Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 11, 1919, Cast Redakcni Editorial Section, Page 3, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    U ťsviU NOVřHO ŽIVOTA
f I - II
I
iHiKiioi ini u íruvs m
Btrn !l
il
(lil t 1 1 11 iii tlUll 1 1
Í 4 k
I 1 !'!
I
'
' i
l"i
V
I
I -I =11 '
VI
Nil)
i t 1 o
t I i
v k
U ♦ ni 1 ( l) „
i l
I I
i h in i
Jj IV" ) l'n li
[ : ' V m v i!
l:illl i 11
ii V i "( i r
'('lil t tltl i i
! i!l:Hii lli lul
1 '( 11 lm:
i ' I) či ll M
nln
i k l s V i' (Cli 'i
Ulil)' {I 11 lliili M
iv tm a i k na '„„„ j i i i Pllllll !MtI !i!i:i!H
I ÍMIIIMIIHIIIIUI
1 ' I ' a
MMnl innil HMtil JM IMIM lett I k (Mi
pum j I 'mih t-iu' { by t„M -HM ltM A
Mik t t n ti I ifnlí i ( hiii) A i i(hi
ti-Kili Ui'"V In il!!t! skutím I' ('kihťit il i'-
ilm i i i i'itiV lín
ní Vil l n M Mi lni se k
' 1 UM) i) il !( V (iii i I
Je ln ifim:i ni v rdin i
I
lllllltlililtltl lllllll
Dobrá chuť k jídlu
iiiii
í!'i k j jínili (Miiiih ni Li
'! juC ť ltVsl1ikl ji" ii i
ii i by ti í I iv ni v lnih v n 4
I in' M hhiV liii Jmi i
I HťllrlHHl li li lil nl
! -ti
i i
l !'V
In III I 1 tili Ll i Irř K-1 1
i mimm 1 1 liiiilll ilrllm V i
iltl u ti 1 jllil l lit li I
l!i I yiiM m i li i '1 1 In
i
hit nu 1 1
i ' ' "'" ' " i
i
in'n'1' 1iIiI lunu Iiiilin iiiii Hil
i i i
i'i tli K il !
ii "ii iMMiiii in nul
I "'!! !i 1 v t 1 111
ii I! '=l'
I ' ' I In liliiih
"Hlť lni tnlliln ti
in pí o in in i
t U i K !
i-tř 1 1 1 r lil
l!"l'll lllllll
ii luvtilil si'
j ilirsll tilr ilii li ( jisl' j
fintil I 't nu" I j' iliiln' íii
ilii"" Kily ji-iliuilit i iiiifi'iii
i I" t imii ni sli nu s iliiii-ť i''
nln nlrni'H[ 1'hiii! ii v ilnťí'
H tit 1 m"-t tí i lllitcriťlti' lni"
n ii m 1 1 1 litiiii niit
I il VI 1 i i líii 1
tl I ' t - I i'i I I I I ! l I 1 i II- lili
'mulily I jí 1 1 o i 1 1 1 1 u s!i'ilvi'
'l lí i H'(i!n i' ni riiH í i In ml
IniHťiiii li iiiniiiiili aťliiiViíiin
1 1 i u Ci 'i
illl( "' inji-1 1 r 1111 llil IV
i !„„ : iiv
lilil nu lil'' ('i I ' n I I v III II 'I
i tlil ("illilťllMH S llílllí iť llllIlMI lit'
íítnlí ii vyvinu inliílii'-) í xv"f
výrli Ilájťiiíui ť(ilniil- ii Iřil
tíiisll Siiiji'iii' Sílily Ainťrirlť''
jiiujily vfiil'í iníslii iiii'nl in
1 II I i 1 1 1 ' ' I 1 11 TI ' I ( i H
llyl li hiilv 'Ml !i"lťii iliicin v
iniMiinyiii iiu niliíltcli jív (h 1 1
inílv se iířcil h!nli'MÍt i ni"tí ti ilv:i
tí Iťly výiuiiii jilm v1'ivi j'
!ť víťi' líni i'ii si stiiln v lii'il'n
i I t i : t ' i
Mfiini iiiiiiiiiiiii i ivi'inii ir'
í ílll lílíl-ílll lí l'll V III 1 I í 1 1 1 1 V 1 1 ' 1
I 1 1" i 1 1 li rnviii' 'luí liliu imi I v 1i
n iniiilili"-! i i 1 1 1 " Ki!ťl piiillýcli
nliiiTi ji ivnly sví'- inlnili t"'"
'lili t'1'ivl l'i i'y In In i 1 :k a I lví ji
'M'ťť N'iihi" iltivnní viiiniínk'
J i t i ' i i i -
i'iiiui iiiiimi i cín nr miniu n 1 1 1 ii
iillí v' Viíli'ť nk ' ii miiiiii"I
lo MiiíťcleldV nlirí i 1111 lilťfí
biiilli v linji ii'ili HHiíťclm ImrSii
lil' ' I ! II
iiu' vy iiiiiivhii ii iiíhuiiiimi mi"
ly trťlild Hislcilních li i I í ii Ti tnť
i iliti iiniirvi'' j'nti niiilii'iiv i'Iť
!í vyluiulemni jiirmii a l vři i mi
i iť ynsMťlv niii iiťmíinvrli
'tu t I
niti ilívrlí
I )ihw fliccnii' nelili piiniMlku
mIiIíi piisleiníi'li iinllýe!i liniimi
irilťvííin ll liliivné ( 'líťeiiie ni ii
l! ('ilomili ll V liilehil liíeilsfiiviti ee
1' ilíln pru liéž ImjiiVilIi il
ii I I i-v l í
vtijmiť' Miil Aiivi-i i k iiil jtiiiii
í
l !ilim i-kn l)i Hlt lílni I ťii n
hik llnh iiiiť v li' liiieiiiíťli iiiirln lili'
ll I ''li ki)ťlii'l iiS ! "Iři ll lni llťlť sil ll liť llihillll
I
Hni iniir Niiniil iIihmii :iiji ty in a i h n lelnly j-vili
lkťllkll -ili'i liliu U nl:n iíl ' hllii" (ulil ')l'I'sl Ivilí llllílli si
'I''" 'I' n V in ii jilm i = ísl' j jiilii-ivnlníi i nliy inlirh spuje-
'tl' I illiull Hni lii In" i In a lii'i'lv cli mu Iiiiliiiliiilni!i ii !
I
l I' Millii l!rliivi'ili'' I ínli1 IIMÍ il'sli tili'x1ví mih
i'in'ii iilMi liťM y í svije Kily
puk ťťli! I iílní liiiii iinsl i sv'lil lil'
iliiťtliiv in ViíliTiiíni iliiiinlily i
Spnjťiii' Síly nliy se 1'iniiť sií
iislliil kiilllllktll pil linku spn
jelien til piiliiili jMili" } Hťillťl
lil v niiiiiiiy Ivfnkl kléry Innle
lUiTmlilliniil V ililUilll lii'MÍ
tl7V Pjellu se h' pnllliie niui'1'i
ekií ii lii llěuiei-ky siMiiovhiee
pnell linvnl II ji en llcjpiihrillis řjl
piiileciínuil sllllil se tl il Iť i 1 lil i'i
liilei ve vyvinu inllílnslí
iilisleilnvilly Plles U I Vlil kil ji
je slviilli'eilll lliHenie si llřinil ťťl
knvy nlirii pnsiupu lípieu Ku
dý I Iliínidií spn jťiicek Vek plispíi
svýlil ililelll kil poníee liepiíleli'
IJellfM' hýlu první je pieloiel
ryeliléniH piiNhipu luMiiecki' nrniií
ily liriíníe iicpnleli jnk jen um
lilu Némeckn véii'lii " jen ry
elihlil linii vlieni Hlile si o islih
sliivný Vjťi lín 1'lliíe 1'Vílliei
ve siiiiieiil m Alltflií jevilil se en
neilnliytiuí tvív je? po tuhém ií
puse linjnviiiií uveilla nu mrtvy
lnul Xiiši viijíiinVi' vynutili pni
Ull liepíilrli Ústup jeli kuliéil Ú
pln'in se v'híliiui Tnti'? Zlínu
v Imji nikiuiské nriniíily proti
šilisku líumunskii n llnlii
Víléslví liylo iliiHiieiui K ně
mu ilnpiiiiuilili nejen li vojíunvé
klťíí e ii pn si vnítili se živí ni
jí úplné zilniví éi l'iinéiif íi o ně
jnký Tul oloupení hýlir? i li ktefi
v hojí pmlli n dne- spí en smrti
ve 'Vniieii ii llnlii v Srhsku a mi
Siliiri ( Ihétnviili své ivnly vhisl
ní nhy vy ninlili volný ýivnf míro
ilňm jim? Iiroilo iilťoěeiií Kiinii
klesli v liroh nhy vyvolnli vzkr-i
fieiií novélio života Na jejmli
liroheeli veslo v1 ííiíení liároild k
nové éiniiosli v liiuléji lemí In
ihiimiinstí Ohétí livolň Vojínu
paillýeli v posledním ziípiiMe cení
IIM' lile luhu éelio hylo ilosiieno
Ty iiejéernéjŇÍ inruky je viiáňe
ly se mul celým svélein n liroíly
kiíoii liyly zaliniíny a uéinéuy
neSkoilnými Niísleilkem víléHví
ilosiieného lunt imperiilisliťkým
i'ineekeiii nnvé éerviínky olijevu
jí se na olizoni věšlmí Že sliui"e
míru znovu ne iikáe nhy svými
liřejivýiui paprsky odstranilo i
nřeinolilo každv elihul liráníeíl
vzrfiKlti n iokroku 1 íešté mrnkv
Úplné iieiiiizely eé stii Vlijí h'
vdy iiepiitrnéjííiiii IW-íimmhc
znovu volné dýeliati vzdiiidi pro
syeeny ozonem iihh posunuje u lio
lé éíliliOhlí
Den ''O kvéftiíl stiivá s'1 tolioln
roku výziuimiiéjAíiii i mim kteří
(sine si plně védoini HVrlio píi vo
dil a mísla kde Hfála iiíihi' m h na
t l n I'II ll Í I' 1
HM-ii Oleu KOieiiKit V jnuem nu
ni konaly se naSc Jiřhitovní slav
nosti io vserlioa léla minulá? Kú
easlmli jsme se jich nliyelioiii vv
sleeldi píípiulné řeéi a pak okri
Slili květinami rovy našieli mí
Iveli 'ři těehto řeéeeli ďmtalo kv
mnu pohledu do zajímavé nisin
líe fétf svoliodné zeuiř Vidélí
jíme její lipasy tuhy plány cí
velké státníky a liojnvníky !
presidenty niuéedliiíky Vzporu f
milí jsme vkřííení ameríekélio
národa a jelm víléz"tví Velík
Ut li v I V véeí a přece - neeílíli
jsme při tom po kaíď' liodnutí u
rdee? 'ří pohledu na vzkříšení
amei ji kélui iároda k novému ?í
vofu řieniiříkiilí jsm nad zapeče
téiiýríi li rohem v némŽ (o tdaletí
odpoéívahi dvohoda liároilu éenké
ho? 1'ohlcd do hlavnýVli hojři té
fo Hvohodné zeiné fiřiHohíl holetiř
ré m u( eíf kdy? jhim k tomu
příovnalí postavení národa é
skřiti 'Ako kf nám i'i holou ř
možností )j y dáí národ mM
dniáhnoid l'c uvohody líomní
valí jimi kf íf j spoután okov)
dra
ii V iliielui vidiiue lirliiliivy
tcsěísliiCnii řadami hrohí'i v duh
í 1'i-n 1 1 1 1 Llii lín liilini yiiiiii
l ' ""' "i I"" ' '' f -y
fasí liojnvníei dnšlí klidnéhii od
oěillkll i'li Intllto pohledli II pí
'Olliyhlelií jejich píedéasllé Sllirli
rokvetu života kdy ('prve
l rul ii se jim hiidoueiiost ahy v ní
1 i:i: i i: íi „ I
lllllllll Si'- sriini'rii l li PH? i i
hru iraeovalí pro veškeré člo
éenstvo svírá se srdce naše ho
in n zármutkem V mysli na
vynořuje se stesk: Skoda jich!
ulicové v nich skládali veškerou
Vůl niidéjí ustarané matky
uh hledaly opory pro své slá
í ženy n ilctl patřily na né ja
f na uvé živitele A přece se ví
e nevrátí! Hildou je postrádal ro
fliěové ženy a děli hnilou marné
i i i
in nieil vniili nu 'M o 1'iiviin h
Jíi Vi'M i ln li film ifitt
I'ř1 )'l l'l"ll 1
' fnholo stanoviska jioii vzpo-
nínk v naše truchlivé 'alřiiiie li
'ii l na výsledek ichnž v tomto
ifiine Hvétovéiii hylo dosaženu h
ihělí jejích (ichyly přineseny
larmo tu zánuutek ná méní s" v
ilcsání 1'oiožílí život v fcv' ku do
ažení velikích eílú Mn?i hýli
ěco vétšiho nad právo a -prave
IIiiohI nud Nvohoďi jednotlivce i
lárodfi a volný vývin! O tyto vý
lamné ycei jednalo e v této !v-'
vé válce
Oc }f šlo eeiitrálníin mocno
'eirif Německo se svým míru
ijlnvným" eíařem v éeh n e
rlf Iill „ Li
jJ'''IF IF '" I" " """ I"' '
['svine- následováno kulhajfeím
l'uhřlí''řt ň Tuieckřrři eldélo
V 'itcníhlu iiodauifiílí r-elý uvél
V!V' eelcho vé!a inélo c uláli
fio ii riiVm ahy mn platilo ladí
ářké (uhVy i" f-výcli řfioolri t
íálkd dálo ?e s rou zhouh
é lilo (ohilí řal" alp ká laví
li hnňl'# heiaccKC y vit ivci
"í ttiACvu itť iién lj 'ti iiiíiti m n
lidé itiilsl nu Siliií !'teVr3
i li i lil ilillll Je I II lil V Z'Z
Iiíihi diidii flviUii y) ! T i 1 'c
k' Miíill svViii llllllll i i n ! i
ilillll plil ' I 1I I liui einni ( Sf
lu-iiiti' mImIi M-ii SinMÍt
in ii o lidné a!" tun i li Vinuti IiuVe
HniP uvolauivi!" K tl i i hnili
hipii iiinlili 11'šii iiii i (unii
i liteií iiiIIhiIi iiejvélšihu le'
liepci llí í se ihi v ii'í a n i
Iniiii vih pm inniist i s lii-lciiď
Velí se plipnill k lilii které
Mllieli! nelnik liidy lllknU-k'
llélj piisliileli ehlili se )c!
li svů j éei cimhilý prapor aln
hojovali a umírali a sviními svn
lnilv a voliiosii Neduli „ nstra
Vili pnllIplloU slilllí prnVIieill jí!=3
laknihkýini ilnslnjniky hyli po
pravoMÍni všieluii v ujetí upadli
uprchlíci
Alii"lln ohěti nehyly liytečin'
llnes červeno lulý prapiu" vlaje s
místa kde diíve směl se nhjevili
Inlikn rakiišíieký: eeriln Žlllt v
llnes česká Zeuié je hýla dojnou
kriivnii pro celé inocnái s v í vakuu
ské je siililosliit lloll repllhliknU
mající v cele jako prvního svého
presidenta prnf dra Masaryku
( esku slovenské Zelné chopily se
auiy otěží vlády a dokázaly v
iiejlěMeli okamžicích svého ná
roilnilio novuroeuí že dovedou
žili siiniostat né sláti na vlastních
lliilllirll
l'o třech dlnuhých Nloletíeli stá
lého útisku ilošlo konečné ku spi
učni prorockého vidění velkéh i
('echa a učitele 1 A Kuueiiski'
lni: "Véřím i ji Bohu žo po pře
Jití vichřic hněvu vláda věcí
tvých k tobě no ztwe navrátí ó li
doceHkýl" liž se navrátila lak
ili liť rdlrtVI Niiiil ll ihliii il 1 -!u !
i i l viš íilnht t ti pil udí il 1 ri lii 1 I i In v n
f 1 1 i a 1 1 řnn i ii !itp e-i" i i#i in v huti
Scverova
Žaludeční hořká
i Nin ii Mniuaill llittrri jnl pud jidlein
nyl tivkii'h a iluied pnnnt' jeii lililnít né
pn d psil
In llikv l'n
lim h n 1 1 ti Mi upl av II e cihle
li U 1 k Jidíu
I jiliilil ll dodává tlihl
ml
li 1
tam i
I ii i H l iM letí' lni l lni ii
! 1 1 i 'IH'1 1iHl 1 1 i i l l :l i li
-ill ll i- i íi-lií
1 11 lil' H -Ull I' 1 lllll ld III
I i il I' llrl í jrn 111 i
I i v
lil 'I tl '! Tl'l 1 1:11
II "'i n (' culil liiň
8vfdié vytMky
v r 1 1 n h I lvvi % Ui 'i't ''
in m n vlnu VI ( ♦-!„%
U l idí f A lit WVlVO
Wi důlní ihH-y inhiii i
S) M t In i ni il-ié il
In ( iii( i xnh íi
1 ( i i I i p i ii ! mil
í l 'l lll-ipM l lil ' vA II
I
líťthné mvdlo
vj
1 l 11 1 l 1 1 li Í-J
11 lll 11 II I 11 III
tli ll I (II 1
11 i iliv i i ri-nl ffr0
I#nlili# kulili míilln INkviui
Mi- il 1 kin ii fin II vnni
iiíiiiln ii'i!i'i ijtn IA nM'lv
ku lr i Ivlieli ním Ifliiil plvimíku
ni i lnu iiev ( i iVin ? ittti)
ň I U lit 1)111
Pii hoířčre
li iii ni iiini iiv" imiiii' spkliiin ii hor
1 1 niil i h i kuří ii I' Llcid
i- lnuKA n lil ilulik iil1li 1c li
lm iln p l liistiilii umní iilui u
xiiťiti i i nliniln pul iv ii
Zlnii' Krvciilv Ait!lsr)M() ifmprn '
A lil imi I liiili íiliiii rn?h'ii'lii
ille nA uihi I i lni Mi i ciilíi ii 2 cil
I f 1 1
f
ii
13
t-i
t--j
r -i
-
P
m
S ilun Irlu lnil nu itinli' xmle v
Helu Ile Klv li O' )e ii m nliii)cli lnMinilili
'I i'n iniili Ziii'l'e ii v fintu' jen Hi'Vifivv léky 11 jiných nni
umlčil niíiliiiv iiIiiiiih knilii s linuj ii my -ii ni i ííi'iiIKii v yiin (nic
W F SEVERA CO Cedar Rapids Iowa i
hy se anuloval Komenský
neraduje se dnes každé česky cítí
cí srdce? Ze svoliody ("'eehie radu
je st každý Amerikán jenž poiu"
klid zná její historii a dovede o
cenit volnost Zda není to vý
znaním' že těmito Komenského
slovy první presidenl česko-slov
repiihliky Masaryk zaríual své
první poseNiví k národu ' A je
také zajínlavé kterak mužové eí
zíeh národů okem prorockým hle
děli V hlldoueiiost národu ěeské
ho 1'ozoruhodná jsou slova je
napsal proresnr Horhonimké uni
versity dr lleiiis jenž věnoval
valnou část svého života studiu
české historie na konci uvého dí
la "Cechy po Mile Hoře Sloji
tam toto : " Muď jak huď hyehom
i předpokládali že divoké pudy
zvílčí ve chvílí určité Čechov'
mohou hez přílifínýeli ohav hleděl
Vstříc hudnuciinsli Nehájí jen
své věci ale í věcí Evropy a všeho
ídstva a jejich )ád zuaiueiial hy
návrat k výhojnému harharslví
Kdyhy podlehli všichni kdo prá
vem touží po míru a kdo nevěří
že jsou národové předeni určeni 1
věčnému otroci ví hyli hy těžce
klamáni ve svých nadějích Tří
rniijí v ívýcíi rukou prapor bu
doucnoHti za tňžké povinnosti r
toho vyplývající kyne jim náhra
da Tehdy vlastenci tdlni jsou
ce pouhou siraVedluostí tvé věci
se ropoinciiiiu že jejich otenvé
vzdorovali vší Evropě i že hon
ry Ncdiaku k ústupu priuiiiiiy c
saře a pápeře Mají tvrdé hlavy
a smělá srdce 1'řržili nejhrnzněj
ší zkoušky a nezahynuli j hrdin
ným úsilím vfile roztrhali prostě
radla do nich? zahalena hyla mi'
vola národa dříve než hvla uza
vřena do hrohu dokázali h se
jepeh odvaha nehnil zadně ohe
ti jde lí o ohranu jejích práva
Žáci Komenxkčho dovedou bude
li toho potřeba tát e opět bojov
niky Žižkovýml V tomto zápflc
nejléžším hiidoii nimi všichni
kdo se nechtějí sklonit před hru
hon silou n kdo m domáhají pro
národy práva cozhodovaí o ohě
Hiiiaýeh 'ro hilo uvohodu lidskou
línu zahynul na hranicí bratří
Jednoty zaklínili zármutek vy
hnaiiství Dofirovnký Tfififf rriAtrn i a
Malack' (irneovali zápaiílí ll ktrá
dali K řachovilní ilavního dtď
ctvf Jeí Jim odkázali Jnjich hrdl
nové ft muíí-dnfcl Čechové Jnou
hotovi naI?Jd 11 tbvile oisudn1 t
íiiíjkrajníjáírn obitém Vítězství
licho přeinoeiií iístaví světil
VIiešcliý přiklad ll liudoil věřiteli
lidstva'
Tak isal riaiicoiiský učence
před dvaceti lety o národě ěe
skélll
poslediiíiu konflikt ii světo
vém Uskutečnilo se (o po četu tou
žili Cechoví' před sto lety o je
jichž tuliácli tak krásně píše li
rásek ve svých skvostných spi
seeh (viz F I Věk) I při národě
českém zříme jakýsi postup u na
hýváiií svohody a volnosti před
třemi My lety hyla touha po svo
hodě krvavé pollaěena stačí
zmínka o porážce na Milé Hoře tf
listopadu I ílii' I a popravu 27 mu
ccilluíkíí českých na slnroměsi
skéni náměstí v Mraze 21 ěervin
1021 X dihě Havlíčka a Pala
ckého vešel národ český x vláilou
v jakýs kompromis hy se mu pak
dostalo za In zklamání a zrad"
Dnes konečně hylo dosaženo cíle a
vítězství pevným hájením práv a
ná rok fi
Isiiia u cíle svých tužeb lcsi
nulno abychom si uvědomili skn
leéuosl ('o se sfalo není sen aě
mnohým tak z počátku připadalo
le nutno ze sna se probudil Na
lézáme se na úsvitě nového živo
la Víme že k néinu vedly oběti
našich padlých vojín fi jichž pa
mátkii dnes uctíváme Nás pak
cká nová ěiuuost dílo oranisaee
rekonstrukce Stará budova při
činěním našich hrdinů byla strže
na Nyní pracuje se na odn ra
nění trosek n zbytku aby pak
pevnější základy k nové budově
mohly býlí položeny Nedejme se
v činnosti své zastrašit! mnohými
nesrovnalostmi jež zde dosud
jsou Dnes je zapni řehí činnosti
nikoli kriliky IVlívujíee parná!
ku padlých vojínu předlužme si
cestu kterou bychom jiti měli
abychom svému národu prospěli
O tulo pomne se náiic musí jednal
Touto pomocí zajisté nejlépe ucti
rue památku lěch kteří pro svn
hodu své vlastí životy své v oběť
položili
4 4 4
i! Přehled čes-amencký
Tragický iikon krajana
Chicíiifo Y ohromných oce
hířskvcli závodech Illinois Kleci
Cnnipany na 7 ulicí v Jižním
ChícajMi událo se tyto dny polilo
vání hodné neštěstí jež vyžádalo
si za ohéf živo! poměrně mladého
krajana p Vilénui Vaňka bydlící
ho s iiianželkiiu Hermínou a dvě
mu dceruškami v čís 712 záp 'II
ni Týž byl ve zmíněných dílnách
zaměstnán jako výhyhkář a povin
ností jeho bylo obsluhovat! nbrov
ký jeřáb jímž jsou těžké kusy
pracované ocelí zdvíhány do vý
še Takovou prácí konal i nsud
licho dne de při tmu přišel o ží
vol Snaží) se totiž odepnout! né
jaký hák jímž byl ocelový trám
asi lunu vážící připevněn na ře
téech k jeřábu ale mimo V Se hll-
lání se řetězy scsmekly trám (ří
til se dolů u dopadl plnou tíhou rin
Vitúka Nebožák byl na místě ti
smrcen přivolané políeíi nezbylo
jíž nic jiného nežli zohavené je
ho poisfftiky dopravili do po-
hrobuickebn závodu Knroncro
va porota vynesla rozsudek okol
noslem příméVný V j'jí ver
diktu se praví že Vaněk píisi
život nešťastnou náhodou jsa vi
suluicll Illinois Steel Collipaliy
Monévailž ocelářský 'usl spad
pod právoiuoc stál uíbo ákniia o
oilpnv čdnost i aniésl na vatcle do
stane se pozůstalým přiměřené iu
liraity a aspoň po letu strance lm
de o rodinu nešťastného muže po
staráno Man 'an'k byl pnu'
2ii roku stár a rozen bv I v 'hien
KU --
Zmizel se svěřenými mu penízi
I hicaiío -- si před inesleem
odejel z Chicaca krajan Josef J
SalraneU jenz bydlil se svoji
manželkou u třemi dítkami v o
kulí 2:! ul n 'Turner ave n by
hlavním účclníkeui Ceskosluven
ské Jednoty V době kdy z Chi
eaa odejel nebylo proti němu
pražádného podezření neb král
ee před Um hvla vvKouaiui revise
jeho účetních knih nři které by
lo shledánu víc v liejlcpším po
řádku Ještě v poslední den své
ho pobytu mluvil Šafránek 1
dřeni Mecivalem předsedou zrní
iiéné Jednoty a jel h ním do Ml
zně l'ííkal tehdy že si jede pn
občansky list I o bylo posledně
kdy jej dr Meeival viděl a také
nilvdo jiiiv z jelio ziiamyeli ani
kdo z jeho rodiny jej později v
děl - l'o nepříloinnoNli několika
dnů se začaly vzmáhá ti pochyb
nosli o příčinách í-iafráiikovii zmí
zení a došel konečně dr Mceiva
do příbytku zmizelého kde si oi
jeho iiianželky dal vydali maje
lek Československé Jednoty v pr
vé řadě' ovšem účetní knihy jakož
i došlé dopisy a peněžní hotovost
Mozději byla vykonána přehlídka
knih n pokladní hotovosti a bylo
shledáno že ehvbí asi í)i 1(1(11) z ho-
lovosli Jednoty a také pečlivým
zkoumáním bylo zjištěno ž
zpronevěra byla provedena během
t l'l in i š
liosiednicli asi i ii tvdiiti Králce
po vykonané účetní revisi Asi
dne 21 května obdržel pojednou
Ir Meeival dopis ze Kan Kraneis-
ka v němž byly tři ěeky na ee!-
kový obnos něco přes if2Uíl Myly
to ěeky které Šafránek nemohl
proměnili a proto je raději po
slal dru Mecivalovi jako předse
dovi Jednoty které náležely Mi
mo tyto ěeky nebylo však v ohál
ee ani slova jež by naznačovalo
kde zmizelý se nalézá — Zmizení
Šafránkovo bylo oznámeno poji
Sťovaei společnosti která zn Ša
fránka poskytla záruku na
000 Československá Jednota ne
utrpí ledy odchodem Šafránka
žádné škody - Zmizelý zanechal
v Chicagu manželku se třemi dít
krimi které jsou ve velice smut
ných poměrech Šafránek sám
jest asi '(1 rokft stár rozený v Ce
eháeh a v Americe dlel asi 10 roku
inu po půlnoci Mrobiidil ji a stě
žoval si že je mu nějak nevoln i
Žádal ji proto aby šla spal s dči
tni do kuchyně a nechala jej v lo?
hici v předu siiniot něho Háno
byla záhy pn lí hodině probuzena
svým synem Josefem který ji u
ipoziirúiival že v předním pokoji
ucházel na polo svítiplyn a že 1a
lík leží v ložnici na zemi podle
postele líychle proto vslala a šla
se podivní zn mužem eo se mu
přihodilo MřiSedši Ic němu po
zdvihla jeho ruku ale ta bezvlád
ně klesla Sama polom hned o
mdlela lakže musili k ní přivola
li lékaře Když nabyla vědomi
řekli jí že hyla do bytu přivolán i
policie špulil se zřízenci Cominoii
vvealth Mdison Co s piilliiiotnrem
Moinoe však nebohému muži již
neposkytli poněvadž bylo shledá
no že pokoušet i se o In hylo by
zbytečností Mapáček byl už mr
tev Soudí se že Mapáěek v noci
vstal poněvadž mu bylo nevolno
n chtěl si rozsvítit plyn Mři tom
zachvácen hvl mdlobami za lěch
to doplazil se do ložnice " a tnťi
klesl pudle postele 1'niknjíeí sví
liplyn který se mu už nepodařilo
rozžehnout i učinil pak konce j
ho životu Maní Mapáěková Ivr
dí že manžel její nikdy nehovo
řil o tom že hy se zanášel sebe
vražednými záměry Naopak se
bevraždě vždy se smál jako proje
vu velkého slahošství — Zesnulý
krajan byl Dl rok stár a narodU
se v Chicagu ' Zaměstnáním byl
dělníkem Asi iřed 17 roky při
šel nešťastnou náhodou na trati C
D & Q dráhy o nohu
Paříská stávka
dílem bolševiků
Mn říz íi června — Mřed něko
lika dny zahájenu zde velká stáv
ka na níž jiodílí se více jak ÚTIO-
000 dělníku a dělnic patrně nese v
některých ohledech známky čin
ností bolševické Tak alespoň 'ji-
stěno bylo a doznáno samotnými
dělníky v jednom velkém závodu
že ku sláv (iřiměli je bolševičtí
a xenti
KDYŽ VŠECHNO JEST
STÁLE DRAŽŠÍ A DRAŽŠÍ
Krajan ítal ne obití nefiťantné
náhody
ChícuKo — Maxvvellská policie
yla v pondělí nvědoměna n ne
Šťastném skonu 3t Jetého krajanu
Váebivn Mapáckfl z Msle 1117 záp
líí ni který byl nalezen v kvém
obydlí zaduíený uvítíplynem Mo
knd bylo možno zjiifití jedná se
v přípfldfi tomto o rieSťflutnou ná
hodu nebof nestávalo doeelii Žád
nýeb příčin pro které PupňMí
byl by nueen néiriítf životu uvému
konee násilím Maní Anna 1'npá
ěková sdělila '( marižel její pří
íe v lioej ze doboty li nedělí do
Když všechno je stále dražší a
Iražší když neslýchané vysoké ce
ny všech nezbytných potřeb činí
živobytí velmi nesnadní -m a každý
musí poěílati s ccntciu jak by jej
kde ušetřil jest jistě pravým do-
irodiiiíni že v případě žaludečních
-bomb které kdybychom je za
nedbali podkopaly by naši eucr
tfii a učinily postavenu! naše ještě
loršíni lze jiti do lékárny a do
stati tam spolehlivý lék který za
malý obnos chorobu zapudí Tcn-
o lék Trinerovo Mcčivé Hořké Ví
no vyéístí vnitřností bez ujímání
a jiných nepříjemných pocit fi jež
se dostavují po liieinych a bezcen
ných projíinaeícli prostředcích
Mroto odmítněte všechny napodo
lieníiiy a žádejte jenom Trinerovo
Mécívé Hořké Víno které každá
dobrá lékárna má vždy nn skladě
A zkusili jste jíž Tríncrftv Antí
putrinf Jest to nejlepší [iřípra
vek pro kloktání pří bolení v krku
ft k vyplachování úst jakož í nej
lepší protíhiiílobuý- prostředek k
vymývání ran a vředů Každý lé
kárník vám jej opatM JOKKMJÍ
TIMNKH COMMANV MinMIl:!
Kouth Ashland Avenue ('h!eo
III - Adv
i
í-nř -!f W f ?---?j '
Í I