Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 11, 1919, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    VIKTOR 111'tJO o m
humcch nNraNl hory
Yéc litlV 11 lbSliilV ' i d " Mil
lij pilitti ' (i t 'Hím! 1e hr
ii( n l' k řt- VÍlin li i iJ
v tu a utop i c dvé IíUv
ll uU i
Pivní uUi i K lailv j v(vtviuti
Dinllv tiknl i llihutstvi lodoltlt
11 vní Hk niainiiit itiiAn ptn
i-nvlil dluh) ulukil hiťilii'll V
ulil hi plVti jde h VMlfill V
ildilii ii rM'!i'lfn' i!iiu)
dohiilio V v im!Í ll (S J"l ti
inini tmu - t Idliiijiu i-iuolělctd
pollktl slčsti Jednotlivce
P li x li! lordi b Ulili lu l1 řii
lllioit slejni r i m 1 1 1 li lii 1 1 I lev
né fiiir-lnii První rovtiosi ji-st
hne
e sloučení kImim třiblo slunek
veiejné nim i tui tcm-k n ze ště
tí jednotlivce uvnitř r)iňfí Vii'
i lícené miální i I I í Sociální ště
st i luimcmi šliisl luhn člověka
slaM mi ho občanu velikv iii'h'imI
Demokracie
ha úkoly hlltllii rcsití n 1 1 " t It"
IIUIJÍ ll hýli iešellV ilnlllť Obé fe
mmiÍ musí n' sii'"mi uti ii holili ď
Ň'ilí jciié
If 'Hiti t ledy iiii úkoly
Kudiž odstraněnu bída lnuli ti
iiiiřii konec nespravedlivému vy
Kií isťov 'i nf slabých silnými lnuli
unii luiiiiii Í k v it bratrsky v v nn'-t -
IUI lllda 1 1 pláce skutečné Vvkn
lllllli budiž sloučeno bezplatné II
lllllllé V Ili0 ílllí se VZrUstcill dítě-
(i ii z v ") lnuli učiněn základ
niiižnnslí Kudiž vzděláván ruznni
ii současné zaměstnávány paže -Itiuli
ili iinikriilisiivúii timjt k ni
koliv t ínt mUI rniiíuu' llý-
lilž lilii Ze Imi llrilíílin vácubcc-
ii 'm Kiidjž hleděno bohatství vy
tvořili u je rovdélíti h lnulc iIdnh
ženo všeho IhudIiii' i mnivní veli
kosti Revoluce
I u si' stálí imisí stane se en
musí ilyiuiiiti plyiu' co innsí uul
linuli iuuIiu' en musí vnikiiniití
vnikiu Kilo rusí přirození' úki
iiy v jích choilu pliHolií rozvrt h
llcpUlVulck 1'oilVHlť c'VII II IU'-
luoi' k ilonl iivf iistíivt' íckn ii
prijilc povoilďi lirilclc InnloiU'
iiosl i přijitou revoluce Kdyliyste
clilélí NVřViiIllé inei nclioll upru
fcfrcil iicliovii Vlili mi l volu iniiiiilo
Mi vznikne jukýsí druh unuiílní
cholery Niktiza hiule m HÍříli !'
kujíc ve vzílucliii h vv ji hiulcle
Vilecliuviiti Celé (Hly hpolcéuo
hli rozpiiiiio'i v liiiiluliť 1'mlrž
le mi l volu ve svém hýle n vypuk
ni' umí Míítníci nccliléjí pocho
pili že kii in í vIhkIiiíiuh riikaiiut it v
pólu 1vi'iíi vytvořili převriity kte
rým podlehlí
Co hychoin řekli edliikoví jenž
hy před hvoii (diíilnpou ziintiivil
potok tím ilíd hy mu narústi v
proud fi po povodní jež hy jeho
dúm u imijefek odpbivjlii volni za
potokem Zlolnjnň voda!
Tlící jsou ntitiiící ininuloslí ---
Staví hráze v proud ilohy a ledu
jí: Zlolajný 111 !
Jíevoluce jmou aluijovány lid
mí již okoliumfiui hýli k lomu vy
tvoření a ukončovaný jnou lidmi
kteří událostí určuji
Revoluce j'f zakuklená liarva
jiozdcjší eivílísace
Svaz národů
Ať jsou jakékoliv okamžité a 7
pohraniční otázky vznikle třenicí
fcouHedíeí ŽáHívoití víechny polí
tíeky vzdélimé národy náleží é
muž Ktředisku a jsou mlavíéfié
irioí'-nv tainoii a vnitřní jednotou
Pokračující mravnost piiHohí náui
v4Mfi Mtejné pocity tvoří Mejuého
ducha ntcjný iiéel Mejnou hu
doucnost Tato viieohecná vlant
nemá žádných jínýr li hranic licž
onu temnou a iiehtaliou linií za idž
iiočíoá la rhart ví Nyní víak ne
cfk zemkoule cívílimijc víeclmy
iniijí a pak Uskuteční nádher
niují h pak iiskuť-cní h nádher
ný ínfellífencf že vhntí lu
de ttvét a Klanící lidní vo
Vítézfctví a mír
P'H harharnké uhnuly lahutna
jí náhle po vítéitví jako divoká
hynillun po prřítrži mračen Civí
libované národy jmenovité v do
ť v níž 'úy-inf nestoujiňjí a n-
fel'jí Ktéifíiu lil l Jieitéiíul VOje
hudcovým hpi'i jceifieká vá
ha v Iclkéoi pokolení poéfvá v
iéém zela jínm nežli v hojí —
ffjich éettf j"jí'h dřlitojuónl je
jich vzdélanoft j"jícb ducfi ne
jíoii é'M j"i ly hrdinové a do
byvatelé tito ťífo hrAéí mofdí va-
liř ďí l'lelje fití-vní (anliikrlit
již 'iwt-WKi ínfvou vyhojovAn
ly (krok mhk Uvy U
vold Kdo mA dobl
"-1 ommH mír Mít p ilhih
vití %'
ÉLUTICKV KANCIONÁL
V to I lul ?i duMia íirnA Ut
( fliiiíitkrt u i'i & Knriiál '}l
plUndltA lllnÉi It V liuKtski lU H(U
Mil řlulu Kéui ) )! iá( eiu j
Utllinld l'i-eiikiill Pu lrMtu
splivre UHIi il pK lirsl kU i"liňi
ďi soudu! li1nm : dne didnin
snilMisliií řeiusklí kioui"!' di lldi
ltieiitiH' uiilsirt ?lulnkni ti
Hielm l lilslul i kť' lllittk tt
stHlitiU I) liiell Jeli luk dloilliu po
klid loidmi liirpiny pied řMii
Iťitcetiíni: Hlieení shilšl lithlll
Uiéstsklll liijtillllikeiu pfestého
Vidi fatiui kmo iiuiHl t n t[t { m lni
uktMH do kiinci lál c městského Ú
rudu odkud V lioei tr I lul dli
luiii slnviiii hiiiiiátkii iníelii pu
soli jak si' tratil drahocenný pn
miiiník délá dujeiii smluv pih hry
?lutii k'ui íž dl lve livly iniliiciiv
ii kmu'iounl ohi mé sumy ii
7ill ' řielíoVllllI posud ncM-dln
nikam radní lieluu diikonce dne
II dulma lul Velejné schili pro
testoval proti dalšímu pátrání
Xvní se onauiuje e nnsKa
pnlituká správu piihmilii p'ku
tmi ve výái ceny odei' né panuil
kv ii I in 1 1 1 in osiiliiiiistem v In
ticích: správci okresního hejtman
slí Dr Kreiinulovi purkmistru
N"i'keloÍ II splIlVei lllllseil Klsen
knlliovi Před válkou hy I kancio
uál odluulován na 1(KII)(M) korun
(I kancionálu samotném píše
koitserválnr lr Hohuslav Ord :
Žlutiekv kancionál poukazuje na
éeskV raz Iliesla lllliee ruie ji
M Vi li éeských doiuáeíeli památek
dosud zaehovauvell lest t zvou
éeským nápisem jenž ušetřen
byl íifastiié záluiru rakouské via
Iv' : ísoii to éesky psané stanovy
literátské hralřiny roku j(ž
zriiKciia hýla 171 : jsou tu české
farní matriky z r lfi1'2 lb:l za
chovaný iiiaiiuálník z r lil!7 H7Ú
v néuiž teprve při r InliO po prvé
se vyskytuje německy zapiš a v
némž až od r Hisl tiénuMna zatla
éuie éi Slinu Vác to hlásá že lu
tíee hvlv lio válkách husitských
zcela ceské a ráz český nejlépe do
kážu ie éeskV klllicioillll Z lielio
celé iffiicraci' zpívaly při husit
skíeh liohoslužlut' li hotoven hyl
nákladem markrahství z Mišně i
Plavná paní Kateřiny inarkra
liénkv z Miáné a Mraudciihurkii a
iiékterých rodin žlutíekýeh jiehz
oředstavilclé jsnu vyohrazciil v
kancionále Napsán byl v praž
ské dílné lana Táborského z Kb
kotské ory písařem Vavřincem Hi
ldu a illumíiuiváii skvostné Fabia
nem Poliláreui (Polirářciii) mé-
Klanem pražským v letech lVH-
lóóíl O práci a nákladu kancio
nálu učinil v knize samé přesný
zápis v Vt(i't méhtský notář "Vi
Iiik kantor Ktrasseeciius" Podle
Víta bylo třeba pro kancionál
dvou kc( čtyřicíti devíti a [ml ko
zí "pariamciiij" Od psaní a no
tování nřihlo i:i!l'-íí kopy iiiíícn-
ských a 17 Kroáu knihari od vázá
ni 10 kop za "pukly" '£[' h'V'
Mnoho vynaloženo bylo na vyob
razení dotatorú v hI- lil i-k Celí i
méstskeh na malován! erbu a
vcrsalíf pří jednotlivých oíiciíeb
siiuiárum vácho nákladu i k 'ou
tralou" Uh:J kopy víc míšeňských
a 12 ifroSfi
Žlutícký kancionál jialrí k o
ném hiisílským řiotovaným shorní
kíiiii' kterdui kc zcela uplatňuj'
český jazyk v chrámovém zpévu v
druhé polovici patnáctého století
Kancionál chrudimský psaný ro
ku I ":$' taktéž v dílné lana Ta
horského jest výhradné j'Alé la
tíiiKký Hctřáiá tedy žlutícký
kancionál kc Kebe pouta latinísují
čího hiimanÍHiuri z konce stob-tí pa
tnáctého a počátku Ktolctí áestná
efého Jítiležítost tohoto kroku
poznává hhu Táborský když dí na
listu 'Jb takto:
Jasnost tiluneéná vw-eko osvécuje
h pravda vééná váudy zvítfzuje
i
i
ř
dí
rt slil iJtlin Hu S'( ) ( iiielll
ť A h ti! k''Ul:t lkll H ) I"
dnollné MiMkv iv!áli ti1'-kili
hiiiui -iH V A' litVti Ií-ImuI
I' i iiincii o i ii li i lín
í Jt kiU' ii pi nt iMint ) ri i
linuti i) llu ni p' i "P ituilkuj
Utésclií !tlíi" M '1 i H' "l
kiluC 11 nlH lili! Mil blllil )il"!í
piiVrt tnu bvla V ddi i '
nM ítiM si- 11 111 soiltl 'l i
!o- lb liel l"-t I di W pl il ! I
ibblie
Tl í litisilski Iio lrtU Jmi i i !'(!
Tt I" a Kt m Piué Také i bvm s
kiiiiOIIIÍI
iiimiiiiium-iiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiimmimtiiimilllllllll
'iu i i i i i mm
M
"ittírii
() pravdu stálí žlutíétí nicířané
rozumným dali jazykem nákladné
nobé délalí knihy tyto pmťi
chtíc t iiícli zpívali
Hukou učedníka mého
Vsvříncp příjmí Píllio
tyto knihy notovány
tfahtné dokonány
JVM -I T
Kancionál fsán jct horální no
tou kooét verco vou Pimhon )
jenž cbarakferiiuje 'Z-hUiM kau
"íonálft ixl éfrnáctého véku Cho
rál jest vlivii husitského demo
kratísmu nyllabíckým zjednodu
4'fiýtií lyl uríf u pro laiky ÍSío
li v pro kuls
V klIlH-IOliítli 1'illll il lili ( ill
I
éeskvill rul iihl nic lieí lij' 'nli ! j-
MlIMrll plslii Uniisui nlnírl kti'H'5-í
se IU liti l il nlijrV II JI V I MKnpl
i iisiduÍi ll til d'VÍ'' l
t( sesliiilťtťhn Pro Míjimi nb
i i
sni "I si s iMioiiniinni 1 1 1 1 1 1 1 j
' (! ' II 1 1 1 1 1
Po sttlile e tniilil ské pal i i UCH
luiil řlulirký k pieduini nilibáin
iiíišii h iiiiisi-í a archiv ii 1- -l nul
no a bv se milel Pak jal-" "hro
líeiuí panuilka podle ikona stane
se majctkiill republiky tízeilll
nv lana Táborského vzešel velmi
ceniiv kancionál čásliivský který
je nvuí V hudebníiu odděleni dvor
ní knihovny vídeňské Tmu ido
zen jest i jf rad uál kiituoliorský i
piituáeli lio stolel í s prekli-nv lni
malbami iiáorňujíeimí kulaci
práce V dolech sil íblilých tvt"
dva české skvěly třeba si hlásit i
enereiťky ll vídeňské vlád hec
li Videu naše uhlí a cukr nudil
Iříve vvdá niui Iv to dvi naše
kaiieioiuily jimiž se dvorní kniho
viní ehluhfvalíi vznešeným lllIVŠté
vám z ciziny jako vlastním peiím
Máme právo se jimi ehliibiii sami
A ješlé v piuuíiuini jako kmiserva
tor ministerstva šknlslv! n národ
ní osvity "Speciální ku" litďálú v
Cslí nad labein jenž budil puor
nost roku P'0 na liiidebiií výsla
vé v Liberci Obsahuje vícehlasé
skladby předních českých skliula
telu Aestiiáclého véku jakým byl
na příklad "Ainlreas ( 'hrisnpuuus
OeviceliUs" (z levička) 1 — I laké
ohrožen a prolo pnor v čas!
KDO MÁ PŘIROZENĚJŠÍ
PRÁVO NA EANAT
Kanál čásl bvvalého ktilovství
uherského rozlohou vři Aí než Mo
rava ohraničen jest na jilm řekou
Dunajem Tísoii na západe Mori
šém (Maroš) na severu a Neiluii
hradskein na výehodé Vélšínoii
jest to veleúřoduá rovina kterou
protékají z větších řek ješlé la
iniš a Ucpi jen jednu třetinu na
vveliodé a jihovýchodě tvoří k fit j
hornatý Rovinu kryjí úrodné
hlinité nápbivy tu júrodnějSí mé-
i Vršeeiu u Paiičcvcm i něco pud
písccnifiýcli ab' také dosti úrod
ných Tamní bory karpatské vy
nikají malebností a krásnými list
Ulitými i jehličnatý mi lesy -— Na
nižších s'v azích jejich rozkládají
se hojné vinohrady a ovocné sady
V Klillátll féží se 2eco llléd li
hli a luiťla Hekv veškeré jsou
velmi rybnaté oživené hlavně ka
pry štikami randály a sumci V
Dunaji loví se také mnoho jesete
ru a pověstnou je dunajská ryba
kečcya V lesích je hojnost vě
ře divokých vepřu j hiiíi srn
-laké medvěd a vlk muií f ídký
Obyvatelstvo jest hlivné národ
nosti srbské a rnuHiuské kromě
Maďarů a Němcíi žijí lu i Slováci
Kulhali a Češí těchto ad -101100 v
okolí Anina a Oraviee
Z plodin řcfiií jsou pšenice a
kukllíiec Vedle nidl i ozimý ječ
men oves proso konopí velmi do
brý Itlbák výborná vína a lahod
né ovoce Nejznáméjší vína jwui
Vršcká rodící kc na mhÍcIi pra
horní vypukliny a to mezí Vršeni
Mesjécm a Jabukou z roviny ná
hle kc zvedajúd V Kanátř najde
me ncjkrásiiéjší hovězí dobytek u
Krbu a u Maifaru koně u Němcň
a Maďaru skot rohatý jest hlavně
plemene pndolďého Koně jsou
pěkného vysokého vzruslu mní
kcicí plemene domácího n a rab
ským Vepřový dobytek chovají
hlavně Krbové a Rumuni ovce
Rumuni a Krbové Ovci jou pl
meiie ďimicího masař-kého hru
bon dlouhou vlnou zvanou bírky
kťré velmi dobře dojí Podnebí
jettf ri-lkeui v Kanálé zdravé ft
piíjemné Není tu tuhých mrazu
v zimí imi i jara zi V škodí
vají mícha h eita k ni pobití
někdy aé zřídk-í iubí éirodu i ko-
bylky Jen okolo větších 7"k by?
vaíí enidemícké imAíím éilí ba-
henní zimníce Pověstnou j"t ba-
nátiiká nioueha zvaná dfolubaéa
která rozniřujc te od pazíaí'' ní k
YU' Cíikví pak ua výchol Ž k
iiiniHHUl
llllllillllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllli
Ko-operntiviií dollary pro dobytlciíř-
skott Industrii
Vaóe pesníne
Iiimmiv v nkriicl MLSSOUKI VAIIKY CVri lF IOAN CO
jn JISTI- VVNOSNP KVCI ll-ll PUODI JNI
t Mm IiivhIii h juli bud' iipolirbnm jediní k piljckánl lirt bd-vtrk
jii jsou luniny bsukui JWt sbiil slovo i i řidmiejili jíslotá li
tuliu dil i lu h iiiiše vvdělkv iwiislrtutH lozdíhi niei Irvijšími pe
luvl ve liiiiiiienii li stírdlskiii ll řiiné H VVKsí iilukoViui Mubul 1IHIJÍ I
VI' štulci li kde se ilnlivlek Jslnje
poiiěvnD bdijlkárské piljcky Jsmi šesti iiirsi hf mněiikj nabiejleí tl)le
ilosi msti ho obndii a spnsnld fo jeden dollar vykoná plácí lvu
JISTÉ
Výnosné
Rychle
prodejné
Obchod půjčováním na dobytek )
jist vláslní 1'iiiiua liiiiiknviiielví a naší spuleiiuist i bankuvni speeinlislé jsuii dobir vyškoleni
v "boru linaiu í a poučením o ildiv I kářské industrii důkladně nlteiiánu-ni Tím působeiii jsle
ehninčni Piiji ovťuil mišeho kiipilálu pmie jiéslitelnm ilnhvlkii a baiikétuiu na bivpeiuié a ry
chle prodejné jistoty pri liberální ňroknvé sarbě n jistém výdělku abepeéiije pěkný risk na
vašetu investniiiilu Vliledeni k jeji prodejné povaze a ryehléiiiii vypršeni doby lká ruka
Miičnki jest všeol ně při jímá ii a a hiinkéri nuiiVHUa jako iiejžádmicnější výelindiskn na in
veslování peněz Tím pnsolietn jistý udroj ku tuivu sráee
Kanky jsou si vědoiuv že pusnbihist dobvlkářské směnky na znovu Miikii ve IVdďál
nich leservníi b bankiuli členskými lumkami v ziini načiiě zvyšuje bodnutu takových půjček
jako vedlejší jistotu a Ivoil žúďnicí další áluliii pro luinkoviií ústavy
KAŽDKIIO I n )tl A lil ' z vašich eiiě jesl použitu stejným Hisobein a iiapomiibú mim-
žil vaš výdělek jakn akcionáře Vitše piiiíe nejsou sueiiv do VVcm 'něnýrli továrních po
zemku iubo io sliiijnieki ho zm íeiii nejsou bylféiiýnii výlohami pnlileuvány nýbrž jejích
poue jediným sliimiveuviii n hlavním ňčelein jivsl nby pěkného zisku pru hvélio majilele tlo-
Dobytkáři
Bankéři
Investoři
AŠIKTI') POŠTOI' KI PON DNKS Požádejte mis n zasláiií vám naší knížky v níž vysvěi
leny jsou Údné puilrnliiiosti našeho účelu H orťanisaee Dovolte luiiii přesvědčili vás že akcie
ll TUK MISKOI RI VAIIKY CATTIK COMPANY jsnu liejlepším n liejjislějšíiu iuvestitwli
lem jaký jste kdy učinili Knihy jsmi nyní pro úpisy nu závodní kapitál félo mIcéiiosti
i olevřiiiv
Llissouri Vallcy Cattlo
Loan Gompany
Sccond Floor Kennedy Building
Omaha Neb
F M CURRIE President
R V M'GREW Více President
and General Manager
II
I MIBHOURI VAILEY CATT1ÍI LOAN
Otcoiiii rimr Kitmifdy Bull1ln
I Omaha Nelirank
XlljlMIlll liVrll M II lllVIKt'l'Allí
AN C0~
I
lllllllllli Vil Vllh( H j 1 1 ' t" M l h 1 1
žiijliniil Iivii Ke ii v vpil ji rul
I
iIiiIIkiU V(i VHňi HiiileéliiiHti
llliěiiii "j
1 í
I
j A'ln'1111
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIÍIIIIIIIIII
na piihlviuáeh y ranních jen ho
uni
Tolik třeba předem livésli o
kraji jenž podnět dal ku vážné
nni sporu mezi Krby a Rumuny n
dočasně zdržuje práci mírové kon
ference ve VerMiiUll- Přidělení
Kanálu Krbům přivodilo hy v bu
doucnu nsiidné následky Zutím co
počet Krhíi dle úředních slalistík
nepřevyšuje °M(KM) je tam podle
týchž stalLslik US 1000 Huiiiiinfi—
Ovšem zvětšili Krbové svíij počel
o Slováky a jiné obyvatelstvu slo
vanské ab nciniijí právu mluvili
ve jménu Klovákfi irotnže hc těch
to nikdo iietázal Ostatně i kdyby
se Slováci ehlělí htáti Krby nepře
výšil by poěel Srbu i h iiiuit !ll!0
tm Nuže vfiěi 700000 Ilumiinři
baiiátských nejHon Kťbké nároky
na polovici Kanálu nikterak oprá
vněny Krbové tvrdili že jsou domov
ským ohyvalelst veni Kanálu a že
obyvatelstvo urbské bylo vždy pře
vážným ídvlcm v této provincii
Nuže v tom Kiněru dlužno jen při
pomenouli si vývody Krhského u
éenee Vladimíru Jakšíče uveřej
něné roku 172 v knize "Pliývání
srbského ohyvatclntva v 1'liráeh"
líni a Klíséem cIiikcim konslalo
vané ubývání Si lni v I hrách a v
Kaiiáté ve prosci Kuiaunň lze
vyKvétlífí tím že živo) Kthský da
bk toho ahy byl domorodýru lvl
v zemí té vžily jen koloiiisátorcni
uváděným Habsburky Marií Tére
kÍí poéímijíe Jako taková nemůže
se toto ohyvateUt vo imi roziuno
žovati ani prospívali norinálníio
zpřiKobem Habsburkové dali mu
výmely a právo Kkuteéné nábo
Ženské nadvlády nad Rumuny )
do roku Il7í díky těmto vými
dám moldí kí udrželi jakýiií roz
voj Od roku J M 17 nemění e té
měř počet Krbů poněvadž jím vý
idy byly odňaty
Dáti Krbům západní polovicí
Kanálu znamenalo by udržovali
tam uměle obyvatelstvo které mí
zí vúéí rozpětí obyvatelstva Kku
teéné domoro'Jéíio kícrýtaí jkoii
Rumuni Tolo rozdělení vzalo by
700000 Rumunnn jiřístup k Duna
ji a k Tíne po ní' bž w odvážejí
výrobky z iaé( néiiilo by zhyteé
nýni průplavy a i M dráhy v
d'U'í k ht řekám Konéi
kdvby Krboví překročili Dunaj
nebylo by mezi nimi a Riiinutiy
přirozených hranic h niezi obřina
národy vznikaly by konflikty -
Tím zpÚMibnii přešlo by 'JII(I(HK)
Kuiiiiiiiu pud paiintví Krbskéi h lé
tni lOOOOO kteří bydlí v KrliNku
při hruiiieíeli Krbsko-riimuiihkých
bylo by jích "110000 pod vládou
srbskou NeHiiáňenlivoHl Krliň vú
ěi hpnliiuhčiinfiin národimsti ru
iniitiHké vyvolala lv brzy spory
nebezpečné vzhledeiii k Prtiiýiii
iiepřátelfiin kteří obklimjl oba
národy a kleř! by zajÍKlé všemi
proNlředky Kitažili hc využitkova
ti lěchlo konfliktů
ledinýni prost ředkiu aby byly
za ručeny další dobré Myky mezi
Srby n liuiiiiiny jcl zachovati
mezi nimi přirozenou hranici du
najskou V toni případě Krbové
v Kaiiáté kteří zůstanou pod Nprá
vím runuiiiskoil zabezpečí nulo
maticky Riiiiiimúm v Krhsku týž
OHiid jaký budou Srbové žádali
po Rumunsku a ifiiiuiiuí mi Tí
moku budou mezí oběma sousední
mí národy zárukou přátelství a
vzíí jemné blahovůle Mimo to
ježto Krbové v Katuílé jeví zřej
mou tendencí ustoupili živlu ru
munskému mohlo by kc toho vy
užitkovali a přisadili loto oby
vntehilvo do Krbska zalím co Ru
mimi Hrbatí zaujali by jejích mí
Kto v Kaiiáté
Evropa hledí vstříc
velke kataistrofc
VhsIiíii((Ioii 7 éervna — Na
K'dďiZÍ plili Hliieríck' koiiferciice
U právě od bývané prolitmil
1'Vaiik A VHiiderlíp do nedáviui
fďftfiilfid velké ufw yitrhkí1 banky
National í'íty Kank žit obchod
mi zí KpoJ Ntáty jižní Amerikou a
Kvropoii nevrátí m tak brzy v
dřívější kv(Í koleje poněvadž cel
ková Hitům'? v záuiolf jeivt ve xku
tfétiOMlí miioheni liorií než zde hj
pditviijem n vet přemnozí ob
ídiodníeí prfimyKÍíiíid a fiiiaiiíní
f v Kvropě aaiuí ' domnívají
" Kv opa" pravil Vandarlip "tr
trpěla válkou takov oiíck jaký v
plné míře nedoved' í pcdtavítí
1u kdo neměl pÍJežjiof blízka
nyní Immií poměry atudovati X
m4"Ij -v'ipk(h zt-nďh mMh
ueziiiuěslnaiinst Nepokoje A y
tržnosti následky to nedoslali
noziiiněnliuiiiuKli a revoluce j
na deiiiiíiii pořiliilktl a nctumV
hýli lokiilísovány Nedoiiinlvr1
se že předpovídá in víeobeen
revoluci v Kvropě nb lomu pev
věřím že Kvropa balancuje di
ti 1Í
ou iiisii i iioc a rv ji-ii uiiouiíciiy
zjeví nám zdaž nový požár ae l
fif ! ' íi ' i
vjriiiil ii uic priioiuoe hiiuh
evropKké vyvHlali může velké I'
Instrofa jejíž dÚNledky i my z
pocítíme Pífdcjilí této katnah
fé má nemalou důležitost pru v
ehtiy země anicrickc které váli
postiženy nebyly"
Němci za stáv
kou vc Franci
Paříž 7 écrvnn — Dle nínil
véd i zdejšího lim ii Kcho de Pí
slávku iloiiin vnt v 1'in'íi iiiviv
II ii eiři -!
okiiii hodni Míal ní řaHopiny js
jcdiiomyKlné toho náhledu že n
i :!' i i : i
in jmnsi rhii uua ainiaioii novo
l i I i _ 1 1
i nr z" MtivKy icio vyvoiati po
I tekou ofuzku Jedfti Imt prohl
hiijfi dokonce h 80000000 řr
I- f t„ !r 1
nu ijio ibui: ooiMMveno 7 ftímř
I „ £ 1
ivu pi'K nvyeiiry (10 V raiC(! a r
nH tich v pohledních ělriiř
dnreh použito ku vy volá uí atv
a výtržnoKtí
Obdivuhodný lék "Trpěl jne
po tři (Jloiilií roky iiezážtvtiOHtí
liíš" li Kam Verririíi tli 1-1
!„ "vše co jHcm twMl zavinilo 5
mne Indchli Využil jhem tří bi
víc Ir Petra Holinko m tivní mo
jíhtí Vie vil jl! UHPkUtl Dfll jHf
li-i tnělm lěku přátflůiii všil
td praví ža jcKt to lék báječný
Dra IVřia Hoboko lék o němž
zd zniínk éíní j'hf atarý
vyzkoiiáetiý bylinný lék jenž
byl ai jména na relém nvHd pJ
kvoji' lěéiví aily Není to lékl
i i : i 11
u i ay ick jimi vaH uooavaM
di'in přímo z laboratoře zvláífí
t t ' tg i š II Bá l
jciiuaieii njimftfe i kc ofi pd
sl pro další poflrobuoKij nu tf
VU r Kahroey Hon ( 'JX
VVhbiinOni Klvd VUktifi Iibf
A'hriwnmt
II