Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 11, 1919, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ♦#♦♦
SOUTH OMAHA
tMlH
Dl ohm pM
IMlIlltlItlIMII
ír: kth klilliú
t l i i i il h
lilii li li ÍM !
1 ! V
ttn I h sitU čin it i í n
iiMi n ' "hii nť-i
h tu
ti'
!l U ll
ll il li il
i i - r
íi li mť'
ki hodlali v
fh ř i liKi IIH k n mulu
st)U lit]lll S íhllllii 'ilšli
lt SI ' lillll im!i'-s'i l'irj' ii'
j:im jii iji niny j's t v ( 'lin-ii"u it
s1 'lu ii I ni
li
1 1 1 1 ii i
I ll -
k 1 I
k y
! it I- '
i- -i- ti -i
I'
i
kd 1 pil It I nikl
i-ii
I
il
Kb
i
i -i:
I
1 t
St] 1(1 V iiď
i Uíipt ťi l i
l M n'iill I
s r- -i 1 A i!' i- i-
li íi' i in) i i t= ( - ii i
ií'i j
pliVl YlrK
i i u
II i II v
i j 1 1 s i j - i
lnuti n
Ml )tJi
l I 1ll
IrkrtíA V AlIUilit N
Silni mocní nini
n liojnoslí fcelea vc svl{ Urvi
in
1- I
I nllt II ii
i
ť kliiit nliii'1n itCsIrtVil "i
v MUV1 r K II IWr T( jm jj jrjnj jjj nn){
t t l K II f I ťl ! ' lil
l'íli ' lll 1'1'řll l
JI
i- ' 11 1
' j ' I 11 I 1 1
jt-lii I ii i l"i
ll i i i In li Hl
I lil
i i ' i 111 ' : i 'i i ' i '
LU i l:ti ni k l uli l il malí
"i lll Sii'li!rvi t h ji ti h'i lliihil-l
v ii !! Ilt' S„ (i- MiillV MÍ 1
- N ul IiIh i i S t liiitn
lli
lilii
I IIIH i
Vi
fíiKt
iihi-tl'
-liill'' iln-illil n
) 'In- lil! i' l
I" in'llir'ki lni I lili i Li li" )l!ll il
l'il liójuktH liliil liiiklíilliil liV I tň
Milnll lllšlť i mi J'l ' k lln ir t-iil uhi lm l ilii lll'1'ili'l 'il
ll 111111'1'1'k IMÍIil'1 (lil Slllll nivl I„IU': S' lVl
tlHltl l' lilu li'ii In lm!' I H ( lil lil I '' i i tt-1 1 1 1 In lu
říli!ill k lH'ini Ji-ltn lilíltl' kťTliin Njiiii U 1 1 itllu iti luhlť
1111 lil řl-Hi Pi'iin h Iml
i Mi - i n " )i I i ii
a S:tli lliilv '
1 ' nim hl'
'H Nl I
l'll!i-i
i IIHi''' l íilllť" II" V "
klnln' O VII M
Pi m rii II !
r i!ii
l j i
!k: V Allnlh
Uiiil I)
i ViM-hi)
" ii
ml ii
(íiťiiiii ii-ilii''kii Aliimi
Smitli likiii' Piii llliiMÍi'i'k iv
íílll si IH i'-rlin- i t ii-) i m 1 1 1 i iilťlln
Mi II piiilíli-l i' I lili HVillini trtkn
sliivciioki'li liťilniu ť Silifi' kli-
ÍI JMHI irtlW' IlustV Ollllllll
Jhn"i inlji'1 y ) i ' t ti" i'liu ilniiiiiva
Pnu Hiliiiii'1 Piv nňkii niiiji
l liln-llllilll i tllllilll lli )vill'l'l!i'
l' II! II 'í lllii'1'i'li ii:i i "i'il M '"
jiirinli K I f iiísIi-mi ji'lm ilililii
liliivin' lu nt l im Linu íi Viiclíiviivi
1is!ii-ii'mi na 'iiniiiii'li v Sti-rlinp
ikri'Mi Prstu ilu ( 'iiliriiila kmiiil
i' sví' l''iiiii'i' niť liliil(il zť i tu
knvvni i'1'nIiivi'iiiÍiii Íimi ["'
Vflkť fililiži1 ih-IhiI' ("íistn nu iis
knvýťli i'1'Hti'icli liyl uni čil l''urilkii
t1ihit Z"'t iíijl "i žťlťniii
jsil ICíVIVťll JiiiilVtťlll V ZilcilVrlII
tomto st ii ti' SiliMil s námi )y v ta
tni jsi knijim"1 n ilvn niťsiťi' ii'i
iťln zť jť ilťšti' nyní 1111(111' po
tícím nliy pšťiiiťť se vzpiiiniito
vii 1 ji 11 1I11I11 iliilinni ňniilii
Nu piiťi-Nl roiliuy mmi To
Iiihhi' PiTiimi nyní liyilliVi nu !)'
viiďmiclť 11 O nliťíťli píťil misii"
liováiiím se nu jim' mito iispuíii
duli piiiďli' 11 soiiHi-iir- v siilmtii
přiiďlsknii iři'kviipi'iikii vy
(liiřiln ziiiiiiiťiíitť Piíliiiiiiii hýli'
Kmliny p Ifisi'1'a 7p'v!Íkn p Au
tunfnii Nnvotmliii pnu 11 pnuí Si
ínini Niiviilnv pnul lilnkovn p
yVilolť Zívuhik p los Asliťiilirťn
HP!' roilimi p Vťmlnvii Kárniko
vn n pnu 11 pinií Frank Snllaí-ko
Při ilulm'' limll"' a riizm' t
řcrstvťiií bavili se vsii'hiii ú !
rána liílťlm Hodinu p TnnuiH"
Hi-niun tulfst t li njt sť mi Třiťáioii
Ii'i(í a MTi-rson tiliťi kdť primu
jíl 1 a ml pana Omlrfje M urytu pi'k
ti (ii n pohodlnou ivsiďMii'! n m
kolika loty
Mnoho dťjHÍiJi krajanu oli
drťlo v iiiinulfťli dimrh dopisy t
("Velí Nřkďrť z umli ohsniiovnly
mii utm' prňvy Pnní V Králová
(didríťln zprávu milovaná mat
ka jfjí yťinřcla iífd ilvřina roky
Vysloviijťiiiť ji upřímnou mou
Nlrast
~ Známá krajanka paní Maric
Ourndová livdlíťí na Dvacátí'
druhc a 1 ulicích olnližcln hiiiiiI
nou zprávu h j'jí olcc p Josef
Valentu usazený 1111 1'armé 11 Wil
her Nch se váné roznemohl
Chornhii ieho se V posledních ně
kolika dnech zhoršila a to při je
ho 77 letech vyvolává vázne oha
vy Jloiifáiiie že oselí 11 jícím 11 h'
kaíi se podaří zahraniti nejhorší
tnu
_„ Ve středu minulého týdne
dne 'JH kvřlini po krátké Hsí čtr
náct dní trvající nemoci zemřel vi
vřkii rok v p Jiří ('lements kte
mél za manželku dceru dohír
v kruzích našich známýHi miinžc-
li'i Tomáš Ouřadových hydlícíd
na Dvacáté druhé a l ulicích Po
liřeh jeho kona! s v sohotu dm'
'll kvétiin 1 domu Miiiillui do ka
toliekého chrámu sv Anežky 11 ml
tmi jih íírneelniid Park hřhitov na
Jižní strané Xancchává zarmoii
rcnmi riiíinželkii líožeim iét hra
trii a jednu nestru
Velkým zármutkem po-tíže
na hvla véera o Ví hodíné polední
vážená rodina manželu 'cn Klnf
íiiékovíeh IVillící V éíe Pil"
ilni v puti k ii 11 1 vím pi 1 1 p'i
hl nliiii ki lm iiMdil Pnitií K"ll
kul i cil N lij ilnMIil )lilo dli
lirntr i-snulé f New inku lnii'c
Hltu') pnhl hlt ť llélt llil 1
Nniiejx š i ndiisl 111" pi ek Vn pě
na hýla dnes ránu pnní ''eveie
Cenili Ii dlící V éislc ''!'" Juni
Dvncilá i-Urtii ulice kdy neiin
dání do dumu jejího Mmipil její
N II Josef ( 1TI1 V lcll píetl liěko
IiImi dny propiišlén hl -estně "'„l]„ru u
s v 11 K 11 umínily pojeiicll liilll
s níž prodělal kampaň v Kvropé
Pan ( ei ný h I e vojsku nuierie
kélll po dulni osi'111'n'li lllěsicíl píli
roku strávil zde v táhnrech 11 1111
tu rok ve 1'Vam ii a konečně s nk
kiipační armáiluu v Německu Myl
přidělen k divini která na
mnohých tuhých hojídi ve prun
eii se poilílcln 11 slávou se pokry
la Ze neočekávaný návriit iňiln
vnnélio synu' radostné paní Černou
píckvnpil není I ícha ani píipomí
nul i
Xnáiný krajan a majitel řez
lliekého eriíciTilího ollchoilu 1 1 -t
Dvacáté ii W ulicích pan Anton
IJellieš Zakoupil sj V posledních
dílech pěkný aulotruck který pro
sVÍlj stálk' utěšeně vzríistnjicí oh
choi) nutné potlVIlIlje hy všech
ny své éctné zákuzníky včas oh
sluužiti mohl
Na návštěvu rodiny pana Jn
na Červeného na Dvacáté a O u
ících zavítnli manželé Pinhard
mliosovi z M ílwiiukec Paní Am
HimiVJI jesl scslfoll pllllí Červené
M
i iii(I i Ni li i
i M laiii nvi lni v !"ii n ' i
při i tlili "V iiln ii ikillll
Pl l No V ot liti íil lu íl
tkl pí A Sedlá ki-VČ V 11
celiu
Pi I-' N i piínoVií I malin
Ni h d řiskáuj íldiii
pro Z Č M 1
V v I čck ze zíilsiv y ' ' Vi i
lek" i imalia Ni-h ve
pťnspči li 1 1 1 -i sirot
ku
"iim
i()
I im
I t)n
"MM"
Ti(Kl
N 1 PiejHi
ii Hi-eueinU sUstiinl cí til n
t iiiif ie tplMj Uni lil il
li tu f I V i lm lu pieJutl
Vrátil m e éimuíl
' piilltlílí Unci lát II (Il
lm l"titiil p JeroliH' Cei llil
siii iiifniii A Cci liuvýi li livdli
in 11 lul 2 Uhuf lil e J i
pitiť česllič p upuštěn t llllicťi
i !i- nťiiiátlv Není i lehu dokláilii
J
SRDEČNÉ
BLAHOPŘÁNI
K SŇATKU
- HfK Nft-
Anně B r t o v é
f
oierem Maiscrn
konanému 3 črvna 1019
Vtupt iiastfií v říj krný
i kam 'hrul láiky volA v&n
Sový is hwf vlnu ulrtitfriý
f zvolna míjí IJahíi hn
'eje vám
rftÍTKÍJX VN#
Jillígaa Nuli 4 4-rvi l'Jl'J
Celkem A
Vydáni!
cm i' m 1 1 1 1 i ti i
ilulil oV olell V ceskoslu
v eiiské iirmádé i i
Za itv íi krabice po! ra vin
pu + syiHI jedna zašlu
in' po piinioclié lodí do
("'ech
Do tabákového loudu
dálin
Klikl
t Vlkem
pokladně
k i o i r
priicovnilio
fondu naléá se + l0n!lfi
TAIJÁKOVÝ 1'OND
Nalézalo se v pokladně
minule iir
Z pracovního fondu při
dáno "
C
Na
Ikcni A-
Vydaní :
pohoštění hrdinů vn
(Ml
Sihiíe
do ('ech
( Vehosliivákň
vracejících
Kíriiiii
ANNA MI I-ACOVA pokl
Oinnhii Neb dne yl června Pilíl
návštěvníci hodlají se tu po
zdrželi asi ě(rm'ic duí a po pi ípa-
é hodlají zde zakoupit i vhodný
majetek tak ze liy se 111171 mimi
trvale usadili
- Jak se dovídáme slav neino
né pnní Anny Košťálové která
automobilem těžce pomněnu byla
lne 'JI i května na Padesáté a ({l
ulici se k nemalé radosti rodiny
přátel 11 známých značné lepší
tak že jest naděje na brzké převe
zení vážené pnní z hospilulu sv
Josefu do domova jejího kde dále
až do úplného pozdravení léčena
bude
Sděluje se nám ž' pan Josef
kaé který po dlouhá léla za
uieslnaii hyl v pekařském závodu
p Adolfu Kapka mi jižní Třiná
cté ulici v Omiizc vykoupil v mi
nulých línech pekárnu na Dvacá
té 11 (J ulicí v South Oimize kterou
modenu' vypravil a zdokonalil
tak nby hojné přízné výbornými
výrobky svými si získal
Chvatné známý krajan a hor
livý spolkový pracovník předseda
C N S po celé její trvání pan 1
V Košnař vyprodal právě svůj
klempířský závod jejž po dlouhá
léta h velkým zdarem vedl a státe
rozšiřoval V poslední době zdra
votní stav p Košnaíc uchyl prá
vě nejlcpšim následkem ěehož lni-
cen hvl obchodu 11 těžké inináha-
vé práce h ním spojené se vzdát i
Nvnf hodlá nějakou dobu zašlou
ženého odpočinku si dopřáli by
zt ručeného zdraví pél nabyl
Obchod páně Knínafiv vykoupil
pan Frank J Mcrwiibl léz dloii
holci ý south omažský oběmi v na
íích kruzích dobře známý jenž v
oboru klempířském jest odborní
kem a řadu let v závodu fiyněj
ííin jeho majetku k íiplné poko
jenosti j-raeoval Jeit tedy v
škcnii prací v obor (en Mrmlající
náb-žité obeznámen a proto doufá
že ne mu přízně naíieii krajanu v
plné míře dostaň
— JVkrmii residencí ulohu lun
inhiw n Třicáté devátě A lili
cích zakoupil xí v minulých duřeli
mladý (Hri Václav íffliix domd by
dlící ua Dvneáiě první II (l Ui'Mi
ht nového domovu vbo hodíA e
j íté tento týden petéhovf i
- líadostiiě rodinné událostí o
zinimují í Manželňm KřMutíáku
a Aiioá llMuiinuovýiH r éísl 118
ti iť l-l kruhu hnliiniiiii m
t - t
sim políbili v Knliioll riniosini-
IimIíiM Plili I ei lul lillile opci II
tiiiin ve řlilitiiém klctuittil
)' ni uliclioile svého olee
Wrlky přispěly
na cestu vojínům
Včelky C N S inělV dosud v
liihákovém folnlll" pro ('esko
ivaliskiiil lirilládll +lii I' při
7itosli náštěy hrdinů ze Sihi
fc seznal V ' luulcslii hodna
víle kdy bylo by iiiužuo nluio
u tuho vlioilné upotřebili 11 pru
1 věnovaly celý tento fond jako
ííspévek llil další cestu lillšilll
tlillvlll IlICttUlll
Narození
MatiŽi-lfím Viícliivii a Aiicžcp
povýui bydlícím v c ''"lid Prali
11I narodil se hošík ~- Manžele
Malhew 11 Kliška Sklenářovi hý
lem v cis tlOO Dofcas 11I teší se z
narozeni (IccriisKV uraiuiiiieine
Sňatek krajanu
'1111 hVniik Pifha jenž vrátil se
I 11 1 I I „ I X I
učil neiioiinou 1100011 ze snizeu
Sirýce Snina vyzvedl i povolení
It sňatku se slečnou KranecH To
iiiíškoymi Oba stiouheiici jsou v
kruzích krajanských dobře zná
lni Přejeme jím aby j' tm tpo
líné pouti životem provfczclu 11c
kalené Stěslí a blaho
Z OMAHY NEB Soukromá sbírka
ve prospěch vojínu
i
í - 4 f 1 1 -1 i 1 1 1 -H t-t-l-l-t--i
Osobní
Ku konci týdne přijela do
Omahv si Marie Pitelová 1 Ithli
ca Neb k dlilKÍinu pobytu Sice
na Pilclová louží po odborném
vzdělání aby mohla se uplatnili
v obchodě 11 za tím úéelem si
rozhodla že navílévovati bude ve
černí obchodní školu která pod
jménem "Dvvorak Aecountim
School" těší se nejen v městě e
i po celém Mátě llfjlcpšf pověsti
Slečnu Piďlová věnuje se studiu
tésiiopisii 11 psaní na stroji P ří
jenu' jí hojné zdaru
— V nedělí večer domu přijela
slé Možemi Přibylova dcera mim
žclfj Váe Přibylových bydlících v
cín 1!)2'J na jižní 17 ulici jež té
měř po celé tří roky v Kramer
Neb svému strýci n tetě manže
lum Jos Kleinovým v obchodí'
smíšeným zbožím vypomáhala
Pan Klein jak nám bylo Ndélemi
obchod který v Kramer asi [10 'i')
roku ňspěSné vedl nyní vyprodá
a na zAsloužeuý odpoéíní k fďc
W no voji rrinriVkaj do Cr1'"
ř'ib„ dřívějšího cvého domova
'rijelt ze zamoří
Mezí iimeriekými vojíny kte
v nátek vrátili ? z Yrnimt no
New Yorku uvedení jsou tít
krajané Seržant Kdward Hw
bodá jíž '{ til Omnh
ktiprál Míkp Zadími ze Ho Oma
'-
Z KRUHO novinářských
Národní Tiskárnu v Owwiz př"
stilrt tento týden vydávsří rodin
ný týdenník "Květy Amríekě'
n Ui''f nadá! vydávat! mm H
sopiK "ffopodář" věnovaný ú
jmfim délským "Květy A
fřirríeM" přeíty koupí v nU
vydavl"Ifi "Pokroku" kťří od
kodoí přidpliitífel#' i-řiměřenýfi
zpowJm o němž m foíjřobřiějí
zmíiiijemě na jiném frut lohof
linlu
lilu 11 vytrvnlonl nby #vi
tritii
ll „ I„„l I '
I t mi in tul 1 1 1 1 1 ( 11 1
i Iř r t I ulil il ' t jl lín I I itl ' ' f 1
I r-! ň 1 I' jl S I' ír
lun in 1 km ' 't ( ť'
Isme rtuti W fslllll Sil tulní ltlnl v
ll lil 1 I lil 151 llil I 1 ( 11 lil 1 I I Ii
S H 11 k It V la in it 1 eliiim W t l
I I
' ' i In ln li íilini i htit lunu f
niři ti t n i tii 11 t ln- lil
111 Pt I III llllll iiii lín í lni oni lim
I lili 1 1 lil 1(11 lit 11 III ] !iltil li li
11111 1i111 min íiii-i n i!ii luli
( 1 (lil lu- ilih A II I I 111 I
lim Milui 1 Í111I íiipilii Miiři'
fiiil llťtinii iviliv(l putnlii
llil llil tllřliliill Ih Mii-IiI i) im ''ll-l
111 íi nu Z 11 in 1 lim tilinli-iil minu li
iiii-nVili f liiliivili Vim ri ulili mlile
llil l-elli řii 1'' li-ii'lnl lm 1 lm 1 ii I
liln iii lilku niyiiiiu lu' U len ln
li il 1 1 nil I Um 1 nlu f i it sílu 1 11
I'iiii -luliiili lun 11 lili li littiliii
ll li li 1 ilulii- iIhii l i liii 11 1 :
11 lnll iVielil v iiciirniHii kčlin h'W
mocníce sv loselii kde potlrolu
se zítra na radu Dra 0 V Si
rnáiika operaci nby zbavil se idi
tíží které mu působí nezaviněný
luh Přejeme p Charvátovi
aby se brzy úpli(- pozdravil
Hosté v hotelu ftloiřr uspořádali
mezi sebou sbírku aby mohli při
pěli na cestu Ifcm ěenfim ěcl
hrdinu za Sibiře totiž bratrům
ležnémii Pisheroví ft Ha jehloví
(locházejícíiu z Plzně v echách
)ík obětavosti hostň hchIo hp 11
iriicni +ii(i které pan Frank 15c
1 1 1
uch jmenovaiivm iiociiuui oue
vzdal Seznam dárců byl nám do
dán iivňak 111 výslovnou žádost
jej neuveřejňujeme s připomenu
tím že sbírka tato byla mímořád
ná neboř dárci odevzdali též pří
pévky v nbálkííeh [iřímo sběrací
mu výboru
Pari Ad Kapek ne vzdá
pekařského obchodu
Pan Adolf Kp'-k majitel zná
mého pekařského obchodu nu J
a Center ulicích překvapil vé
řefněi zákazníky v kruzích krn
janských í cízonarndiiícb náhlým
rozboduutím" k němuž fi odhodlá
ze závažných příčin Pari Kapek
prodal xvfij pekařský závod po
něvadž byl přetížen prací pří íi
zení rozsáhlého obchodu jíž mu
sel sáni obstarávali následkem to
ho žfi jeho ehof? a vždy věrná po
lupracovnice jeat vážně ehtirňva
Změnu tulo tiěmil po zra! fiva
ze když riašVI vhodnéh) nástupee
y fintili pana Antona Janovského
zkuSeného pekařského odborník?
který hyl po mnoho Jet v pekárně
p Kat'k zaměstnán Tím fiastfi
m změna pouze y onohfi majíteje
11 nepochybujeme ft pan Janov
nký m vynaxriftží tily dobrá po
věsf jkě % výrobky závodu tě
Síly lyU udrženi nu stejné výí
— Pan Kapek byl v ďU wlbo th
vodu plných %% a proto touž
pf) rntiUtiiffinfan odpoěínku jemuž
umu v neděli dni V) fírvna
k'J pn Janovitký m uvížu v v
oVní pekárny
Vfivv!1- U
ix um lnu i iřihiliii li' !i'n-
iilH lilu í iiiih ii o i iilulik in-
lllll l llllillilč Mtllrlljt 'lllllll' l'llir llillllll é li-lelll-lllllllllll
lll-llll Ulili UUÍ'- 1 lilii ll -{ I llmlllllí i llllllli! 1 1-
v í li i'liíilliilnl
linili lnu
li i -1 1 ll
lm
lul
CjiK n 1
Pro červenou krev sílu n vytrvalost
Pozdrav z vlasti
' Čcátí lcfflonAři a Sokolstvo jent
naáe šlechta ducha"
Pan líudotf Siináčck účelní v
závodě Pokroku obdržel ml své-
10 Jvakra p Josefa Jeillniiii lé
kárníka v Jiinrainově lístek ná
edujíeí znění
Jimramov 1 května 1010
Milý Kmín! Dnes slavíme ná
rodní svátek v naší Ceskoslnven
ké republice Poměry se rapid
ně lepší bolševici nemají půdy
Naší legionáři a Sokohttvo jesl
naši) šlechta ducha i těla a ta cha
mraď loužicí po krvi a nepoí-ád
idi nemá síly k nějakému éíuu
Jbáme Té 11 zdriivíme !
Josef 11 Manická
Vzácná návštěva
Struíné vylíčení zkuíeností řeHké-
ho vojína hrdiny od
Zborova
Včera zavítali do našeho závo
lu v průvodu krajana p Kopec
kého pp major Josef Došek vc-
itej éety československých voji
riTi zc Sibiře kapitán Jan Kam
lousck poručík Václav VaSátko
iioručík Priink Cechuiini n prim
lišek Avehla V krátké chvíli
měli jsme příležitost vyslechnoiili
stručnou historii posledních let
života poručíka VaSiílkn která
nasvědčuje že zprávy o hrdinství
a utrpení našich vojínu h zašlou
ží aby byly pro vždy zvěčněny
oruěík Vasátko vsloupil do
rakouského vojska jako jednoroč
dobrovolník Pří vy f uikutit í
války dosluhoval svíij rok n byl
ihned zařazen do armády byl
vsak jejím členem jen králkou
dobu Po Čtyřech dnech "sebral
vou řepici" a vydal se tni cesiu
Kusům V zajetí onemocněl a
dostal ne tak až do Asie Teprve
r 1010 mé příležitost se vrátili
h ihned vstoujiíl do tvořící se prá
vé Československé armády Pro-
lélal památnou bitvu 11 Zborova
na níž má hroznou památku Ne
přátelská kule zasáhla jej do hla
vy a urazila mu eeloii skráňovou
kostj umění lékařl e pouz po
dařilo že hluboká rána pokryla se
koží kost víak nahradit i nemo
hli Náboj uvízl raněnému v Ida
vě a působí mu děsné bolestící)™
h kul vnikla mu do těla přímo
nad mrdeem projei vnítřnoxtmí
vySla dolní pravou xtranou zd
Mimo to byla tnu přeražena pra
vá nohs a prvně popsaní rána
připravila poručíka o favé oko
I'roj#vilí jsrn pochopitelný ú
za n'l utrpením hratra poručí
ku on víak % obdivuhodnou oJe
vďanoití odvětil! "Moj riní
nejsou tméř ničím proti tomu co
kuií!í jiní hra tři N tyto tra
iti vfiUfl nvíporaínim Vídyf
ho jsme vyroziiiučli c kiajnn
měl na mysli 'lmc duhrovolei
věděli jsme co na nás čeká ale s
radostí jsme snášeli vše pro drn
hon imši vlast
Tak mluví skromný český vo
jín Jak krásný to příklad selm
obětování! Vpnmeninn při tom
na některé naše Inké krnjimy jíž
hledali tisíce výmluv aby nemu
seli věnovat i desák nch píil -ilolliir
na oltář vlasti a za každý sebe
nepatrnější darovaný obnos oče
kávali "zasloužený kredíl" ne
buf říkali že vzdor poměrnému
blahobytu v němž žijí přinášeli
"obé! i"
Poručík Vnšátko vyprávěl nám
dále že měli se v Sibiři ípatné
1 dobře Jako vojíni ve válce mé
li se dobře jako lidé byli by Míid
mohli mnohé namítali ale
"Vždyf juni' čiští dobrovoleí"—
touto poznámkou líčení méně pří
znivých pnmčrfi zakončil
TcSlí vojíni v Sibiří louží "i
četbě potřebují lékařské pomoci
léčiv hlavně pak zubních lékařů
Jednotvárná strava působila vel
mi zhoubně ni' chrupy vojínů
"Naše armáda je bezzubá!" pro
hlásil bratr -poručík
Konečně nám p Vašálko bol
nýin srdcem sdělil že jeho rodný
bratr súčatníl se rovněž bitvy 11
Zborova Kufe zasáhla jej do bia
vy srazila mu celé letněnu i m čá
stí mozku a nešfastný mladý kra
jan podlehl zranění svému pří o-
pernci
KRAJAN PODROBÍ 82
VA2NÉ OPERAC
Milý iM iuMficu pan Otakar
Címrvkt odťhril m áun ňt w- Jm tttVfml dobrovokll" Z to-padnw-b utltfl
Americké vojsko
na cefte k domovu
Archanicsk f června : Prvý
oddíl americké péeh-ily který o
péroval se spojeneckými shory v
severním evropském líusku nalo
děn byl včera v zimním přístavu
Archinreském4 Kconomia na ve
liký spolkový transport aby do
praven hyl do Spojených Ktálfi
Oddíl tento pozůstává ze šestí set
niii :i'!fl fifukii pěchoty a jest nsí
jednou třetinou veškeré americké
pohotovostí v obvodu Archanděl'
ském Ped nalodéiiíni vojsko de
filovalo před anglickým í?cnerá
lem Iroimídeselil (řelicrálem Mílie
lem ruským iřiivernéreii n lni
třádníkem Kíidiardsoncm velíte-
lem amerických sboríi Oenerál
Miller vřele poděkoval America
nfini za veškerou pnmoe Idiskii po
skyliiuloii a za vytrvalost jakouž
americké vojsko všechny strázně
v Kiisku snášelo Ostatní sbory
merické 01I jedou do Mrefii v
prancií lak rychle jak možno jen
lodě pro ně oiatřítí Nejdéle zdr
žf se na Husí sbor inženýrský
Organisnecr pro
ti prohibíci
ř'hi'aío i eryna — Pne o
tevřeny yy zde úřadovny zájiad
ního hlavního xtanii nové orjčaoí
xice kteráž1 za účel vytkla mM
pracovali víemi zákonítýiiij pro
utředky proti prohibíci Jméno
této Of Jfauisicf jest AsNOcíalíofl
řffo-ied to National Piohíbífion
V západním její odvětví zimtotipe
no bude prozatím devět ntHoá