Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 30, 1919, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I rj l i
iiw)iiiaiiii'
ji mih rif- #-
rr
AMERIČTÍ l)El£
GATI V PARISI
JSOU NEČINNÍ
Dokud nebude imtoitvn
potvrzenu umAtem
nezúčtutní e prAcc
Puíif "7 t t in1'1 - McH llii
en nciutt Spojených Státu ih bulu
Je o mínné Muhuivě Nclllei k lil
flHII'"'tl'!i H nilgliětl i'l'!íl'lti tlil
rové konference ve Vithí1IM po
kničiijS v jri'n"i tul podrobnostech
mírové Midutivy bi z spolupráce a
Oieliekýell delegátů
President WIKini pinl svým od
jezdem Z PrtlíŽc jllk M' V folllllt-
vii miiidd niiieriek'in delegátům
aby nepodíleli se im prácí Vf sio
jetií o splněním mírových podliti
lirk dokud smlouva nebude umí'
1'ii'killl Cllátei ScIlVillellil ježto
výhrady liéitiéné senátem Hodily
1y nu rovnat i zamítnuli Ntnlmivy tt
liylu by lívko pro americkou de
Jctřiici pomáhali pii provádění
smlouvy jW hýla lMitijfiItifjti
Spojeným !SI til um
Henry Wiiiic Který mi ol jj5
iln sekretáře Lniisiutiu j'1 náčelní
kem americké komise oznámil
svrchované 1'mlě že iln vyjasnění
sifllliee Ve Washingtonů lllílll Ve
dvacíti různých konferenčních ko
misích vyhniieiiú Američanům
innhoil býti považovánu i lnoh-
Ostatní členové těchto komisí v
důsledku tohoto prohlášení po
kninijí v práfi pokud je to mož
no beZ americké pomoci Tak
ku příkladu anglické Iwfstvo bii
de hráli důležitou úloliil v' iiťov
iiáiií otázky Nlcsviku a provedení
plcbkeilu v tomto území Fran
cie se stává stálo vyšlo vonjsfin
protektorem Polska n svrchovaní!
radil rozhodili že V ěele komise
jež má rozhodnout! o úpravě zá
padního poiiu-zí Polské republiky
má státi l-Yiiiioouz
Jsou ale některé komise k
spolupráce iniM'i'ielýeli delegátů
je naprosto tiutua a z tuliu důvo
du llilhv KoiiUiMiee pooiiie
shiihlic záims Který se odeliřává
V kapitolu Kpojeiiýeli Státu Jsou
ÍO jliichovilř Mezinárodní komise
pro řeky it přístavy klen: nutně
potřcbtijt americké spolupráci'
žalu se c Francii' a Auuli" w
jeví velkého ájoiu o to co imum
ríeký senát u'iní h konvencí o Hvu
u národíi l''raiieouzové vycliá
Zejí pícdpoklinlil h ncluidc či
tiili ťiiliičlio rodllu juki' ziuciiy
lilliloll uěíiiciiy v této konvenci po
tak dlouho dokud tíí velké demo
krucie loidou státi polinuiuidě o
cliťanujícc ovoce vilřlví svoje
vlastni zájmy světový mír Do-
kutnetit o Kuii narodit wmUn
1ýtí seslaln ti žádnými ziiietinmi
ineriekého ketiátu Jeho uspc-cli
uiioho nezdil r ticHpoěívá na psa
ných slovech juko spíše ni ť'úf
tužby národu po nijaké ťoruií
uvítove (irjauiMicc
Kraiieoiiítí státníci jsou toho
náhledu že je zhyteřno nyní há
dali se o fonnti poněvadž měny
neíléoe se dují provésli a prak
ťiekou zkiiheiiostí se iioznň kde
lvlo ioclivliciio a kde dú e tiá-
pravá provZ-sli
Uhří zahájili ofen
8Íu proti Rumunům
'aří„ 27 červenec ~ Uiiku
rcSfhkA depeáe dalovaii 4 vv řtir
lak sdclujc že uherská vojsku tni
Milou nedali zahájila oidistvu
Ohiaí ticho ď-vítí dívíscMii píctno
Klu rumunské pfcllvojc pi kni
Min řeku Tcmeií v několiku mí
stech Lťp'í! nouenn5 ndžlitj"
fa rumunsku vojika odritilo inu
ky Maďařil li-i severní výs' i hi
levní fronty Itumunsk: reservy
vricny hyly do litvy n proveden
Lvi nrotiútok pří kterém Ibvh-
H bylí v tjktcrých nďitccli zatli
hul ipkt 1'téxí se í Maďaíi v
ťimyslu mají způsobilí co njvtií
iiríko ťuiiiunukémit vojsku kte
ré j pťekttžkoii jejich sp'j
1'itókýmí lolíevíky
- mi lír-r-r---T-r"-"
HUMAtr pi
SOCIALISTI- VE
FRANCII CHTfJl
POMOC VATIKÁNU
'ivini ilmiíA poraiti
Cleinrnrenup m po
moci klnikálň
1'rtlt I tctiov rtd
lorpiini imi pivinii Tem ('! nou
eenileoi a icialitick' ni blokem
je řápns O otive V bld V lilt #i mm irt
IKtv t i iiuaml KniiHrivntividud
Socialisti v tMiuto řiumsit eiutiiji
i i i
se o rosHHiy rcKntisii mim mi juo
111'iiai jchoí jcdodil člélikeiu j U-
milení Frniieje n kiltolieknu rll'
kvf
Itelic Vit iillii jeden l licjtcIŠlid)
i i í
oi UiiilVll K(H"ii se eiisvc noví m
cinlisty te Knuicii muiiiiúl již
svoji piilmtovost rnpoiniMiotiti tm
ivnjí iiiinul"st ll'valv tento pre
mier a miniitr nalirimiéiiicli ti ci
nd bvl čIcioMH riiineiiiské iuU
i ť j i i i
se do ispoirtivcu ni ai ii po orní mi
Ameriky do války je njní ji dníni
í liejěelličjsí' h Killnlidál il pio ťl
řad jircinier! po Cleliiciiceauot i
SiiyÍ se nyní otevfi nc isk iti po
nioe k(itnlikii a jeho nyní často
projevované přátelství k Viitiká
nu je iiejvy znaiunějším píediné
telil polít ickýcli rozhovoiii boule
vurdi"! od podepsání příměří
Socialisti' si uvědomují že sam!
na uchvácení u udržení vlády ve
Francií ncNtiiěí 1'otřcbiijí nutně
podpory některé jiné strany l'íi
tom nemohou počítali s ]iomocí
dočasnou j'ž mohla by být i jim
odepřenu pf-cs noe Tukovou stá
lou poinoe niolioii získali od kato
líku Jsou nutné jisté kompro
misy ale socialisté jsou ochot ní
na ně přistoupit! Do jaké míry
to dosud nebylo naznačeno ale jíž
zahájili strateKické tahy za úče
lem získání podpory katolík íí
Socialističtí vCulei jsou toho ná
hledu ? za pomoci kaloliekélio
živlu byli by n lo překonat i od
por protisoeiídistiekýeh éleliU po
slaiieeké sněmovny a zajistit i tr
vání vlády Vivianiho nuelio
Jlriiiribi iinebu jiéM"ivio jiuébn
soeíjilislickcbo vinice
'rourám socialistu éiui opalre
1 1 t i '
ni liro ryclilou ueiimiulisaci nruiiu
dy pomoi htňlu pro nezaměstna
né silné duněni majetku n zrn"-
nu politiky vím i Klínku Hociali
sté odvolull by pomoc poskyt tm
ou Koléakovi ačkoliv po té nelni-
ledovalo by uznání bolševiku
'rvnt fii zásady mají podporu ve
kerého lidu francouzského V o-
tňee politiky VÍicl Uilskll jsoll
náhledy rozdílné a mnozí pozoro
vatelé soudí že socialisto byli při
nuceni ku kompromisu v této o-
ázre kdyby chtěli poěilati nu
lodporu katolíku
Hené Vivlatd byl premiérem
francíe tm počátku války n po té
Klid se nrcxidciitctu tumistcrřkp
rudy
Znklrttlatrl cU
jílkUíkó fif my
V CtuLihy mtlrv
Mlirt'Vk' Wp T ( Itrii e
IVUirk ťuddtv yfi-bidii fiímv
t 'tuláky lb v l o ťttdnbt
Wts í-eioii I liŘbb' V pátí k od) o
It doc Irtheii bt v initvii í ťudatiV
v!! se činí" Ml i' m m i
dč V l"'c 1 1 Isteleviv silii
ImI MteloielM lUliIH jMini"
lni pudinku ld viilk ob) ji
lm MllnVé Mbbael II b'bll sluti
pili do vojska Ulevil lijd e í'v
ní řHvinbi 1'rttrick ťudiiby bO
briitrcin I) A ('ndidiv Im před
sedy fiímy ťiiduby 1'ackíiiř Vt
i ' " I ! I ' 1 ( ' 1
J' iltlC t Iiejv cisiell jidhlli shí i ii
npiii'i'iiiisl í li i stetř Narodil m'
llskil a piiji l do Spojených Stá
10 se M lul I ndiéi V l oi e s 't -
l''lillll
Dohoda o ulíccnl
pomcl Mfxikři
ín ' i i
( isV v mi i ti itnd Sp"
kile
iisintila se v NJihvniroe
iké einlla základ k bllďm
Cukru bude letos
v zemi dostatek
01 h
0m t obětí
výtržnoatí v lígypté
WashíiiKloii D (' '11 éerven
i i ii r i i
ec udoor vaiay prooui yn
kové cnkend ekvalísaén! rudé 117-
OOdOIK) liber rarinovuiiclio eukru
oznámení í A Zubrinkie ho
předsedy nuly který současná o-
známil že v ycmí je dostatek su
rového eukru cna cukru v Hro-
hiiénr neměla by přesahovali 11
cen lil za libru n není žádných pí i
éin proč měl by hýli cukr liro
madéti v domácnostech Kafiueríe
cukru pracují nyní duem í nocí a
vvrábéií dcmié 41175000 lib'-r-
ťí(ioi tento eokr liííellázt do
domácího třlm I'o dvu fýdny in
byla poslána aoi lihni cukru ňn
hranin a k vývou nedojde do
klid domácí noptávce nebude vy
hovéní Cnkeriil knfawví:
lifni rřiíítí o kvI líccnsf dlo pro
-
hlářcn nana urirki no pone
náH dotud pndléhojí federální
Mjtravní administrwei i"í
na v lnnm ú do v-hválení mí-
rové fcmlřjuvy Mfil"Ui„ MalooP
i-l„lnllf iictdiiK za cukr více li'Ž
'ii' za iw limr proto c n li
brv cukru v drobném prodeji ne
(nebí by píesahovati II cifú u
libru
eilim idirovskrlllil xvéliiu Jlllělij
President odevzdá
senátu smlouvu s
Francií později
Washington ) C -7 éerven-
ee 1'lCNÍdeill Wllsoii nclllá V
Úmyslu ode vzdut í senátu Spoje
uýeli Slátil obrannou smlouvu s
Krancií dříve než až po svém ná
vratu z přednáškové centy po ze
mi jak bylo oznámeno Hílého
domu lVexidcnt po té smlouvu
doprovodí zvláslnliii vysvětlením
llyhi dále oznáiiicno že diploma
tické vyjednávání s Jtiponskerii o
hlediiě klausule mírové smlouvy
jednající o ŠuntuniíU došlo tak
daleko že preMileiit v několika
dnech bude moci néiniti prohlá'
iciií jež urazí hrot výtkám v se
nátu Toto prohlášení učiněno
bylo senátorem Speiiecrcm z ti
uuiri republikánem klcrý měl
dlouhou konferenci s presiden
lem o tělo záležitosti v jiátck e
nálor odepřel mluvili o podrob
nosteeh loholo vyjednávání nu
znudí všitk že vývoj tohoto jed
nání jo plné uspokojivý
Českoslovenští
invalidi získali dar
od České Ameriky
Sun Dieiro Cal 'J července-
Československým hrdiníun ze Si
biře kteří přijeli sem v neděli na
své eeslě do vlas! i dostalo se pe
něžitého daru od Československé-
o výboru klcrý zastupuje tři
hlavní Československé orgii nisact'
v Americe Každé rot5 odevzdá
na byla poukázku nu MSíW jež
mají hýli rozděleny rovným duem
mezi všechny vojáky bez obUnlUj
na důstojenství Místní orpuuisa-
1 r I s 1
('( pouiocne iiiaviic i íu v
postaraly se by československým
hrdinům dostalo s tiálcžitélo po
hohtění Výpráva tuto pojede od
tud po dráze Hork Island dále na
východ u zastaví se asi na hodinu
v St Louisů Mo Zítra budu tu
konána za účastí českosloven
ských hrdiuii sbivnost házení h--skodovenské
lípy v jednom mísl
ních parki l'o slavnosti hoši bu
dou provezeni v automobilech
městem Nálada mezi nimi jo vý
měna II zvláště těší je váchtnilina
pozornost jež je jim tu věnovánu
Londýn 'X fomw
- Osm
set domorodef) bylo muin-ttvi
! M) txnuhvt během nedávných
xlitíMiM v Khvbcrukéiu dn
tťikffi v fílturfMi "dílMií depe
l[ „d nehnítU Albfibílio Vei
J!fHoMli Ukř!íř mim
ttfřfcívu pr' alirif'rtl záížno
ití wíiÍhjI toto oziiím- uí f poda
Kdy bude skončena
práce konference
huíž L'7 července Mír t
íkoiiskeni bud nepochybné po
dcpsáii V srpna smlouva s líul-
liarskcui koncfuu (-i pna a h lurft
ckciu někdy v září Tráce míro-
vé konference mnže bytí skonue
tia koncem mhli- ÚY- JcšIé po
podepsání udru Tureckem bude
nul no konatí někidik scháí a ně
které komise budou pracovat! je
ítř v následujících měsících a
mnohé ž do prosinec
Odsouzen na doživotí
pro vraždu matky
i-
l 1 Vi
j im)i Nl 'i Ml A bdelidrd ístle4ii
S'li 14 iloslt k dolde til p'i
ml ti fcpitliipt ňei n ťičebMIl ísblá
tičid lovnAíí lol pomni Ati oiV n
St! i llnboil t tilťl j' V V sli il
krm kioiiilTliei ktele kolony
V Atfiirt l'l i U Ve f tv I lek Nil kuli
fen neii II těi bto I llit ťl ast Velitel
aiiřonskrbo Míji-oski bo distrik
tu ki u lid 1b' HlIWOle !uvdlit t
Sonniy Culb s ii ministr oluliodu
Clil rauoVii kabinetu Také lieko
lik jiných iiim i ii sveh diistojníkn
h In piítnmno jednání V konfe
rencích UVUiiValo se o posledních
iidiilostci h na tomto piim i n
projeven lni náhled imisí do
jíl i k spnlupráci iiinerii kč let a ntc
xiikčho vojska tiby učiněnu bvlu
piiirž iádční nczodpověilných i
vln
Z bojů nmerických
vojsk v Sibiři
Vlidltostok lili července
Sinjcií b In obnoveno s aoielic
kým vojenským oddílem v Nu
eh iiské obbihii přerušené více
jak týden Tri vytlačování bol
šwviekých bund z údolí Suchumi
byli dva Američané usmrceni u
iedciiúct zraněno Tét americ
kých vojáků zajatých dne 2 čer
vnu bolševiky bylo propuštěno--Sdělili
že s nimi bylo slušné za
cházeno ale že tlumočníci hrozili
jim každého dne smrtí Zajatým
Američanům bylo dáno na výběr
aby buďto zůstali u bolševiku li
sdíleli s nimi potravu tvořenou
hlavně rybami a cibulovou polév
kou anebo bydleli II sedláků ZH
poplatek pěl rublů denně čili asi
1W centu v iiincriekýeh penězích
Američané rozhodli se pro pobyt
v selských rodinách Vojenské ve
litelství oznámilo " nyní není žá
dnýeh Amoričuuu v moci bolševi
ků" Podrobnosti voleb
do obcí v Cechácb
WatehiiiKloii J) ('„ 2ti červenec
— - Podrobné zprávy o výsledku
Voleb do obcí v Cechách došlé po
štou naznačují že českých hlasů
odevzdáno bylo ve Cechách ti"!M
procenta a uéuicekýcli Hjltí pro
centu Sociální demokraté získa
li liejvětší počet hlasů U siee Clil
872 čili '110 1 procenta Xa dru
hém místě jsou národní socialiste
h i'U8ó hlasy čili 2000 proceň-1
ta Po té následují iiirnírníei zí-
kavřd 2!'2BÓ8 hlasů čili Ki77 pro
centa národní demokrate bývali
udadoěeM u 203155 hlasy čili
109 í procenta lidová strana ka
tolická s Wim hlasy čili 58'J
procenta donikáíi s 57703 hlasy
živnostníci s 111)11 hlasem Mo-
dráčkovci s (i271 hlasy u neorpa-
nisovaní h 8771 G hlasy Ohi v
němčeném území získali S77 1
hlasů Socialistický blok tvořený
sociálními demokraty fcskoslo
venskými socialisty a Modióékov-
ci má nadooloviéní vétšillll čilí
Ó4HI procenta Na Moravě Ida
sovalo l20ól voli'"u z čehož by
lo 7!J'S1 procenta hlasů ěcskýcli
PtH hlasů uČiiieckých li OMjžidov-
skveh Sociální deuioklalé zubr
iíii i v (o autonomisty ccutrali-
stv a Modráékovce získali 2l!
Ti I blis lidová strana katolická
IbVrn hlasy agiárníei l'j:ifil{
národní socialisté 75510 nariu
ní demokraté 58570 malorolnící
251'J: živnostníci 20576 u h
skoslovcnská ivtiano pokroková
4511 hlas
NF-MECUO CCE
PŘÁTELSKÉ STY
KY SE SOUSEDY
Ministr irthrwničnicb !
ci nanntijr budoucí j
Kiinby řetne i
Výoirtf "'i 'it tence lr !
MrritiMiui Min ltcr mi osiř minu
id- nl h mileíitosK v řo' sé pied
liéfndniiu sblomáíděníin tiěliie i
ek vin pi iitibiiiuil se m plnění lid
nné Miibnivy Němnkcm píicinl
mmí'is má být! prueováiio pro
j- jí revisi Pf iiiibntvnt se dále za
plátelské sliinotisko k Ibluli i
í'ií eenii obětí címl píipriiVeiiii by-
l bv eela k tlntnumělii 1'llUl j
eií V řeči sé naznaiil že po
měrné řádná jiná nenič1 nepřinesla
tolik obětí ve válce juko 1'ianelc
Vyjde li Německo Krnncii vstříc
s lásknii láska bude inu odměnou
V další své řečí pojednal mi
ni Ir o otázce Kuskit a vyslovil se
proti brannému znkroěenl v tělo
zemi Německo v budoucnosti
musí žiti v přátelství ne všemi svý
mi sousedy li proto je nutno aby
přátelské slyky pěstovány byly
Polskem a Československem Ně
mecko také nesmí prý- zapuiuínuli
no bývalé své spojence Turecko u
Mnllmrsko
Značná ěúhi jeho řeči bytu vě
nována Svazu národu Německý
lid zbaviv se militarismu musí
věnovali veškeré své snahy k to
mu aby přesvědčil nedůvěřující
svět o své lásce k míru tuk tiby
politika allianční jež převládala
před válkou pohřbena byla na
vždycky "limb-me pracovat i
nejlépe proti nešťastné politice ul-
iaučiií kdž v žádné nlluitlci ne
uničme a lak připravíme pudu pro
skutečný svaz národů" prohbÍHÍl
Věk tajné diplomacie musí by
tí uzavřen pravil dále Svaz ná
rodů bez Německa a Ruska dle
jeho náhledu nebyl by žádným
skutečným svazem Mírová smlou
va poskytla odpůrcům značná prá
va nad Německem ii Německu sta
novila toliko povinnosti Přes to
ale Německo zůstane tukovým po
litickým u hospodářským činilo
bon že jeho odpůrci vždy musí s
li í I II pOČillli
Pvlo by proti jejich vlast ním
zájmům pravit dále zahraniční
ministr kdyby sledovuli násilnou
politiku vůči Německu Povinno
stí německé diplomacie v budouc
nosti hnile sfudiuiu -kulturního a
hospodářského životu jiných národů
Dr Kramář přijede
do Spojených Státu
Washington 1) C„ 27 červen-
— Washintrtoii bude bvMkcm
utkvělejšího shromáždění cizích
lodnostářú ve sve lustorn pil pil-
žitosti orKuuisuění sehři0 Svazu
národu jež shromáždí se v ume
iekéiii kapitolu v říjnu tohoto ro-t--
i ' i i : i i
II seciuiv oa i iuiowr)i i iiiiin- i
i t i:
velKc h možnou vyjimnou rume
zitslonpeiiy budou svými uejpred
nějsími státníky Vélsiiia jich bil
i vzala z mírových delegaci i
u Mží Místo bývalého premiéra
Orlanda nepochybné senátor Seio
o! a bude zastuiiovatl Iliilli lili
tomto shromáždění Auli zumIu
ovalí budou lord Hobert ('Ccil n
i i i
generál lan mihu rraneic mnu
zatoupenu Mourgeoisciii a lair
uaiidem a ('enkoslovcnsko Ur K
Kramářem Z ostatních vynikají
leh evropských htólníkíi přijc
loti Vcnuelos Uvvorski Dímnuny
ynian:i a jíní
IM" Ji"
Stávka uhlokopú
v Anglií skončena
ínidýli '11 frwtwi- ' - tfljv
ku im -ivrt iiiillíomi nhlokopů
Mdá hrozila ochromítí Vfrikifý
piimiýřl i'tt)í hfh tirov nána v
[M' k ÍMň [)ihU%H délfií
: ' ''1 '"p- "''li'
ML Ay r la W é rveme -Kov
Km-roii pobrolmík z Cre
tou mxtiU'i'nt t vruŽdy své mat
kv dne května odsouzn byl k
doživotnímu xia-uí v(? stádií káz
níci Uístriktuí noiidee llomcr
Ptilbr zamítl žádoM o nový soud
Právtd zástupce odsouzeného o
známil ž jeho klient ht: odvolá k
laj vyžilou hlálnímu soudu Uo
ťozlioduolí i' jvMÍbo sondo bil
de líno roii dižáo pod zát okou
JI V W keroi in mbo feo?ilí je
I' 1Ú'1
Čechoslováci od
jeli domu v neděli
New port News W ti červen
- V i 1 _ I
ec -- rres tisíc ccshOf-iovensivycn
víriíků kteří ubírají w ze Sibiře
10 fcvé Alastí Vyjeli V liedéll
- i i:
zucjmiio iirisiavisre po pai-oiom
Sůvím hiiiinu Vojaei tito pyl)
sem dopraveni po zvláštních via
cích z WaMiingionu
Alaudské ostrovy bu
dou zneutralisovány
PaMž M července Jíaltí
ká komírt mírové konference pra
vč předložila svojí zprávu v kl
ré od poručil je y Alanďké o
►Irovy meí Kvéď-keni Pblf kem
(U Í Útí do zálivu í#olť!i:dlého by
Iv ziicntrulivvány yA ziřukatu'
' ui ní' 1 1
THRACI£ NA UAL
KANEPRFDMFJKM VAZNFJIO SPOKU
Anieiikrt poMnvila ir
pioli přiKVni tobolo
úcml Rrcktb
Patli ivi tot Tlmoi" v
eVIupskilU Tlileikil tálui1 Ktdl M
knoioiclil rtuni bnikAlmkibn II
rovnání Ořdni loto IVuneoun-loiii
aiíglíekmi II j'ipoiiskoii kolnisí by lo
plitéeini lieckii rtb' lUMdlekii
komise poslut ill se s Veškerou
iohoditosl( proti lonintn slauovi
skii n řúibi nby krajina lato by
a itaioi itiiiiuirsku i mo iimei i
i ké stanovisko vtdalo eiuiěnnu
in bbiisl v leckých kruzích it ptiV-
yd té nelibosti bvl dáli feekýlll
prelllirrelll V ellleliiseiu hler
prohlásil }v rprávii americké ko
mise Vřhledeiu k Thraeil slalu se
nepřekoiniteliHm překážkou jedi
ně možnému trvalému roííluíléid
balkánského problému
Prohlášení fcckébo státníka při
kládá si! velký význam poněvadž
je všeobecně uznáván m licjlepší
aiilolitu V áležilosli di balkáli
- i 1 1
skm ii Moine ono lunia nu tanu
že mezi presidentem Wilsoiiein a
preiniereiu Vcidzidoscin vyvinul
se velice přátelský poměr Presi
deiit Wilsoii si váží řeckého pre
niieru klerého při jedné příležito
sti nazval největšíui státníkem Kv -řopy
'
Vcnízclns je toho náhledu že
trvalý mír na Ibilkáue mříže na
stali po uskutečnění dvou věcí
První % nich je odstranění ture
eké vlády z Cuřihradii poněvadž
VŽdV bllde tu nebezpečí licsnází nu
Málkám' ziislane-li tittonuilisKA
vláda na tomlo poloostrově a tak
ponechánu jí pťílcžitost iulriku
ml pťucovati k povstání mezi tu
reckým obyvatelstvem roztrouše
ným po Málkám'' Zit druhé" jo
třeba zřídili kolem Mulhurskii luk
silné bulkáiiské sláty aby Hni
bursko hvlo donuceno respcklova
li jejich sílu a vzdáli Ke myšlenky 1
o bulharské hejo-nionii oa Malká
liě Mírová konference piikloníla se
jíž k prvnímu náhledu i řeckého
státníku a je poliolnvii poskytnou
♦ i Ameiieo pluoniocenstvl v Curi
inulé pod Svazem narodil Větši
na mírové konference s výjimkou
Ameriky a llalíe je pro odevzdáni
hrueíe ílcckii Tím lile Jbilhar-
ku bylo by odříznulo od Ilgcj
ého uiořc a zbaveno velkých ho-
podářských výhod Z toho (lu
ndu američtí členové komíne je
loveicna nyla úpravou luujiar-
slíýcli hranic poslavilí c proti pít-
odnímu návrhu o předuní lhra-
ie Kecku Italové kleli h lícky
tuajf různé rozpory postnvilj m
za Američany Hjior tento zavi
nil že smlouvu t líulharskcui do
mul tichyla dohotovenu ni! dle pů
vodních plánů již! věera měla bytí
a I i II ti 11 f f
OilcVZUUlUl MlllUirsKfl (ICieglICI ie
ilně možné žo president WÍImoii
uide požádán aby v této otázco
řispěl k rozluštění svojí radou
Bitka policistů a pod-
loudniky lihovin
Lincoln Neb ii7 července
Státní ugeutj kteří přihlížejí kn
zachovávání príhibiéníuu zákonu
utkali ta v bitce na revolvpry ř
chínií muži v automobilu na ei
sté mezi Creíghtou a Center Neb
Kdvž posléze uiiioniobil zabaven
nalezeno bylo v nem jenom dyr
eet M-dlI) edlli''k lek litého Í'J'
hi stclbé nebyl nikdo ťiaiién
BiLřui tohoto oronásleilováiií mo
ě
íí v automobilu vyňali j"ůui i ue
doíčck jež obsaliovala lalive ko
řalkou a rozbili každou láhev -Vůdcem
těchto podloiidtiikfi byl
Jobu pokli x Norfolk Neb ft
cbtii byjí zatčení Jeduí tes vlaoC
oě o podvodníky fcťíl Mberalí né
kolik objednávek mezi řrmáíí na
kořalku ab místo nl dodávají o
b i ti t n' ' )'
Američané vybudují
znovu město Nancy
Paříž 27 července A 1100 i
ku energie ie jiz v prací ve rratu
ii Kdo jM ticž Američané mobi
by se odvážit i zbudovali znovu ve
třech letech méslo které budovala
celá století! íchlé před podepsá
ním mírové sudoiivy anicrlckc fir
my přijaly kord nikl na znovuvy
ludovaní whUt Nmicy Prc
bude zabájcnil v ttí'jblížIeh dnech
Níucy nalézá se v severní Krun-
ii a bvlo značné v bojích poiko-
ztlio Vetšinfl vtifjnjcii nunov
1 t
továren onynii ritosiu cnrauo
musí bvtí znovu zbudována Ná
klad ml ťbi ř'koiištrti1iel btnlo
kolem fVHíKXlOOO víkciá prá
ce biido irováduu um''iiekýíoí
firiuamí Až dopoMid Ameriko'
vynikiilu hbivné v bodování nebe-
tyčných "inpikodrapíi lakový
druh urehiiejitořy um rraoc
nubíduouli nemohla l'raiicouo
vé síccT" naíioi fitirtkodriipům v
tii! moliMli liV 1c VUiiiOlll
' i "i o M - - a --
za miinnl kouzb domu hhruh'
Vvéla Ji 011 tWf etiwii 0'hj
eké archll"Mury lUť lerdo nih
býlí zaibováu' í prí novu budo
váni řraiícouzfký'!! mérf Ftn
euzié stavítelíikí (tadíec bodoU
zachovány o Ahhwhw rř'"''
moi nové slatHepkí mrlliody (V
tť fiíioeooj V ( rlavď t kl' sv-l
lmli' kIkIovhIí irozoiiié nokiok
'ii
IV í'tl
"d'0'Jo' iij 'j U