Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 21, 1919, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    tritu )
t f M t t M I ♦ ♦
: SOUTH OMAHA :
♦
DrobnA piAvy
# tYnkýih kniho
- IVl J---l piVot ÍIiAmV
spolknu' rft tik mb-hisl e v
po b is jikn 'tupte tm
tlt-t-v liiMi lmti MitttibvKm lw
♦lem Sj lin i iiVi'h IMníkú V Mti
frtdmV I) "l M d I kVlna
Van Zpěvák pimWu h ctslmi
Jt liíltl 1110 11 ti I číslu HJ M
I: In" po dlouhá bia jřiisliiVii ň
lad ijťiiiiiik n j-ntrt jnii jn
bo fUiVrn ťtiiltnk ti íUaW
ln'íň se li titilo sjidii pltié Ů
platní
Schue Zveb'bn aeilui klubu
llrovvn Patko mu udaná minulou
iifK'li v HcmmIhí miií Ihaeálá a
K I ! čšh SO Velké lllUŠtévě
'i iiilcíťi's léto nriíaninice jcsi
všeobecné unavána lomu uasvčd
čil jo tiknllUMl o ''lil lada jillollá
1'oilnVeÚ f Misí ěoskiWtVIli cle
(iy klubu se přihlásila e to řjf
VeM zajisté pul imÍ1 i'ln Vlil il VV
minu klubu líni jenom vzrůstá -
Dopiv městských komisaru uhle-
iltK' ZÍÍCIlí pilfkll V lUlší ČCské
čtvrti nasvědčují t tmi ii ť každé
um ií'íiisii našeho Klubu na p"'
volaných místech dostane ne milí'
ziléhn uvážení Stejně také všem
žádostem které týkají se riízué
Jio zvelebení oprav ti čistění liv -vá
pravidelně vyhověno Nikdo
nemůže popřít i že kliilt má ji ny
ní náležitou váhu a jeho vliv v tm
dolloliosli bílilo Se jollnlll řVVŇilVíl-
1i Výboři kteří niíijí nn starosti
sbírání podpisu nu vydláždění I -
VMtelláeté uliei ml W k O ulici
podali příznivou zprávu lichoť
vlastníci majetku v let o části misi
české čtvrti si iIIíiIiv přejí Přes
to žo výbor má již dnslučitclný
počet [MxlpiHii přece bylo usnese
no nby požádáni byli o puljÍM í
ti kteří doposud navil ívciii ne
lvli Ink nliy na teto lílťitiwti
všichni podílu lin 1 í Ťuklé? v
bor pro dliizlni S ulici ml Dva
fútt' čtvrte k Dsiniuicti' ulici po
dal zprávu příznivou Sdělil h
Vhiidc kam znvílali byli h wIhi
tou příjíili a každý inajclník žá
dost o dlužím ocliolně podcwid -Miijctníci
z Osmnáctí' ulice píílo
lun! ve klubu žádali filiy se též
pracovalo o vydláždění (Miniácté
ulice od k O ulici Zádohli této
bylo vyhoveno a ihned zvolen vý
bor který na této vřci hude pra
eovat II zajisté jak doiilYuiie zí
ská doKlateeiiý poěct podiÍHÚ pro
loto zveleheníi like výbor který
mři na starosti sbírání podpisu na
dlažbu uliěky mezi Devatenáctou
a Dvacátou ulicí oznámil že zMuil
dostatečný počet podpisu mi tuto
dlažbu To ak zavdalo příčinu
] debatě v které se poukaovfilo
k tomu mnjetníky v okolních bio
eíeh že když dláždit Í bude se ])
vafenáetá ulice od Y až kh l inf
1 by se také dláždit! ulička v bio
eíeh těchto Tento náhled uznán
byl za správný neboť čím včlší
dlažební distrikt tun pníce je
1ieiiiejKÍ a veškerý triajelek V la
kovém okolí získň lepíí vzhled—
' toho důvodu volen byt také vý
bor jenž povčřen byl prficí na té
to záležitosti Všem výborům by
lo nařízeno nby do příští schůze
VHeehny správné vyplnřné petice
přinesli Dopisy uičsbikýrh komi
Mfň ohlední situace parku v na
Ží české čtvrtí byly čteny a píija-
Kormsrtři ozuauiiijí ze na vč-
i (-p slále pracuje a že již í oMhnd-
ří výbor hyl zvolen Tento odhad
čí výbor musí vybb-dati v knihách
veehna jména imijitelft pozemkfi
v tomto (listriktii n proto práce ne
může jití příliň rychle ku předu
ISylo usneseno dofmatí odhndčíiriii
výboru aby práci hb-dčl uryehlíti
Majetnící bydlící na Hestnáeté a
M ulicích si stěžovali že příjezd
do féto částí je ve velmi ípatřiéiři
stavu a proto tajemníkovi klubu
ji V Krbeloví bylo uložtio
by o úpravu tamní ulíee se posta
ral Jeíté vU't nutných oprav bu
de žádáno 8 jirofo je jovínriostí
vs'eh majetfiíkft aby s za řb-ny
klubu pííhlisílí Jfdnotlivee ni
kdy neof H to ničí-bo dokázali e
v opojení je xíla jako klub do
U&fa-me mnobo
)♦
tv
Z místního trhu
V fírnifi 4voíkk ('ommmsíori
í'o a uproslMkování protlt-p li
vlhn ' dobytka ne v minulých
finech obrátili nAslfujíef kraj
AtAtnYifW V'Al(irío Albert
Dvořák DooVí Kri ííouek V
iivioi iiwiiiui i menz jeiicn je o
sesli nvřtliicícli a jeden o čtyřech
svét llieíell
1'aní Suie Husáková oděje
lil se svými dvěma lí'knini za
%vvm mancleni p Pumciu llusá
k'Ul do David City Neb kdr
jinciiovaiiý jak už dříve jinc ndé
lili získal 'ýhodné zaiiustiiání--Přejeme
roiné llu-ákové v no
vém působišti mnoho zdaru štěstí
a spokojenosti
Taní Marie Vidlová bydlu í
mi Dvacáté první a S ulicích na
- r ji tilu se návslčvy svého syna
p Václava Vally usazeného nu
ťjirioé nedaleko Sarp-nt cb —
Strávila v kroužku svých drahých
na venkove čtrnáct dní Na Ven
kové M' ji zamlouvalo a sdělila s
nóttii že je roku letoHidlio dobrá
iindéje na úrodu
— l'aní Marie Pavlová bydlíc!
v čísle lnl2 Dominion ulice za
koupila si útulnou residenci na
Dvanácté n I ulicích za W0(XI
DoHavndní svfij inajetek prodala
Icrojnnu p Josefu Šafránkovi
který eo nejdříve se tam nasté
buje
— Taní Bobková manželka
známého starého zdejšího osadní
ka ] Josefu Dobka bydlícího v
ěísbí 4M2 jižní Devatenáctá lili-
c" je po delíí dobu vážné nemoc
ím Ktnv její se však při dobré
lékařské péči rychle lepší lak že
j iiadéji-i na brzké pozdravení
kterého jí z plna srdce přejeme
— 1'an J V Košnař známý náš
tuírodní pracovník vylosován byl
na porotu po příštích čtrnácte dní
' — Krajané kteří chystají se po
slut do vlflstí krabice s životními
iK-zbytiiostuii mohou se obrátili
tm p C Hroinku Šestnáctá a Wil-
liaui ulice v Oinaze nernaji li ža
neh beden Zde dostane se jim i
bližších informací stejné jako u
V Tesaře a v redakci našeho
listu
Přednáška redaktora
V Červinky z Prahy
Vích prudký lijavec kfi rý snesl
se- na mésto rui v hodinách ve
černích a zdál se býti ncjm-mílo
srdnéjšíin právé mezi H a ! ho
dinoii velké množství krajanfi a
krHjHřiek dostavilo se do Národní
fcíiié aby vyslechli vyprávční vzáe-
nébo hosta (Vebfi amerických p
Vincence fervínky redaktora Ná
rodních íistft o persekucí lidu če
skébo v dobř uvétové války Živel
né radostí íiad (wvobozením ze xta-ltý-eh
pout onoho nádherného 2
říjn obrození lidu naáeho m čty
ífťh téžkých a dujících letech a
soiéaH(iýeli poméreeb mílovHiié
vlíití naiíI jež — aí dflb-ko je za
bórami n vodární tni rejvřelej
4í místo v naších rde(cb
Vtt J V Košnař pMswfii mí
stní odbočky Oskébo Národuíhr
Sdružení přtdstavU milého hostí
naznsív ť byl jedním t fčeb jíž
miiobo strázní vyfrj'élí v té dusn'
tmoí-fč-ře kterou jo jrojiikutf
války nad krásnou vlastí unií vy
tvofíl vlola ktrift vídWoikýeb
jD b biu A Xv t nit I blik J lts hý put"! Mllil UilM
tll 1 MtMikil AbtolM 1ikll I i i I ji svitni i
! 1 f V iotúd lln Se 'lim J I II !' lt #! i
Iív! 1 ' IV'11 1'lňj'iti 1 ri ldn0 h l 1 ti
Vllki % t I blCp!l Dil'i' tl ) (mil U i(llti liíbMi 4
líistl Ylrtt t I" 1 Vp'll 1 ll it(šiÍ lí It I íltiři" tlti'li
Iíi-! rt 1 JiM 'I rflV I l v-cn j K 'bd li ! -ti-tt") il i
j l ' Um i VhIiiii 1'nil liidi! i„'ii( tilliti n limem lii ih-ťfitt
jlihii i Itihbuiťdkrt Soiibmri ohruIHMi iil l ulsMť-Ki tu ( I ih 1 lo
iMolít rl llolik Hlbci H ' l 'titi'! li'i l'l jtbA !i lii i nčiil
's 1 J PidrttH il 1 J t i [h-Wi
ii)iiii 'nnk HniiM-l n t ' V imU lmi lu tk
' t 'ImuIUii lk D'iU'c ! 1 Midl ihi fpil d l'l 1" MM"t liýtu IC
v k ilaoics ScdliUi k a 1 A I i 1 1 j ) s! Uilti -iib i luikrr
1'M'lii n líejdil Coittsltu-k i 1 islil fodil iibliiřkll t t MlHltllúll
Kleiik IIsms VáidaV K llřáb k i)ib klilr a sdelié pilsiklUC
Alois Kiiiiopást k DeMnet i Vái biv ib'H-kvh vbnlidii pfo Itrlé ri
Probnpce Tliuifl NoVnttiý n A lucid dob tiibvbi lukdí došil lil
Smejkal i'lntl4i-n d 1 K nifitr jih lo iby nMnmili m řtrácrnnst
Pljicnc ViiImIi rniák Dudi-í 1 vcb lak til V pudslule iiiIumI
Vy bolll) 11 bdlll Nicib-tb' Wi lul' asi ťiliř m lul mlpiibdlií luediláší
V KobW Ieivjh A Kw iitkow ski !ce v Mmac o klen' piiiiiiinie po
A sli I ni : luhu Hiilňnčk Sihn iilcnlm' reťetát tit jiin'ui mísié li
b r Uin 1'ilpojd miioho iliiUích po
V krajlnskýcb kl llíi ll dobfe 'drobmi'-! í liiřiito ív krátce vy
n'iiný p IVank Klabciics zakoupí! měínni iluba pn dnáAly ni slačj k
v ti'i bio dílech pčknoii Velkou i v pm čilěn! ši t loni jak ské
úplné mnderni residenci na Dva le ehmal s iiáiod iispoú jádro
ciiti čtvrté a li ulii íi h v severní ! národa v tčcli i híiícli obmu'
isii mčslii do ktcié se iiiblčhujc ! ho proiiáslcduv iní a jak na din'
se svou rodinou ibned jak zále-srdi-i luhoval si naději ve víléz
itoli s koupí biiilon doliolovcny Kl m' i v Iči li nejsi i hšIÍm"' jšich elivl
Koupe tňlo I _ la spiosi rcdl'ováiui ! lích kdy ílčsí ti-ulniiských
i d' II Tet i viní který má elkou bianí dálo se lakika jistým
'isidiu dnbneh loajelkú na pr v -„ vňHwdi a tékýeb
'b'j i -hvílieh kdy blav naších věrných
---Pan Anton Jindra koupil ma 'v-kýcli pn nikii ve vlastí po
jolek od pani Marie Škodové zná jklcsávály pod lil ruiulii a kdy
mé porodní babičky na Dvacáté jf„ jcji-ii srdcí vkrádala se tehdy
I íet í n I' ulicích jopráuičná poebv boost docházely
-- Známý obchodník p John lprávy že ('Vcliové a řesky vi
Peklo zakoupil majetek na Itvti-(všech' zemích v zabraničí pracují
áté a S ulicích pozůstávající zej i budoiicninl národa čes-
kosloveiiskčho a to vyvolávalo no
vé naděje Každá další zpráva
jež rychle dávána byla do oběhu
mezi český lid a Šířila se s úžas
nou rychlostí po celých ( echách
Moravě a Slezsku sílila tu jiskři
čku naděje A když pak počaly
docházet i zprávy o českých legiích
a zdarech práce profesora Masary
ka předsevzetí národa -se ulužo
valo i
Dnes po vítězství tak krásném1
a tak skvělém je patrno že mčli
jsme sice mnoho upřímných přátel
mezi vclmocenii a sdruženými vlá
dami ule že svobody jsme si vy
dobyli sami svou pevnou vidí ži
velným svým odhodláním svou o
bělavoslí a svým čistým zaníce
ním pro věc ujařmeného národa
V této práci osvobozovací česká
Amerika hrála úlohu tak skvélod
a čelnou že je nutno znovu a i ni
vu děkoval za vše co bylo vyko
liáno Ibčník pronáší slova -díku
národa v patrném pohnutí
V další části řecj mluvil o té ve
liké radosti jež zachvátila Prahu
a eelou českou zem sesterskou
Moravu a vzdálenější Slezsko ono
ho památného 'JH října roku 1ÍJK
kdy v Sesli hodinách Praha a relé
'echy zbaveny byly dvojlilavých
orlíčkú které vždy v Minulosti
by ly "pro nás odznakem jioroby a
pout Tu vlnu nádherného nadše
ní zachvátivšího všechna věrná
česká srdce líčil - a my chápali
tu radost českého lidu neboť by
lu to velkolepá chvíle rotříštění
mříží žalářních a znamenala čer
vánky lepších dnú
Poměry v zemích českosloven
ských nejsou právé nejlepší po
névadž panuje velký nedostatek
životních nezbytností zvlášlě pak
luk prádla a íatstva Hude do
bře o nás zase neboť bohaté země
československé Jsou soběstačné a
le dnes naší lidé žijí V důsledcích
zlodějského rabování a rekvírová
ní které prováděno bylo Vídní po
celá čtyři Ičla fícčuík pak končil
apelem aby američtí ("'echové po
mohli tak ochotné jako pomá
hali v minulosti - - ještě Iři anebo
čtyři měsíce učinili zdarem akci
o poslání parolodi s potřebami ti
tak dokončili dílo které tak skvé
le zahájili
Není pohybností o tom že ta
to předuiška vykonala plně svfij
úkol Apel milého hosté i Prahy
zajisté eká w náležitou ozvě
nou My jiomúžemei A učiním
tak rádi! "
Po přednášce J'"lny byly p Í
V Košíiflieni a red Otakarem
Charvátem bližší informace o lodí
do CVkodovefiskfl Hed Charvát
vedle toho odpovéděl na jistý do
taz o kterém pojednáme ješté
zdéjí ponévfldž otázka la vyvolá
In jístÁ rotrx'euí Pan réti (r
vink pijiojil pak další vysvět
lení a dotazujíc! ne panf jak palr
no bylo byla plné uspokojenu
Pari Joh Horáček neebř příj
mé dík th dopravu váWbo naši'
Hit hosté automobilem do siné n
zpét
ViMui vť pull
[Veřejnost mela by žádati pň-vodiií
Nuxntcd Iron
Lčktři varuji pint nclif ipriini při
jiiimti nAlimiky - pmvi
1 sAuaLI IUti
I i ihuuiii inrmiunv mi-
kych npidmdih ►bi jntjtu řftpuxky mmUw
c-rnUl hniU I Iblice kle Wdnjw iJluUm iokjt
ttoiitl ItfjUOU
Silu ráznost a
vytrvalost
Inko orgftnlckí iilfto -NuxAtfd
Iron
M(lliřrU 1 14 11 r!l'llVÍ d lí
i i Ij i'k l kl HI i' l flMHif bv
Al t 1 1' ' iti i Piík liliu- ot di
íi'! V tl"i bio dlir ll plipls lu Vl il
nle l íii1i !( di vííié il v i-c nim
b In jim sjí" Inio ii n jn
in li ikior pedl l'i-lii In b'Jil Sf
reieii Piípis jMenoVniM lul diV
siiijniliM rui i
4 V g
- i
VV H+U
:'-)'' „di -
"tři! ' ' t
Mnj drahý pane llcllere S
hlubokým soucitem píši Vám oble
dne smrtí řadového Vojáka Vikto
ra llellera členu Kctuiny H JII
battailonu kuloiuclnícli sboru Ze
mřel vojenskou smrtí bojuje pro
vsc co svobodným lidem čin! ži
vni hodným žili aše země bylu
vehnánu do války opakovanými
počiny neoprávněné úločnnMi ná
rodem který byl rozhodnut ovlá
dnout! svét Itylo nezbytno aby
lila naší země byla vržena proti
tomuto bezohlednému násilí Naše
zi mé ZodpověJčla skvěle — - muži
ženy i děti Vaše ztráta je svr
chovanou občlí jak jeho tak i Va
ši a jsem jist že nemůžete jinak
než cítili ve svém zárniulliU opra
vnému! pýchu
I jišťuje Vás znovu o srdečné
iviupathii zůstávám Vám oddaní
FRANK I- MINUS
major generál I" S A vclile1- hf
divise
IViiueie L! března l!l0
Svrchovanost Ture
cka bude zrušena
Paříž 10 května - Anglické a
fraiícouzslíé sbory budou odvolány
ze Smyrny hned jak autorita Ke
cka bude tu upevněna K nkkupa-
ci Smyrny došlo jako předběžné
mu kroku ku zřízení plnomoeeii
slví jednotlivých slálň nad různý
mi krajinami evropského a mij
ského Turecka což znamenali bil
de konec existence Turecka jako
svrchované říše Sultánu turee
kéiini jnk se vyrozumívá bude
dovoleno zřídili malé samospráv
né pásmo v oblasti PrusNV pade
sát luil iní jihovýchod od Cif ihra-
lu kteréžto místo bude jeho ka
pitolem v budoucnosti Francouz
ské časopisy sdělují že Spojeným
Státům dostane se plnomocenst ví
v Cařihradě ale americké autori
ty sdélily Ž doposud nedošlo k
určitému rozhodnuli Hada člyí
jak se sděluje rozhodla nby Ati-
lie získala mandát pro Mcsopo
lamii a Palestinu Francie pro Sy
ni a Cilíeiij Itálie pro Ailalu
Spojené Státy pro Arménií Je to
hlavně přáníiN Anglie a Francie
aby Spojem'' Státy přijaly plno
mocenství pro Arménii Jakýkoli
krok v tomto směru musí býti
schválen koiijírescm
Oleí Poutníci vezli
8 sebou lihoviny
-
Sandusky O lít května —
Otci Poutníci nebylí probibičníky
přes to že íh takové všeobecné
jsou považování jíle prohlášení
právníka Jlewnou l Peeke-a kť
rý spisuje historií prohibičního
hnutí pro bývalého guvernéra J
V Hanly-ho z indiány Peeke
lrohl4uje ' dokáže že Poutníci
mélí lihoviny na své lodi May
Hower až do krátké doby ped
příjeb'Mi k břehčifu Ameriky a
příčinou okolností Že neměli žád
ných pří uvélfl říjezli bylo }e
jím ď-šly JVávník Vt byl
jedním ' sloupu prohíbíéní tr
uy v Ohio po radu IH Po víe
jak Čtvrt století zimétfiÍvA ne
hledáním záznamu 4 pfoierň ve
spojení h probíbíčřiím hnutím -ÍVeke
prohlašuje fn předpoklad
íh JifiéAtvo novo anglické bylo
ťi n(iilinlhl ii-ill Nui iIi J lom S jilm v li'nlii ti iilditili i"'i'lli ' lot
tli nílliiiiv li lu (iviMift) aílii i miIi-Ii'1 I -u-'l yiiH mnn tě
IMlik 't ii hiU jl uvrlťiil IAII 'il ) bv nll miIs!i #'ťwhilii
linu it liknii liinoilí Vflřjnirtl ď loni( Siikllli Siitnli"! lom mii l"
iinlimiU lilu iioIii iii( nii ki lni tr-t iili-Htuijí Íi !i-ii iiií-lnlii k#i' v iinilia
l-iiiln li liiiiýr ♦iinlnli vím řld lifí ilulil i Tl kiW 1'iitďlittii il kMi'ťil'1'O t
li le nif-li lv i ďlAlil lift li-klilť H íll-lili li"lii lín n Ktiliii S hnt
nnli'l limi li ii lluňl íi li-kiiinlkiol nl'jr lol il kli-rtin líkem v Am in-i
l„i-lihil S- linii II vnk illinvmi ihiul k K-kmi mi iil'i nu Siiiiil" !
„n mk nilili'liiili' i Miiimkii n M-lili se hnili IUI ni vvll-kiilill sIhi
M M I H lltuN
Tí-ii' li'll Mid íiIi-kii nU I'V řliiilí inilíln inivl iiijíloiklii A mělnili
Mm řileniii InliVtilii ťk iMln ilili r ř ( i wiiotfil silu WImaI"'!
- ioH'ti Plivli v lirliiili I fniiiii' Nijileli iln-lí "líni "'I' "loni 'II"'
hiiiií nlé iniiliiikiiniiti liiínleiliijii I řkniukii! ťlrnv MiMe se jh U illmihii mu
ile ftn ni ul tulí ik iliill n kiAil M(ii l-vsle ne mU ťnk Leili' le pi li
„ioioo tnllelltv NnBli' lom HikfAli' ileiin m t-lle i ilv tťlMt ťil"H'
řl inli' řiiioii vjl iln n lilfíM''!' !!' ' iMimliiili i'n lknli
UpuIurMIni výrobě - Vcďjaě iivclr-jiniii
i n ri in i) i i i iii ii i- línímu Pí in iim i'iiiiH'ii
S!illVillii liťvilďlm Irkiiď V lli'lliVUi' lietniti'
in i (vi stoonké ii'lď'Uiil v New Vmkii n "
ko-inl nemilí nice Wi-itrlii-iler ukouuj Ur IVi
illiinml Klnřn uew ynrikčlii) U-knU1 n Nilsovile
li II IMUiihtl Jlllill llliV luk HA ill'lMlét teill"
liylll Wlrjlliwl llinOMii'llll a VBtovfinil plcil uíl
vfintm MH'tiillii'k'lm Mfta pml flieiitífk in
t to Nimiteil 1 1 on ucti sípuň prfiví Ink Ootife
jiikg NuXBlřil Iniii Nuniitcl Iron nelil ýliii(m
liijním lúkťin iiOnA IHúriiIkuiii víeobernč iMif
ni v' ni pfut i nliirilni iicoiiřuiiiikťni ži'lítin
(iriiiliiklňm Jrt sninlmi trv llelnč nril'ml( m
lunu iieí-rrimjl ntiiJt ňmilii olitííi ř u I U 1 n If li
'ruliil luiiriijl iiiiiroto iiinkoJivý ňupí-i-li
kuMčmti 0'llicnili'li niílio iiiivrAtl v mim penln
K ilimtšnl v no"-tč tiiiiit" v vki)i Iřkřirnieli
nbslinciilní nezakládá se na prav
dě Podařilo se mu zjistili že ka
zatelé iinvo-auiíliekých státu ne
toliko pili ale také dovolili aby
se konaly slavnosti při kterých se
lihoviny pily v značné míle
Kolčakova vojska
ilohyla města Samary
peru 17 května Vojska ad
mirála Knlčakn zmocnila se Sama
I J' ibileŽitého lilěsla V Povolží dle
ozuáiiicul ukrajinské liškové kan
ecláic klení sděluje že zvedéla o
lom ze spolehlivého pramene
Německo bude při
jato do svazu národů
Pakíž l'l května — Připuštění
Německa do svazu národu Matu se
bližším v sobotu kdy předáci spo
jenců uvažovali o tom aby Něm
eřim dostalo se zastoupení v mezi
národní úřadovně práce Přadov
na tato bude Noučástí svazu Míro
vá smlouva pak praví že členy té
to úřadovny mohou se stáli toliko
členové svazu '
Američané pečují
o rakouské děti
Vídeíi 1!) května — Zvláštního
velkého fondu pro který od Anw
ričanií bylo získáno tMOOHK) po
užito bude k vyživování děti v
Německém Itakousku hlavně ve
Vídni kde mezí dílkami řád! vel
ká ňinrluost následkem pod výži
vy Práce pomocného výboru bu
de zahájena hned jak zásoby kle
ré nalézají se na eeslé dojdou do
tohoto města
Bolševická revolta
otřásá Bulharskem
lomKn Jfb května — íKe krva J
vým srážkám doAlo v Sofií niei
posádkou m revolucionáři kteří
žádají rcsítfuací vlády a zříení so
větu dle depeše f Vidné V celém
Pulharsku jak wléluje depeše xe
jeví neklid Kiiščuk Fílipopoli a
Varna taktéž zachváceny byly re
volučním hnutím
Nebraska třetí na
pěstování dobytka
V nniem Btáti rovněž připadi na
kaidého obyvatele více do
bytka nežli v každém
ítóté vyjma v
Texaiu
Podle zprávy sestavené zpravo
dajskou úřadovnou omnžské Ob
chodní Komory ve Spoj Stá
tech v posledním desítiletí — od
roku 1010 do ~ nalézalo se
průměrně na farmách a v pa
st reeb tDUHJ(M kusu hovězího
dobytka
Ze 4Bstátň snad následkem o
hroinné rozlohy Texas nalézi se
v chovu dobytka na předním mí
stě — má r2fiO2íH) kusů Potom
přijdi lowá ho 2H 1 1 ÍMM a u ní
nňslediljo Nebraska se 2T72801
Je to velmi obtížným stanovil
určitou cenu dobytka niť renčí a
v postrech nicméně odborníci tvr
dí že $70 byla by spravedlivá ee
na kusu dobytka v NVbrascc tak
le by měl dobytek v líaŠem slátě
hodnotu kolem líífiýKMiýiílO
Ačkoliv jest v Nebrasce dosti li
dí kteří zadný dobytek nevlastní
jest zde dosti zvířat tak le —
kdyby byla stejnoměrně rozdéle
na připadal by téměř na kHŽdého
muže jenu a díté v státě jeden
kus
Italská delegace
prý jíž povoluje
Paříž 10 květnu — Italové d
lí uvrVí souhlus k tomu by i Rjc
ky bylo iňvtihm uvobodné mfatť
h krom toho rozhodli Vřdtl '
částí nrovířicíl Dalninífl Uík
dl zpnívy re ípoleblívýfb pnme
tíh K fiplné dohok v této véeí
doposud nedošlo jezlo ítulové do
pood pevné trvají na nároeďb nu
jíté oitrov pří ítUnaen
Za posledních 36 dní
26 Omažanu poku
silo se o sebevraždu
Jtvneet šest Omaanň stalo se
obětí hcbivražedné yumie jež O
matni V posledních Ilíi dnech za
chvátila
Sebevražedná epidemie vyžádá
la ni i'i len a Jíl niužň
Jedenáct pokiiKÍi se zdařilo ]
pokusu minulo se žádoucího účin
ku Zkouminím rekordň vyšlo na
jpvo le anad jcStí nikdy wbevra
žednA řpídemífl nedostoupila v tak
krátké době velpoj Htátfi do ta
kovýcli rozmérfi
Vynikající psycholog vé ti léka
ři již o tomto předmětu psali
shodují se v tom ž muži jsou k
nebevraždé náchylní čtyřikráte v(
ef nežli ženy že ne sebevražda
čjintéjí přihodí mezi lidmi povo
láni nežli v každém jiném oboru
OmaŽšfí psyeboloífívé udávají
tyí příčiny pro tuto Hebmažcd
nm řpldnníi!
1 Odchýleni m o prínfiípti kř
fan 1ví
'i {'veřřjČiování nehevtufá v in
sopieb X Následkem války
4 ('fmkdm mini počasí