Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 30, 1919, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ?o!(ro!( Západu"
ruuinrn wKrMY
Ntit HCrttll ! fxftl llf
! MlfHlt fci His OwsU Noh
KW NOK fVF
mmci? tt
omaiia Nta
fU ir4 I 0 íurtl millUll
' Nili lbl KMffU thyU p
lui ptťddHI d Hdtcr luk?
V Mety" inIJíMl d t Ccfk jftkn de
l' Pt VTlittý do ttč On'l le
ii lUih) v Uiii tttfit llcv KNik
iirúl v iV-duuloVřiiskA repnhlíet
dUí duhu
V trnhhÁ pna I r Uftlrj
illAmřlaJ cVhodnfltrt SfHpi(í Jo
mntfcarkóh rfivoiht p PranM
řívidtnd hydlbdhit v CntTOťP
Hhiff dlí ťvilfii iiAviíMnii lun Ir
t t itíM si Nik
x Ir I 1 1 ii ~ _ l
' ' _ i - 4i i i ti ti
iiim' r irvriHluiti 'li'' iiujril
ft a t i 1 I
) nanovo mi vj in ni ftirium m
Ta bor 8 !) kd# ♦tráví tfdmi ry
liftfohUn Plíjem Jun včelou řá
himi
A Jmu 1 UhIhU(
roKROii BArADi
VhIoH Dsput rmlil flttlnn
OMAHA NÍJB
♦miha Ntbr 30 tervence 1919
£t-t-t+44 ť4#V
♦ 2 OMAHY NEB J
i
Naše návštěvy
V sobotu LM červenec tmlé
ajo no e drtlfikřlio východu nn upA
Vřní feniS ku ovinut doiiiovii v
jifivodS mkem jioflíl ni névSlírou
tu J K Moravci' rolník Fíloni
ní! tnídlený v Kxpfcr Nclir a do
irý příznlvi-o a Čtenfiř "Dnnního
' Kedřlního Pokroku ! ' Tun Mo
flvec 8 Jiiími udiMi! že před hmw
jbdržcl od vňlcřiiťOio odboru zpiA
'11 udělující mu íc 1 n r fi řcrvmi
019 v New Yorku printíla loď
i Vtvrfi t Friitirif píiji'1 inci jb
írní vojíny tíJ5 jeho nv lení po
i niťNÍcft v zámoří hlotižil v umo
'ické nrmidí 1'ícd nčfaWm in
ř'Cm nř jnk mí vSak v kolníku po
"tnoždil nohu Ink k hUdti íiiiccii
o nSínkou dním ctrvt v' oíctřt?
!!ní v vojoiiHkó ripmociiíci Pnu
fornviw jonž vdlcf? znloužíl wpn
řít uvadlo nyna n pífnvSdi-it m o
:dr vol iifm ílin stavu vydíil h-1
Úmrtí krnjnna
Vnn Jo'ř IlolouUok jí řk Ifíll
jí i i ui íruíuiý k nm po
til i' mí kíry obdrírd v ňlcr v no
ci truddlvou nvfit tv f !l hodin
viic ícinf-cl vp Mpiuifor Krlir
jeho ntop pnu Váflnv Holoiibrk
inilí byl v fninntm ukolí tlobri'
mulin jnku přičinlivý' ii (íftpřHiiť'
fiirmňř l'nn llolouhck nnrodíl %
pf(l (it lety v HczradM u Králo
vi'' líriidt v tVfliáeb h v Ainrrlcf!
žil m rokli To příjdu do tito
roMé Nirávíl fifjřiký ?ns v lowí
naooŽ pWdlit H" do Wcston
Ntdi kd" jmhjf vol nc furiiinfcníiu
l'ř"l 4 lety nkmipil n fnrmii n
Sponccr NVb kninž hi ihned s
rodinou odulf-lioviil V poslcduí
dob iirovnid RVt' nnjptkovf po
mťry a třňil w 2o Indu n moci
uchýlit! nn mrUmfaný odpočinek
nlft jiclítoNtný oml rozhodl jinnk
1'nti Holoubek nn před mlíčem
vážní' roznemohl a líknřfjm e při
ncilopfif v f 1 1 i nepodařilo nebezpeří
odvrititij mini pfíbKiMilft so o hví
prfivo a vyrvfila nemoeního rm
vMy v kruhu milující o milovatid
fudíž v Hobotu 10 červenec iu rodiny Nud ntkví zcHnulího tru
' 'líný východ n konečný ho necblí bluboiMzfirmouccná manžVl
Výrn y není Nblednl ve volmihkí kn paní Petronela 'HoloubkovA
fmocníei y llftinptfin Tíoad Va ynov6 Josef v Omazc John jenž
řcdmcKtí přÍMtňvníhn mhiň New j vrátil c í) řervenf- z IVflncie ju
ort Kwh' Hyn k rfldosti otcovy ko čchHií propufitřný vojín z n
nt 'jinak v úplném pořádku & nu inerleké armídy VAcInv a Karel
ítkroCení p Moravce doMnno mlv 8pfmeer dcery ] Anna Lidu-
'ti v brzki propuStní Pokiidžku Boíenn a kcMki pí Knt
WoIfovA iimiiželkH krajana pana
týče ťirody v okolí Ex Her tu
lenico ač velmi pčkníí vyhlížela
N llrom třídí itinii Xf irmltirt viln
f-Mornveo uklidil nsi 1C bulilů z
ikm kdežto léto jde pScnlee ot
fU 10 bnSIft po nkra Kukuřice
'há týdnem vyhlížela tam pík
nepři idodi vRuk co nevidět vy
datný tUM nadiíje na ulibnou fi
idii liulfi ta tam!
Osob
ni
( líodíny krajnnň Egermnjero
ých a ífathmiinovýťdi bontí tento
ýden slečnu Marii Drozdovou
'jttarií dceru pana Karla Dro
y unazeného v Ord Neb Sloéna
)rozdova přijela do Omaby hlav
5 proto aby v zájmu vé tho
hby poradila n drem Cl F Ai
lánkem Zdrží ne zde nřkolík
iřjft načež odiede na zofvemu h
ykím přňtelfim i venkové m
rozdova jet neteří pí Mario K
enn jerové manželky Htarého
ji5ího osadníka p Václava K
Wtntpn tiíllínthrt v Zíi
II jí-raer ul rjerno mlnió Kra
' Ě L _ n I f 1 t 1 i
arice ftoy Drzy naoyia oyvaicno
Mraví a příjemní} ne pobavila v
yntiia přátel
) — Pan Tou M RoucVk rodí-
Oii a pí MoríartynŽitelka kwh
f y tte xvýrn manželem vrátili w
' } nedŽIí aijtomobílovébrt výletu
I Werý podnikli do Tábor H D„
i-d bylí boMfy pana a paní J A
Wasrnerových Líbilo m jim tam
wifltnerdtá a několikadenní pobyt
yixtérn venkovkéro vzduelm H
m jak náleží k dubu HHíl! nu
lam taká nt ntňrým ornažxkým o
kdníkeio p Janem Boučkem
1 Ijcem p Jo Třoiřkn A pí Wnflr
[icrovA který Irdví u vá dcery
I WH UUh
- Ve Ntředii doříol navíítívíl
úh v prii vodu rer V íjnura p
iiíWtt řvanereliek farář z W
Joe Wolřaí Dálo ztrácejí v n5m
horlivého žlena tábor Moderních
Dřovftřft a Hpolek A O TT W ve
Wetoa
Nemocní krajané
Mladý krajan n známý IíhIoiiom
puu Fiutk Keynek ml bydlící nu
13 ti Atlas ulicích hyl nuciiitpo
drobili ae m radu lékaře donli
Itíků operaci která byla provede
níí rnínulý týden v nemocnici tv
JoHcfn Htiv jeho byl povážlivý
alo jak ho dovídám o daří ují mu
jíž mnohem lépe Přejeme panu
ucýnkovi aby e brzy trvalo po
zdravil
Pan Tonef IVo známý mladý
krajan z čin 1010 již 8 id byl
Hfižcn před týdnem chrlením k?
ve Stav jeho jet vrdice vážný a
Četní jeho přátelé mají obavy o je
ho život Přejerno nemocnému
aby o péči lékařovč podařilo ne
bezpečí šťastné odvrátit! '
— prvním hpknt m mu 'utivl( IndUiSih v 'u
ílmé tuřntdtt á tndil viorfin ' v H ul jtvdila ne tyto dnv
M"f by tnřl Vf ti feojui DÍilMt (% Utlum p $m% II 3njiki
lán My ti4fitttftn íirtstkftm Pifjřiu tiiivimm?lftm aby J ni
ltbt m iiejdrtv# vydatní p Ipdfi11iií povili íiYuťM prsvň! (
Vyslanci vinuti
míjeli nn výfhnil
Pozdravila se
Paní Anežka Drábková n novo
rozenou dceruSkon opustila v ne-
dčlí nemoeníoi a odebrala no do
Hvébf domova v čísle 3008 wv
21 ul Matka 1 dítko jou zdrá
v '
Příspěvek na fond '
Alice Masarykové
Manželé John a U A Líbalo v)
maíítelé známého střížního ob
chodu jdožíli v naSern závodé ob-
nou $2-100 na fond Alicí Masary
kové O přÍHpKvky na tento fond
Žádala pří nedávná vá návílévč
v Omaze Hlečntt Jímma Nováková
horlívá nraeovnícu pro (ktkonh
varmký Červený kříž Fond tento
rčen jest na podporu utafÍNÍftú
' 'aďm tráda jících čkfeh dřtí
''avrt airtka po legímňříeh a
WiJé řnřářií Dnj(M bírkv roély původní btl pofádá-
KWSKCTS " Jm čekoHlovnHké
( líi řvliíC vlk'ti liw li ho irvenéio kříže V této zemí
'"'f-v1 w!í
víifií íeí kM řM (r uí iiiky rscK irsmf wi proto nyi fond
ČrHVWVy i u':"" pojmenován po nlenž Ai d Ma
if'rUiffri(MUUi'il(íM nryiíov prm)u-nu pfi
mimm )} tn m my v#nn- f omiv ndKynl OdlfOHloveriakeriO ( erve
Uiimu4fM fbyk lk vydfl(n!rt rniift r
_J
Pro palčivý imb
OU li&rnhdivpoHVi kulol
e (ipuntild ve !(rdt1 řVr Omihn
A ndobtnlfl íi východ aby pil
cbjHltdfl ' k djffdu duMiirí lo
nt i 7 pihvtu' liťtmiie v tlmiiřii a
NdtftW d'lujeim
V obolu V lnici tidjeli I íleim
ví pp Jo SpséVk Karel Angřr
íít !paiVk a Václít Motek pro
vávni pmitMkitu Mickou b) Míť
tdiell Neb kdelto pp Illůovec o
Fr 7tH řditall ? jioSem inřatč
kde pokiňíovall v prohlíilr prft
mynlnvých ravodft Navštívili uč
knlikrfite khiditři"' hopodňNký''h
ktt)jft firmy }dm Denr (V kde
p nejvíce la jímali o traktory Ve
nt ředil prohlédli h vo HpolPČimsf i
inUdikíi kvajiniu Fflirnionl mí
dámu a dali td zvláAť podrobil J
vVHvéilili ukládání vajec v chln
dírnáeh No tVhlo cestách po ttié-
ttt! prováželi jc h nevSeiliil ocho
tou ve Hvýeh nutomobilerli pp
Jedni Iílml a Kopáč clen firmy
Kopáč RrntW
Druhá Hkupirm věnovala nejdří
ve uvojí pozorriíiNt zíivodrtovncíin
prnjektňm v Mitchfdl Nehr Od
tud zajeli ní pánové do českých o
sad lírnimird linuio n Ahln Nn-
vjtívili řndu česlcýcb farem po
zrnili tam nuže pionýry jichž pil
ru' nice pomáhaly upravovat! pré
rii v úrodná pole a byli nad míru
překvapeni fiapčehom jnkélio ae
čeJHÍ osadníci v táto krajinS dodč
lni i Poslanec Hpnček po návratu
nám pravili "Kéž hy bylo možno
tyto pilné farmáře I s jejich far
mami přenénti do Och zejména
do nevěrní části nnSí zeniž! Srdce
nás bolelo když jame ni uvřdomíli
la tyto ryze česká osudy v druhá
či třetí generaci e poamerikaní
tmií" — Pánová vrátili ň do O
mahy ve středu v 1 hodin odpo
ledne a strávili v hotelu Praha
hodinku se svými tlruhy I h čet
nýmiikrajiiiiy kteří po dním jo
jích pobytu v nnSem inČnlž je pil
nS vyhledávali nhý o vyptávali
stále na nové a nová vČci týkajíc!
80 otčiny
V ů !'!() hod večer odjeli pp Bi
řiove? o Zrftnt do Bitltimorcy Md
kdo promluví na Hchflzi krajanu o
vyřídí si nék terč záležitosti na
čcž odeberou ho do New Yorku a
duo 31 červeněn vsednou na loď
která dopraví je ku břclifitn -
vropským
Ostatní členové komise opustili
Omanu v 10 hodin večer Prvním
cílem jejich cesty na východ jeat
Kcokiik la oukudž odeberou se
do New Yorků' Ameriku opustí
v polovici srpna
Při loučení na nádraží ujistili
ná milí hosté žo zachovají si ve
vdččné pamčti přátelské přijetí
jakého ho jím v Ornazo dostalo
Přejeme jim z upřímného srdce
áťftatnou cestu!
In lon!ilA bl ibo
1 Irdintivr a SibíiV
pnjnioii pirM iSt IjmiU
vrera nu irn i a SiMlařiia r
íaii Jhcfto I tIcíri jim i nřhol
Vilí í i 'fkndoOtiHll íntdi
tli vraeejdi t t Sibiře do tin
VmhU iiepojtMitin iimu OiiihIhi V'
í l v vtek pi ibndxu do Kawim City
Mo rulkiuU pojedou do St Loni
Mo Tam u'iriS vlňk aii hodino
tou enilSvkn n vojíid budou u
vítáni tímnéjiiími krajany ktíí
konají Imrlhá přípravy aby tím
hlt vzácné hosty o nejlépe přiví
t ni I a pohostit 1 — Pntd Sedláčko
vá odjede no Kiiinni 1'ity g dceru
Skuli Zdnlkuii ( po Kclkání ře v
inniiželcin a titocm netrvají v je
hn společnosti nŽ ibi Ht Louis od
klid vrátí se ln Oinahy Dr
Sedláček bude provázet? vojíny nž
do Maré vliiNtl
Odjely na výlet
Paní Anna Vejvodová bydlící v
čí 27CÍ) již 13 ul odjela v pá
tek na krátkou návátěvu kn hv1
HCfstře do Kímball Ho Dak Milou
společnicí na této ceatl bud a jme
nované krajance al Františka Ne-
podalová deera manželfl Vendelín
NVpodalových z Benson
Pan Oldřich Čecha
! 7 F í
vrací se
rancie
'A New Volku M' Mdčluje žc
četnými Nebrnuřany vracejícími
se z Francie přibyli do taninčjŇí
bn přísliivu V liedřli též krajiiné:
OMrieh Cechu 1248 již 13 ul
Omaha a kaprál Frank K Doležal
z Wnhoo i
Peníze na postavení
mostu přes řeku
Platte zaručeny
Práce 10 itavbou bude ještě v tom
to podzimu započata
Peníze na postavení vozového
ínoHtu přes řeku Platte blíže Yií
tnn na cestč nápadní Center uli
ce jsou znjiítčny Zpráva tato by
V residenci manželu V F Kun
clových nn 15 n Center1 ulicích hc
Zin ut V mwlúli li I rw Iniliui Jiiin'
i""- ' ' " Ulil
m uo vc ejnoHu VymHmik trojnáaobné vodínn
S Iim i řtaiiť'iiii i IN
pidtiit' i I v ' tb-5 'A í"
lli-ii!-'!!! S''JVHHf Uii ts
pihlll t)t 1 4ll MS i'l lliltMlW
válH Od ' M lÍMi d-1" II' p'd
lie rtUy vdth
SbMiií poiiii( V (1a"b
píípftdfi nf Ude bdo fa ti ) ro
M-nrnji íódné rnániky odrib
vání a i '#ó j i oi t iiňvole u lá
fu kt'ivb" bybt 1' n- w ní
ty ttpoiH lno
Tu nutnu ovv iii pii-iítí Pio
dinm piocfHn btr'1'ý pmi-vW
Morroh láftl tnlt řinii b) %ú -ínk
M'el — pvolwi ft stejno
nérní opotřebuje
To jest právě ptoc tak Min'
iflbfídám" VHocky niototisty b:
e Repuhlie vAfv vpravili
ftoimhlic tift l"ck druhy ísm
nýuti a Mích duW Jo liotovny
ntE REruitLio RUBBrR rour
Youngirtown Olito -
KOPÁČ BRATŘI
OMAHA 8CHUYLER COLITMBU8
DAVID CITY NQBIOliK
i tówr
JI !ÍŠŠíÍ
MĚ
mm
wuwunmmimuiJtoMMtm mm mnmmmmMmmtHmmmammmmam
Republic Tires
RODINNÁ SLAVNOST
členft výboru omažské Obchodní
Komory komisařfi okresu DoiiRlai
a zásl tipcft obchod nik h z Yntan n
Wahooj okrca Hnundera
Most' který tnula přen řtdcn
Platte postaven pří západním koti
ci dláždčná cesty na Dodsro ulici
bude Htát asi $135000 Vo Bchň
zi na které ae podíleli Alfreč
Brodahal z Yutaa Qcorgo Davis
E E Plaček a li JI Farka z Wa-
hoo a ' nřkolik rolníku z okresu
Haiinders bylo výboru Obchodní
Komory sdíleno že $33400 jež
jhou na okrenii Maundern požado
vány bvly již upkány KomÍHaři o-
krcMii DouiflaH sdělili že díl okré
au Bouglas $33400 — jest poho
tovč vo fondu na mosty a mohou
hýtí dle potřeby vyzvednutý
Jedna polovina výloh na tiiont
$06800 — má hýli zaplacena
fttitctn a z trvalého fondu na centy
a mosly Uomčž tylo peníze jsou
dlo udání pohotová k okamžitému
upotřebeni
Předpokládá se že práce w
stavbou bude jeíč v tomto podzi
mu zahájena a že bude most záhy
v příňfím roce dohotoven nebo v
řase kuy bude (4iazno na enier
ulicí přen okres položena
Občané z okresu Bminders uji
stili omažský výbor že bude a po
kládáním dlažby v okresu Saun-
der pokračováno a jest zcela mož
ným žc nčco té práce bude v tom
to roce vykonáno '
Opustil
nemocnici
V Nlcholan genn nemocnici strá
vil deÍMÍ dobu pan Alton KaStának
% Clark ion Neb Pan KaStánek
podrobil so velmi vážné operací
pří níž byl lékař nucen vyjmout!
nemocnému krajanu jednu ledvi
nu Opcracfi se zdařila a atav chu
ravčbo zlcpSíl $n tak dalece že
mohl v pátek nemocníc! opusfití
Mladý krajan nalezl dočasný do
mov v rodiné manželfi Anton Od-
várkových kde utráví au! 2 tý
dny by dostateční íchíIíI a mohl
pak odebratl do áho domo
va Neívčtfil radoat z pozdravení
KaSiánka má jeho matka kte
rá dlí jíž nřkolik dnfl v rmkm
fořníč a syna vřho % nejvčtáí péčí
oletřuje
Sňatek krajanu
Poplatky za mlácení
v okresu Webster Neb
potfrlutiM
PAIN-EXPEUER
i Vftrnil iulm)l& b imií
lil vIy lmlt íihil
IIMío m KOTVU
ftťhruMOíittíufiiultu
Vwli UUrnitnUu
'Mm ÍIV„ ilM k
Au metnm a c o„
1211 I1 RMlwir Hw Ymli
těr Náft st arý známý Dr Kn
'cl íí Itrciiof čcMký lékař z
fjíneolii Neb m právš vrátil do
fnft z cesty po' výcdiodS kam jel
ni sjezd lékuřft do Atlantic City
i puk tmvňlívil kliniky ve velkých
nemocnicích v Ibdtluiorc New
Yorku a HoHtoiiu kde Kludoval
nové objevy n pfwoby léčení a jo
lyní přípraven zunc svým Mnrým
ínarným a ncmocriym opět dlo
lejlepáíeh wí poHloužiti 1 'řaduje
e ftvým syiieni drcni Miloslavem
Breiicrcni v budově Hceuríív
Mutual 'UldíE 'Mncolii Neb
Advriftiscment: TI '!c
Plenice jež jednoho čauu ilibova
la 30 až 40 builů type
od 14 do 19
3íajitelé mlátících strojli v o
krcoi Webster Nebraska konali
achňzí ve které e dohodli na ná
Hlediijíeích cenách od mlácení i
PAcniee 12 centfi
Oves centu
Ječmen 7 centft
Ony správek za olej a práci
Jhou vcKirói vyííí nežli byly v ro-
e minulém a vzdor jmenovaným
popJatkftm rnlatel nevydčlají Žád-
ná velká peníze Včtílna farmářů
v okresu velmi rVla by co nejdříve
mlátila hned i hromádek
Písnice jež byla až poiud vy-
řriláecna aypahl od 1 1 do Ift bulil fl
po akru pře fo že v jedná chví
lí vyhlížela že vydá od 30 do 40
Hlečna Irma U VAntirová dce
ra známých manželu Václav Vtri- Jiinébo množit ví tlároy
slavnosti Pnu u jmní V F Kun
oloví oslavovali toho dno třicáté
výročí svého Hňalkii j paní Knnelo
vá přijímala zároveň upřímná Ida
hopřání ku dni svých narozenin a
koneéiič vítán byl v Širokém rodin
ném kruhu seržant Jim Kunci syn
(manželů Kunelovýcli jen? byl ne
dávno čestné propuStČn z armády
Strýce Hama Příéin k oslavfi hv-
1o tedy dosti vňc co k takové pří
ležitosti patří jako zákusky a ob
čerstvení bylo přichystáno a nej-
včtší péčí a společnost strávila od
jiolcdne i večer ve výborném roz
maru a v prii lidská zábavf Pří
tomni byli iiáidediijící Pan a pa
ní V F Kunelovi j p Jím ICnnelj
p Frank Hemín st a manželkou
p Frank Hemín ml p a pí Jobti
Líbalovi p ň pí Vée Sclnieido
roví p a pí Josef Schneiderovi
pí Marie Formánková pí Jos Q
Foralová z Exeter Neb- p Fr
Kunci s rodinou p Chán F Kunci
a rodinou p Fr Sláma s rodinou
Dr a pí Vaškovi ul Mayme Slou
pová si JViayme VJckova
Uvítání mužstva
kolony vojenských
dopravních trucků
Plány na uvítání a pobostční vo
jenské družiny provázející kolo
nu nákladních automobilu byly rý(''' bude prfirod ubírat vlaj
včera dokončeny vo achfizi mezí ln"I ozdobeny
mayorem Smíthem Fred C Ku- Poručík Doran ředitel zprávo
geniem předsedou výboru automo- dajikého odboru při družiiié uď'
bilového klubu J E Idonbcrge- lil Že hlavním fičdcm 1000 mílo
rem předsedou výboru sdruže vé cesty n vojenskými nákladními
ných obchodníka automobily M automobily jest 'vorbování do
C Ostennanom tajemníkem klu- vojenské služby" MuŽftm kteří
bii Lincoln Ilíghway Oeo F Wol dají odvéstí dontaie ne velmi
zem z Fremonť a ponicíkem Dora- důkladného vyškolení ve vSm co
rtem členem vojenská družiny hc týče vydržování nákladních au-
Vojenská družina zavítá do O- tomobílfl jejích správky prohlíže
mahy zítra v ňterý do[(Jedne z ní atd Vláda za tou příčinou z
Councíl pluffíí kde ko k ní pří- loží Školy v ncbŽ bude jínoebfím
druží omažský výbor jenž ji bu- v soustavném kursu poskytnuta
de pří průvodu máslem provázet příležitost nabýtí dokonalé znalo-
Kolona nákladních automobilů tí o nákladních automobilech V
bude rozestavena na Capitol ave- zem! budou utímiy čtyři íkoly
nue a icji mužstvo inviv ne moci ve kterých budou vyučování muži
po průvodu jití koupat do Cartec t občanského Života kteří touží
jezera V fi hodin odpoledne bude přidat! e nejen k vojenkérou do
ve Fort Omaha občdvat načež nn právnímu od vát ví bude jím hU
odrdíéře do Krutova parku Noe zároveň poskytnuta příležitost rm
leh pro mužstvo bude opatřen v ucítí se výnonnému řme!u AŽ tí
kasárnách ve Fort Omaha to muži zamýšlooý Ifeoloí béh fro-
Ve středu v 7 hodin ráno kolona úín jí budou z nich oíboroí utroj
v oboru řfékbidrďh tii1ifiii't
Vařte své PIVO doma
Zidnwi tíMkoii fndlfkii nli lS mnná nnr
bw itťliřl nliuin4 )ln bíiii4 um
BMm tím mlřeltl fhml ''Vfíffl"
i priiirm }Mtim íUfn pm famu
Vtii trklM nt 14 loiiř! íNíI lííku 11) 09
Rtmif fniflnf a I' 11(1 fliw
ColMnl mWm t!řlni dn UJKI wnWMÍnlrfi t
(iHlrn!)áil iit i„m lnu nflih kíIiiiiih fn
íttrnliiwi lliH
vioroniA lucei v ca
m Mnrtnn lulldlna NiW VMl
tacího výboru a jinými '
Mai-Nál průvodu Žádá Omažauv
kteří se budou na uvítání vojen
ské kolony podílet aby se opatři-
vlajkami rovnéž oby byly
z Vlasto domy podél ulic po kle
bn Jíl fl' Mlácení jde tetou velmi
pomalu a obtížná nákledkem pří- nastoupí cestu na západ a bude do nfcf
'Fremoni doprovázena éleny uvk bií 4