Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 11, 1919, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    roKfloir usy n ťrnvNA 11
"Pokrok ZáDadn"
l ►♦' 4 ! U# I Ml !( M H0
Nl't - I !(! H ( ) t I
i 'viv tví v i t
( ij tun t n
' l t H 01
V I'
M Mt V M (I
M!j Ult
I i I i i
Iv ť I-
-
i !! U
til-
Uin !f ii (i!'ii
1'nlrn 1hi rtíl N'tinn
OMAHA srn
Onmlift Nfh dno Čmtu 1919
i Veden
I i jNllirknil
ZPRÁVY 7 HRA1NARII NFHK
ltne I ! r mi
MlUlfl t -if iK' II Ulili tťlUUii
' I I t I ' l 1 I
: I o umo 11 M'lll M' liliisi
lllťři I t liHŠe pisti'c lili' ptiisioi
Jlallll lt K 1 1 '(1 odpuštění Hel
iliktrlllk lili íni llPťliltMti sm
ýil M jsem nik rušen lim stá-
1 in pronásledováním tiíisrlm mi
lihu českého jikii ii I " ui i tnu v
lni zákony které nav 'i k imhuIm i
Jiíi k takovému ' 1 1 1 ti-1 i-li i IV
i'ln'1 i katolík fi vdáá íi j-fiii h
it jsem luiiiiliii yi rninin'1'ii i nii
lil lín lií) sělé helěši
Však minulý t 1 1 r n jsem h!
lmdné potěšen krásným divadel
ním rt'Kt ti vi-ii íhi v husí kadili
'í l'kl bUlklll II tlili lil llhlttfl- '1 lni klu
li' připravuje inkniisl a strká péro
(1i ruky lak }t jsem se pr n-i um
hil dát do psnní
J I 'končení školního rohu hylo
' velmi sít v M i a tiikdy nezáporné
5 Jii'im Sí té krásy klemu jsiih1
: Viděli i dvít večery ilnc LVI n !l)
Uvctna Xcjdfisiojiirjsí tum lú
tduii) z Linciilii livl naším shi v
Í I I - !( !
r iMitiiiiiii Miminu i ne linuli y
i iniíli''ly '- liyl itn)jniiii di't
' Jui Hiliniiiv nil niiKlifký n pfil i''i
hlťí' t ěclin ímiu' ni' všitími ni
l' dnvnli I'iiii liiskmi ktcrv šiml
ltcin rvIÍÍM sv liří l iiki'iiili ii
len lil uvilin krnsinni WV
ml No i'n'k(iviiii a kti'i'ini
ylinmýiiií slovy drknviil
V l'n id liíiikdřil linňík ninlý V
Yindřiidi n jid se filicccnsl vo vf
Itiit niť tniilá lílmlkii MiuiwiIui
j jl řlllilllll jililinllll II 111'dll'll um !
J r řilovil přijít ni jnk Niiiiui íckln
VNlovírkn iii'mvMii Tiik se lni
f Jtcřila ni? Viktor nďkl a mni nc
j luiMiila h vSť (lohf'i mní - mIi'
liiťzitíni tnkí'' Kvnii iíuiřkii zapn-
liinřln a h pliuTin mlliMilii — vij
hyht velmi zdařilé
1iiIhÍ ěíslo liyla urmhuwt' dítek
fr jichž hýlu Ohiu Pnu liiskup k
nim měl pěknou promluvu n n-
davnl jim diplomy A) w nim o
i fi zalévaly když ty dílky které
] před nedávnem jeAlé hýly droliný-
mi ňk vrňátky nyní už jako "kra
duaiiti ' děkovaly nejd I' Mou
Mirnorii Alois í Kelinovi Kvýiu ii-
("itelkám a víem kli fí jim nějak
prOHpeli
l'o é liyla aiiKlieká liííékn
"Iraeenv hluneěník" li tfeluil h
někteří t nás mnoho aiisdieky ne
roziinií píee dítky tak pěkné hrá
ly fa každý % toho dohfe poro
uměl oé ki" jedná
I No ale za to 'Vrndiiaiiti hus
fj Sehni velmi pohavili a roemiiá
JI li ii na leníka kterého výhorně
Ufnapodohil ArnoSt Proškovee tfe
hll jen inojl imnieee pl ipomeiioiu
když m iiiraěf a hned se dá ilo
umíeliti I piin Chytil v osohě
Kayniiihda Kožíška a stréidí Ko
žfál v usohé fosera Ohorrého Iry-
1 í tiA ni i (i M t f
i li i inu riiin iih
i l'ak následovalii krásná vf'
pnivná hra "l'od hvédiiiitíiii
h praporem" sehrána 121 dítky —
)J ři jé — kdyhyeh měl povídat o
)1 kráse ohlekfi Kolumhíe a Stríéka
Ú Hama stálfi jinfeh osohuostí
I i nikdy hyeli hotov nehyl 1 tylo to
I I t-ř i !
jeiiiuiii Miovnil I i"lH usni' a i jmu
hiskiip nenalézal dost slov ehváhy
pro vAe Nedivil jsem se doeeja
1 I - M !
(í llie Ze IIIIS uunrv inii ii'iiiikh' i
j Alois Klein když než děkoval v
') krátké ale skvostné íeí panu hí
Jskiifiovi a etihodndii sestrám na
( "'lifed pohleděl n přejilněiioil s!r'i
i a puk n téeh 1 7H dítek kterým
I on k tomu Idahu dopomohl h si
jiostftral ii knfolíekoii jfjleli íko
ii Málem hyeli y zapomněl fé
i i i i i i i
lnii V' p"! 1'i'S mt Jí ls
i t t uk ni! im h'iI h%%
I' ' li M u liš 'l l
ílntiiH řlii' íH ll" ft ir
I tií t i 1M- lí pi illi ď'H
s ik i - '"i t :rtdi' I- i
y ii ''! i i i li i iil id li
I ÍJiit m v 1 jí l-t ďi U-
'] a n-4ii hirtpfět II fťlii
ltní H i H l t Vlt d-l
lí:!l fi Ir lilii í !llni' ) ilétlkt
r i ! -1 lili ? UilV V ) kullh
M 1 t- pt ll i' p l l dlk ll
v i i a ni iHih ni i'li ii'i( lim n i
ii Z- I ili k n!r !'i" t niť
I n l inuli 'Hu lín dťd
Dopisy z vlasti
mínit n miilýeli nasíeh lnideli
ifí tiř I'
1 ineieii kiiii rnim yiiiMiiu hfic
kou'tky na piano i na houue IMylu
Hrrtlr p Libidu piinkul jukrt Vo
Jin tMjll létu hojil ve Rdmvl
I' ni luhu liliid mnjitt'1 iriiiuiii''
'ni niii iiniu na rnhii I i a illuiiii
nlie i il po ri'iii líním alky
1 í t -iisIim-Ii jnk ihllí se jihu otři
i ustal niiii rlnuim rodiny íijďiin
na Murnve a jaMiule piislovi i
pojnií se slunní lusl í hýlu ol
noxeiio al ihned domu ' těeli
i i i i i i i
mi iiiiim ii iiomiii lul rimi sveuo
hratra p 1'imu( Líhala potěšili!
ný dopis z něhož u iiilime
Milý Svnkie ! lik za lístek tě
šilo nás kc jsi m sohě podal zpiá
vii Vzpoiiiíiudi 'hnie zda jsi ta
ké nemusel na vojnu hVanl iírk
nastoupil vojenskou shilui v r
n vrátil se nz II prosiliee
Mfizei si představit eo jsme
potněli strarhn Ilyl většinu ěasu
V ohni ěasto se mu leďieos pij
trefilo lile vše šťastně píeéknl
( 'o jsem se zat im doma s děl mi na
plakala ! 1'olřehy životni jsou po
sud lěko l dohtání Na pťíklad
ílky jsou jen z kopřiv ale vel
mi drnhe
Hlavní jest že jsme z podriiěí
Věniefl osvolioeni Kihliv nul
ivli v hráli pak hyehom my t'e
SI Vsielllll Viseli po Slrolneell Ne
e niii Se vypsat en jsme zknsi
li IIŽ jednou přijedeš dolllU vse
po line
Dnes liiilillje liiei Ceehy Vse-
oheriiá riidost 1'oí'ádaj! se slav
nosil sází se na památku lípy
lěvéiitn odtékají se do éeskýeh
(rojii (tak jak vidíš na nhráku
uasi ileeril) a prl toni se leenl
V lihla vě (v Imielil Cáp) 1 1 ? ne
ávno řeěník z Ameriky j mluvil
(líislie VelKfi IlUloZstVl lidi e
pozorue posloiielialo a luunl Kaz
ý se rozplakal
Olee je živ II těsf se dosti do
hréinu zdraví ale přieházl k nám
sol va jednou za rok Také ostal
ní jsou zdrávi Toník je u nás
neinoiii jiiiui strojniK nalezli ve
Vídni práeí poněvadž tam mají
málo potravin Tomáš vojaněil
také ale málo éasto přijel domu
a dohře tak dělal Mají nyní
syn ň a jeden jim zemřel
l''rautíšek má mnoho starostí
Hospodářství za ty I roky skoro
hynulo pak přišlo velké krupo
liilí pole vyhrála voda takže
musíme vse kupovat ale vše hp
nyní ohrne! k lepšímu
Vláda sehrála nám pří rek visi
ee Všeeko i kotel lili paření )
jatek n jiný není možno teď lunt
pil Prodává se zde jíž ameri
eká mouka kilogram za ' L'0 Ko
run i je pěkná
Stál" jsme vzpomínali na to že
kdyhy nám doeháely noviny z
Ameriky jako před válkou že
hyehom se dozvěděli pravdu ne
hoť zdejší éasopisy hyly jen k [ni
hláznění lidí NvnI jsm spoko
jeni že je lém hrfizáni konee
Vaší drazí přišlí dmnfi zdrávi H
tak doufáme že zase hiule dohře
Přijmi srdeéný pozdrav!
Fiantíšek n Marie
4 4 4
Pari řosef Aiiuioníl znám kra
jan hydlíeí v é 1111 jíž 12 id
potěšen hyl dopisem nvýeli přátel
zaslaným I loliřiehovíe v V
eháeh jenž zní:
Naší drazí přátelé Při juélfl od
nás uejsrdeěnéjš! pozdrav který
vám hned po ohdržen! vaáeho do
píšu zasílám ísfii posud jeíiě
živí n při tom Iroehu zdrávi) jl
ko sta1 lidé někdy kulhámw n
íiékdy hřháme Vzpomínali jmne
tm vás každý den éekalí H do
pí ni koneéné přísel Ani neví
te h jakou radostí Jsm jej popa
i M ziiplnkali když jsuip éetli
ze m hfiiiij icdlA leilnoil ve Zdraví
M in -h( tVusdí nl tťih
i rtttiiiki h hiii kHl iiAm
l iált Oř lid niMi it il m
li dul I ! U u t t td n A k"in 'n
i pdi I l ii y siř hni'p
) i li }i „i hilu iiliA tí
it I ti i i iěi f kih i liAl t ji j nd
1 ik' ) iinU nu jidkj Oi
% k il l'lpl j"t iknfi
li ši li n e iSl h} I ohťiMi
ni M' llAi n iili ft kp
lí n e li M lý' h M jeslí
li i iiiiis d nnu 'iii siru pfe
slil H je fse diiiiiii řh1 škol
klitiiil ihlěl pliidilnl i' hí pln
něj rtliirehň hrl iir llí l:i'lii MÍ
iliii! felin-On jitiiiiiiVit!
Mtkiisirisii' Upilhliie til
'ina hélii hit lépe Itiáiiie n-jnu
v iihiidu n u kh hv in h la tnki
u n un ii ine niiii i i f ii i ihM
i-' -
l HÍh lení im i i duli liiUtrdil
p ililH ! -t! tiludlldi i H l
l í V I lltUtr 'l S dlilii iV pl ( d
rdtMii V i t ii I Il'l N Mil s(
lii ii j h To i -il ItnhSl
mo li Iti i lui-it n i Ndniíi lii l
I peOiM i ěl h I lili hv I
niidm Ni li l r í j i 1 1 itidniž
tiiiliim i o la pi dut nu t r iinil ii
J iSírU
Pí) MM( ) IrinilUlii
íi di idn til lln' pllidlo Šuly
pni i iny in ni hin?no ňhee ltnl
pil a kilždý řliěk je šťnsliiý
který klipnMit lieintlsl puíi t
siréně ne o tulil ZUlínílii I ineli
rent pšeuiee sluji lilii rliilýrhj )
to Jhi A hnly také L'iHI rl sut
iini n) T M t„ šálek klelv stál
před Milkou 'Jíl krejearfl sto
din s lil zl malé prasátko klet
se dulo koupil za I zl sloj! H
A i a viií f! hiloiranifi i Nou t
lixi násoluié eriiv zíi všecko eo
jn lilllllé
Peněr je u nás takto dost řeiin
sluík vydělá za H hodin denně J
až 'i zl dělník 1(1 až I'J zl a t
na venkově ve luěsleeli se plat
íe Naproti tomu ale platí se za
kilogram MÍdla IU až ói zl„ a je
sir není k dostáni za tiiíisio L
zl Il také je lio liedostalek A
však již se prodává solené sádt
oi vas z AineriKv Kiioniin za
J zl
Kolieeue isme se ilnrKnli e ilo
hy že sedláei ztratili svoji tnut
kterou nás utiskovali to zpňsohi
uovv volehuí řád do ohrl takže
nyní má každý stejné právo a si
nel se dnes k veslu nedostanou
proloi' jsou VNUde V laeusilM
Vážíme si talířku Masaryka id
iMiťoveu milsime mu ve vénu
vážnosti vašelio presidenta Wil
i t i i i i ' i i
suna utery mih lan pevný ziikiii
lllisl 1'epllliliee Il proto jej hlt
zvváme velkým niiižem který vsi
ohře řidl
Nemohu vše vypisovat najed
nou u luulil tuk eluill posliipnei
jeli vy také pište Mátne jediné
iřánl lihyelioui se s vámi ještě
eduoii sešli Pak snad již lnul
invii liuuiieisl i dnes sloji lili
lil kl a je to jenom Vnila Srdeé
uý pozdrav!
Joseť n Marie Sklenář
NíiSim hrdiiunn v Siliři
Při návštěvě jednolio sta hrdinu
ze Silure v (luiaze v initiulýeli
i
Ineeh vypni vovali nám milí ho
sté jnk nesmírnou hídu v Sihiří
zakusili a dosud zakoušejí lísíeo
vé našíeli lioeliři - ani ne na ohlc
ku a potravé — ale na duehii
na étení O étení jes lam ne
smírná nnui' n největší jiolřehn
Pét let vzdáleni od doiuovn o kte
rém neslyňelil Pét let nevidět ěe
ské noviny a neviděl ěeskoii kní
lul! A přece en má dělat voják
když práeí' není ticho po stráži
po prácí? Není li éethy dohrř
éelhy tedy duch klesá ticho kle
sají mravy
Někteří z hrdinu nám v Oinaz1
vypravovali že když se některý
dověděl o katiuirádovi že má ér
skon knížku ihned si ji Sel u liéj
zamluvit A tu ohyéejná doslal
za odpověiT Ano holeěku tu již
má zamluvenou ten a ten A když
se šlo na toho Šťastnějšího I mi
již dříve než knížku dostal slí
il jí dvěma nehn třem jiným ka
uiarádfim
hrnul nmie irvati jrste mnoho
měsíců než hude možno dostali
ostí lodí ahy nasl lirdínnvé - ti
i ? i ii iiii
siee jieli inoiiM S přeplavili íh)
své vlasti A ty dlouhé měsíce hy
mm jím měli a mohli my i Amc
rlky jeíté Zpříjeuiniti
Heherte své starší knížky řeské
jež jste již přeěelll n jež se snad
někde povalují O něž již nijak
zvlášť nedhátí" Povézt svému
známému který iiéjiik knížky má
h požádejte ahy též dal )ejM
kuždý néco knížky ptmht I m
havné n my j hnderně v heilňáeh
fiosílatí (h Vladívnstoku Vždyť
v samotném VMivonfokii je piy
]'£IXI takových rwnénýeh jakýcli
jef Sto jelo Olílfthoil 1'řísfiéjme
iispoú těm zpříjeninémí jím t
skon knihou ty dlouhé dny Vifr!
Wiidniirlnii 1 1 C 'i i ri i im
iiiíIhivi iiti'i(iil nu říiul (iiiir
iiilniho iui iiidiiílm Palimiii n jl
IHi VMokll ii irll lil lili li a sliil-
híi h ť' Indiu dnšh iiišeui pM-ir
Husti li r i ]iiu i ni kniieresti
plk jil i'll O tulil slliii-he si
v e Zlnlllill Ve rrfr j'i ice
piislmiei ki" siu'iu u i iiMnl po
slaiiee lllaiitiiu z T ii " n jenž pm
nesl nhiiiioii t ' im zdůrazněni
plijell ZilkiilUI pmli lr Turistům
Hlauloii pi a il : "Ti ieet hodni v
ěkáviil jsem zdaž některý ze stár
še ěhiili tiiliiilu zákoliniliirui Im
tělesa pniedue svého hlnsii uliv
Zehie Ziedelii jnke slallos(o
spolkový kongres proli posleilniin
zluruiuiia niiaiidiist íekého i lu ho
dlá Zlliljliiullli Nejedná se li o
uloky ha jednotlivce aleiilály ty
lo jsou útoky na řádnnn soieiiní
soviinoii liulii ( leeloi val jsem ze
otevřete svá ústa a pnvíle léiulo
atiarchiluiu iiezáh'ží ml na
lom jsou li ělenv dělnických unií
éí llie a iloulani ze řeknete pil
nu ( loinpersoi i pakli ncvyéisil své
dělnické unie a nezhaví je n mm r
elile a tievážiiosti kn zákoiiiím lu
poslarániii se o to ahy jeilenkaž
iý nich hyl lapen n t fi lm hy hyl
ěleiieui unie pověšeli hyl Ink vy
soku jako Hamán "
Vrchní úředníci spolkové tajné
služhy o zahájené éíuostí své ku
vypátrání piivodeii homhových al
teiilátii a pařeniště kil" plán na
útoky ony se zlíhl iiiěeho na ve
lejliost licsilěllljí KorolieriiVII po
rola ve Washínu-toiié po prohlíil
ee iiONHozeiie resnleiiei iřeiierallil
ho uávlailuího Palinera prohlásí
jeli že útočník přišel o život
vlastní svojí vinou když homha
I i 'I I í 1 I
Kterou K resiileliei poloH uiUi io
ložil chtěl předčasné vyhiiehla
V rfizných éástech země zaiN
lín hylo do večera včerejšího dne
více jnk šedesát podezřelých nsoh
lile iiesilciuie se zilaz lilci liliui
ýeli mužů liazvíee eízozemefí kle
in V úlerý večer zatčeno hi lo v
Clevelllllllll dvacet osm podei c
ýeh iiiužli niuvíee cizczuicfi c
I podrohení lnuli II výslechu při
stéhovalcekýuií úřady a mnozí z
nich na lo do jich zemí vyvezeni
odnhiiř stalo se i v 'hír-aH kde
zatčenu hyl o na dvacet cizoeuiefí
'itlshiirské polici dostaly se do
úkon díikazy nasvědčující tomu
že anarchisté kteří v městě onom
loloili hnmliy v ohydlí soudce
riioinpsoiia a přístěhov(ileckého
inspektoru Síhraye prnenviili ia
ozkuzy vydané z hlavního stanu
iiskýeh radikálu v čísle i:i vý
hodní Patnáctá ulice v New Vor-
ku 1 lohiison v Pittshurprn m
lěeuý předseda odvětví Prfiuiyshi
vveh Délníkři Světových vyslán
yl do Píllshiirhu z rozkazu čle
na éíilo HKH Ke(řistraéní číslo lo
lo jest číslem Wiii llayivarda ná
odnílio předsedy P t S Nahíd
niilá záruka na propuštěn! John
suna z vyšetřovací vazhy hyla v
každém případu zaniítniita Mim
ié nasvědčuje tomu že v hlavních
úřadovnách anarchistů v Nciv Vor
ku prvé slovo vedou rušjj židi
Spolkový senát pro
fomké rovní právo
ii "v ' ' " r-"- r " r-iiiri ishoii knihou i iiuiie ony nirr
II lo od téeh malých holeěl fi zvlášťsejdeme Můžete sí pomyslit ]iVim ješté musí trávil pár mé
Blr N
Wlfr4
1&P tWCliovuohvtkii v
((padni Knit ttile
jc tak vyiwsnym JjkoffstovanHitíli
M'i í
ll' t ' r
I
LL-:
i 1 M - pla H ! t lili lllt
Jioítrmi h ll tlft (H) lift $IO(H) llkl l)o) ý pn?
nuk {no jiiislvu ku miiuhcm iiiéníV
i it i
Nfcill Si
i i i - i i r
I !-
ffti Uwlii 110
i i t 1 1 r- (
„km ttciottt i
-- ť- I ' - i ! I ' I i
l-
tli ! I
lU C ►
I v
HISSI It
pi:nm im Kndim niiit sii
i 1 1 -
PRYČ S BOLESTI!
í"'liiv'k Jitií " i'iil si'tiiiiiiíiM li"! m IoiíiIi' nii'l lie
Ink luh) jiní liVkini lesí kiiMélni lim IiiImipM i litiliilll
iiimi miillniiiM iiiieliliiiíciil iiirti pí-y liimil I ni (Ané
nllilié vyvi-llilill liclil II Irěillii t I m ( A H tnfih sn íiky "Oili
liilinl iií in jinimiiiiliii
PAIN-EXPELLER
lín ihl'pif Iiiiiii li-l in' I t v hul r WiIi-iii iiii I'll
iiiiiil im lit- II'1- It v ftli-h lni nOiihi' ixiiiih '
llrh'li linutím ki'li ImI-íIi h v lui í iiuU H - It
nl'n'li t khiiliitj-il iiriniif'li IMii K (1 lt-r iliiiit
li-li'ilii!Jiiii
NmitKlilti lit kluiíml lit' InJ ml lliiliiiťil) vnllJ-1 h InhViih
ultjn hi li"-liii A k'l)- kiiijiit hilu Kifllfr
ilhtl hii th)1 iiPlifMin íi-diiiliii "Kiilvj" h)l n
litli-kii lliliniliiíli) knMii Jltit lMif lni III" ) '
"-1 ICKlillllM II M'll JillllMI 0 JV' r r
11 SWiWZ
t AU KM II UK li (O
71 sii WntiiiiiKiiiit si
N Viiik
A
iilili-ilii I
M- ill J
DESTROYS ANY
v
X7 Ml V
poilaii hyl poprvé v koliyrcsu spol
kovýlil seiiiílorelll Sariřeiilcill z
liíoniie ii lo roku l7'i Zní
pak následoviié: "Odstavec Od
I Právu ku vollié ohéaníi Spo
enýcli Slálíi iichudíž popíráno a
níž zkracováno ve Spojených Slá
lech ucho v kterémkoli státu pru
lúznost pohlaví Oddíl 2 Kun
yres oprávněn hiuliz přijati vinni
né zákony ku provedení tohoto ml
lávce spolkové ústavy" Z ne
irasských Hcnáloni pro ústavní
lehlo iloilalek hlasoval sciniior
Norrls rcpuhlikáii proli dodalku
sciiálur líílclicock ilemokral 'VI
kciu z plíloniiiých senátní1
dodatek hlasovalo 'III riTiiihlí
a L'0 deiinikťalu proti doilnlku M
rcpiihlíkáníi a 17 ilemokral ii z
nichž vělšina jesl z jižních slálii
Po ozháiueiií výsledku hlasování
strhla se na Kiilci-iích pravá hmiře
potlesku a jásání přítomných ho
jovnic za rovné právo h nehni
lo téměř konce Po celé zelní puk
přijat hyl výsledek těž s velkým
i ' ti i iii
iispoKojnihii yni iloiiateK o
ženském rovném právu předložen
hude zákonodárná ni jcilnnllívých
slátú kteréž schválili jej iiiiis! a
pro
v pliiluosl vejde doslaní li se mu
schválení dvou třetin Málních xá
koiiodárcu
Ni proHpiVli l)ocinku
WishiliKloii 7 écrviui - Kón
yresník Cahler z New Vorku po
dal dnes v poslanecké itiiéniovně
koii(resu předlohu mi řízení l'e
derální komíne a hanky kteráž hy
' vládních rondu nifijcnvala pe
níže na zakoupení stavenišť a po
slivcní ohydlí lém i lož jinak k
vlilstiiím (liiiiinvfím dopomoei sohá
lieiiiohoii
UIcvíi od svrabu Jl
Neděli jlrt sl lnic řiVTdU tich jlndli
íoÁdrti iiiiikmI Vy Inúrli! mil I ilfmil
a zdravou ií poii7lícic ji fnalě znna
l il koupi V kiiilá liriifi ííi Af w
Kvlett Velkou lilicv Zt H()l
Zciiiíi poSi'i linií oiřilřinuifí fnijiemfl
řervy ukvmy (vuh iilluy h řuil VM
řlloil 11 KiliilVlMI elno Jij (Ub Jillilil
liiííil íiiifisepiíi -I A _ frkni iihi ln ul ine-ii't
aul Ieiilv4 t iiiiínl sítivu hiinlwi w
j(M'id fj niřijl (malinu maliťloitf poj
kiíilú 1 1 j j' fi lnut Jn f y iioi liliv'i
Tli li W I!ii í ( h -vHin'1 O
Wadiihjrlon i června Po ú
sjloViié snaze vedené po více jak
tyřícef roku doslalo se americ
ým ženám konečné žádoucího u
znání Hpíilkový senát v dnešním
svém zasedání přijal fíi pmli 'í'
lasům dodatek ku spolkové uta
vé jímž poskytuje se ženám úpl
né rovné právo nhéanské a tím i
vofchiil odaťk tento přijat hyl
I kvélna tohoto roku hned dru
hř den po svolání zvláštního zaw
ául konjfrcsii ve snémovné posla
necké ji odkázán po té senátu kle
rýž nejdéle spravedlivému p'iža
avku žen na ndpnr se stavěl V
ilneíní den však konečné úsilí
hierírkýcli žen korunováno hylo
ydareni nehnť ústavií dodatek zl
kal o íIvj lilový více než kn při
jeli jeho iřea fyio Oodaťk fen
to hitorícké di'iržitofí známý ja
ku útvnf dodiitck Himuy 5 An
Ihoiiyové au ií ly vyprieováu
Denní a Nedělní Pokrok
do Československa
Jak jsme jíž nékolíkrále v ciHopíse přinesli zprávu vláda
Spojených Klátři povolila zasílání zdejších čniiopísú do naší ('v
skoslovciihké rcpiildikv a z důvodu tohoto í my Začali jmuc náš
DENNÍ ti NEDÁLNÍ POKROK jakož í TYDřlNNÍK ilo stan
vlastí zasílali
Vašim příhiiziiým a známým zajisté zpiWhíle ncnuilou ra
dost když jím na náš-éjmnpí předplatíte nehoť tím uiiioníle
jiui hy mohli řádné sledovali život ("'cídioslovákú v Americe a
rovněž politické zprávy ačkoliv je hudou čisti npodénč Inidmi
jc ve velké míře zajímali lichoť ze zdejšího listu v nynější dn
hé dovčdí se více nežli z časopisu tnninéjších
Není třeha Vám (iřipoiaínalí ž náš list jest nejdokona
l"jší Zfiravodajský časopis který nejenom jest ohlíhcu v každé
domácností kam jej zasíláme ale naší vojíni mi (uj v Hilnří
ve Praiícíi (talií všude jej rádi čítávali Itopřcjď tudíž i
svým přátelům a známým v Kvropě- lento požitek zašlete nna
na DENNÍ a NEDÉLNÍ POKROK
$1200 na celý rok
+tl() na !řd roku -'í OfJ na čtvrt roku a podotýkáme
musí hýli vždy zaplacen předem
V případě že hytilc si přáli zasílali pouze TYDFNNÍ PO
KROK zašh le nám
$360 n ciílý rok
IIHO na pfd rnkn a hned po ohdržení holo ohnou 'H-opi= j
éneme zasílali Nenjfomeúle nám íířfitfdné napoili adífil ko
mu SÍ nřejefe hvdiom časonís zaiílall nehoť kdvhveliořn dre
í SK ipfltfié pfcčellí fřVllo hy to dlouho nežli hysle ne dvVélčll
že časopis- nedochází a posílali hyt-Uoin jej zhyteču
Zašlete fndZ předplatné jefclA niiťn liH adresu
POKROK PUHLISH1NG CO
1417-19 South 1 3lli Strř-H Omniu Ntrmku
1
i
% "a
i
f
i