Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 11, 1919, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    )l 7 WH ň W
ZÁPADU
vívmMYť táimVm xktom VWw) utm v amkkicr
pm jv rtix
VllMHIIFIt ANI1 l)lHtl!lliltll li liNiirw iriMir nii Aiiriiitui4i ti iiu i m mf i luitithiu tm j ' ' ' "'
1 "-'"# „ „ 1 1 mu nwur v i rn u n-ll on r I lPi A I 1 M ti l'Uil I Ul HIT UF UM AHA N Mt
V)írN K 171 KOfNtktt
OMAHA HrlRDNK II ClUVNA (JUNU) 1BI9
I (! i ( M' t lrlttil
CUU) il "
ao ©®eh®vé prý yhliiáujD Rakousky
Nářek Vídně nad zaslou
ženým osudem Rakouska
UIierAtí komunisti dobrými žiík}'
ruských bolševiku Mmfn
ronskc štvaní nu Slovensku
Návrat illinoinkyťli vojínu tranupoitem Lrvialhan
Mír zloby a záští
íďň čcrviill I lili s zalili
Jťllll llll lil ZVlllštllí ZlISedállí
národního shromážděni republiky
i iiKiiiislo'' presidentem její lr
Si'itiiii jdiž v úvodní sví řeči
prohlásil že míro ví podmínky
kousku pí ' I Ioi-im' rn'iií možno
přijmout! nriy iicziinuieiinjí nic ji
líího ih'2 naprostou zkázu země ii
vyhladovění obyvatelstva - l'i
Seitzovi vvstniiiil zahraniční tni
Ttistr Hitiií-r ve Vítlni i v linkou
skii pru svůj jt ( rnv sklon k bol
ícvisiiiii neoblíbený aby přečetl
podrobnou zprávu o výsledku pn-
nuly im-zi ním a několika Nptno-
tuociienci rakouskými ktcraz v
] m ! o i c i niiiiiilňlin týdne ve IVId
kil rli'iiil M' konala Mírová snilnil
va republice rakouské předložená
je smlouvou zloby 11 záští prohlá
sil hned nu počátku Ibiuer ji v zá
pětí na lo zuřivě niipndl Ci-i-liy
ktfří prý rfiikiiuskii vzali vcSki-rcii
1'iikiosjirni' ký i jiný pnunysl
Pirátu ( Vsk(in('iiii'i'kn l v v u I
lni iiznvícnrim úímmÍ- nczniiiiifiiM
pniizc podndicní !lr)(X)(l()) Nrnifň
í'ízí lirpí ňtidskí tiiidvlHrl on a
ziiíiinniá i zlriln i ncjrcniir JhÍcIi
rňslí iiéniccklio Rakousku v o
lilťdu príiniyslovHii i kiillurníni
[ ! ujišťoval Maiior h Tyrol
sko nikdy m-prisloupí nu pfcdlo
zem' podmínky míroví' a muži spo
léhali na vřclt' hv iujnif li i vňitIi
Nriiicií prňvř tak jako Nrincí v
( 'rcliácli 1'ícd lirlcnlika nirsíci
vysvětloval liaiier rakouská vlá
da navrhla Kalii smlouvu dlf níž
iiřtiiccká ňist Tyrol zůstala hy
Kourástí [{akoiiska ústavní a ho-ř-fnidářsky
jinak uď liylii liy ímmi
(láliiím vojenským pásiin-iu {a
kouská vláda doiifalii h llalir ne
oilinitnc o návrhu tomto rokovali
v St (Icrmaiu kď1 mír pro lía-
líoiisko se projiMiuava Jakkoli v
t7'to jiní i'ásii Tyrol jest uiocm
hnutí íi-rcdi-ntistň pri-c iiřiin-cký
lid tíiiniií doufal zi' nakloní si přá
telsky Ilíilii íile sklamal se v fom
když území jho má nyníllalíi
připailiKíiiti
Pokud dotýře se Jtiaduírli I'
lu-r n liranic Korutan a Štýrska
navrhni' nikouská mírová dtlcja
re hy o nich rozhodnuto hylo vše
oheeným hlasováním lidu pod ne
iifrální kontrolou Kakousko mu
sí mítí Uí z olichoiluíeli dúvoilú
přímé spojení n Itálií
intriky vr Slovensku
'íde S ccrviia Tllhé hoje
j'n h"' jí se méi 'inlapeh'in a 'í
ilní na sever Idiua je nmi voj
sle rcskoslovellskýlll II lielkV
ml komunisty Thíi překroéil
řeku Nitru 11 ohrožují línilislav
Siliuiee Čechií ve Slovensku stá
v ú se vážnější jeslí' tím e uher
šlí komunisté podněcují Slováky
proti ('celiáui Maďaři uvádí se v
zprávě té (aé správněji řečeno hv
hylo že jsou to Maďarniii sloven
ští odpadlíei) ukazují slovciiski
mu lidu na o ze ( 'echové nedali
Slovensku samosprávu a ze neza
ehazeji k nimi jako s hralry l'o
tisíc rolii žili spokojené Slováci
1'hry a proto přátelský ten poměr
měl hy hýti udržen To ovšem
tvrdili mohou jen Maďaři a Něm
ci uvědomělá east Slovenska silu
statek iiřesvědcenii jest o lom ia
ké hylo to upřímné přátelství 11
lierské
Mále vídeňská ta zprávu sdélu
: Ačkoliv převážnou většinou
čeští vojáci jsoil Nteifllwtt uí" ne
nasvědčuje tomu b hy holšcVÍ
mém hvli načichlí
'oslediií úspěchy ruských so-
vélských Vojsk npi'olí UiimiiUMiii
v 1'essarahii vysvětlují se tím že
holíevikiim velí zkušení němečtí
důstojníci kteří sortfiiiiísovalí se
ahy nápomocni hýli mohli holše
vikům v rkriijině
Kodiiň H června- - Komunisti
eká Vojska uherská dohyla ihěsta
Košice na Slovensku severovýcho
dně od 1'iiidapešli po dvoudenním
prudkém hoji v němž Cechoslo
vi'u i hýli poraženi
1 " n m ~y ť a
lK h- -ti lij r-í
til n T-ílu : :r-ZíS lil II AiN '
' i3 - ~_r iivi rvsf s--n„ r- u - i
1
4
j r vv
'Xii s
-S::
IL
Ul
ry
vé
llléí
lední z liejvělšícli Irillisporlů Ia'VÍalliail přistál lí-elitoilliii V llohokeii illioiskýliii shory di
vise Vyohraeiií tuto píedstiivuj" čásl lH!) pluku pu jich vysloupeiií 1111 pevninu
Vážná situace na Pokoj musí
pomezí inexirkém! hýt zachován
3000 sedláku po
vražděno v Uhrácl
Nicaragua žádá
Spoj Státy o ochranu
Washington R ('„ H červnu
Jíhoimerická rcpuhliki Nicaragua
[iožádalil dnes vládu Spojených
Států hy na pohřeží její vysadi
la americké vojsko jež hy chrání
ti mělo Nicaraguí před vpádem
vojska sousední rcpuhlíky ('osla
Jíícy Státní department žádost
tuto vyšetřuje
Udavač před soudem
Paří H forvun — Příští měfc
postV('ii hiiď pffd oud ílaston
Qiiíen jinnk zvaný Lite jení oh
viněri jest fa zradil němeekým fi
ídůfíi vojenským v íirusselu mi-
(řlíekoil oíctíoviilelkll Edith ř'vel-
Jovnu kteráž npomáhfll8 Mf[-Í-Hrifiin
k íitěkii d' Holandsku v
Jirviiíeli dneídi kdy $(mr Au J{e
(rif vtrhli n to německým vojen
ským Mondem k smrtí znst Mcním
odsouzena hýlu a rozsud-k tft vy
Vídcii 8 června Tři tisíci
setskciio onyvuteistva muži zeny
i děti hýli hu postříleni něh po
věšeni v důsledku revolty v zápa
dní éáslí riier - patrné ve vcslií
eíeh v okolí Ost filmům Kevolta
vznikla z nátlaku rudé uherské
vlády ahy ohyvatelstvo v třiceti
dvou vesnicích šinalicm přidalo si
k holševikňm což odepřelo pouč
vadž Jak zpráva Vídně tvrdí
nakloněn jest lid tamní více k Ua
kousku než k Chrání 1'i'ed nedá v
není kraj len navštívili Pea Kun
vůdce komunistu a Josef I obliny
holševícký nhiTský ministr války
Po návštěvě té vydali rozkaz ko
misaři Semelyovi známému svou
ukrutnoslí ahy nim vil tam vše
ehen oděv potraviny 11 peníze rri
kouské hankovky zvané 'modré'
na rozdíl od 'rudých' vydaných
vládou holSeviekoii Prolí tomu
sedláci nc vzhouřilí ozhrojílí se
všemožnou zhraní a nástroji ale
proti dohř" vyzhrojenému vojsku
komiinístii ničeho nesvedli Ves
tiíce hyly ohk líčeny páleno do
nich z dé ní lid donucen hyl ku
vzdání Palhou děl ve vesnících
vznikly požáry 11 kdo úlékem ho
řícídi vesnic zficliráliilí se chtě)
hyl komunisty zastffden Tí kte
ří zůstalí n živu hylí ohéíení V
celém okrsku Ostřihomském pro
hlášeno hylo stmnÍ! právo a yiv
denti vojermkA (líktur
[{akouský Špeh
odsouzen k smrti
Paříž H hrvun — H tník' VunU
hývdé rakouské wrmády postaven
hyl zde těchto drift pfrd (jný vo
jensk noud H jako ípeh odMZfi
véeri k irnrti
Vashíii(iton ) ( ' h června
Texiisský jruvernér llohhy zaslal
včera sekretáři války llakerovi
dlouhý (clejřnini v iiéinž uvádí vj
puinéry na pomezí Spojených Sl$
Hi 11 Mexika stávají se den ze dlíc
hrozivějšími a tudíž fa nuliin ku
ucdiraiié iniijclkii a živolů anierii'
kých ohěiinii vyslali tam včlší po
čet amerického vojska ádá zi
ruveii o diivnlciií hy mohl du hrfl
ní povolatí prvou h druhou hríca
du lexasské jízdy 11 shromáždili jí
v příhodném místě Sekretář vál
ky ihned zaslal dotaz ku velícímu
generálu jižního dupfirluicnlu žá-
liije o iicjiodrolniější zprávy o
poměrech na pomezi 11 znuz ule je
111 náhledu jest záhodno hy lc-
xasská jíila hyla svolána 11 ihilší
aiuerické vojsko vnitrozciiiiiích
lálioni ku lirauicíin vysláno l'o
inezí americko meiiieké až dosud
střeženo jest LJOJIOO liillži spolknvé
armády k nimž přidělenu jesi
lira vidcliični poměru i jízda polní
dijloslřelcclvn oddíly vzducho
veeke a inženýrské Shory Ivto
střeží hriiníce od Vimui v Arizoně
až za lairedo v Texasu kde jest
lálmr ětvrlélm pluku spolkocč jí
zdy Velitelem shorři pohriiiiiéiiích
jest ifclicrňl major I)e líoosey ('
Cahell jenž má právo vyslali voj
sku své kamkoli ahy majetek 11 i
voly amerických oliéanů eliráné
ny hyly liéheui (misIciIiiícIi
dvou týdnů Usmrcenu hylo v ob
vodu lai' Coloraim ve stálil Sonn
ni více jak čtyřicet Američanů a
Mexičanů fliipami niexíckých hnu
dil lia divokých Indiánů Vupii
Německo nemorio do
nutit k placení náhrady
Londýn X červnfl - )r 1 r
nard Iiernhiiiy nynější fimiiicní
míiiislr iirinccký prulilásil v Uď
líné ke korrespondeřitfim loiulýu
xkýcli lislů že Nétfieeko jest la
schopno válečnou náhradu ziiphi
lítí a že spojenci neniohou vůhcc
k zaplacení náhrady N'émccku pii
iiulítí llernhiiriř trvá také na
svém dřívějším (iroldášení že é
meeku mírovou smluiivu nepouč
pise
WillllipcK lí (' h červnu -éii
včerejší Veřejní' schůzí Ve Vir
luria parku pndilásil v řeči své
nuiyor ziicjsiiio inesiii ( luiries ř
(Iray že místo ani na palec ncml
stoupí od svélio rozliudiiulí [iniižílí
každého ziikoniléliu prost řcilku nu
zacliování pokoje 11 ákoiin ku u
fmtřfiváiií potravin ohy valclslvu 11
ku potlačení slávky ze sympatie
"dinak iiciunliu se zachovalí 11c
idici li hýli hezpáleřliým šlčuě
lem" prolilásil inayur "Nemnliu
také nahíilmnili nějnký kmiijírn
mis těm kteří městskou prácí u
piiNtíli 11 nyní znovu starých misi
svých se dožadují Přihlásí li se o
prácí liinloii dle niuiioslí iííjnli
- ale pouze jako noví zaiiičsliuiii
ci Iseui právě tak vřelým piíle
lem poctivého liniového dčlniclvii
jako zapřísáhlým nepřítelem nu
aichisiiiii 11 holševíniii" Vvlior
vrátivších se vojínu oznámil že
ziihrán? pofiidáiií jakéhokoliv prfi
vodu v ulicích mést ji a puklí nu
dou stávkující pochodovali musí
lak učinili přes jejích mrtvoly -Viidcové
stávkujícího dčliůclva
nechtějí dosud povolili nálhikii
stávkářů hy stávku hyla cu něj
dříve 11 čestné odvolánu Martin
I'' Kynu pfcilsedi Hnil řsl vi že
lezníénícli dělníků oilvolal 11 za
iic[dalué prohlásil výsady - cluir
lery dvou místních unií Hnilr
štva toho ve Winnipr-jij a v Md
niotiton poněvadž éleimvé unií o
né li ncoprávnéiié puužilí peněz
Pralrslvíi l pokusu zorKUMisovalí
"jedinou velkou unii" čímž vy
volána hyla talo velká stávka v
Kanadě 1'odnhuě jak z WjisIůiik
tonu se ozniiinuje učiní předsedo
vé jiných unií ve Spojených Slá
lech jež odbočky své v Kanadě
maji
'Zlaté strašidlo' anarchie
elieva X čďVIlíl
st rnšídlciii " iiiuirchii'
ruská ženu piíní Itil
šííí uuiircliislickoii
nejen v Mvropč ale
"Jatým
nazvána jest
liliová klerá
ii''opaeiiudii
i v Americe
Pujmeiiováiui lla z té příčiny že
vždy hojné zásoheim jest hitem n
jako duch zmizí kdvž kdekoliv
pinlii pnil iiulmiiia počíná jí pálili
Tu jištěnu hylo právě pri soudu
iiniircliislů v Curyidiu pří němž
dokizálio hyln že revoluce a vel
vé výtržmwtí propuknout! měly
náhle V liiliiilill liiěsleeli evrop
skýidi i amerických 11 tu v slejný
iieii spiknuti loto hylo vsiik zn
včiin švýciirskýicí nřinly odhnlcno
dvneet osm spíkleiiců zalčeiin a
pí-cil soud nyní posfavenn Kostci
lí italský nmircliUla honosil hi
při výslechu lim že jeho soinlru
ZÍ V A liieríce jsou Úspěšnějšími než
skupinu jelio y Kvropí poněvadž
v Americe "jí pracují" iuý oli
žnluvniiý pravil 1 " Nej větších un
dějí hkládnlí jsme v ruskou revn
t í když však němečtí socialisté
Irt' ti ti
01 ni II ni ioli' 1 1 se sVVliil ťilskviui
uliv dávajíce přednost luvalilé
euu'e(i I'r tu n 1 1 1 JMlie se Vyvo
lati revoluce v Německu a Kakou
skli"
Velká nlávKa trlrjMlíistu
1 hu ne III - črfx mi Pil
1 1 'Indi o " Imdiiie iiiid die
I 1t1d1t llolio ii i ilii li hlidi'
iIim ř in n i-i'ii lii 1 k i Spo-
in r „! 1 h v pn-b-dnh li h teelt
c udH ši h Nii 1 1 uí Ku slávď
diiini li n 11 ta li i v ii[ in a
IM 4 a I 11I11 ti 1 1 1 1 1 í ' 1 1 lcli'Lrill'i-
1 o lul I ''! 1 J KiilicnkiIlllpU
Hic 'Ulál udlilllii předsedy llllie lé
Ve Mivkti jiii mají Zfiiuéslmmci
Wesli l li ťnioll Teleiřl iihll ( o
iiMrii'ini TccMiiph and Tele
1'h'iiu 1 'u t t (( I Tel''raph and
ill'1'' I O iik i pilill í1'llVlÍl lí
mi niiiiiudi jako Mickny my H
nimi záruveii na sláv k u půjdou le
min opci íilm i Priihliišciiá stáv-
Kec s č zclllé l du ji'é mí-
iiidlleli se lili UÍ hllduu i cleno-
unie 11 jiných společiuihlí za
lítaní a sice lak fa odepřou
přijímali a zasýhili ule hodní de
peše předané společnostmi u nichž
stávka prohlášena TelceraTní slu
žba pru časopisy ludiin o však pře
rušena 11 nedolčciioii zůstane též
Icletíraliií sliižlm železniční O pří
činách slávky praví předseda Ko
iienkaiup tuto! Když generální
pušliuístr líiirlesuii převzal ve svo
ii správu jniénciii-vliídy telefonní
11 lelc(Tiiliií linie slíbil ale přej
několika týdny odmítl mzdy zu-ině-diiaiieii
zvýšili Miniu lolm spo
lečnosli iiechlějí uznali unii a do
služeb z pěl vzíl i ty členy unie kle-
11 na slnvlu sympatisiijící se stáv
kujícími opcriilory telefonními v
jižních státech vyšli Obě sírany
jnk stávkující tak i společnosti
jsou přesvědčeny že slávka tuto
oiiho trvali nebude a hkončí jich
vítězstvím
Nolcak pnjima
návrhy spojenců
Smřlú loupe
} lolandsko
v y t
roHiri
Co nahradití má Ně
mecko Spoj Státům
VVfi'ihíntou I ('„ M červnu
Zlíáfy imejíckých olějinA tuj zni-
huhn u poíkoz-n4oi íofljetku jích
válkou ponorkovou jinou válré
nou íínnoKtí fiéineckou dostupují
výo téměř jednoho hillíoriu ďl
Ijirft Jk oznámil vfifrn koiiířicii
zastupující m-kretář htítit Pok -
Samotnými ponorkumí ziiůsohenu
hyln škod z fWJOMOM liá
tu toto huďt povinno S'mecko n
hradili
svoje uemi
llaaj H června Holandsko
chystá se rozšířili sví fizenií víiik
hez krveirolílí a velkou jirmádnu
niiižfi ozbrojených jen rýči a lupa
(jimi Nové území to vyrve svému
odvěkému iicpííleíi moří V ně
kolíka málo lýdneeli uhájena hu
de poslední práce na vysušení mn
h' uyderskélio íUu získá Ho
lmdsko ve čtyřech sjjmostluýcli
rozlohách neméně jak rL''l0!l2 ak
rft rozlohu ledy větší wí provin
cti' Xnyderská v níž nyní mjlcp
4Í (íeníce dohifidnkí hp díifí Ko
lnu poslední éántí tun fa uydď
U(lo zíí!"uy hudou mocní lúm
i f budou vnitřním tnhm veli
kých mořských hrází Jíž stávají
cích h tlumil vysuíeo' odvodu'
ní rozlohy přej zpl vním elná
ncí Provedeni tohoto velkolepého
fiodníku vyžadovíilí )nl dohii ně
kolk rokíl
Sioux Cíly ln„ M červnu Tří
iieniíiskovaiií hipičj ysloupilí vče
ra několik minul po poledni do
místní stální lumky v Leeds zdej
šítu přediiiěHlí a mezi tím co dvíi
lupiči h revolvery v rukou drželi v
šachu pokladníka lumky 11 jedno
ho oliéaiui třeli vešel klidně z
přeli rudu II du kabely uložil (ť lOIIH
v hotových 11 zr +2U000 dliilmpí
sů Svobody Ve chvílí tí vkročil do
lumky jiný iJičan kteréhož jeden
z lupicii imzlioii revolveru srazil
k zemí načež lupiči uvřelí po
kladníku í nim občany du poklad
ny 11 zase klidné v jiuloniubilu jak
přijeli lak i směrem U Šímu Čily
oljelí Poniiiční druhého občana
k zem i srnciiélio jet dosti vážné
V íul ladné zavření byli za nedloii
ho vysvohoi-nl Po lupičích není
doninl ani stopy
Orrkává e nov?
hnutí Spartakovu
He-f lín H června Oďouzejd
popraveni bevína N'issena vůd
ee loi vorikýcli komnoí'dů puklá
dá M VŠeoheclié zři osudnou poli
tíck'ii ehyhij hivorského kuliim
"J jjíoiž dfitledkem řiepoehyhfié
buď nové ii mocnější hnutí pnr
takovefi zh účelem vrení přítom
né vlády InWedky popravy jeví
' jií v Perlině kd řinfízen hy
j v4"obecná mřivka a íavpis I)íe
pí-íbít uveřejňuj" pobuřující
ídánky Hpíiilakovei k zahájení
nov íínností při(rjvovili w jíž
po rittkohk Ijtluh
Paříž K červnu riiNopisfun
doslalo se dalších pudrobnnslí o
odpovědi admirála 'Kolínka před
sedy Ouiské vlády 1111 Sibiři Kol
čak až 11a dvě výminky pfisl upli
je Mít návrhy spojenců po jichž
přijeli splnění nehulili jsoil spo
jenci uznali vňeruskoii vládu -
Kolčak iiesuiihlaMÍ s líni by v pří
padu že by po vstupu svém do
Moskvy nemohli hned úslavndár
ué shromáždění svolali s volal ku
zasedání ono slirouuiždéiií které'
roku 1 !M 7 rozeluiáiio bylo -- Nit
podmínku I uto iicliodlii " přisloiiií
lí vyniloiivaje he že ono shromáž
dění nebylo správné zvoleno a tu
díž že nemůže represeiilovnlí dne
šní líusko Nesouhlasí rovněž s
lim aby l''insko jako samostatný
slál na národním shromáždění ru
ském zasfuiipeno bylo I! věci té
má rozhodovali jen ús a vodárně
shromáždění Hcpodmíiiečné 11
zuává však neodvísloiil Polsky
Návrat presidenta
Paříž H června - V kruzích
presidentovi Wilsonoví velmi blíz
kých mluví se o toni že iiresident
doufá vrátit! se do Spojených Slá
lů co nejdříve ahy jíž dne čer
vence mohl se podíleli na schůzi
kabinetu President hluboce hyl
dojat posledními holubovými Jit
lenlályVe Spojených Sláleeli V
poslední době president Wílson
zaplaven byl téměř žádostmi Z A
meříky aby zabránil uvedení
prohibíee dueni I červenej Hoil
dí se však že president nemá prá
va zákon onen odvolali jak pro
hlásil fciierální návladní Palmer
Mírová srnlouva ne
bude nyní uveřejnřna
Wanhífiílou l (' K íefvmi —
Ve vládních kruzích zdejších pře
vládá náhled že prenídeřt Wihmtt
nevyhoví pfáni polkovíbo senátu
aby mírová smlouva před podepstá-
ním byla senátu doručena n uve
řejněna Prenident jednání své
obhajovali bude hii fa veřejný
prospěch toho vyžaduj" by míro
vá nudou va před podepsáním v
známoitt jepiilu