýn Pl ťljou IVilvicenf
'itsopisďkých rpráv o dobyti mé
hIii liiuv Neničí ibisíhl nedošlu n
(► vzhlednu k sí(i vojska ji-Ž slo
jí proti lot)šiim úspěch útoku by
nevyvolili ji I tu nickviincni Jnm
týnské číi' opisy přinášejí zprávy
1 Uihilnslr-ťh V Poballí pod ollbl-
vcniin Aova německa va ku
Kde zdržuje sc ''Clierál šl lloll
není tíťcíle ziuimo a sleině není
přesných práv n síle iirmády jíž
velí plukovník A viilov-Hcrniondl
Zájem soiislřeďuje se tu nyní lllll
vně nu to jakého výsledku bude
docíleno notou kterou mírová
konference má v úmyslu poslali
Německu u v které dů razně budo
žádali o od vídání němeekCch vojsk
z Pohullí
Londýn l'l říjnu - 7 věrohod
ných pramenů se oziuiiiiuje že ně
meekoritský útok nu Iííjíu pro ve-
Hen nv v na ek lan krvieni si ně
ho botubíirdovňiií německými dě
ly kterým Lntyši byli přinuceni k
vyklizení inéslu
Xčlileeké depeše z Miluvv sdě
lují že v bojích lotyšského vojsku
ruským mezi Milnvoti a Itiffou
se pokračuje 11 že Žádný z němec
kých oddílů nu těch bojích se ne-podílí
cIcktiiiu z Královec ve Výeho-
dním1 1'rtiskit sděluje h' jilukovník
W irjolic velitel drnlicho zupudo
ruského dobrovoliiického sboru
prohlásil onu část Litvy kterou
zaujímají jeho vojska zu ruské ú
zemi Proklninace tuto by In vydá
na v Sa'li Lilevskú vojsku v Nav
li byla odzbrojenu Pusy n Něinci
1 nimi Npoliiprncujíeínii
Londýn 1't října - (''ředně se
oznamuje že svrehovaná rudu do
sud se ucrozliodla ohtioviti hloká
1I11 Německu v důsledku německá
úločnoslí v ' Poballí kde vojsku
generálu šl (loltze podílclu se nu
útoku proti Pize (Svrchovaná ru
du ale jak se oznamuje může
hledali za iiuliié odepřít i námět'
ké žádosti o potraviny 11 surový
iiinteriúl' která jc právě projed-
náváim
Kodaň LI říjnu -- J)epcše 7
Viny datovaná v pátek sděluje
že Lolyši vyklidili levý břeh řeky
Dvtny a obhajují nyní pravý břeh
lélo řeky Jtencše oznamuje ta-
(é příjezd estonských obrněných
vínků
ierlín 1:! října -- Aiuíliťké
loilslvo opustilo Jíiiíii u odebrulo
"e ncziiaiiio kam lc znravv z -
kané éiiHopisem Jjoknl Anzcier
Mílnvská depeše sděluje že ně
která lotyšská vojsku sc připojila
k plukovníku Avalov-Permondto
vi Silný esloiiskv oddíl riocho-
Inje o ScKcwaldti k Pize Jistou-
-ký transport je nu cestě do Li
ba vy
Francouzský senát
schválil smlouvu
l'aříž L'b října — l-Yancouzský
Henát schválil v sobolu mírovou
smlouvu h Německem stejně) ju
ko franko-ameríckou a franko-iiii'
flíekou obriinnou smlouvu Pro
schválení mírové smlouvv u Xé
meekeni od"VZláno bylo lil 7 lihl
Ů a žádný proti senátor Dchl-
lmV" byl iicpřítom'it Jílasvňní
pro přijeli dvou obranných smluv
bylo jednomyslné Všech 219 Mu-
si bylo odevzdáno pro přijetí
smluv Nyní je třeba toliko pod
píu presidenta aby dokončeno
'iylo druhí nehváJení Xérwíí-kcw
11 tlí rétííikijef jíehí t třeh k
tomu by umlouvu veSla v plat
nost Anřlío již smlouvu schválili-
úplné