Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 21, 1919, Cast Redakcni Editorial Section, Page 2, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    t!rn ti
11 ujyvjnm
♦ kKLti '}! ilo ttifttisttti ltálin K!)
IVuuim
VOKliQK PST 11 KVftTNA
t
i
Mfll
'V Prá
ittilMltillMHirMMIIIi
rroUii ítikjch vojínů - N
lodol ltMy pHÍ lHtt jMi v!
jluii Mitk kvhv plukvi
kkehu dUí }dipk nml lvi
hftdilě tnlntlIíMH l'k ulit'
)it tisku jCIlí fplHUllllí 'hune
lýth likru!li"sť"i h '' Imiiivi li Iv
jjiotláil A i)iltV vTskul lift Ti
MU-ku MV H MsVVlí okl llu fild
naivini národu Vojíni tikiuup
Právo Udil ani M Mi ř
ho IrMnni ne(wvvillt proti
bmiebiiýni nknifiiiisfiMii ihImmi
sho maďarského "ikil v tu1
Mastném Srbsku "Plévu Lidu"
i vjvfii' psulo ptu válku ! -iíí
líjini ibshtnv bez nejmeii
Ší pniuíiiikj utiskovalo štváéské
r prá vy víi MU ih liMfi A lin-
kdy " dohodil uznává Je jsltiv sť
VMIM-tl MlllU ohmVllI ZIIHVVH llMI-
Ui lit ncdťivéru k v laď ii IihImi
li{ stnleiné lutše vojsko jel tilu'
ttivř za hfjlvMívli okolnosti sto
jí iui přední Mní zi "Mv kivíí
jsme prodéluli akci nu Téšniskti
inj počátku iií k nařízenému ií
► lupu ti deinarkaéní čáru 'i'
hlaŠIljelllV že mis" vojsko cluiva
! e vftéi obyvatelstvii I zujat
cfiin ncjvétší benevolencí zatím
CO Polácí ZUchácli 1 IIHÍilIli lilllli
kruté a bezohledné Nechceme
vyvolávat! nijaké konflikty iď
musíme upozornit jak šířením
podobných nesmyslných zpráv mí
ře vřv na Tcšíusku je pnákozová
jiti linlMiť MVívo Mílu' velkou
nt'1'iMÍMÍ ofíttijí ii'phít'lHkv liMy
zn Imiiiivrini 1'roti'Htiijvmv pro
ti pflHdllU pMlllí "Tiiívk lhlu"
jež iiiir-viiíin piHtiíjí zvtMvii um
"rnrNki'li n Hki'h vikn
kdežto uh lívi jiki vrnliy vyvr-lu-lc
líilnkv Hpil'i'ttí 110 právu
n KpnivcilluuM pro rvpnlilíku
("'('hko-hlliVCilhkull JHIIK' oclmtiii
kdykoliv oW-tovHtí ?1rHVÍ h potu
žiti Život"
Kauítán "bratr Voíka
vil Lídu étvniv Miilc "muhIiuIi Vo
xktt" V MVíkfuii hluvř" 'I 'f"
tm ynHi "limtr VohUm" JwIimhi
liyclioin hi iihMí iivmIoihíIí f
kíipitni Voska jHt pokrokovým
koHhIÍMoii aiiKl)HHHkíiii -vívoju-vř
Driiiuijívíiii udráno víclc '(-
fičím hlavu vSk ilMiiokratnn
WiiHkýin kt-rý ocrúujv
li nolítick- íkiif úlky
vnitíní cciiy Viitlf'iiiiuiik'li"
i-liuviní (I hhivnř lli príi-e Kl"-
rou kdo konň po KvJliližnl JJ'
řluvřk Mamirykovii j-nž
tiiiuží pro ilol-ru vftí-i-h i
i i ilíUfití iďiivivi
HTIHKIIr J'i'liv'i i'"'™ i
-Inko mvviihi ziiííiiiiiJii WíIhoiiov:
Lim fiinnítiíf(ivi Zrovnu tuk ly
fn moiilH iioŽHilovat liro ki-Iic jn
t rámožnvlio MMirtimvaf''te
firíoMNif kili' jakA Mrani n"-
„f uplHliuj" proKrwiny ví'li
pukul rhtéjf hkutMř l''l"ki' !'
ř NftHlďjlHÍ' Vill'IM'llO
fu řluvřkíi iimfrí'ki')i'i oIivdim
ď tiiřilíi-lKTiiVťli ou'ji'iioviíiil Mra
nífkýVfi iivSil'iiii rfl'lřji víiťliiií
v íivof hlíni"
% odálwiUm y Kadaní a Cho
rnutové — XavMívil mm outý"
vřlvk tiilálostf v KihIíihÍ 'í''!"'
lřluií j ifoklíflt-iii k polit"
níholijým luláloHtPMi iloilu )"
iVmf' vinou h provokací -uWko-i
DopolliK' tUw i Mnu N"'
Mt ro'UVMlí vollí na y
jíny MojW na Mráží "A-ipKÍ
vv'lHtfIfi' lM- podávkaiiií í
Ma vylmiíní" ''Mi vojaí
cliuvaVi fiplný klíl a nřiiKTkývli
provokací mí tovAíoiaií Odpolvlii"
NVřiíPÍ Mrhlí M' f-nfnř z
iií' vfyíli vřlkonmk' Klž
Níir'í odpiílcln' prt!Vo'l"tii ílí Z"
líi n túmií napadlí iiroí
vř vojsko z KJ"'n í"1 '
proti vojsku Mřclnó faim po ní
ipn voko v h'-f''ofrmií za
kročílo — O i'lál'wtf-h idiomu
fovkyli Sít řl"k r-iK-lMý'
„4 olraz Maar)k WÍIoo
UU-rf 'i' umUiltí na kruá"(
fť''10 vojka SťttSt MM
wuy flívalí M'íl! v"k
"řWStí í vy vm'" Vo
jáf-í ♦íakzaclovwlí vfií fwi'
provokací"! cji!ír'f kv o
várny l'tM'y v '(""'"'' í's'
m é ''A ti t u l H Li-
ffu'í v prfiVi i v j"-
„} ímm-í tokooí i
MÍÍ r ám'vr''
i
lidí ne
(de dl
yviKinl ! Mtmpil vl
knt rtUl lení In ÍIaUUui 1 in
i n iivi í pu 'tijťittiii m př
lrni puliUHiiVt li pivlitnU j'
lill itMumi MflltHM lt U v
ulá p!ťi-nM utUliťiil ♦!' lvu
iui ihnlniíiil" k-li' jnivicut nv
pt Holinu Im niiniMnt li Ňmlui
IH lnillll piUtnlil" KnHM'1 Smili
rirtlMUiiwk iHltwl ťitiMftltt il
div VM'tMnu-iikí liily pru Slu
Wliokit Uviiviál W v iidpuvřdí
voltvil Indu-! liotl tím h' iiiutii
tíili k{ ídlo dii Hih!iMmI
M"dlll tu ř-plltollloi lu' llrť (''wkimln
vnikl' npuliliky uilki kníni''
Invvn-ku luk pťknyni úipř-
1'lli'IH Jť iplilMlUlMI Slu VlIlMl
jnkní I jvliu MhmiÍiiiii iiiTMii ky
iiv wlika liiiiliiii'iinM Piílv }
M"nsil rndoM lnul tím tuk jnku
Inpniiid i luidiile Innlc mm i v ú
pliiviu Koulinlu hMi!uprin'iiviill k
RlilivpvviUií lilliliUiťlioM i iVhMiMo
vvnMtv ťvpuliliky ku ktvrv ilnl
ký národ má vívlv tu nt t li Tu
fvví Kcnvriílovv yidniílu litidlui u
!ir niv luírndiií liyinny a tfiivhil
i pilivndciil ndvlirnl " do nvvlui
liytti v palávi )ivalřlio i'ť Itv
d(ilia kdi' Inidv M'dlíli vin
Jlábvm
Nirodní Listy pítií: První ro
(a IV iiosliiVlíkti t Itlinku iihn fii
dá iiiiyvluiin xdvlili vární oIivh
nňin h fdivaiikáin ('i'Hkmovciiikí
rvpuliliky jvjivh Ktjinn vímUo k po
nIviIiiÍiii iidáloMvm Praví v pud
Matv tolik: "Vríitili jmi' n' po
velkých HVÍzvlíeh Mnozí nií
liyií žiiláruvání liolScvíky a vílí
dodticH na nvviii třlv rány udíle
li' jim v zajdi na rozkaz komisu
rfi liolívvívkých iu" ni v v lv lul plivu
du Xvzííámo Hynipiitií k liolw vi
kfírn tím nivu? k Nvincfiiii ktcíl
v jich íiitrticívli priiciijí iihiiip
tiřmvckoii prácí z Uunku n jxnív
do krajuoMi odlindláni zaliráliíti
lakoví' iiítaci V HaSÍ inlmlé rcpM
Idicv která nám tuk přírostu k
'irdci Xvi-Iivviiiv řádiivlio iitlacu
7Íti) NV-tnvft v ťcfiiihlicv iicvlicv
iiip opHknviití Marvlio livzpnívf
páclmiivho Hakotiskciii mi lián -
tlCIMIIV len uliv ni KHMV II 1IH-
vítípil do liíavy h ji oIiviiimmii
i'ihkoMovcik' rcpnldiky h prc
lidcntviii iiiiňíui Maiirykcin
c initiui koncčiu vypudili z ro
pálených inozkA vzjioniíuky m
utari Hnkoiisku a IlMiinluirky io
kud jHinv ziiv my a nai nmiiri z
1'Vhiivív Itálie a oMatní vřniv
vojnko vCHkuHloWlinkv jsou víc
i-ky taková Mialiy n provokace
iimrny K VefejnoMí píik voláme
NVďjfo ni' vyprovokovali lidmi
poManými k vám vyvolní houfe!
Proto na Mráz pfvl provokatéry
za nřz povHŽiijcuiv každého nii
kulanta n životními potřehmiii
každého ohvani ktvrý iivrř-pek
tuje do dfíHledkft nařízení vlády
každého vojína který koná Spat
ní uvoji povínnoM C j' Némeviii
ííileiu nvho ("Velioni Ikiiu' žáci
kou národu vlaMí i prehldentii
N'ejoiie zairodaiieí kapitálu a ne
jsnif přátelí holáevikň Oduiítá
iiií útoky nékfcrýeli nHÍch faio
pUíí proti liaSíiu luatřím na Té
ííusku namířetté ehecm hy kaž
dému přiroMla repuldíka k srdcí
ahy každý ni''l na zřeteli že do
lro repuhlíky jení doluem jiá
v-eh"
Vymáháni přeplatků maxlmál
nich cen — V pohlední lolé za
chváceny hyly některé kraj' líní?
m tu ll I
repiiMiky mocným oiuuiui v
nmž jcM od výrolefi a ohcdodiií
kli zejména od zeu(édél''íi po
žiidováno vrácení přf plalkíi již
svéfo jím hyly dáuy nad cv
ny niaxímální Ake t vedv v
íikfprýlfh okreeeh k liajirolé
mu rozvráceni veikrho upole
lmVi-m h fionpod'fřkeho Živold
Ahy pořfiiH fém iieínén hi ko
nee žádáno z iiíktrýeh Mrau vy
hlávoií ví'oheefié mn''tíe pro
ly kdož za dřívjáí rikouké vlíí
úy fvuy maxíináloí překročili %
kn na návrh f-u příMoupíií
(leinhfp jeM jato 5yl hy tím
tfen veíkirý príviiř ejf ohvva
ttva iYhua volná ruka pru
yyhknM t'n do vá í v hudom' :
nofí S' trsti %r#ul Mm a
im'i ís pO'J tííufe ft Vřáeení pří
píatku dopoií4f-jí m hí-kU-ri'
hy přím'lio vydírání n ž súwuS
přcp(fkíi ttfiítfátťtitjí ívivntt )
kdož zhoží fiii-iAaeeHÍ zkoniumo
valí lŽ VHmiVi í fl kdož- j
dohrw vdílkf íál prodali
— llnf 'l (mor koíMÍ Mf v mi U l'tkrikť
tti I t nkHih trnh IVIhhi I
HA o f!rJilvMvi li MthW pwJj
tm Irjil fkliiJ JrM liiiM'MM U
Uji NhIÍ mtiHv liiN Iv J
ÍhijiIi V nlliktft V íikir-í
liíťh uulA tri it ji M íiřvny li
JUhni i ifiiuM' vivly í'' a
ni'tU juUv pyvuléid ktrtv
jetlluí huilmi pfílťluÍ o Mi-
erld ptfpUlkft liifluuluV ňll H Íev
jifviliUlm ťrMmi neluMiánl TI1
ktluř miiíiihiii teMiui pírpUtkv!
Vlétl liinjl hýli rluáiřiil o-l il'
iihn íokrttiiáol Zilii''1 VaK
h hy niniivMiv jlmvvni tuk
nimi "kvla-mé" ktcíl íhM
pieplánli lihy je dtUv pnidall
ilitiilrt % h tiikiivjni rpftnliPiu'
dimníciuk huilv UáVtnf pÍTplatki
Inlil klv uáwnl tu j oprsvilu
diUniliuNiu rt h' falu ánl " fK!
íá-lčuí }'U které I ft tétu nkvv
ťhléli Vtliuikatl kapitál
Chalupnlk loprn lavruldénj
V Ivm' liivi nheviiti llílMé a
Mtilv IiKiriiiw u PlihMai liale-J
vím hvla v minulých ilnevli
mrtvolu ihaliipníka Krniitiáku'
Wieiluiura z loivniv který m'1
ll iihélí loiipvué vraždy Hjl
hvyirii-tediií hlízUMi Mivlvu n'
'e lidu do hlavy a iinuiveii Vrah
uloupil !'Y Wesxeilinuruvi éeiiuui
Idižeiiiiil tiilmlkii w které ln
Cti knriin v iTiných hankokách
Stopy po paehalelí není doMlil
ido sto kfokii ml niKta vraždy na
lezen hyl eikáuký lálior kile dva
dny před líni táhoíila rudina Dit
uivlova a najednou zmizela
Legionáři v Nómeckiim domé—
Kv právám zdejších nřnivekývli
liMfi o doniiivlém íádéiif viiuná
h v lirnéikciii NViiivckém dumé
oznamuj' éetkiuluvvické velitel
Mvl: le('ínmííí kteří podl"
ídéleiií HVého pluku joii hývalí
IiÍÍhIiiíiiÍcÍ rriinnmké cizinecké
Ivffle hýli asi — Munlé div hlaú
i ohceeiintva jež hylu Hvřdkpm
tohoto případu — vyprovokováni
pounéeliein dvou iiéiueikývli vý
nmtkn kteří prý pídi nimi prchli
lo IIiÍMIiohIÍ NViuevkého domu
VcnalczSe jích tam doiiinlťali
žv Mpiáva domu jim poskytli ji ú
ttilku v lozjařeiii dali ne Mrhiiou
i k výtržnoMi kterou váak tií
uiveké IíMk zveličily Vojcunká
livie'lilif V cíli na místě proti
til
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiii!::::::::::::::"
Kmmé vlasy
'il klil m vi kln tm it il '() [Wt h Mii'lt aa
i„t li M Uj V Vl#tt i# f-ff A ti KhimI irliih ll'hii t"li MtoWt
i tnuk t ii' ijitii imM itfttu i lnft lUij i Vvi ki i-"
( Ilil 1'H 1(1 V
Scverův Silltcl vlusů
Id tlHV
Ahiirirki Wttm
rttk4 1 1 i 'i A Mi
r iv TmIM r"fi
Mílí IťUil !
tt ft rll tl-t l
I 1 lxll vl VfIH
kl M lllk Ml ltM
M iM k trnv IU
kl i t H wí pi uiM
n i I in huIh
! '!'
N HH 1llr ten tnlniMit n ()riii ll ý h lí'm ku li Ink v ji Im
ii)iili')l kuMilirt knhn tlmy nMilii l iilv mlt ( 1 1 til li1 unint ív murmlv
wí ni nr lnpiV Xmv I wmll l (ej ttiMill n Jihu pvlH ithntn #ltRnliil it 1iMmI
AMik ll1tM'iir i liillí tem trnu 5 uhlu N Uv ilurt
Ceiání vUiů
l ("mlíi tiiiti-M vUř klv jHI
Umu lr U I VrlM ii ne li tfm-fiii
levtrovy řotnAdy m vlasy
(hrit-u' lllt fimiHili) kiií'li'li'i wfv
ID iihIi bhiii nli riVr t iIih Ilílv lu
lik V lvlki1 I nil MHV lielki kriil
m k pln #h nl# aS irnlů ilini
Vymývání hlavy
tilmhiiv tiliiih mta kletí l tm 'In
l'iM ievlli v miťv h Ii tmu dílo nn
tir'lirhy li-ťi liiiť' Zkvlv
6vrovo L4rbné kotní mýdlo
(HriiinS MrUi(ii' HklN li"l
l'l (l I H (nlll llll llllllll kll'l'llll
i ''lenit r"ltiv Mnři ni ji It I i pil lul
li lil I Viim L'p crlilu a li' ilnii
ttvfiiV !' 'll'
til Whíí H Hl V '
n-iiiilnli ilnlti mwli
ilt "kieiim' kleií
iMlnAlint HliMII pleť
kiAHini ímlvil ilmt
iti-ňmii vriif Crm
iNteiil' 'p 'remn)
jiní ilulilv N i liv itlliť'
niAitií tiitnii k k t"
mil ňi'1'lil I'hiIvImiJIv
ji tllil 1 1 1 til Hl-lt
ihnkiM iťiltií i inu :ií
i-ti t it n iv 'lun
Metvtity trky jmi im piodrj ti v ďkArriiii h Vtlm im1 íihIi-jIv jr pi Jiiii'iiv jiik je le iili'n Aiiie
Ivlilnlv Ji iivinuhlí ll hn iiImIiiIi pililc mini )nlli'Jiii liliím Iiiiiii n -liiní h HiniP hm Je vt plm em
W F SEVERA CO Ccdnr Rnplds Iowa
lllllllllllllillll
ll
H
I!
I i
I!
Ml
-
y
!3
C 3
y
11
s
r
pn
výtržníkniii přísní1 zakrořila n od
vedla j" na hlavní Mráž
Cck4 Obec SokoUki'— armá
dé V Sibiři — 7 usneseni výboru
hyl zjislán jménem víchu Hokol
itvn éeskosloveiihké iiriiilíilé v Si
híři tento poziraví liíalří! 'ýloi
feské Ohee Sokolské MiroiiiáŽdé
ný poprvé ve svobodné vlasll po
zdravuje vás druzí a milovaní co
licjvroiienřjí H utajeliýni deehem
naslouchá nie zvřsteni o Vmhciii ne
vyrovnateluém hrdinství o Vn
tich oliétech odvaze kázní i lá
ee bratrské Snlce naiv zachví
vři se iioeíty lásky a obdivu Isme
íťaslní k hrdí že jste krev niuí
krve že jMe iiíiíímí bratry lako
dříve o blanických rytířích o li
řím jdi saň zhubil u llruneví-
ku který zkrotil lva — tuk dnen
dřti nnSe vyprávéjí ni t ponvál
nou éietou zkazky o Vašich hrdin
ských řinčeli jimž se obdivuje
svéf líturie pozdravení Tiskne
me Vis vScelmy k své hnuli mí
bijeme Vás toužíme po Vašem
návratu lanfte nám zdrávi bm
tří Na zdar!"
Jftk 19 ubírá na kovový poklad
íeakouloveniiké republiky — Ve
Odírej na sev zá dráze byhi vt
konána sbíika daríi na pokbid
řenkolovenMé reiiublíky mÍMní
komisí V Íf7 říslech o "m oby
vatelíeh chudého kraje tiíi ří"ko
moraVfké vysoéiné darováno na
pokltt'1 ffrnmii zlu fa a % k'
l'V) tri stříbra Chudá vdova lift
otázku } "ritu vy přípéjefe' hi
poklad vas! republiky" " od
vétíla "Nemám UtMih' Nemám
éeho bie)l dtrovala Ale ékeí
i přece nří-o darují!" roze
pla v uíích náuioíee -zlaté w pda
la i'- ' slovy ! "Tu mále'" „ V
famjíí íkole po výk)lii uéítelo
vé o bíre dxru na poklad nuíí
řepoblW hláíl se chudý' eblapee
"Pan iiéítelí já mám jo jedou
fříbrnoií korunu kferotj vřnujl
na poklad pomohu fíw n5í re
(i II VI
Nn novot
Pro uncJtMtnélé vdovy a tirotky
po hrdinných vojínech Česko
ilovantké armády kteří v boji
ta oivobouní Čciké vlasti po
lotUi ivé řivoty:
'? dne ( kvřtnu oziiáiueiiy % IlíM
Inie 1(5 kvétiui!
Mul Votava Omaha k u
ciéuí památky pí 'A
iiiiiiiilnvé re So Oinahy
mi místu k vél in věnuje Uth)
Váe Ilajský So Onmlia lr
Kř Pacul IJneoln Nehr -MJi
Ví Knrulitut Havlíčková
Miuřř ritý Hans ""
Olnkar Aseberniaii Chica
„n Tli íiíX)
í'clkeiu
(fllM
Nérnci chystají ee
k hromadnému stěho
vání do jižní Ameriky
Mtiikliolui lY kiřtiia - Jfeniiř
získávány jsou zde důkazy o tom
Že Néinei mají v ťimyslu liruiiiad
né střlmvati se do liŽní Ameriky
vbíšlř lo Urazilie n Arucntíny
jakmile dopravu přes inuřv bude
novu zahájena Nřuieětí kolonisté
z tet litu zemí dali na (édnmí svým
li'fijanum v í íái že v zrnii fé bii
duu Vítaní ježfo mule jich nelili
k vývoji tamních zdrojů V Mssen-
ském a Kuhrském distriktu zdají
se býti středisku féehtu příprav U
vystehování V rssenii Kamofuéiu
zřízen hylu již zvláštní ttpoleé
nost která otázkou vystídiovulee
kon se zabývá a snaží se získali
víechny fiofřebné informace — U
jíhoHmrríekýeb vlád jak se vyroz
umívá hyl jíž iiřinéu dofaz jak by
se k tomuto iiémeekéniil přistéhu
valeetvďzaehovaly Místa ílam
Imru Hol trop florst llínslakcn
Nfirkrade se nejvíce zajímají o
lutu otázku
Černoši dožadují
se rovnýcli práv
Nciv Vork N V lú kvřtua—
Níármlul sdruuí pro pokrok čer
nochu ve Spojených Státech vyda
lo oznámení v kterém praví že
zahájenu byla kampau za účelem
"získání konMíliiéníeli zákon
ných práv upíraných nyní více
Tónin iKiinsnijí ii in rrtnOn nliirťm i liilivm if ltiivt Ain it vIhhIiiIiii
HOTEL "PRAHA"
kletý Jeil i'iilnř rmivu v)itmvit vííin viíithiim xMfictilin vkutn ilu
kótován N k'le kriijiuiA ravjlAtM iln Oiiuihy tiiilviuiou nviif tAinmi nli
nliiliu a pnliixllí to tifjli'l ( hul nil jllln x prnví řcikp kiiihviiA hy
vlit UHpokoJf O pllxeu nil-tiiich i ctikovnlih krajinní uelivA lhk
JOSEF PIVOŇKA
noh 13 Williím ul
OMAHA KEBRAB1U
Puritan mouka
CílďKA Spotřcbiijle plný pyllík a iivpixlaíí li se vám
upéci nejlephí chléb jaký jste kdy pekli vraťte prázdný pytlík
svému obchodníku jen nahradí vám bez námitek vaše peníze
Odborné mletá z nejlepáí pšenice v Amorice
Všichni tíroeerísté ji nm jf mi skladř
WELLS-ABBOTT-NIEMAN CO
Schuyler Neb
dlí nějakých 2'iO(KK) Némeň Italu
vé vyžádali si pru sebe také nínic
eké distrikty aby získali vhodné
strategické poinezí Ve formálním
pozvání uherských delegátu ►pil
ířuje se všeobecné uznání sovřt
ské vlády
President Wilson
čestným doktorem
university v Praze
Paříž 15 kvétna — Pražská
universita rozhodla se vzdáli po
etu několika spojeneckým státní
Itňiii' dh depeše došlé z řeskoslo
veuskcho kapitolu Muži takto vy
znamenanými jsou: President W
Wilson premiér ('IvnieuecHU pre
miér liloyd ÍJciirjfe a Profesor Ma
saryk president Československé
republiky Všichni jmenováni by
lí čestnými doktory pražské university
Revoluce v Mexiku zdá
se býti na postupu
Washington I) ('„ lú květnu
— Zprávy které získal odbor stá
tu z Mexika naznačují že révo
luční hnulí vedené Franciseo Vil
Ion nahý va značné síly a zprávy
tyto jsou potvrzovány rychlým vý
vojem událostí v stálé Cliihualiua
Víllovy sbory znovu zmocnily sr-j
DR KAR H BREUER
operace tanské neiiiocu
DR MILOSLAV J BREUER
dlagnoHA vnitřní nemoc
' CEŘTÍ LÉKAftl
l'lí unii rt(itdi)Mifl niAiiio ifukonMou
lithoratoř k lopoziiAvínl vSvrh newofl
Míniifl iii iiidi iim''uI spojeni pro vivcle
ny oprrneuf t vnitřní plfpHiiy neiiiii-f
ffiulot mi V pukojf NhIo 210 Kveurity
Mutiinl fliulovn
rievefovýrhfnlnl roli 12 O ulíe
druhém piin lenil v Jilclu liiu oln Nul)
Land & Cattle Co
HURON S DAK„ BEADLE CO
(ilirliodiije pijdtiiky k ilohytkum
Kupuje n prodává poumky ímtmy a
iMiytck
Kdii l v n pfil kuupíti dobrou farmu
v pčknA lirHjín anclm kdo rrt A v Houtlj
lliiko! fiirnni na prodej duplMe nu:
r S MATĚJKA Hurou So Dak
T3I llp
Mexika v uiiiiiilých dnech a pu ně
kolik poslediileli dní koná studia a
ohledem na zdroje země zvláálá
pokud bohatství nerostného se fý
če MísMe tato přišla do zemé na
pozvání mexické vlády která tou
ží po navázání styku Japonskem
jak čtyřem pétíuáui éernoškébo Parralu jak došlé zprávy iiazna
lidu ve Spojených Státech" Sdru- čily de fo již po druhé v tomto
Opravdu zářivé
pobló'1
příklady
Sbírka pro České
Národní Sdrufeuí
AŽ
odyJíí Omažfckl
žení foto se dožaduje rovného hla
sovacího práva pro váichn í-t-r-noehyí
právo k získání sfjubo
vzdčfáuí s l'loehy tk aby mohli
rozšafné vykonávali svoje občan-
ké povinnosti npřa vedli vé soudy
za víechny přeény éerfio"hú prá
vo k zasedání na porotách zvole-
uýeh k souzení éeruochú obranu
prolí t#néovónf fieHlpovédoýfoí
(My oitertoii rovna prav ve
veřejných poreíeli kiíliovoáeh
jíoýci vrřejnrrlí sloiižíeíeii oiísl
l0)eeí H ktfJIHtH přlvilo-f k ŽÍ
volatí ve veejoém í (toukromém
zamMnnf
Zftaíná část Tyrol
přířčena Itálií
-
1'tirfž IV kv'n Mírové
podmínky fcferá llakoulíu imisí
pod"píjt čjiií opifi-id pro vydá
í liabi Mnt í&f} jízoíi li Ty rd
méníeí co vojska íllova zmocní
la se tohoto rnésta' Ifle došlých
zpráv vojáku vládních bvlo
Víllovci zujiifo -Jejich veliteli %v
nerálu foinezoví se podařilo u
níknoíití Je piilmu z ijošlých
zpráv že VíIIíj je k to véMí kuní
palí v ( liihliahua dle svého přání
a jeho stoupenců stále přibývá--Přednovídá
se že v frrinu htutí
revoluční bude v plném proudu njfw-e h eítím w mnohem Ičpe než
Jak íe zbaviti revmatigmu " Mé
la jsem revmatísm přes čtyři ro-
ky a ja iJvm roky jsem byla více
v posteli než mimo" píše pí Mí
iih Carlífrceii ze Superior June
tíou í)nf "Také jsem frpéla hroz
ným bolením hlavy a skoro každé
ráno jsem dávila íkař nemohl
mojí nemoc rozpoznat! Py la em
VilééeiM Dra Petra llobokem
Slova nemJiou popsutí v-skerá
dobra fohofo léku pro mné ucíiié
ná Mohu kouafi nyní své domácí
mříže zaťhválítí í krajiny souseď
ní Villa jk bylo i čemt# hoHlá
yldti prohlášeni í nebrul podí
lu na přepadení nMccka-Cníom-blit
S Mf Uíú neml zau zodpo-veduoiifí
Japomko chce obcho
dovat Mexikem
Monfeřey lXJV ktřtíia
ZÍtJášlilí japonská luísíe vedená
přp'iíténýnj ioéMv jmik ílbaron'!!! Uunm aMMpo)íebi
íoz"ři 4 it4n krtiny td" by-j m kou vládu přijal do
jvui kdy očekávala"
Pra Pefra flohoko odfrařiuj
kyselinu močovou a t Sečky jiné
neřísfofy % krve 1'pravuje ed
viliy ožjvnje ochablá jáfra a ob
novuje sílu a čílosf ď eci4 Miiisfa-
vy ('UUť časopisu obsahující
daláí informací ohlední léčení řev
malísmu jwkož l jiné zajímavé
čfení piiíle zdanoji un požádání
)r ÍVfee ''hiiiey i Sons Co
101 Wjishíiiífton 'í'dvdř ('Uiiuiih
lil - Moboko neprodává r v é
káruá h všíik jest dodá rám jj
ď'Ul pÍHlO £'líii'ítíÚ j"dljifelj
Ad víTti'-itnt