Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 30, 1919, Cast Redakcni Editorial Section, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    tmrt 4
''M:t!l!l'i!iiíH':!iíii::i::l!:íi'i!!l!!!V!li:n:rT!
MIH
tm
í v
Poklad
Ahu Jii
Íiii!illiÍ!ll!!l!!!!lÉil!!W l'!'
=
"tftuf ti iÍ i MU 1'tíM v i h I
iSljjlIKlJjlli1! V i Lvv bv ) fcr
V? 1 1 ' I i !! -n-i ci l i "'! '
I
1
t 1 I I" I II lul
i
-Uitiwlt tmvi nn'in Uiíhm íih n-ni ul tylu Ml Vy
iMI! ilitll liť Íd'll M M Mil I I tilo1
l:liiii!U ih't litHíi! Ji- lil n
bllin lUl ' lil ii l'ltiliU 1
(uMnlinn v " ifí 1 ii db 'l
n A ií(1i Tuhu i(i jint-i
lťjflK !Ui' ni'1 HiiUo kl-i ImUI hlťtMi" Ji j (molím 'U i tni
Míli VHrM(ilÍ piVeílj i "lU'1
dliUM dob" fiiit oné obydli)
jej vÍíviiv tni ty n vy udily
dějiHÍ n1 vr-i ch 'liU'i li
TomM brzo rM ulup k pd
mni iA iiHiiinv4i AU I drž kro
vinit odhrnuv dalnil ha ii % níťli im tu
schodech M"tnil a rMiiýAlel
Tma tmoucí pld nttti zrdi n v m přeci
jako v černi nekonečné hlubin
mifclv příkré nehody UmIi ví
lilnbchrt líbili - A ' til líc'
svitla ) tiit in"' zapomněl! Alf nuhn fruřknu sum
jo trt ililOp' V'Vll dobře e lifiili m
nihMlile! V'M mlínil Ilflili')'
'( 'i1 0 lni jaře KMit Malí (i )e piť
odtud tieiilido 'lilii ( 1 1? tl ) 1 1 ' lib
titulek stítutllómil Zo IDI řátillt
nu to nepřipadli! Zfljhté l'i
skryl ft nad tu j"Ato jo
' Tomáž chvíli e rozmýšlel a na
lonohul J'nk obrátil n zamířil
domu N"'-? i IfSft vyšfl níx'liť-1'l
clfii n ínMií ?irrmí conitinik
sklonil nu vA-kti lo-iijinu Tu
niái bvl hy f nul jl jwlnou
wřílem jiiivriiil fthy tu I opiti Ih
iit' hniiloóko tldhtl by pitíiVk
vylotl vyítril tib- klvž ' n
sob' Jiodivtil iln MiTti ví'! ti víi11
hoUHtnouoiho v nmž Irmivé nib'
livé ly ftpfl'lnl" H U'1y vzpt"
miii'l Kfbř na - sinnl ? in!tn "tnn
dliviMio tlolu" iu rozvnlimi h pt
ilovňím iwi ří'1'liA (kloponl (iirS]'i
ho chiiť Stín) tnm n'oli("l n jiným
říkali lnkA n'
poniA víuk nozainíril Xúlul tm
pfikrnji losu Itim otlkul (lobív
bylo vi'lti im Hiii'tob'jskóbo din
lupu Dlouho lu stiíl a 7tiso í"-i-Mw)
ultlIvJi vyhlojo NW
nic nvypítral Solmřlo ho tlibi
tlu přibývalo ft i losa Vfinul nulrý
vítr nosa uchou iiuiiot htroinn
ví Tomňftovi byla zima nl [fo
mÉh&l ne íuMal f-ckMjo 1- nikdo
% chalupy vyjde a nnd do )cm u
míří AÍ trrui Itoustln noMal ve
řer a z chalupy nikdo ncukAzal
V oknech jojfoh zákmit lo ae svi
tlo a nvM iM jphn prouililo do
tmy
TomáUoví nedulo VyAod % ?m
iMtAYú přímo k wmotč k níž po
lom e blížil jako zloděj' Tomfi-i
byl drzý' lo ip starým Jbirlodťj
kým norad by rnM n to zbíAt'
dnoa IVikmdl o ? k oknu tm-bK-dl
v5k nic divného nospn
třil Starý aodol u tttavu u vyrnh
val Frantlna kmitbi jodnou
svétnW pnk ji už riovbb'1
Mrzut odtrhl m od oknn n pli
li] ia domft
Kdjby vínk byl m o dví hodi
n pozdíji ae tu zaatavil byl by
upatřil U k rartodřjskýcb aamo
ti přifiol jakýxl mní U tu ziikl-j
pal a pak do sin vklouzl Vidí'
by také fa hnxi na to atarý P-nr-toiřjký
vn vyícl vfophny oku
nice zavřfl tak U jon jojicli f ku
línami drala vn ulabi zardí
k zář —
Pozdní hoNt n jSnrlodřjulídi i
dlouho nozdriH Ani za pňl ho
diny vyíol vri í'nr)dfÍKký afa-
nul ti domovních dvefí kdož m1)
na rozloučenou ruku podal Prau kufru nobo w-íkrd vo hWwh
lína pak vyprovázola jj koimok paforn Ifokyfy Nikdy pozvío
dále & znílt Í k Jenu má U byl k brabíti nírní v ínoby
zpozorovala Vždyť kríiola e hrával nbo nijaký řjrikálný po
nvýro ferioliow jen£ na dlouho km v laboratoři joho zkouši ~
olchézí ' Jednou když na večer ví klanufí
Xapoilad m objali — jií Vídat t5 níatnoitl erperimont práví do
mil vo tmavím lenním tímt: konali podivil %h doktor namíJo
ÍVantína rotným krokem mufriř když hrab'' ho pojednou oiA
Aomti 4 ubírala zhI vžHli oo braM Raint Oor
Mladf emigrant nezamířil k mflirr o avMi fiidbornýob dúímtin
roodlívimil dolu" alo brní to toob tvrdil h jo foli í-homí-liím
boroin by ne dotftl na xílnioí %U
Hor' jfj krajský dragon onobdy
Wi ii-H!-fl Uli '
k pili l'r
iň i 1 1 hamáni 1 j í v
J ! m r 'f %
1 r !r i f x t nt I i id 1 1
xJ 1 -li lile 1 1
li - i ii ! li 1 U (' 1 1 ftl
i i i ) f l Iiii i) " i li
!!! n IM 10 I I ' H
i V l 1 "I"' ?ll tl li'!'' " '1 H '' Kil I"
' a i !! iVii i i nliii ' '
i i tiir l i li ' ' iiiiiil -
ilg dii db' o!i ln'"-i' ii "' i b l u Kí o- ' V i I- lo
liř nildťtl -il ibi Hťd 'tlili "''i
ňolav In ii-ioil I i"l'i
li' I ld 1 i l' )'' 'fll
ii1i! i 1'IhhI n lii v i' i !'ri i
I linuli íl l
n i
lil In i
li
ijlllll ři'(MI lil Jlll
Hl dlAVilii ll'V nbnxl
f J 1 1 I li -' itfiv 1 l'l Hill
má t ' 1 1 1 m ! v "' iv! i'lu kniio
t!r '''Hlt riiilll ililill'0 1" t'lil
titil MiilM' řlliiilHHI l'tli litMltttl'
fintil ikn h ' i'o mu puKth ťi
ji inn'li'i ti fí' l h i ' 1 1 Im
b' :ítii ilnl K(iiin'iO'k) 'lu-
j 1 1 i i i in ttilť- n iv ulili i i In I i
VITU 1(li'llllin Id M" t ti t Til 1 II" W
V ílO! 0'U ' JIM'ill Jlll M llllf
don pdrínnn V "ninillivítii ilnb'1
ifflial jtik Im I íl m Viirovnln 1'n
i':il dnbji' li ! liniiiiin ni ii'1'í
1 1 1 1 fi-i''!ii proti tiM"'iU nin-lii'
jnki vfibi'1' v lom pťMiioi I ovt
pi l'111 ( ilnxt pni'(iV ill lile
doMid b('Z vyilcilku
NijviUÍ pnd%ňlnni tou oVhfru
bylo f líhnutu nudo kdy pití'il
'idf'l ji rn'liilv ibib-kii tiikdv
kdvz s brilii'iikiiu i tm xiiiiii'li vy
jpIíi riiHi-m ItikA v knitťb'
7 kulili ritf i iiiuhl z blil po
ZoloVftti ti In hýlu kdy ii hru
brtn se hi-hIu liilinu tlí I- ii 1 1 ' 1 '
Sltill io ni ní Kiiiiiouii'kv votllc
íibbi' SiiiVillti hláluii p(i'lu'diii
i''i'ln íl sem Itilď' pří' liňiln linut
In bruliónknu rďy do kí'"
M abbi' puk incdl obyri-jiu'' vo-
db liriiličnky Kiniionioký I t
trntiou poin'l(iii kIíimi volny
Inrl rozhled 1'ohh'd j-dio tkvl
n ji'stji im líi-nati
Ilijofl jiik pnpno i ifotiíil a
prítcď-m kpliii''ui o ní rtizprlí
vil vrznul n b" vHuu zají
maln Tím víoo ho poutal joji
zicv od orniUilíiioMl v "nndliviiii
ďol" Víiml kí jult jo vidy vfiži
na tíobfi a rnírnň od nl noupu
když podiilmjio dojmu (kil-
v Iribodm' hiili bezib-ky bia
vu poohýlibi a im obolí vi zupu
mlnajfo v svit oiiíiv n tnyWnM
rnky vykoiibný iddotiznila j
Kntní niiký nodbnl hudby w
Jodoval jojí vit ii lovil tiolt a b
bb-iUI j"ii tm zMmyšboioii nim'iiu
iii vtiloni itdiisio jak mu v lu
c i'tli iinffitliilíi
Jítiřik v chování uvitu k nřiiiu
tdíd: ' lUZitiofiílii Víkdti by zi
jlfi ootuAÍI jn k pílfoNky k
niitiu ztioliuVflla j KiiUť-oii-ký pil
n ioziřovl ii dobf'i í víítnal
noMlibrio li tnid jojí pohled itvíďc
nopodrtiilo no mu' Jii to mu no
liíbí í flbbi jidtOŽ no zrHo) in'
jiouitol 1 žííd"iho tak iiov4'mV
h po nik ii ticpozorujo jiko lionu
tu ('iho tttki rui lirajbd v zadí
vat a Kamoriiokimu ho zdálo ja
ko by zvliiti na bndito blodil
Mladý doktor byl by uprímni
rhi kdyby mu bylo rnožnn apoú
ikfirn?ik ao nb'ioou z Ti mí o i
rnoti promluvili avánk ro-bylo mu
popřáno llyl ji fovdit-on když
ri'kdy fozvá u h rubilo h ni
vo llfiolfřfioxtí- i"tkil AI" to
stávalo m zřídkti kdy
ísývalo to m tich zířonkh dlou
býob voicrft v útulní zařízonim trn
lónu a hebounkými l'ř'-4ly boha
tým nábytkom i titžrkawí % bron
zu a íínfckiho porcelánu na římno
tnramororlho krbu v nhui vot
lý obaft plápolal
Mírni avltlo rokovýoh mvliol
rozlival) ♦! koronatMi v níž roa
lá ípoloioonl kláda jíoí h" z bri
b?lo bbia Ktitřioníofcibo ki
pln nikd tki z paní hrjdon
Vy ttbioy z Titoío bavili o Im-vo'-iii
o víooťb nMtfiíob í hdidáž
V(f oblíbooýob lí ViMoU IOZ
"T li iňijf ni'l-íu 'iť IťtínCtAi h lí-oní'b zicvonít h
laer nadarmo v fitulku vim' připravit! vSomooný práí"k ma- divných inocb a tuíoníoh o zá
nfkoho oMtlvil opustil jej voo-triit primaJ" hnányá podivuhodných vK
oí ib ie n ÉarU4i-Jkého iai Doktor ibo4 nodoovid u jj jwjnotlívýrb mužft v obor i
]dy &dpol4ntk z nenadání ttAhi doaud Wt líh a pUra- íviít pV o h4jtýcb paUBtwh
rjnaíl okrýtí tvá Hutí wodravi zář J'M kmÍMt tufíutM n vlády eíř
ftiirt té a vou rrv# ob zi- t! m na trířl íwMiWk Joho jaimm
1 fU M AIlil
v„ t( vte!u kdvŽ víak ' tnladim likařoví SVIvíofcav fitViia nabo d4 z&íál vá maiv
íyí4 o Jí přihodilo iimi'M odpovědí dál fco títth fulky kdUvl M%Wttúm
o uk m tmímn aynJř roznosit) "Nevz-me? aoj v eniiiř živo- jmmovnA vypravova
Zííliy drilln-liii dji- b I Tu
mňi 'fl"" v " Mniilliv mu duli""
Oídtrojcii milnou huton'i i v-'
tlřm % doitatok opntřrn pu:ii
V rozVtllhlňťb I1" 1'dnnb'oh do zíi
topy buia tmy n-tnus n- o i
' 9 I II' t I
lii" rozniizoi ni1 po u it ti " i
7 1 a 1 1 lilíiinfin Vinili' " i mis
nim lu hrnmnihi Um umní íi nikd-
ani řtopy i'loví'1'í
Svítil ni tďillivi do viseli kun
tíi nž nikd" nio Ani pofií!l'U
nni uhlíku Tu by ť-n omiríoi
no iiíoViI ziltovtiti nova o m
hlíŽol Puk vjH vrn a mrzut
vraool no dnirifi
Oi ti chvilo hiik Hiritsliit Lou
du! no kolmii cluilupy líluil šp''
hoval vyptával m ZHrbáZid k
"iiiotllívimu dolu" fi intn ríliáviil
jako by icknl na nrjkrťiMu-jM
zvřř -- už i kamii rád i m U ho vín
mlí n doinvAlťti h- poritli }t To-
niátíok dal no nit pyilúMv! a vnlmí
si pfíliá dobři )iiiloi'iich ok
Promarnil tím mimbo raiu am
divná vio patiíinúiriii jindy do-l
a dot osiří a avnka do díla Im
níoí loď ani jodnuii nořokbi: "Co
pak 10 mnř-být?!"
Zn nedlouho tylo vycházky In-
n-áíovi hi ziicMadtiilV Vnpadl to
tiž hníh přt In obvili (cd utr
hl v e vánioo ji-z ni doxiid byly
tak vzácnými Když tak jednou
Front lna utojíc okna Idodola
ven jak vltr kolouco riiluvi že
na a k anmimu i'-i'Ti prahu 'tím
tá jnyslila im NYícIfivn kde za
nepohody kráií jali nékdo v 4i
rim polí a je li už v bi-ypeémuí
V íi í Kratino kdyby "o jen
málo byl jeílé pozdržel jakři by
to byla potíž Sníh by jim ď
utu ukázni " povi-dól fiartodrj
nký manuv vedlo uvi doory -
Tak nastala doba ktori no do
ktor Kamenický lokal jakmile st
na avi HtanoviStA ubíral doba
krátkých dní dlouhých veceru
chuniolío n vánic doba jež v
narnilim iníMciku v lesním zá
koutí atává se tak nudnou a tm
koneinou Než mimo nadání tv
bylo tak zlo
Práco a zamistnání jemní
horlivé oddával mil dost nml to
volná obvilo: užíral ke Modlu i
{toni O milou apoloino-d tuk' ne
bylo tak zlo jak so domníval
bude Dlouhá večery zimní trá-
vívat btnř Ktlrn brvf milými
přátoly klori za dn zavíral v
pb-iobom zhotovil
Kametiíeký ndtnád upřímné "
byl aobfnil 8ám Durt odijský tornu aotva Itjk i" jsou tmd jen
naatívajíeíiou ysli poradil výborná imitace
Vádar fotíž když byl moutto z
kLV rMvitnÝ atarý ndtd nff
mu jiti) rybíztl jej aby ra SrMm pane hrab
tťtW f vtfh záhadných my
Hiřkýá NVkdy tak mm niko
!s t i v d iM íii" ií udíht
Imí -i# m iiiUII bd' ni
t 't pni !nV rn H ni lť lir l-
U l t 1 ! d''fo V 4 Hl"!
I ť M- ln l i I i ld In i
lli í k bdi 0 (nliVitMU i
lit to fe t i I ií } Knoi td i
i w b'r m' lnnu liik nrdus!
m iui MUtí bMr tli n
V vi in dm h ti li l i l iil Im
i íiíiIii pin i Im hU'Hvi f f t
- V t A k tnliiil illH-tHftlň 0
i i pinili i iiV l'Vinu il ti-1'
li % J li diiili ildiliV O V ti b
n -li
lk in1 lln ? lu' kdy ii"n 1
! i i- Mi iniliťlli 'lid lul ion '1
t i fpiiiidi lil -illldl o ji i Líni
ini-ji idďúii luidá pnlvi'1 ň Itvbi
bvninn i hledu tni pnb'11
li t ii lliVitn hl-lliA jeli i velď
iltii lin'i'Ú inlnlil ii?miilló
b Iiiiilii'!' li ní o li ItiiO tnih ?i l i
ili-l rtťdtn'1 ťdiii'h t niidi
v -vil h In viiiili jak obu termiti
niiji iinbi'iniii'iiii u ) jedním pa
(idní len řerm v Inhý a zj-ntv"
'iillbiij m pťnlllélií V ztiníei-no
d s v f tmi doktor ani alibi' to no
pnnroVull í0 líi'0 kli'1'oil ob
tak pitiin pMorovali 'i ttiluU''
pillořítoMi m oživuje n pf Klidni
jindy Hrnula plna t"i i li zápas j
jidi '!(i!uje
Tuk jednou jineiinv iló uvede
iu in' nu francouz dti oncyklnpii''
dí ly proti nim Sieydl zavodí o
slinil filipiku jnieiiovili fuik pro
li Vidiniriivi
llnkud bájil církve pťoli jchn
iihikitin ďilnd Kamenici: mlčel
jiluuih' vsak jnl sc toužili im lo
r lakový liellilholl jnk ferney
kho l'ilon'a nazýval pojivu!
jriti' ilce Vsoi-liiio veliká mocí a
ticnby cojin lio vlivu u piinoviiíkíiv
a luiioivnic h k Vidi tiéinu m
lioitfilil ie noji-u echí 1'aiíz" ale
nIio'0 Indů Kvrtipa zádtijíco aby
znova prozkoumány byly přu ně
kolika právem prý utracených ln-
ťiríiv OVlinei'řV II Ze l vůli li''
mu Kpravcdlivi roziudky zákon
nýcli soudit byly zrušeny lu
Kiiinonloký ozval a to líni rozhod
neji ii byl alibi Kleydel nová
Ind nikolík nespiáviiýeb udajiV'
O visti
"Jeiiu Ciibis 1'nvel Sirvou u j
jichž e Voltarit v jniimi lid
íkostí a anásonlívosii tak borlív'
ujal bylí oltiťiíi ricvlunýmí n k
norriravedlivi rozsudky o tníoh by
ly zrušeny lo není viru poslední
řáluliou toho prý lehkomyslné
ho hidsnvatolo jenž po váochnii tři
lila nt za neřiťaiUného Citlřii bo
joval se iiní lieiisiiiál A prtii"' bV
In Paříž a víecka lívwpn při nim
v loni zápasu když liájil neupru
vedlivi viei? On slál v řolo v Soch
kteří a Jásotem iivíluli jeho ho
nbu "líozuni a snášenlivost!" -
ť'ill jste filino alibi jeho spis o
tolerancí' kterým vznoíoný sviij
boj zapoitl?"
"Mri netřeba ho iÍMti — a (tak
e obávám že by tuno nd na
kazil a žo bych až by krajsky
dragon prchajícího kacíře a emi
ttranta slíbal dniKonuvl cestu
zmátl kacířovi na avnbodu po
mohl"
Attbi pohlitll íkodolibi a víti
zoslavni na Kiimoníokiho jako by
jist byl žo mu zadul pádnou rá
nu Ten víttk nezaleknuv se hbitá
odpovitlil
"A já kdybych ani mho spisu
Voltaírova neMI opravdu bych
tak tjiiníl Nenudil bych viru vy
dat! aoudu řlovi-ka joul nic jiná
ho nozavmí! nežii že jest jíniho
přcavřdioní jiná víry nežli já—
Nemohl bych lak niínit jako bych
nftwobl udati ž tu v celku
zřídilo ae katolíoká bratrstvo bez
povolení úředního jehož dle cl
♦ařkiho patentu je nutno a Ž
ta lidí vybízejí se k poutim n'
í n h proti zákonu"
Mluví upíral zrak na abbia jenž
soboli ve křesle pjvť hnul joboz
hrdlo } líce boivem zbrunátio'-!)'
pobylo možná toho doktitrkti
nijak odbytí lile éebo si vífiud
oo váeobio VÍ'
Jak Kanťínícký w od abbia od
rrétí! aetkal se joho mk po
bhám Renatiným a ten byí j$
ný íářjvý Zalekl u jen zni po
kaatžík ! bylo v ním iwA ti
lú U ilain zublií U t4ií
t tzyho jak byl ibU odbyt Avíak
takí ona mil pří um itáluhu
Kdyby doktor Rbyl jí jsapřed u
potoraln fúd mn j t uadítí
byl by zajínM nenadá!n touto 6
rížkou tulili překvapan aot
m byl by n ni jíž napM od po
f
IMIA iinic
y m ©je ©K (D
i f l M )'l iVti ii lii iifl ' mtil siili dá iiliií l řiii
íi i# ' i iii-p %iif 1'iirt m (( Mmim uu 0'mii
t v 14 l tnlolim i'ii)
i imm i ii iíi li iml ft4ilnlii li ti iíit A liii t
ji il tí l 'ř i 1 'I-" Ti''pHl I tJ- !! Ml !
iř#i it ' !♦ i In ml
OlflU-KY HlVMAlhMU H HniCNU ll
JAirMNlClI R UnVINDVVcil NIMOCI
M-ni ( Kh nu M } l i-HiU 'n iiiii fnl l- lmoti A lixt
1)H im:tku FAIIUNCY 1 SONS co
2nlí Slloogta tlU1 IIIICMO III
1'lťlllrt (I8IHI !Í i Ih -'lrt-rs (( í i 1 ' ' 11 l'lr íl I- St I t : 4 !
HOTEL "PRAHA"
II f ťl lil- H i i rii i'M llillllilil sou 'hlt l-tf )i
lnii'Ali It lo kisinms m-ilii M 1 Iinnl' iíIwii„i niii t ilfiiii
ilil II n!nilí 11 lu lti Ilntl1 í 01 A nťť i ii- 1 ' li' ť
iti nnl'mi il (iim O tiiflM li i i ii ii in li t:ijiift ii Iť ' !!
JOSEF PIVOŇKA
OMAHA NMUřAHHA
Knh II Wllltnlil lil
lit"
Puritan mouka
Z-VltUKA Spotřebujte plny pytlík a nepodaří li ni vám
llpéel líc jlcps! chlib jaký jái kdy ("'kli vraflo prázdov pytlík
veinn olichiidnlku j"iiz nnbradi váni In7 n'onilek vaše peiiíe
Odborná mletá ( iiejlipsi pšenice v Anicrioi
Všichni (zťooďisl- ji intiji na nKltuli'
WIXLS-ABBOTTNIEMAN CO
Sclutyler Neb
veď bledni a jí pnlom tuk im
stínili míl
Co povidel bylo pravdu 1'rof-i
abbi nemohl odpověděli proln i
ki ne zluéí pobouřenou odcházel
on lo byl jenž nechtěj" užnuli
práva moci svélslti v tichio ztíb
ííloslocli bez dovolení úředního
v inésleěku brtilNtvo znbtžil
Abbi nosnosl jiného mínění
hned od poěálku byl doktor Ka
moiiieký v joho nelásce poniviidž
Htoydol záhy poznal žo jo vlilo
ný opuk jeho suiýilortí Nikolikrá
lo e setkali nikdy vřnk nbbí tak
se norojitřil jako po tomto zfi
pasu o Voltairovi Poznal že má
tu bozpoiniho prolivníkn jenž sc
nedá jodnou ranou odstrn5itl cí
til že loiilokrfite jemu podlehl
Poznal im oivli Iváíi zauilklclm
hrabáte žo doktorovi přinfivň ví
lifslví a laki mu ho přníjo u
ťlriihcho dno laki poznal že ani
hraběnku s ním zcela ficmuihliiM
když o Kauiciiiekim řeč zavedl a
koiiMiivi o ívťz-rcjsí tlispulaci si
zmínil "Tof by ten vyslimec pe
kelných frajmaurn vSechou dum
na ruby obrátil a ku svťmu vy
zvání polehouikii převedl!" v du
chu zasnptil již na nový úklad h
boj pomýšleje
Od V v řinka byl dobře zpraven
O tom oo so v "modlívám do
Ie" událo slyšel vse l přidav
ky joíjohž pfivodkyni byla zbož
ná Colcrka Zaradova-I so v duchu
vítaje zprávy ty za med — a
víak taki byl opatrným a nejprve
hrabinkou o tom promluvil Ta
pak nemeškala vyplalí se u b'o
naty jelikož avidkyni a lu o
váíun áíp klorý abbi kul na Ka
moniokiho z ooá událostí otupil
tak že radno nebylo v tu chvílí
ho vyst řolíf i
A víak nadobro v zapomenutí
to abbá neuložil
Duch jeho jenž váénívé rád po
dezíral a úklady strojil mil ny
ní mnoho látky a práee Poprvá
Kamenickým po drnhi hrabk
tem
Nezapomilť řiteydo] ria to eo
v lalonku zaslechl DÚsledni vy
trvalo de taká opatrní pozoro
val brabíte a záhy napadlo mu
Žo 7ajídí h ním se zmírni stala
a tliví! so sám obí že toho dří
ve neviděl t-o nyní zřejmým o
iívidným o býli zdálo
íírabí nikdy mnoho namluvil "
! že ja nyní zamlklejéí ramyáh
řtíjíí tof patrno fttraií % hrabío
ky upoleínoittí o tm byl abbi
přivádin aI oddAvi horlb
vřjí budbá vo!á"4 íastijí kvar
teto m borlívl k Jabo produk
cíw ifinžlkti zajíatí proto aby
tUínn íaatíjJ vídal
A kdyí píUij atíhat abbi M
d Jeho hnulí kdaždý pohbd-
Zdálo mo laki U Am nikdy
tak íasto nehrály aerenády a ku- mohl
ty p!n4 milostné xMy
Iďinilii ! i i lu I Mini klainiiíí
vtidiéka! Klopí očku vyhýhá se
[itiltleilll zainilnvanélio b ni běle tle
lú juko hy iicrnziiuiéla neviilélt
Je opatrnější eliyttú ěelmž se d i
fd nedomýšlel n f- nednveilc
se tuk přetvářit i aby nebylo p'
zorovnti že se V inVuli její lléco
závažného dije Vsak i samu hra
béiikn onehdy se Im ptala nezdá
li so mil že Hermin jo od nijaké
Im čiťui vážnější jti Uši zamvsle
níj
Hrabá nyní iastíji mi kdy jin
dy býval o samot ě buď ve svito
laboratoři nebo ve ví pracovní
V nnom pokusy strojil flmsbi
víak uprostřed řyaikální práce ti
stal ao zamyslil nobo 'ulíval ao
ven ďo pusté zahrady kde mezi
holými stromy a křovinami honily
st kotouče sypkého miíIiii
V practiviii bývnl míní ruzlt
žít Zapisoval tu bedliví váo o sví
ziimíloví práci a niySlínce o ko
pání pokladu v rozvnliiiách sta
ríbo bradu Zíaznamenával on
denní vykonáno oo podniknu
to aby nasel koneční tajemní
záhadní iiiÍnIh kdo louhu joho
míla býlí splnína Nebo na stole
rozložil plán podzoroních chodeb
jeho která již byly známy a kte
rí propátral
Nad tími zhusta za dlouhá chví
le stál přemýšleje kombinuji!
nnnilcuje kam dále ani povedou
jak hh spojují jak je prozkoumá
fí starího hradu n tam upro
klízotí a v ní pátrali aby vedli
k žádoucímu cíli
Jakolabyrititli jrfou jíž ty kte
ří poznal a jeslí jírn není konce
Kdož ví jaký labyrinlh ho jest'
očekává
A když koneční z hlubin zem
skýeh zo (my Apletítýelt chodeb v
duebu vysel ven na denní avitlo
stanul bezdiky na vnitřním nádvo
fí alarého hradu fl zahlídl upro
atřad rozvalin na kamoni ostruží
nou ovitám zahlídl jako Hvítlý
Ifarovný zjev mladou dívku půvab
ního obličeje divní moeríího po
hledu
Ty tam byly 'tajomní íorní
chodby Nedbal ť-if jejich pokbi
díl Wekii jeho mysl přílmibi V
tomu zjevu a iíiu dáte na něj mv
s!íla tím více o rozoháovalii A
jíž a Sej hrábí v duchu korrído
rern a stimul v iitulní kofrinaií
v níž mežkala ta jež jj blaží
la I aoužila — Renata
O Andálskí t4 óívkyí Neví ne
toíí jaký cit rořplímeníU v je
ho erdci !
Id palčivé %lxtsf váítiS!
Lekal a jí bránil cht51 V
třítí l manžílky í tona ty a pUuc
ihi neodolal vábným my flinkám
kdyí vločky k jejíau libírau zve
ku falítaly nezap#uzova! jích n
(Pokrmová of )
I