Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 02, 1919, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    wzzymmwm 1 intw piji h i i r i
14 Mt4Mt M
t Přehled řcf -americký
MiHMHHHtM(tMiHI
hov! lfojonAM na cesté
CnkoiWvf niti kr4ino Invalidi
l liblN Jfdott vi tfnh pmu'
dh U Spojných Itita
Mi ti idrti Vritkou dobu v U
bon Kmoé Cal
ruit hem v Cul - V lv lito
dnech doiU sem Iwploslti řii
lndi4 mnnVnA jptivn n tutii
Je im cest r Vludivostnkii do hun
lUrpii Tul jsini iřk"ovrnill
ojiei Invulídi t nrmiidy nu MiM
ti ktel nrjukmi dobu hihlli
duli VP Velkém Mijotski'lil liilene
fdejslui Iliiilmi snu posliini V'
lírch pltMlderll 110 plllubúclt líi
nhístníeb lodi Pnu I v tií h
celkem bude pošlému srní nsi ptes
IOUU líními Pmd loď n eVskivdo
vciiskymi riuif'iix'ml vojúky jel
sc ve ?priívé té uviíill jmenuje s
"Niiiikinjf" Druhdy jnieiinviilu
se "Coiiiíicsh" ti ' byla iiiujetkem
společnosti Piitifie Nlciiniship Co
kleni ji ITutlillil sliofctiosl Í Zlllítllé
ni(1t jménem 1'liinn Muil Slenm
ship ťo lnrV niiíičnú v v jt 1 lne
la dne H ČcrVIIII II lul plil II bií jeji
líni se iiiicluivli IIIN) tiiii(l iuvuli
dn Oéekúvú se h k iiincrleky m
břehfim přilnulo v pnsledníel
tllicell tohoto lliésíee Klide tu po
prvú v déjhiúcli příštími Sun Dio
u Cul kdy dn nčhn přiltudo ja
luikoliv Ind" z ruského příštími
Ve iii'iÍM sem xuslnné pru ví ni
i i t i i
ilulc o druhou (mu iiicrii no
Spojen cli SI lil li píjvee Irniw
port éesknslovcnskrh hrdinných
vjit k ii - i i) v ii 1 i 1 luidi! loď "Au
elicr" Nu pulubé léto budou iisi
2IHJ0 míliu ImI vyjede z Vlndi
vostoku asi " července Třeli i
poslední loď "HefTron" vyjede
léhož pí-istiivu kolem M červenec
s iiíikludein 10(10 niiizd-iuviiliilú
Tito by dn zdejšího liílioru přijiy
li jeli původní pní vu prosmni i1
Kpťji vnutí nsi dno " srpnu Tnfn
rokniiviilosořiilní výpnivn kleni
so lnuli' skládali zo lř[ vliislntoli
proiut A ilrí ko dle potřeby pnu
v liiliořo xdojHÍm iiiióež box za
slávek vo vélňíeli mésteeli jak to
mu bylo v případe prvY-m odveze
na bude mi výelmd tmu uby byla
iiiiložeiiii in loď která povoz ji
do K v ropy CokIii přes Aniorikii
konali se bude pod přísným dozo
rem ll péěí vlády washingtonské n
íieu viileínébo odboru téže
JSOU ZLE ROZTRPČENI
Nailm hochům xo Sibiře dostalo
io divného uvítání od Ú S
Délnlckó Rady v New
Yorku
Npv Vorlt — "JIliw Mdu" při
mísí na redakění hliánep své tuto
nanejvýše zajímavou zprávu i
lak jhine seznali mezi nusiinl
h'KÍoiiáři-iiivnlidy z líiiskn nulé
zujícími se zde v New Yorku je
veliké roztriHTiií nad případem
ku kterému došlo v pomleli dui
10 června v Národní budové kam
naši hoši pozváni byli V K Dél
iiiekou rudou v New Yorku zu ú-
éeleml poliosténí
Ilohi byli siou poliostíni lilo lni
Jim to doslalo so jim zu řeéi liékte
rýeh řečník 0 téžkýeh urážek byli
prý nazváni žrádel ba dokonce
padla hanlivá slova i oproti pt
hideulu Masarykovi lak iisjioii
nám lo sdélovall sami legionáři
kteří byli přítmími it doduex jev
méi nimi silné roztrpčení uu
ji'dnáiiím řeéiiíkft ha někteří
nich velicp IHvv nesou slovu a vý
Iky jichž ho jim doslalo
Nemíižome iodrobné) refcrovHlí
neb veiíírek byl uspořádán H vy
loučením veřejnosti Ani nevíme
jménu řečník ň % uíeliŽ prý řeřník
český zuohpvfll m VĎčí jiiinÍih ho
vMm nejlitiřc Héliem Vťíírku
kde Unií bosi byli tuk ueténi do
ílo k prudké dcbalé u nuňí Jiofií
puk iiružcní oďílí
N'eeheom kritísovuli l přípo
míiiúme h leídnáH jsou hosty
československého 'ew Yorku
jako hosté mají právo uspnfi ui
fo uby vňčí ním bylo jednán
služné u nebyli urážení bu aby
jím nebyly nd vynvítlováuy v
eí jimi! 0sí Npí roumí oni samí
juk jisté každý připustí iimžIí
ho povobinéjíí řečník new-yorský
— fí li ufUAo prúvíi ku svobod
néinu míiiéní mují j jíslé í im
si hoíí jích si vrlíeo u nad jín'
ykíhm % litujeme h právé y
}Crw Yorku fkowm nhefíH-u
t
mlnet l pnliinl KlMf i
nlh M I ri dvU kMý l ni li
by dtd d Mrlm didlif íiut
l't'in U kďi injt jui# níiury
idiUitOfh 1i míli lv sluj
Hosti k lii!Aui Ripu sl jv lin linti
p sobo A li('tmietiH j" lim
kdo) iicjbpo muloni pusumlili i!
Jilké inii l'll KpiiUltíld ttol
pili tlrt orliVtMHl Vlilstldell linift
liuAa
NAVfiTřVA ZE STARÝCH
VLASTI
V tichto dnech pMjtU do Bpojo
ných St Atvt wjinuvi drlrgaoe
řcikoiloviuk4
New Yolk - Nil pidnbA Ind
Irtlldskélio parntkil NieiiW Aliivlce
dmu m Kotlďdinnii přibjbi sem v
min dnech desjíiMonná koiuiso
roskosiovi nsko iopuiiiiky noio
iruep ta blldo t:fi sfiidovnll řom?
délsUl bliivnř dálo odbory pni
eo technicko a průmysl Vo Spoj
Niúiooh rdrif no nsi Sosi neděl n
projede XsecllIIH vělsí II pl íllllslo
Ml středisku Nubstých zkilsclio
sil bude pouiito vo řiiiinciiýcli
borech v (Vskoslovciiské rcpuldi
eo Vdcei(Hci so luicháejí idelio
vé Nároilniho shroniáŽděiií pp Kr
Hiúov a dosiď Špaček inžeiiýi
Slun (špaček n inž Kar Aner
ktcíl jsou úředníky ministerstvu
icřcjnýeh prací a zeinčdělsl ví :
I''r Zríist řiditel slrojního oddó
lení Aifnimí banky dálo dr Vik
tor Neumím inženýr Václav Mu
sek a lar lledíěck klcřižlo po
slední jsou statkáři u sloven
skini strunil delegován byl známy
dr Murkovié tujeiuuik slovenské
ho klubu ělciiA Národního sbrc
ináždéní ale jcŽlo pro důležité
práce nu Slovensku nemohl jeli
ustupuje jej řiditel Zrňst Dcle
Kiicl provází bývalý zdejší kriijun
l'Yiinf Mičku poručík který byl
přidčleu k missii zahriiničníiii li
řadem Komise iibylovulu so v
hotelu rcnnsylvaniii Zdrží so zde
do pondělka kdy so vydá na eo
slu do Wiishiiiiílouu kde konto
ro vnt i bude s naším vyslancem
Karlem lYrtflcrcm u kdo zařídí si
celý prniírtim svélio pobytu Ve
Spoj Ht útěch
roKtit nvK ? fi -umní m
Dr Secjláčck píše o
poměrech v Sibiři
Zajímavé eprávy o ícukoulovcu-
íkych vojínech a o Ccr
veném kříži
Mnoho našich hrdinů pojede je-
štó přes Ameriku do
Evropy
Dr ' A Sedláček Člen pomne-
ně icKursKo vypruvy v Dimn íuse
t Vladivostokii Mé choti u deo-
rušen vo Hvýeh dopisech mnohé
tíujímuvosli z jednoho z nich vy
jímáme následující:
Americký fJervený kříž jest bá
ječná or){auÍHaoe věděl jsem že
koná velkou práci ale ty obrovské
rozměry této samarilánské práce
mílo ohromily Jest to ctí u neza
pomenutelnou památkou pro inue
lc jsem byl vybrán mezí tu dru
žinu oběluvýeb lékařfi úředník (i u
ošilřovutelck Jsem sťusten v té
myšlenee že jsem jedním t técli
imioliu kol která svým celkem n
obdivuhodnou ortfuiiiNueí tvoří tu
to obrovskou mašinu a přináší ú
lovu n pomoc těm nejtibožejšíiu z
ubohých - totiž ruským uprchli
kinu před bolševiky (rusky ]'
žciiefím) Jsou to lidé všech tříd
11 V # t 01 ti
m vhccii končin evropsiicno mu
ski 1'olsky Litvy Kslonskn
Kurlaiidski a zo Sibiře lidé kte
ří přišli o vío eo měli a v lni-
Irech li bídé kdesi v mustulieji u
kfilnáeh svfij život trávili
Tyto lidi živí šatí h v pohodl
ných burúcíeli ubytovul Americký
frvený kříž pro nfi zřídil noume
nice "rcfujíee eiimps po cele
Sibiří od Vludívosloku až do l'er
mu v evropském Itusku
líájcčnú to véf Zde V Vln
IívomIoIíu máme uo ně neuioeiiicí
o Kižkáeh ii nu první a druhé
řece máme pro né kampy kdež
jsou ubytování v burácích rodiny
pro sebe svobodní muži a Ženy
žvláslé a turí rozdélení po ro
dinách Na druhé řcuii jet jleli
na lfW a n první hw nsi IJO)
jezdím lam aulomobílem kuždó (i
(erý nu zdruvolní inspekci A lak
jest to po ee Sibiří
IVo r'eskolovenskoii armád 1
vydržuj' SwrwVf- Vrtěný ťř?
irlkmi iirniitiMiUd "Dr tiinrtl
li Kilskím mttí Jř)ií přodln
irinui jrt dÁmii NYjs Um a
lUMIUMlll ) l Á S t )H 'i! itl
nVltři ekifo iiivniidl slníl
jrti I ktril budU d'plrnl dMHM
ou lii-jdUNO Ji Ifvi ll olirh h de
no juk o n mií pliiímvnbi
pn iiioi i ski po Suořský lOplnV l
Tirslu nýhtí ju lodi d Hi
lYmioiskii píes Aorikii do NťW
Volku ndumtiid po moři kr
(Jíbrlliilkii liliím MfodořOlvi
idol n Iňderskýlil liiofclii dn T l
slu li puk dt rrnhy AI Inidu t
d t jistě kdy pt vid loď vyjed
podám o tom rpiHVii ly le Oma
ha přeco vynamenaln elieo mi
ni (oni náloži llvl jtoiil pi#iíu
V hlilVIlíllI slábli ěcskclll lul idtéd
u od lé doby ll jsem tulil Voéof i
milí jsou o lidé!
ticticrúl I Verk jest přÍjoilli
náš élověk lilo voják každým ouii
lem klorý tóřeo prncoviil li nni-i
so velmi sěděit nežli se stul lim
čím jest
fVskoslovniská vojsku po Sibíí
mují svoje nemocnice n lékuřo to
liko léky idiviiy nástroje ntd
dosláviijí od Anierickélio (Vrvonť
ho kříže i o lékaře ( Vrvený kí íž
nežádiili Mám ly vojáky rád
jsou to vesniěx hrdinové ktoí
mnoho prodělali a knždý niel
muže vypráveti svoje příhody po
celé měsíce niti? bv někoho unii
vil n vždy něco nového
Prožívám historii této války
vše co m tím souvisí a luhdirávn
o se po čtyři roky během jedno
ho měsíce prolo není divu íc mi
jde hlavu koleni ulo jsem rád h
jsem v lom neb jsou lo zkušeno
sli jukvcli nelze nikde jinde nu
hýli
Jméno naši nemocnici josi
" Vludivoslock Ilosnitul of -1 lit
Amor Hod Oosh" u iiulézá i
"Uiissian Nu vy Burrues No 7'
Doktor W L Adiinm je vrchním
lékařem já jeho zástupceni
štuh se sklinln nnnio nás dvou ti
éknřň Duviso ("Vpelky n Tngrumu
eštó ruských lékuřfi n sii'o jsou
lo: MjcdlolT LiiČnikolT Tok rov
ký llcehnovskv a pí Kvzerovú —
výborná to ženská lékařku V té
to společnosti ho učím rusky u nč
jsem tu leprvo fl týdny přocejiž
běžemd ho dorozumím Tnu —
uičcvol Nu zdar!
hííi mír - h JtiVor
i inr)-ii4t iidtviiii'l sv
Vítězství zpečetěno!
Mírová smlouva ko
nečně podepsána
Paříž L'H června ~- l'u týtlon
nim ziiniiičiiéiu rozechvění stři
dajících se ohavách i nadějích —
dávno kýžená obvilo oddechu nu-
cšla nejen mírové konferenci n
i celému civilisoviiiiéinii světu
když dnes odpoledne král co po M
hodině němečtí splnoiiiocněiici
jménem německé vlády u mirml
ního sliromážflóiií podepsali míru
vou smlouvu a mírový protokol
Voerii v pátek o i) hodino vo
cenu přijeli do Versaillu Dr Ilei-
munii Muellcr ininislr zahranič
nieii zuiezirosti i iir iii-n mini-
sfr osudních áležitoslí jako ó
slupci Něincokii s)lnoiiioeněiií
vládou ii nai'oliiím shroiiuidéním
německým podepsali mírovou
smlouvu u jiné k míru se vztahu
jící dokumenty Dnes o [I hodi
né ruiiuí úředník francouzského
zairuiiieinlio iiiinisicrstvu přijnl
pověřující listiny obou hpluomoo
nénců a neprodleně donesl je ku
přehlédnuli a pověření do mini
slorslvu O 10 hodině iicuieétí
spínoiiioriičiieí dosud pohříženi
bylí v tvrdý spánek' imvi tím eo
ulice pařížské ohromnými zástu
py lidu plnily se od ranných ho
din Piívodní program uklu pode
psání mírové smlouvy byl v po
sledních íiodínáeh ještě pozměněn
u sice v tom že f)r Mucer a Dr
I5e smlouvu podepíší první po
'li é 'é
uicu pux ze iioijepsňmi limle zu
sřupří spojcuoekých činí
Již kolem hodiny odnoleduí
sliromazďoviili se míroví dojejrwli
k aklu pozvuuf fiosté ti žiiriialíslé
v památném zrcadlovém sále zám
ku Versaílbkébo v němž po JI ho
líné předseda mírové konferenci
řniiieolizský plTtnier ClcmcnceoU
sezení jiliájíl Na to zu íiluvuost
ního tichu jfonerální sekretář mí
fové koufercnrif Pmd Dutusta
předložil fiuYovuu nudou vu néurt--
ekým spliioiuoouřmďim ku podpi
su Mskrtula pM a právě v? ít
udpiy il I'' minul přistoupilo Né-
uieeko podpisy výob siilnomo'
néoielj ilikloVHllé jei iimÍI
Vy OU('i ►!j"'le ft 'IMe'll"iO
I 'i
lrniii
lni imlml íltrííHii
li !(' pívdl i n bOri st k lvi A
Hifi(ý Vonfi Irnoc i lMCi'ii't i
oxi j'n) lixluě pulil'ni jl
podd ji preidt iiloxi Wilniio l
kiel'?)! imdpts + im ihIiUVM
pln tmi ti !l bnno ll h II mimi
t iícli Ihiim 4 pivliil hislerlek)' tni
ibkillililit UUlilii kélllll IlirlIlicrilV
lbid ileti)rrn Jilii podepsu
o tii mitiiity potilčjl lYk
I lC lioíhiisHl MllIollYlI CbYlIťll
icihi ll sikietáf- DitliHil JUrlirs
smhiiivil Urt řvliíitul slili U'l'osth
sálu kde pudepMtlo ji šedesát t
lllíloVjell ďdeuúln )Vullinllý ll
dl iiheeediiíbu polndll jtm ll sp'i
jotnrkjcli ll k liini 'iiilriicliýi'
ivw S míťoxiiu smimivoii podi
psány hily ťuvnóJI miriiv) plotu
kol II IMiesellI Vsctlujlel jedno
tlié imMiivoi' smlouvy juk pfijti
tu hýlu v plenit rul scliňd mírové
koiíťeience dm' 'JI eeivmi Cidv
teiitii ukl pod pisoMÍid míl o
smlouvy I rvu I téměř líi hodiny
e iloslo ku Milniiriil ilnesiiilni
seleni přáli si liěmcelí sjílliomoi
iiouci věděl i diiž zněiií míruv
smlouvy kleroii podeiwiiti mují
jes tutožiié s oním jež odevzdáno
In lo tiihivčíiiiu původní iičmeok
i t i ii
(lelepce liriiiieti iiroekiiorn
Kiilitilliovi Žádosti jich bvln
V liovřlio SeUrelúř Dutustu du
riléil liijemníkn liěmeelié delciíii
oo Dr vou Danielovi dopis poflo
psiiny 11'uiii'oiiskym premioroiii
('léliíciieiiiiiem jako íiředsedoti
mírové konference v němž tento
zaručuje se ze zuciii jost do u
slednilio iiiiiilíku lotoné
"trt"
Lékař uznán
vinným vraždy
Kedwimd Culif 28 červnu —
Porotou zdejšího distriktnílio sou
du iuiiiíii byl Dr Kpliniim North
eolt ze Sun hYuiicislui vinnýnt
vraždy druhéliu stupni! jsu fdižn
ovúu w ziivruilěiií hlceny lne K
({iMidové vojenské ošeIřovutolUy
Dne H hicziui tobolo roku nulef
nu hýlu mrtvolu slečny lleedové v
divoké rokli nedaleko Smi Malci
a posiinlm prolilnlkiiu xjistem
bylo že smrt její přivedenu bylo
zločinnou fipertteí íiiičež nirtvuli
její du roklo byla vlmícmi Slečnu
Kecilová juku ošotřoviilelku grn
liioviilu v hospiliilu v Oukluiul
během války působila v povolání
tom ve vojenském hosplliilu v Prt
sním ii Hun v nineislui n mi(loji vo
'ort Uiley v Kiuisiisii mlkudž pu
úlkem břcKim nu dovolenou do
Kiilifornic odojtda Ziijínuivo jost
zo porotu Která nyní icKiiri
Nortliiíottu uiuila vinným vruždy
kteréž dopustil so onou zločinnou
operucl sesiaviua so stuhu zen n
pčti nmžň u nu rozsudku kIhhPh
se 7n dvě hodiny u jedenáct mi
nut
Podivné vyrov-
ě §
navařit sporq
Yiikiinii Wiisli ''H červnu
'rody mi 700 iikroeh pozemku v
údolf Yiikima nichž vclšimi im-
ží Union Oroluirds ťu„ u osiize-
na jest jiibloiiřmi vážně jo obru
čím Vysoká u mnliiitnu tiiulrzkii
ii ziivoihiiivncí hrázi Wrmiři byhi
nu včerejšek v noci dynamitová-
iii ť i t t
nu piicliulel urin dosnu ziuiiii —
tovnřž tuk zniéeiio bylo čtyřicet
stop velkého potrubí vedoucího
midrky do hlavního kiinalu zo
odiioviieílio éímž iivoilúovólií
lozcmkii onéoli jest iieiiiozuéno
Majitelé sudii niieeiií jsou nyní
najíiiiiití dělníky by Mrhali zele
ná juhlku jieh úrodu odlui(ovu-
ii sc mi ! 2000 bc(cii( lihy tíni
slrotiiy před kážou vysílenou
zuclirúaciiy byly Máše zu to h:
zlomyslný čin tou spáchán byl yc
msty poněvadž o vodní právo
projektu Wc nas vodo s již po in'
kolik roku tuhý por
Americký vyslanec
v Rumunsku na
ccatc clo Soustátí
Pflříí '-' červnu - Dnes při
byl sem Kurel J Vopíélui umoří
eký vysliinee u riimiuiskélio dvo
ru jsu mi eeslé ivé do Hpoj Hiátu
kdež IiimIIú sirá vití nékolikiifiiésíé
ní prámliiíuy ako maecíeký vy
slunce pro Itiiuiiiusko Jíiilluirski
a Hrhuko záhipec rňiiých upo-jenw-kýeli
zújiiKi v Ibilliorsku
pan Vopírkii zažil pM'lli!ii vjler
nó kuí'iioslí kteréž hodlá vr
fin-ifii uM-monro ' Vtf ivijjifí
WMible kii"i nyní li t budí- iimíí Ni lhii e
lil ni Wnciim t Ih ítlitt( linkcnptii sj n eikd uďil ei mi tel
im i hiíIttuM a lohdiicti k A V i
BrrCIAUTA EA 37o MRKÁ UM DRUHY ZA 3Uo K 41f
ni) Jot n nu ih lilu dluhy kAly Ichlil liUkA dinde
plilllii' ta 1 nt o kli Ml i llh' I vii-e lilivu
MiK 00c LIBRA XMlN OOo LIBRA CAJ ZELENV
DLOUHV COc LIBRA
Pro tli luišiili íiikuMÍkU po slietlnlni ópndé nhv #1
skuli biehijšl n ihpt i ll přestěhovali jMtio se f i 'hioujřil
dtiťťelo Neb lllijťtlnihhv liivkiu í misíh-)- nu
JAVA COFFEE MILLS
TKMil'X) LVW
CRETE NEB 1 VAVlilNA mj
PUU it o cenník a viotkyl
QV9 Rfc V W MIHU a nj
Tímto oKumtuijl ww binjm itarni i num 'Í1mi1 vruiti fa vtuKtním
HOTEL "PRAHA
ttlrý Jfst liplnů riunu V)imvi'M nim vuíllulm mil ivuíin vIhihiií do
kuiuiiii ll kln kriijiinli imviUvši ilo Oiniiliv nulenou nviii f ádiioil nb
iluliu U Botioijli tu in'jli'ibl 1'lititioí jlillii t i'i'sló WhyiiA vžily
VÍH mpukuji O pflti'li lllí:liícll i tnKm nich luujiiliil 10 tivú Jínili
JOSEF PIVOŇKA
Bull 13 WlUlaui ul
OMAHA NEDEA8KA
NA PRODEJ
PRODÁ 8E dobrá lOakrovn
1'iiriliii jednu u píil mílii od Wuhoo
Noh dohru půdu obstojné stav
by n jiná zvi-lidionf Právě mlat o
pro nnobtl jež hi přeje hýti ikiMI-
žo školy zu příčinou vzdólúní détí
svých 0 blláisí podrobnosti do-
piSlosi mu T W POUTKU Wh
hon Neb T-4d-2
Proziil íiii viíalc o poměrech vo vý
111 V III''
eiiouiii rvropo neuodiii nsin i -k
svůj veřejnosti sdělili dokud ú
lnou zprávu svoji iieprcdlozi prr-
sideiiln Wilsouuvi 1'iin Vupiéku
mluví př(i jnzyky bez jichž zun
losli neiuolil by so ohejílí zvláilě
I o k ui I dotýči' se rninétiliy která
jo lienou ri-el teuieť liuzdťliu
vzílčhiiicit vo východní Kvropě -Dle
jelin lláhleilil liehllde límci je
len vyslunee niidálu ustupovali
Spoj Hiíty li třech oněch zemí
nýbrž v kuždé bude niiliio vydežo
vuli vysluuco saiiiosliitnélio
Spolková posta
sc dobře vyplácí
v
Wiisliíiiifton I) (' i" červnu
- Zu správní rok l!18 koněíej
')0 červnem t r čistý vládní-
ho poštovního odboru obnáší více
jak I7(MI()000 (leiierúliií poíl-
inislr lliirlcsou odevzdal včera se
kretáři pokladu čel nu i)1500U-
000 poiíccháviijc duiší dva millio-
ny ilolhirň jako pracovní 11 sprá
vní fond odboru svélio
Další půjčky
cizím zemím
Washington I) ('„ !X červím
l'okhidniťUÍ odbor oiuiuiiiji'
Že véel-il poskytnuly byly dální
následující pujéky: Friiiieii fyM)-
000000 Kalii tO(KJO0(H) h Uu-
ni utisk u "iOOOOOO lYuízo ly o-
všem nejdou ze Spojených Stálil
liýhiv použije so jíeli ku zaplil'''1-
ríinélio iiiulcriálu n nakou
peného
i „
NTERNATIONAL IIAR
VÍSTER CO VYKOUPILA
ZNÁMÝ ZÁVOD P & O
flriilíři! unie v kruzícli dirmářu
udc jlslé zajííHiili zprávu ze In-
tenuiljonul Jlarveslcr spoicčnost
vyrábějící vAiub: známe 11 osvědée
ué hospodářské stroje rozšířila
svíij ohehod toké itu pluhy neboť
nu zákhidó kupní smlouvy s fir
mou hn-liu k OreiidirlT Co v
''anilin l„ snla se nnijílclliou
oblíbených P & O pluliíi je do
posílil vlastnila a prodá viilu jiu'
Mf vuiui firma Farmáři budou
toulu změnou jislé potěšení
bof juku doposud ráí mikupovali
rřjzué trojn od o'jiuiÍshoi! luler
nuiíomil líurvrstor ponévudž vér
llálí k budou "ipolelilívl obslou
loni luk obrací í so budou k
fíruíé i při nák ujmi philift nehoř í
lend ohor bu" n uejvětní péčf fí
fit uhy prrtuí ZíiIhiiiÍcÍ V
♦ íček koM'íiií'n'i t(o '-mé bili eo
UejlépK i"k'ij ní
AMa„Mv„aiaMM„w„M„wA
Pomocné
oddělení v nemocnici
sv Josefa
Nimuwiiíco sv JiwU Kl-Iilila
oiliiunl kilu iieiiiiijeliiým a má
)iú áiiioiiýdi neiiiDcnúii iníino
nwiiiiriili'1 pokytuu mi Ičliiilshá
nulit a oŇothoit tniď ilnniui iiub
zu vellro iilzký poplatek 1'oilnb
ní budu iiuložono t i iiflpiiily po
roiiiilnil Onlínojo mi ml V do 4
hodin Oilpoloilno ~ Velnul do to
liuto editéloiit jest na jlžiil itru-
tli' lllllllH!llll'0
1 1 1~ ii 1 1 in i ii in j — — — — ~ — —
Český odborník
l'í liSl lomil H linllll
1tí A FARNAM ULICE OMAHA NEB
1-íiíl liofo uveiieiifi (agilný
DR J J WARTA
Vm~U First National Bank B14#
operace a žcin kó nemoci
DR KAR H BREUER
DR MILOSLAV J BREUEB
dlugnosa ii vnitřní nomoci
CZhTt LÉKAftl
ťíi iiitít úfuJovn( niAiiio diiltoimbui
liiliorutwř k roKponAvuiil víuidi iioiiioef
Mňiiifl iioiiioetiíf-iil spojeni pro vfieeli
ny opcmfiil n viiltf-iii jiíljmily iminocf
f'hiil(iviin v poliojí (íIhIo 2KJ Hueiirlty
Mutual Umluvu
Hcvoriiii-lioilMl roli li! a 0 ulic vo
iJrulníiii iwlioill v jifoilu Lluiiulii Nob
Land & Cattle Oo
HURON S DAK„ BEADLE 00
(il'liOiiijii puetnliy u dohyllieia
Knpiiju a tiroilAva iioiuiiliy fitruiv u
iloliytiili
Kdo liy ul pfňj koupili iloliroii furmu
llinC) lonííuč uriolio loln mi v Houtli
linliolií fariini nu roilcJ iloplfilo nu:
r E MATRJIvA Iluron So Hák
Tiniap
MALÝ OZNAMOVATEL
100 Akrová farma v íeskií osMilfi tV
mile od Jlniiio Suir u mlJo „l
i (!íly Noví- kIiivIv dolirí řurnlt
plulii lioJiioHt vo-Jy — (Jenu i(s n l r
272 akrň 'l mílo od Kdlwlm Ncl-r
Hiillnr Co uUríi vzdi'1oKi imtuUif
piířlvlna a Imiloi tím mí cenin „ uitu
- i'fim tl-l ii lr
J00 ukrll fi
li 'lidi Cn-i li '_ oiilu in Hlody it lon(o
lu fidoliu iiividí iilir
i) iodridiuiisli pinto ci-ulty iftielui uir
ulii ky nu Hirely Inu sliniiil (' i A
íďinVeli Paiíd "ity jNelif — Advcr
lisciiient TI7 'lc
NA mODEJ vznosný iMM hioí mi
iifui Jíitóíiii ur( výhody JIH W
KťliltNA Jliiíoiirl Nel Advcřlltí!
"iit ! Tllliíp
l'R0OA HZ Iik-Íiio Pliiikřovíi fiiriiot
s cel in ziiHzcuííM orodoii doOyllicio
V frrkt onidC- Hkolu li piiÁlíi fj("
myj "0 akru vť linuj i min otnt
ul pieniiiii ii l- l'i'l mil m diíliv IV
ni ♦i:'oo pni! („„ifohiu i „ií „(
)ld JAN c l!íUAN Mincr U'ís„
líinile
Au
Tli)
NA VlWVíil v ťfnii! niiié i-nif-n(
a pro poiíeeliMé řdfiiiii-ciiJ pneiiiky
v '-n'mipiJní Kftiiiii( v ilďi-so
riimiie' přcdiif oknu m Mhi Ji-Ziiim
no jeden - iicjp-píí(di řiiM:(i i
UrMi v nlíl'í liHiel velobcMÓ
řiifinlililii (ieln u o (iltri iííf
líni J II KihIih I VHiy Hrnu -
ei-ffím-iiM-iit T'0 'Ji
PftMMB K ítí siorliíí ii Mi
I ďloíli nu (ntiim mlí lipd'( whii
")' l'l -Ur dortu H (i-iý „í h
ťiiiiiiť) imSÚMiSi iiin pli-diOMl Jitf
I' MMUlV l-yil i UUh H Ir
Vl """( ŤV'I p